Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R0270: - Het Nederlandsche Boek 1933.
R0271: - Het Nederlandsche Boek 1938.
R0276: - Het Nederlandsche Boek 1930.
R0278: - Het Nederlandsche Boek 1932.
T6610: - - Eist hen op voor uw kinderen! Een ernstig woord aan het Nederlandse Volk.
R5165: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 320. - Guttuso.
R8338: - Tijdschrift voor Tuinbouw. Eerste aflevering.
R0919: - Eenheid en scheiding van de beide Limburgen. Verslagbundel van het op 26 mei 1989 te Alden Biesen gehouden congres bij gelegenheid van de herdenking 150 jaar beide Limburgen.
T9321: - - De Oranjeboom. Een Feestgeschenk voor de Nederlandsche Jeugd. 12 Mei 1874.
Y1938: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel, 6de Jaargang 1839.
B1063: TIRADE 313. - Goedegebuure: Van neo-realisme tot neo-romantiek. Lieske: Florence, Fritzi en de Preraphaelieten. Wie: Van die huiselijke dingen als leven en dood. Wynia: Lofzang op Terhorst. Bergh: Multatuli schrijver tussen waarheid en schoonheid. Gedichten.
T1773: DRS. P. - 3 x 3 + 2.
L9237: BZZLLETIN 137. - Nederlandse Misdaadliteratuur.
L7489: - Het Nederlandsche Boek 1939.
R0330: BZZLLETIN 129. - De Tachtigers.
R8858: - - Het ontstaan van het Volksfront in Frankrijk.
T4158: TIRADE 353. - Marga Minco, Elisabeth Eybers, Willem Jan Otten, Robert Anker, Carl Friedman, Erik Menkveld, Gerrit Krol, Charlotte Mutsaers, e.a.
T4710: - - Frank Meelker: Niet in de schaduw, maar in de zon! Rond de oprichting van het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond. Hans van Dijk: De ideologische en organisatorische aspecten van het Tribune-conflict 1907-1909. Susan Legene, Hansje Galesloot: De oorlog in de partijstrijd. Voorgeschiedenis en inhoud van het rapport. De CPN in de oorlog. / Ideeen als verzet.
K8796: YANG 15 A + B. - Jan Emiel Daele, Daniel van Ryssel, Johny van Doorn, Marcel van Maele, Hans Plomp, Weverbergh, Herwig Leus, Herman J. Claeys, Rene Hooyberghs.
T6612: - - Boon's geillustreerd magazijn: 6e jaargang 1904. Tweede deel.
T1704: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel 1954. 121e jaargang nrs. 1-52. januari-december.
R7581: - Wat de A.V.R.O. voor haar luistervinken waard was. Gedenkboek gewijd aan de openlucht-bijeenkomst op 6 september 1930 op Houtrust te 's-Gravenhage als protest tegen het Zendtijdbesluit der Nederlandsche regeering van 15 mei 1930. De luistervinken op Houtrust 6 september 1930.
R7582: - De zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief. Jaargang 7 nr. 1 en 2, 1991.
R7584: - De zeventiende eeuw. cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief. Kerk en cultuur. Jaargang 5 nr. 1, 1989.
R7600: - De lachende derde. Orgaan van de N(S2PVB)2el(N)(ADV)2. Roode Dinsdag 17 Sept. 1912.
R7604: - - Het toneel / teatraal. Tsjechow nummer.
T0766: STEDELIJK MUSEUM 418. - Fotoprijs Amsterdam 1967.
Y2838: - - Een Program! Toelichting op het strijdprogram van den Algemeenen Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel enz.
Y3326: - - Wat leert de "Inrichting voor Drankweer-Onderwijs"? I.V.D.O.
Y3460: [CATALOGUS]. - Kataloog van de Algemeene Tentoonstelling van Gewijde Kunstwerken. Van 10 maart t/m 31 maart 1921 in het Beursgebouw, Piusplein Tilburg.
T7456: - - Programma. Gala-concert in het concertgebouw te Amsterdam ter eere van Hare Majesteit de Koningin-moeder, op dinsdag 11 Juni 1929 des avonds te 8 uur.
