Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T5255: OTTEMA, J.G. - Geschiedkundige aanteekeningen en ophelderingen bij het Thet Oera Linda Bok.
T5257: OTTEMA, J.G. - De Deventer Courant en Het Oera Linda Boek.
T9592: OTTEMA, J.G. (ED.). - Thet Oera Linda Bok. Naar een Handschrift uit de dertiende eeuw. Met vergunning van den eigenaar den heer C. Over de Linden, aan Den Helder. Bewerkt, vertaald en uitgegeven door J.G. Ottema.
Y0940: OTTEN, WILLEM JAN. - Gerichte gedichten.
T1160: OTTEN, WILLEM JAN. - Een man van horen zeggen.
K4590: [MACHIAVELLI]. OTTEN, J.F. - Machiavelli, sleutel van onze tijd gevolgd door de volledige vertaling van De Vorst.
A0730: OTTEN, WILLEM JAN. - Het keurslijf alsmede "Onderkomen" en "De nadagen", gedichten 1971 - 1973.
B2919: OTTEN, WILLEM JAN. - Specht en zoon.
T8534: OTTEN, WILLEM JAN. - Eindaugustuswind.
R1353: OTTEN, WILLEM JAN. - Onze Lieve Vrouwe van de Schemering. Essays over poŽzie, film en geloof.
T8056: OTTEN, G.J. - De ontwikkeling der verbruikscooperatie in Nederland.
T8142: OTTEN, WILLEM JAN. - Het ruim, gedichten 1973 - 1976.
R3793: OTTEN, CHRISTINE. - Een echt verhaal.
M3434: OTTEN, WILLEM JAN. - De wijde blik.
K3439: OTTEN, WILLEM JAN. - Specht en zoon.
R9535: OTTEN, WILLEM JAN. - Gerichte gedichten.
T2166: OTTEN, P.F.S. - O Nederland! Let op U Saek.
T8516: OTTEN, WILLEM JAN. - Op de hoge. Gedichten 1998-2003.
B4487: OTTERSPEER, WILLEM. - Geleerde vrouwen.
T4686: OTTERSPEER, WILLEM. - De mislukkingskunstenaar, Willem Frederik Hermans, Biografie, deel 1 (1921-1952).
K8413: OTTEVAERE, E. - J.C. Bloem.
T5157: OTTO, WILLEM. - Telegrafische schetsen.
B3049: OUCHER, FLORINE. (ED.). - Woord gehouden. Veertig jaar Stichting 1940-1945.
L8425: OUD, J.J.P. - Nieuwe Bouwkunst in Holland en Europa (1935).
B4389: OUD, P.J. - Het jongste verleden. Parlementaire geschiedenis van Nederland. Zes delen.
K5807: OUDE, J. VAN DEN. - Litterarische interludien. Tweede bundel.
A0528: OUDE, J. VAN DEN. - Uit de poppenkraam onzer romantiek.
B3425: OUDE, J. VAN DEN. - Litterarische interludien. Tweede bundel.
T6511: OUDEGEEST, JAN. - Veel geld voor Staatspensioen! Geen geld voor Oorlog!
R4799: OUDEGEEST, J. - Breekt uw kluisters! Een pleidooi voor invoering van een wettelijk geregelden 10-urigen arbeidsdag voor volwassenen.
T2913: OUDEGEEST, J. - Niet bij brood alleen!.
T3175: OUDEGEEST, J. - De vakbeweging. Eenige beschouwingen over ontstaan, doel en middelen der vakorganisatie.
R4403: OUDEJANS, NICO. - De jood in de Middelnederlandse literatuur. Een onderzoek naar de jood als type in de letterkunde tot 1600, met een nadruk op de exempelen.
R3740: OUDEMANS, A.C. - Het leven en de lotgevallen van Hugo de Groot. In gesprekken.
Y1327: OUDEMANS, A.C. - Bijdrage tot een Middel- en Oudnederlandsch Woordenboek. Uit vele glossaria en andere bronnen bijeengezameld. 7 delen.
Y2336: OUDEN, MARTIJN DEN. - Een kogelvrije zomer. Gedichten.
P1779: OUDENBOSCH, A.M. - Na lijden komt verblijden.
T9095: OUDENDIJK, K.E. - Opstellen over den vestingoorlog. Met figuren in den tekst.
K8292: OUDENDIJK, JOHANNA K. - Johan de Witt en de zeemacht.
K5536: OUDHEUSDEN, J. VAN. E.A. (ED.). - Brabantse biografieen Deel 1. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders.
H5517: OUDHEUSDEN, PIETER VAN / H. VERHEY. - De mensch Deelder waarin opgenomen J.A. Deelder: teksten 1962 - 1985.
H6990: OUDOT, SUSAN. - Hartsvriendinnen voor altijd. Vertaling W. Montanus.
R6098: OUDSHOORN, HENRICUS I. - De tuinders in Wateringen en De Lier. Bijdrage tot de godsdienstgeografie van het Westland. The market-gardeners in Wateringen and De Lier.
B3749: OUDSHOORN, J. VAN. - Verzamelde Werken. Deel I Novellen en schetsen. Uitgegeven en ingeleid door W.A.M. de Moor. Deel II Romans. Uitgegeven door W.A.M. de Moor.
B9366: OUDSHOORN, J. VAN. - In memoriam.
L0809: OUDSHOORN, J. VAN. - Achter groene horren.
B9819: OUDSHOORN, J. VAN. - Verzamelde Werken. Deel I : Novellen en schetsen. Uitgegeven en ingeleid door W.A.M. de Moor.
K6143: OUDSHOORN, J. VAN. - Het onuitsprekelijke. Brieven. Verzameld en toegelicht door Wam de Moor.
R8944: OUDSHOORN, J. VAN. - Bezwaarlijk verblijf, uitgegeven naar het handschrift, toegelicht en van een levensschets voorzien door W.A.M. de Moor.
K8581: OUDSHOORN, J. VAN. - Achter groene horren.
B0643: OUDVORST, A.F. VAN. - Menno ter Braak als woordvoerder van de intellektuelen. Een literatuursociologische benadering.
B3247: OUMERGUE, E. - Kunst en gevoel in het werk van Calvijn. Drie lezingen. Vertaling W.F.A. Winckel.
K4770: OUOLOGUEM, YAMBO. - Het recht van geweld. Vertaling Jenny Tuin.
M6663: OUSMANE, SEMB»NE. - Einde van een Imperium. Roman uit Senegal. Twee delen. Vertaling Hetty Renes.
M6669: OUTERS, JEAN-LUC. - Keurslijf. Vertaald door Edith Klapwijk.
R0732: OUWEJAN KZN, R.J. - Het Nederlandsche schrift.
R8692: OUWENDIJK, DICK. - Het beenen voorhoofd.
R7002: OUWENDIJK, DICK. - De man die God werd.
A0084: OUWENS, KEES. - De strategie.
H1427: OUWENS, KEES. - Droom. Gedichten.
K0058: OUWENS, KEES. - Een twee drie vier ...
A0751: OUWENS, KEES. - Van de verliezer & de lichtbron. Gedichten.
T8155: OUWENS, KEES. - Als een beek.
B5183: OUWENS, KEES. - Alle gedichten tot dusver.
T8837: OUWENS, KEES. - Arcadia.
T8838: OUWENS, KEES. - Klem.
Y0687: OUWERLING, H.N. - Kleine katechismus der nieuwe spelling, gegrondvest op de beschaafde spreektaal, zijnde het onvolprezen, welluidende Hollandsche dialect, nuttig en profijtelijk voor alle Nederlanders, onverschillig of zij met De Vries en Te Winkel of met Kollewijn spellen. Gevolgd door een rij van stichtelijke refreinen.
T4801: OVEN, J.C. VAN. - De bekoring der rechtsgeschiedenis. (Ius Gentium - Het proces-Verginia).
T3466: OVER DE LINDEN, L.F. - Beweerd maar niet bewezen. Bestrijding van de argumenten voorkomende in de Brochure van den Heer J. Beckering Vinckers over Het Oera Linda Boek.
B2749: OVERBEEK, JAN. - Een beeld van een man. Kort verhaal.
Y1953: OVERBEEK DE MEIJER, CARSTEN VAN. - De Pokken-Epidemie in Nederland in 1870-1873. Uitgegeven door het Departement van Binnenladsche Zaken.
W8185: OVERDIEP, G.S. - Onze renaissance in proza. Bloemlezing uit geschriften van de 16de en 17de eeuw.
L6770: OVERDIEP, G.S. - De stilistische methode in de Nederlandsche Taal- en Letterkunde.
B0027: [VONDEL] OVERDIEP, G.S. - De zinsvormen in Vondel's Pascha en Lucifer.
R5249: OVERDIEP, G.S. EN G.A. VAN ES. - Stijl en litteratuurgeschiedenis. Bibliographie.
B8129: OVERDIEP, G.S. - Fragmenten van de Roman van Walewein naar het handschrift uitgegeven en verklaard.
R5194: OVERDIEP, G.S. - Over Vondels dichtkunst.
T2675: OVERDUIN, H.J. EN RINKE TOLMAN. - Het eerste nieuws. Nieuwsblad voor de scholen en voor cursussen voor de rijpende jeugd.
T1846: OVERST, H. - De ruzie aan de leestafel. Een krantengeschiedenis. Verlucht door Albert Hahn.
T6320: OVERSTEEG, JB. VAN. - "Kinderen huns tijds" en "Vrij-Antirevolutionairen". Een woord aan den heer A.J. Hoogenbirk.
Y0264: OVERSTEEG, JAC. VAN. - Wettige bezwaren of Liberale kleinzieligheid? Een woord n.a.v. de Hooger-Onderwijs-debatten.
R7204: [MULTATULI] OVERSTEEGEN, J.J. (ED.). - Multatuli en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Multatuli.
B9111: OVERSTEEGEN, J.J. - In het schuim van grauwe wolken. Het leven van Cola Debrot tot 1948.
K4454: OVERSTEEGEN, J.J. (ED.). - Kort geding. Een bloemlezing uit de moderne verhalen-literatuur.
M2533: [MULTATULI] OVERSTEEGEN, J.J. (ED.). - Multatuli en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Multatuli.
B2903: OVERSTEEGEN, J.J. - Voetstappen van WFH. Essays over Conserve, De tranen der acacia's, De god denkbaar denkbaar de god, Mandarijnen op zwavelzuur, Het sadistische universum.
B4052: OVERSTEEGEN, J.J. - Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen.
B4107: OVERSTEEGEN, J.J. - Beperkingen. Methodologische recepten en andere vooronderstellingen en vooroordelen in de moderne literatuurwetenschap.
B7720: OVERSTEEGEN, J.J. - Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen.
T5507: OVERSTEEGEN, G. - Moscou zonder masker.
T0597: OVERSTRAETEN, TOON VAN. - Dossier Limburg. De grote staking. 1900-1970 Limburg, Belgische kolonie...
K1731: OVERVEEN, ERICK. - Maansverduistering. Scenes uit het leven van de laatste deejay.
T9169: OVERWEEL, J. - Het Leidertje.
T3467: OVERWIJN, J.F. - Het Oera Linda Boek. That Vvra Linda Bok. Opnieuw bewerkt en uitgegeven door ....
R2741: OVIDIUS. - Tristia. Boek III. Vertaald en toegelicht door Wiebe Hogendoorn.
Y1691: OVIDIUS. - Amores. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door John Nagelkerken.
K5085: OVINK, G.W. - De ontembare lettergieter.
R4290: OVINK, G.W. - Von Gutenbergbibel bis Readers Digest.
B0911: OVINK, G.W. - Bij tien tekeningen van S.H. de Roos.
B4361: OVINK, G.W. (ED.). - 5 x 65. Tien boeken ieder van vijf vijfenzestigjarige boekverzorgers uit vijf landen.
L5756: OVINK, G.W. - Het aanzien van een eeuw. De periode 1856-1956 weerspiegeld in 950 illustraties uit de voornaamste Nederlandse familiebladen.
T0507: OVINK, G.W. - Schoonheid - toeleg of toegift?
H1351: OVINK, G.W. - De hachelijkheid van toekomstspeculaties over het gedrukte woord.
B6086: OWEN, SYLVESTER. - De witte bruid. Een verhaal van liefde.
H6638: OXENAAR, R.W.D. - De schilderkunst van onze tijd. Met 84 reproducties.
W7512: OXNAM, ROBERT B. - Ming. Een liefdesgeschiedenis in het Oude China. Vertaling Frans J. Bruning.
L8438: OZ, AMOS. - Plotseling diep in het woud. Sprookje. Vertaling Hilde Pach.
B1133: OZ, AMOS. - Verzen van het leven en de dood. Vertaling Hilde Pach.
B5503: OZ, AMOS. - Mijn Michael. Vertaling Hilde Pach.
R4332: OZ, AMOS. - Dezelfde zee. Roman. Uit het Hebreeuws vertaald door Hilde Pach.
R8337: OZINGA, M.D. - Mythe en Ratio in de verklaring der middeleeuwse architectuurgeschiedenis.
H2406: OZON, DIANA. - De Ozon Expres.
T2182: OZON. - Veiligheid?! Leiddraad voor gezinshoofden inzake gasaanvallen.
T2961: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys.
T8494: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Met portret.
T1645: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Tekst naar de zesde en zevende druk bezorgd en van aantekeningen voorzien door Rob Nieuwehuys.
T8552: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Met portret.
T8551: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Met portret.
K4248: PAALTJENS, PIET [=F. HAVERSCHMIDT]. - Nagelaten snikken. poŽzie en proza, tekeningen en curiosa uit de nalatenschap van Francois Haverschmidt.
H6424: PAALTJENS, PIET [=F. HAVERSCHMIDT]. - Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys.
K3295: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys.
K3296: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys.
L2496: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Met portret.
L6342: PAALTJENS, PIET [=F. HAVERSCHMIDT]. - Nagelaten snikken. poŽzie en proza, tekeningen en curiosa uit de nalatenschap van Francois Haverschmidt samengesteld door Hans van Straaten.
K4380: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. Academische poŽzie.
B4148: PAALTJENS, PIET [=F. HAVERSCHMIDT]. - Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys.
B7730: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. Nieuwe uitgave van den eersten druk van 1867 met Inleiding en Verklaringen door K.H. de Raaf. Verlucht met foto's en facsimiles.
T8550: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Met portret.
K3287: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. Academische poŽzie.
T8493: PAALTJENS, PIET [=F. HAVERSCHMIDT]. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Tekst naar de zesde en zevende druk bezorgd en van aantekeningen voorzien door Rob Nieuwenhuys.
B9830: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Met portret.
T8500: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Met portret.
T8554: PAALTJENS, PIET [=F. HAVERSCHMIDT]. - Nagelaten snikken. poŽzie en proza, tekeningen en curiosa uit de nalatenschap van Francois Haverschmidt samengesteld door Hans van Straaten.
T8496: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. Academische poŽzie.
T8495: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Met portret.
T8556: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Met portret.
T8557: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Met portret.
