Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T6032: MERISON, JOS. - Oranje-Jubel Marsch. Met den meest verschuldigden eerbied aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden. Ter herdenking aan Hoogst Derzelve 25 Jarige zegenrijke Regeering. 1898 - 1923.
R8562: MERK, E. - Onder een dak. Novelle.
T5243: MERKELBACH, H.M. - Naar aanleiding van de collectieve arbeidsovereenkomst.
T9233: MERKX, C.J.M. EN G.W. LOVENDAAL. - Vergeefs Verwacht. Voor Mannenkoor of kwartet.
R4935: [STRACHEY]. MERLE, GABRIEL. - Lytton Strachey (1880-1932). Biographie et critique d'un critique et biographe. 2 vol.
R4686: MERLYN. - Vierde jaargang nrs 1 t/m 6, 1966, complete jaargang.
T4541: MERLYN. - Bijdragen Alberts' De eilanden, Couperus en Engeland, Claus' Een geverfde ruiter.
M3154: MERLYN. - Bijdragen over De brieven Van van het Reve. Vestdijks Zo de ouden zongen... I. Gomperts' heldhaftige literatuurbeschouwing Het orakel van Gomperts.
B7547: MERLYN. - Bijdragen over: Polet en de complementariteit. Vestdijks Genadeschot. Hendrik de Vries, reprise. Hendrik de Vries, derde ronde. Autonomie.
B7548: MERLYN. - Bijdragen over: Boutens' Nacht-Stilte. Mnemosyne in de bergen. Willem Mertens' levensspiegel. Auteursbelangen.
B7549: MERLYN. - Bijdragen over: Mnemosyne in de bergen II. Tobias en de dood. Analyse en oordeel III. Kafka's Amerka.
B7550: MERLYN. - Bijdragen over: Sartre voor de spiegel. Achterberg's hiervoormaals. De God Denkbaar. De vertaler als censor. Lucebert's visser van Ma Yuan.
B7551: MERLYN. - Bijdragen over: Nog een meisje van Gorter. Awater. Nijhoff-Achterberg. Vromans Over de dichtkunst. Kloos in de nacht. Vera Janacopoulos. Lucebert en het program.
B7552: MERLYN. - Bijdragen over: Hermans' Donkere kamer. Taalkunde en literatuur. Vestdijks Zo de ouden zongen...(II). Hooftse wendingen.
B7553: MERLYN. - Bijdragen over: Hendrik de Vries. Hoorniks Vis. De laatste Koolhaas. Analyse en oordeel.
B1947: MERLYN. - Bijdragen over Coenens Onpersoonlijke herinneringen. Tengnagel en de Schouwburg. Lodeizen en de sterren. Zeemorgen en Toetsing door splitsing.
R4685: MERLYN. - Derde jaargang nrs 1 t/m 6, 1965, complete jaargang.
T8577: MERODE, WILLEM DE. - O Tempora, O Mores !
B4821: MERODE, WILLEM DE. - De overgave.
W4347: MERODE, WILLEM DE. - De lichtstreep.
M0095: MERODE, WILLEM DE. - Kaleidoscoop.
M0028: MERODE, WILLEM DE. - Spiegelbeelden.
T8143: MERODE, WILLEM DE. - Spiegelbeelden.
T8203: MERODE, WILLEM DE. - Chineesche gedichten.
T8204: MERODE, WILLEM DE. - De steile tocht.
T8206: MERODE, WILLEM DE. - Eenvoudige gedichten. Met teekeningen van H. Molenaar.
T8210: MERODE, WILLEM DE. - Doodenboek.
T8219: MERODE, WILLEM DE. - Ruischende Bamboe.
T8353: MERODE, WILLEM DE. - Chinese gedichten. Ingeleid en toegelicht door Hans Werkman.
R8685: MERODE, WILLEM DE. - De overgave.
T3311: MERODE, WILLEM DE. - Kwattrijnen.
R7865: MERODE, WILLEM DE. - De donkere bloei.
T0030: MERODE, WILLEM DE. - Het kostbaar bloed.
T2435: MERODE, WILLEM DE. - De rozenhof. Kwatrijnen.
R3457: MERRILL, E.D. - De Plantengroei van de Maleise Archipel. Bewerkt door J. Th. Koster.
K4399: MERRILL, JOHN C. - The Elite Press. Great newspapers of the world.
T5313: MERTENS, ANTHONY. - Zwaluwziek. Leven na een herseninfarct.
T6665: MERTENS, D. - In Memoriam Martin Luther King.
M1016: MERTENS, PIERRE. - Begoochelingen. Vertaling Ernst van Altena.
L9941: MERTENS, PIERRE. - Koninklijke rust. Vertaling Ernst van Altena.
R8740: MERTENS, A.TH.L.M. - De invloed van het geboortenummer op den levensloop.
R8160: MERTENS, A.T.L.M. - Eenige aspecten van de beteekenis van het geboortenummer. Bewerking van gegevens an 5202 gezinnen met 34528 kinderen verkregen via een enquete.
T6878: MERWE, JAAP VAN DE. - 't Oproer kraait, geillustreerd gezangboek voor rebellen.
M0248: MERWE, A. V.D. = PIETER GEYL. - Het wachtwoord, sonnetten.
T6330: MERWE, J.P. VAN DER. - Die Kaap onder die Bataafse Republiek 1803-1806.
R5870: MERWE, JAAP VAN DE. - Gij zijt kanalje, heeft men ons verweten! Het proletarierslied in Nederland en Vlaanderen.
T7862: MERZ, KONRAD. - Duitscher aangespoeld. Vertaling Nico Rost.
B7655: MERZ, KONRAD. - Duitscher aangespoeld. Vertaling Nico Rost.
R5730: MERZ, DR. - Ultramontaansche wonderziekte in de tweede helft der negentiende eeuw.
B4283: MES, ALOYS J.J.M. - Retributien.
T7299: MES, GOMARIUS. - De Katholieke Pers van Nederland 1853-1887. Alphabetische verzameling der titels van boeken, brochures, tijdschriften, vervolgwerken, dag en weekbladen door katholieke Nederlanders geschreven en ter perse gelegd van 1853, de invoering der bisschoppelijke kerkregeling in Nederland, tot 1887, het jaar van het gouden priesterfeest van Z.H. Paus Leo XIII, benevens een wetenschappelijk overzicht.
R1208: MESDAG, M.J. - Bibliographie van de werken van Nederlandsche schrijvers op het gebied der neurologie en psychiatrie en aanverwante vakken. Met een woord vooraf van K. Herman Bouman. Eerste deel.
T7838: MESMAN, JAN. - De monnik biecht. Een vrije bewerking van het Hexenlied van Ernst von Wildenbruch naar een vertaling van Henk Eikeboom.
H1801: MESSADI, MAHMOUD. - De geboorte van het vergeten. Vertaling M. van de Pol.
R8008: MESSCHERT, WILLEM. - De Gouden Bruiloft. Gedicht.
T4796: MESSEL, SAUL VAN. - Over de huid van mijn geheugen. Een cyclus Joodse gedichten.
K9938: MESSEL, SAUL VAN. - Het eeuwige leven. Een bundel doodspoëzie.
H0574: MESSEL, SAUL VAN. - Toverstaf. Nieuwe priapeeen.
T8152: MESSEL, SAUL VAN. - Het geluid hing te trouwen.
R2300: MESSEL, SAUL VAN. - Balans 5739. Drie kwatrijnen.
R3748: MESSEL, SAUL VAN. - Bruid waar blijft je mond. Een bundel priapeeen.
R3068: MESSEL, SAUL VAN. - Vaderland in den vreemde. Joodse balladen uit Groningerland.
W7687: MESSEL, SAUL VAN. - Syndroom: joodse poëzie.
T8840: MESSEL, SAUL VAN. - Vaderland in den vreemde. Joodse balladen uit Groningerland.
T8661: [SALOMO] MESSEL, SAUL VAN. - Salomo, keur uit zijn liederen. Uit het Hebreeuws vertaald.
T8754: MESSEL, SAUL VAN. - Zeer zeker en zeker zeer. Joodse gedichten.
T8784: MESSEL, SAUL VAN. - Mammoeth mijn muze. Gedichten van een leraar.
R5335: MESSEL, SAUL VAN. - Aign etmoel. Gedichten.
R6556: MESSENS, RUDY. - Repertorium van de Oostvlaamse Pers. (met uitzondering van Gent en het arrondissement Aalst). 1784-1914.
W2094: MESSERER, WILHELM. - Kinder ohne Alter. Putten in der Kunst der Barockzeit.
T6016: MESSINK, H.J. - Onze kleine Prinses. Populaire Marsch voor piano.
Y4184: DE METAALBEWERKER. - De Metaalbewerker. Weekblad van de Algemeenen Nederlandschen Metaalbewerkersbond. 34ste jrg. 1927 no 38 en 40ste jaargang 1933 no 26.
P1673: METELLUS, JEAN. - Duisternis over Jacmel. Roman uit Haiti. Vertaald door M. Jacobs
K9425: METER, LEO EN PAUL GUERMONPREZ. (ED.). - Eva's jongste dochter. Schoonheden van het zwakke en zwakheden van het schone geslacht.
B9988: METHOFER, J. - De Vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit. Doel, Middelen en Organisatie.
H6693: METS, G. DE. - Maksim Gorki.
B4378: METSCH, G. - Uitverkoren volk. Joods godsdienstig leven.
L8024: METTENEYEN, BERT VAN. - Hugo de Vedelaar. Naverteld uit een middeleeuwsch volksverhaal.
R1501: METZ, LEX - Letterteekenen.
B8668: METZGER, BRUCE M. & MICHAEL D. COOGAN (EDS.). - The Oxford Companion to the Bible.
T4567: MEUFFELS, HUBERT. - Sainte Lydwine de Schiedam.
R6458: MEUFFELS, HUBERT. - De Heilige Liduina van Schiedam.
R9110: MEULE, BAT ACHTER DE EN ZIEN MASSEPANT. - Riempies. (Berijmde schetsen uit Geldersche boerenleven).
T0324: MEULEMAN, B.A. - Ibsen en Nederland. Critische en bibliografische gegevens, in chronologische volgorde bijeengebracht.
R7753: MEULEMANS, ARTHUR. - Kinderliederen op gedichten van Willem Gijssels.
H7536: [MULTATULI] MEULEN, DIK VAN DER. - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker.
R2440: MEULEN, R. VAN DER. - Een veertigjarige uitgeversloopbaan A.W. Sijthoff te Leiden 1851 - 1 januari - 1891. Naar bescheiden uit het archief der zaak geschetst.
Y1955: MEULEN, M.E. VAN. - Levensvragen. Brieven aan eene vriendin.
Y3712: MEULEN, R. VAN DER. - De courant. Geschiedkundig en vergelijkend overzicht der nieuwsbladen van alle landen. Naar in- en uitheemsche bronnen bewerkt.
B5663: MEULEN, R. VAN DER. - Over de liefhebberij voor boeken. Voornamelijk met het oog op Het boek voor onze dagen.
L1850: MEULEN, A.J. VAN DER / M. TEN BOUWHUYS / N.B. TENHAEFF. - Platen Atlas voor de Vaderlandsche Geschiedenis.
M2506: MEULEN, AP VAN DER. - De erfenis. roman.
W4615: MEULEN, R. VAN DER. - Boekhandel en bibliographie. Theorie en praktijk geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen [etc.].
L7181: MEULEN, R. VAN DER. - Oudpruisisch Mixkai.
Y0502: MEULEN, P. VAN DER. - De Krant heeft het gezegd.
B1162: MEULEN, R. VAN DER. - Over de onderscheiding van levend en levenloos in de Slavische talen.
B4728: MEULEN, R. VAN DER. - De Boekenwereld. Theorie en practijk van den Boekhandel, benevens het meest wetenswaardige van de daaraan verwante vakken.
B6437: MEULEN, R. VAN DER. - Peter de Groote en het Hollandsch.
B6736: MEULEN, R. VAN DER. - Over enige aardrijkskundige namen bij onze vroegere zeevaarders.
B6737: MEULEN, R. VAN DER. - Nogmaals over een woord voor Hollanders in Spaansche Archivalia.
B6741: MEULEN, R. VAN DER. - Over een woord voor Hollanders in Spaansche Archivalia.
B6757: MEULEN, R. VAN DER. - Over een naam van het Stormvogeltje: Malefijt.
R6122: MEULEN, P. VAN DER. - De comedies van Coornhert.
T1478: MEULEN, B. VAN DER. - Uw huis en uwe woning.
T1994: MEULEN, R. VAN DER. - Het boek in onze dagen, beschreven en afgebeeld.
R8302: MEULEN, B. VAN DER. - Kaleidoscoop : bloemlezing van aphorismen bijeengegaard uit het "Boek der Natuur".
T3125: MEULEN, P. VAN DER. - De waarheid omtrent het Amerikaansche alcoholverbod. Rapport aan de Nederlandsche vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken uitgebracht op grond van een studiereis met wijlen N.A. De Vries.
T5456: MEULEN, PIETER VAN DER EN A.K. MONTIJN. - De menschheid en de alcohol. Een maatschappelijk vraagstuk, veelzijdig door gezaghebbende Nederlanders.
T3956: MEULEN, M.E. VAN DER. - Het Raadhuis te Bolsward 1614-1896.
H8745: MEULENBELT, ANJA. - Casablanca, of de onmogelijkheden van de heteroseksuele liefde.
H8752: MEULENBELT, ANJA. - De bewondering. Roman.
K6711: MEULENBELT, ANJA. - De bewondering. Roman.
H1054: MEULENBELT, J. - Plattegrond.
H8779: MEULENBELT, ANJA. E.A. - De eerste sekse. Meningen over mannelijkheid.