R0652: [TOLSTOY, LEO]. E.S.R.I. - Le Tolstoisme et l'Anarchisme
Y2578: - - De Amsterdamsche arbeidsbeurs. Haar geschiedenis, haar huidige werkwijze en haar toekomst.
T5776: - - Zaandam onder sociaal-democratisch bewind.
R6485: [ MUSSERT, A.A ]. - Juist nu het hoofd omhoog.
R6490: - - Oostvlaamse Literaire Monografieen Deel II: Firmin van Hecke, Roger d'Exsteyl, Franz De Backer, Jozef L. De Belder, Maurits De Doncker. De Duimpjesuitgave van Victor De Lille.
R6491: - - Oostvlaamse Literaire Monografieen Deel I: 't Fonteintje, De Vlaamse poŽziedagen, Paul de Ryck, Paul Rogghe, Adolf Herckenrath.
R6469: - - Jan Frans Willems herdacht (1793-1846).
R6470: - Engeland als beschuldiger van Belgie. Hollandsche vertaling.
T2052: DE GEMEENSCHAP 1935. - Gerard Wijdevel. S.v.S. Anton van Duinkerken. Louis de Bourbon. Gerard Knuvelder. Esther Hadassa Weyl.
Y1882: - - Enquete in zake de Groenquaestie.
Y1883: - - Twadde Frysk Kongres 1 en 2 September 1927 to Ljouwert yn de Steatenseal.
R7619: - - Terror in Braunschwieg. Aus dem ersten Quartal der Hitlerherrschaft.
Y1398: - - A Wartime Log for British Prisoners. (Onbeschreven).
T7614: - - Neerland's ondergang kan en moet voorkomen worden. Een toelichting en een vervolg op de brochure 's Land's welvaart in gevaar! door de Nederlandsche Vereeniging Onze Vloot.
Y2384: CRITERIUM 1945-1946. - Criterium. Algemeen Cultureel Maandblad. Jaargang 1945-1946. Nrs. 1 t/m 15. Bevat o.a. Hermans, Reve, Achterberg e.v.a.
T5379: TIRADE 089. - Gerard Kornelis van het Reve, Brief uit Huize Algra. W.G. Klooster, Vier gedichten. Portfolio: Hans Bayens. Charles B. Timmer, Russische notities.
R0295: - De waarheid over het proces tegen de terroristische samenzweerders in Moskou. Het enige authentieke materiaal over het proces tegen het terroristische centrum Trotzki-Zinowjew.
R3366: TE ELFDER URE 20. - Feminisme 1.
R8644: - Over de samenstelling van eenige op verschillende wijzen bereide thee-extracten.
T5396: - - Apollo's kermis-gift. Aan de Haagsche vermaaks-gesinde jeugd. Tweede deel.
T2399: - - Catalogus van de tentoonstelling Het Nederlandsche Boek door de eeuwen. Gehouden in het Centraal Museum te Utrecht van 19 Oct. tot 10 Nov. 1946.
T5147: [COHEN]. - Omslag voor de afleveringenreeks van Vliegen, W.H., Die onze kracht ontwaken deed.
R0088: DE GEMEENSCHAP 1934. - Anton van Duinkerken. Jan Engelman. Alex Campaert. Vic. Reinders. Antoon Coolen. Kees Klap. Louis de Bourbon. A.J.D. van Oosten. Jan H. Eekhout. A. Roland Holst.
B3258: DE GEMEENSCHAP 1932. - Bevat o.a.: Stijn Streuvels, met vier illustraties van Charles Eijck. Anton van Duinkerken. Pierre Kemp. Albert Kuyle.
K9755: DE GEMEENSCHAP 1935. - Willem Nieuwenhuis, A.J.D. van Oosten, Criton, Gerard Knuvelder, Gerard Wijdeveld, Alex Campeart, Clara Eggink, Gerard Wijdeveld, J. van Hattum.
K9751: DE GEMEENSCHAP 1932. - Anton van Duinkerken, Jacq. Schreurs, Albert Kuyle, Willem Nieuwenhuis, Pierre Kemp, Charles Eijck, A.J.D. van Oosten.
Y2865: - - Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel. 5e deel 2e aflevering.
T4304: - - Werk, Woningen, Welvaart.