T8502: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Met portret.
T8497: PAALTJENS, PIET. - Tenentlazohtlaliztli ofwel Tevergeefse liefde. Azteekse vertaling van Immortelle XLIV. ....met een inleiding over de Azteekse taal en cultuur door Rudolf van Zantwijk en een uitleiding over de ongelukkige dichter en zijn werk door Hans Heestermans.
B9831: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Met portret.
T3654: PAALTJENS, PIET [=F. HAVERSCHMIDT]. - Steek af naar de diepte. Een voordracht en een preek. Ingeleid door Pieter van Tilburg. Gekozen door Rob Nieuwenhuys.
W0453: PAANS, BOUDEWIJN. - Man & Paard.
T5637: PAANS, H.W.A. - Het Corvershof. Ter Herinnering aan het 200-jarig bestaan 1723-1923.
C0312: PAAP, W.A. - Koningsrecht.
M2677: PAAP, WOUTER. - Literair leven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen.
K7849: PAAP, WOUTER. - Mens en melodie.
L2796: PAAP, WOUTER. - Mens en melodie.
R0233: PAAP, W.A. - Koningsrecht.
T5582: PAAP, W.A. - Vincent Haman.
T2258: PAAPE, A.H. - Nederlandse permanente expositie in het Poolse Staatsmuseum te Auschwitsch.
T2654: PAARDEKOOPER, P.C. - Er zijn geen Belgen!
T6459: PAARDEKOOPER, P.C. - Nederland in Frankrijk.
R4173: PAARDEKOOPER, JOS. - Kom op verhaal in Overijssel: Deventer. Van Albert die Scriver tot Jan de Zanger.
K2655: PAARDT, RUDI VAN DER. - Over de Griekse romans van Simon Vestdijk.
B7602: PAARDT, RUDI VAN DER (ED.). - Klassieke Profielen. Een collectie essays over classici-literatoren uit de moderne Nederlandse letterkunde met een bloemlezing uit hun werk.
L7024: PAASMAN, A.N. - Elisabeth Maria Post (1755-1812). Een bio-bibliografisch onderzoek.
B4310: PAASMAN, A.N. - Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting. With a Summary in English.
T5599: PABON, N.J. - Mijn afscheid van de kerk.
L4034: PACHNICKE, GERHARD. - Ludwig Storch ein Gothaer Dichter.
W9825: PACKARD, WILLIAM (ED.). - Desire. Erotic poetry through the ages. Foreword by Richard Eberhart.
W4466: PADBERG, H. - Frederik van Eeden.
W8884: PADBERG, H. - Frederik van Eeden.
L5784: [MULTATULI] PADBERG, H. - Multatuli. De mensch, De denker, De literator.
T2617: PADBERG, H. - J.A. Alberdingk Thijm schets van zijn leven en streven.
Y0487: PADT, N. - Recht en wet in Duitsland. Het proces tegen 800 Soc.-Democraten in het Roergebied.
W0603: PAEILE, CH. - Kritiesch onderzoek naar de uitvinding der boekdrukkunst. [etc.]. nu, ter afdoende inlichting der landgenooten van Lourens Janssen Coster, In het Nederlandsch overgebracht door J.H. Rutjens. Vermeerderd met aanteekeningen.
M7074: PAEMEL, MONIKA VAN. - De confrontatie.
M4581: PAEMEL, MONIKA VAN. - De eerste steen. Roman.
H0631: PAEMEL, MONIKA VAN. - De vermaledijde vaders.
H2601: PAEMEL, MONIKA VAN. - Rozen op ijs. Roman.
L4223: PAEMEL, MONIKA VAN. - De eerste steen. Novelle.
M9131: PAEMEL, MONIKA VAN. - Marguerite.
K2460: PAEPE, N. DE. - Hadewijch strofische gedichten. Een keuze. / Grondige studie van een middelnederlandse auteur. Twee delen.
Y1753: PAEPE, NORBERT. - Heer Halewijn. Luisterliederen uit de middeleeuwen.
T1877: PAESEN, NOEL. - Ons Vaandel. Tolk der Militianenbonden en Kringen (1911-1914).
B1373: PAGET, L'ABBE F.N. - L'Okygraphie sacree ou nouveau cours de Stenographie Gallico-Latine, a l'usage de MM. les ecclesiastique, des eleves des siminaires, etc.
K1647: PAGLIA, CAMILLE. - Seks, kunst en Amerikaanse cultuur, essays. Vertaling A. Kruijssen.
L8147: PAISEY, DAVID (ED.). - Unbekannte Gedichte des Barock. Anonyme Meisterwerke aus den Schatzen der British Library.
R4412: PALACHE, J.L. - Het heiligdom in de voorstelling der Semietische volken.
B9024: PALACHE, J.L. - De Hebreeuwsche litteratuur van den na-Talmoedischen tijd tot op onze dagen in schetsen en vertalingen.
K4292: PALATINA, ANTHOLOGIA. - De spiegel van Lais. Vertaling M. d'Hane-Scheltema.
A0336: PALAZZOLI, M. - L'impuissance sexuelle chez l'homme. Etiologie - Diagnostic- Traitement. Preface du Prof. Legueu.
K1728: PALIN, MICHAEL. - De stoel van Hemingway. Vertaald door Wiebe Buddingh'.
L7161: PALLEMANS, HARRY. - Vandaag in de boekhandel.
M5772: PALLISER, CHARLES. - De senstionist. Vertaling R. Jonkers.
K2120: PALLISER, CHARLES. - Les Faubourgs de l'enfer. Le quinconce II. Roman. Traduit de l'anglais par Gerard Piloquet.
Y0772: PALLISER, CHARLES. - De Quincunx. De erfenis van John Huffam. Vertaald door Ronald Jonkers.
T1824: PALM, J.PH. DE. - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen.
T4199: PALM, J.H. VAN DER. - Geschied- en Redekunstig Gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den jare 1813.
B0656: PALM, JULES DE. - Lekker warm, lekker bruin. Vallen en opstaan in twee culturen.
B3233: PALM, J.H. VAN DER. - Leerredenen. Deel I.
T3333: PALM, J.H. VAN DER. - Feestgeschenk bij de vijftigjarige herdenking van Nederlands Herstelling. Geschied- en Redekunstig gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den jare 1813.
Y0415: PALM, J.PH. DE & H. POS (EDS.). - Kennismaking met de Antilliaanse en de Surinaamse poŽzie.
T7754: PALM, J.H. VAN DER. - Feestgeschenk bij de vijftigjarige herdenking van Nederlands Herstelling. Geschied- en Redekunstig gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den jare 1813.
H7365: PALMEN, CONNIE. - Geheel de uwe.
Y0256: PALMEN, CONNIE. - Krantenknipsels over/van Palmen. Map met Tijdschriften- en Krantenknipsels. Ca. 50 stuks uit de periode 1991 - 2011.
K2929: PALMEN, CONNIE. - De vriendschap.
H4897: PALMEN, CONNIE. - I.M.
B1493: PALMEN, CONNIE. - I.M.
B6103: PALMEN, CONNIE. - De erfenis.
Y1780: PALMEN, CONNIE. - De wetten. Roman.
T9265: PALMER, TONY. - The trials of OZ.
Y1672: PALMER, DOUGLAS. - Zeven miljoen jaar. Het verhaal van de evolutie van de mens.
B5074: PALOCZI-HORVATH, GEORGE. - De schrijver en kommissaris. Met een inleiding van S. Vestdijk.
L3451: PAM, MAX. - Het ravijn. Autobiografie van de angst.
Y1463: PAM, MAX. - De Herenclub.
R7014: PAMA, C. - Heraldiek en Ex Libris.
Y2025: PAMFLET. - Zendt geen soldaten naar Indonesie. Voor vrede en overleg! Staakt de gevechten en de troepenaanvoer. Grote Meeting in de Diamantbeurs, Woensdag 21 Augustus 1946 te 8 uur.
Y2022: PAMFLET. - Oproep aan het Nederlandse Volk. Alle socialisten, alle werkers. Weest op uw hoede! Socialistisch ideaal! Leve de eenheid, op voor het socialisme nu.
Y2087: PAMFLET. - Bevel. Op bevel der Duitsche Weermacht moeten alle mannen in den leeftijd van 17 t/m 40 jaar zich voor den Arbeitinzet aanmelden.....
Y2086: PAMFLET. - De maat is vol! We hebben nog slechts een wet: Verzet, Verzet, Verzet! ...... Vrij Nederland 20 November 1944.
Y2052: PAMFLET. - Manifest aan alle Katholieke Arbeiders!
Y2044: PAMFLET. - Met Duitschland tegen het Kapitalisme. Het tijdperk van het volk is aangebroken. Daarom strijden wij in mannelijken moed.
Y2072: PAMFLET. - Aan het Nederlandsche Volk! Gevaar dreigt. Een socialistische minderheid grijpt naar de macht. Anti- Revolutionaire Partij. Christelijk Historische Unie. Christen Democratische Partij. Christelijk Sociale Partij.
Y2207: FREEDOM ANARCHIST PAMPHLETS. - Students for a Stalinist Society. Pamphlet No. 2.
Y2208: FREEDOM ANARCHIST PAMPHLETS. - Makhno and Durruti. The unsung heroes. Pamphlet No. 1.
T9386: PAMUK, ORHAN. - Ik heet Karmozijn. Roman. Uit het Turks vertaald door Margreet Dorleijn & Hanneke van der Heijden.
T5325: PAMUK, ORHAN. - Het nieuwe leven. Roman. Uit het Turks vertaald door Veronica Divendal.
T4434: PAMUK, ORHAN. - Istanbul. Herinneringen en de stad. Uit het Turks vertaald door Hanneke van der Heijden.
T6268: PAMUK, ORHAN. - De heer Cevdet en zonen. Roman. Uit het Turks vertaald door Veronica Divendal.
T8350: PAMUK, ORHAN. - Het Museum van de onschuld. Roman. Uit het Turks vertaald door Margreet Dorleijn.
Y0409: PAMUK, ORHAN. - Het valies van mijn vader. Uit het Turks vertaald door Hanneke van der Heijden.
B6734: PAN, J. - Aanmerkingen op de taal en stijl der ontwerpen van wet tot herziening der grondwet.
K8113: PANHUIJSEN, JOS. - De pornograaf. Roman.
L7635: PANHUIJSEN, JOS. - Gewoon bespottelijk.
K4563: PANKOWSKI, MARIAN. - De getaande vrijheid. Vijf tractaten. Vertaling Karol Lesman.
M1342: PANKOWSKI, MARIAN. - Matuga komt. Vertaling P. Beers en P. Jacobs.
L4098: PANNE, MARINUS C. VAN DE. - Recherches sur les rapports entre le Romantisme Francais et le Theatre Hollandais.
R0826: PANNEKOEK, ANT. - Godsdienst en Socialisme. Voordracht op 14 September 1905 te Bremen gehouden. Uit het Duitsch vertaald.
R8413: PANNEKOEK JR., G.H. - De verluchting van het boek.
R4126: PANNEKOEK, A.J. - Evolution du bassin de la Tet dans les Pyrenees orientales pendant le Neogene. Etude de morphotectonique.
K8508: PANNEKOEK, G.H. - Verzen. Met een inleiding van Jan Walch.
W0290: PANNEKOEK, YVO. - Memoires.
B4292: PANNEKOEK, YVO. - Memoires.
T7926: PANNEKOEK, T. - Wat is Staatspensioen?
R8998: PANNEKOEK, E.J. - Het slot Keppel.
B8440: PANNEKOEK, ANNA. - Beitrage zur Kenntnis der altmiocanen Molluskenfauna von Rembang (Java).
R7434: PANNEKOEK, ANTON. - Herinneringen. Herinneringen uit de arbeidersbeweging. Sterrenkundige herinneringen.
R1636: PANNEKOEK JR, G.H. - Verzen.
Y0059: PANNEKOEK, ANT. - Ethiek en Socialisme.
Y0060: PANNEKOEK, ANT. - De Oorlog zijn oorsprong en zijn bestrijding.
T5688: PANNENBORG, H.J. UND W.A. - Die Psychologie des Zeichners und Malers.
T6107: PANORAMA. - Panorama: Feestnummer September 1936.
B4501: PANOWA, VERA. - De zonnige oever.
T1898: PANZINI, ALFREDO. - Gelsomďno, 's Konings nar.
K7085: PANZINI, ALFREDO / LUIGI PIRANDELLO / FRANCESCO CHIESA. E.A. - Italiaansche novellen. Vertaling Mary Robbers.
R3913: PAP, LASZLO ISTVAN. - Das israelitische Neujahrfest.
H3402: PAPA, KATINA. - Onder de moerbeiboom.
M6671: PAPAZOGLOU, ORANIA. - Dodelijke hartstocht. Vertaald door May v. Sligter.
L4883: PAPIN, JOZEF. - Doctrina de Bono Perfecto. Eiusque in Systemate N.O. Losskij Personalistico Applicatio.
B1161: PAPIN, JOZEF. - Christus bij Dostojevskij.
Y2096: PARAAT. - Paraat. (veertiendaags). Eerste november nummer 1944. Naar het Socialisme.
Y0744: PARADIJS, CORNELIS [= FREDERIK VAN EEDEN]. - Grassprietjes of Liederen op het gebied van Deugd, Godsvrucht en Vaderland in vier afdeelingen.
M9673: PARCA, GABRIELLA. - Italiaanse hartekreet. Sex, samenleving, en de benedenmenselijke situatie van de vrouw.
B0384: PAREAU, N.E.M. - XXVIII Sonnetten.
B9454: PAREAU, N.E.M. - Sonnetten.
T5431: PAREAU, N.E.M. - Sonnetten. (dummy).
T0295: DE PARELDUIKER. - Dagboekfragmenten van J. Oudshoorn. Herinnering aan Gerard van het Reve, een Amsterdamse episode. Het proefschrift van H.J. Friedericy, de standen op Zuid Celebes. Louis Couperus aan het werk, de handschriften vergeleken.
B3191: DE PARELDUIKER. - De Parelduiker: Slauerhoff over Kloos. Het leven van Arie Visser. Kniertje in Palestina. Martinus Nijhoff, mei 1940.
B5684: DE PARELDUIKER. - De Parelduiker: Cocteau in Amsterdam. Wie is Marcel Polak? Gelegenheidsverzen van Pierre Kemp. A. den Doolaard achterna.
B5685: DE PARELDUIKER. - De Parelduiker: Arthur Lehning als drukkersgezel in Berlijn. De gebroeders Zwagerman. Het Blauwland-cabaret van Bob Demets. Missing link' rond Dokter Zjivago opgedoken. Uit het dagboek van Jan Veth. Verzonken verval in Rijmenam.
B6575: DE PARELDUIKER. - De Parelduiker: G.K. van het Reve in Edinburgh. Jeroen Brouwer onderzoekt Ter Braak. H.J.A. Hofland over Jean-Paul Franssen. De vergeten individualist Jo Otten.