K5173: MEULENBELT, ANJA. (ED.). - Wie weegt de woorden. De auteur en haar werk.
L6523: MEULENBERG, FRANS. - Heimwee is een kat. Ziekte in de literatuur.
L6524: MEULENBERG, FRANS. - Formules voor verlangen. Voorwoord Frans J. Meijman.
L5354: MEULENBROEK, BERNARDUS L. - Metriek en Rhythmiek in Augustinus' Cassiciacum-Dialogen.
T3831: UITGEVERIJ MEULENHOFF. - Catalogus Meulenhoff cursus 1955-1956. Losse kaart met nieuwe uitgave.
R5212: MEULENHOFF. - De Molen. Kalender van de Meulenhoff editie voor het jaar 1913.
T3827: UITGEVERIJ MEULENHOFF. - Najaarscatalogus 1951. J.M. Meulenhoff, Amsterdam.
T3830: UITGEVERIJ MEULENHOFF. - Catalogus Meulenhoff cursus 1956-1957. Losse kaart met nieuwe uitgave.
R4724: MEULENHOFF. - De Molen. Kalender van de Meulenhoff editie voor het jaar 1913.
R1073: MEULENHOFF, J.M. - Viert Feest! Korte geschiedenis van de feesten en het jolijt gedurende de eerste honderd jaren uit het leven der Vereeniging.
Y1100: MEULEVELT, W.G. - Beknopt Chronologisch Overzicht der Algemeene Geschiedenis, ten gebruike van Burgerscholen en Normaallessen.
Y1203: MEULEVELT, W.G. - Beknopt Chronologisch Overzicht der Algemeen Geschiedenis. Ten gebruike van Burgerscholen en Normaallessen.
L6372: MEURER, R.J.TH. - De vrouw en het moederschap.
T2864: MEURS, F. VAN. - Het fusievraagstuk. Rede uitgesproken op het congres, gehouden op 30 juni, 1 en 2 juli 1930 te 's-Gravenhage.
K1159: MEURS, G.N., OUDENALDER, A.C. VAN DEN ET AL. (ED.). - Het papier op de postzegel.
K3638: MEURS, BERN. VAN. - Letterkundige termen en begrippen.
R7986: MEURS, B. VAN. - De Luchtballon. Eene voorlezing, voorafgegaan door een gedicht van H.J.A.M. Schaepman.
B7313: MEURS, B. VAN. - Pepermuntjes. 250 Dichtjes.
B7466: MEURS, B. VAN. - De roman + De roman II. Zijn invloed op geest en hart + De roman III. Eenige tegenwerpingen beantwoord.
B7910: MEURS, B. VAN. - De Vroolijkheid en het Lachen.
R8561: MEURS, B. VAN. - Rijm en Zang. Twee dozijn luimige stukjes.
Y0499: MEURS, F. VAN. - Van Onderdaan tot Burger. Een Verdediging van de Medezeggenschap bij de Openbare Diensten en Bedrijven, Geschreven voor de Raadsverkiezingen 1935.
B9771: MEURS, B. VAN. - De roman.
R0247: MEURS, B. VAN. - Kriekende Kriekske. Betuwsche gedichten.
R1437: MEURS, H. VAN. - Inhoudsopgave der bijdrage tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederl.-Indie. Deel 91 (1934) - deel 100 (1941). Alphabetisch register.
T2354: MEURS, F. VAN. - Vaste Aanstelling of Arbeidscontract ? Rede.
R4212: MEVIS, ANNETTE. (INLEIDING). - Overzicht van de Archieven in het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging.
Y3431: MEY, JOHANN HEINRICH. - Charakterzuge, Anekdoten und besondere Lebensumstande der heiligen Elisabeth, einer ungarischen Koningstochter und vormaliger Landgrafin von Thuringen und Hessen. enz.
R4511: MEYBOOM, S.G.F. (ED.). - Het Vrouwenjaarboek. [Tweede deel].
R7932: MEYER, CONRAD FERDINAND. - Angela Borgia. Vertaald door Jac. van der Ster.
T0546: MEYER, MAURITS DE. - Volkskunde. Verzamelde opstellen van Maurits de Meyer. T.g.v. zijn zeventigste verjaardag.
M8472: MEYER, CONRAD FERDINAND. - Angela Borgia. Vertaald door Johan M. Palm.
M3808: MEYER, CONRAD FERDINAND. - Het amulet en andere verhalen. Vertaald door Theun de Vries.
L5350: MEYER, HERMAN. - Der Typus des Sonderlings in der deutschen Literatur.
M8153: MEYER, JOAN. - Sekse als organisatieprincipe. Veranderende normen in de asymmetrische machtsrelatie tussen vrouwen en mannen.
W4519: MEYER, JUSTUS. - De schoonheid van Shakespeare. Drie delen. Met teekeningen en vignetten van Eugen Dragutescu.
M3451: MEYER, JUSTUS. - Shakespeare het gelukskind.
L2533: MEYER-RANKE, PETER. - De rode farao. Egypte en de Arabische werkelijkheid.
Y2190: MEYER, JOSEPH & LUCIEN BOYER & LOUIS LEMARCHAND. - Une tasse de cafe. A cup of coffee, a sandwich and you.
L8990: MEYER, M. HUBERT (ED.). - Beatus Rhenanus (1485-1547). Son activite de lecteur, d'editeur et d'ecrivain.
T6494: MEYER, LIVINIUS DE. - De Gramschap in Dry Boeken. Een Latijnsch en Vlaamsch leerdicht. Op nieuw uitgegeven met aanteekeningen door J.M. Schrant.
R8950: MEYER, J. - De achtergrond van Tachtig, Kloos en Perk herdacht.
H6622: MEYER, JOSINE W.L. - Oude vrienden en een veranderende wereld. Een keuze uit eigen werk.
T3202: MEYER, ALBERTI DE. - Miscellanea historica in honorem Alberti de Meyer. Vniversitatis catholicae in oppido Lovaniensi iam annos XXV professoris.
B7652: MEYERE, VICTOR DE. - Labber-de-Zwie.
B0097: MEYERS, JAN. - Mussert. Een politiek leven.
L3033: MEYIER, FENNA DE. - De keuze.
L0050: MEYIER, FENNA DE. - Het leven gaat door.
K5126: MEYIER, M. DE. (ED.). - Fenna de Meyier. Vriendenboek.
R7786: MEYLANDER, JOHAN / GUSTAVE VAN DE WOESTYNE. - Fashion. Met drie sterkwaterplaten.
L8928: MEYLING, CHRISTINE. - Een hand voor ogen.
B4671: MEYNEN, MARIA. - Als de dag van gisteren. Een jaar na de dood van miijn verslaafde zoon.
H6539: MEYRINK, FRANK. - Gottliebs dood.
L1578: MEYRINK, GUSTAV. - Het wassenbeeldenspel en 16 andere verhalen. Vertaling Wouter Donath Tieges.
T9187: MEYRINK, GUSTAV. - Der Golem.
R9747: MEZIERES, L. - Een geneesmiddel tegen de armoede, of De lof der spaarzaamheid. Uit het Fransch vertaald door H. Hooft Graafland.
K3141: MIANO, SARAH EMILY. - Encyclopedie van de sneeuw. Vertaling Marijke Versluys.
L3524: MIANO, SARAH EMILY. - Van Rijn. Vertaling Sjaak de Jong en Marijke Versluys.
W7256: MICHAEL, EDMUND. - Fuhrer fur Pilzfreunde. De am haufigsten vorkommenden essbaren, verdachtigen und giftigen Pilze. Drei Banden.
K1369: MICHAEL, HUBERT, DORINE RAAFF, AART HOEKMAN. (ED.). - Nederlandse literaire prijzen 1980-1985.
M1705: MICHAEL, IB. - Kilroy Kilroy. Vertaling Gerard Rasch.
W8582: MICHAEL, SAMMY. - Een trompet in de wadi. Vertaling Ruben Verhasselt.
W7254: MICHAEL, SAMMY. - Victoria, een joodse vrouw in Bagdad. Vertaald door Ruben Verhasselt.
B0460: MICHAEL, JAN. - Op de fiets.
R8009: MICHAEL, C. / H.A. ACKERLIN-GREGOOR / E. LAURILLARD. - Lessen en liederen eener Moeder.
T6261: MICHAELIS, HANNY. - Tegen de wind in.
T6260: MICHAELIS, HANNY. - De rots van Gibraltar.
T2275: MICHAELIS, HANNY. - Het onkruid van de twijfel. Een keuze uit eigen werk.
T8157: MICHAELIS, HANNY. - Water uit de rots.
T8158: MICHAELIS, HANNY. - Onvoorzien.
M3809: MICHAELS, KARIN. - Het paarlsnoer. Vertaald door H.J. Smeding.
L7830: MICHEELS, PAULINE. - Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen 1905-2005.
B6300: MICHEELS, J. - Hamlet in Holland. Eene proef van Vergelijkende Letterkunde.
Y3203: MICHEELS, PAULINE. - Vandaag. Een oorlogsnovelle.
R9410: MICHEELS, L.A. - Holland op zijn Duitsch. Verzoekschrift aan de Staten Generaal der Nederlanden.
T3522: MICHEL, ERNEST - Een andere Dynamiek.
K8486: MICHEL, ERNEST. - De bisschop.
B4207: MICHEL, ERNEST. - Extazen.
T2204: MICHEL, ERNEST. - Zwarte verzen.
R9408: MICHEL, ERNEST. - Neo-communisten. Vermeerderd met een verslag van het onderhoud en de correspondentie tusschen bisschop en auteur.
R3783: MICHEL, ERNEST. - Europeesche jeugd.
T7188: MICHEL, ERNEST. - Ex paradiso...
B2112: MICHELANT, M.H. - Voyage de Jaques Cartier au Canada en 1534. Nouvelle edition, publiee d'apres l'edition de 1598 et d'apres Ramusio. Avec deux cartes. Documents inedits sur Jaques Cartier et le Canada, communiques par M. Alfred Rame.
L4298: MICHELET, J. - Richelieu et la Fronde. Histoire de France au dix-septieme siecle XII.
R4871: [VONDEL] MICHELS, L.C. - Filologische opstellen deel IV. Stoffen van verscheiden aard,Registers.
M7356: MICHELS, F.W. - Reis zonder einde en andere verhalen.
L6216: MICHELS, F.W. & G.E.K. BRUMMER. - Over cartografie. Een vlucht over het terrein van vogelvlucht- en andere kaarten, gewone en ongewone, eendrachtig gevlogen door ....
H5615: MICHELS, L.C. - Filologische opstellen deel 1: Stoffen uit de Middeleeuwen.
L2712: MICHELS, L.C. - Recht van spreken.
K4864: MICHELS, L.C. - Uit de school van Michels. Opstellen aangeboden aan L.C. Michels bij zijn afscheid als hoogleraar te Nijmegen op 30 mei 1958.
T4403: MICHELS, A.W. - De provoost-straf. Een pleidooi voor een humanere en rechtvaardiger toepassing van het militaire tucht-recht.
L6787: MICHELS, L.C. - Over het waarnemen van taalverschijnselen.
B6761: MICHELS, L.C. - Trekken van taalgebruik.
B7732: [VONDEL] MICHELS, L.C. - Filologische opstellen deel III. Stoffen uit Vondels werk.
R4082: MICHELS, L.C. - V.S. in 't geweer.
T6386: MICHELS, A.W. - Sluit de gelederen! Een korte opwekking in de verkiezingsstrijd voor de Provinciale Staten in 1935.
M9254: MICHELS, L.C. - Filologische opstellen deel II: Stoffen uit de 16e en 17e eeuw.
R8294: MICHELS, F.W. - Schieveen? Neen! Agrarische bezwaren tegen het Rotterdamse Luchthavenproject.
Y3649: MICHELS, LEONARDUS CORNELIUS. - Bijdrage tot het onderzoek van Vondel's werken.
H6565: MICHIE, ALLAN A. - Keep the peace through air power.
K4346: MICHIELS, IVO. - Het afscheid.
K4744: MICHIELS, IVO. - Het afscheid. Met aantekeningen door Paul de Wispelaere.
W6329: MICHIELS, IVO. - Het boek der nauwe relaties. Journal brut. Boek twee.
L2700: MICHIELS, IVO. - Het vonnis. Roman.
K5280: MICHIELS, IVO. - Journal brut.
M9641: MICHIELS, IVO. - Orchis militaris.
L8060: MICHIELS, IVO. - Verhalen uit Journal brut.
T4837: MICHIELS, A.W. - De taak der provincie ten aanzien der geesteszieken.
L3725: MICHIELS, IVO. - Journal brut. Met een nawoord van Joris Gerits.
R8116: MICHIELSE, H.C.M. - Socialistiese vorming. Het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (1924-1940) en het vormings- en scholingswerk van de Nederlandse Sociaal-demokratie sinds 1900.
R1535: MICHMAN, J. EN J. ILAN-ONDERWIJZER. (ED.). - Opperrabbijn A.S. Onderwijzer 1862-1934 zijn persoon, zijn tijd.
R8587: MICHMAN, DAN. - Het Liberale Jodendom in Nederland 1929-1943.
R5790: MICKLEM, N. - Nationaal Socialisme en Christendom.
T8634: MIDDAG, GUUS. - Vrolijk als een vergelijking. Vijftig kleine essays over poëzie.
R4382: DE MIDDELAER. - De Middelaer of bydragen ter bevordering van Tael, Onderwijs en Geschiedenis. Tweede jaargang nr: 1, october 1841 - nr 12: augustus/september 1842. [Mist nrs: 4 en 8].