R6663: LITERAIR AKKOORD 24. - Een keuze uit bijdragen verschenen in de Zuid- en Noordnederlandse tijdschriften van het jaar 1980.
R6664: LITERAIR AKKOORD 25. - Een keuze uit bijdragen verschenen in de Zuid- en Noordnederlandse letterkundige tijdschriften van het jaar 1981.
Y1791: - - No. 31. Overzicht van de Inkwartieringswet met bijbehoorende en aanverwante bepalingen ten dienste der troepencommandanten. ( Aanschr. D.v.O. 12 October 1917. 1e afd. nr. 1.).
R2374: RAAM LITERAIR MAANDBLAD NR. 47. - Liber amicorum in memoriam Anton van Duinkerken.
Y3762: - - Tentoonstelling Rondom een album van Koningin Sophie. Terugblik op het leven van Koningin Sophie der Nederlanden (1818-1877).
B1047: TIRADE 280/281. - Verhaar: Cornelie en Madeleine, Couperus en Zola. Krol: Niet meer dan een prototype. Cohen: Vredesbeweging. Bokshoorn: Het sceptisch tekort. Lee-Hamilton, Hamelink, Kusters, Droes, en Mesterom: Gedichten. Brief over Nescio. Spoor: Evelyn Blackett.
T6414: - - Bijdragen tot de geschiedenis der Vlaamsche IJzertragedie, 1914-1918. Deel I: Open brieven en vertoogschriften van de Vlaamsche Frontbeweging (1917-1918).
Y0149: - - The Tobacco and Cigar Trade and Manufacture. A general view of trade and industry in the Netherlands. Volume 5.
Y0150: - - The Coffee Trade. A general view of trade and industry in the Netherlands. Volume 6.
T4132: TIRADE 318. - Rutger Kopland, Dankzij de dingen (Dankwoord bij de aanvaarding van de P.C. Hooftprijs 1988). Anna Tilroe, Willem Jan Otten, Elisabeth Eybers, Robert Anker, e.a.
R7307: - Forjit my net! Tydskrift utjown fen 't selskip for Fryske tael en skriftenkennisse. Sauntsiende boek.
T7394: - - Zeilinga Amsterdam. Jachtzeilen - Kampeertenten.
T3916: - - Die Frau fur ihr Volk. Deutsches Frauenwerk.
T5230: - - Wie misdroegen zich? Gooische Klanken antwoordt den Gooi- en Eemlander. Opening van zaken over de geschiedenis van Gooische Klanken tezamen met een verweer tegen een vloed van lasterlijke aantijgingen en opzettelijke misleiding van de openbare meening in het Gooi- en Eemland.
R4348: [PERRON] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 13. - E. du Perron.
T9799: [COHEN]. - Verslag betreffende den toestand van het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam, gedurende het jaar 1930.
R6699: - - Gids voor de gratis pers: 2e jaargang 1937.
T4043: TIRADE 343. - Vroman: Boven Bijlmermeer. Lieske: Zolang dit gedicht. Brandt Corstius: De revolver. Otten: De wraak van de toneelschrijver. Ter Balkt: Laaglandse hymnen. Baal: De Engelenburcht. Herman Coenen: Rijkelijk, gul. Reisel: Het beloofde leven. Friedman: Een foto. Jonkman: Gedichten. Starkenburg: Badmeesters. Baeke: Gedichten. Lieske: Herlezen: W.F. Hermans. Otten: Essaykroniek: Elmer Schonberger. Lieske: poŽziekroniek: Rogi Wieg en Judith Herzberg.
R6696: - De Brabantse Folklore 15de jaargang nrs 85-86.
R6695: - De Brabantse Folklore Deel XXII Nr. 127.
R6694: - De Brabantse Folklore Deel XXII Nr. 126: Curiosa Criminalia. Nederlandse Moria Waardering. De Mouw van de Prins Bisschop. De Toteman te Tienen. Bibliographie. De Folkloristische Beweging.
R5721: - - Socialistische liederenbundel.
R5465: STEDELIJK MUSEUM CATALOGUS 225. - P. Alma.
R5471: - Salon Comique de 1880, illustre par Nidrac.
B4296: - Kopij en Boek. Enige richtlijnen voor de samenwerking tussen auteur, uitgever en drukker bij de vervaardiging van het boek.