R8987: DE PARELDUIKER. - Nieuw licht op Hans Lodeizen. Hans Lodeizen en de mieren. Autobiografie van Hans Lodeizen. E. du Perron als pornograaf. Het proefschrift van W.F. Hermans. Pasternak in Den Haag.
R8988: DE PARELDUIKER. - Brieven van Adriaan Morrien. A. Morrien aan het woord. De vis van A. Morrien. Peillood van H.J.A. Hofland. Jan van Nijlen en Arthur van Schendel. De aanloop van de jonge Lucebert.
R3698: DE PARELDUIKER. - De Parelduiker: Andre Gide.
B3190: DE PARELDUIKER. - Geert Lubberhuizen.
R6884: DE PARELDUIKER. - De Parelduiker: Amsterdam Wereldboekenstad.
R7325: DE PARELDUIKER. - Top Naeff en Mari Bosland, Richard Minne, Couperus, A. Alberts, Marie Lafarge.
B6577: DE PARELDUIKER. - Johan B.W. Polak.
R4193: DE PARELDUIKER. - Cohen, Loeb, Gans, Roegholt, I. Meijer e.a.
R4195: DE PARELDUIKER. - Gorter en zijn muze, Hotz, Jellema e.a.
R4196: DE PARELDUIKER. - Van Deyssel, Ter Braak, Kafka, Hermans en Vestdijk e.a.
R4197: DE PARELDUIKER. - Mikloecho-Maklaj, Perk, Coenen, Van Eeden e.a.
R4198: DE PARELDUIKER. - Du Perron, Pasternak, Kloos, Van Vorden e.a.
R4199: DE PARELDUIKER. - Leopold, Van Schendel, Reve e.a.
R4200: DE PARELDUIKER. - Van Deventer, De Haan, Ter Braak, Nescio, Van Looy e.a.
R4201: DE PARELDUIKER. - Kneppelhout, Minne, K. van het Reve, Bloem e.a.
R4205: DE PARELDUIKER. - Koch, Brouwer, Walraven, Vermeylen, Arondeus, Gans e.a.
R4206: DE PARELDUIKER. - Muller, Boutens, Proust, Vestdijk e.a.
B9504: PARES, BERNARD. - The Fall of the Russian Monarchy. A Study of the Evidence.
T0352: PARFIT, J.T. - Mesopotamie. De sleutel tot de toekomst.
Y1514: PARIDON, FRANK VAN. - In de Jordaan. Een liefdesverklaring aan de leukste buurt van Amsterdam in 500 foto's.
T4692: PARIS, H.J. - Beschouwingen van Tijd tot Tijd, boeken persoonlijkheden, plannen. aflevering no. 13.
K7843: [CATALOGUE] PIASA PARIS. - Bibliotheque Philippe Zoummeroff. Importants Livres et Manuscrits Autographes.
B4924: DROUOT PARIS. - Incunables et gothiques livres romantiques tres belles reliures.
T5695: LE GROUPE DES ETUDIANTS SOCIALISTES REVOLUTIONNAIRES INTERNATIONALISTES DE PARIS. - Les Communistes Anarchistes et la Femme.
M5995: PARISE, GOFFREDO. - De grote baas. Vertaling J.H. Klinkert.
P1333: PARKE, JEAN. - Crescendo. The romance of a wondrous work.
T4077: PARKER, ROZSIKA. - The Subversive Stitch. Embroidery and the Making of the Feminine.
H0042: PARKER, DEREK. - An anthology of erotic verse.
MK0206: PARKER, MURIEL M. - Calligraphy. A practical handbook for the beginner.
R1593: PARKHAM WALSH, W. - The Moabite Stone. The substance of two lectures.
R0090: PARMENTIER. - Schrijver en biograaf. Elsbeth Etty, Nico Markus, Wam de Moor, J. van Oudshoorn, Martin Ros, Claude Arnaud, Harry G.M. Prick, Lodewijk van Deyssel, H. Roland Holst.
M2653: PARNY, EVARISTE. - Chansons Madecasses. Traduites en francais par ...
T5215: HET PAROOL. - Aan de nagedachtenis van Mr. C.H. de Groot.
Y2090: HET PAROOL. - Het Parool 25 April 1945 Bevrijdingsnummer. Bij Groningens bevrijding.
R2106: PARR, MARTIN. - Postcards.
Y2292: PARRA, IDWER DE LA. - Grond. Gedichten.
B8282: PARRET, H. - Jacques Derrida. Een wijsbegeerte van de schriftuur.
T9394: STAATKUNDIG GEREFORMEERDE PARTIJ. - Verkiezings-propaganda [19 april 1939]. Nederland een onder het aloude vaandel der Reformatie. Groote Openbare Vergadering. Rede van Ds. Kersten. Manifest aan het Nederlandsche Volk.
T9392: SOCIAAL DEMOCRATISCHE ARBEIDERS PARTIJ. - Verkiezings-propaganda 26 April: S.D.A.P. Allen naar de stembus, niemand stemme blanco. Geen dubbelhartigheid, maar sociaal recht en maatschappelijke orde. Kiezers en Kiezeressen. Lijst 11.
Y2013: ONAFHANKELIJKE SOCIALISTISCHE PARTIJ. - No. 27. Waar gaan wij heen? Een oproep tot de boeren en tuinders, kwekers en landarbeiders en alle uitgebuitenen van het platteland.
M2421: PARTRIDGE, BURGO. - A history of orgies.
L8336: PARVE, STIJN. - De Hoogere Burgerscholen in 1874.
T0485: PARVUS [=I.A. HELPHAND]. - De vakbeweging. Vertaling J.C. Ceton.
H5888: PARYS, JORIS VAN. - Masereel. Een biografie.
B8304: [BUYSSE] PARYS, JORIS VAN. - Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn tijd.
R4824: PASCAL. - Bloemlezing uit de Gedachten van Pascal. Met eene korte schets van zijn leven en eene vlugtige beoordeeling van zijne godsdienstige denkwijze door L.G. James.
Y1871: PASCHAL, LEON. - Het historisch en politiek noodlot van Belgie. Met een voorrede van A.F. de Savornin Lohman.
K6692: PASCOAES, TEIXEIRA DE. - Hieronymus. De dichter der vriendschap. Vertaald door A.V. Thelen en H. Marsman.
R3285: PASCOAES, TEIXEIRA DE. - Napoleon spiegel van de antichrist. Uit het Portugees vertaald door A.V. Thelen en Gerard Diels.
H3288: PASOLINI, PIER PAOLO.F - Daden van onkuisheid, en Amado mio : twee korte romans. Vertaald door Marguerite Seton en Thomas Graftdijk.
B3813: PASOLINI, PIER PAOLO. - Olie. Roman. Uit het Italiaans vertaald door Henny Vlot.
R8051: LITERAIR PASPOORT - J. Guimaraes Rosa, D. Trevisan, Paul van Ostaijen, G. Gils, H. Knopper, Thomas Mann, G. Wohmann, W.H. Auden, J. Berryman, C. Burkhart, H. Calisher, A. Bjelyj, Albert Camus, A. Hardellet. T. Hawkes.
R8050: LITERAIR PASPOORT - Sarah Kirsch, B. Malamud, S. Bellow, Wasilij Aksjonov, Gyula Illyes, Louis Ferron, Gustave Flaubert.
R8053: LITERAIR PASPOORT - Thema: Het Weense Fin de Siecle.
B7586: [HERMANS, W.F.] LITTERAIR PASPOORT. - Bevat o.a.: W.F. Hermans: Spanje en de objectiviteit.
B7588: [HERMANS, W.F.] LITTERAIR PASPOORT. - Bevat o.a.: W.F. Hermans: Borst en rug even bloot maken.
B7589: [HERMANS, W.F.] LITTERAIR PASPOORT. - Bevat o.a.: W.F. Hermans: Marianne's aderverkalking.
B7590: [HERMANS, W.F.] LITTERAIR PASPOORT. - Bevat o.a.: W.F. Hermans: De zwarte humor van de Baron van Munchhausen.
B7592: [HERMANS, W.F.] LITTERAIR PASPOORT. - Bevat o.a.: W.F. Hermans: Gezondheid zonder boosheid.
R8054: LITERAIR PASPOORT - Thema: Jane Bowles en Paul Bowles.
R8055: LITERAIR PASPOORT - Thema: De Franse roman in de jaren zeventig.
R8057: LITERAIR PASPOORT - Andrej Bjely, Peter V. Zima, Inna Varlamova, S. Satta, N. Mahfouz, O. Blinder, J.P. Sartre, B. Bainbridge, E. Bishop, D. Solle, K.E. Franzos.
R8059: LITERAIR PASPOORT - Hilbert Kuik, Rafael Alberti, Boris Pasternak, O. Ivinskaja, B. Emecheta, K. Tucholsky, G. Kunert, J. Kruithof.
R8061: LITERAIR PASPOORT - Rimbaud, Flaubert, Huysmans, O. Elytis, J. Roth, A. Gladilin, Oek de Jong, A. de Vries, I. Compton-Burnett, Nabokov, Wilson M. de Unamuno.
R8063: LITERAIR PASPOORT - Onthullende literatuur in de Chinese Volksrepubliek. Het litteken, een verhaal van Lu Xinhua. Recente ontwikkelingen in de poŽzie. poŽzie van Wang Can en Wang Wei.
R8065: LITERAIR PASPOORT - V.S. Pritchett, P. Taylor, Edna O'Brien, M. Yourcenar, W.F. Hermans, S. Polet, C. Buddingh', M. Frisch, H. Kant, M. Sjolochow, F. Krjoekow, V. Maximov, R. J. Sender, M. Vargas Llosa, P. Neruda.
R8066: LITERAIR PASPOORT - R.K. Narayan, J. Cheever, Ford Madox Ford, A. Malraux, Stanislaw I. Witkiewicz, M. Pankowski, Gerrit Komrij, Carmen Martin Gaite.
M7132: PASSCHIER, ANNELIES. - Mors.
B0253: PASSEL, FR. VAN. - Het tijdschrift RUIMTE (1920-1921) als brandpunt van humanitair expressionisme.
K7339: PASSEN, ROBERT VAN. - Kunstschilder Alfred Ost. Een getuigenis.
T9832: DE GULDEN PASSER. - De Gulden Passer: driemaandelijksch bulletijn van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. 26e jaargang 1948, nr 1 en 2.
R5149: DE GULDEN PASSER. - De Gulden Passer: driemaandelijksch bulletijn van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen, nieuwe reeks, 24e jaargang 1946.
Y0470: PASSERBY, HARRY. - Misdadige willekeur. De vermoording van Wim Holthaus jr.
Y1912: PASSERON, ROGER. - Dunoyer de Segonzac. Aquarelles.
T3473: PASSTOORS, W.C.J. - Christelijke Politiek en Socialistische Woelingen.
L0893: PASTERNAK, BORIS. - Letters to Georgian friends. Translated from the Russian by David Magarshack.
T8242: PASTERNAK, BORIS. - Vier verhalen. Uit het Russisch vertaald en van een nawoord voorzien door Charles B. Timmer.
R3124: PASTERNAK, BORIS. - Autobiografische geschriften / Gedichten / Verhalen en Essays. Met een inleiding over auteur en werk door Charles B. Timmer.
T9895: PROGRAMMA. HENRY KOSTER. JOSEPH PASTERNAK. - Deanna Durbin: 100 Mannen en 1 Meisje.
K4621: PATCHEN, KENNETH. - Het dagboek van Albion Moonlight. Vertaling John Vandenbergh.
H6455: PATEMAN, F & L.C. YOUNG. - Printing Science.
L0146: PATER, J.C.H. DE. - De familie Falck in den Patriottentijd en de reis van Anton Reinhard Falck uit het bezette gebied van Holland naar Frankrijk in het jaar 1795.
K6705: PATER, J.C.H. DE. - Jan van Hout (1542-1609). Een levensbeeld uit de 16e eeuw.
Y0418: PATER, J.C.H. (INGELEID). - Bibliografie van de belangrijkste geschriften van Dr. H.A. Enno van Gelder.
R4055: PATRICK, DAVID LYALL. - The Textual History of Richard III.
T1219: PATRIOT, JAN. - De patriot. Artikelen verschenen in het illegale blad De Patriot uitgegeven te Maastricht tijdens de Nazi-Duitsche bezetting.
T9219: PATRIOT, JUSTUS. - Jan Papbroek. Komische Voordracht en Coupletten. Zang en Piano.
B1718: PATRU, OLIVIER. - La vie de Monsieur d'Ablancourt suivie du discours et des lettres de M. d'Ablancourt a Monsieur Patru. Preface pa M. Valery Larbaud.
H4252: PATT, BEATRICE P. / MARTIN NOZICK. - Spanish literature since the Civil War.
K0022: PATTINSON, JAMES. - Konvooi der verdoemden.Vertaling Ria van Haaster.
R3847: [SPINOZA] PATZOLD, DETLEV. - Spinozas Politiktheorie und das Streben nach Selbsterhaltung. Vortrag gehalten zu Katwijk am 28. Mai 2005.
P1781: PAUKA, TOM. - Een moeilijke eter en andere verhalen.
P2787: PAUL, ANTHONY. - Barbaren. Vertaald door Rene Kurpershoek.
L3251: PAUL, JEAN. - Het leven van Quintus Fixlein. In vijftien laden met aantekeningen. Een idylle. Vertaling I. Lesener.
R9087: PAULI, HERTHA. - Maar een vrouw.... Biografische roman over Bertha von Suttner. Vertaald door J.W. Hoogaers.
R5094: PAULINE, E.Z.M. - De Verheffing der Negervrouw.
L5110: PAULISSEN, JOSEPHUS H.J. - Het leven en de werken van Fulgentius Bottens O.F.M.
H0194: PAULL, HERMANN. - De Vrouw. Een volledige voorlichting. Lichaamsbouw, geslachtsleven, liefde, moederschap, ziekten, overgangsjaren. Herzien door Kurt Pollak.
M7198: PAULSEN, MARGARETA. - Calligrafie een kunst door 20 eeuwen. Enige proeven van schrift.
T9216: PAULUS. (M.J. DE ZOETE). - Ansicht-Kaarten. Komische Coupletten. Met enorm succes voorgedragen door het Duo Paulus.
B1312: PAUST, ALBERT. - Die Reichsbibliothek von 1848 und die Deutsche Bucherei.
K0372: PAUVERT, J.J. (ED.). - Erotisme au Cinema Almanach .
T3926: PAUVERT, JEAN-JACQUES. - Markies de Sade in levenden lijve: een natuurlijke onschuld 1740-1783. Vertaald door Theo Buckinx.
T7648: PAUVERT, J.J. - L'Enrage. Six volumes. 1968. No. 1 - 6.
T2657: PAUW, NAPOLEON DE. - Ypre jeghen Poperinghe angaende den verbonden. Gedingstukken der XIVe Eeuw nopens het Laken.
Y2196: PAUW, G.F. DE. & WILLEM C. DE HARDT HZN. - De Werkelooze. Voor een stem met begeleiding voor piano.