R4383: DE MIDDELAER. - De Middelaer of bydragen ter bevordering van Tael, Onderwijs en Geschiedenis. Eerste jaargang nr: XI en XII augustus/september 1841.
R4385: DE MIDDELAER. - De Middelaer of bydragen ter bevordering van Tael, Onderwijs en Geschiedenis. Eerste jaargang nr: I, october 1841.
R4384: DE MIDDELAER. - De Middelaer of bydragen ter bevordering van Tael, Onderwijs en Geschiedenis. Eerste jaargang nr: X, july 1841.
Y3284: MIDDELBERG, E. - Geologische- en technische aanteekeningen over de goudindustrie in Suriname.
M6214: MIDDELDORP, A. - Morgen misschien.
B9498: MIDDELKOOP, NORBERT (RED.). - Kopstukken. Amsterdammers geportretteerd 1660-1800.
R3500: MIDDENDORP, W. - Vrede door strijd. Indonesische Mei-rede.
R5953: MIDDENDORP, JAN. - Ha ! Haagse boekvormgeving na 1945.
L3796: MIDDERIGH-BRONKHORST, B. - Glans en Gloed uit donkere diepten.
H0006: MIDDLEMAS, KEITH. - Pursuit of pleasure. High Society in the 1900s.
R8325: MIDGLEY, DAVID R. - Arnold Zweig. Zu Werk und Wandlung 1927-1948.
K9685: MIDOLLE, SILVESTRE A.O. - Florid and unusual alphabets.
B2441: MIEDEMA, R. - Odilon Redon en Albrechts Durer.
H7093: MIELKE, HANS (ED.). - Manierismus in Holland um 1600. Kupferstiche, Holzschnitte und Zeichnungen aus dem Berliner Kupferstichkabinett.
H6616: MIELKE, HEINZ-PIETER / KATHARINA GUTING. - Nederrijns drukwerk. De chromolithografische drukkerijen van het industriegebied Krefeld-Monchengladbach-Viersen.
Y3021: DE WITTE MIER. - De Witte Mier. Nr: 3. Mei 1926.
B1034: DE WITTE MIER. - De Witte Mier. Maandschrift voor de Vrienden van Boek en Prent onder leiding van J. Greshoff. Nieuwe Reeks, Eerste Jaargang.
B1035: DE WITTE MIER. - De Witte Mier. Maandschrift voor de Vrienden van Boek en Prent onder leiding van J. Greshoff, J. van Krimpen & A.A.M. Stols. Nieuwe Reeks, Derde Jaargang.
Y3020: DE WITTE MIER. - De Witte Mier. Nr: 1. Januari 1924.
Y1400: DE WITTE MIER. - De Witte Mier. Nrs: 9 - 10 - 11- 12. Januari t/m April. 1913. Onder Redactie van J. Greshoff.
Y3022: DE WITTE MIER. - De Witte Mier 1e jaargang Nr. 9 Januari 1913. 2e jaargang nrs: 1 en 4. 1913/1914.
Y3018: DE WITTE MIER. - De Witte Mier. Nrs: 6-7/8-9/10. Augustus t/m December 1926.
R5260: MIERAS, JOHANNES PIETER. - Liber amicorum J.P. Mieras.
T0782: MIERLO, J. VAN. - De poëzie van Hadewijch.
L1337: MIERLO, J. - Beknopte geschiedenis van de oud- en middelnederlandsche letterkunde.
L2204: MIERLO, J. VAN (ED.). - Het Roelantslied.
K5708: [VELDEKE, HENDRIK VAN] MIERLO, J. VAN. - De speelman Hendrik van Veldeke.
K9522: MIERLO, J. VAN. - Jan Frans Willems 1793-1846.
B2152: MIERLO, J. VAN. - Sprokkelingen op het gebied der middelnederlandse poëzie.
Y0959: MIERLO, J. VAN. - Jacob van Maerlant. Zijn leven, zijn werken, zijn beteekenis.
T4771: MIERLO, J. VAN. - Anna Bijns en de Volksliteratuur in haar Jeugd te Antwerpen.
B8128: [VELDEKE, HENDRIK VAN] MIERLO, J. VAN. - Oude en nieuwe bijdragen tot het Veldeke-probleem.
H2026: MIERLO, J. VAN. - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Deel I: De Letterkunde van de Middeleeuwen tot 1300. Deel II: De Middelnederlandsche Letterkunde van 1300 tot de Renaissance.
B8457: [VELDEKE, HENDRIK VAN] MIERLO, J. VAN. - Nieuws over Heynrijck van Veldeken. Naar aanleiding van Jungbluth's Untersuchungen zu Heinrich von Veldeken.
T5731: MIERLO, J. VAN. - Over leekenbiecht in den Reinaert. (Rein v. 1439).
T4790: MIERLO, J. VAN. - Eenige moeilijke plaatsen in de Strophische Gedichten van Hadewijch.
T3560: MIERLO, J. VAN. - Perrout gehandhaafd. Eenige kantaanteekeningen bij het verweer van Prof J.W. Muller.
T4060: MIEROP, LOD. - Met wie mag men trouwen?
T6956: MIEROP, LOD. VAN. - Dienstweigering uit beginsel geen strafbaar feit.
B0416: MIGUEL, SALIM, & EGLE MALHEIROS. - Memoria de Editor. Organizado por Dorothee de Bruchard.
H5943: MIJKSENAAR, P.J. - Amsterdam hoofdstad. Eertijds, thans, straks.
B8076: MIJKSENAAR, PAUL (ED.). - Ontplofte beelden. Een documentaire over inzichtelijkheid in ruimtelijkheid.
Y4185: MAAS EN MIJN. - Maas en mijn. Weekblad voor De Maaskant, De nieuwe Mijnstreek, Het Land van Sittard en de Onderbanken en de Zelfkant.14e jrg. 1050 no 22.
Y0144: MIJNHARDT, W.W. - Over de moderniteit van de Nederlandse Republiek.
K8495: MIJNSSEN, FRANS. - Tooneelspelen. Uit eigen wil. Verdwaalden.
T0838: MIJNSSEN, FRANS. - Ida Wahl. Een spel in vier gedeelten.
R1772: MIJNSSEN, FRANS. - Over tooneel. Deel I: Tooneelkunst. Deel II: Nederlandsche Tooneelspelen.
R4998: [WILDE] MIKHAIL, E.H. - Oscar Wilde. Interviews and Recollections. Two volumes.
Y3734: DE ANTI-MILITARIST. - De Anti-Militarist. Maandblad der Socialistische Oud-Strijders en aanverwanten. Voor Vlaamsch Belgie. 10e Jaargang 1931. Nrs: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7.
B4719: MILL, JOHN O'. - Lyrical Laria in Dutch and Double Dutch. Voorwoord Wim Kan.
R4326: MILLER, HENRY. - De Steenbokskeerkring. Vertaald door John Vandenbergh.
L3154: MILLER, HENRY. - Glimlachend aan de voet van de ladder. Vertaling Johan van Nieuwenhuizen.
M2229: MILLER, ARTHUR. - Na de zondeval. Toneelspel in twee bedrijven. Vertaald door Bert Voeten.
H3672: MILLER, HENRY. - De rozenkruisiging boek een: Sexus. Vertaling John Vandenbergh.
M6401: MILLER, HENRY. - De Steenbokskeerkring. Vertaling John Vandenbergh.
H4202: MILLER, HENRY. - The smile at the foot of the ladder. Drawings by Dick Elffers.
K5241: MILLER, HENRY. - Zwarte lente. Vertaling J. Vandenbergh.
M6377: MILLER, HENRY. - Zwarte lente. Vertaling J. Vandenbergh.
W1095: MILLER, HENRY. - The Rosy Crucifixion. Sexus. Book one -six.
R6240: MILLER, HENRY. - De kreeftskeerkring. Vertaling John Vandenbergh.
R9059: MILLER, HENRY. - Obsceniteit en de wet der wederkerigheid. Vertaling John Vanderbergh.
Y0834: MILLER, ROBERT W. - The Art Glass Basket.
Y0814: MILLER, EVERETT & ADDIE. - The New Martinsville Glass Story. Book II - 1920 - 1950.
M5779: MILLER, ARTHUR. - Na de zondeval, Incident in Vichy. Vertaald door Bert Voeten / Anty Westerling.
H5745: MILLET, CATHERINE. - Het seksuele leven van Catherine M. Vertaling Kiki Coumans en Martine Vosmaer.
H8166: MILLINGTON, ROY. - Stephenson Blake. The last of the old English typefounders.
H8051: MILLS, MAGNUS. - Komt allen tezamen. Vertaling Rob van Moppes.
T8297: MILNE, A.A. - Now we are six. Decorations by Ernest H. Shepard.
T8300: MILNE, A.A. - Winnie the Pooh. Decortations by Ernest H. Shepard.
T8302: MILNE, A.A. - When we were very young. Decorations by Ernest H. Shepard.
T2383: MILO, T.H. - De geheime onderhandelingen tusschen De Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van Schout bij Nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop.
T3435: MILREIS, COLAS. - In het Elfenland. Vertaald uit het Zweedsch door Irma.
T1489: MILTON, JOHN. - On the Morning of Christ"s Nativity.
H4968: MIN, ANCHEE. - Wilde Gember. Vertaling Thera Idema.
T9926: MIN, NEELTJE MARIA. - Voor wie ik liefheb wil ik heten.
Y3215: DOLLE MINA. - Evolutie dwars blad van Dolle Mina. Jaargang 34, nr. 1, zomer 1970.
Y2871: MINCO, MARGA. - Na de sterren.
L4222: MINCO, MARGA. - De glazen brug.
L3910: MINCO, MARGA. - Door het land.
K6506: MINCO, MARGA. - Terugkeer.
K4668: MINCO, MARGA. - Een leeg huis.
L8058: MINCO, MARGA. - De andere kant. Verhalen.
B0580: MINCO, MARGA. - De andere kant. Verhalen.
K4553: MINCO, MARGA. - Kijk 'ns in de la.
W7075: MINCO, MARGA. - De zon is maar een zeepbel. Twaalf droomverslagen.
R0009: MINCO, MARGA EN BERT VOETEN. - M. Minco: Bomen. B. Voeten: Wissant. Eenmaal. Het leven voor ogen.
L3494: MINCO, MARGA. - De val.
R0368: MINCO, MARGA. - Terugkeer.
H4388: MINCO, MARGA. - Het bittere kruid. Een kleine kroniek.
L0915: MINCO, MARGA. - Nagelaten dagen.
T1070: MINCO, MARGA. - De andere kant. Verhalen.
T3026: MINCOFF-MARRIAGE, E. - Souterliedekens. Een Nederlandsch psalmboek van 1540 met de oorspronkelijke volksliederen die bij de melodieën behooren.
A0130: MINDERAA, P. - Aandacht voor Cats bij zijn 300ste sterfdag.
K1942: MINDERAA, P. - Opstellen en voordrachten uit mijn Hoogleeraarstijd (1948-19164).
W3695: MINDERAA, P. E.A. (REDACTIE). - Boeket voor Betje en Aagje. Van en over de schrijfsters Wolff en Deken.
B1731: MINDERAA, P. - Karel van de Woestijne zijn leven en werken.
R1684: MINDERAA, P. E.A. (REDACTIE). - Boeket voor Betje en Aagje. Van en over de schrijfsters Wolff en Deken.
T9921: MINDERHOUD KZ, A. - Praktisch Rekenboekje voor de Scholen. Tweede stukje.
T9922: MINDERHOUD KZ, A. - Praktisch Rekenboekje voor de Scholen. Derde stukje.
B7174: MINDERHOUD, H.J. - La Henriade dans la Litterature Hollandaise.
H6717: [BECKETT] MINIHAN, JOHN. - Samuel Beckett photographs by John Minihan with an introduction by Aidan Higgins.
L5339: DOCTEUR MINIME. - Le Parnasse hippocratique. Receuil de poésies fantaisistes tirées de différents auteurs plus ou moins drolatiques. Sur des Sujets Hippocratiques de genres divers, hormis le genre ennuyeux.
T3241: MINNAERT, G.D. - Nederlandsche schrijvers van deze tijd. Proza en poezij.
Y1206: MINNAERT, G.D. EN J. VILDERS. - Kinderlust. Leesboek voor de middelste klas. Vierde stukje.
T9717: MINNE, RICHARD. - Verzameld werk. Inden zoeten inval, Wolfijzers en schietgeweren, Verspreide Gedichten, Heineke Vos en zijn biograaf, Verhalen.
B3788: MINNE, RICHARD. - Wolfijzers en schietgeweren. Een nieuwe verzameling verzen. Verder eenige verhalen benevens een serie epistelen over den nood en de nijdigheden de hoop en de zoetheid de wijsheid en de argeloosheden van den dichter en den mensch dit alles bijeengegaard door R. Herreman en M. Roelants.
K1950: MINNE, RICHARD. - Wolfijzers en schietgeweren.
K4343: MINNE, RICHARD. - Heineke vos en zijn biograaf.
L0646: MINNE, RICHARD. - Verzamelde verhalen.
L5597: MINNE, RICHARD. - Cyriel Buysse.
R7816: MINNE, RICHARD. - In den zoeten inval. Voorwoord: Raymond Brulez.
T2152: MINNE, ANDRE. - Cirkus mensen.
T4375: MINNEMA, NINE. - De andere lijn. (Naar aanleiding van De Moderne Vrouw en haar Tekort).
B9163: MIR, GUILLERMO HERNADEZ. - De hof der oranjeboomen. Vertaald door J. Slauerhoff.
L7375: MIRABELLA, GIUSEPPE. - Artisi Italiani dell Ex Libris.
R7381: MIRANDA, S.R. DE. - De Gemeente als Koopvrouw of de ware geschiedenis van het Amsterdamsche Vleesch-Monopolie.