R3339: - Kopij en Boek. Enige richtlijnen voor de samenwerking tussen auteur, uitgever en drukker bij de vervaardiging van het boek.
H5952: - Kort verslag van de plechtige zitting in de Ridderzaal aan het Binnenhof te 's-Gravenhage op 12 mei 1949 t.g.v. het veertigjarig bestaan van de Boekdrukkersorganisatie in Nederland.
L8648: - Korte Vroegpreken voor alle Zondagen van het Katholieke Kerkjaar van P. Pauls, Deken en Pastoor te Eupen.
R0974: - L' Innocence de Sacco et Vancetti.
H6063: - La Theologie Germanique. Chapitres choisis. Introduite par Sebastien Castellion et traduite par Pierre Poiret. Avec une Postface du Reediteur.
H0790: - La vie Parisienne. Eine indiskret illustrierte Forschungsreise durch 100 Jahre Pariser Sittengeschichte.
R2944: - - Le Boeuf sur le Toit. De buffel op zolder.
K5371: - Le siecle d'or de la miniature Flamande. Le mecenat de Philippe le Bon.
L3959: - - Leerlingen-regeling volgens artikel 16 der collectieve arbeids-overeenkomst in de typografie in Nederland.
Y2395: - - Uit de Korf. Winternummer 1949.
Y3520: - - Vaderlandsche uitboezeming, ter gelegenheid der echtverbindtenis van Z.K.H. Willem Karel Frederik, Prins der Nederlanden, met H.K.H. Louisa Augusta Wilhelmina Amelia, Prinses van Pruisen, te Berlijn voltrokken op den 21sten van bloeimaand, 1825.
R4479: - Handboekje W.B. [Wereldbibliotheek] Nederlandse uitgave, najaar 1947.
T5840: - - Jaarboekje van de Natuurphilosophische, Litterarische, Theologische en Juridische Studentenvereenigingen. Cursus 1900-1901.
R9455: - - Handboekje voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst. Eerste (1847), tweede (1848) en derde (1849) jaargang.
T3387: - - Biografisch Woordenboek der Belgische Kunstenaars van 1830 tot 1970.
Y0512: S.H.- V. G. - Van Breken en Bouwen.
R3063: - God Nederland & Oranje. no. 8. september 1967.
Y2531: - - Charles Laurent: Methode d'ecriture. Theorique et practique cahier no. 6. Methode d'ecriture par plusieurs professeurs cahier no. 8. F.M.A.A. Methode d'ecriture cahier no 9.
T5271: - - Huishoudboek 1938. Doe het met gas! Ontwerp Studio Thon de Does, Rotterdam.
T2054: DE GEMEENSCHAP 1935. - A.J.D. van Oosten. W. Nieuwenhuis. Gerard Wijdeveld. Ant. van Duinkerken. H. Vullinghs. Henri v.d. Burght. Charles Eyck. Koos van Doorne.
T6669: - - De stakingen in Amsterdam en de positie van het overheidspersoneel.
T3619: - - 50 jaar CPN, 1919-1969.
T4152: TIRADE 199. - J. de Kadt, Nixon en de toekomst van de democratie. R.J.Peskens, Het gewichtloze ringetje. A. Roland Holst, Over Lodewijk van Deyssel. e.a.
R1892: [KLAAS HANZEN HEEROMA]. - Margrieten.
T4134: TIRADE 329. - Paul Meeuws,Eva Gerlach, Leonard Nolens, Charlotte Mutsaers, Willem Jan Otten, J. Bernlef e.a.
H1362: - Het Grafisch Museum orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische vakken en van het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden.
T7559: - - Wat wil de Vrije Gemeente?
R1785: TIRADE 154. - Hierin: Gerard Kornelis van het Reve: Vier sprookjes.
R1620: TIRADE 074. - G. K. van het Reve, Brief uit Camden Town.
R1786: PENROSE ANNUAL. 68 - The Penrose Graphic Arts International Annual. Volume 68: 1975.
R4359: [VONDEL]. - J.FM. Sterck: Het stockske van Oldenbarneveldt. H.C. Diferee: Lijst der plano-drukken van gedichten van Vondel, voorhanden in het Vondel-Museum en, voor zoover bekend, in andere verzamelingen.