T6347: PAUW, G.F. DE (MUZIEK) & MARIE KOENEN (WOORDEN). - Van het Kinderleven. Nieuwe liedjes voor de jeugd. Met begeleiding van Piano.
B3843: PAUW, G.F. DE (MUZIEK) & MARIE KOENEN (WOORDEN). - 't Kinderleven. Twaalf Kinderliedjes met begeleiding van Piano.
T7062: PAUW VAN WIELDRECHT, MAARTEN IMAN. - Beoordeeling van het werk van de Socialist Henry George, Vooruitgang en Armoede.
K8489: PAUW, CORNELIS. - Strubbelingen in stad en lande.
R6450: PAUW, J.L. VAN DER. - Coremans de Rapaljaan. Opkomst en ondergang van L.G.A. Coremans en zijn Rapaille Partij. Bijdrage van M.P.C.M. van Schendelen.
R4141: PAUW, MARION. - Daglicht.
K8466: PAUWELS, FRANCOIS. - Dag van leugen. Een menschenleven in verzen.
H0290: PAUWELS, FRANCOIS. - Enkele verzen.
P1782: PAUWELS, FRANCOIS. - Het recht ontkleed.
W8767: PAUWELS, FRANCOIS. - Klinkende boeien, oorlogssonnetten.
M2638: PAUWELS, WERNER. - Leugens en krengen.
L7069: PAUWELS, J.L. - De Nederlandse Dialectstudie in 1953.
R9053: PAUWELS, FRANCOIS. - De lachende beklaagde.
T1713: PAUWELS, FRANCOIS. - Io vivat! Bloemlezing uit Moderne Studenten-PoŽzie.
T2168: PAUWELS, FRANCOIS. - Klinkende boeien, oorlogssonnetten.
T1057: PAUWELS, FRANCOIS. - De lachende beklaagde.
T0460: PAWEL, ERNST. - Het leven van Franz Kafka. Vertaald door Jos Perry.
B0046: PAYNE, ROBERT. - The life and death of Adolf Hitler.
M6673: PAYNE, DAVID. - Een taoÔst in Wall Street. Een geromantiseerde Chinees-Amerikaanse vertelling.
M5763: PAYNE, SIMON. - De doorslag. Vertaling R. van Erkel.
M7865: PAZ, OCTOVIO / CHARLES TOMLINSON. - Kinderen van de lucht. Air Born. Hijos del aire. Gedichten van... Vertaling Peter Nijmeijer en Laurens Vancrevel. Vignetten van Rik Lina.
T8245: PAZ, OCTAVIO. - De boog en de lier. Het gedicht. De poetische openbaring. poŽzie en geschiedenis.
M5742: PAZZI, ROBERTO. - De prinses en de draak. Vertaling M. de Jager.
T4803: PEARCE HIGGINS, A. - Defensief gewapende Koopvaardijschepen en de Duikbootoorlog. (Verkorte uitgave).
H0187: PEARSALL, RONALD. - Sex im Viktorianischen Zeitalter. Sittengeschichte.
M3680: PEARSON, HESKETH. - Bernard Shaw his life and personality.
K6759: PEATER, P. - Singing pictures. Een potpourri van hartverkwikkende en hartverscheurende melodieen. Opgevangen en in beeld gebracht door C.A. Bantzinger.
R2325: SIPAPU. NOEL PEATTIE (ED.). - Sipapu. Six issues: 1971-1975. Volume 2, nr. (2). Volume 3, nr. (1). Volume 3, nr. (2). Volume 5, nr. (2). Volume 6, nr. (1). Volume 6. nr. (2).
R2659: PECHUEL-LOESCHE, E. - Volkskunde von Loango.
W8145: PEDROLI, JAN. - Zelf-kant.
T5939: PEE, JULIUS. - Emile Erckmann. Letterkundige studie.
L6666: PEE, WILLEM. - Dialectgeographie der Nederlandsche Diminutiva. Twee delen.
L8522: [MULTATULI] PEE, JULIUS. (ED.). - Brieven van Multatuli aan Mr. Carel Vosmaer, R.J.A. Kallenberg van den Bosch en Dr. Vitus Bruinsma.
B0385: [MULTATULI] PEE, JULIUS. - Multatuliana. Bij de vijtigste verjaring van Dekkers dood.
B4320: PEE, JULIUS. - Rene Dumesnil. Alexandra David-Neel. Twee schetsen.
T4401: PEEL, ROBERT. - Sir Robert Peel's Redevoering over de voorgenomene hervorming in het Engelsche tarief van inkomende regten, gehouden in het Lagerhuis van het Parlement, dinsdag, 27 Januarij 1846. Vertaald door S. Vissering.
K4726: PEELEN, GERT J. (ED.). - Opwaartse wegen. Een bloemlezing uit de poŽzie der 'jong-protestanten' (1923-1940).
B0663: PEELLAERT, GUY EN PASCAL THOMAS. - Pravda. Vertaling Remco Campert.
K2700: PEENE, BERT. - Eerste druk '86. Overzicht en bespreking van Nederlandstalig literair proza dat voor het eerst verscheen in het jaar 1986.
K2698: PEENE, BERT. - Eerste druk '88. Overzicht en bespreking van Nederlands en Vlaams literair proza dat voor het eerst in het jaar 1988 verscheen. Met inleidend essay van Hugo Bousset.
R4238: [CATS] PEENE, H. VAN. - Vader Cats of Een uertje van het buitenleven: blyspel met zang in ťťn bedryf.
R5595: PEER, A. VAN. - Maria Jesse. Historische schets van Delffs Ommeganck.
W4049: PEEREBOOM, J.J. - Een man aan de deur.
W4050: PEEREBOOM, J.J. - Andere mensen. Verhalen.
T6542: PEEREBOOM, K. - Het Parool. Van illegale nieuwsbrief tot modern Dagbladbedrijf.
T3129: PEEREBOOM, ROBERT. - Gijzelaar in Gestel.
R6700: PEEREBOOM, ROBERT. - Het Dagblad.
R5674: PEETERS, J.E. - Grafische boekverbeelding.
H3611: PEETERS, CAREL. - Gemaakt op zondag. Over Vladimir Nabokov.
K3210: PEETERS, CAREL. - Alles moet over. Essays.
P0837: PEETERS, CAREL. - Hollandse pretenties.
L5767: PEETERS, CORNELIS A. - Fas en Nefas. Een Semantische Studie. (With an English summary).
L5128: PEETERS, GASTON J. - Frans Vervoort O.F.M. en zijn afhankelijkheid.
B3995: PEETERS, CAREL. - Het avontuurlijke uitzicht. Een essay over literatuur en kritiek.
B2037: PEETERS, K.C. - Het volksche kerstlied in Vlaanderen.
K2286: PEETERS, CAREL. - Gemaakt op zondag. Over Vladimir Nabokov.
Y1824: PEETERS, HAGAR. - Genoeg gedicht over de liefde vandaag.
T0350: PEETERS, RONALD. - De Paap van Gramschap. Vier eeuwen schrijven en drukken in Tilburg.
R0865: PEETERS, HARRY / MARCEL GIELIS / CHARLES CASPERS. - Literatuurgids historische gedragswetenschappen.
R1361: PEETERS, LEOPOLD. - Historische und literarische Studien zum dritten Teil des Kundrunepos.
T1230: PEETERS, K.C. - Het steen te Antwerpen. I: 's Heren Steen in de Antwerpse Burcht. II: Het Steen als Gevangenis. III: Het Steen als Museum.
T3816: UITGEVERIJ PEGASUS. - Catalogus Pegasus 1961.
B3271: PEIGNOT, CHARLES. - Schrift in unserer Zeit. Eine Ausstellung der Internationalen Typographischen Vereinigung.
T0787: PEIJNENBURG, JOHANNES W.M. - Judocus Smits en zijn TIJD.
B4308: PEIJPE, TACO VAN. - De ontwikkeling van het loonvormingsrecht.
T4913: PEIJPERS, W.N. - Willem van Oranje en Jakob Simonszoon de Rijk. Groot historisch-fantastisch ballet. Door W.N. Peijpers. Gearrangeerd en gemonteerd door den Balletmeester E. Witt. Nieuwe Decoratien van den Chef-Decorateur J.D.G. Grootveld en J.C. Maandag. Muziek van Joh. M. Coenen. Nieuwe Costumes.
L4805: PEJU, PIERRE. - De vermoorde onschuld. Roman. Uit het Frans vertaald door Nelleke van Maarsen.
Y1476: PEKELHARING. J.M. - Voor twee cent een kooltje vuur. Amsterdam in de jaren twintig.
B6236: PELCKMANS, PAUL. - De ambitie van Werther. Een wandeling langs de tederheidscultuur.
R9570: PELEMA, G. EN WIL VAN MOLL (EDS.). - Grote prijs van de Vlaamse Boekbindkunst. Derde wedstrijd georganiseerd door de Vlaamse Handboekbindersgilde.
Y1317: PELEMAN, BERT (ED.). - Kastelen in Vlaanderen - Chateaux en flandre - SchlŲsser in Flandern - Castles in Flanders - Flandria Illustrata Deel III.
B6543: PELEMANS, WILLEM. - Muziek beluisteren. Met een woord vooraf van E.J. Verheyen.
B7578: PELINCK, E. - Johannes Cornelisz Vermeyen. Aertgen of Vermeyen.
Y1217: FOCKEMA ANDREAE / J.G.N. RENAUD / E. PELINCK. - Kastelen, ridderhofsteden en buitenplaatsen in Rijnland.
L2824: PELLER, P.R.O. - Zonen van Icarus. Ontwikkelingsschets van het vliegwezen.
L2848: PELLER, P.R.O. - Zonen van Icarus. Ontwikkelingsschets van het vliegwezen.
K4509: PELS, COR. - Smeekschrift van het papier aan de geleerden.
L2097: PELS, C. & L.A. VAN GASTEL. - Het papier voor de drukker.
K7815: PELS, C. - Van boom tot krant.
H7902: PELS, C. / F.H.W. FRIEDERICH / P.D. VAN DER WAL. - Het Papier. Drukinkt. Luchtverzorging in de Grafische Bedrijven.
K1381: PELS, C. - Facetten van boekdruk.
T9755: PELS, C. - Papier.
R1012: PELS, FRANK. - De opportunisten.
L2920: PELS, C. - Papierfabricage.
Y1250: PELT, R.A. VAN EN J.H. BOON. - St. Nicolaas liedjes. Met pianobegeleiding.
H3166: PELUSI, SIMONETTA. - Le cicilta del Libro e la stampa a Venezia. Testi sacri ebraici, islamici dal Quattrocento al Settecento.
H5787: PELZER, L.H. - Leo Vroman.
T9867: PENAAT, WILHELM. - Catalogus met de beschrijving van de tentoonstelling door de Commissie voor Architektuur en Nijverheidskunst ineengezet in de maand April 1905, Stedelijk Museum te Amsterdam [W. P.].
M3402: PENDEL, WINNIE. - Ik ga weg, tot ziens.
L1029: PENDEL, GERDY. - Zonder vleugels en andere verhalen.
K2369: PENN, H.J. - Ruimtevaart en geneeskunde.
T8352: PENNA, SANDRO. - Een beetje koorts. Uit het Italiaans vertaald door Willem Timmermans.
L7276: PENNEY, STEF. - De tederheid van wolven.
R9750: PENNING JR., W.L. - Sintjans-lot.
L0554: PENNING, W.L. JR. - Benjamin's vertellingen. Een gedicht.
T6774: PENNING JR., W.L. - Kamermuziek. Gedichten.
T3731: PENNING JR. W.L. - Levensavond. Gedichten. Bezorgd door Alb. Verwey en J. v. Krimpen.
T3743: PENNING, W.L. - Tom's dagboek. Een gedicht.
K5594: PENNINGS, L. & B. LANGEVELD. (ED.). - Dichter bij de mens. Het allernieuwste werk van onze allergrootste dichters.
H4998: PENNINK, R. - Twee uit het latijn vertaalde middelnederlandse novellen. Pseudo-Petrarca, Teghen die strael der minnen en Petrarca, Hystorie van Griseldis met Latijnse teksten.
W4523: PENNINK, R. - Twee uit het latijn vertaalde middelnederlandse novellen. Pseudo-Petrarca, Teghen die strael der minnen en Petrarca, Hystorie van Griseldis met Latijnse teksten.
L6742: PENNINK, RENETTA. - Nederland en Shakespeare. Achttiende eeuw en vroege romantiek.
W2646: PENNOCK, GLENN. - De weg naar de kat, roman.
L8655: PENON, G. - Dicht- en Prozawerken. Bloemlezing uit de Nederlandsche Letteren, ten gebruike bij W.J.A. Jonckbloets 'Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde'. Zes delen.
L4364: PEPER, RASCHA. - Verfhuid. Novelle.
B1515: PEPER, RASCHA. - Waterscheerling. Met tekeningen van Annemarie van Haeringen.
Y2139: PEPER, RASCHA. - De rinoceros. Illustratie Jort van der Jagt.
Y2124: PEPER, RASCHA. - Vingers van marsepein. Roman.
Y1008: PEPER, RASCHA. - Stadse affaires.
H3320: PEPIN F. - MAGIC 17. Erotische Begegnungen.
T8792: PEPPELENBOS, COEN (ED.). - Poetisch Amsterdam. Een wandeling in gedichten.
L3961: PEPYS, SAMUEL. - Memoirs of Samuel Pepys, Esq. , F.R.S. comprising his diary from 1659 to 1669, and a selection from his private correspondence. Edited by Richard Lord Braybrooke.
M6078: PEPYS, SAMUEL. - Dagboek 1660-1669. Een selectie uit het volledige dagboek.
B3981: PEPYS, SAMUEL. - In woelige dagen, naar het dagboek van .... 1660 - 1669. Vertaald en bewerkt door J.C. Mollema.
H9399: PEPYS, SAMUEL. - The diary of Samuel Pepys.
K4222: PERDECK, A. - Bernard Shaw.
B1227: PERDECK, ALBERT A. - Theology in Augustan Literature. Being an inquiry into the extent of orthodox protestant thought in the literature of Pope's time.
L4372: PERDUE, LEWIS. - De Da Vinci erfenis.
H5500: PEREGRIJN, LUKAS (ED.). - Al bleef ik eeuwig ongelezen. Tijdgenoten der Tachtigers die Tachtigers meden of bestreden.
L7477: CASTRVM PEREGRINI I. - Castrum Peregrini. Erstes Heft.
M4281: CASTRUM PEREGRINI - Stefan George und Holland. Katalog der Ausstellung zum 50. Todestag. Universitatsbibliothek Amsterdam.
M9652: PEREIRA, MANUEL. - De commandant, roman. Vertaald door A. v. Haastrecht
K5650: PERFECT, CHRISTOPHER & GORDON ROOKLEDGE. - Rookledge's international type finder. The essential handbook of typeface recognition and selection.
B4922: PERGLIASCO, LIBRERIA ANTIQUARIA. - Cento libri di Scherma.
