Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R1809: - - Bibliographie Dr. M.G. de Boer.
Y3419: [SCHAEPMAN, H.J.A.M.]. - De Paus. Een gedicht. Met een inleidend woord van J.A. Alberdingk Thijm.
T2741: KATALOG 45. - Die Bibliothek Der Grafen Von Blome Auf Schloss Salzau in Holstein
T0290: - - Tentoonstelling van beeldende kunst in verband met het Presbyterium. Georganiseerd door de permanente tentoonstellingsraad voor katholieke kunst Petra in de omgang van de O.L. Vrouwe Kerk, Maastricht 26 mei - 3 juni MCMXXVIII.
Y8576: TIRADE 287. - H. v. Gelre: Het geval J. Beuys (2). M. Buwalda. J. Zitman. C. Sanders. P. Donck. P. van Vroomen. A. Korteweg: Gedichten. A. Burnier: Een eenvoudige aanbidder van de eeuwige Boeddha (I). Ch.B. Timmer: Russische notities. J. Meyer: Eric Hoffer en zijn werk. J. Goudsblom, Karel van het Reve en H.F. Cohen: Over Popper.
R4784: SINGEL 262. - Nieuws van Singel 262, wetenswaardigheden over schrijvers en hun werk. Vijfde jaargang nr 1 mei 1954.
T4861: - - Colloquium over de studie van de Vlaamse literatuur van de 19de eeuw.
T5230: - - Wie misdroegen zich? Gooische Klanken antwoordt den Gooi- en Eemlander. Opening van zaken over de geschiedenis van Gooische Klanken tezamen met een verweer tegen een vloed van lasterlijke aantijgingen en opzettelijke misleiding van de openbare meening in het Gooi- en Eemland.
T5861: F.L.F. - De zonde van het grondmonopolie oftewel Belzebub liever dan Christus. Leekegedachten.
T3901: - - Over textielgilden in het Euregiogebied. Catalogus van de tentoonstelling in het Twents-Gelders Textielmuseum te Enschede.
T2676: - - Officieel verslag van het congres van den Nederlandschen Boerenbond gehouden te Nijmegen den 14 en 15 Sept. 1904 met de geschiedenis der Stichting van den Ned. Boerenbond.
T6547: - - Die Genossenschaft im Klassenkampf. Bulletin der Kooperativsektion der Kommunistischen Internationale. (Moskau) Deutsche Ausgabe.12. Heft (Mai 1925).
T6517: - - Cendrillon. Revue encyclopédique de tous les travaux de dames. Tricot, crochet, frivolité, lacet, filet, tapisseries, broderies de tous genres, modes, recettes, hygiène, etc. etc.
T6520: - - Reglement voor de bewoonsters van het Hofje genaamd St. Anna Aalmoeshuis te Leiden, Hooigracht.
T6570: - - De Britsche contrabande-controle.
T6458: - - Plan van de Stad Hasselt. Straatnamen, gebouwen en instellingen.
T0715: - - Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1909, 1e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 58e jaar.
T6436: - - De ware geschiedenis over de stucadoorsstaking welke te Amsterdam is gestreden. Amsterdamsche Vereeniging van werkers in het stucadoorsbedrijf.
T6584: - - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan op 10 januari 1948 [van de] Rotterdamse Journalisten-Vereniging.
Y5747: - - Het abel spel Lanseloet van Denemerken en de sotternie Die Hexe na volghende. Aantekeningen G. Stellinga.
T6470: - - La Fermeture et l'Assechement Partiel du Zuyderzee.
R5685: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 2e jrg. nr. 1-4. 1978.
T6452: [AMSTERDAM] - Beschryvinge van het Stadhuis van Amsterdam. Met een Verklaringe van de Zinnebeeldige Figuren, Schilderwerken en Beelden, enz. die zo wel binnen als buiten dit heerlyk Gebouw gevonden worden.
T6453: - - Oorlogskroniek maand Mei 1918.
R1438: - - Evolutie. Register op den inhoud der jaargangen 1913-1925.
Y8785: - - De Reizende Nieuws-Bode, No. 89, Maandag 6 Nov., 1854.
Y5815: - - 1: De Rijke Paus en de Arme Christus. 2: De onfeilbaarheid van den Paus in den loop der tijden... 3: Er waren slechte Pausen/Pausin Joanna.
M8295: - - Maritiem Journaal 1976. Jaarlijks verschijnend informatie- en dokumentatiewerk op maritiem gebied voor Nederland en Belgie.
Y1447: - - La Pose des Papiers Peints a la Portee de Tous.
R9505: W.H.V. [=W.H. VLIEGEN]. - Gelukkig Holland! Brieven aan een werkman. Vrij gevolgd naar Blatchford's "Merry England".
T0741: - - Wie is dat in Vlaanderen?
Y8067: H. [=J.P. HOMMES]. - Productief loonwerk is de bron van gezag en bezit.
Y8903: - - Consolation des fidèles sujets du souverain des Pays-Bas autrichiens, ou, Derniers adieux des amis de la paix à H.C.N. Vander Noot, agent plénipotentiaire de cruauté et de barbarie, à Bruxelles.
R0381: IAMBE NR. 13. - Iambe. Literair Tijdschrift 4e Jrg. nr. 13. [1984].
R0382: IAMBE NR. 21 1/2. - Iambe. Literair Tijdschrift 6e Jrg. nr. 21 1/2. [1986].
R0383: IAMBE NR. 24. - Iambe. Literair Tijdschrift 6e Jrg. nr. 24. [1987].
R0384: IAMBE NR. 25. - Iambe. Literair Tijdschrift 7e Jrg. nr. 25. [1987].
Y0890: - - ALBUM. Behoorende bij den Letterkundigen-Kalender voor 1917.
Y0891: - - Physiologie van Amsterdam. Herdruk.
T4556: - - Een Nieuwe Catechismus voor den Vlaamschen Nationalist.
T4561: TIRADE 021. - Tijdgenoten (Benvenuto Cellini). Over het drama, A. Tsjechow. Tirade en de pers. Vestdijk en de religie. Gedichten L.Th. Lehmann. Drie 1/2-acters Remco Campert. Misschien Cola Debrot. Tersiene Elisabeth Eybers. Er zit geen spek in de val A. Koolhaas. Gedichten door Sybren Polet.
T6935: - - Amsterdamsch Comite voor Arbeidersontwikkeling. Verslag over de jaren 1929 en 1930.
T6936: - - Amsterdamsch Comite voor Arbeidersontwikkeling. Verslag over de jaren 1926.
Y8802: [AGRICOLA]. - Het leven van Rudolfus Agricola.
Y8803: [HUIGENS, CHTRISTIAAN]. - Het leven van Christiaan Huigens.
Y8416: - - Nederland Bevrijd! Het geallieerde hoofdkwartier meldt: Alle Duitse strijdkrachten in Nederland, Nw-Duitsland en Denmarken hebben zich overgegeven de capitulatie gaat zaterdagmorgen om 8 uur in..........
T7599: - - Hugo de Groot, 10 April 1583-28 Augustus 1645.
T4365: - - Brood en Bezinning. Corporatief en cultureel program van De Nederlandsche Unie.
A0259: A.J. - J.A. Alberdingk Thijm.
B9295: - - Morosow und Schtschukin. Die Russischen Sammler. Monet bis Picasso. 120 Meisterwerke aus der Eremitage, St. Petersburg und dem Puschkin Museum, Moskau.
Y3502: - - Inhuldigingsfeesten te 's-Gravenhage. Officieele Feestwijzer erkend door het Uitvoerend Comite voor de Inhuldigingsfeesten te 's-Gravenhage Nrs: 1 t/m 8.
H7150: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 392. - Brissiere.
H7152: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 396. - Cesar.
H7156: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 362. - Alfred Jensen.
H7163: TIRADE 244. - Herman de Coninck: Nieuwe gedichten.
H7178: - - William Caxton. An exhibition to commemorate the quincentenary of the introduction of printing into England.
R3676: - - Witboek van de Volksunie. Over Zwartberg.
R4321: TIRADE 234. - Chr. van Geel: Tien slakken. A. Alberts: De waarzegster. H. de Coninck: Twaalf gedichten. P. de Smet: Richard Minne. C. Buddingh': Vier gedichten. F. Bokshoorn: De sociologie als oplichterij. S. Melissen: Drie gedichten.
T7161: - - Ouderdomsrente. Propaganda-brochure voor de vrijwillige ouderdomsverzekering, zooals deze is geregeld in de Ouderdomswet 1919.
T6026: NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT NR. 212. - Nederlandsche Staats-Courant. Zondag 11 en Maandag 12 September 1898. H.M. de Koningin keerde terug naar Den Haag.
R2189: TIRADE 251. - Negen gedichten van Anna Achmatova met een inleiding.
Y5332: [KREEK,J. DE]. - Sophia.
T6028: - - Treurmarsch bij het afsterven van Zijne Majesteit Willem III Koning der Nederlanden Groothertog van Luxemburg enz.
R7202: - - Een bedreiging. De buurt der Gildekamersstraat.
R5286: - - De oorlog tegen hospitaalschepen.
H6745: TIRADE 203. - A. Koolhaas: De geluiden van de eerste dag.
B2225: - - De verloren zaak. Katern over boeken. Nummer 0. poëzie-special, november 1988.
B2229: - - Den sack der Consten, Wten Latine/Italiaensche/Fransche/duytsche ghecopuleert Om te vermaken die beswaerde sinnen Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren.
T7009: - - Verslag van het 2e Landelijk Congres voor Dienstweigering gehouden te Utrecht op 2 en 3 October 1926.
T3198: - - Lief en leed in dienst der christelijke barmhartigheid 1882-1907. Ter gedachtenis bij het vijf-en-twintig-jarig bestaan der Christelijke Vereeniging voor de Verpleging van lijders aan vallende ziekte, te Haarlem.
K1123: [BEVERLEY, JAN VAN]. - Dit es die historie ende leven vanden heilighen heremijt sint Jan van Beverley die sijnder suster vercrachte ende vermoerde doer ingheven des viants. Also u die historie verclaren sal.
K1124: - - Een suverlijc exempel hoe dat Iesus een heydensche maghet een Soudaens Dochter wech leyde, wt haren lande.
K1126: - - Dat dyalogus of twisprake tusschen den wisen Coninck Salomon ende Marcolphus.
T7010: - - Wereld-Congres van Jongeren voor den Vrede 17 - 26 Augustus 1928.
Y7713: JAARBOEK 1990-1991. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1990-1991. Laudatio, uitgesproken bij de benoeming van Hella S. Haasse tot erelid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. P. van Zonneveld, Waaierpalmen en parang sawat: de Indische wereld van Hella S. Haasse. N. Maas, De briefwisseling tussen Carel Vosmaer en Johannes van Vloten.
T7034: - - Bijdragen tot de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken. Deel II. Vierde stuk.
M6688: - - Johann Valentin Andreae 1586-1986. Die Manifeste der Rosenkreuzerbruderschaft. Katalog einer Ausstellung in der Bibliotheca Philosophica Hermetica
T4000: - - De Vrouwen-peerle, ofte Dryvoudighe Historie van Helena de Verduldighe/ Griseldis de Saeghtmoedige/ Florentina de Getrouwe.
Y1831: - - No. 41/1. Voorschrift Velddienst. Deel I.
Y1833: - - No. 328. Reglement op den inwendigen dienst der Vesting-Artillerie (1904). Herdruk 1916.
B6073: - - Hendrik de Man. Een portret 1885-1953.
T2857: O.K. (A.B. KLEEREKOPER). - "Nou wij". Een woord op den een-mei-dag van een verkiezingsjaar.
T2863: - - De toestand van de geldelijk ondersteunde armen te Amsterdam in het jaar 1927.
K9657: GRAVISIE 10. - Het vermijden van ruis. Persoonlijke opvattingen over de taak van het Bedrijfstakinformatiecentrum BIC.
R9337: - - Karel ende Elegast. Opnieuw uitgegeven en toegelicht door J. Bergsma.
Y0510: E.E.J. DE V.-B. - Waar gaan we heen? Ordening door plan. Door aanpassing verbetering.
K3029: - - Digital Pi-Fonts, Signs & Symbols.
R4564: [VONDEL]. - B.M. van der Stempel: Een onbekend proza-hs. van Vondel. J.F.M. Sterck: Een onbekend versje van Vondel. J.D.C. van Dokkum: Een prijsvraag voor muziek bij Vondels Gijsbrecht. J.F.M. Sterck: Een door Vondel verbeterde drukproef.
R4603: - - Officieele feestwijzer van den Nationaal-Historischen Optocht te 's-Gravenhage te houden op 5 september 1913, t.g.v. de luisterrijke viering van het eeuwfeest van Neerlands onafhankelijkheid.
R4604: - - Verleihung des Joost van den Vondel Preises 1963 an Albert van Dalsum, Heemstede, und 1964 an Herman Teuchert, Rostock durch die Westfalische Wilhelms-Universitat Munster.
T5488: - - Wapens! Amerikaansche vliegtuigleveranties aan Duitschland / Soldaten in de mijnen / Een herhaling van 1918?
T5520: - - Volksgaarkeuken te Leeuwarden. Huishoudelijk reglement voor het bestuur. Statuten van de naamloze vennootschap De Leeuwarder Volks-Gaarkeuken te Leeuwarden. / Verslag omtrent den toestand der Leeuwarder Volksgaarkeuken over het jaar 1886-1887-1889-1890-1891-1892-1893-1895.
T1449: - - Mannen van beteekenis in onze dagen. Francois Pierre Guillaume Guizot. Victor Hugo. Thomas Babington Macaulay. Jean Joseph Louis Blanc. Josephus Johannes Ignatius Dollinger. John Lothrop Motley. Pater Hyacinthe. Ulysses S. Grant. William Makepeace Thackeray. George Sand.
T6071: - - De Oranjeboom en de rijpsten zijner vruchten. Feest-uitgave 12 Mei 1874.
Y8784: [VLIEGER]. - Speelmakkers.
Y6156: - - Het boek uitgegeven door J.M. Meulenhoff in 1930 en in de 20 daaraan voorafgaande jaren.
B1074: TIRADE 247. - Alberts: Utrechtse herinneringen. Kadt: De ware gedaante van de PVDA. Jong: Monster zonder waarde. Heumakers: Het esthetisch moment van La Chartreuse de Parma. Schagen: Drie lotjes. De Coninck: Een heel hevig niets. Mulder: De tijd en Slauerhoff. Kroniek: Multatuli.
T0091: - - Register. Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland.
Y0667: - - Feestklanken ter gelegenheid van het vierde lustrum der Algemeene R.K. Propaganda-club, 1903 November 1923
W7420: - - Herrijzenis.
R2435: - - Eerste lustrum-album van de boekengilde Die Poorte 1933-1938.
T4746: - - Witboek betreffende het gebeurde in de Nederlandse internerings- en bewakingskampen in de jaren na de bevrijding.
T4177: TIRADE 095. - Alfred Kossmann, J. de Kadt, Denkend aan Heijermans... Marko Fondse, Gedicht, Charles B. Timmer, Russische notities. Morrien, Gedichten. D. Hillenius, Chronologisch. Rutger Kopland, Vier gedichten.
T4178: TIRADE 103/4. - Morrien, Hillenius, Peskens, Van Geel, Hanlo, Ross, Herzberg, e.a.
T4179: TIRADE 071. - Charles B. Timmer, Vier pleidooien. J.E. Kool-Smit, Roman en Nouveau-roman. F.E. Frenkel, "De" Duitsers of schuldvraagstuk. Pierre Kemp, Gedichten.