K0381: MIRBEAU, OCTAVE. - De tuin der folteringen. Vertaald door Marin Ros.
T2532: MIRBEAU, OCTAVE. - Sebastien Roch.
H9645: MIRBEAU, OCTAVE. - Het dagboek van een kamermeisje. Vertaald door Martin Ros.
W0012: MIROW, GREGORY. - A treasury of design for artists and craftsmen. 725 paisleys, florals, geometrics, folk and primitive motifs.
T9665: MISHIMA, YUKIO. - Losgebroken paarden. Roman.
T9662: MISHIMA, YUKIO. - Na het banket. Roman. Vertaald door Jef Last.
T9663: MISHIMA, YUKIO. - Een zeeman door de zee verstoten. Roman.
B7476: MISKOTTE, K.H. - Messiaansch verlangen. Het lyrisch werk van Henriette Roland Holst.
R3838: [SPINOZA] MISRAHI, ROBERT. - La place du desir dans la philosophie eudemoniste de Spinoza.
R2184: MITCHARD, JACQUELYN. - Mijn eigen kind. Vertaling Lidwien Biekmann.
H8645: MITGUTSCH, ANNA. - Jeruzalem. Vertaling Tinke Davids.
H8868: MITTLER, ELMAR (ED.). - Bibliotheca Palatina. Katalog zur Ausstellung vom 8. Juli bis 2. November 1986 Heiliggeistkirche Heidelberg.
R3456: MJOBERG, E. - Borneo. De onbekende parel van Nederlandsch-Indie. Het leven, de zeden en de gewoonten der bewoners.
W3591: MO, TIMOTHY. - Koning Aap, roman. Vertaald door C. Buddingh'
H3993: MO, TIMOTHY. - Zuurzoet. Vertaling R. v.d. Veer.
P1724: MOCK, MINNY. - Nagelwater.
T5656: MODIANO, PATRICK. - In het café van de verloren jeugd. Vertaald door Maarten Elzinga.
H7829: MODOR, JANKO EN HANS VAN PINXTEREN. - Uitreiking Martinus Nijhoffprijs voor Vertalingen 1980 aan Janko Modor en Hans van Pinxteren.
B6508: MOEI, JANNEKE DE. - Joodse kinderen in het kamp Vught.
Y3714: MOELIKER, KEES. - Rotterdamse Natuurvorsers.
T7366: MOEN, ADR. - De Reguliersgracht.
T0542: MOENS, WIES. - Landing.
K2054: MOENS, WIES. - Celbrieven.
K5347: MOENS, WIES. - Celbrieven.
K5414: MOENS, WIES. - Celbrieven.
K5569: MOENS, WIES. - Celbrieven.
K5878: MOENS, WIES. - Lodewijk Dosfel herdacht.
B6303: MOENS, A.M. - Tafereelen van eene christelijke opvoeding, in Briefwisseling tusschen Moeder en Dochter. Uit het Engelsch. Benevens brieven aan Emilia.
T2883: MOENS, PETRONELLA. - Mevrouw Leliëndal en hare kinderen, of geschenk aan mijne jeugdige vriendinnen.
T0691: MOENS, WIES. - Nederlandsche Letterkunde van Volksch Standpunt gezien.
K4112: MOENS, WIES. - Celbrieven.
R6729: MOENS, WIES. - Dertig dagen oorlog. Penteekeningen van Rene de Pauw.
R7216: MOENS, WIES. - Dertig dagen oorlog. Penteekeningen van Rene de Pauw.
H6662: MOERBEEK, TOINE. - Paard en beest. Essays over schilderkunst.
L9151: MOERDIJK, MARIE-CECILE. - Mijn hart is warm. Aforismen met een knipoog. Met een woord vooraf van Michel van der Plas.
Y1405: MOERE, VANDER J. - Recit de la persecution enduree par les seminaristes du diocese de Gand en 1813 & 1814 a Wezel, a Paris etc. precedee d'un coup d'oeil sur l'histoire de l'Eglise dans ses rapports avec ce diocese de 1800 a 1814, par J. Vander Moere.
R6035: MOERKERK, HERMAN. - Verwoest Nederland. Een tocht langs de puinen. Beschreven en geteekend door Herman Moerkerk.
T0058: MOERKERKEN, P.N. VAN. - XII oude liederen. Met V prentjes versierd door P.H. van Moerkerken jr.
W7953: MOERKERKEN, P.H. VAN. - De bloedrode planeet of Merlijns laatste vizioen.
K4221: MOERKERKEN, P.H. VAN. - Het nieuwe Jeruzalem.
L6031: MOERKERKEN, P.N. - De dood van Keizer Otto III en Christus op de Alpen. Twee drama's.
K7176: MOERKERKEN, P.N. VAN. - De verwildering.
W3441: MOERKERKEN, P.N. VAN. - In den lusthof Arkadie.
W8202: MOERKERKEN, P.N. VAN. - Naar de eenzaamheid.
M3405: MOERKERKEN, P.N. VAN. - Naar de eenzaamheid. Herinneringen van een onbekende.
R9159: MOERKERKEN JR., P.H. VAN. - De doodendans. Drama met een woord vooraf over Dramatische Vertooningen.
R0951: [VONDEL] MOERKERKEN, P.H. VAN. - Aphorismen uit Vondel's werken saamgelezen.
R6930: MOERKERKEN, P.N. VAN. - In den lusthof Arkadie.
R3772: MOERKERKEN JR., P.H. VAN. - Modron. Een dramatisch spel.
R8672: MOERKERKEN, P.H. VAN. - Jan van den Dom.
R6503: MOERKERKEN, P.H. VAN. - De wereld van het schone en zinvolle beeld. Beschouwingen over verleden en toekomst.
Y1231: MOERMAN, INGRID W.L. - Kastelen en hun bewoners.
B9195: MOERMAN, JACOB. - Met andere woorden. Interviews met: Jeroen Brouwers, Hugo Claus, Willem Frederik Hermans, Gerrit Komrij, Rutger Kopland, Gerrit Krol, Jean Pierre Rawie en vele andere.
H3350: MOERMAN, JOSIEN. - Lexicon internationale auteurs.
R2999: MOERMAN, JOSIEN. - Lexicon Nederlandstalige auteurs.
H5821: MOGGACH, DEBORAH. - Tulpenkoorts. Vertaling Jean Schalekamp.
R7069: MOHRMANN, CHRISTINE. - De struktuur van het Oudchristelijk Latijn.
R7070: MOHRMANN, CHRISTINE. - Epiphania.
A0312: MOK, M. - Scheppingsdroom.
H1920: MOK, M. - Vergeefs gebaar. Gedichten.
H7833: MOK, M. - Verzen van Nederland.
W4424: MOK, MAURITS. - De rattenvanger. Een gedicht.
W7973: MOK, MAURITS. - Kaas- en broodspel.
H5656: MOK, MAURITS. - Laat getijde.
K0870: MOK, MAURITS. - Storm uit het Oosten.
M8068: MOK, MAURITS. - Woorden in het donker.
K2433: MOK, MAURITS / BEREND BOUDEWIJN E.A. - Eerbetoon en vriendschap aan Johan van der Woude.
L8827: MOK, MAURITS. - Zeven gedichten & een fragment.
B7311: MOK, MAURITS. - De vliegende Hollander.
R9170: MOK, MAURITS. - Berijmde bokkesprongen.
B8803: MOK, MAURITS. - Een mens van nergens. Novelle.
R1873: MOK, M. - Europa. Gedicht.
T8945: MOK, MAURITS. - Grondtoon.
K6533: MOK, MAURITS (ED.). - Dichters over Holland. Bloemlezing.
H7728: MOK, MAURITS. - Berijmde bokkesprongen.
K9585: MOL, H. - Geloof en bijgeloof in de fonetiek.
Y3101: MOL, ALBERT. - Haar van boven...
T6995: MOL, ERIC. - Vrijheid voor Piet van Staveren.
Y4195: THE RED MOLE. - The Red Mole. Vol. 1. No. 1. 17 th March 1970.
R6289: MOLEN, S.J. VAN DER. - De Friese Tjalk. Volbeladen met liederen, deuntjes en dansen.
R8513: MOLEN, S.J. VAN DER. - De Friesche Kalenderfeesten. Volksgebruiken van Westerlauwersch Friesland, het geheele jaar rond.
R0463: MOLEN, S.J. V.D. E.A. - Scheepspraet. Uitgegeven t.g.v. de zestigste verjaardag van K.C. Peeters.
K2236: MOLEN, FRITS VAN DER EN MAPS VALK. - Na mij, mevrouw. Viertien verhalen om en om.
H1537: MOLEN, W.J. VAN DER. - Sous-Terrain.
B3375: MOLEN, F.J. VAN DER. - Het kind in de literatuur. Schilderingen van kinderleven. Bijeengebracht.
B6990: MOLEN, JOH. R. TER. - Arti & Urbi. De stichting Museum Boymans-van Beuningen als steunpilaar onder een Rotterdams museum.
T8947: MOLEN, W.J. VAN DER. - De onderkant van het licht.
Y0015: [BIJLSMA, AUKE] MOLEN, MARTIJN VAN DER (FOTO'S). - Auke 65 in vijfenzestig portretten. Met DVD: Geen buizen maar huizen.
T8940: MOLEN, W.J. VAN DER. - Een decor van dood.
T8941: MOLEN, W.J. VAN DER. - Clair-obscur.
R6442: MOLEN, P. VAN DER. - De Hogerhuistragedie. Een terugblik op het strafproces in 1896 gevoerd tegen de drie gebroeders Hogerhuis en de vruchteloze jarenlange strijd voor hun invrijheidstelling.
T8835: MOLEN, W.J. VAN DER. - Op een grasstengel klimmen. Gedichten.
T8722: MOLEN, W.J. VAN DER. - Over het hoofd gezien.
T8787: MOLEN, W.J. VAN DER. - Wegwijzers naar nergens. Gedichten.
T8788: MOLEN, W.J. VAN DER. - Geeft 't leven terug? Gedichten.
K7693: MOLENAAR, JOHAN DE. - Dubbelconcert. Vertaalde gedichten.
W7823: MOLENAAR, JOHAN DE. - Kleine suite. Gedichten over muziek.
T4643: MOLENAAR, A.M. - Bloemlezing uit Huygens' Kleinere Gedichten.
T4661: MOLENAAR, FRANS. - Frans Molenaar design.
T5292: MOLENBROEK, P. - De onwaarheid van J'Accuse!
T2050: MOLENBROEK, P. - De Duitsche Wetenschap.
R8820: MOLENDIJK, HERMAN. - Bloederige vaderlandsliefde.
R8821: MOLENDIJK, HERMAN. - De eerste plichten.
R5925: MOLENDIJK, HERMAN. - Rapport omtrent het onderzoek naar de toestanden te plattelande in verband met onze jeugdarbeid ingesteld door het hoofdbestuur der Arbeiders Jeugd Centrale.
R8822: MOLENDIJK, HERMAN. - Waarom jij niet?
T6381: MOLENDIJK, HERMAN. - Nooit of te nimmer. De alcohol en de A.J.C.
L7174: MOLHUYSEN, P.C. - Twee brieven uit de correspondentie van Hugo Grotius.
L7370: MOLHUYSEN, P.C. - De briefwisseling van Hugo Grotius.
T9379: MOLHUYSEN, BLOK & KOSSMANN. - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek.
H9166: MOLIERE. - Le bourgeois gentilhomme. Illustrations de Dubout.
B2685: MOLIERE. - Le Tartufe. Le depit amoureux.
K5649: MOLIN, ROB. - Aardbeien in september. Verhalen.
W2025: MOLIN, ROB. - Een dichte liguster. Roman.
R2806: MOLIN, J.H.G. ROB. - Het heelal in de huiskamer. De poeticale opvattingen van Adriaan Morrien.
L2584: MOLITOR, JAN. - Asmodai in Praag. Franz Kafka zijn tijd en zijn werk.
T1543: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 2e jaargang. 1931.
T9172: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 2e jaargang nr. 1, februari 1931.
T9176: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Tweemaandelijksch tijdschrift, 10e jaargang nr. 2, april 1939.
A0792: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. - De jonge Vondel.
T9171: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 1e jaargang nr. 4, december 1930.
B1726: MOLKENBOER, B.H. EN A.H.M.J. VAN ROOY. (ED). - Pater de Groot. Herdenking en hulde.
T9170: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 1e jaargang nr. 1, juni 1930.
T9175: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 8e jaargang nr. 1, januari 1937.
T7972: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 5e jaargang. 1934.
T7973: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 6e jaargang. 1935.
T7974: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 7e jaargang. 1936.
T7975: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 8e jaargang. 1937.
T7979: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 3e jaargang. 1932.
T9173: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 4e jaargang nr. 1, januari 1933.
T9174: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Driemaandelijksch tijdschrift, 5e jaargang nr. 4, october 1934.
B0276: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. - Studies over Vondel en zijn tijd. Liber Amicorum van B.H. Molkenboer O.P.
R1432: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. - Register op de Vondelkroniek. Jaargangen I-X, 1931-1940.
L6835: MOLKENBOER, B.H. - Het rhythme van de Vondelwaardeering.
T2112: MOLKENBOER, ANTOON. - Mincelyn. Tekst en versieringen door Antoon Molkenboer.
Y1336: [VONDEL] MOLKENBOER, B.H. (ED.). - Vondelkroniek. Tweemaandelijksch tijdschrift, 10e jaargang. Nr. 6. Feestnummer aan Molkenboer bij zijn zestigsten verjaardag aangeboden door zijn leerlingen.
Y3628: MOLKENBOER, B.H. - Mijn Vondelbiografie en de oorlog.