T2754: [LOB] PERI, JACOPO / RINUCCINI, OTTAVIO. - Euridice. Holland Festival 1981.
T8762: PERIER, GASTON-DENYS. (ED.). - Exil. Revue Mensuelle de Litterature et d'Art. Juin 1912.
T0533: PERK, JACQUES. - Brieven en dokumenten.
M6270: PERK, BETSY. - Jacques Perk, geschetst voor 't jong Nederland der XXe eeuw, met onuitgegeven prozastukken, gedichten en portretten van den dichter.
H1839: PERK, JACQUES. - Mathilde-Krans. Naar de handschriften volledig uitgegeven door G. Stuiveling. Drie delen in cassette.
L1650: PERK, JACQUES. - Proeven in dicht en ondicht.
B4517: PERK, JACQUES. - Gedichten. Met voorrede van Mr. C. Vosmaer en inleiding van Willem Kloos. Bezorgd door Fabian R.W. Stolk.
B5736: PERK, BETSY. - Jacques Perk, geschetst voor 't jong Nederland der XXe eeuw, met onuitgegeven prozastukken, gedichten en portretten van den dichter. Tweede stuk.
B7761: PERK, M.A. - Schetsen en Beelden.
R9057: PERK, JACQUES. - Een dichter verliefd. Brieven van Jacques Perk aan Joanna C. Blancke. Uitgegeven en ingeleid door G. Stuiveling.
T6235: PERK, BETSY. - Jacques Perk, geschetst voor 't jong Nederland der XXe eeuw, met onuitgegeven prozastukken, gedichten en portretten van den dichter. Twee delen.
T9927: PERK, JACQUES. - Gedichten, met een slotwoord door Willem Kloos. Met facsimiles naar het handschrift der Mathilde.
R6726: PERK, M.A. - De Weselsche feesten op den 7 Augustus 1896.
T0076: HORTENSIUS / PEERLKAMP EN A. PERK. - Hortensius over de Opkomst en den ondergang van Naarden, met vertaling en aanteekeningen van Prof. Peerlkamp en nalezingen en bijvoegsels van A. Perk.
T6768: PERK, JACQUES. - Gedichten.
T3680: PERK, JACQUES. - Gedichten. Met Voorrede van Willem Kloos en versiering van J.G. Veldheer.
T1009: PERK, JACQUES. - Verzamelde gedichten. Naar de handschriften uitgegeven door Garmt Stuiveling.
T1010: PERK, JACQUES. - Gedichten, volgens de eerste druk (1882). Met de voorrede van C.Vosmaer, de inleiding van Willem Kloos, en andere door Kloos geschreven Perk-beschouwingen. Uitgegeven door G. Stuiveling.
T1040: PERK, JACQUES. - Gedichten. Verzorgd en ingeleid H.A. Mulder.
Y0657: PERMEEKE, CONSTANT. - Permeeke. Tentoonstelling Museum Boymans 1957.
B3940: PERMYS, MARTIN. - De zwaluwen om den toren. Verzen.
T1465: PERNATH, HUGUES C. - Het masker man.
T1466: PERNATH, HUGUES C. - De adem ik.
R8806: PERNTER, J.M. - Vrij Onderzoek en Katholieke Wetenschap. Vertaald en van eenige aanteekeningen voorzien door Mac Eliot.
L5886: PERQUIN, NICOLAAS C.A. - Wilhelm Raabes Motive als Ausdruck seiner Weltanschauung.
H5539: PERRAULT, GILLES. - Die Rote Kapelle. De geschiedenis van Het Rode Orkest de spionage-organisatie die een beslissende rol speelde in de nederlaag van Nazi-Duitsland.
K2938: PERRE, RUDOLF VAN DE. - Anton van Wilderode. Dienstbaar het woord. Toespraken en teksten samengesteld door ....
K4061: PERRE, RUDOLF VAN DE. - De gekleurde wereld. Een dertigtal gedichten uit de hedendaagse Noord- en Zuidnederlandse letterkunde benaderd en verklaard. Met een inleiding van Anton van Wilderode.
K3231: PERRE, RUDOLF VAN DE. - poŽzie en leven. Dichters ervaren de mens.
B5877: PERRE, HUGO VAN DE. - John Osborne: boze jonge man.
T8809: PERRE, RUDOLF VAN DE (ED.). - Niet te stelpen licht. Nieuwe religieuze poŽzie.
K4264: PERRIN, HELENE. - De nauwe weg. Vertaling C.P. Heering.
Y1695: PERRON, E. DU. - Blijf tot uw laatste grom mijn vriend. De mooiste gedichten.
K2481: PERRON, E. DU. - E. du Perron.
M4972: PERRON, E. DU. - In deze grootse tijd.
W8155: PERRON, E. DU. - Indies memorandum.
H8332: PERRON, E. DU. - Nutteloos verzet.
W9493: PERRON, E. DU. - Parlando, verzamelde gedichten.
H5342: PERRON, E. DU. - Schandaal in Holland.
M1468: PERRON, E. DU. - Schandaal in Holland.
A0079: PERRON, E. DU. - Tegenonderzoek. (Cahiers van een lezer). Nawoord H. Marsman.
H1556: [MULTATULI] PERRON, E. DU. - Multatuli's naleven.
B0818: PERRON, E. DU. - De muze van Jan Companjie. Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de Companjietijd (1600 - 1780).
B0928: PERRON, E. DU. - Vriend of vijand. (Cahiers van een lezer).
B1095: PERRON, E. DU. - Voor kleine parochie. (Cahiers van een lezer).
H3156: PERRON, E. DU. - Het sprookje van de misdaad. Dialogen over het detektive-verhaal gevolgd door De werkelike D'Artagnan.
B1997: PERRON, E. DU. - Brieven. 9 delen.
B6282: PERRON, E. DU. - Uren met Dirk Coster, De smalle mens I [en] De smalle mens II. Twee delen.
T1687: PERRON, E. DU. - Scheepsjournaal van Arthur Ducroo.
B9435: PERRON, E. DU. - Poging tot afstand. Verhalen.
B9392: PERRON, E. DU. - De muze van Jan Companjie. Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de Companjietijd (1600 - 1780).
B9394: PERRON, E. DU. - In deze grootse tijd.
H9374: PERRON, E. DU. - Het land van herkomst.
B0965: PERRON, E. DU. - Een grote stilte. Teekening van A.C. Willink.
M3625: PERRON, E. DU. - P.P.C. Brief aan een Indonesier.
K4955: PERRON, E. DU. - Poging tot afstand. Verhalen.
B8201: PERRON, E. DU. - Uren met Dirk Coster, De smalle mens I.
B8202: PERRON, E. DU. - De smalle mens II.
B8206: PERRON, E. DU. - Voor kleine parochie. (Cahiers van een lezer).
B8208: PERRON, E. DU. - Vriend of vijand. (Cahiers van een lezer).
T2759: PERRON, E. DU. - Cahiers van een lezer. Gevolgd door Uren met Dirk Coster.
H2410: PERRON, E. DU. - Manuscript in een jaszak gevonden. / Manuscrit trouve dans une poche. Kroniek van de Bekering van Bodor Guila, Buitenlander.
B9643: PERRON, E. DU. - Brieven III: 1 april 1931 - 31 december 1932.
B9644: PERRON, E. DU. - Brieven VII: 2 juli 1937 - 30 november 1938.
B9615: PERRON, E. DU. - Parlando, verzamelde gedichten.
L0380: PERRON, E. DU. - Verzameld Werk VI. Essays. Boekbesprekingen en andere artikelen. Het sprookje van de misdaad.
B8381: PERRON, E. DU. - Chere Mademoiselle. Een onbekende brief aan Suzanne Lonneux met een toelichting door P.E. Voorhoeve.
B9476: PERRON, E. DU. - De smalle mens.
B9484: PERRON, E. DU. - Indies memorandum.
T1602: PERRON, E. DU. - Cahiers van een lezer. Inleiding door Jaap Goedegebuure.
T9554: PERRON, E. DU. - Parlando, verzamelde gedichten.
T8925: PERRON, E. DU. - Alle de rozen of Het gesprek bij maanlicht.
T3693: PERRON, E. DU. - Schandaal in Holland.
B3265: PERROT, PAUL N. / P.V. GARDNER / J.S. PLAUT. - Steuben. Seventy years of American Glassmaking.
A0355: PERRY, LEO. - Auf diesem nicht mehr ungewohnlichen Wege... Der Liebesmarkt des Zeitungs- Inserates.
L4683: PERSIJN, ANNE J. - De Dietse vertaling der 'Scala Sacre Communionis' van Ioannes Mauburnus.
T8920: PERSOON, WILLEM. - Anton van Wilderode.
K2842: PERSOON, WILLEM. - Anton van Wilderode.
L4311: PERSYN, JUL. - August Snieders en zijn Tijd. Drie delen.
K6758: PERSYN, JUL. - Kijkjes op de Letterkunde van elders: Noorwegen.
L6984: PERSYN, JUL. - Over de ziel der Lage Landen. Vertaald uit het Engelsch, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door R.F. Lissens.
L7067: PERSYN, JUL. - Kritisch Kleingoed (Vlaanderen).
B0744: PERSYN, JUL. - Albertine Steenhoff-Smulders en Marie Koenen.
B0796: PERSYN, JUL. - Aesthetische Verantwoordingen.
B0797: PERSYN, JUL. - Aesthetische Verantwoordingen.
B0822: PERSYN, JUL. - Studien en Lezingen. I & II.
B1111: PERSYN, JUL. - Kiezen, Smaken, Schrijven. Onze Letterkunde in vogelvlucht.
B8864: PERSYN, JUL. - Kritisch Kleingoed (Nederland).
B8453: PERSYN, JAN. - De wording van het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort en zijn ontwikkeling onder de redactie van Em. Vliebergh en Jul. Persyn (1900 - 1924).
R1256: PERSYN, JUL. - Lodewijk van Deyssel en Omaar K. de Laey.
R7046: [MULTATULI] PERSYN, J. - Multatuli en de Vlamingen.
L1014: PERTCHEVAL, JAN. - Jan Pertcheval's Den Camp vander Doot. Met inleiding, aanteekeningen en glossarium door Gilbert De Groote en een toelichting bij de houtsneden door A.J.J. Delen.
M8503: PERUGINI, MARK EDWARD. - Victorian days and ways.
R7175: PESCH, GERADUS VAN. - De Procli Fontibus. Dissertatio ad Historiam Matheseos Graecae Pertinens.
T6537: PESEK, JIRI / EMANUEL PURGHART. - The Revolution in Prague.
K3934: PESKENS, R.J. - De Vlissingse verhalen. Twee vorstinnen en een vorst, Mijn tante Coleta, Verspreide verhalen, Ongebundeld werk.
H9358: PESKENS, R.J. - Mijn tante Coleta.
K3254: PESKENS, R.J. - Twee vorstinnen en een vorst.
K9158: PESKENS, R.J. - De man met de urn. Verhalen.
T3873: PESKENS, R.J. - Uitgestelde vragen en andere verhalen.
R2334: PESKENS, R.J. - Mijn moeder was eigenlijk een Italiaanse. Verhalen.
B7120: PESKI, ADRIAAN M. VAN. - Hendrik de Man. Ein Wille zum Sozialismus. Mit einer Vorbemerkung von Heinz-Dietrich Ortlieb.
T5571: PETERKA, K.F. (HG.). - Das Evangelium nach Markus. In Form eines Berichts verkŁndet Markus die Botschaft des LŲwen. Wider die Schriftgelehrten neu zu lesen. Nach den griechischen Quellen Łbersetzt und fŁr seine Freunde herausgegeben.
L6767: PETERNOLLI, E. - Iets over 'humor' en 'umorismo' in de moderne Italiaanse letterkunde.
K3643: PETERS, JO. - De onderste steen. Een bibliografie van Wiel Kusters.
C1579: PETERS, ANDRE. - De spion van Brahma. Novelle.
B6475: PETERS, LOUIS F. - Kunst en revolte. Het politieke plakkaat en de opstand van de Franse Studenten.
B8188: PETERS, PIETER A. - Geloof en mystiek. Een theologische bezinning op de geestelijke leer van Sint-Jan van het Kruis.
R8546: PETERS, F. - Heilzame wenken, betrekkelijk de roeping en voorbereiding tot den huwelijken staat.
T6882: [COHEN] PETERS, JAN. - De jeugd voor het plan [van de arbeid].
T7802: PETERS, JAN. - Wat is en wil de A.J.C.?
T5928: PETERSE, L.W. - Het Conflict bij de R.E.T.M. en de houding van St. Rafael en Prot. Christelijken Bond.
T1685: PETERSEN, J.W. VAN EN W. ZONDERVAN. - Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en IJssel.
R9452: PETERSEN, AD. - De Ploeg. Gegevens omtrent de Groningse schilderkunst in de jaren '20.
R8019: PETISCUS, A.H. - Johannes, of de vaderzegen. Bijdragen ter bevordering van godsdienstige en zedelijke vorming voor jonge lieden uit den beschaafden stand. Uit het Hoogduitsch door A.B. v. Meerten geb. Schilperoort.
T0627: PETIT, LOUIS D. - Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands in tijdschriften en mengelwerken tot op 1900 verschenen.
M5310: PETIT, LEON. - Duivenkweek en duivensport. Lessen uit 50 jaar ervaring met postduiven.
B6622: PETIT, J.P.A.M. (VOORW.). - Lichtreflexen. Revue in twee bedrijven. Programmaboekje.
T9690: PETRARCA. - Lauweringsrede. Vertaald en toegelicht door Chris Tazelaar.
H7929: PETRI, W.A. / G.J. VAN DER LEK. - Bibliografie. Beknopte handleiding.
T0640: PETRI, JOH. F. - Onthullingen over het leven in de gevangenkampen in Duitschland. Door een Nederlander.
T5430: PETRI, J. - Literatuur en levensverdieping.
K0297: PETRIE, FLINDERS. - Decorative patterns of the ancient world for craftsmen.
L7565: PETRONIUS. - Begebenheiten des Enkolp. Ubertragung von Wilhelm Heinse.
R9741: PETRY, YVES. - De maagd Marino. Roman.
T8123: PEURSEM, J.H. VAN. - Willem van Oranje.
W3036: PEYPERS, ANKIE. - Binnenland.
M5528: PEYPERS, ANKIE. - De liefde verwilderde niet. Gedichten.
M1641: PEYPERS, ANKIE. - Geen denken aan.
H1433: PEYPERS, ANKIE. - Letters van een naam.
M2600: PEYPERS, ANKIE. - Met welke maten.
K6181: PEYPERS, ANKIE. - October.
A0081: PEYPERS, ANKIE. - Tussentijds, roman. Met een inleiding van Petra Veeger.
B0144: PEYPERS, W.N. - 1572 - 1672 - 1872. De Spanjaarden in Holland. Tooneelen uit de laatste levensdagen der Gebroeders de Witt. Gevolgd door eene beknopte beschrijving van het Onafhankelijkheidsfeest in 1872.