T4180: TIRADE 067/68. - Charles B. Timmer, De kinderen van Jesenin. M. Cohen, Een begrafenis. H. Romijn Meijer, Gemeen! Gedichten van G.K. van het Reve, Eisinga, Alexander West, Hugo Verdaasdonk en J. Arends.
T4182: TIRADE 057. - J. de Kadt, Betekenis van Berlijn. H.L. Mulder, Slachtoffers van de samenleving? W. Schnurre en Gunter Grass, Open brief aan de schrijvers in Oost-Duitsland en Oost-Berlijn. Gedichten van Morrien en F.t.H. van der Beek.
T4183: TIRADE 054. - Leo Vroman, Juffrouw wereld met medicijnen. Stalislaw Jerzy Lec, Ongekamde gedachten. D. Hillenius, Gedichten. Dolf Verspoor, Tirso's Don Gil. Karel van het Reve, Cafe de Kroon.
T4184: TIRADE 053. - J. de Kadt, Luns of de ondergang van een politiek handelsreiziger. Adriaan Morrie, Winter in Salzburg. Arend Maria Liefken, De zoeker.
T4185: TIRADE 052. - A. Koolhaas, Namens Miel. E. Ternoo, Een en ander over de esthetica van de roman. K. Fens, Koolhaas' Dierenverhalen. Pierre Kemp, Gedichten.
L5009: - - Van den vos Reynaerde. Uitgegeven, ingeleid en verklaard door P. De Keyser.
R3682: - - De Vlaamse Kwestie.
Y7531: - - Wij gedenken ... Gedenkboek van de Vereniging van Ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indie.
B0790: TIRADE 086. - Een preek van Piet Paaltjens.
Y0816: - - 125 jaar kerk in Abbenes 1869-1994.
B7609: - - Zannekin Jaarboek 1986 nr. 8.
B1006: TIRADE 132. - Drion: Intellectuelen en democratie. Kadt: Confuus congres. Hooning: De intellectuelen en de macht. Kopland: Vier gesprekken. Meyer: Lou Andreas-Salome en haar vrienden. Andriesse: De redeloze antwoorden van Gerard Kornelis van het Reve.
Y7604: - - De Borchgravinne van Vergi. Middelnederlandsch gedicht uit het begin der 14de eeuw, opnieuw naar het handschrift uitgegeven.
R7447: - - Lindeboom jaarboek III-IV, 1979-1980.
B4296: - - Kopij en Boek. Enige richtlijnen voor de samenwerking tussen auteur, uitgever en drukker bij de vervaardiging van het boek.
B4298: - - Het pikeren van rastercliches. Een studie verricht door het I.G.T. en de S.T.N.D.
R0837: - - Bibliografie van Henri Baudet. Hoogleraar te Groningen 1956-1984.
T2141: - - Briefwisseling tusschen zijner Majesteits Regeering in het Vereenigd Koninkrijk en de Duitsche Regeering. Vertaald in opdracht van de Britsche Legatie.
T2942: - - Het Roode lied. Een bundel veel gezongen liederen der Nederlandsche Arbeidersbeweging.
Y3295: - - Cahiers de Belgique. 2me annee no. 8. Octobre 1929. Peinture-Architecture-Musique-Sculpture-Cinema-Arts-decoratifs.
Y4713: - - Feestbijlage: Katholieke illustratie van 10 Augustus 1939: Het Zomert in den Hof. t.g.v. de geboorte van Irene Emma Elisabeth prinses van Oranje Nassau, prinses van Lippe Biesterfeld geboren 5 Augustus 1939.
T0936: - - Histoire de la Belgique Contemporaine 1830-1914. Drie delen.
L1410: - - Als het wintert 1929.
T6675: - - Het militarisme.
T6654: - - De electriciensstaking te Amsterdam en wat daaraan voorafging.
Y8827: - - Het leven van Kornelis Houtman.
M6453: - - Wat u moet weten over papier en milieu.
R3146: - - Reinaert de Vos naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuw en opnieuw in 1834 berijmd door Jan Frans Willems. Ingeleid door W.Gs. Hellinga.
T7166: - - Werkend Nederland. Verdedigt de Vakbeweging.
B1405: [VONDEL]. - P. Leendertz: Twee handschriften van Vondel. Eenige minder bekende gedichten van Vondel. J.F.M. Sterck: Verwanten en vrienden van Vondel. (Nieuwe gegevens uit notarieele akten).
L3518: - - De avonturen van Bruintje Beer. Deel 6: Bruintje Beer en spikkel, de wonderpony. Bruintje Beer en de toverparaplu.
T6823: - - Onderrigtingen omtrent de wyze, op welke men zich te gedragen heeft by het opkomen van onweder, Benevens de Middelen, om zich voor de nadeelige uitwerkselen van den Blixem te beveiligen. Uitgegeven tot onderrigting van Onkundigen.
T2925: P.C. D. B. [= BEAUMONT, PAULUS DE]. - Mastreechter versjes en leedsjes. Oetgegeve ten veurdeile vaan 'n ech Mastreechs good werrek.
Y8887: - - Spiegel der hedendaegsche Bankroetiers, en Beschouwing van de teegenwoordige Omstandigheeden in verscheide Steeden en Plaetsen.
R8662: - - A general view of trade and industry in the Netherlands. Volume 1-20.
R8663: - - Studiosi luvare Delectamur. Organisatie voor Studentenhulp S.I.D.
B9970: - - Catalogus van kaarten.
T2075: DE GEMEENSCHAP 1934. - Joep Nicolas. Bern. Verhoeven. G. Wijdeveld. D.A.M. Binnendijk. Aug. v. Cauwelaert. Pierre Kemp. Jan Engelman. Louis de Bourbon. Alex Campaert.
R3498: - - De aanval der Communistische Internationale op onze koloniën. Communistische propaganda in Indië.
T8922: [BOSMAN, ANTHONY]. - Alleen de wind is vrij. Zes Chinese gedichten.
Y8965: - - Den Rechten Ommeganck Vande Gevioleerde Stad van Amsterdam.
R4017: - - Vlaanderens Nood aan Zelfstandigheid.
Y0441: - - Wat is en doet de SAJ? Socialistische Arbeiders-Jeugd (Rotterdam).
R6521: [FRANCISCUS ANTONIUS BRUNKLAUS]. - De Openbaring van den Apostel Thomas.
T5438: J.B. - Strijd en overwinning.
T5776: - - Zaandam onder sociaal-democratisch bewind.
R5616: - - Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake 1914.
R5617: - - Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake 1915.
T4176: TIRADE 076. - D. Hillenius, Over Tieben Vaalegeer. H. Romijn Meijer, Kerst in Boston. Tom Eekman, Periodieken in Oost-Europa. H.B. Corstius, Zes dagen onbedachtzaamheid. e.a.
T4174: TIRADE 063. - H.A. Gomperts, Achtergronden van hedendaagse literaire kritiek. J.E. Kool-Smit, Achter Marienbad. E.W. Beth, Wiskunde en Moderne Kunst. H. Romijn Meijer, Het satirisch talent van Muriel Spark.
B2244: KRUISPUNT-SUMIER 61. - Hulde aan en werk van Jan H. de Groot.
Y3387: [KIKKERT, P.J.]. - Afscheid aan mijn oranjestrik.
B2035: - - Dietsche Heiligen. Inleiding E.P.D.A. Stracke.
B2055: PENROSE ANNUAL 67. - The Penrose Graphic Arts International Annual 1974. Edited by Bryan Smith. Volume 67.
B2056: PENROSE ANNUAL 71. - The Penrose. The international review of the graphic arts 1978/9. Volume 71.
Y8963: - - L'foilie de Hollande of de geremoveerde staatie-pruiken, der nieuwmodische pretense Neude enz. Raaden, by de volkomen ondergang van 't nieuwerwetsche Patriotismus. Blyspel : Zynde dit het eenige, echte en waare vervolg, op de dolle dapperheid, by Soestdyk ...
H9488: - - Die schonsten Bucher des Jahres 1964.
R5371: [CASANOVA]. - Brieven van vrouwen aan Casanova. Vertaald en bezorgd door Els Naaijkens.
R7013: - - Graag op Baantjes. Overgenomen uit het dagblad De Tijd.
Y8894: - - Nederlandse postzegels 1981 Achtergronden, Vormgeving, Emissiegegevens, Stempels + Gerrit Komrij en Anthon Beeke: Uit de memoires van een postzegel 1881-1981.
L5702: - - Vakschool-Almanak 1920. Voor en door leerlingen en oud-leerlingen.
Y8007: - - Opt sien van... Aangeboden bij het afscheid van de heer W.H.P. Feenstra, hoofdredacteur van het maandblad "Olie", op vrijdag 27 juni 1958.
H1362: - - Het Grafisch Museum orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische vakken en van het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden.
Y2926: - - Orde van Oranje-Nassau : Wet van den 4den April 1892, no. 55, gewijzigd bij de wetten van 10 februari 1910 (staatsblad No. 56) en van 21 maart 1923 (staatsblad No. 155).
T6116: H. J.C.L. V. [=J.C.L. HONSTEDE]. - November 1813-1863. Aan de Nederlandsche Natie bij het vijftigjarig jubelfeest van de in 1813 herkregen onafhankelijkheid.
T2066: DE GEMEENSCHAP 1932. - Anton van Duinkerken. Chr. de Graaff. A.J.D. van Oosten. Ad. Sassen. Louis de Bourbon. F. Bordewijk. Eric van der Steen.
T4487: - - Lustrumgids 1931. Uitgegeven t.g.v. het vierde lustrum VAn Unitas Studiosorium Rheno-Traiectina.
R2070: - - Air Enthusiast. The Historic Aviation Journal. Issue 029.
T4870: - - De slag om Overloon. 17 September 1944 - 14 October 1944.
Y3692: - - The Gay Pillow Book.
L7359: - - Zondagsdichters over mensen. poëzie uit liefhebberij.
T4135: TIRADE 291. - R.J. Peskens, Ik zou graag eens met u willen spreken. Carola Kloos, Gods kippenhok. Cees Sanders. Pierre H. Dubois. R. Havenaar, Toon Tellegen. e.a.
T4911: - - Uitgaan in Oud-Amsterdam in tekening.
R4357: [VONDEL]. - J. te Winkel: Bijdrage tot de wordingsgeschiedenis van Vondel's Joseph-trilogie. J.F.M. Sterck: Mededeelingen over Vondel's verblijf aan de Bank van Leening.
R4355: [VONDEL]. - J. te Winkel: Vondel en Nil Volentibus Arduum. J.F.M. Sterck: Vondels Gulden Jaer van Joan de Witte / Een valsch portret van Vondel.
H8584: A.F. TH. - De Movo Tapes. Een carriere als ander.
B7160: - - De blijmoedige Pegasus. Bezielende artikelen van blijvende waarde.
R9065: - - Nieuwjaars- en verjaarversjes door eene vriendin der kleinen.
T2071: DE GEMEENSCHAP 1932. - Henri van Rooijen. Chr. de Graaff. Fr. E. Bruning. Frans Erens. Jacq. Schreurs. Albert Kuyle. A.J.D. van Oosten. Emile Erens. A. van Duinkerken. Pierre Kemp.
T6233: - - Wer trieb Günter Sombecki in den Tod? Ein Tatsachenbericht.
L2738: - - De uitspraak der Synode. Met een voorbericht van J.C. Zaalberg.
T6210: A. B. - Twaalf vrijheids-liederen. Uit het Engelsch e.a. door A. B.
K9947: - - Von den altesten erhaltenen Papierdrucken der Welt.
K9949: - - Primitive Handpapiermacherei in Nepal, ein aussterbendes Gewerbe. Wegleitung zu einer Dokumentarfilm des Schweizerischen Papiermuseums in Basel [2]. (Erganzung zum Aufsatz 'Von alten Papiermacherplanzen', Teil I) [3].
L1287: [PROOST, ULCO]. - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij, de uitgeverij van bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland.
R3929: [SCHELTEMA, P.]. - Verhandeling over Het leven en de letterkundige verdiensten van Gerrit van Enst Koning.
B5617: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 11e jrg. nr. 1-4. 1987.
B5618: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 12e jrg. nr. 1-4. 1988.
B5619: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 13e jrg. nr. 1-4. 1989.
B5620: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 5e jrg. nr. 1-4. 1981.
B5621: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 6e jrg. nr. 1-4. 1982.
T4600: F.J.W.S. - De waarheid over de Vrij-Katholieke kerk. Een studie over haar vreemd ontstaan en haar stichters. Met een verweer van J.I. Wedgwood.
T4639: - - XIe Bedevaart naar Vlaanderens Doodenveld (zevende vervolg). Bedevaart en stormloop van 't jaar '30.
B9649: [MULTATULI] A.J. (L. VAN DEYSSEL). - Multatuli. Multatuli en Mr. J. van Lennep. Multatuli en de vrouwen.
B9660: - - Parijs gedurende het beleg van 1870 geschetst door een Parijzenaar.
K1359: - - Goed gezien. Tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk.
K1360: - - Russen en Nederlanders. Uit de geschiedenis van de betrekkingen tussen Nederland en Rusland 1600 - 1917.
L1446: L.E. - Onder de Republiek.
A0652: SINGEL 262. - Kijk, Annie M.G. Schmidt. De schrijfster in beeld.
T6234: - - Ein Kampf um Deutschland.
H7064: - - Geuzenliedboek. Derde vervolg. [Bloemlezing uit de verzetspoëzie. Samengesteld door M.G. Schenk en G.L. Tichelman en ingeleid door Gerit Abraham van Poelje]. Verkorte uitgave.
B7582: T.H. - Het ongeteekende stuk van Mr. H. Fignes. Een politieke onthulling.
Y3152: - - The Laws of Table-Tennis. Asr evised by the Table-Tennis Association. Together with Table-Tennis, The Art of Playing the Game.
R2592: TIRADE 011. - Tijdgenoten (Sei Shonagon). Italo Svevo: Mijn ledigheid. Jan van Nijlen: De eenzame. Kwatrijnen. Van Geel, R. Campert: Gedichten. A. Morrien: Een ontslapen mode-koning. Cola Debrot: Dagboekbladen uit Geneve. L. Vroman: Ei vrienden. L.Th. Lehmann: Toneel om naar te kijken. K.L. Poll: Theater. J. Veenstra: Boekbespreking.
L2143: - - Franse meesters uit het petit palais, musee de la ville de Paris.
L2145: - - Bernardo Bellotto 1720-1780. Schilderijen en tekeningen uit het Nationaal Museum te Warschau.
L2148: - - De typografisch best verzorgde jaarverslagen van 1962 en 1963.
T6214: [BLECKMANN, C.B.]. - Radicalen-raadsel. sic vos, non vobis Openbaringen en profetiën.
T2147: IR. P. - Hitler, Mussolini, Mussert, Uitkomst?
T5926: - - Prijzenboekje 1948.
R6699: - - Gids voor de gratis pers: 2e jaargang 1937.
R6696: - - De Brabantse Folklore 15de jaargang nrs 85-86.
T2809: - - Belgie in de politieke karikatuur 1830-1980.
T7576: - - Bibliographie der geschriften van Jhr. Dr. Jan Six.
W0013: TIRADE 214. - De brieven van Jan Hanlo.
W0032: A.D. [=AARNOUT DEES]. - Runen van de ruin.
W8261: - - Print, a handbook for entrants to the printing industry and its services.
T5892: - - Wel en Wee der Nederlandsche Kerftabakindustrie.
T2615: - - Van den Vos Reinaerde. Uitgegeven door D.C. Tinbergen.
T4630: A.B. (VERTALING). - Twaalf Vrijheidsliederen.