B1655: MOLL, G. - Verhandeling over eenige vroegere zeetogten der Nederlanders.
B2566: MOLL, WILLEM HENDRIK. - Ueber den Einfluss der lateinischen Vagantendichtung auf die Lyrik Walters von der Vogelweide und die seiner Epigonen im 13. Jahrhundert.
B2909: MOLL, HANS. - Chantal.
Y3410: MOLL, W. - Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw, grootendeels volgens handschriften geschetst. Twee delen.
Y0339: MOLL, WILLEM. - Leerrede na den 18den verjaardag van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik, Kroonprins van Nederland, in tegenwoordigheid van het Vorstelijk Huis uitgesproken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, op den vijfden September 1858, door W. Moll.
A0117: MOLLE, BERT VAN. - Toen vond zijn vader de avond uit.
L6056: MOLLEMA, J.C. - Een zedeprint van den ouden zeiltijd.
L4236: MOLLEMA, J.C. - Voor den stroom en op de klippen. De lotgevallen van Frans en Pieter Bol.
L4123: MOLLER, H.W.E. - Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde.
K2364: [VONDEL] MOLLER, HENRIK WILLEM EVERT. - De Heerlijckheit der Kercke van Joost van den Vondel.
T4835: MOLLER, H.W.E. - Karel ende Elegast. Middeleeuws Ridderdicht. Met verklarende aantekeningen.
T4834: MOLLER, H.W.E. - Karel ende Elegast. Middeleeuws Ridderdicht. Met verklarende aantekeningen.
Y1782: MOLLISON, ELIZABETH EN HENK ROMIJN MEIJER (EDS.). - Spiegel van de Engelse poëzie uit de gehele wereld. Deel twee. Dichters van de twintigste eeuw.
B6348: MOLSTER, J.A. - Neerlands verleden.
R8914: MOLTER, A. E.A. - Julien Kuypers, Vlaams Europeeer.
T1492: MOMIYAMA, NANAE. - Sumi-E. An Introduction to Ink Painting.
R6453: MOMMEN, ANDRE. - De Belgische Werkliedenpartij. Ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme (1880-1914).
B8286: MOMMERS, A.R.M. - Brabant van generaliteitsland tot gewest. Bestuursinrichting en gezagsuitoefening in en over de landen en steden van Staats-Brabant en Bataafs Braband 14 September 1629 - 1 Maart 1796. Twee delen.
Y2153: MONCHEN, WILLIAM. - Marsch-album voor piano.
B6816: MONCHY-NILSSON, GUNVOR DE. - Een twijfelende nar. Gedichten. Tekeningen van Luis Filcer.
T6600: MONCHY, S.J.R. DE. - Bezetting en Bevrijding. Persoonlijke herinneringen van Mr S.J.R. de Monchy.
T5201: LE PETIT MONDE. - Le petit monde. Journal menuel pour les enfants de trois a dix ans. 1re annee, janvier 1878 - decembre 1878.
K0031: MONDEY, DAVID. - Vliegtuigen.
L9182: MONDLIN, MARVIN & ROY MEADOR. - Book Row. An anecdotal and pictorial history of the Antiquarian Book Trade.
B0239: MONDRIA, HENK R. - Bommelbibliografie. En de bommelverhalen: Tom poes en de maanraket, Dieper leven en Heer Bommel en de superconcentratie.
Y1624: MONDT VAN DE POLL, H.J. - Vermaken.
K0351: MONDUCCI, ELIO AND MASSIMO PIRONDINI. - L'Honorato et gran Palaggio. I Vicedomini a Reggio Emilia: la famiglia, la dimora, gli affreschi.
T7780: MONELLI, PAOLO. - Mussolini. Leven en ondergang. Vertaald door Jeroen Franke.
H0817: MONESTIER, MARTIN. - The art of paper currency.
Y2126: KUNSTHANDEL MONET. - Philipp Bauknecht 1884-1933. Oelbilder, Aquerelle, Grafik. Ausstellung zum 100. Geburtstag.
W0149: MONNICH, C.W. - Koningsvanen. Latijns-christelijke poëzie tussen Oudheid en Middeleeuwen 300 - 600.
M0582: MONNICH, C.W. / MICHEL VAN DER PLAS. - Het woord in beeld. Vijf eeuwen bijbel in het dagelijks leven.
K4905: MONNICH, C.W. EN J.W. SCHULTE NORDHOLT. E.A. - 'Ergenshuizen' of 'nergens meer'? Utopie en anti-utopie rond Orwells jaar 1984.
L8906: MONNICKENDAM, MARTIN. - Martin Monnickendam 1874-1943.
Y1703: MONNIKENDAM, JOEP / HANS WOESTENBURG. - Herder. Her en Der.
R7066: MONOD, ADOLPHE. - Maria-Magdalena. Leerrede.
R3382: MONOD-FONTAINE, ISABELLE. - Daniel-Henry Kahnweiler, Marchand, Editeur, Ecrivain.
B3086: MONOTYPE. - Het staat vrij te vragen over Monotype losse-letter zet- en gietmachines.
B8609: MONOTYPE. - Een zak-prentenboek over Monotype machines.
T0388: MONROE, WILH. S. - De ontwikkeling van het Sociale Bewustzijn der Kinderen. Bijdrage tot de studie der psychologie en paedagogiek van de kinderjaren. Bewerkt door M.J. Vles.
T2374: MONROE, WILL. S. - Kinderleven.
H6887: MONROY, J.F. - Vocht en papier.
L8026: MONT, POL DE. - Jan van Beers.
B1732: MONT, POL DE. - Twee legenden.
T3750: MONT, POL DE. - Idyllen.
B9087: MONTAG, S. - Het gevoel van Columbus en andere overpeinzingen.
W6325: MONTAG, S. - Een oplettende voorbijganger.
W6471: MONTAG, S. - Overpeinzingen.
R4099: MONTAGNE, O. EN JOHAN WINKLER. - Doctor Henri Polak. Van het vuur dat in hem brandde.
L2035: MONTAGNE, VICTOR DELA. - Gedichten. Inleiding Emmanuel de Bom.
T1031: MONTAGNE, V.A. DELA. - Gedichten.
T4599: MONTAGNON, B. ADRIEN MARWUET / MARCEL DEAT / MAX BONNAFOUS. - Neo-socialisme? Orde gezag natie. Vertaald en ingeleid door E. Boekman.
T9751: MONTAGUE, LADY MARY WORTLEY. - Letters of Lady Mary Wortley Montague. Written during her travels in Europe, Asia, and Africa; to which are added Poems by the same author.
K6354: MONTAIGNE, MICHEL DE. - The Autobiography. Translated, edited and introduced by Marvin Lowenthal.
H5438: MONTAIGNE, MICHEL DE. - Ouders en kinderen. Essays over de opvoeding. Vertaald door Hans van Pinxteren.
T0223: MONTAIGNE. - Les inscriptions dans la bibliothèque de Montaigne.
R1591: MONTAIGNE, MICHEL DE. - Versuche.
L7998: MONTALEMBERT, CHARLES DE EN FRANCOIS GUIZOT. - Redevoeringen van de heeren de Montalembert en Guizot, gehouden in het Instituut van Frankrijk, op 5 februari 1852. Naar het Fransch door Alexander Kruseman.
M3592: MONTENS, FONS [SAMENG.]. - O Kersnacht, schooner dan de dagen, een bundel Kerstverzen. [gedichten van Vondel, Gezelle, Leopold, Van Looy, De Merode, Nijhoff, De Vries, Van Duinkerken, Werumeus Buning, Minderaa].
L7990: MONTEPIN, XAVIER DE. - De Man met de wassen beelden. Vertaald uit het Frans. Feuilleton van het Zondagsblad van het Nieuwsblad voor Nederland.
T5944: MONTEYNE, LODE. - Wendingen in de moderne tooneelkunst. Van de Hertog van Meiningen tot Piscator - den Rebel. Eerste deel 1870-1918. Tweede deel: 1918-1930.
T2024: MONTEYNE, LODE. - Spiegel van het Modern Tooneel in Vlaanderen. Een critische beschouwing.
R3160: MONTEYNE, LODE. - Kritische Bijdragen over Tooneel. Met een inleidend woord van Maurits Sabbe.
R9014: MONTEYNE, LODE. - Het schoone avontuur.
B8097: MONTEYNE, LODE. - Geerten Basse.
R9687: MONTEYNE, LODE. - Lode Baekelmans. Een inleiding tot zijn werk.
R7228: MONTEYNE, LODE. - De Sabbe's. Maurits Sabbe-hulde.
T1601: MONTEYNE, LODE. - Charles de Coster. De mensch en de kunstenaar. Met een voorrede van Georges Eekhoud.
R4898: [WILDE] MONTGOMERY HYDE, H. - The trials of Oscar Wilde.
L8311: MONTGOMERY, FLORENCE. - Meta Forrester. Een zeer eenvoudig verhaal. Uit het Engelsch door Almine.
H9855: MONTHAYE, A. - Het Grafisch Bedrijf.
H3545: MONTHERLANT, HENRY DE. - Stierenvechters. Vertaling H. Manger.
T5026: MONTIJN, A.J. - De geschiedenis der plaatselijke keuze in Nederland.
Y1411: MONTIJN, ILEEN. - Hoog geboren. 250 jaar adellijk leven in Nederland.
T3023: MONTIJN, ILEEN. - 't Gonst. 125 jaar De Bijenkorf.
R2748: MONTIS, KOSTAS. - Brieven aan Moeder. Vertaling Hero Hokwerda.
R0592: MOOIJ, J.J.A. - De andere aarde. Maanreisverhalen door de eeuwen heen.
L5945: MOOIJ, ANNE L.A. - Caracteres principaux et tendances des romans psychologiques chez quelques femmes auteurs, de Mme Riccoboni a Mme de Souza ( 1757 - 1826).
L3610: MOOIJ, J.J.A. - Menagerie van het imaginaire: Dichters over dieren.
H4450: MOOIJ, MARTIN. - Woorden in vrijheid. Nederlandse en Vlaamse dichters op Poetry International 1970-1990. Gekozen en ingeleid door .....
R0602: MOOIJ, J.J.A. - De ruimte van de tijd.
Y2458: MOOIJ, ANNET - Branie. Het leven van Mina Kruseman (1839-1922).
H8406: MOOIJ, MARTIN. - Adriaan van der Veen.
T4533: MOOIJ, ANNET. - Van Pest tot Aids. Vijf eeuwen besmettelijke ziekten in Amsterdam.
L1806: FORUM. WILLEM MOOIJMAN (VERZ.). - Forum. Brieven, citaten, dokumenten en knipsels. Ingeleid door L. Mosheuvel.
K7131: MOOIJWEER, MARIANNE. - De Amerikaanse droom van Frederik van Eeden.
H6149: MOOK, H.J. VAN. - Nederlandsch-Indie onder de Japansche bezetting. Zeven toespraken gehouden over Radio Oranje in den zomer van 1944.
H2236: MOOK, PAUL VAN. - Brand.
K7196: MOOLENAAR, DAVID EN HERMAN POORT. - Nederlandsche verskunst. Kritische studien. Eerste deel.
Y3652: [VONDEL] MOOLHUIZEN, J.J. - Vondels Lucifer en Miltons Verloren Paradijs. Kritisch onderzoek.
T1640: MOONEN, A. - Open afdeling.
T1799: MOONS, AD. - Ontstaan en Ontwikkeling der Stedelijke Volksboekerijen van Antwerpen 1865-1925.
Y1426: MOOR, PIETER CORNELIS DE. - Pieter Cornelis de Moor (1866-1953). Catalogo a cura di Mario Quesada.
K0666: MOOR, MARGRIET DE. - Eerst grijs dan wit dan blauw.
H4095: MOOR, MARGRIET DE. - Zee-Binnen.
R6822: MOOR, MARENTE DE, - De Nederlandse maagd.
H1410: MOOR, MARGRIET DE. - De virtuoos.
M4038: MOOR, MARGRIET DE. - Ik droom dus. Verhalen.
K6610: MOOR, WAM DE. - De mannen van de blauwe boten. Verhalen.
K1918: MOOR, WAM DE. - Deze kant op. Kritieken en profielen van boeken en schrijvers 1979-1984.
M0216: MOOR, WAM DE. - Koolhaas onder de mensen. Profiel van een bovenmaats auteur.
K3362: MOOR, WAM DE. - Meester en leerling. In de voetsporen van S. Vestdijk. Kritieken.
B6067: MOOR, MARGRIET DE. - Kreutzersonate.
Y0942: MOOR, MARGRIET DE. - Op de rug gezien.
L9785: MOOR, WAM DE. (ED.). - Het gevederde gevoel. Verhalen van: Biesheuvel, Donkers, Haasse, Hart, Koolhaas, Kuijer, Siebelink, Toorn.
B9441: MOOR, WAM DE. - Van Oudshoorn. Biografie van de ambtenaar-schrijver J.K. Feijlbrief. Twee delen: Boek Een 1876-1933, Boek Twee 1933-1951.
T8901: MOOR, MARGRIET DE. - De kegelwerper.
K7468: MOOR, WAM DE. - Over Willem Mertens' levensspiegel van J. van Oudshoorn.
P0478: MOORE, OSCAR. - Een zaak van leven en seks. Vertaling Gideon den Tex.
B8969: MOORE, FRANK J. - The magic moving alphabet book.
T2282: MOOREHEAD, ALAN. - Gallipoli.
Y0321: MOORMANN, ERIC M. & WILFRIED UITTERHOEVE. - Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
R9573: MOORMANN, J.G.M. - De Geheimtalen. Het Bargoense standaardwerk, met een nieuw, nagelaten deel.