R6662: PEYPERS, ANKIE. - October.
L8639: PEYSER, JOAN. - Leonard Bernstein.
T9649: PEYSTER, HENRY DE. - Les troubles de Hollande ŗ la veille de la Rťvolution FranÁaise (1780-1795). …tudes sur la Rťpublique des Provinces-Unies ŗ la fin du dix-huitiŤme siŤcle.
K7810: PEZAS, MIKIA. - Alarm op de Olympus. Vertaling Jac. v.d. Ster.
B2630: PFANDL, LUDWIG. - Karl II. Des Ende der spanischen Machtstellung in Europa.
R3450: PFEIFFER, CEES. - Pampus. Geschiedenis van een fort.
R9672: PFEIJFFER, ILJA LEONARD. - Minister Kwist. Een reconstructie van de val van de minst bekende bewindspersoon van het eerste kabinet Rutte.
R3564: PFEIJFFER, ILJA LEONARD. - De eeuw van mijn dochter. Een treurspel in vijf bedrijven
R9236: PFEIL, H. - Nieuwe karaktertrekken en bijzonderheden uit het leven van vermaarde personen. Met 3 gekleurde platen.
R4597: PFLUGER, PAUL. - Vrijheid en gelijkheid. Vrij vertaald uit het Duitsch door Mannheim.
T4363: PHAEDRUS. - Fabels. Vertaald en toegelicht door John Nagelkerken.
L8335: PHILANTROPUS. - Philantropie. Rijssel, bij Zutphen. (gesticht voor verwaarloosde knapen). Een woord van afkeuring: meer bepaald aan de heeren oprigters.
R2188: PHILIPE, ANNE. - Weerklank van de liefde. Vertaling Jeanne Holierhoek.
H5737: PHILIPE, ANNE. - Een zomer aan zee. Vertaling E. Klaver.
H5738: PHILIPE, ANNE. - Hier, ginds, elders... Vertaling E. Klaver.
W2473: PHILIPE, ANNE. - Ontmoetingen op de heuvel. Vertaling Clare Lennart.
L0283: PHILIPPE, CHARLES-LOUIS. - Bubu van Montparnasse. Vertaald en ingeleid door Gerard van Eckeren.
B2030: PHILIPPEN, L.J.M. - Onze Begijntjes, hun naam, hun leven.
T0119: PHILIPPUS, CHRISTIAAN. [=BOB HANF]. - Mymeringen over de nachtzijde des levens.
T7106: PHILIPPUS, CHRISTIAAN (=BOB HANF). - Mijmeringen over de nachtzijde des levens.
K1750: PHILIPS, FRITS. - 45 jaar met Philips. Tekstverzorging Leo Ott.
L5130: PHILIPS, J.F.R. / J. JANSEN / TH. CLAESSENS. - Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750 -1914.
A0557: PHILIPS, MARIANNE. - Bruiloft in Europa.
T2370: PHILIPS JACOBSZ., CASPAR. - Grachtenboek. Naar de oorspronkelijke tekeningen van Caspar Philips Jacobszoon te Amsterdam Ī 1767. [met] de Geschied-bouwkundige beschrijvingen door E. van Houten. 25 losse platen met tekstdeel.
H1172: PHILIPS, MARIANNE. - De jacht op de vlinder.
T5473: PHILIPS, HANS. - P.C. Hooft. Muziek op het Muiderslot.
K7267: PHILIPSE, J.H. - Levensberigt van H. Nienhuis.
Y0624: PHILIPSE, J.H. - Levensberigt van Prof J.W. Ermerins.
K2897: PHILLIPS, ARTHUR. - Praag. Vertaling Anneke Goddijn-Bok.
T4017: PHILLIPS, BARTY. - Fabrics and Wallpapers. Design Sources and Inspiration.
M0174: PHYSICK, J.F. - The engraved work of Eric Gill.
M9915: PIA, PASCAL. - Praten over du Perron/Parler de du Peron avec un postface par J.H.W. Veenstra.
T9765: PICARD, LEO EN C. GERRETSON. - Geschiedenis van de Vlaamsche en Groot-Nederlandsche Beweging I.
T9766: PICARD, LEO EN C. GERRETSON. - Geschiedenis van de Vlaamsche en Groot-Nederlandsche Beweging I.
B7757: PICARD, MAX. - De mensch zonder werkelijkheid.
R6717: PICARD, LEO. - Van Vlaamse Beweging naar Sociale Revolutie. Verspreide geschriften.
B8892: PICASSO, PABLO. - Picasso. Grafik gegen den Krieg.
H9993: PICCARD, AUGUSTE. - Boven de wolken onder de golven.
H8428: PICCARD, AUGUSTE. - Tussen aarde en hemel. Feiten toekomstdromen. ingeleid door S.W. Visser.
H0581: PICCARDT, ENGEL. [=HANS WARREN]. - Sperma en tranen.
T2489: PICCARDT, R.A.S. - Filips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, enz. Met een woord vooraf van J. van Vloten.
T5019: PICCARDT, S. - Moet de werkkring van de vrouw worden uitgebreid? Eenige opmerkingen met betrekking tot eene belangrijke vraag van onze tijd.
B1989: PICHOIS, CLAUDE / JEAN ZIEGLER. - Baudelaire, een biografie. Vertaald door T. Boot/N. van Maaren.
H0849: PICHOIS, CLAUDE. - Baudelaire.
L5536: PICHON, LEON. - The new Book-Illustration in France.
T2273: PICHT, WERNER. - Het einde der illusies.
H8309: PICKNETT, LYNN, CLIVE PRINCE & STEPHEN PRIOR. - Hess. Het dubbelleven van de man achter Hitler.
R8474: PIEBENGA, J. - Het goed recht van de Friese Beweging.
L8521: PIECK, JAN. (ED.). - L'art froid. Literair tijdschrift. 14 afleveringen.
Y0625: PIERARD, LOUIS. - La vie tragique de Vincent van Gogh.
W9448: PIERIK, HERMAN. - Lummels, opschieten!
R7693: PIERLINCK, JACOB. - De verschrikkelyke watersnood, Langs de Rivieren de Waal en de Maas, voorgevallen in de Maand February des Jaars 1757 Met derzelver droevige gevolgen, Uit geloofbaare Berigten en eigen Bevindinge by een verzameld en beschreven: Waar by gevoegd is een vertoog Over het eenig Middel van Redres, Voor het toekomende. Opgehelderd door een Kaart van de Rivieren.
Y1670: PIERSMA, HINKE (RED.). - Menschenheugenis. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Getuigenissen.
T4024: PIERSON, H. - Prostitutie en Maatschappij.
R5253: PIERSON, N.G. - De Sociale Quaestie. Nuts-lezing.
B1696: PIERSON, A. - Willem de Clercq naar zijn dagboek. Door A. Pierson en De Clercqs jongste kleindochter. Twee Delen. Eerste deel: 1811-1824 Met een portret naar de teekening van Couwenberg. Deel twee: 1825-1844 Met een facsimile van Willem de Clercq.
B6762: PIERSON, J.L. - Poging om te komen tot een grondslag voor vergelijkende grammatica.
R7985: PIERSON, ALLARD. - Uit de verspreide geschriften: derde reeks verschenen in 1852-1865. Twee delen.
B7274: PIERSON, ALLARD. - Feuilletons. Samengesteld en toegelicht door Nop Maas.
T5380: PIERSON, N.G. - Een woord over de Indische Suikercrisis.
T2952: PIERSON, N.G. - Het begrip van Volksrijkdom.
T3148: PIERSON, A. - De Liberale Partij op Staatkundig gebied. Nr. 1: Beginsel, Bondgenooten, Hooger en Lager Onderwijs.
R9009: PIERSON, H. - Openbare brief aan Dr. A. Aletrino n.a.v. diens brochure: "Over eenige oorzaken der prositutie".
B7542: PIET, DICK EN EDDIE DE BLIECK. - Amstelveen, pyjama van de hoofdstad.
R8667: PIET, FRANS. - Bassie. Het verhaal van den Zeeman. No 1.
L5351: PIETERS, JOANNES T.M.F. - Cratinus. Bijdrage tot de geschiedenis der Vroeg-Attische comedie. Suivi d'un abrege en Francais.
W7731: PIETERS, L.J. - Randgebergte. Gedichten.
R5031: PIETERS, G.H. - Een kwart eeuw van strijd. Herinneringen uit de Limburgse arbeidersbeweging.
R1855: PIETERS, L.J. - Randgebergte.
B7369: PIETERSE, WILHELMINA C. - Daniel Levi de Barrios als geschiedschrijver van de Portugees-Israelietische gemeente te Amsterdam in zijn 'Triumpho del Govierno Popular'.
W0560: PIETERSEN, LIEUWE. - Draaiers mythe.
Y1154: PIETERSZ, J. - Derde Leesboek, bevattende korte en gemakkelijke leer oefeningen van een en meer lettergrepige woorden. Ten gebruike van Lagere Scholen.
Y1596: PIETERSZ, J. - Tweede leesboek, bevattende korte en gemakkelijke leesoefeningen voor eerstbeginnende kinderen. Ten gebruike van Lagere Scholen.
W0722: PIETROPINTO, A. / J. SIMENAUER. - Gonado. Onthullingen over de manlijke seksualiteit.
W5621: PIGGOTT, REGINALD. - Handwriting. A national survey together with a plan for better modern handwriting.
B7126: PIGIER. - Comptabilite Commerciale. Cours pratique 1re section Commerce applique. Etude des Operations et des Documents Commerciaux. Guide.
T6283: PIGORINI, LUIGI. - De terpen van Friesland en de eerst bewoonde plaatsen (Citta) van Friesland. Twee verhandelingen. Uit het Italiaansch vertaald en met een naschrift vermeerderd door J. Dirks.
B2191: PIJE, DAVID. - De maffe wereld van de sex.
H1770: PIJL, KEES VAN DER. - De flat.
R3132: PIJL, LUUK E.A. (ED.). - Van Cuyp tot Rembrandt. De verzameling Cornelis Hofstede de Groot.
T2918: PIJL, L. VAN DER. - Plantenleven in Indie.
R6013: PIJLS, H. - De Bokkenrijdersbende met de doodende hand.
R8412: PIJNAPPEL, M.W. - Max Pettenkofer.
R7996: PIJNAPPEL, M.E. - Onze doornen.
T0109: PIJPER, WILLEM. - De quintencirkel. Opstellen over muziek.
L5241: PIJPER, F. - Middeleeuwsch Christendom. De Heiligen-Vereering.
L8294: [ERASMUS] PIJPER, F. - Erasmus en de Nederlandsche reformatie.
B1754: [ERASMUS] PIJPER, F. - Erasmus en de Nederlandsche Reformatie.
H1771: PIJPERS, ANTON. - Waar de Pothutekawa bloeit.
T3823: PIJZEL-DOMISSE, J. E.A. - Textiel in poppenhuizen. Verslag van de Textieldag van 22 november1984 in de Vleeshal van het Frans Halsmuseum, Haarlem.
T9100: PIJZEL, E.D. (BIJEENGEBRACHT). - Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. C.W. Opzoomer. Friedrich Spielhagen. Henry George. Multatuli. Georges Clemenceau. Sully Prudhomme. Alfred Krupp. Keizer Friedrich.
T9103: PIJZEL, E.D. (BIJEENGEBRACHT). - Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. Nicolaas Beets. Keizer Weilhelm. Sarah Bernhardt. George Bancroft. Francois Coppee. Charles Bradlaugh. Jean Baptiste Andre Dumas. Christian Matthias. Graaf Todleben. Jules Ferry.
K5883: PIJZEL, E.D. - Johan Braakensiek.
R8243: PIJZEL, E.D. - Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. John William Colenso. Mozes Montefiore. Alphonse Daudet. Charles Gordon. Herman Schlegel. Iwan Toergenjef. Reinhart Pieter Anne Dozy. Matthew Arnold.
R6853: PIKKEMAAT, A.G. - Bataafse vrijheid in Nijmegen 1794-1795.
T9444: PILAR FIDALGO, MADAME. - Une jeune mere dans les prisons de Franco.
B6958: PILCH, JERZY. - In De Sterke Engel. Vertaling Karol Lesman.
K7535: PILLECIJN, FILIP DE. - Hans van Malmedy gevolgd door de novelle De rit.
R7804: PILLECYN, FILIP DE. - Stijn Streuvels en zijn werk.
R7806: PILLECYN, FILIP DE. - Stijn Streuvels.
H8629: PILLECYN, FILIP DE. - Hans van Malmedy.
L3018: PILLECYN, FILIP DE. - Hugo Verriest.
L4448: PILLECYN, FILIP DE. - Hugo Verriest.
K5442: PILLECYN, FILIP DE. - Schaduwen.
L9781: PILLECYN, FILIP DE. - De veerman en de jonkvrouw.
B6164: PILNJAK, BORIS / KURT LOB. - Verhaal over de maan die niet kon worden uitgeblazen. Vertaling Jeanne van der Eng-Liedmeier. Geillustreerd door Kurt Lob.
T7665: PILSUDSKI, JOZEF EN EMILE VANDERVELDE. - Sur l'ordre du Marechal Pilsudski. L'enfer de Brest-Litowsk devant le Sejm polonais. Texte de l'interpellation. Pref. d'E. Vandervelde. Publ. par la Commission d'enquete sur la situation des prisonniers politiques.
B5708: WERKGROEP PINAKEL. - Derhalve: tweemaandelijks tijdschrift. Over tijdschrift & aktie. Jaargang 2, nr. 6. september 1970.
M5219: PINEDA, CECILE. - De liefdeskoningin van de Amazone. Vertaald door Rika Vliek.
B4512: PINNOW, DIETRICH W. - Moderne Literatur in den Niederlanden. Moderne literatuur in Nederland. Hedendaagse (Noord-) Nederlandse auteurs, hun in het Duits vertaalde boeken en een keuze van oorspronkelijke titels.
K4151: PINNOY, M. - Albert Camus.
T8282: PINTER, HAROLD. - Het verjaardagsfeest, De huisbewaarder, De collectie. Vertaling Gerard Reve.
B6718: PINXTEN, K. - Limburg een Colonisatiegebied.
M1488: PINXTEREN, HANS VAN. - Alsof ik stof ben.
H0113: PINXTEREN, HANS VAN. - De tiende kop in de kelder. Een sprookje.
W7069: PINXTEREN, HANS VAN. - In een zwervend licht, gedichten.
H8488: PINXTEREN, HANS VAN. - Spiegeling voorbij de weg.
P2016: PINXTEREN, HANS VAN. - Verstuivend gebied.
P2015: PINXTEREN, HANS VAN. - Verteerde windsels.
L7730: PINXTEREN, HANS VAN. - Alsof ik stof ben.
L7722: PINXTEREN, HANS VAN. - Vluchtig schuinschrift.
A0352: PIPER, OTTO A. - Man en vrouw. Betekenis en mysterie van de sexualiteit naar bijbelse visie. Vertaling R. Kooistra.