T4632: - - 17 November 1863. Het feest van Neerlands onafhankelijkheid, zoo als het te 's-Gravenhage plegtig is gevierd.
T4623: - - Wat de Roode Internationale wil. (doel en middelen).
Y6083: DE NIEUWE GEMEENSCHAP 1935. - De Nieuwe Gemeenschap 2e jaargang nr. 11. Bevat: Kuyle: Suzanna II. Schaick: Brengt Diagnose herstel? Smit: Drie Rondeelen. Ghelderode: Drie spelers en een drama. Van Boven: Sint Paulus. Redactie: Uit het Logboek. P.P.S.: Oordeel. Voortman: Misschien tel 'k eens de dagen. Sterk: Maria met Jezus en Johannes (tekening). Kronieken. Toneel. Hagel.
M3346: - - S.G.V. kerstnummer 1946.
L4452: [EVERS, G.A.]. - Opstellen bij zijn afscheid van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrechts op 31 mei 1940 aangeboden aan G.A. Evers.
T2922: - - Liederenboekje van de Arbeiders-Zangvereeniging Kunst aan het Volk.
R4362: [VONDEL]. - J. Aleida Nijland: Godefroy of Hierusalem Verlost (Canto XIX). / Vondel-Seneca. / In Memoriam J.F.M. Sterck. P. Maximilianus: Bij onbekende uitgaven van twee Vondelteksten. W.J.M. Asselbergs: Vondelsprokkelingen.
Y4527: - - Plakate Posters Affiches. Jugendstil Modernstyle Art Nouveau.
T5811: - - Dichter im Freiheitskampf. Holländische Kriegsdichtung.
T5812: J.H.G. - Lentegroet aan mijn vaderland, bij het voorjaar van 1848.
H8049: - - De avonturen van Bruintje Beer. Deel 12: I. Bruintje Beer op reis tegen wil en dank. II. Met Tommie op avontuur. III. Toont zich een held.
T2592: - - Pro Flandria Servanda. Vlaanderen's recht en eisch tot zelfstandigheid gesteld, toegelicht, gestaafd.
Y7720: JAARBOEK 1978-1979. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1978-1979. A.L. Sotemann, Jaarrede. M. 't Hart, De twee functies van schrijven.
T5285: - - Socialistische liederen, gedichten en voordrachten. Uit het heden en het verleden.
T2791: - - Limburgse bijdragen, uitgave Leesgezelschap Hasselt 27e bundel. Het Leesgezelschap 13 maart 1893-1953.
Y3145: [ISRAEL, NICO]. - Theatrum Orbis Librorum. Boeken, handschriften, kaarten en prenten uit Nederlands openbaar bezit, tentoongesteld t.g.v. de zeventigste verjaardag van de Amsterdamse antiquaar Nico Israel.
W7237: A.D. [=AARNOUT DEES]. - Groot eiland. Bezorgd door Jacques Hamelink.
Y6183: - - Regels voor de titelbeschrijving, vastgesteld door de Rijkscommissie van advies inzake het bibliotheekwezen.
M8019: - - Een Abel spel van Lanseloot van Denemerken. Hoe hi wert minnende ene joncfrou, die met synder moeder diende.
R9284: - - Dietsland Europa. Maandblad. 10e jaargang nr 1 t/m 8, jan-nov. 1965.
R9881: - - De Patriot. Verzameling van clandestien verschenen nummers in den bezettingstijd.
Y8710: [ALPHEN, HIERONYMUS VAN]. - Proeve van kleine gedigten voor kinderen. [Met] Vervolg en Tweede vervolg.
R4358: [VONDEL]. - P. Leendertz: Twee handschriften van Vondel. Eenige minder bekende gedichten van Vondel. J.F.M. Sterck: Verwanten en vrienden van Vondel. (nieuwe gegevens uit notarieele akten).
Y7184: PENROSE ANNUAL 58. - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 58: 1965.
H6633: DICHTERS OMNIBUS 1959. - 5e bloemlezing.
H8217: - - Accoord C.R. Een keuze uit de bijzondere aanwinsten verworven tijdens het bibliothecariaat van dr. C. Reedijk. Tentoonstelling 25 april-26 juni 1986.
L4979: - - Een abel spel van Gloriant. Uitgegeven door Rob. Roemans en Rene Gaspar.
T2079: DE GEMEENSCHAP 1933. - A. van Duinkerken. A.J.D. van Oosten. Albert Kuyle. Jacques Schreurs.
R4785: SINGEL 262. - Nieuws van Singel 262, wetenswaardigheden over schrijvers en hun werk. Tweede jaargang nr 2 october 1951.
R8189: - - Bijdragen tot de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken. Nieuwe reeks, eerste en tweede stuk.
Y6323: - - Schwarze Kunst, Europa-Guide zur Druck- und Papiergeschichte.,Historische Museen, Sammlungen, Werkstätten.
R8120: - - Mary of Nimmegen. A facsimile reproduction fo the copy of the english version in the Huntington Library. With an introducion by Harry Morgan Ayres and Adriaan Jacob Barnouw.
R8164: TIRADE 212. - Theo Thijssen brieven aan zijn uitgever. Cola Debrot, Het Venezolaans-Antilliaans Antagonisme in de 16e eeuw.
R0652: [TOLSTOY, LEO]. E.S.R.I. - Le Tolstoisme et l'Anarchisme
Y5204: - - Programma van den Triomftogt, te houden binnen de Stad Amsterdam, op den 19 Junij 1865, bij gelegenheid der herinnering aan den vijftigjarigen gedenkdag der overwinning bij Waterloo.
L8603: - - Tweede verzameling van Regtsgeleerde Adviezen.
Y1299: FUNDAMENT 1939. - Fundament 6e jrg. 1939. Extra nummer. J.P. van Praag en David de Jong Jr.: Henriette Roland Holst 1869-1939.
T6136: - - De jeugd van H.M. Koningin Wilhelmina. Een feestgave voor de kinderen van de Zondagschool.
T6140: - - Catalogus. Het Huis Oranje Nassau en de Leidse Universiteit.
B2752: TIRADE 058. - Inhoud: H.L. Mulder: Erich Kastner. A. Morrien: Gedicht. Louis Paul Boon: Klavers in het kaartspel. J. Goudsblom: Brieven van een Barbaar. H.N. van der Tuuk: De pen in gal gedoopt.
B7266: - - Het vermakelijk leven van Thyl Uylenspiegel met al zijne grappen, kluchten, enz.
T4929: - - Die Nederlandse Grafiese Industrie.
H4102: - - In 26 letters.
R2357: RAAM LITERAIR MAANDBLAD NR. 22. - Jan Elemans: Bericht uit Rome. Lou Vleugelhof: Een vrije zaterdag. Herman Berger: De wijsbegeerte vandaag. Frans van de Wiel: Plant bomen in Israel.
R6470: - - Engeland als beschuldiger van Belgie. Hollandsche vertaling.
T2083: DE GEMEENSCHAP 1929. - A. van Duinkerken. Hans van Zijl. Lou Lichtveld. G. Wijdeveld. Theun de Vries. Albert Kuyle. V. Reinders. Mien Proost. Jan H. Eekhout.
T5286: - - Twaalf liederen voor de bijeenkomsten op De Born en voor de vergaderingen van de Sociaal-Democratische Vrouwenclubs.
T2078: DE GEMEENSCHAP 1931. - Albert Helman. A. van Duinkerken. H. Andriessen. Pierre Kemp. Giovanni Papini. Franz Oldenburg Ermke. Simon Druyf. To Holscher.
Y3422: - - Beoordeeling der nieuwe verklaaring over Salomons Hooglied, welke onlangs door den Consistoriaal Raad en Generaal Super-Intendent te Celle Joan Frederik Jacobi opgegeeven, en door den heer Nicolaus Barkey in eene voorrede met veel nadruk is aangepreezen. Door de schrijveren van de Nederlandsche Bibliotheek.
Y3483: - - Tentoonstelling "huwelijken in het huis Oranje Nassau"
R0330: BZZLLETIN 129. - De Tachtigers.
Y3085: - - Ars Erotica. Die erotische Buchillustration im Frankreich des 18. Jahrhunderts.
L4559: - - Echt vals? Namaak door de eeuwen.
B2238: - - De Borchgrauinne van Vergi. Middelnederlandsch gedicht uit het begin der 14de eeuw, opnieuw naar het handschrift uitgegeven.
T4328: - - Livre d'Or de l'Exil Francais.
Y7491: - - Phosphor-oorlog tegen vrouwen en kinderen!! Door Engeland uitgevonden en toegepast. Ooggetuigen vertellen.
Y5545: - - Souvenir aan de inhuldiging, Amsterdam Den Haag, september 1898, leger revue. Fotograaf/lichtdruk: Emrik & Binger.
T4975: - - Het Zaandamsche voorbeeld. Beschouwingen en gegevens naar aanleiding van de totstandkoming van het Zaandamsche Werklieden-Reglement.
T4980: - - Wat te doen? in moeilijke omstandigheden. De kleine raadgever en gids.
H7146: - - Handelingen van het vierentwintigste Nederlands Filologencongres, gehouden te Amsterdam, op donderdag 5 en vrijdag 6 april 1956.
T4344: M.J.L. - Gedenkschriften van den reserve-kapitein M.J.L., 1 R.V.A. 1914-1917.
T4335: - - Voor wijde horizonnen... Kerstbrochure.
R5614: - - Bestek en Voorwaarden waarnaar zal worden aanbesteed, voor rekening van Onderlinge Vereeniging van Veehouders te Nieuwer-Amstel: het bouwen van een Gedeelte aan de Melkinrichting benevens 1 Heerenhuis, aan de Weteringschans te Amsterdam, met de leverantie van alle materialen en arbeidsloonen, volgens ontwerp van den Architect, Civiel-Ingenieur Joseph Th. J. Cuypers.
Y8260: - - Le Manuel des artistes et des amateurs, ou Dictionnaire historique et mythologique. des Emblèmes, Allégories, Énigmes, Devises, Attributs & Symboles, relativement au Costûme, aux Moeurs, aux Usages & aux Cérémonies. ... TOME IV.
L7944: - - Die Flucht aus der Sowjetzone und die Sperrmassnahmen des kommunistischen Regimes vom 13. August 1961 in Berlin.
R8739: C. A. [CARPENTIER ALTING, JOHANNES HENDRIK]. - Hendrik en Maria, de Protestantsche en Roomsch-Catholieke jonge lieden in wederzijdsche betrekking. Een verhaal uit den tegenwoordigen tijd.
T0147: - - Jubileumboek 1911-1936. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Federatie van Arbeiders-Esperantisten in het gebied van de Nederlandse taal.
Y0009: - - Gids voor het Openbaar Onderwijs te 's-Gravenhage.
L4330: [BELLAMY, JACOBUS]. - Jacobus Bellamy, 12 november 1757 - 11 maart 1786.
Y8605: BZZLLETIN 031. - Thomas & Heinrich Mann.
Y8606: BZZLLETIN 032. - Miep Diekman; Vormingstoeel; Amerikaanse letterem.
Y8607: BZZLLETIN 044. - Herman Hesse e.a.
K1465: - - De Roode duivel in den gezelligen kring, of Bosco voor iedereen verklaard en navolgbaar gemaakt. Met 4 uitslaande platen.
B2217: - - Vijfentwintig jaar Gouden Penselen & Oeuvre Penseel voor Fiep Westendorp. 1973-1997.
R1785: TIRADE 154. - Hierin: Gerard Kornelis van het Reve: Vier sprookjes.
R1786: PENROSE ANNUAL 68. - The Penrose Graphic Arts International Annual. Volume 68: 1975.
Y8608: BZZLLETIN 047. - Virginia Woolf; Leven met J.C. Bloem; Moderne Japanse poëzie.
T4443: TH., A.F. - Het schervengericht. Een transatlantische tragedie.
R6469: - - Jan Frans Willems herdacht (1793-1846).
Y7731: - - Register op de Verhandelingen in de jaarboeken van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1935-1979.
T2056: DE GEMEENSCHAP 1932. - Hendrik Andriessen. August van Cauwelaert. Jan Derks. A.J.D. van Oosten. Jac. Stolte. Alex Campaert. Pierre Kemp. Leo van Been. Louis de Bourbon.
B3273: - - Encyclopaedieen vroeger en nu. Waar blijft de samenhang van ons weten? Vormverbetering, inhoudsverrijking.
L4119: - - Melanges Paul Fredericq. Hommage de la Societe pour le Progres des Etudes Philologiques et Historiques. 10 Juillet 1904.
T7775: - - Nacht van de poëzie 1987.
T4748: - - De Nieuwe Vrijheid. Inhoud: De illegaliteit na de oorlog. Het koloniale vraagstuk.
T2312: - - Programma t.g.v. de herdenking van de vierhonderdste verjaardag van het overlijden van Christoffel Plantijn (ca. 1520-1589).
T4735: [STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE]. - Nederlandse literatuur in de marge. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in de expositiezalen van de Koninklijke Bibliotheek 1 juni-27 juli 1985.
T2068: DE GEMEENSCHAP 1932. - A. van Duinkerken. A.J.D. van Oosten. Pierre Kemp. Albert Kuyle. Eduard Brom.
Y5956: - - Het Duitsche aanbod tot een beeindiging der feitelijke vijandelijkheden in het nog bezette Nederlandsche gebied van april 1945. Memorandum van de bij besluit van harer majesteits regeering van 2 augustus 1944 aangewezen vertrouwensmannen, opgesteld in overleg met den commandant der binnenlandsche strijdkrachten.
B5614: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 3e jrg. nr. 1-4. 1979.
L4976: - - Een abel spel van Lanseloet van Denemerken. Uitgegeven door Rob. Roemans en Rene Gaspar.
Y4637: - - Een nieuw Rijks-telegraafkantoor te Amsterdam : open brief aan allen, die belang stellen in den bloei dezer stad
B4786: - - Vormgeving: Schooltentoonstelling C.M. 23-10-1978 t/m 1-08-1979, Centraal Museum Utrecht.
R2650: BZZLLETIN 062. - Rutger Kopland.
R2651: BZZLLETIN 063. - In gesprek met: Harry Mulisch, Hans Tentije. Gertie Evenhuis. Literatuur in Latijns Amerika.
R2645: BZZLLETIN 097. - Japanse Literatuur.
R2646: BZZLLETIN 077. - Politiek geinspireerde kunst.
R2647: BZZLLETIN 048. - Harry Mulisch.
R2649: BZZLLETIN 056. - Gunter Wallraff.
B7276: - - Vakstudie.
T3528: G.V.N. - Mijn verlustiging met prof. Hofstede de Groot's jongste brochure.
Y8712: [VRIES, HENDRIK DE]. - Hendrik de Vries vijftig jaar. Met twee foto's, een tekening en twee facsimile's naar handschriften van den dichter.
Y7726: JAARBOEK 1970-1971. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1970-1971. H.A. Gomperts, Varianten van ironie. J. Tinbergen, Over meten in de menswetenschappen.
L5446: SCHRIJVERSPRENTENBOEK 22. - De beweging van 80.
L5693: - - Drukkers-Handboek 1963-1964. Uitgave van het Drukkersweekblad.
B2193: - - De veertiende december 1941 beslissende voor de toekomst van ons volk.
L5410: E. V. E. [=EVERT VAN EEDEN]. - Frederik van Eeden als katholiek.
B8238: - - Schrijvers getuigen tegen oorlog en militarisme.
L5615: - - Het Boek in Vlaanderen 1941. Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.