R6231: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Jaargang 2, Nr. 11.
R6229: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Jaargang 2, Nr. 8.
R6234: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Nr. 13. Water op stelten.
R6806: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Nr. 21/22. Zigzag: poëzie als kinderspel.
R6792: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Nr. 18. Trek: over reizen eetlust en verlangen.
R6803: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Nr. 20. Op de rug van de hemel.
R4410: MOORMANN, ERIC M. & WILFRIED UITTERHOEVE. - Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
R6802: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Nr. 19. De Missing Link.
R6790: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Nr. 16/17. De parabel van de kringloop.
R6224: DE ZINGENDE ZAAG. GEORGE MOORMANN (ED.). - De Zingende Zaag Jaargang 2, Nr. 7.
Y1562: MOORREES, F.D.J. - De graftombe van Brederode te Vianen aan de Lek.
T1420: MOORTEL, M. VAN DE. - Vrouwen treden uit de schaduw.
B8452: MOORTGAT, ALFONS. - Germanismen in het Nederlandsch.
H6403: MOOSER, RON (ED.). - Dit verval. Verhalen rond een grote ziekte met een kleine naam.
L2783: MOOSER, RON. - Variaties op Frank. Drie prozastukken.
R3687: MOOSER, RON. - Een sonnet.
K6622: MOOY, HENRIETTE. - Bij de bloemen.
K6211: MOOY, HENRIETTE. - Schakeeringen.
T1121: MOOY, HENRIETTE. - Gruis. Een bundel aphorismen.
T4263: MOOY, HENRIETTE. - Het duitse schrikbewind 1940-1945. Dagboek en herinnering.
R9994: MOOY, WIM DE EN PIETER GROENEWOLD. - Schaduwen van gisteren.
L4139: MOQUETTE, HERMINE CHRISTINE HELENE. - Over de romans van Wolff en Deken, beschouwd in verband met de romantische scheppingen van Richardson.
T1764: MORAK, P.H. - Simon Turchi of De Italianen te Antwerpen, Treurspel in zes bedrijven, vrij naar den roman van denzelfden naam van Hendrik Conscience voor Rederijkers bewerkt door....
T5221: MORALES, BALTHASAR GRACIAN Y. - Gracian. A Selection of Wise, Witty, Moral and Satyrical Maxims, Pluck'd from the writings of the Spanish Philosoher & Monk.
W8274: MORAN, JAMES. - Stanley Morison. His typographic achievement.
W8400: MORAN, JAMES. - Stanley Morison. His typographic achievement.
W8260: MORAN, JAMES. - Wynkyn de Worde. Father of Fleet street.
K2087: MORAN, JAMES. - Wynkyn de Worde. Father of Fleet Street. With a chronological bibliography of works on Wynkyn de Worde compiled by Lotte Hellinga and Mary Erler and a preface by John Dreyfus.
T3362: MORAN, JAMES (ED.). - Printing in the 20th Century. A Penrose Anthology.
M5798: MORAND, PAUL. - Hecate en haar honden. Vertaling Ernst van Altena.
W9689: MORAVIA, ALBERTO. - Agostino. Vertaling Corinna van Schendel.
M5739: MORAVIA, ALBERTO. - De robot en andere verhalen. Vertaling J.H. Klinkert.
H0117: MORAVIA, ALBERTO. - Hij en ik. Uit het Italiaans vertaald door C. Quant.
L9938: MORAVIA, ALBERTO. - De villa van de vrijdag. Vertaling Rosita Steenbeek.
R3110: MORAVIA, ALBERTO. - Nieuwe Romeinse verhalen.
R1911: MORAVIA, ALBERTO. - Daar is Venus, zwaar als goud.
R1910: MORAVIA, ALBERTO. - De luipaardvrouw.
M3703: MORET-BOOGAART, M.C. - Het mixerboekje.
H3388: MORGAN, GEOFFREY. - Een stukje paradijs. Vertaling W. Wielek.
Y1932: MORGENROOD. - Morgenrood. Zondagsblad gewijd aan Wetenschap, Kunst en Letteren. 4e jaargang 1896.
H5668: MORGENSTERN, CHRISTIAN. - De knie en andere gedichten. Vertaling Johan van Nieuwenhuizen.
T0566: MÖRING, MARCEL. - Mendels erfenis.
A0758: MÖRING, MARCEL. - Het grote verlangen.
M4489: MORING, MARCEL. - In Babylon. Roman.
T1781: MÖRING, MARCEL. - Dis. Roman.
R4217: MORING, MARCEL. - Een lange weg. Essay.
W7203: MORISON, STANLEY. - Grondbeginselen der Typografie. Vertaling Huib van Krimpen.
K4832: MORISON, STANLEY. - Grondbeginselen van de typografie. Naar de laatste uitgave uit het Engelsch vertaald.
H6617: MORISON, STANLEY. - Schrift Inschrift Druck. Mit 28 Abbildungen.
B4402: MORISON, STANLEY. - Handbuch der Druckerkunst. 250 Beispiele mustergultiger Antiquadrucke aus den Jahren 1500-1900.
B7716: MORISON, STANLEY. - First principles of typography.
B8091: MORISON, STANLEY. - The art of printing. Annual lecture on aspects of art.
T9036: MORIZET, ANDRE. - De l'incoherence a l'assassinat! 30 mois de ministere radical.
R4899: [WILDE] MORLEY, SHERIDAN. - Oscar Wilde.
M7736: MORLEY, JOHN DAVID. - In het labyrint. Vertaling Agnes de Wit.
B9085: MORPURGO, J.E. - Allen Lane. King Penguin. A Biography.
B1021: MORPURGO, E. - De nonsens-poëzie. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de Italiaanse taal- en letterkunde aan de UVA.
B4884: MORPURGO, ENRICO. - Stroomingen in de Italiaansche Letteren van na den oorlog.
Y1007: MORRIEN, ADRIAAN EN KOOS SCHUUR. (RED.). - Uit de Korf no 1. Mei 1946.
T2988: MORRIEN, ADRIAAN. - Zoals een ster verstand heeft van het licht. Gekozen en ingeleid door Naomi Perquin.
H3862: MORRIEN, ADRIAAN. - Avond in een tuin.
K8716: MORRIEN, ADRIAAN. - Brood op de plank. Verzameld Kritisch Proza 2 delen.
H5186: MORRIEN, ADRIAAN. - Een bijzonder mooi been.
H3534: MORRIEN, ADRIAAN. - Het kalfje van de gnoe en andere miniaturen.
K1625: MORRIEN, ADRIAAN. - Ik heb nu weer de tijd.
L1630: MORRIEN, ADRIAAN. - Mens en engel.
H9054: MORRIEN, ADRIAAN. - Plantage Muidergracht.
M2413: MORRIEN, ADRIAAN. - poëzie van nu. Bijeengebracht door....
H6294: MORRIEN, ADRIAAN. - Waarom ik geen Dante specialist ben geworden. (Een bijdrage tot het probleem van de besluitvorming.
H9482: MORRIEN, ADRIAAN. - Waarom ik geen Dante-specialist ben geworden. verhalen.
H5372: MORRIEN, ADRIAAN. - Alissa en Adrienne.
T8202: MORRIEN, ADRIAAN. - Verzamelde gedichten.
B8151: MORRIEN, ADRIAAN. - Kijken naar de wolken. Gedichten.
M6961: MORRIEN, ADRIAAN. - Cryptogram.
L1035: MORRIEN, ADRIAAN (ED.).. - Beeldende poëzie 1. Amsterdam. Bijeengebracht, ingeleid en van bio- en bibliografieen voorzien. Foto's: Eddy Posthuma de Boer.
K8109: MORRIEN, ADRIAAN. - Op bezoek bij Albert Vigoleis Thelen.
W7465: MORRIEN, ADRIAAN. - Ontmoeting encounter. Ills: Bhaskar Hande.
R1626: MORRIEN, ADRIAAN. - Brood op de plank. Verzameld kritisch proza 2.
Y1985: MORRIS, DESMOND. - En nu is het Kerstmis.
R8948: MORRIS, WILLIAM. - Hoe de maatschappij is, hoe zij behoorde te zijn. (True and false Society) Vertaald door K.A.B.
L9552: MORRIS, JAN. - Laatste berichten uit Hav. Vertaling Gerrit Jan Zwier.
W7539: MORRIS, CHRISTOPHER. - Western Political Thought. Volume one: Plato to Augustine.
L9843: MORRIS, DESMOND. - De mensentuin. Vertaling R. Leijten.
L9850: MORRIS, DESMOND. - Intiem gedrag. Vertaling Riet Leijten.
T5726: MORRISH, REGINALD. - The police and crime-detection to-day.
B6512: MORRISON, BLAKE. - De rechtvaardiging van Gutenberg. Vertaling Ronald Cohen.
Y0813: MORRISON MCCLINTON, KATHARINE. - Collecting American Glass.
W8670: MORRISSY, MARY. - Paarle's moeder. Een roman. Vertaling Joop van Helmond.
H2095: MORTIER, ERWIN. - Marcel. Roman.
Y3166: MORTIER, ERWIN. - Groeten uit Nieuwvliet / Greetings from Nieuwvliet. Vertaling / Translated by S.J. Leinbach.
T7698: MORTIER, A. - Les soldats aux cotes des travailleurs. Contre le Fascisme.
K0057: MORTIER, ERWIN. - Vergeten licht. Gedichten.
W0103: MORTIMER, JOHN. - Dunster. Het verhaal van een vriendschap. Vertaald door Marianne Verhaart.
Y3069: MORTON, FREDERIC. - Onweer in de schemering. Wenen 1913-1914.
K7552: MORUS. - Het rijk van Venus. Algemene geschiedenis van de menselijke sexualiteit. Vertaling A. De Froe.
T2867: MORYA E.A. - Ontwaking. 1e jaargang No. 1 en No. 3.
B6555: MORYA, [MAHATMA]. - Denken!
Y3928: MOS-PRINS, MEVR. M.H. - Lentelied 21 Maart, 1849-1874. Hulde aan Z.M. Koning Willem III. Bij gelegenheid Zijner 25 jarige Regering.
B3316: MOSER, MILENA. - Het poetsvrouwenland. Roman. Vertaling Elly Schippers.
Y1112: MOSHER, THOMAS B. - The Bibelot. A Reprint of poetry and Prose for Book Lovers, chosen in part from scarce editions and sources not generally known. Three issues
R0395: MOSHEUVEL, L.H. - Een roosvenster. Aantekeningen bij Een winter aan zee van A. Roland Holst. A commentary on Een Winter aan zee by A. Roland Holst (with a summary in English).
T3806: MOSK, JAAP (ED.). - Stichting Textielcommissie Nederland. Jaarboek 2002. Inhoud: Jacquard in erfgoed en in industrie. Wat je van ver haalt...VOC en textiel.
T3807: MOSK, JAAP (ED.). - Stichting Textielcommissie Nederland. Jaarboek 2003. Inhoud: Textielonderzoek, textielonderzoekers en faciliteiten. Kralen.
R7611: MOSLEY, LEONARD. - Parachutisten boven Holland. [Vertaald uit het Engels].
T6181: MOSMANS, H. - De Grondslagen van het Socialisme. Populair-wetenschappelijk behandeld.
M5996: MOSS, ROGER. - Het spel van de roze pagode. Vertaling A. Hazenberg.
B6651: MOSS, KEVIN (ED.). - Out of the blue. Russia's hidden gay literature. An anthology.
L5019: MOSSELMAN, FREDERIK. - Der Wortschatz Gottfrieds von Strassburg.
Y2490: MOST, JOHN. - De godspest. Een besmettelijke ziekte, door de doctoren weinig bestudeerd, door de geestelijkheid verspreid. Holl. Vert. Jacq Krul.
B8341: MOSZKOWICZ, MAX. - Raab geeft niet op.
M6686: MOTT, CAROLYN / LEO B. BAISDEN. - The children's book on how to use books and libraries.
R6309: MOULAERT, JAN. - De vervloekte staat. Anarchisme in Frankrijk, Nederland en Belgie 1890-1914.
K6030: MOULIN, R. EN P. MOREL. (ED.). - Pierre Kemp. Man in het zwart, heer van het groen.
R6795: MOULIN, LEO. - Grote figuren uit Belgie.
B4688: MOUNIER, P.J.J. - Discours preche le 15 Novembre 1863, a l'occasion du jubile semi-seculaire de la Restauration nationale de la Hollande en Novembre 1813; dans le nouveau Temple Wallon d'Amsterdam.
B5020: MOURIK, INEKE VAN. - Tropenritme.
B8093: MOURIK, FRANS VAN. - Beeldschermtypografie.
R2217: MOURITS, JAN E.A. (EDS.). - De Stem der Jongeren. Maandblad van socialistiese jongeren.
L2696: MOUSSAULT, A.P.M. - De man in de tang. Roman uit de Amsterdamsche krantenwereld.
L3337: MOUSTIER, BENOIT DU. - Met de mystieken van overzee. Met een inleiding door Anton van Duinkerken.
R2122: MOUTON, W.TH. - In Memoriam.
B4857: MOUTON J.TH. (VOORW.). - De Bond voor Zedelijk Onderwijs 'The Moral Education League' en zijne werkwijze. Door een lid van de M.E.L.
Y0176: DER MOUW, JOHAN ANDREAS. - Verzamelde werken. Brahman I & II.
R8889: DER MOUW, JOHAN ANDREAS. (ADWAITA). - Nagelaten verzen. Met een inleiding door V.E. v. Vr[iesland].
R8888: MOUW, JOHAN ANDREAS DER (ADWAITA). - Sleetocht.
M5015: MOWRY, JESS. - Cool bloedig. Vertaald Anton Oomen.