H3398: PIRANDELLO, LUIGI. - De medailles. Vertaling H.P. Berdenis.
L2268: PIRANDELLO, LUIGI. - De weduwnaar en andere verhalen. Vertaald door Anthonie Kee.
B6420: PIRANDELLO, LUIGI. - Het naakte leven en andere verhalen. Vertaald door Anthonie Kee.
L2279: PIRANDELLO, LUIGI. - Ieder zijn beurt. Uit het Italiaans vertaald door H. van Dongen.
H3695: PIRANDELLO, LUIGI. - Berecche en de oorlog. Novellen voor een jaar. Vertaald door Tineke van Dijk e.a.
R0411: PIRANDELLO, LUIGI. E.A. - Van vreemde volken. Zes verhalen. Uit Italiaansch, Spaansch, Hongaarsch, Nieuw-Grieksch, Jiddisch en Chineesch.
L7836: PIRENNE, LOUIS PIERRE LEON. - 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht. Staatkundige geschiedenis 1576 - 1579.
B8306: PIRSIG, ROBERT M. - Zen en de kunst van het motoronderhoud. Een onderzoek naar waarden. Vertaling R. Jonkers.
Y2280: PISA, PAULINE. - Halfrust. Gedichten.
T3243: PISCAER, ANNY. (SAMENG.). - Vragenboekje over muziekgeschiedenis.
L5034: PISTORIUS, PHILIPPUS V. - Indices Antinoopolitani.
Y2163: PISUISSE, J. LOUIS EN MAX BLOKZIJL. - De Fransche Gouvernante. Gedicht van J. Louis Pisuisse. Muziek Max Blokzijl.
T7999: PISUISSE, JEAN LOUIS. - Honderd liederen uit het Fransch, Duitsch en Engelsch repertoire.
T9228: PISUISSE, J. LOUIS EN MAX BLOKZIJL. - poŽzie en Proza in de Thee.
L1796: PIT, A. - Denken en beelden.
T2307: PIT, S. - Aesthetische ontwikkeling.
B2256: [TSJECHOV] PITCHER, HARVEY. - The Chekhov Play. A new interpretation.
R9859: PITLO, A. - De Koepel.
R6194: PIUS XI, PAUS. - Encycliek Casti Connubii van onzen H. Vader Pius XI door de goddelijke voorzienigheid paus over het christelijk huwelijk. Vertaald uit het Latijn.
Y1388: PIZZARDO, MGR. - De Katholieke Actie. Rede.
R4418: MULTATULI. "THE RIGHT MAN ON THE RIGHT PLACE". - Nog-eens: vrije-arbeid.
K4981: PLAETSE, ANTOON VANDER. - Dietsche balladen.
T3660: [MULTATULI] PLANK, P.C. VAN DER. - Multatuli-literatuur 1948-1977. Lijst der geschriften van en over Eduard Douwes Dekker.
T7307: PLANTENGA, LUCAS L. - De Crematie.
M6324: PLANTENGA, J.H. - Verzamelde opstellen. 2 delen.
T5241: PLANTENGA, JAN. - Staken in overheidsdienst.
T6185: PLANTENGA, J.H. - L'Architecture Religieuse dans l'Ancien Duche de Brabant, depuis le regne des Archiducs jusqu'au Gouvernement Autrichien (1598-1713).
Y1324: PLANTIJN. - Plantijn. Letterkundig overzicht van De Nederlandsche Boekhandel. 1911. Nrs: 5-6-7-8. 1912. Nrs: 1 t/m 10. 1913. 1-2-4-5-6-7-8.
R5388: PLANTIN, CHRISTOPHE EN VAUQUELIN DES YVETEAUX. - Le bonheur de ce monde.
L7607: PLANTIN, CHRISTOPHE. - Correspondance de Christophe Plantin. I en II.
L7608: PLANTIN, CHRISTOPHE. - Correspondance de Christophe Plantin. I.
R5351: PLANTINGA, F. - Gedichten voor de Volkspartij van Pl. te A.
T8973: PLAS, MICHEL VAN DER. - Schuin schrift, scheve dingen op rij en rijm gezet. Satires 1946 - 1971.
H8392: PLAS, C.O. VAN DER. - Doch de meeste van deze is de liefde... Boroboedoer en Mendoet.
K1574: PLAS, MICHEL VAN DER (RED.). - Herinneringen aan Godfried Bomans.
P0810: PLAS, MICHEL VAN DER (RED.). - Herinneringen aan Godfried Bomans.
W7980: PLAS, MICHEL VAN DER. - Als ik koning was.
H4163: PLAS, MICHEL VAN DER. - Dance for you.
P0382: PLAS, MICHEL VAN DER. - De dag van morgen, gedichten.
K7009: PLAS, MICHEL VAN DER. - De schelp. Gedichten.
H3756: PLAS, MICHEL VAN DER. - Going my way, gedichten.
W7902: PLAS, MICHEL VAN DER. - Going my way, gedichten.
H4000: PLAS, MICHEL VAN DER. - Hier rijdt een domme buitenlander. Bespiegelingen in den vreemde.
M9477: PLAS, MICHEL VAN DER. - Juliette. De liefde van Juliette Drouet en Victor Hugo.
W2936: PLAS, MICHEL VAN DER. - Langzaam vertrekken.
M7152: PLAS, MICHEL VAN DER. - Met een bloem in de mond.
L2119: PLAS, MICHEL VAN DER. - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830 - 1899).
L3639: PLAS, MICHEL VAN DER. - Stemmen in de woestijn. Enkele achtergronden en aspecten van de jongste Nederlandse poŽzie.
L1600: PLAS, MICHEL VAN DER. - Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver.
K7944: PLAS, MICHEL VAN DER. (ED.). - Twee emmertjes water halen. Een bloemlezing uit de Nederlandse waterstaatsliteratuur voorafgegaan door een cultuurphilosophische inleiding.
M0601: PLAS, MICHEL VAN DER. - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830 - 1899).
T8987: PLAS, MICHEL VAN DER. - De regenboog.
B6831: PLAS, MICHEL VAN DER. - Uit het rijke Roomsche Leven. Een documentaire over de jaren 1925-1935. Samengesteld door Michel van der Plas met een nawoord van Kees Fens.
T8362: PLAS, MICHEL VAN DER. - Vreemdeling op doortocht. Een keuze uit zijn religieuze poŽzie.
T8626: PLAS, MICHEL VAN DER. - Gedichten.
T8815: PLAS, MICHEL VAN DER. - I hear America singing.
T8844: PLAS, MICHEL VAN DER. - Een hemel op aarde. Gedichten.
T8866: PLAS, MICHEL VAN DER. - Vaderland. Gedichten.
Y1001: PLASSCHAERT, A. - Beschouwingen van Plasschaert. Reeks III. No 2-3.
T2728: PLASSCHAERT, ALB. - XIXde eeuwsche Hollandsche Schilderkunst. Met 46 afbeeldingen en enkele portretten.
T7354: PLASSCHAERT, ALB. - Beschouwingen. Mei, Juni, Juli, Augustus, September, October, November, December 1917.
Y1003: PLASSCHAERT, A. - Beschouwingen van Plasschaert. Reeks IV, no 3-4.
Y0140: PLASSCHAERT, ALB. - Krietieken. 2e jaargang nr. 1.
Y1002: PLASSCHAERT, A. - Beschouwingen van Plasschaert. Reeks III. No 1-2.
T0116: PLASSCHAERT, A. - Bloem en blad, een krans. Beschouwingen van Kritias '31, '32.
T4598: PLASSCHAERT, ALB. A. - De vreugde. De kunst en het leven.
Y1005: PLASSCHAERT, A. - Beschouwingen van Plasschaert. Reeks II, no 5-9.
B2215: PLASSCHAERT, ALB. A. - Van het licht der liefde. Van den vader tot zijn kind 5-7 januari 1915.
T4680: PLASSCHAERT, ALB. - Johannes Theodorus Toorop.
Y1006: PLASSCHAERT, A. - Beschouwingen van Plasschaert. Reeks IV, no 6-12.
Y1004: PLASSCHAERT, A. - Beschouwingen van Plasschaert. Reeks IV, no 5-6.
T7793: PLASSCHAERT, ALB. - Schilderijen zien. Een reeks opmerkingen.
T7413: PLASSCHAERT, ALB. A. - Toespraak door Alb. A. Plasschaert. Woord en Beeld.
B8470: PLATA, WALTER. - Schatze der Typograhie. Gebrochene Schriften. Gotisch, Schwabacher und Fraktur im deutschen Sprachgebiet in der zweite halfte des zwanzigsten Jahrhunderts.
R9291: PLATE, A. - Herziening der democratie of fascisme? De macht van het getal.
P2896: PLATE, RENEE. - Brieven aan mijn man.
K4284: PLATO. - Charmides Lysis Menoon. Vertaling en toelichting O. Damste.
K4283: PLATO. - Vervoering en onsterfelijkheid van de ziel. Phaidros Phaidoon. Vertaling P.C. Boutens.
H0673: PLATO. - Crito. Vertaling S. Koperberg.
K8919: PLATO. - Platons Phaidon, over de onsterfelijkheid der ziel. Uit het Grieksch door H. van Herwerden. / Verdediging van Socrates. Uit het Grieksch door M. van Deventer.
K7342: PLATO. - Uren met Platoon. Een keur van stukken uit zijn werken. Vertaald en van inleidingen en aantekeningen voorzien door P.N. van Eyck.
Y0930: PLATO. BOUTENS, P.C. (VERTALING/BEWERKING). - Platoons Phaidros.
Y0931: PLATO. BOUTENS, P.C. (VERTALING/BEWERKING). - Platoons Phaidoon.
T5784: PLATONOV, ANDREJ. - De Antisexus.
W5639: PLATTE, HANS (ED.). - Farbige Graphik unserer Zeit.
K1013: PLATTEAU, PIERRE. - School No I.
L4317: PLATTEAU, PIERRE. - Gustaaf Vermeersch.
P1784: PLATTEEL, HARRY. - De maniak.
P1783: PLATTEEL, HARRY. - Met Marga? misschien.
L7504: BLANKENSTEIN & PLATVOET (RED.). - Ons Technisch Maandblad. Winternummer.
T8113: BLANKENSTEIN & PLATVOET (RED.). - Ons Technisch Maandblad.
T9480: BLANKENSTEIN & PLATVOET (RED.). - Ons Technisch Maandblad.
R2187: PLAUL, HAINER. - Illustrierte Geschichte der Trivialliteratur.
K4293: PLAUTUS, T. MACCIUS. - De bluffer de leugenaar. Vertaling J. Hemelrijk. Nawoord A.D. Leeman.
R0584: PLECHANOW, G.W. - Kunst en maatschappelijk leven.
H8214: PLEIJ, HERMAN. - De wereld volgens Thomas van der Noot. Boekdrukker en uitgever te Brussel in het eerste kwart van de zestiende eeuw.
L1754: PLEIJ, HERMAN. - Het Nederlandse onbehagen.
L0772: PLEIJ, HERMAN. - Hollands welbehagen.
H9866: PLEIJ, SANDER. - Man krijgt kind.
L0707: PLEIJ, HERMAN. - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieen over het volmaakte leven.
T0770: PLEIJ, HERMAN. - Zachtjes rammelen aan de ketting. Herinneringen van een amateur-dekaan.
B6148: PLEMP VAN DUIVELAND, LEONARD. - Schimmelpenninck 1761-1825. Levensverhaal en tijdsbeeld.
B8476: PLEMP VAN DUIVELAND, L.J. - Twee jaren uit het einde der eeuw (1895-1896).
T2529: PLEMP VAN DUIVELAND, L.J. - Journalistiek in Nederland.
T2574: PLEMP VAN DUIVELAND, L.J. - Journalistiek in Nederland.
M6675: PLESKO, LES. - De laatste flash. Vertaling Paul Syrier.
L6803: PLESSEN, JACQUES. - Promenade et poesie. L'Experience de la marche et du mouvement dan l'oeuvre de Rimbaud.
B7821: PLESSEN, J. - Inleiding tot het denken van Sartre.
R8813: PLESSNER, H. - Debat over Duitsland. Rede met discussie van H.J. Pos, P. Geyl, S. Tas, M. van Blankenstein, R.F. Beerling, Jef Last, Jan Romein, e.a.
B4532: PLETTINCK, LEOPOLD. - Studien over het leven en de werken van Karel van Mander. Dichter, Kunstgeschiedschrijver & Schilder 1548-1606.
K5433: PLEXUS. - Plexus Nrs. 1-11.
B8802: PLEYSIER, LEO. - Wit is altijd schoon.
B6523: PLEYSIER, LEO. - Kop in kas.
R6459: PLEYSIER, A. - Oorlog om Abessinie? De tweede fase der fascistische ontwikkeling van Italie en haar invloed op de internationale betrekkingen der volkeren.
R1085: PLEYSIER, LEO. - De Gele Rivier is bevrozen.
R1177: PLINT. - Een leest, de ander luistert. Dichters: Hans Lodeizen. Martinus Nijhoff. Neeltje Maria Min. R.J. Luijters. Roland Jooris. Trinus Riersma.
R1171: PLINT. - 6 Dichters, 6 Kunstenaars: Remco Campert. Remco Ekkers. Gerrit Krol. Piet Paaltjens. Willem van Toorn. Hans v.d. Waarsenburg. Joseph Semah. Helen Frik. Dirk van Arkel. Johan Schmidt Crans. Fons Haagmans. Josephine Sloet.
B7792: PLIVIER, THEODOR. - Koka en andere zeemans-verhalen. Bandteekening van Frans Masereel.
T9041: PLOEG, H. JR. - De N.V. onder de Duitse bezetting.
W6416: PLOEG, DURK VAN DER. - Een vers graf.
Y2273: PLOEG, FROUKJE VAN DER. - Dit is hoe het ging.
T7344: DE NIEUWE PLOEG. - De Nieuwe Ploeg. Boekennieuws van de Wereld-Bilbiotheek. 1951 nrs. 1-2; 1952 nrs 1 tm 6; 1953 nrs 5 tm 12; 1954 nrs 1 tm 8; 1955 nrs. 1-2-5-6-7-8-9-10; 1960 nr. 1; 1961 nrs. 1-2-3-4; 1966 nrs. 2-3-4; 1967 nrs. 1-2-3-4; 1968 nrs. 1-3; 1969 nr. 1; Handboekje W-B.Vereniging Catalogus 1966-1967 en 1967/68.
Y2040: DE PLOEG. - De Ploeg. Orgaan van Democratisch Socialistische Jongeren. 9 Mei t/m 9 juni 1945. Nr. 2 - 3 - 4.
T9195: PLOEG, MAURICE VAN. - Le Defile du Regiment. Marche Militaire pour Piano.
R0219: PLOEGER, DERK EN CATHRIEN PLOEGER-EIMERS. - Dagelijks leven in de vrij-socialistische beweging in Groningen door hen zelf verteld. Met een voorwoord door Anton Constandse.