L6130: - - J.G.G. (1395-1468). Das Enzensberger-Gutenberg-Projekt. Eine Studie von Studenten der Kunstakademien Krakau, Warschau und der Fachhochschule Mainz 1991-1994.
H5716: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 104. - Van Gogh's grote tijdgenoten.
Y5154: [CAMPERT, REMCO]. - Gouden Ganzenveer 2011: Remco Campert.
K1291: - - Kom, lach mee! Verklarend Okedemies woordenboek.
B4612: [ERASMUS]. - One hundred books by and on Erasmus Roterdamus (1466-1536). Catalogue No. 160.
Y7180: PENROSE ANNUAL 46. - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 46: 1952.
R5613: - - In het licht der schijnwerpers herleeft het verleden. In the brilliance of the flood-lights the past lives once more.
R3334: [SANDBERG]. - Sandberg. Typograaf als museumman.
Y7711: JAARBOEK 1989-1990. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1989-1990. J. Roelevink, Het Babel van de geleerden. Latijn in het Nederlandse universitaire onderwijs van de achttiende en de negentiende eeuw.
Y3560: - - Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Twee delen.
Y4704: - - Officieele Feestwijzer voor Inhuldigings Feesten te Rotterdam 31 Augusut 1898.
H5138: [GINNEKEN, JACQ. VAN]. - Melanges de linguistique et de philologie offerts a Jacq. van Ginneken a l'occasion du soixantieme anniversaire de sa naissance (21 avril 1937).
T3348: PENROSE ANNUAL 59. - The Penrose Annual. The International Review of the Graphic Arts. Volume 59: 1966.
R6184: - De Zuidergasfabriek. L'Usine a gaz Zuid. Das Zuider Gaswerk. The Zuider Gasworks.
R4075: - - Oordeel van het Synodvs Nationael ghehouden binnen Dordrecht.
L5559: [BOON]. - Louis Paul Boon 1912-1979. Een nagenoeg volledige verzameling van zijn werken bijeengebracht door Gert-Jan Hemink.
H6260: TIRADE 042. - Karel van het Reve: De zaak Pasternak. H.A. Gomperts: Over toneelkritiek. G.K. van het Reve: Geen donderslag bij heldere hemel. e.a.
R5544: - - Restauratie der Noorderkerk te Hoorn.
T3347: PENROSE ANNUAL 49. - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 49: 1955.
R5598: - - De Pauselijke stichting van den Sint Radbouds leerstoel. Wording, beweegreden, doel en beteekenis van het Testament der Boedekers te Deventer.
T3346: PENROSE ANNUAL 45. - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 45: 1951.
T3350: PENROSE ANNUAL 62. - The Penrose Annual. The International Review of the Graphic Arts. Volume 62: 1969.
Y0444: - - Britsch-Indie getrouw. De London correspondent van de 'New York Times' interviewt Lord Hardinge of Penshurst.
R6941: - - Rode Jeugd. Marxistisch-Leninistisch Jongerenblad. Jaargang 1, Nummer 9.
Y5525: - - Leidraad tot de Inhuldigings-Feesten te 's-Gravenhage 9 - 13 September 1898.
R5601: - - Korte beschrijving van Huize van Brienen eigendom van de Vereniging Hendrick de Keyser.
T6685: - - Stemmen des tijds. Vrouwennummer.
H6634: DICHTERS OMNIBUS 1960. - 6e bloemlezing.
H6626: DICHTERS OMNIBUS 1971. - 17e bloemlezing.
H6630: DICHTERS OMNIBUS 1966. - 12e bloemlezing.
H6631: DICHTERS OMNIBUS 1963. - 9e bloemlezing.
R0575: RAAM NR. 104. - Hedendaagse aspecten van literatuurwetenschap.
B4414: - - Speurder huishoudboek 1936.
R8523: - - Gids voor Zierikzee en de eilanden Schouwen en Duiveland. Met 21 teekeningen van Mr. J.G. Huyser.
R7055: - - Dr. August Borms voor het gerecht.
T4159: TIRADE 354. - Robert Anker, Willem Jan Otten, Leo Vroman, Anton Gerits, J. Bernef, Charlotte Mutsaers e.a.
T4158: TIRADE 353. - Marga Minco, Elisabeth Eybers, Willem Jan Otten, Robert Anker, Carl Friedman, Erik Menkveld, Gerrit Krol, Charlotte Mutsaers, e.a.
R2644: BZZLLETIN 130. - Noorse Literatuur.
B4607: - - De wereld van biografie en autobiografie. Catalogus van Prive-Domein en Open Domein. Boekenweek 1993.
Y5157: [BOON, LOUIS PAUL]. - Louis-Paul Boon, schrijver. 1912-1979.
W8992: - - De Zuiderkring. Orgaan van de Personeelsvereniging "De Zuid".
Y7995: [ALDEGONDE, MARNIX VAN ST.]. - The first known auction catalogue. Catalogue of the Library of Philips van Marnix van Sint-Aldegonde. Sold by Auction (July 6th) Leiden, Christophorus Guyot, 1599.
R0574: RAAM NR. 101. - Joop Waasdorp. Eddy Mielen. J.J. Wesselo. R.A. Cornets de Groot. Ruud Kraayeveld.
T4638: H.J.W. - Wat landarbeiders wel eens mogen weten.
Y1938: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel, 6de Jaargang 1839.
Y3511: - - Gestapo.
T3220: - - Frysk Lieteboekje for eltsenien. Utjown fen it Selskip for Fryske Tael- en Skriftenkennisse.
B1296: CATALOGUS 196. - Romantische School. Schilderijen uit de collectie B. de Geus van den Heuvel.
B1299: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 176. - Europa 1907.
Y7266: - - La Science pratique de l'imprimerie: contenant des instructions très-faciles pour se perfectionner dans cet art.
Y7267: [CLEEF, PIETER MARIUS VAN]. - Handboek ter beoefening der boekdrukkunst in Nederland. Voorafgegaan van eene beknopte geschiedenis dezer kunst.
H7265: - - Klassieke vrouwelijke schoonheden. Zestig reproducties naar beroemde schilderijen van grootmeesters der schilderkunst.
R4546: - - De blyde incomste van syne keyserlycke ende catholycke majesteyt Carel den Sesden keyser der Romeynen, coninck van Spaignien, &c. als hertogh van Brabant, verleent den 8. October ende besworen den 11. der selve maendt in den jaere 1717.
R5540: - - Doel en verrichte werkzaamheden van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de Drooggelegde Zuiderzeepolders.
L3389: - - Reisgidsen vol belluno's en blauwbaarden. Opstellen over S. Vestdijk en anderen aangeboden aan Dr. H.A. Wage.
R3782: [KAFKA]. - Franz Kafka 1883-1924. Katalog zur einer Ausstellung des Bundesministeriums fur Auswartige Angelegenheiten, zusamm. Heinz Lunzer.
R7728: - - Beatrijs. Uitgegee deur A.C. Bouman.
B0263: - - Wie is die ... auteurs van Singel 262. Fotografisch, biografisch & bibliografisch.
Y3535: - - Terug in het Vaderland.
R1601: - - Type. Cosmic digital type collection Serif.
R6485: [ MUSSERT, A.A ]. - Juist nu het hoofd omhoog.
R5135: - - Klimschs Jahrbuch. Band 27. Technische Abhandlungen und Berichte über die Neuerungen auf dem Gesamtgebiet der graphischen Künste.
Y6872: - - Vier generaties rondom een boekhandel en uitgeverij. 11 mei 1831-1956. Gedenkschrift van Boekhandel en Uitgeverij W. ten Have N.V. v/h Hövekers Boekhandel.
B0922: - - De Heylighe Euangelia na de beschrijvingen Matthei, Marci, Lucae ende Joannis. Met houtgravures [prenten, initialen en vignetten] van Jan Th. Giesen.
M2666: - - Waarom majesteit spreekt u steeds van nut en voordeel? [Mencius]. Teksten geselecteerd en vertaald door Jef Last.
Y3372: - - Le Moniteur des Theatres. (Programme des Spectacles. 5e annee numero 134. du Mardi 13 Mai 1828.
Y3460: [CATALOGUS]. - Kataloog van de Algemeene Tentoonstelling van Gewijde Kunstwerken. Van 10 maart t/m 31 maart 1921 in het Beursgebouw, Piusplein Tilburg.
T0233: - - De Turksche Overheersching.
B5710: - - Number. A bi-monthly journal of the arts, architecture, society, graphics, poems, etc. Issue number 1 Februari 1961.
Y6086: DE NIEUWE GEMEENSCHAP 1935. - De Nieuwe Gemeenschap 2e jaargang nr. 1. Bevat: Smit: Voorbereiding. Verwijt. Gerlach-Royen: Spellingstrijd en spellingvrede. Thomasvaer en Pieternel: Nieuwjaarswens. E. Erens: De Eenzame. Sterk: Onoozele kinderen, Derks: Douane. Redactie: Een handvol aarde. Schreurs: Kleine liederen van dood en leven. Van Wel: Ontwerp van Wet. H.K.: Berijmde kroniek. Kuyle: De Roode Prins. Kuitenbrouwer: Leven. Kroniek.
L4972: - - Blijde Inkomst. Vier Vlaams-Bourgondische Gedichten. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door G. Degroote.
R5206: FONDSCATALOGUS 1961 - Fondscatalogus van de Zuid-Hollandsche Uitgevers Mij. Den Haag betreffende de Cultuurserie, Gardenia reeks en de Forumboekerij.
Y3531: - - Soldatenblätter für Feier und Freizeit
Y1398: - - A Wartime Log for British Prisoners. (Onbeschreven).
R0303: - - Verzet tegen oorlog. Het proces tegen P.J. Schmidt, voorzitter O.S.P.
R4476: - - Kazerne toestanden. Resultaat van de circulaire der A.M.P.V., waarvan de beantwoording door de militaire autoriteiten werd verboden.
R4478: - - Oranje-woorden in Februarij 1857.
R4479: - - Handboekje W.B. [Wereldbibliotheek] Nederlandse uitgave, najaar 1947.
R4047: - - Rotterdamsch Boekdrukkers-Prentenboek. Samengesteld bij gelegenheid van het Zeventiende Bibliotheekcongres gehouden op 6 en 7 Juni 1939 te Rotterdam
R0548: TE ELFDER URE 26. - Kunstgeschiedenis wetenschap of kritiek.
H6258: POETRY INTERNATIONAL 1986. - Van 23 tot en met 28 juni 1986, De Doelen Rotterdam.
Y3593: - - Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden over het jaar 1867. I: R. Fruin: De aanstelling van Marnix van St. Aldegonde tot Bijbelvertaler. II: M. de Vries: Floris ende Blancefloer, tekstcritiek. III: Mededeeling omtrent een Handschrift uit de 15de eeuw. IV: R. Fruin: Een anoniem pamflet van 1567 toegekend aan Marnix van St. Aldegonde.
B5615: - - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 4e jrg. nr. 1-4. 1980.
R4227: [WILLEMS, J.-F.]. - Gedenkzuil aen J.-F. Willems toegewyd.
Y3440: - - Handelingen van het Committe Revolutionair in Amsteldam.
R6029: - - Officieele feestwijzer voor de viering van den 70ste verjaardag van Zijne Majesteit onzen geeerbiedigden Koning, 19 Februari 1887, te Utrecht.
Y8584: - - Esmoreit.
Y3420: P.L.J. [= PIERRE LE JOLLE]. - Apologie pour la Maison de Nassau, ou Refutation des Calomnies, contenuës au Livre intitulé De Stadthouderlijcke Regeringe.
R6486: - - Seyss-Inquart. De beul van Nederland. 5 Jaren roof, terreur en misdaad. Door B 1/10.
Y6891: - - Voor de lieve kleinen.
R5766: - - De grote reis naar het Rode Valkennest te Vierhouten in het jaar X (1947) van de Rode Nederzetting.
B0195: - - Praehistorische bronsplasiek uit Sardinie.
W3409: - - God groet U coninghinne.
B6489: - - De Hynsteblom.
Y6219: - - Bram de dichter.
Y0903: - - Wechselwirkungen. Die grafische Arbeit von Brigitte Willberg.
R5430: - - Socialistische Liederen en Gedichten nr. II.
R2583: SOMA 20/21. - Nieuw Proza! L. Ross. T. Diepgraber. J. Donkers. M. Postma. T. Graftdijk. M. Hartkamp. F. Koenegracht. D.A. Kooiman. G. Kuijer. K. Ouwens. P. Vos. A. Chionis. G.K. van het Reve. H. Heeresma. R.A. Cornets de Groot.
R2582: SOMA 18/19. - Vladimir Nabokov.
R9981: - - Enkele gebeurtenissen uit de geschiedenis der Nederlandsche strijders 1940-1943.
K1768: - - Terza Mostra del Libro e della Stampa Antichia.
B9947: - - Van Van Gogh tot Picasso / From Van Gogh to Picasso. Schilderijen en tekeningen uit de negentiende en twintigste eeuw uit het Poesjkin Museum te Moskou en de Hermitage te Leningrad.
R0524: [KUILENBURG, H. VAN]. - Afscheid H. van Kuilenburg. Socialist en zakenman.
L7502: - - Steendruk / offsetdruk.
L7501: - - Hoe ontstaat onze Courant?.
Y1363: - - De Militaire Spectator. Maandblad voor de Weermacht van Nederland en Indie. 101ste jaargang no. 1, Januari 1932 Jubileum-nummer bij het Honderdjarig bestaan.
L7489: - - Het Nederlandsche Boek 1939.
Y0509: - - Our work during the war. How we prepared us for a new task.
Y7253: TIRADE 305. - Wieg: Notities. Zwagerman: Ik heb te regelen. Meeuws: Een partij droog hout. Marres: Een moderne noodlotstragedie. Paul: Het lange, zwarte haar van Maud. Lichtenberg: Donderslagen op muziek. Bonger: Een dierbare herinnering. Gedichten.
Y8809: A.J.P. - De vacante onderwijzers-betrekking te Veenhuizen. Oorspronkelijke Operette in een bedrijf.
B1926: [MULTATULI]. - Publicaties over Multatuli in reprint.
Y7186: PENROSE ANNUAL 53. - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 52: 1959.
Y3459: [CATALOGUS]. - Edward Hopper. The Art and The Artist.
Y7480: A.J.C. - De Wiekslag. Het blad van en voor de Trekvogels van de A.J.C. 13e jaargang 1949, no 9.
Y7487: - - Inhuldigingsfeest te Willemstad 31 Augustus 1898. Concert, Optocht, Groote Parade, Kerkelijke Plechtigheid en planten van een Herinneringsboom ter eere onze geliefde Vorstin.
Y7521: S.D.A.P. - Verkiezingsbrochure van de S.D.A.P. Kiezers en Kiezeressen, kiest op 26 April 1933 Lijst II no. 1.
Y6217: - - De Schoone Historie van Peter van Provence en Magelone van Napels. Naar het oude volksboek opnieuw verteld door Joh. Vorrink, verlucht [houtgravures] door N.J.B. Bulder.
Y5541: - - Sophie Walse No 1.
Y3327: - - Science Fiction Times. Die Monatsschrift fur spekulative und phantastische Literatur.
Y7059: - - De Jongeling in de wereld, of handleiding voor jonge lieden tot eene gemakkelijke, gelukkige en genoegelijke verkeering, met menschen uit alle standen. Naar het hoogduitsch van Ebersberg.
Y8798: AA, A. J. VAN DER. - Huwelijkstrouw van Grietje Ulbes.
K2011: AA, MANU VAN DER. - E. du Perron en de avant-garde. Kroniek van een heilzame ziekte. De Nieuwe Engelbewaarder 5.