Y1698: MOYNAHAN, BRIAN. - De Eeuw van Rusland. De geschiedenis van een wereldmacht.
R2273: MOZIN, ABBE. - Neue Sammlung französischer und deutscher, theils neuer, theils aus den besten französischen und deutschen Briefstellern ausgewählter Handlungsbriefe, sowohl zur Bildung im kaufmannischen Briefstyle, als zum Uebersetzen in beide Sprachen bestimmt.
H9838: MUDDE, JOH. - Het misbruik van de lettervormen. Harde woorden en prikkelende opmerkingen over - met de bedoeling in brede kring aandacht te vragen voor de schone letter en op te wekken dit misbruik zoveel mogelijk tegen te gaan.
T3136: MUELLER, W. - Abessinie. Land en Volk.
T0642: MUEREN, FLORIS VAN DER. - Vlaamsche muziek en componisten in de XIXde en XXste eeuw.
K3261: MUERMANS, A. - Het huis aan de kade. De roemvolle historie van het Rijksmuseum te Amsterdam en van al die zaken, waarin een klein volk groot kan zijn.
R6595: MUHLE, HANS / MARTIEN BEVERSLUIS (VERT.). - Arbeiders-Noodlot. (Das proletarische Schicksal).
Y1358: DE MUIDERTOREN. - De Muidertoren. Periodiek voor leden van de Boekenclub. 3e Jaargang 1950. Nrs. 1 t/m 4.
L1733: MUINCK, BERNARD EBO DE. - Een Regentenhuishouding omstreeks 1700. Gegevens uit de prive-boekhouding van Mr. Cornelis de Jonge van Ellemeet, Ontvanger-Generaal der Verenigde Nederlander (1646-1721).
W6834: MUIR, PERCY. - Victorian illustrated books.
R2116: MULDER, JAN. - Spreek en Vergissing.
T0113: MULDER, W. - De Iersche Kwestie. Een Overzicht.
B9042: MULDER, ANNE H. - Amsterdam die grote stad.
R9742: MULDER, ETTY. - Fuga uit Buchenwald. Marguerite Duras/Robert Antelme.
K8881: MULDER, ANNE H. - De ezel van de heilige stal. Z'n origine en perspectieven z'n grillen en grieven.
H1147: MULDER, ANNE H. - Een Ars Amandi. Dat is de kunst van het beminnen.
L2641: MULDER, ANNE H. - Franse Caprices en Franse Soldaten.
M4109: MULDER, ANNE H. - Joyeus relaas. Tot op een cicero nauwkeurig van schrijvende monniken tot rotatiepersen met al wat daar tussen ligt aan poetskatoen en regenmiddagen drukinkt en clareit zetsel en pastei.
H9759: MULDER, ANNE H. - Passepartout. Ingeleid door E.D. Spelberg.
L6285: MULDER, EGGE S. - Die Teologie van die Jesaja-Apokalipse, Jesaja 24-27.
K2993: MULDER, H.A. - Opstelle oor Poesie.
K1951: MULDER, H.A. - Twee werelde. Opstelle oor Afrikaanse en Nederlandse Letterkunde.
L5132: MULDER, HARM. - Cognition and volition in language.
P0948: MULDER, HK. - Boutens en Bijbel. Een studie.
L5285: MULDER, J. - Van Laurens Jansz. Coster tot Apple Macintosh. Vijf eeuwen tekstverwerking.
H8450: MULDER, JAN. - De vrouw als karretje. Verhalen.
K1721: MULDER, JAN. - Iris in de zomer van 2003.
C0749: MULDER, JAN. - Jacob's wapen.
K0706: MULDER, M. - De erkenning en werking van de factor macht in de organisatie.
M5919: MULDER, REINJAN / BOB POLAK. - De ziekte van Kronkel en ander verval. Propria Cures 1973-1979.
T6927: MULDER, B. - Oorlog en waarheid.
L7138: MULDER, ANNE H. - Logarithmen en Rozen.
B0201: MULDER, ETTY. E.A. - Programma en teksten, uitgesproken bij de uitreiking van de Verzetsprijs 1987.
B0857: MULDER, ANNE H. - Logarithmen en Rozen.
T4379: MULDER, F. - Nederland in oorlogstijd. Redevoeringen, gehouden te Leiden op 14 en 15 december 1939. Door F. Muller, A.C. Josepus Jitta, J. van Walre de Bordes en J. Linthorst Homan.
R2310: MULDER, HANS. - Kunst in crisis en bezetting. Een onderzoek naar de houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 1930-1945. Met een voorwoord van H.L.C. Jaffe.
R9049: MULDER, ANNIE H. - Kinderliedjes die eeuwen oud zijn.
B9398: MULDER, HANS. - Een groote laars een plompe voet. Nederland en de Nazi's in spotprent en karikatuur 1933-1945. Met een voorwoord van Marten Toonder.
B6355: MULDER, LIEK. (RED.). - Lexicon geschiedenis van Nederland & Belgie.
T8824: MULDER, JAN. - De toespraken.
R8194: MULDER, G.J. - Redevoering over P.O.C. Vorsselman de Heer; uitgesproken in het Natuurkundig Gezelschap te Utrecht, 7 Januarij 1842.
L4726: MULDERS, MARTINUS H. - Geert Groote en het huwelijk. Uitgave van zijn tractaat De Matrimonio en onderzoek naar de bronnen.
B3821: MULDERS, WIM VAN EN PHILIPPE ROBERTS-JONES. - Luc Claus.
H0702: MULISCH, HARRY. - Bericht aan de rattenkoning.
T5339: MULISCH, HARRY. - De ontdekking van de hemel II.
R0847: MULISCH, HARRY. - De versierde mens.
R5035: MULISCH, HARRY. - Het zwarte licht. Kleine roman.
T2792: MULISCH, HARRY. - Vijf fabels: De pupil, De elementen, Het beeld en de klok, Voorval, De gezochte spiegel.
A0876: MULISCH, HARRY. - Oude lucht. Drie verhalen.
Y3093: MULISCH, HARRY. - Voer voor psychologen.
W8996: MULISCH, H. / A. SONTROP / M. 'T HART E.A. - De toekomst van het boek.
H6542: MULISCH, HARRY. - De Oer-aanslag.
C1563: MULISCH, HARRY. - Chantage op het leven.
W4379: MULISCH, HARRY. - Chantage op het leven.
H3719: MULISCH, HARRY. - De kamer gevolgd door een beknopte drukgeschiedenis van zijn romans door Marita Mathijsen.
K8587: MULISCH, HARRY. - De procedure. Roman.
H3055: MULISCH, HARRY. - De pupil.
H8202: MULISCH, HARRY. - De romans. [met] De kamer, gevolgd door een beknopte drukgeschiedenis van De Romans door Marita Mathijsen.
H5537: MULISCH, HARRY. - De taal is een ei.
H4405: MULISCH, HARRY. - De verhalen 1947-1977.
H2595: MULISCH, HARRY. - De verhalen.
K4243: MULISCH, HARRY. - Het zwarte licht. Kleine roman.
H8416: MULISCH, HARRY. - Hoogste tijd.
M8519: MULISCH, HARRY. - Hoogste tijd.
H4402: MULISCH, HARRY. - Oude lucht. Drie verhalen.
C1567: MULISCH, HARRY. - Tanchelijn. Kroniek van een Ketter. Geen historisch toneelstuk in vijf bedrijven.
W3842: MULISCH, HARRY. - Vergrote raadsels, verklaringen, paradoxen, mulischesken gekozen door Gerd de Ley.
H5184: MULISCH, HARRY. - Wij uiten wat wij voelen, niet wat past.
H8594: MULISCH, HARRY. GERRIT KOMRIJ E.A. - De Schrijver. Een literaire estafette.
M3791: MULISCH, HARRY. - Het ene. Huizinga-lezing 1984.
L9682: MULISCH, HARRY. - Voorval. Variatie op een thema.
L8537: MULISCH, HARRY. - Vergrote raadsels: verklaringen, paradoxen, mulischesken bijeengelezen door Gerd de Ley.
K0535: MULISCH, HARRY. - Het zwarte licht. Kleine roman.
T4675: MULISCH, HARRY. - Harry Mulisch leest. CD met vijf gedichten en een proza-fragment.
B5982: MULISCH, HARRY. - Tegenlicht.
Y3185: MULISCH, HARRY. - Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf, tijdens de jongste dag. .
T8366: MULISCH, HARRY. - Paniek der onschuld.
T8254: MULISCH, HARRY. - Het stenen bruidsbed. Roman.
T8259: MULISCH, HARRY. - Het mirakel. Episodes van troost en liederlijkheid uit het leven van de heer Tiennoppen.
Y2238: MULISCH, FRIEDA. - Nooit vergat ik jou.
B9357: MULISCH, HARRY. - Het seksuele bolwerk. Zin en waanzin van Wilhelm Reich.
B9843: MULISCH, HARRY. - De aanslag.
Y0747: MULISCH, HARRY. - Bericht aan de rattenkoning.
R3565: MULISCH, HARRY. - Wat gebeurde er met sergeant Massuro? Verhalen.
T0439: MULISCH, HARRY. - De kamer. Gevolgd door een beknopte drukgeschiedenis van zijn romans door Marita Mathijsen.
Y4256: MULISCH, HARRY, - Krantenknipsels over/van Harry Mulisch.
T8549: MULISCH, HARRY. - De versierde mens.
K4239: MULISCH, HARRY. - Chantage op het leven.
H1977: MULISCH, HARRY. - Siegfried. Een zwarte idylle.
H8874: MULISCH, HARRY. - Het beeld en de klok.
R2456: MULLER HENDRIKSZOON, SAMUEL. - Onze wijze van grondwetsherziening.
L3916: MULLER FZ, S. - Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijne vrienden gedurende zijne ballingschap (1844-1851). Nalezing.
L5841: MULLER, F. - Cicero in zijn blijvende beteekenis.
L2336: MULLER, F.A. - Natuurkunde vroeger en nu.
L0046: MULLER, FRANS. - Gedichten.
K6667: MULLER, J.W. - Verspreide opstellen.
L5378: MULLER, JOHANNES. - Das Jesuitendrama in den Landern Deutscher Zunge vom Anfang (1555) bis zum Hochbarock (1665). Zwei Banden.
M6765: MÜLLER, JOHN. - Het literair anekdoten boek.
W9181: MULLER, P.H. (ED.). - Nederlandsche Historie dichten sedert 1527. De geschiedenis van ons land en volk weerspiegeld in de poëzie.
K6639: MULLER, P.H. (ED.). - "Toen de dieren nog spraken". Een bundel Nederlandsche fabels, verzameld en van een inleiding voorzien.
H4274: MULLER, P.L. - Onze Gouden Eeuw. De Republiek der Vereenigde Nederlanden in haar bloeitijd. Met een voorwoord van P.J. Blok.
H3305: [ERASMUS] MULLER, ADOLF. - Leven van Desiderius Erasmus. Voorafgegaan door eenige beschouwingen over de wereldgeschiedenis, als inleiding, tot aanwijzing van de overeenkomst in de ontwikkeling van elken bijzonderen mensch, en die der menschheid.
M9770: MULLER, JOHN. - De perfecte puber. Van Het lijden van de jonge Werther tot Het geheime dagboek van Adriaan Mole. Een bloemlezing.
L6712: MULLER FZ., S. - Schetsen uit de Middeleeuwen. Nieuwe bundel.
L7175: MULLER, F. - De 'komst' van den hemelgod.
L7285: MULLER, J.W. - De taak der Nederlandsche Philologie.
R9846: MULLER, GERBRAND. - De uitverkoren wereld.
B4316: MULLER, P.H. - Over literatuur.
B4692: MULLER, N. - Engelsche misdadigers en hunne behandeling.
B6498: MULLER, GERBRAND. - Wagens beladen met hooi. Novelle. Gevolgd door een gesprek met de auteur door Wim Gerritsen.
B7384: MULLER FZ, S. - Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijne vrienden gedurende zijne ballingschap (1844-1851).
T7837: MULLER, A.F. - Ordening of Chaos in de Baksteen-Industrie.
B7719: MULLER, P.H. (ED.). - Bibliografie betreffende den bijbel, den godsdienst, het christelijk geloof, de kerkgeschiedenis, enz. 1882-1933.
T7991: MULLER, JACOB WIJBRAND. - De oude en de jongere bewerking van den Reinaert. Bijdrage tot de critiek der beide Reinaert gedichten.
T8114: MULLER, FREDERIK. - Nievs-Tydinghen. Waeragtighe en pertinente verhaelen van verscheyde plaetsen in Desen en in Vremden Landen. Pamphlets et feuilles volantes concernant divers villes et villages de l'Europe.
T8118: MULLER, CORNELIS. - Geschenk voor de Nederlandsche jeugd.
T8119: MULLER, C. - Leerzame verhalen en onderrigtingen voor de Nederlandsche jeugd.
R4405: MULLER, FRANS. - Het blauw. [Gedichten].
R9848: MULLER, ELLEN EN KYROVA, MAGDA. - Antoon Molkenboer. Ontwerpen voor muziek en toneel, 1895-1917.
T6812: MULLER, J.W. - Van den Vos Reinaerde, Critisch Uitgegeven. Deel I: Inleiding met aanteekeningen. Lijst van eigennamen. Tekst. Deel II: Exegetische commentaar.
R9523: MULLER, C. - Nuttige uitspanningen voor de Nederlandsche jeugd.
B8526: MULLER, BERND. - Sporen naar Duitsland. Het Duitslandbeeld in Nederlandse romans 1945-1990.
R7153: MULLER, S. - Over de oudste geschiedenis van Schieland.
R0972: MULLER LEHNING, ARTHUR. - De feiten en de beteekenis van de zaak Sacco en Vanzetti.