W7424: PLOF, JACQUELIENTJE. - Papieren harten. Een zeer onserieuze studie.
M4446: PLOF, JACQUELIENTJE. - Papieren harten. Een zeer onserieuze studie.
L4220: PLOMP, HANS. - De ondertrouw, een somber herenboek.
K0174: PLOMP, HANS. - Gedroomde reizen met vrouwen.
K4525: PLOMP, HANS. - In de buik van moeder natuur.
P1786: PLOMP, HANS. - Kort gelden, drieentwintig bestaande verhalen.
H0699: PLOMP, HANS. - Open inrichting. Nieuw Amsterdams Dodenboekje.
K6325: PLOMP, HANS. - Satan ontmaskerd.
B0120: PLOMP, HANS. - Huize De slapeloze nachten. Zeven verhalen.
B0121: PLOMP, HANS. - De ondertrouw. Een somber herenboek.
L9891: PLOMP, HANS. - De Chinese kruiwagen en ander schrijnend proza.
B0016: PLOMP, HANS. - Gekkenwerk, een jaarverslag.
B2706: PLOMP, HANS. - Moker in Mokum. Eenakter.
B3356: PLOMP, HANS. - Satan ontmaskerd.
T6431: PLOMP, HANS & JEAN PAUL VROOM. - Op zoek.
C1606: PLOMP, HANS. - Lokomotive.
W7188: PLOMP, HANS. - Het Amsterdams dodenboekje, een strooibiljet.
R0239: PLOTINOS. - Over schouwing, en tegen de gnostici. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Th.G. Sinnige.
Y2276: PLOUVIER, BART. - Zekerheden. Gedichten.
R9771: PLUTARCHUS. - Levensbeschrijvingen van Alexander (den Groote) en Cajus (Julius) Caesar. Vertaald door M.B. Mendes da Costa.
R2317: [PLUTARCHUS] PLUTARQUE. - Les vies des hommes illustres de Plutarque, Traduit en Francois, avec des Remarques historiques & critques, par M. Dacier...
H6755: PODIUM. - Vestdijknummer.
Y0394: PODIUM. - Podium. Letterkundig tijdschrift. Jaargang 1 No. 4.
T5681: PODIUM. - Gerrit Kouwenaar. Kees Simhoffer. L.Th. Lehmann. Michael Tophoff. Jules A. Deelder. M. van Liederkerke. Cees Ouwens.
T6435: PODIUM. - Podium Literair Maandblad: 21e jaargang 1967. Nrs: 1 t/m 6. Januari t/m december 1967.
R1041: PODIUM. - J. Beljon. Rene Gijsen. Gerrit Bakker. Freddy de Vree. Boris Vian.
R1040: PODIUM. - Gerrit Kouwenaar. Karel Sartory. Willem Frederik Hermans: Wittgenstein's levensvorm. L.Th. Lehman. Joop Waasdorp. Hans Melchior Wap. H.J.A. Hofland.
B9108: POE, EDGAR ALLAN. - Het reisverhaal van Arthur Gordon Pym. Vertaling Mariella de Kuyper.
B9064: POE, EDGAR ALLAN. - De muiterij op den walvischvaarder en de verdere schier ongeloofelijke avonturen van Arthur Gordon Pym. Vertaling G. van Uidriks.
L5678: POE, EDGAR. - Nouvelles histoires extraordinaires. Traduit par Charles Baudelaire. Edition illustree de treize gravures hors texte.
L9351: POE-SOENG, LING. - De wonderlijke verhalen van een Chinees. Bewerkt door Ferdinand Langen.
B9565: POE, EDGAR. - Avonturen van Arthur Gordon Pym. Vertaling.
T3696: POEDERBACH, J.J. TH. - Het Werkhuis en het Armenhuis der stad Amsterdam 1782-1932.
H1845: POEL, IEME VAN DER. - Une revolution de la pensee. Maoisme et feminisme a travers Tel Quel, Les Temps modernes et Esprit.
T5365: POEL, ALB. VAN DE. - Neuengamme. Getuigenis over het ongemaskerde nationaal-socialisme van een Duitsch concentratiekamp.
B3357: POEL, DAVID DE. - Mannen in pakken: de grootste viezeriken die er zijn. Verhalen.
T6226: POEL, ALB. VAN DE. - Neuengamme. Getuigenis over het ongemaskerde Nationaal-Socialisme van een Duitsch Concentratiekamp.
R8804: POEL, ALB. VAN DE. - Neuengamme. Getuigenis over het ongemaskerde Nationaal-Socialisme van een Duitsch Concentratiekamp.
Y0154: POELHEKKE, M.A.P.C. - Het Te-kort der Katholieken in de Wetenschap.
L4819: POELHEKKE, J.J. - 'T uytgaen van den Treves. Spanje en de Nederlanden in 1621.
K8805: POELHEKKE, M.A.P.C. - Modernen. Willem Kloos, Paul Verlaine, August Strindberg, Johannes Jorgensen, Frederik van Eeden.
K9899: POELHEKKE, M.A.P.C. EN C.G.N. DE VOOYS. - Platenatlas bij de Nederlandsche Literatuurgeschiedenis.
K6912: [ERASMUS] POELHEKKE, J.J. - Vijfhonderd jaar Erasmus.
L8382: POELHEKKE, M.A.P.C. - Een pionier. J.A. Alberdingk Thijm 1840 - 1853.
B1097: POELHEKKE, M.A.P.C. - Woordkunst. Hulpmiddel bij het zoeken naar inzicht in Letterkundige verschijnselen.
B6873: POELHEKKE, J.J. - Enkele aantekeningen over Lieuwe van Aitzema.
B7771: POELHEKKE, M.A.P.C. - Beschouwingen.
R8937: POELHEKKE, M.A.P.C. - Beschouwingen.
T9057: POELHEKKE, M.A.P.C. EN C.G.N. DE VOOYS EN GERARD BROM. - Platenatlas bij de Nederlandsche Literatuurgeschiedenis.
R6904: POELJE, A.G. VAN. - Historische portretten. Eerste deel: Nederland van 1795 tot 1813.
L4075: POELMAN, H.A. - Geschiedenis van den Handel van Noord-Nederland gedurende het Merovingische en Karolingische Tijdperk.
L4447: POELMAN, H.A. E.A. - Historische opstellen opgedragen aan Prof. Dr. H. Brugmans t.g.v. zijn 25-jarig jubileum als hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam 1904-1929.
T1806: POELMAN, ANNETTE W.L. - Frederik van Eeden en zijn werk.
R8799: POELS, H. - Tijdig. Rede uitgesproken op den 5den Limburgschen Katholiekendag Weert 1 juni 1903.
R6650: POELS, H.A. - Een zestal redevoeringen. Uitgave van den Limb. R.K. Werkliedenbond.
K2333: POESCHEL, CARL ERNST. - Zeitgemasse Buchdruckkunst.
K5545: POESJKIN, ALEXANDER. - De moor van Peter den Groote. Vertaling Aleida Schot.
B6160: POESJKIN, A. / KURT LOB. - De verhalen van wijlen Ivan Petrovitsj Bjelkin II. Vertaald door Aleida G. Schot. Geillustreerd door Kurt Lob.
T0117: POESJKIN, ALEXANDER. - Enkele gedichten. Uit het Russisch vertaald door Aleida G. Schot.
Y1787: POESJKIN, ALEXANDER. - Jewgeni Onegin. Een roman in verzen. Vertaald uit het Russisch door I.H.M. van Stekelenburg en Frans-Joseph van Agt.
T1555: POESJKIN, ALEXANDER. - De steenen gast. Uit het Russisch vertaald door Aleida G. Schot.
T1556: POESJKIN, ALEXANDER. - Mozart en Salieri. Uit het Russisch vertaald door Aleida G. Schot.
T9617: POESJKIN, ALEXANDR. - Vroege lyriek 1813-1820. Vertaling Hans Boland.
T9616: POESJKIN, ALEXANDR. - De novellen in verzen. Vertaling Hans Boland.
T3707: POESJKIN, A. / KURT LOB. - De verhalen van wijlen Ivan Petrovitsj Bjelkin I. Vertaald door Aleida G. Schot. Geillustreerd door Kurt Lob.
L5599: POEZE, HARRY EN MARTIN ROS. - De biografie in Nederland en Vlaanderen 1993 -1994. Overzicht en bibliografie.
M0546: POHL, HELGA. - Lais oder die Liebeskunst der korinthischen Frauen. Ein dialog aber nicht in platons Manier.
L5803: POHLEN, JOEINL. (INL.). - Fresh Fonts.
T9547: POINTL, FRANS. - De kip die over de soep vloog. Verhalen.
Y1499: POINTL, FRANS. - De kip die over de soep vloog. Verhalen.
R5631: POINTL, FRANS. - Poelie de Verschrikkelijke. (Kattenverhalen).
Y0271: POINTL, FRANS. - Krantenknipsels over/van Pointl. Map met Tijdschriften- en Krantenknipsels. Ca. 18 stuks uit de periode 1989 - 2008.
H2908: POINTL, FRANS. - Vijf laatste verhalen.
H6035: POINTL, FRANS. - De aanraking. Verhalen.
L1947: POIRTERS, ADR. - Den spieghel van Philagie. Heruitgaaf van den III. druk Antwerpen 1674.
Y0021: POISSON, E. - Ce qu'est le Socialisme.
W7076: POL, BERT. - De Amsterdamsche lichtmis of Zoldaat van fortuin. Opnieuw uitgeven en van inleiding en commentaar voorzien.
L4053: POL, C. VAN DER. - Het kloosterwezen in Nederland. (Korte aanteekeningen).
L4904: POL, W.H. VAN DE. - De kerk in het leven en denken van Newman. Voorwoord Paul Sobry.
B5113: [BOLLAND] POL, C. VAN DER. - Een Nederlandsch Wijsgeer (?), critische fragmenten betreffende Prof. Bolland.
B6973: POL, BARBER VAN DE. - Er was wat met Meneer Maker & Mevrouw Maker.
B7116: POL, PIERRE VAN DER. - Breda's oudste foto's. Stadgezichten en portretten van 19e eeuwse fotografen.
R5711: POL, W.H. VAN DE. - De kerk in het leven en denken van Newman.
B8737: POLA, ALEXANDER. - Schrijfkramp. Light verse & cursiefjes.
R1804: POLA, ALEXANDER. - De fabel van de fabelachtige veenmol. Tekst van Alexander Pola, illustraties van Eppo Doeve.
H1959: POLAK, JOHAN. - Oscar Wilde in Nederland. Een flard verlaat fin de siecle.
T5864: POLAK, ED. - De zeeliedenstaking en haar gevolgen.
R7391: POLAK, HENRI. - Het Bankroet. Eenige opmerkingen betreffende Het Bankroet der Tegenwoordige Sociale Politiek door Mej. Mr. E.C. van Dorp.
T2614: POLAK, HENRI. - Het Bankroet. Eenige opmerkingen betreffende Het Bankroet der Tegenwoordige Sociale Politiek door Mej. Mr. E.C. van Dorp.
R7119: POLAK, STELLA EN HENRI POLAK. - Het Socialistisch Liederboek. Achttien Socialistische Liederen voor Zang met Pianobegeleiding.
T4629: POLAK, STELLA EN HENRI POLAK. - Het Socialistisch Liederenboekje I.
H8503: POLAK, CHAJA. - Stenen Halzen.
W7379: POLAK, CHAJA. - Stenen Halzen.
A0391: POLAK, H.J. - Tweeerlei letterkundige kritiek Potgieter en Huet.
H7692: POLAK, INGE. - Geloof mij vrij, mevrouw. Een bloemlezing uit vrouwentijdschriften tussen 1870 en 1920.
L0691: POLAK, J.B.W. - Der Mouw in Doetinchem.
M2739: POLAK, JOHAN B.W. EN W.J. SIMONS. (ED.). - In Memoriam P.N. van Eyck.
H8627: POLAK, JOHAN. - Zeven kleine studies.
H4289: POLAK, LEO. - Eenheid boven geloofsverdeeldheid.
L5363: POLAK, MEIJER. - The historical, philosohical and religious aspects of John Inglesant.
B2210: POLAK, NICO. (ED.). - Het was vreesselijk! Onsterfelijke pagina's uit de roemruchte jaargangen van het Gillustreerd Politienieuws.
B3863: POLAK, BOB & DIRK BAARTSE. (ED.). - WFH-verzamelkrant Nr. 6. jaargang 2 maart 1993.
B3865: POLAK, BOB & DIRK BAARTSE. (ED.). - WFH-magazine Nr. 20. jaargang 5 september 1996.
B3866: POLAK, BOB & DIRK BAARTSE. (ED.). - WFH-magazine Nr. 21. jaargang 6 december 1996.
B3867: POLAK, BOB & DIRK BAARTSE. (ED.). - WFH-magazine Nr. 22. jaargang 6 maart 1997.
T7852: POLAK, HENRI. - De Vakvereeniging. Een beknopte beschouwing van haar wezen en geschiedenis.
L7116: POLAK, LEON. - Goethe's 'Veel-eenheid'.
B7791: POLAK, LEO. - Kennisleer contra materie-realisme. Bijdrage tot Kritiek en Kantbegrip.
T3603: POLAK, M.W. - Het hoofdbestuur der wereld. Een weg naar wereldvrede.
R3780: POLAK, ERNST. - Amsterdammers. 45 teekeningen van Mr. Ernst Polak, bijschriften van hier en ginder, met een inleiding van Cornelis Veth.
T3477: POLAK, HENRI. - Openbare brief aan den weledelzeergeleerden Heer A.R. Zimmerman.
H4437: POLAK, JOHAN. - Bloei der decadence.
K7746: POLAK, JOHAN. - Het oude heden.
T5073: POLAK, M.W. - Bezwaren tegen de opvattingen der relativisten.
R6584: POLAK, BETJE. - Een onderzoek naar de botanische samenstelling van het Hollandsche Veen.
T1860: POLAK, ANNA. - Leidraad voor de Amsterdamsche meisjes bij de keuze van een beroep.
R5912: POLAK, LEO. - Oorlogsfilosofie.
T2473: POLAK, SIEGFRIED. - Een kennismaking met de leer der economische vrijheid, het socialisme en het staatssocialisme.
R3907: POLAK, ARTHUR. - Joodse penningen in de Nederlanden. Jewish Medals in the Netherlands.
R1823: POLAK, JOHAN. - Bloei der decadence.
R8210: POLAK-KIEK, J. - Administratie voor de vrouw, in gezin, beroep en bedrijf.
T7881: POLD, LEO. - De toekomst van den onderwijzer.
B2242: POLDER, RUDI. - Geschreven dingen.
W6418: POLET, SYBREN. - Adam X , De softenonzoon of hoe solliciteert men bij het publiek, De koning komt voorbij.
W6257: POLET, SYBREN. - De geboorte van een geest. Een kadercollage.
A0078: POLET, SYBREN. - De koning komt voorbij. Drama in drie stadia.
W5311: POLET, SYBREN. - De sirkelbewoners, een model.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

6/1