Y4515: AA, ROBIDÉ VAN DER. - Bij de dood van mijn kindje, overleden den 14 Februarij 1822.
P2693: AAFJES, BERTUS. - De lyrische schoolmeester.
R1452: AAFJES, BERTUS. - De blinde harpenaar. De liefde, het leven, het geloof, de dood in de poëzie der Oude Egyptenaren. Vertaling en toelichting van Bertus Aafjes.
P2270: AAFJES, BERTUS. - Een laars vol rozen.
H9418: AAFJES, BERTUS. - De zeemeerminnen. Novellen.
K7020: AAFJES, BERTUS. - Egyptische brieven.
W9146: AAFJES, BERTUS. - Vorstin onder de landschappen. Een reis door het Heilige Land.
K7720: AAFJES, BERTUS. - De blinde harpenaar. De liefde, Het leven, Het geloof, De dood, In de poëzie der Oude Egyptenaren. Vertaald.
P1402: AAFJES, BERTUS. - De Tooverfluit vrij bewerkt naar Des Knaben Wunderhorn.
P1404: AAFJES, BERTUS. - Egyptische brieven.
L1938: AAFJES, BERTUS. - Het koningsgraf, honderd en een sonnetten.
K8899: AAFJES, BERTUS. - In het atrium der Vestalinnen en andere fragmenten.
Y6139: AAFJES, BERTUS. - Maria Sibylla Merian.
K8756: AAFJES, BERTUS. - Gedichten. Eerste sonnetten. Het gevecht met de muze. Het zanduur van den dood. Verspreide gedichten.
K7293: AAFJES, BERTUS. - Logboek voor dolle dinsdag.
K8452: AAFJES, BERTUS. - Het gevecht met de muze. Gedichten.
M0052: AAFJES, BERTUS. - Het koningsgraf, honderd en een sonnetten.
B3552: AAFJES, BERTUS. - Het zanduur van de dood.
M6894: AAFJES, BERTUS. - Het gevecht met de muze. Gedichten.
W7477: AAFJES, BERTUS. - Gerrit Achterberg, de dichter van de sarcophaag. Aanteekeningen bij zijn poëzie.
K8142: AAFJES, BERTUS. - Arenlezer achter de maaiers. Vergeten bijbelse bijzonderheden.
W2941: AAFJES, BERTUS. - Het gevecht met de muze, Het zanduur van de dood, Sonnetten uit 1938. Verspreide gedichten.
R9193: AAFJES, BERTUS. - In het atrium der Vestalinnen, een fragmenten.
Y5261: AAFJES, BERTUS. - Krantenknipsels van/over Bertus Aafjes.
B8426: AAFJES, BERTUS. - Kleine katechismus der poëzie.
L3503: AAFJES, BERTUS. - De blinde harpenaar. De liefde, Het leven, Het geloof, De dood, In de poëzie der Oude Egyptenaren. Vertaald.
Y7811: AAFJES, BERTUS. - Originele foto van Bertus Aafjes. Fotograaf Jac. Vinken, Nuth. Foto Lux, Fotopersbureau. [19 Augustus 1961].
H1927: AAFJES, BERTUS. - Pet en Petra en het geheim van de bouwkunst.
Y7355: AAFJES, BERTUS EN PIET WORM. - Laat nu al wat Neerland heet.....
Y7002: AAFJES, BERTUS. - Een voetreis naar Rome.
H4746: AAFJES, BERTUS. - De dichter van de sarcophaag en andere opstellen.
M9333: AAFJES, BERTUS. - Een laars vol rozen.
T6445: AAFJES, BLOEM, NIJHOFF, DU PERRON, SLAUERHOFF E.A. - Orpheus. [Geillustreerde poëziereeks].
T0089: AAFJES, BERTUS. - Amoureus liedje in de morgenstond. Teekening van Doeve.
R7831: AAFJES, BERTUS. - Elf sonnetten op Friesland.
M3246: AAFJES, BERTUS. - Het zanduur van de dood.
R8675: AAFJES, BERTUS. - Per slot van rekening.
T1659: AAGEN-MORO, TAI. [=W.J.T. VAN AGGELEN]. - Onmondig genie.
T4706: AALBERSE, P.J.M. EN W.C.J. PASSTOORS. - De tien-urendag. Redevoering uitgesproken in de Tweede Kamer in Maart 1909.
T4708: AALBERSE, P.J.M. - Kardinaal Manning's Commentaar op de Encycliek Rerum Novarum. Vertaald en met inleiding en aanteekeningen voorzien.
T6627: AALBERSE, P.J.M. EN HENRI HERMANS. - Eerste Congres van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland, gehouden te Utrecht op 30 mei 1926. Openingsrede en slotwoord, inl. van: P.J.M. Aalberse, Alph. Laudy en Henri Hermans.
T3144: AALBERSE, P.J.M. - Volksontwikkeling. Toespraak.
T3411: AALBERSE P.J.M. - De drie wetsontwerpen. Een eenvoudig woord.
R7589: AALBERSE, P.J.M. - Verleden heden en toekomst.
H5914: AALDEREN, H.J. VAN. - Anders denken, anders doen.
Y8729: AALDERS, WILLEM. - Niet te rijmen Weerbarstige gedichten.
Y0459: AALDERS, W.J. - Tersteegen.
B8474: AALDERS, W.J. - De roep der kerk.
Y6973: AALDERTS, E.A. EN CORNELIS JETSES. - Ontluikend leven. Een taalmethode voor de eerste drie klassen er lagere school. Taalkaarten Serie II en IV.
Y6969: AALDERTS, E.A. EN CORNELIS JETSES. - Ontluikend leven. Een taalmethode voor de eerste drie klassen er lagere school. Taalkaarten Serie VI.
Y6968: AALDERTS, E.A. EN CORNELIS JETSES. - Ontluikend leven. Een taalmethode voor de eerste drie klassen er lagere school. Taalkaarten Serie VII.
Y6972: AALDERTS, E.A. EN CORNELIS JETSES. - Ontluikend leven. Een taalmethode voor de eerste drie klassen er lagere school. Taalkaarten Serie V.
Y6971: AALDERTS, E.A. EN CORNELIS JETSES. - Ontluikend leven. Een taalmethode voor de eerste drie klassen er lagere school. Taalkaarten Serie I.
Y6967: AALDERTS, E.A. EN CORNELIS JETSES. - Ontluikend leven. Een taalmethode voor de eerste drie klassen er lagere school. Taalkaarten Serie V.
Y4493: AANKONDIGING. - Grote Openbare Protestvergadering in alle zalen van Marcanti, woensdag 11 juni [1969]. Solidair met de strijd van de studenten voor demokratisering van de universiteit. Protes tegen de gerechtelijke vervolging van de bezetters van Het Maagdenhuis.
Y8073: AANKONDIGINGEN. - Advertentien, aankondigingen en berigten van Haarlem Dinsdag den 16 November 1813, no. 137.
Y4327: AANTREDEN. - Aantreden. Officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Ex-politieke Gevangenen uit de Bezettingstijd. 3e jaargang 1949. Nr. 2.
K7901: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Koopjesgevers, Letterkundige kunststukjes, Flaters in en over boeken, Het toneel, Van den Kansel, Hoge ouderdom.
K7902: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Flaters in en over boeken, Het toneel, Zonderlinge testamenten, Zonderlinge advertentien, Curieuse documenten, Van den Kansel.
K7903: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Het toneel, Canards, Drukfouten, Van den kansel, Geestige gezegden, Zonderlinge testamenten.
K7904: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Drukfouten, Flaters in en over boeken, Zonderlinge advertentien, Curieuse documenten, Zonderlinge testamenten, Koopjesgevers.
K7905: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Verstrooidheid, Koopjesgevers, Letterkundige kunststukjes, Zonderlinge testamenten, Het toneel, Voor de balie.
K7906: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Zonderlinge testamenten, Verstrooidheid, Het toneel, Flaters in en over boeken, Hoge ouderdom, Antipathie.
R5120: AARDWEG, G.J.M. VAN. - Homofilie, neurose en dwangzelfbeklag. Een psychologiesche theorie over homofilie, toegelicht met een analyse van leven en werk van Andre Gide.
R7585: AARSE, S. - Voltaire. Een kleine keur uit zijn werken. Verzameld en vertaald.
Y1204: AARSEN, A. - Ons Vaderland. Schetsen uit zijne geschiedenis. Een leesboekje voor de Volksschool.
Y1084: AARSEN, A. - Ons dorp en zijne omstreken. Leesboekje voor dorpsscholen.
Y1066: AARSEN, A. - De Schoone Natuur. Schoolboekje.
H2445: AART, JAN CORNELIS VAN. - Idealisme en 'Ideisme'. Een vergelijkend onderzoek van de poetica van Albert Verwey en die van de 'symbolist' Remy de Gourmont.
B1658: AARTS, FLORENT GERARD ANTOINE MARIE. - The Pater Noster of Richard Ermyte. A Late Middle English Explosition of the Lord's Prayer.
T2154: AARTS, C.J. EN M.C. VAN ETTEN. - O, kom er eens kijken. Oude en nieuwe Sinterklaasliedjes in hun oorspronkelijke versie.
K5577: AARTS, C.J. EN N. VAN DER MEULEN. (ED.). - Het literair eeuwboek. Honderd jaar het boek van het jaar. Met een woord vooraf door Gerrit Komrij.
H0261: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het P.C. Hooft jaar 1981. Nu met kronieken van het Letterkundig leven in Nederland en Vlaanderen door Frans de Rover en Marc Reynebeau.
H0263: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het De Nieuwe Gids jaar 1885-1985. Waarin opgenomen: Met adressen en verjaardagen van de Nieuwe Tachtigers en hun tijdgenoten.
T8276: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het Gerard Vanter-jaar 1992.
W7090: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het Betje Wolff-jaar 1988 en het Aagje Deken-jaar 1991.
B3555: AARTS, C.J. / A. DEN DOOLAARD / K. FENS E.A. - Het Salamanderboek 1934-1984.
L1106: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak 1995. Na het Anne Frank-herdenkingsjaar Geheel gewijd aan auteurs die stierven in de oorlogsjaren 1940-1945.
L9737: AARTS, C.J. / THIJS WIEREMA (ED.). - Jan Arends 1925 - 1974. De Engelbewaarder Nr. 15.
T4684: AARTS, C.J. EN M.C. VAN ETTEN. - Komt allen tezamen. Oude en nieuwe kerstliedjes in hun oorspronkelijke versie.
H2064: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het schrikkeljaar 1980.
H2065: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het boekenjaar 1983.
K3091: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het George Orwell jaar 1984. Met Theodor Holman en Tom Lanoye over 1984 en Hans Hoenjet over George Orwell. Extra: De Salamander 50 jaar!
K3092: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het Multatuli-jaar 1987.
K3093: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het J. Slauerhoff jaar 1986. Met K. Lekkerkerker over J. Slauerhoff en Cyrille Offermans over Hugo Brandt Corstius.
L6004: AARTS, FLORENT G.A.M. - The Pater Noster of Richard Ermyte. A Late Middle English Exposition of the Lord's Prayer. Edited from Westminster School Library MS. 3 with an Introduction, Variants, Notes and Glossary.
Y6126: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het Willem Elsschot jaar 1982. Nu met nagenoeg alle Letterkundige prijzen van Nederland en Vlaanderen ingeleid door Alstein en Piet Grijs. Nieuws! Vic van de Reijt over Willem Elsschot.
Y6282: AARTS, C.J. - Pas op. Dit is geen nieuw boek. Dit is een oud boek. Over het aansmeren, herkauwen, opwarmen en uitmelken van boeken. Bijeengeschraapt en opgediend door C.J. Aarts.
R4943: AAS, GREGO & ANDREAS RIEDMILLER. - Loofbomen. De belangrijkste loofbomen van Europa herkennen, begrijpen, beschermen. Met adviezen voor het beschermen van bomen in de natuur en de eigen tuin.
Y7527: ABADI, RINDU. - Levenswandel van een Atjeh veteraan.
R6990: ABAS, S.P. - Het volk in onze hedendaagsche schilderkunst.
R6614: ABAS, S.P. - Schilders van een andere werkelijkheid. Raoul Hynckes, Pijke Koch en Carel Willink.
K3191: ABBEY, PAUL. - Maori op klompen. Handgemeen met de tegenvoeters
T5252: ABBING, JUSTINE. [CARRY VAN BRUGGEN]. - De vergelding.
T5549: ABBING, JUSTINE [= CARRY VAN BRUGGEN]. - Het verspeelde leven.
T8632: ABDOLAH, KADER. - De reis van de lege flessen. Roman. Aangevuld met vier verhalen uit De adelaars en De meisjes en de partizanen.
Y5268: ABDOLAH, KADAR. - Krantenknipsels van/over Kadar Abdolah.
T2029: ABEELE, HUGO VAN DEN. - Het Ontstaan der Zijdenijverheid in de Stad Deinze. (1847-1862).
T2679: ABEELS, GUSTAVE. - Les pionniers de la photographie a Bruxelles.
R3510: [TOONDER] ABEL, PETER (ED.). - Bewogen aanhalingen. Een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder. Uitgezocht en voor dagelijks gebruik gerangschikt.
T2672: ABEL, A. E.A. - Wat denken de Chinezen, Indiers, Arabieren en Negers over Europa?
R8478: ABELING, JORIS. - Willem III.
T5012: ABHEDANANDA, SWAMI. - Waarom zijn de Hindoes vegetariers?
R7291: ABMA, G / Y KUIPER / J. RYPKEMA. (ED.). - Tussen goed en fout. Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945.
R5999: AMORIE VAN DER HOEVEN JR. ABR. DES. - Herinneringen van mijne academiereis in 1843.
T8016: ABRAHAM, PIERRE. - Balzac. Recherches sur la creation intellectuelle.
H1788: ABRAHAMS, FRITS. - Oog in Oog. Notities van een dwarskijker.
T1431: ABRAHAMS, H.P. - De pers in Zeeland 1758-1900. Beschrijving van in Zeeland uitgegeven dag- en weekbladen en periodieke geschriften van 1758 tot ultimo December 1900.
B6107: ABRAHAMS, FRITS. - Liefde en ander leed.
Y2164: ABT, FRANZ. - Blau ist ein Blumlein. Volkslied aus Thuringen. Met accompagnement van piano.
H3446: RIETVELD ACADEMIE. - Stichting IKEA Foundation award and grants 1989.
Y1010: ACDA, THOMAS. - Onderweg met Roadie.
Y5263: ACHTERBERG, GERRIT. - Krantenknipsels van/over Gerrit Achterberg.
R7827: ACHTERBERG, GERRIT. - Autodroom.
R7843: ACHTERBERG, GERRIT. - Sintels. Gedichten.
W2959: ACHTERBERG, GERRIT. - En Jezus schreef in 't zand, gedichten.
R0045: ACHTERBERG, GERRIT. - Cryptogamen. Eiland der ziel, Dead end, Osmose, Thebe.
L3586: ACHTERBERG, G. - Zestien.
Y7605: ACHTERBERG, GERRIT. - Meisje.
M1983: ACHTERBERG, GERRIT. - Vergeetboek.
B8150: ACHTERBERG, GERRIT. - Ode aan den Haag.
T8452: ACHTERBERG, GERRIT. - Spel van de wilde jacht.
T8453: ACHTERBERG, GERRIT. - Energie. Gedichten.
T8457: ACHTERBERG, GERRIT. - Doornroosje. Gedichten.
T8433: ACHTERBERG, GERRIT. - Spel van de wilde jacht.
T8134: ACHTERBERG, GERRIT. - En Jezus schreef in 't zand.