R1802: MÜLLER LYER, F. - De ontwikkeling der beschaving. In tijdperken geschetst en ontwikkelingslijnen van den vooruitgang.
R1674: MULLER, P.L. E.A. - Geschiedkundige opstellen aangeboden aan Robert Fruin bij zijn aftreden als hoogleeraar aan de Rijks-universiteit te Leiden.
T6629: MULLER, A.F. - Een droeve nasleep van de staking aan de zinkwitfabriek te Maastricht.
T3083: MULLER, HENDRIK P.N. - Azië gespiegeld. Malakka en China. Studien en ervaringen.
Y0936: MULLER, JOH. - Atlas zum Lehrbuch der kosmischen Physik.
T3586: MULOCK HOUWER, D.Q.R. / F. GREWEL / REINE FRIEDMAN-V.D. HEIDE. - Vijftigduizend kinderen roepen om hulp!
T0432: MULS, JOZEF. - De gruweljaren 1914-1916 steden en landschappen.
K2008: MULS, JOZEF. - Het rijk der stilte. De kunst en de oorlog.
L2816: MULS, JOZEF. - Schilders van gisteren uit Noord- en Zuid Nederland.
K3662: MULS, JOZEF. - Werk. Ingeleid door Jan Hallez en Dirk Vansina met een bibliographie door Rob Roemans.
B0933: MULS, JOZEF. - Een onuitgegeven Gedicht van Paul Van Ostayen.
B3032: [ERASMUS] MULS, JOZEF. E.A. - J. Muls: Inleiding tot de Erasmus-hulde. Marits Sabbe: Erasmsu en zijn Antwerpsche Vrienden. J. Van Mierlo: Erasmus, een Levensbeeld. Leonard Willems: Erasmus en Jan Van den Dale. Een prioriteits-vraag opgelost.
B5659: MULS, JOZEF. - Het levende Oud-Antwerpen.
B7845: MULS, JOZEF. - De krans van Laurier. Letterkundige bijdrage.
W9081: MULS, JOZEF / E. DU PERRON / JAN ENGELMAN E.A. - Paul van Ostaijen.
R4737: MULS, JOZEF. - De beteekenis van Van Nu en Straks in de evolutie onzer literatuur.
R8416: MULS, JOZEF. - Edgard Tytgat.
B9624: MULTACOGNOVI. - De Steunpilaren onzer samenleving.
Y4147: MULTATULI. - Minnebrieven.
Y3199: MULTATULI. - Max Havelaar of De koffiiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij. Voorafgegaan door studien over Multatuli door C. Vosmaer.
H9444: MULTATULI. - Volledige werken deel IX. Brieven en dokumenten uit de jaren 1846-1857. Gebonden in leer.
Y0295: MULTATULI. - Woutertje Pieterse. Uit zijn ideen verzameld door zijn weduwe
H5318: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 37.
L2559: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 41.
B9219: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 27.
T2885: MULTATULI. - Max Havelaar. Naar het authentieke handschrift uitgegeven en ingeleid door Dr. G. Stuiveling.
T2411: MULTATULI. - Gedichten. Verzameld en ingeleid door Sander Blom.
T2410: MULTATULI. - Max Havelaar. Geillustreerd door Ben Horsthuis.
T2975: MULTATULI. - Geld.
T2976: MULTATULI. - Het gebed van de onwetende.
Y3094: MULTATULI. - Ideen. Zeven delen.
H9442: MULTATULI. - Volledige werken deel XII. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868. Gebonden in leer.
H9023: MULTATULI. - Barbertje moet hangen. Verhalen / Parabelen / Aforismen.
H0503: MULTATULI. - Brieven aan J. Waltman jr. met een inleiding en aanteekeningen door Henri A Ett.
K5380: MULTATULI. - Brieven van Multatuli. Bydragen tot de kennis van zyn leven. Gerangschikt en toegelicht door Mevr. Douwes Dekker.
W9581: MULTATULI. - Brieven. Bijdragen tot de kennis van zijn leven gerangschikt en toegelicht door M. Douwes Dekker-Hamminck Schepel. 10 delen.
M2531: MULTATULI. - De kleine Wouter, fragmenten uit de geschiedenis van Woutertje Pieterse.
W3194: MULTATULI. - De roeping van de mens. Een keuze uit zijn gehele werk door C. Bij.
P1007: MULTATULI. - Duizend en enige hoofdstukken over specialiteiten.
W3099: MULTATULI. - Duizend en enige hoofdstukken over specialiteiten.
P1005: MULTATULI. - Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten. Met noten van den schrijver en een inl. van Mevr. Douwes Dekker-Schepel.
W3676: MULTATULI. - Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten. The right man on the right place.
M2538: MULTATULI. - Gedichten. Verzameld en ingeleid door Sander Blom.
M4126: MULTATULI. - Het Woutertje van Multatuli.
C1187: MULTATULI. - Hoofden van Lebak.
P1002: MULTATULI. - Keur uit de Brieven van Multatuli. Naar tijdsorde gerangschikt en van aanteekeningen voorzien door Dr. Julius Pee.
K9798: MULTATULI. - Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij.
L0504: MULTATULI. - Max Havelaar. Naar het authentieke handschrift uitgegeven en ingeleid door Dr. G. Stuiveling.
H5302: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 1 t/m 31.
H5313: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 10.
H5312: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 11.
H5310: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 13.
H5309: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 14.
H5308: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 15.
H5315: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 2.
H5314: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 3.
H5307: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 40.
H5305: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 43.
B3985: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 44.
L2555: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 45.
H8683: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 48.
L2868: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 54.
L2869: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 55.
M2536: MULTATULI. - Reisbrieven aan Mimi en andere bescheiden. Met aanteekeningen in het licht gegeven door Julius Pee.
L1591: MULTATULI. - Schrijven in tussenzinnen. Ingeleid door Rob Nieuwenhuys.
K5079: MULTATULI. - Volledige werken deel XIV. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871. Gebonden in leer.
H9447: MULTATULI. - Volledige werken deel XX. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880. Gebonden in leer.
K5005: MULTATULI. - Vorstenschool.
T1646: MULTATULI. - Max Havelaar of De koffiveilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappy. Met een nawoord van J.J. Oversteegen.
M2575: MULTATULI. - Aleid. Twee fragmenten uit een onafgewerkt blijspel.
W9582: MULTATULI. - Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten, met een inl. van Mevr. Douwes Dekker-Schepel.
H5311: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 12.
L7026: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 1.
L7030: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 30.
T2451: MULTATULI. - Max Havelaar of de Koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij. Inleiding en verklarende noten Gerard Pijfers.
M6616: MULTATULI. - Mainzer Beobachter. Met bijdragen van Karel van het Reve en Maarten Schneider.
B0842: MULTATULI. - Vorstenschool.
B1528: MULTATULI. - Multatuli ! Bloemlezing uit Multatuli's werken samengesteld en geredigeerd door H. van den Bergh, Eep Francken, G.A. van Oorschot en Sander Blom.
B1838: MULTATULI. - Brieven van Multatuli. Bijdragen tot de kennis van zijn leven. Gerangschikt en toegelicht door Mevr. Douwes Dekker. Brieven 1860: De Havelaar verschenen.
B1839: MULTATULI. - Brieven van Multatuli. Bijdragen tot de kennis van zijn leven. Gerangschikt en toegelicht door Mevr. Douwes Dekker. Brieven 1846-1859: Vervolg Eerste periode.
B1842: MULTATULI. - Ik wil gelezen worden. Werk van Multatuli.
B1850: MULTATULI. - Bloemlezing.
B2603: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 34.
B3593: MULTATULI. - Bloemlezing uit de werken van Multatuli.
B3998: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 13.
B3999: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 12.
Y2947: MULTATULI. - Multatuli's "Gebed van den Onwetende" met aanteekeningen voorzien door Th. Famulus.
B5358: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 4.
B5359: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 5.
B5360: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 7.
B5361: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 8.
B5362: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 9.
B6589: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 50.
B1841: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 10.
B7654: MULTATULI. - Brieven van Multatuli. Bydragen tot de kennis van zijn leven. Gerangschikt en toegelicht door Mevr. Douwes Dekker. Brieven 1870-1875: Te Wiesbaden.
L7029: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 29.
B7750: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 31.
B7805: MULTATULI. - Millioenen-studien.
B9310: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 49.
L7028: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 28.
L7027: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 23.
B9655: MULTATULI. - Over vryen-arbeid in Nederlandsch Indie.
B9654: MULTATULI. - Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten. The right man on the right place.
B9652: MULTATULI. - Millioenen-studien.
B9651: MULTATULI. - Vorstenschool. Drama.
Y3202: MULTATULI. - Millioenen-studien. Twee delen.
B9309: MULTATULI. - Over Multatuli. Nr. 47.
Y0727: MULTATULI. - Minnebrieven.
Y4006: MULTATULI. - Max Havelaar. De musical. Van Jos Brink, Frank Sanders en Henk Bokkinga naar de gelijknamige roman van Multatuli.
R0850: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 15.
R0851: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 14.
Y3200: MULTATULI. - Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten. The right man on the right place.
R0853: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 18.
Y0920: MULTATULI. - Max Havelaar of de Koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij. Verzorgd en toegelicht door G.W. Huygens.
Y0323: MULTATULI. - Volledige werken deel III. Japanse gesprekken, De school des levens, Ideeen, tweede bundel, De bruid daarboven, De zegen gods door Waterloo, Franse Rymen.
B9544: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 8.
B9545: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 9.
H9443: MULTATULI. - Volledige werken deel XI. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866. Gebonden in leer.
B1855: MULTATULI. - Ideen. Vierde bundel.
R3944: MULTATULI. - Max Havelaar. Naar het authentieke handschrift uitgegeven en ingeleid door Dr. G. Stuiveling.
W0372: MULTATULI. - Twee brieven uit Menado. Met een inleiding en aantekeningen door Henri A. Ett.
T3701: MULTATULI. - Een paar nog onuitgegeven brieven van Eduard Douwes Dekker (Multatuli). Met aanteekening door Mr. C.A. Wienecke. Afbeeldingen van de brieven en drie portretten.
T3702: MULTATULI. - Multatuli en zijn zoon. Brieven van Multatuli aan J. van der Hoeven. Uitgegeven en ingeleid door Menno ter Braak.
Y3195: MULTATULI. - Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy.
T7219: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 8.
T7220: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 9.
T7221: MULTATULI. - Volledige Werken: Deel 10.
L8907: MULTAVIDI. - Van zwart tot rood. Roman van 'n roomsch jongetje.
W5125: MUMBY, FRANK ARTHUR. - Publishing and bookselling. A history from the earliest times to the present day.
M3349: MUNBY, A.N.L. AND LAWRENCE W TOWNER. - The flow of books and manuscripts. With a foreword of James Thorpe.
T7542: MUNCH, EDVARD. - Edvard Munch.
K2716: MUNCK, MONDA DE. (ED.). - Leven en werk van Lambert Swerts.
B6494: MUNELES, OTTO. - Bibliographical survey of Jewish Prague.
T7836: MUNNIK, C.W. DE. - Is Jan Boezeroen weer de sigaar?
M2902: MUNRO, JAMES. (ED.). - James Watson's preface to the history of printing 1713.
T3620: MUNROE SMITH, EDMUND. - Het gewicht van het onweegbare. Militarisme contra diplomatie in Bismarck's dagen en naderhand. Uit het Engelsch vertaald door W. de Veer.
R1352: MUNSTER, HANNAH VAN. - De trompetboom.
L7234: MUNSTERMANN, HANS. - De bekoring.
B1769: MUNSTERS, A. - Kasteelgids Stein.
R6862: MUNTENDAM, J. - Loon naar werken. Enkele sociale aspecten van het werk van J.C. van Marken.
Y1582: MUNTZ, L.C. - Wij hebben weer een prins(es), Walzer. Tekst en Muziek.
Y3786: MURAKAMI, HARUKI. - De kleurloze Tsukuru Tazaki en zijn pelgrimsjaren. Vertaald uit het Japans door Jacques Westerhoven.
Y3804: MURAKAMI, HARUKI. - De jacht op het verloren schaap. Vertaald uit het Japans door Jacques Westerhoven.
Y3859: MURAKAMI, HARUKI. - Kafka op het strand. Vertaald uit het Japans door Jacques Westerhoven.
Y3725: MURAKAMI, HARUKI. - After dark.
Y3805: MURAKAMI, HARUKI. - Hard-boiled wonderland en het einde van de wereld. Vertaald door Marion Op den Camp en Maxin de Winter.
Y3812: MURAKAMI, HARUKI. - Dans Dans Dans. Vertaald ut het Japans door Luk Van Haute.
T5865: MURAN, J.B. - We Fight On.. Slovak Rising in the German Rear.
B5161: MURDOCH, IRIS. - De leertijd. Vertaald door Heleen ter Holt.
R1938: MURDOCH, IRIS. - Antwoord op het raadsel. Vertaling Annet Mons.
R0204: MURPHY, JOHN & MICHAEL ROWE. - Het ontwerpen van merken en logo's.
T9731: MURRAY, PETER. - The Architecture of the Italian Renaissance.
R6387: MURRAY, JOYCE. (ED.). - In Mid-Victorian Cape Town. Letters from Miss Rutherfoord.
T6412: MURRAY, GILBERT. - Hoe kan oorlog ooit goed te praten zijn?
T8348: MURUKAMI, HARUKI. - Norwegian Wood. Vertaald door Elbrich Fennema.
Y0283: MUSAUS, PAUL, TIECK E.A. - Verhalen uit de Duitse Romantiek. Vertaling Ingeborg Lesener.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

5/30