B0522: ACHTERBERG, GERRIT. - Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre samengesteld en ingeleid door Paul Rodenko.
R5046: ACHTERBERG, GERRIT. - Radar.
Y8630: ACHTERBERG, GERRIT. - En Jezus schreef in 't zand. Gedichten.
W7478: ACHTERBERG, GERRIT. - Vergeetboek.
B9882: ACHTERBERG, GERRIT. - Verzamelde gedichten.
R1816: ACHTERBERG, GERRIT. - Achtergebleven gedichten.
B8775: ACHTERBERG, GERRIT. - Fiatproef van Spel van de wilde jacht.
B8792: ACHTERBERG, GERRIT. - Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre samengesteld en ingeleid door Paul Rodenko.
B8811: ACHTERBERG, GERRIT. - Ode aan Den Haag / Ballade van de gasfitter.
Y8763: ACHTERBERG, GERRIT. - Oude cryptogamen: Afvaart, Morendo, Inertie, Sintels, Radar, Stof, Sphinx.
M4438: ACHTERBERG, GERRIT / MIES BOUHUYS / G. DEN BRABANDER. - Martinus Nijhoff ter nagedachtenis.
L9203: ACHTERBERG, GERRIT. - En Jezus schreef in 't zand.
R8680: ACHTERBERG, GERRIT. - Limiet. Gedichten.
Y7923: ACHTERBERG, GERRIT. - Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre samengesteld en ingeleid door Paul Rodenko.
T0174: ACHTERBERG, GERRIT. - Existentie. Gedichten.
Y8524: ACHTERBERG, GERRIT. - Jeugdvers I en II.
T3685: ACHTERBERG, GERRIT. - Cryptogamen 4. Sneeuwwitje. Mascotte. Cenotaaf. Ode aan Den Haag. Ballade van de gasfitter. Autodroom. Spel van de wilde jacht.
R8240: ACHTERBERG, GERRIT. - Sneeuwwitje.
B9923: ACHTERBERG, GERRIT. - Cryptogamen. Eiland der ziel, Dead end, Osmose, Thebe.
T3024: ACHTERBERG, GERRIT. - Radar. [Facsimile van het handschrift].
M6123: ACHTERBERG, GERRIT. - Blauwzuur.
T3684: ACHTERBERG, GERRIT. - Cryptogamen III. Eurydice, Limiet, Energie, Existentie, Zestien, Hoonte, Doornroosje, En Jezus schreef in het Zand.
R3770: ACHTERBERG, GERRIT. - Dead end.
R3771: ACHTERBERG, GERRIT. - Thebe. Gedichten.
R3123: ACHTERBERG, GERRIT. - Verzamelde gedichten.
R3269: ACHTERHUIS, HANS E.A. (EDS.). - De denkers. Een intellectuele biografie van de twintigste eeuw.
B7726: ACKER, K. VAN. - Vlaamsche temperamenten.
R6900: ACKER, K. VAN. - Zeven diagnosen.
M3166: ACKER, KATHY. - Don Quichot, een droom. Vertaling Mieke Lindenburg.
A0265: ACKER, KATHY. - Mijn dood, mijn leven, door Pier Paolo Pasolini. Vertaling Peter van Oers.
K5590: ACKERE, J.E. VAN. - Luigi Pirandello of literatuur als psychogram.
K3043: ACKERE, J. VAN. - Dichterschap en levensvlam bij Keats en Baudelaire.
L6145: ACKERE, J.E. VAN. - Gabriele D'Annunzio.
M1470: ACKERLEY, J.R. - Mijn vader en ikzelf.
K9954: ACKERSO-ADDOR, SUZANNE. - Le papier en Amerique Latine.
R0314: ACKET, J.M. - Lodewijk van Deyssel.
R4895: [WILDE] ACKROYD, PETER. - Het laatste testament van Oscar Wilde.
L0838: ACQUOY, J.G.R. - Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedschrijving. Bewerkt door F. Pijper.
Y3087: ACTON, WILLIAM. - Prostitution, considered in its moral, social, and sanitary aspects in London and other large cities and Garrison towns. With proposals for the control and prevention of its attendant evils.
Y1458: ACZEL, AMIR D. - De laatste stelling van Fermat. De ontraadseling van een eeuwenoud wiskundig probleem.
Y1812: AD. B. [= ADOLPHE BARTELS]. - L'Apotre et le Patricien.
R0415: ADAGIARIUS. - Latijnsche termen in het dagelijksch leven. Bijeengebracht, verklaard en met opgave van bronnen voorzien.
Y0322: VILLIERS DE L'ISLE-ADAM. - Trois contes cruels. Eaux-fortes de Jean-Paul Vroom.
Y6331: ADAM, OLIVIER. - Kliffen. Vertaling Kiki Coumans.
B8430: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Immanuel. Kersdag-feestlied.
C1237: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Verzamelde gedichten.
K6808: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Eerste oogst, bloemlezing uit een weg van verzen en Uit den dool.
K6809: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Van zon en zomer.
T9313: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Bij het Zilveren Kroningsfeest van Z.M. Koning Willem III, den 12den Mei 1874.
L0596: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Van zon en zomer.
T2443: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit den dool.
K8349: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Levende steden. Dusseldorp of De ontmoetingen van Petrus Cordatus. Een satirisch dramatisch gedicht.
B3557: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
R9571: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Een weg van verzen.
W0864: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De Tors. In zeven zangen.
T8572: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zwervers verzen.
A0957: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Kunstenaar en Samenleving. De plaats van den kunstenaar in zijn volk en zijn tijd van 500 voor Christus tot op onze dagen.
Y5262: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Krantenknipsels van/over C.S. Adama van Scheltema.
Y2194: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. & ANT. AVERKAMP. - De Wilgen. Woorden en muziek.
H4234: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zwervers verzen.
R1685: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zwervers verzen.
W7986: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De Tors. In zeven zangen.
H9771: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
W8002: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Eenzame liedjes.
C0512: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Verzamelde gedichten.
R5193: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
R8719: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. / LAURENS VAN DER WAALS. - Orpheus. 1924 Januarinummer. Maandschrift voor Dichterlijke Letterkunde.
Y8103: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Bede. Handschrift Roel Knobbe. Aangeboden door Louis Graffner.
A0316: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De keerende kudde.
A0360: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Van zon en zomer.
R9428: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
R9424: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Een weg van verzen.
R9427: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Van zon en zomer.
R9422: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zingende stemmen.
H5489: ADAMOV, ARTHUR / HENDRIK CRAMER. - Het lot van de kinderen van Lir. Ierse legende. Naar verschillende teksten gereconstrueerd door Hendrik Cramer en Arthur Adamov. Vertaling Laurens Vancrevel.
K1141: ADAMS, J.B.J EN G. VAN BEUSEKOM. E.A. - Grafische en aanverwante technieken.
B7257: ADAMS, W. EN R. BREUGELMANS. - Reizende bladen. Literaire tijdschriften van Noord en Zuid na 1945.
H8927: ADAMS RICHARDS, DAVID. - Genade onder kinderen. Uit het Engels vertaald door Regina Willemse.
Y3767: ADAMS, DENNIS, BALKENHOL, STEPHAN, DELEU, LUC, RUYGROK, MARC & SARKIS. - Kalkhaven NL Dordrecht 51 48' - 04 40'. + Supplement.
H2415: ADBURGHAM, ALISON. - Liberty's. A biography of a shop.
K7252: ADELAAR, DICK & MICHIEL RODING (EDS.). - Lezende Titus. Rembrandt, zijn leven en werk in versregels.
B4662: ADELBERG, SIMON VAN. - De Marranen. De geschiedenis van Portugezen uit Spanje.
Y1966: ADELMUND, MARTIJN J. & THIJS VAN DER VEEN. - De verborgen geschiedenis van de Oranjes.
Y6070: ADELMUND, MARTIJN J. - Mysteries in Nederland. IJsselmeer.
R6167: ADEMA, TJEERD. - Om de zilveren schatten der zee. Met 18 illustraties van Leo van Gestel.
C1166: ADES, DAWN. - Posters. The 20th-Century Poster. Design of the Avant-Garde.
R4354: ADLER, FRIEDRICH. - De Russische reis der Engelsche vakvereenigingsdelegatie. Het officieele verslag der delegatie beoordeeld. Met een aanhangsel over het eenheidsfront.
T7372: ADLER, MAX. - Uber psychologische und ethische Lauterung des Marxismus.
T7490: ADLER, FRIEDRICH. - Falls der Krieg dennoch ausbrechen sollte...
T3917: ADLER, FRIEDRICH. R. ABRAMOWITSCH. LEON BLUM. EMILE VANDERVELDE. - Der Moskauer Prozess und die Sozialistische Arbeiter-Internationale.
R5728: ADLER, FRIEDRICH, R. ABRAMOVITCH, LEON BLUM, E. VANDERVELDE. - The Moscow Trial and the Labour and Socialist International.
R1688: ADLINGTON, WILLIAM. - The golden asse of Apuleius. With an introduction by Thomas Seccombe.
Y7555: MULTATULI / AART ADMIRAAL. - Nog-eens: Vrye - Arbeid in Nederlandsch Indie / Multatuli en zijne werken geschetst.
Y3201: MULTATULI / AART ADMIRAAL. - Nog-eens: Vrye - Arbeid in Nederlandsch Indie / Multatuli en zijne werken geschetst.
B6606: ADOLPH. - Liebhabereien mit Buchern.
A0001: ADOSWA, ANNE. - De verstekeling.
R4448: ADRIAANSE, WILLEM. [=W.A. HOOGERWERFF]. - Een-akters. Em, dramatische schets. Het Schot, een spel van werkelijkheid en droom. Het diner, spel van spot.
T5502: ADRIAENS, F.H.M.C. - De magistraat van Nijmegen en de Armenzorg (1750-1800).
L1927: ADRIANI ENGELS, M.J. & G.H. WALLAGH. - Nacht over Nederland. Journalistieke reportage van vijf bezettingsjaren 1940-1945.
Y3657: ADRICHEM, J.N.M. VAN. - The introduction of modern art in Holland. Picasso as pars pro toto 1910-1946.
Y7229: ADSIT, JANELLE & RENÉE M. BYRD. - Writing Intersectional Identities: Keywords for Creative Writers.
Y5907: ADVERTENTIEBLAD. - Advertentieblad van Verkoopingen van Roerende en Onroerende Goederen, Verhuringen, Verpachtingen, Aanbestedingen, Geldbelegging. 15e Jrg. No 29. Maandag 17 Julij 1871.
Y2628: ADVERTENTIEBLAD. - Gratis Advertentieblad voor den Nederlandschen Boekhandel en aanverwante vakken. Eerste jaargang 1906. nrs: 1 t/m 50. 2e jaargang 1906. nrs: 51 t/m 104. 3e jaargang 1907. nrs: 105 t/m 156. 4e jaargang 1909. nrs: 157 t/m 164. [nrs. 51, 52, 53, 60, 127, 146 en 151 ontbreken].
Y3868: HAARLEMSCH ADVERTENTIEBLAD. - Oranje en Nederland. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
Y3872: VELSENS ADVERTENTIEBLAD. - Proclamatie Emma en Wilhelmina. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
R8893: ADWAITA (=MOUW, JOHAN ANDREAS DER). - Herinnering. Dèr Mouw's rit over het Bodenmeer. Ingeleid door G.J. Kleinrensink.
R8801: AENGENENT, J.D.J. - De naastenliefde in het sociale leven. Vastenmandement 1929.
T5017: AENGENENT, J.D.J. - De sociale taak der roomsche vrouw in onze dagen.
K7532: AERDE, ROGIER VAN. - Stem in de woestijn. Met penseeltekeningen van Frans Hamer.
L3369: AERSCHOT, BERT VAN. - De lift. Roman.
R1293: AERTS, J.J. - Verwondering en rekenschap. Opstellen over Nederlandse Letterkunde. Gebundeld en aangeboden t.g.v. zijn emeriaat.
Y4381: AERTS, R E.A. - Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990.
K9930: AERTSENS, G. - Aspecten van de moderne poëzie.
H8722: AESCHYLUS. - Prometheus. Vertaald en ingeleid door Gerrit Komrij.
T4388: AEWERDONK, W. - Waarom Vrouwenadel?
R6693: AFBRAAK. - Afbraak: Gevel acrobatiek. Protestnummer van het personeel van De Telegraaf en De Courant. September 1948.
Y7169: AFFICHE. - Pioniers. 65 jaar Stedelijk 18 febr - 13 mrt Stedelijk Museum [1961]. A'dam. Vormgeving Willem Sandberg.
B8920: AFFICHE. - Affiche. Tijdschrift voor culturele en commerciele affiches. Complete set nr. 1-16 [= all published].
T7871: AFFICHE. - Nieuwe Rotterdamse Courant. 1 april 1872. Herdenking 1 april 1572. Bijdrage van W.J. Hofdijk.
T0217: AFFICHES. - Muurkrant Indonesie nrs: 1,2,3.
B0418: AFONSO FURTADO, JOSE. - O papel e o pixel do impresso ao digital: continuidades e transformacoes. Prefacio de Anibal Braganca.
B8946: AGEE, JAMES. - Een sterfgeval in de familie. Vertaald door Nele Ysebaert.
B3452: AGFA - Die Agfa Photographie. Ein wegweiser fur Freunde der Lichbildkunst und alle die selbst photographieren wollen.
T7562: AGLAJA. - Aglaja Dames Handwerken.
H8797: AGT, J.F. VAN. - Synagogen in Amsterdam.
R4946: [WILDE] AGUSTINOY, FERNANDO. - Oscar Wilde. La escandalosa vida de un escritor.
T9429: AIGA. - 14th annual Textbook Exhibition 1952.
B2316: D'AIGREMONT, PAUL. - Onwettige geboorte. Roman.
R3472: AILLY, ARRNOLD D'. - Vernieuwing onzer democratie.
T3555: D'AILLY, A.J. - Een halve eeuw Pangermanisme in Belgie. Bladzijden uit de geschiedenis der Duitsche propaganda in Belgie gedurende de jaren 1840 tot 1895.
H2741: D'AILLY, ROGIER. - Twee gedichten.
T4752: AILLY, A.J. D'. - Nederland en zijne oorlogvoerende naburen in het licht der vaderlandsche historie.
Y7888: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Zeven tegen Thebai. Treurspel, naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
Y7884: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Doodenoffer. Treurspel naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
Y7886: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Het treurspel van Agamemnoon. Naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
B3046: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Doodenoffer. Treurspel naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
H8623: AISCHYLOS. - Doodenoffer & Eumenieden. Vertaling P.C. Boutens.
Y7887: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Perzen. Naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
Y6429: AISCHYLOS. - Prometheus geboeid. Uit het Grieksch door P.C. Boutens met voorwoord en enkele aanteekeningen.
Y7952: AISCHYLOS. - De Perzen. Vertaald en ingeleid door Evert Straat.
Y3790: AISCHYLOS / BURGERSDIJK, L.A. - De Perzen. Vertaald in de versmaat van het oorspronkelijke door L.A. Burgersdijk.
Y7889: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Smeekelingen. Drama, naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
B9234: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Eumenieden naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
Y5520: AJC. - De Kampkrant. De Rode Nederzetting 1936. Rode Valkennest Vierhouten.
Y5521: AJC. - Familiekrant voor de bezoekers aan onze Rode Nederzetting 1936 Rode Valkennest Vierhouten.
Y5512: KARGADOOR. AJC. - Kargadoor, maandblad van de fed. Amsterdam van de A.J.C. Hoofdredacteur Lex Hovinga.
Y5519: AJC. - De Pinksterklok. Feestgave t.g.v. het AJC-Pinksterfeest 1947 op de heide bij de Paasheuvel.
Y5513: AJC. - De Rode Nederzetting, Rode Valkennest, Vierhouten. Speciaal nummer van de kampkrant uitgegeven voor de bezoekers en gemaakt in het kamp 1933.
Y5514: AJC. - Vaardigheidsdag 1947, opzet en opgaven. Trekvogels die na de Rode Nederzetting zullen worden uitgewijd gaan met elkaar een kamp bouwen.
Y5522: AJC. - De Kampkrant. Uitgegeven in het jubileumkamp van de Rode Nederzetting 1935.
Y5515: AJC. - Uit het leven van de Centrale Bond van Transportarbeiders 1918-1938. Dit verhaal is voorgelezen in het kamp Kindervreugde dat t.g.v. het 20 jarig bestaan der C.B.T.A. in de zomer van 1938 in Vierhouten gehouden is.
Y5516: AJC. - Jonge stemmen een bonte bundel Rode Valkenliederen. De Rode Nederzetting 1938.
Y5517: AJC. - Vriendschap, bezoekerskrant, uitgegeven in de Internationale Rode Nederzetting 1947.
Y5518: AJC. - Vriendschap. De krant van de Internationale Rode Nederzetting van 27 juli tot 2 augustus 1947 te Vierhouten, Nederland.
L3992: AJGI, GENNADI. - Geoormerkte winter. Gedichten. Keuze, vertaling en nawoord Charles B. Timmer.
C0490: AKAVIA, MIRJAM. - Herfstdagen. Vertaling Fanny Bernstein.
P1406: AKEN, PIET VAN. - Het begeren.
K8955: AKEN, PIET VAN. - Het hart en de klok.
K3822: AKEN, PIET VAN. - Vierde Martijn. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door W.E. Hegman.
L9994: AKEN, PIET VAN. - Slapende honden.
L9966: AKEN, PIET VAN. - De wilde jaren.
B1568: AKEN, HEINRIC VAN. - Die Rose. Met de fragmenten der tweede vertaling. Uitgegeven door Eelco Verwijs.
L1002: AKEN, PIET VAN. - De onschuldige barbaren.
T6651: AKEN, L. VAN. - Staking en uitsluiting.
K1851: AKEN, PAUL VAN. - Paul de Wispelaere.
L5591: AKEN, LUCIE J.N.K. VAN. - Catalogus Nederlands Toneel. Deel I: Oorspronkelijke stukken. Deel II: Vertalingen en bewerkingen. Bijzondere genres. Deel III: Geschiedenis. Drie delen.
R0597: AKEN, PIET VAN. - Grut / De mooie zomer van 40.
R8352: AKERLAKEN, A.M. VAN. - Korte beschrijving van De Pieterskerk te Utrecht. Naar geschiedkundige bouwkundige en andere gegevens verzameld en uitgegeven door ....
T5738: AKKER, W. VAN DEN. - Is oorlog uit God?
Y3581: AKKER, INEZ VAN DEN. - Elastisch.
B2899: AKKER, W.J. / G.J. DORLEIJN (EDS.). - Traditie en vernieuwing. Opstellen aangeboden aan A.L. Sotemann.
R6111: AKKER, J.C. VAN DEN. - Pius IX. Op zijn Jubelfeest 16-21 Juni 1871. Gedicht.
T3568: AKKER-JANSSEN, J. V.D. - Jij behoort bij ons!
Y3582: AKKER, INEZ VAN DEN. - Tijd(d)ing voor het nieuwe jaar.
Y3580: AKKER, INEZ VAN DEN. - Knipoog. A twinkle.
Y3659: AKKER, INEZ VAN DEN. - Waarschuwing. Product recall en imago.
Y3583: AKKER, INEZ VAN DEN. - Nog veel verder.
Y1850: [SPINOZA] AKKERMAN, FOKKE. - Taal en tekst van Spinoza.
L4957: AKKERMAN, JAN. - Studien zum Karlmeinet. Der dritte Abschnitt der Kompilation und sein Verhaltnis zum ersten.
B7278: AKKERMANS, F.P.J. - Het copieren van brieven.
K7445: LITERAIR AKKOORD 9. - Een keuze uit bijdragen verschenen in de Zuid- en Noordnederlandse letterkundige tijdschriften van het jaar 1964.
K8643: AKSJONOV, VASILI. - Geen markt voor holle vaten en andere verhalen. Vertaling Tom Eekman.
T3307: AKTIE-KOMITE TER VERVLAAMSCHING, GENT. - De Wet-Nolf en de vervlaamsching der Universiteit te Gent.
H7838: AKVELD, LEO EN ELS M. JACOBS. - Nationaal Jubileumboek VOC 1602-2002. De kleurrijke wereld van de VOC.
M7263: ALAIMO, EMMA. - Proverbi Siciliani.
Y8108: ALARM. - Extra Alarm. Orgaan van het Nationaal Arbeiderssecretariaat in Nederland. April 1935.
R8964: ALB. P. [= ALBERT PLASSCHAERT]. - Liefde's Onrust.
K5491: ALBACH, BEN. - Duizend jaar toneel in Nederland.
L3469: ALBACH, BEN. - Jan Punt en Marten Corver. Nederlandsch tooneelleven in de 18e eeuw.
R1664: ALBACH, BEN EN H. VAN DEN BERGH E.A. - Scenarium. Deel 1. Met bijdragen van: Ben Albach, H. van den Bergh, J.M. Bordewijk-Knotter, R.L. Erenstein, Cor Geljon, H.H.J. de Leeuwe.
L2319: ALBADA, G.B. VAN. - Panta Rhei.
R6688: ALBARDA, J.W. - De schat der armen.
R6689: ALBARDA, J.W. - Het landbouw-proletariaat en het socialisme.
T2390: ALBARDA, J.W. EN E. BOEKMAN. - Ir. J. W. Albarda. Een kwart eeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van de bevrijding der Nederlandse arbeidersklasse. Een beeld van de groei der Nederlandse volksgemeenschap.
R6684: ALBARDA, J.W. - De as Colijn Goseling. Tweeslachtig regeringsbeleid.
T5022: ALBARDA, J.W. - Een ander licht - een ander oordeel over de gebeurtenissen met de Zeven Provincien.
R6685: ALBARDA, J.W. - Sluimerende krachten.
T6186: ALBARDA, J.W. - Denemarken - Nederland. Nationale ontwapening.
R6686: ALBARDA, J.W. - Dienstweigering, Dienstplicht en Sociaaldemokratie.
R6687: ALBARDA, J.W. - Met de kracht van het geloof.
T4739: ALBARDA, J.H. (ED.). - Prentenboek voor Delftsche Studenten. Zijnde een bloemlezing uit de teekeningen in den Delftschen Studentenalmanak van 1900-1931.
L0611: ALBE. - Miniaturen.
L2297: ALBE. - Federico Garcia Lorca.
R7941: ALBE. - Federico Garcia Lorca.
H1570: ALBE. - Giuseppe Ungaretti.
Y6326: ALBEE, EDWARD. - Het verhaal van de dierentuin. Vertaling Gerard Kornelis van het Reve en illustraties van Kurt Löb.
W2464: ALBEE, EDWARD. - Kleine Alice, toneelspel in drie bedrijven. Nederlandse vertaling Ernst van Altena. [Tiny Alice].
Y3451: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Het Standbeeld voor Rembrandt.
R8387: ALBERDINGK THIJM, JOS ALB. - De koningin van Napels. Een Hollandsche Dichtkrans, neergelegd aan de voeten van Hare Majesteit Maria Sophia Amalia.
R7963: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Hr. W.J. Hofdijk, geschied- en staatsleeraar. Een woord ter gunste van konstitutie en historie, uitgelokt door de onlangs binnen Alkmaar aangerichte feestelijkheid.
Y3453: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een weinig Amsterdamsche Kritiek bij gelegenheid der Nationale Feestvieringen.
T0333: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in 1869.
L9060: ALBERDINGK THIJM, P.P.M. - Spiegel van Nederlandsche Letteren, bijzonder bestemd voor Belgische scholen. I-II : De geschiedenis der Letterkunde.
T0335: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1888.
T0334: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in 1870.
Y0062: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, J. A. (ED.). - Almanka voor Nederlandsche Katholieken, A.D. 1901
T9309: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Trouw. Een huldegroet aan Zijne Majesteit Koning Willem den Derde, bij zijn bezoek van Amsterdam, in Grasmaand, 1853.
B4046: ALBERDINGK THIJM, J.A. - J.A. Alberdingk Thijm. Een keuze uit zijn werk.
R0243: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XI. Verspreide verhalen Deel II.
T9776: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Moraal [en] Aesthetica. Afweering van grieven.
Y0041: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1878.
Y0042: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1881.
L8321: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een lees- en zangboekjen voor de jeugd.
K3049: ALBERDINGK THIJM, CATHARINA. - Jos. Alb. Alberdingk Thijm in zijn brieven als Christen Mensch Kunstenaar.
T9511: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Het voorgeborchte en andere gedichten.
T2699: ALBERDINGK THIJM, JOS A. - De Dietsche Warande. Nederlandsche Oudheden, en Nieuwere Kunst en Letteren. Vijfde deel.
B5257: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De giftbrief van Koning Karel aan zijne getrouwen Diederik, het voetstuk der historie van onzen staat. In eenige zijner deelen beschouwd en verklaard.
L7970: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel X. Verspreide verhalen Deel I.
L7971: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XI. Verspreide verhalen Deel II.
L8304: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Legenden en Fantaizien.
H5743: ALBERDINGK THIJM, J.A. - J.A. Alberdingk Thijm. Een keuze uit zijn werken. Met een inleiding door M.A.P.C. Poelhekke.
T0079: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Deel IX: Portretten van Joost van den Vondel.
T0721: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1865.
T0722: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1890.
T0723: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1877.
T0724: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1885.
L8553: [VONDEL] ALBERDINGK THIJM, J.A. - J. vanden Vondels Leeuwendalers, lantspel. Ingericht voor het nieuwere schouwtoneel.
L8554: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De zegepraal der schoonheid. Blijspel in een bedrijf.
L8556: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Magdalena van Vaernewyck. Naar de natuur geteekend door Pauwels Foreestier. Medegedeeld door ....
L8561: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Gedichten uit de verschillende tijdperken der Noord- en Zuid-Nederlandsche Literatuur. Verzameld, naar tijdsorde en geranschikt, en toegelicht door...
T2265: ALBERDINGK THIJM, JOS A. - De Dietsche Warande. Nederlandsch tijdschrift Aesthetische beschaving. Nieuwe Reeks Ve deel.
L5897: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Het Koggeschip. Legende van Amsterdam.
T1231: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De giftbrief van Koning Karel aan zijne getrouwen Diederik, het voetstuk der historie van onzen staat. In eenige zijner deelen beschouwd en verklaard.
R8759: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De zegepraal der schoonheid. Blijspel in een bedrijf.
Y3450: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Wat wil men U doen vieren op 1e April? Aan de Katholieken van Nederland.
R1057: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XI: Verspreide verhalen deel V.
B8018: ALBERDINGK THIJM, P.P.M. - Levensschets van H.E. Moltzer.
R1056: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel VI: Portretten van Joost van den Vondel.
R8758: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De menschenhater. Komedie van Moliere. Vertaald door ....
L6810: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Verspreide gedichten 1841-1889. (met portret).
R0242: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel X. Verspreide verhalen Deel I.
Y3447: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een woord voor den heer A. Ising en de zijnen.
R8757: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Alberdingk Thijm-herdenking 1820-1920. Gedachtenisviering en tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam, VII September 1920.
R8756: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Mejufvrouw Leclerc. Iets uit de jongste Oude Tijd. Met een plaatjen van Dujardin.
L0549: ALBERDINGK THIJM, CATHARINA. - Jos. Alb. Alberdingk Thijm in zijne brieven geschetst als christen mensch kunstenaar.
T7173: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De bezwaren van Jhr. Dr. F.A. Hartsen, tegen het Catholicisme.
T5054: ALBERDINGK THIJM, J.A. EN C. LEEMANS. - De kunst in Nederland. I. De kunst en archaeologie in Holland, Door J.A. Alberdingk Thijm; (Uit het Fransch vertaald). II. De kunst in Nederland, Door C. Leemans. III. Aanmerkingen op J.A. Alberdingk Thijm's kunst en archaeologie in Nederland (Dietsche Warande 1855 No 2), door C. Leemans.
Y3452: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Eene Wandeling met mijn vriend H.C. (kundig Fijnschilder).
Y3771: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een broederlijk woord. Gericht tot de katholieke kiezers te Amsterdam en elders.
Y4156: ALBERDINGK THIJM, ALB. - Van Orphaen en de goede Lympiose. Eene leerrijke sproke van 1400, den Haagschen Baljuw, Heere Dieric Potter, Naverteld... in dichtmaat van 't oorspronklijk.
Y3899: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Gedenkboek der hulde aan de nagedachtenis van Prof. Dr. J.A. Alberdingk Thijm, hoogleeraar aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten, en der onthulling van den gedenksteen in zijn sterfhuis, op 23 Maart 1893.
B5221: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Notre Dame de Forest. Een verhaal uit de XVIIe eeuw. Met oorspronkelijke schetsen van den schrijver.
Y4155: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Huyg de Groot in Amsterdam, 1632. Blijspel in twee bedrijven.
T0330: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in o.h. schrikkeljaar 1864.
Y3397: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Dr. Peter Joseph von Cornelius.
L7973: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XIV. Verspreide verhalen Deel V.
T0336: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1889.
T0332: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in o.h. Schrikkeljaar 1868.
Y3554: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Voor-reden tot de afbeeldinghe van de maeltijt gehouden door een corporaelschap van het Blauwe Vendel van het Amsterdamsche Schuttersgild ter viering van de eeuwige vrede, ghelijck die gheschildert is door Barth. vander Helst.
B0875: [VONDEL] ALBERDINGK THIJM, JOS. ALB. - Portretten van Joost van den Vondel. Eene laatste aflevering tot het werk van Mr Jac. van Lennep.
Y0232: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in het jaar O.H. 1879.
Y3393: ALBERDINGK THIJM, JOS ALB. & LAMB. JOANN.ALBERDINGK THIJM. - Oude en nieuwere kerstliederen, benevens gezangen en liederen van andere hoogtijden en heiligedagen, als ook advent en de vasten.
R8771: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Katholieke Kerkregeling in ons Vaderland.
R8014: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Palet en Harp. Romantiesch Dichtwerk in vaerzen en proza.
Y3269: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1852. Bij-een-gebragt door Jos. Alb. Alberdingk Thijm en H.J.C. van Nouhuys.
T3669: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Drie gedichten. Bij het borstbeeld van Bilderdijk. Ermingard van Voorne. De geboorte der kunst.
T2698: ALBERDINGK THIJM, JOS A. - De Dietsche Warande. Nederlandsche Oudheden, en Nieuwere Kunst en Letteren. Vierde deel.
T0331: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in o.h. 1865.
T3224: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in het jaar O.H. 1875.
Y3443: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Geschiedenis onzes Vaderlands. Openbare brief aan den heere J.J. van der Horst.
Y3396: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Jezuieten. Een woord van toelichting.
R8669: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een lees- en zangboekjen voor de jeugd.
Y3541: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Amsterdamsche feestgedichten van J.A. Alberdingk Thijm ... ter gelegenheid van XII Mei MDCCCLXXIV, den 25en verjaardag der huldiging, als Koning en Koningin der Nederlanden van Willem den Derde en Sophia Mathilde.
L7093: ALBERDINGK THIJM, P.P.M. - Karel de Groote en zijne eeuw (741-814) voorgesteld in zonderheid met betrekking tot Nederland.
L5100: ALBERING, LEONARDUS A.H. - Vergelijkend-syntactische studie van den Renout en het volksboek der Heemskinderen.
R1372: ALBERS, P. - De Sinte Teresia-Kerk op Het Hooge Westeinde voorheen De Spaansche Kapel en De Kerk van Spanje te 's-Gravenhage. Beknopte Geschiedenis naar aanleiding van haar Diamanten Jubelfeest 1841-1916.
L4672: ALBERS, P. - De hoogeerwaarde Pater Joannes Philippus Roothaan XXI Generaal der Societeit van Jezus en De voornaamste lotgevallen zijner Orde. Deel I: 1785 - 1829. Deel II: 1829 - 1853.
Y4815: ALBERTS, A. - In en uit het paradijs getild.
K1263: ALBERTS, A. - De zilveren kogel.
R1749: ALBERTS, A. - De Hollanders komen ons vermoorden. De scheiding tussen Noord- en Zuid-Nederland 1585-1648.
A0002: ALBERTS, BOB. - De sprong. Een Hollands drama.
K3983: ALBERTS, A. - De Franse slag.
K3985: ALBERTS, A. - De honden jagen niet meer.
K3987: ALBERTS, A. - Een koning die van geen nee wil horen. De Europese ambities van Lodewijk XIV 1638 - 1715.
K4004: ALBERTS, A. - Laten we vrede sluiten. De merkwaardige voorgeschiedenis van de Vrede van Breda.
Y7382: ALBERTS, JOH. C.P. - Kwatrijnen.
K7691: ALBERTS, JOH. C.P. - Ter verklaring.
T8597: ALBERTS, A. - De vergaderzaal.
H6356: ALBERTS, A. - De Franse slag.
K8343: ALBERTS, JOH. C.P. - Feestelijke ommegang. Bloemlezing uit het leven van een 20ste eeuwer. Eerste deel 1913-1918.
K7894: ALBERTS, A. - In de tijd gezet.
L0647: ALBERTS, A. - Libretto voor een gewezen koningin. Een keuze uit eigen werk.
L0648: ALBERTS, A. - Aan Frankrijk uitgeleverd.
K8528: ALBERTS, JOH. C.P. - Goede reis! (Viaticum). Verzen.
Y8546: ALBERTS, JOH .C.P. - Eten halen. Een honger-novelle.
K3715: ALBERTS, A. - De vrouw met de parasol.
T8236: ALBERTS, A. - De eilanden.
T8933: ALBERTS, A. - Dankwoord bij de aanvaarding van de P.C.Hooft-prijs 1995 uitgesproken in het Letterkundig Museum te 's-Gravnhage op 22 mei 1955. Feestrede door Willem Jan Otten. Jurryrapport.
B3232: ALBERTS, A. - De Utrechtse herinneringen.
L9725: ALBERTS, A. - Haast hebben in september. Verhalen.
Y5264: ALBERTS, A. - Krantenknipsels van/over A. Alberts.
K0448: ALBERTS, A. - Maar geel en glanzend blijft het goud.
B6950: ALBERTS, A. - De eilanden.
B3060: ALBERTS, JOKE & HANS VISSER. - Vestdijk en het kinderboek.
Y4748: ALBERTS, A. - De eilanden.
T6771: ALBERTS, JOH. C.P. - Idealistisch dierendom. Geschiedenis van een groote revolutie onder het volk der dieren. De prenten zijn van Henri Verstijnen.
M8319: ALBERTS, W. JAPPE. - De Middeleeuwse Stad.
Y8029: ALBERTS, JOHAN C.P. - Feestelijke Ondergang. Leven en werk van Johan C.P. Alberts. Samengesteld en ingeleid door Jan de Hartog.
L5337: ALBERUS, ERASMUS. - Fabeln. Ein nachwort von Wilhelm Matthiessen. 15 Holzschnitte von Vergil Solis.
T1928: ALBIN, PIERRE. - 43 Ans de politique pacifique et conciliante envers l'Allemagne, 1871-1914.
B0931: ALBLAS, JAN. - Bibliographie der Werken van Theodoor Rodenburgh.
H7497: ALBO, JOHN. - Monkey business. Seventy-two studies of the monkey in ourselves.
Y0592: ALBRECHT, FRIEDRICH UND KLAUS KANDLER. - Bund proletarisch-revolutionarer Schriftsteller Deutschlands 1928-1935.
Y2609: ALBREGTS, A.H.M. E.A. - 60 jaar Hartogs & Co. Met bijdragen van E. Elias, Ina van der Beugel, Godfried Bomans.
R9556: LANGBEIN'S KEGEL ALBUM. - Augenspiegel fur achte Kegelfreunde.
T1733: PLAATJES ALBUM. - Wat oude Barend vertelde!
M9930: ALCOFORADO, MARIANNA. - Minnebrieven van een Portugeesche non. Vertaling Arthur van Schendel.
B9575: ALCOFORADO, MARIANNA. - Minnebrieven van een Portugeesche non. Vertaling Arthur van Schendel.
Y5821: ALCYONEL (J. KRISHNAMURTI). - At the Feet of the Master.
Y2832: MARNIX VAN ST. ALDEGONDE. - Richt mijne seack. Bloemlezing uit de religieuze lyriek van Philips van Marnix van St. Aldegonde. Gekozen en toegelicht door J. Meerkerk.
Y2833: MARNIX VAN ST. ALDEGONDE. - Philips van Marnix van St. Aldegonde. Bloemlezing uit zijn psalmen en lofzangen. Met inleiding en aantekeningen van Chr. Stapelkamp.
Y5228: ALDEGONDE, PHILIPS MARNIX HEER VAN S. - De Byen corf der H. Roomscher Kercke. By den Auteur vergroot en vermeerdert.
B8044: ALDEN, JOHN. - Printers and printing in philately. With a foreword by John Alden.
L5535: ALDEWERELD, EDDY (ED.). - Grafische technieken.
L2355: ALDISS, W. (ED.). - Fontein Science Fiction 2. Vertaling Hans Kemming.
B9827: ALDUS. - Typogrommel.
M6774: ALDUS. - 'Allemaal flauwekul' en andere typografische notities.
R4776: ALECHINSKY, P. JOYCE MANSOUR EN FOLON. - Alechinsky a la ligne.
K3913: ALEICHEM, SJOLEM. - Tewje in boter en kaas.
B7470: ALER, J.M.M. - Im Spiegel der Form. Stilkritsche Wege zur Deutung von Stefan Georges Maximindichtung.
L4715: ALER, JEAN M M. - Im Spiegel der Form. Stilkritische Wege zur Deutung von Stefan Georges Maximindichtung.
K2646: ALER, J.M.M. / C. NEUTJENS / V.A. SCHMITZ. E.A. - Gestalte um Stefan George. Gundolf, Wolfskehl, Verwey, Derleth.
B2518: ALETRIINO, L. - Zes Wereldgodsdiensten. Islam, Brahmanisme en Hindoeisme, Boeddhisme, Sjintoisme, De verbondenheid der Oosterse godsdiensten, Jodendom.
H5622: ALETRINO, COUPERUS, EMANTS. E.A. - Verhalen uit de negentiende eeuw 1870-1900.
L0061: ALETRINO, A. - A. Aletrino.
W9858: ALETRINO, L. - Verloren tronen. Anecdotische geschiedenis van de sedert de eerste wereldoorlog onttroonde vorstenhuizen (1918-1953).
T3276: ALETRINO, ARNOLD. - Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie.
H6561: ALETRINO, A. - Twee opstellen over crimineele anthropologie.
K3885: ALETRINO. A. - Zuster Bertha. Met een nawoord van Kees Joosse.
T1884: ALETRINO, ARNOLD. - Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie. Twee delen.
T4241: ALETRINO, A. - Over eenige oorzaken der prostitutie. Voordracht gehouden in de afdeeling 's-Gravenhage en in de afdeeling Amsterdam van Nosokomos.
T2011: ALETRINO, A. - Is celstraf nog langer geoorloofd en gewenscht?
T3277: ALETRINO, ARNOLD. - Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie.
Y5686: ALETRINO, A. - Krantenknipsels over/van A. Aletrino
Y7262: ALETRINO, BOEKEN, VAN DEYSSEL, ERENS, KLOOS, VAN LOOY & NETSCHER (EDS.). - De Nieuwe Gids. Gedenkboek 1885 - 1 october - 1910.
T1604: ALETRINO, A. - Zuster Bertha.
Y9013: ALEWIJN, ZACHARIAS HENRIC. - Verdediging van de voornaamste dichterlyke vryheden.
Y3758: ALEWIJN, ZACHARIAS HENDRIK. - Mengelingen, behelzende verbasterde spreekwyzen, en een aanhangzel van verminkte plaatzen in oude schryveren. Bylagen door Nikolaas Hinlopen.
R6519: ALEXANDER, E. (ED.). - Scenarium. Deel II. In memoriam en Opstellen ter nagedachtenis van W.Ph. Pos.
B7905: ALFEN, H. VAN. - De bron van Bakhuizen v.d. Brink's Andries Bourlette (Luiksche verhooren over Oranje's tocht in 1568).
Y0620: ALGRA, H. EN G.P. VAN ITTERZON. - Het sein op onveilig. Een bundeling der artikelen van de heren H. Algra, lid der Eerste Kamer en hoofredacteur van het Friesch Dagblad en Dr. G.P. van Itterzon, Voorz. v/d Schoolraad, over de schoolkwestie te Hardegarijp.
K4063: DANTE ALIGHIERI. - De Monarchie (de Monarchia). Uit het Latijn vertaald, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door Jan Asser.
Y8320: ALINGS, WIM & HARRY N. SIERMAN. - Vuur als vriend. Honderd jaar E.M. Jaarsma 1868-1968.
M5339: ALINGS, WIM. - Trapspijlen met een toefje goud.
K0108: ALISCA, NICOLAAS. - Wij zijn allen heiligen, gedichten.
T6118: ALKEMA, H. - Weer Oranje boven! Een verhaal uit de omwenteling van 1813 in Den Haag.
T2036: ALLARD, H. - Antonius van Gils en de kerkelijke gebeurtenissen van zijn tijd.
Y0970: ALLARD, H.J. - De oude heer Jacob Pietersz. Schaep te Amsterdam en drie zendelingen uit Brazilie.
B4856: [VONDEL] ALLARD, H.J. - Vondel en de Moeder des Heeren, of Rozen- en lelienkrans uit Vondel's dichtbloemen voor Maria gevlochten.
B1096: ALLARD, ELISABETH. - Een grammaticaal onderzoek van het Proza van Hadewych.
R7267: ALLARD, LIESBETH. - Sint Lydwina. Graalspel. Massaal Leekespel uitgevoerd door zevenduizend graalleden in het Xerxes Stadion te Schiebroek.
T0934: ALLARD, ELISABETH. - Een grammaticaal onderzoek van het proza van Hadewych.
T7585: ALLARD, H. - Antonius van Gils en de kerkelijke gebeurtenissen van zijn tijd.
B5739: ALLEBLAS, J. - 16e en 17e eeuwse Dordtse uitgevers- en drukkersmerken. Kalender voor 1983.
H3328: ALLEN, ROGER E. / STEPHEN D. ALLEN. - Winnie-de-Poeh en succes. Waarin de lezer en Poeh en zijn vrienden het allerbelangrijkste onderwerp leren kennen: Succes!
R4712: RECHT VOOR ALLEN. - Tweede Memorandum van Recht voor Allen. Deuxieme Memoire de Recht voor Allen. Zweites Memorandum von Recht voor Allen. Second Memorandum of Recht voor Allen.
W2532: ALLEN, WOODY. - Ja, maar kan een stoommachine dat ook? Vertaling Aris J. van Braam.
Y2751: RECHT VOOR ALLEN. - Recht voor Allen. Uitgave van het Noordelijk Gewest van Vrije Socialisten. 4e jaargang 1977. nr. 3.
Y3217: RECHT VOOR ALLEN. - Recht voor Allen, orgaan van de federatie van Vrije Socialisten. 25e jaargang (703). 1 oktober 1970.
M3672: ALLEN, FREDERICK LEWIS. - De grote Pierpont Morgan. Vertaling C. Dikshoorn.
M2380: ALLENDE, ISABEL. - Het goud van Tomas Vargas. De verhalen van Eva Luna.
Y8879: ALLENDE, ISABEL. - Het negende schrift van Maya. Vertaling Rikkie Degenaar.
H4898: ALLENDE, ISABEL. - Portret in sepia. Vertaling B. Coopmans.
M4072: ALLENDE, ISABEL. - Fortuna's dochter.
H2891: ALLENDE, ISABEL. - Het oneindige plan. Vertaling Adri Boon.
H7289: ALLENDE, ISABEL. - De stad van de wilde goden. Vertaling R. Degenaar.
H1705: ALLENDE, ISABEL. - Liefde en schaduw. Vertaling G. Klaster.
K2028: ALLENDE, ISABEL. - Herinnering aan mijn Chili.
H4761: ALLENDE, ISABEL. - Paula.
Y3768: ALLENDE, ISABEL. - Eva Luna.
K0095: ALLILOEJEWA, SWETLANA. - Twintig brieven aan een vriend. Vertaald door E.L. Duret.
W5643: ALLOUETEAU, MARC / PIERRE ROUDIL. - La lithographie.
T3247: ALLT, PETER. - Some aspects of the life and works of James Augustine Joyce. Inaugural lecture.
Y1222: ALMA, REDMER. E.A. - Virtus. Jaarboek voor Adelgeschiedenis No. 10. 2003.
B5476: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1913. Jaargang 91.
R7477: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1855.
R7478: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1835.
R7479: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1834.
T6551: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 83ste Jaargang 1940.
T6552: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 88ste Jaargang 1948.
T6553: ALMANAK. - De Goede Raadgever. Almanak voor drankbestrijding 89ste Jaargang 1949.
R6143: ALMANAK. - Drenthsche Volksalmanak 1849. Dertiende Jaar.
B5458: ALMANAK. - Utrechtsche Studenten Almanak 1892.
B5416: ALMANAK. - Zaanlandsch Jaarboekje voor het jaar 1844. Vierde Jaar.
R5341: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1849. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
B6264: ALMANAK. - Almanak van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden. MCMXXXIV Dertiende jaargang. V.V.S.L.
K8199: ALMANAK. - Schrijversalmanak voor het jaar 1954.
T7944: ALMANAK. - Almanak voor 1917. Algemeene Jongelieden Geheelonthouders Vereeniging De Propagandist.
R3471: ALMANAK. - Holland. Almanak voor 1853. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
B3954: ALMANAK. - Amsterdamsche studenten almanak voor het jaar 1926 Jaargang 96.
B3955: ALMANAK. - Amsterdamsche studenten almanak voor het jaar 1927 Jaargang 97.
B9780: ALMANAK. - Nieuwe Friesche Volks-Almanak 1853. Eerste jaargang.
R6006: ALMANAK. - Swanneblummen. Jierboekje for 1857. Utjown fon da Selscip foar Frysce Tael in scriftenkinnisse.
K9453: ALMANAK. - De liefde sticht. Almanak voor het jaar 1902.
K9454: ALMANAK. - De liefde sticht. Almanak voor het jaar 1903.
B5672: ALMANAK. - Almanak 1912 van de Maatschappijen tegen Wreedheid jegens Dieren.
L4934: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1848.
L4935: ALMANAK. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1834.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

10/27