R4321: TIRADE 234. - Chr. van Geel: Tien slakken. A. Alberts: De waarzegster. H. de Coninck: Twaalf gedichten. P. de Smet: Richard Minne. C. Buddingh': Vier gedichten. F. Bokshoorn: De sociologie als oplichterij. S. Melissen: Drie gedichten.
R1675: [HAVERSCHMIDT] - Francois Haverschmidt. De dominee, de dichter, de mens. Bloemlezing met inleiding van J.J. Borger.
T6655: - - Groningen in vuur en puin. Groningen: Fire and Ruins.
M9851: [WOLFF & DEKEN] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 20. - Betje Wolff & Aagje Deken.
R1973: [DE PLOEG]. - De illegale pers over na-oorlogsche problemen.
R1894: [ANTHONY BOSMAN]. - Alleen de wind is vrij. Zes Chinese gedichten.
R1946: [ADRIAAN MORRIEN]. - Luchtalarm. [Gedichten door Adriaan Morrien, Utrecht].
R1848: - Klapper op de voordrachten, gehouden in de wetenschappelijke vergaderingen van 1892-1932. Nederlandsche Vereeniging voor Kindergeneeskunde.
R1586: - - De Libris Literatuur Prijs, de auteurs en de kans om te winnen. 20 jaar Stichting Literatuur Prijs: 20 jaar spraakmakend.
R1940: - Bekende Rotterdammers door hun stadgenoten beschreven. Zes en dertig bijdragen over burgers van Rotterdam, die in stadsbestuur, bedrijfsleven en op verscheidene gebieden van de cultuur hun stadgenoten tot voorbeeld zijn geweest of mede het leven en streven van hun stad bepaald hebben.
R1843: - - 50 jaar Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven.
L7633: - Another useless type book.
R3539: - Arbeiders-jaarboekje voor 1902, uitgegeven door de Sociaaldemokratische Arbeiderspartij. Vierde jaargang.
M6087: - - Ars Erotica. Die erotische Buchillustration im Frankreich des 18. Jahrhunderts.
R2445: - Art Directors' index to Photographers No. 9.
R1617: - Arte in Metropolitana. Biennale di Venezia. Comunita Fiamminga del Belgio.
H9454: - Beeld en tekst in het moderne wetenschappelijke boek. Catalogus van een tentoonstelling gehouden t.g.v. het vierhonderdjarig bestaan van de Universiteitsbibliotheek Leiden. 31 oktober 1987-17 januari 1988.
R0465: - Bekende landgenooten. 1e jaargang 1920.
R1980: - - Berijmd verzet. [Bloemlezing uit de verzetspoŽzie, samengesteld en ingeleid door K.C. van Boeschoten en L.J. Zimmerman].
L2145: - Bernardo Bellotto 1720-1780. Schilderijen en tekeningen uit het Nationaal Museum te Warschau.
R7678: - Beatrijs. Met inleiding en aantekeningen van W.H. Beuken.
T9642: - - Het Wilhelmus.
M9849: [HOORNIK] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 17. - Ed. Hoornik.
R3411: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS]. - De boere studeerkamer, of Rariteyt-kraam der zotten en zottinnen. Beschreven door een genoodschap boeren [...]
Y1636: [MUSSERT] - De Auto doodgeordend! Hoe de N.V. Politieke partijen het Autoverkeer in Nederland benadeelt.
T1760: - - Vlaamsche Liederen (Vlaamsch en Duitsch). Flamische Gedichte (Flamisch und Deutsch).
T1361: - - Sipke Huismans : Haags Gemeentemuseum, 4 maart-16 april 1967
T9373: [MULTATULI]. - Eduard Douwes Dekker - MULTATULI, Amsterdam 1820 - Nieder-Ingelheim 1887.
R7157: - - Vorstelijk Damast. Tafelgoed geschonken door Koningin Wilhelmina der Nederlanden aan Elisabeth Kroonprinses van Engeland Ter gelegenheid van haar huwelijk met Prins Philip Hertog van Edinburgh.
T4589: RAAM LITERAIR MAANDBLAD NR. 57. - Ivo Michiels.
T4041: TIRADE 342. - Meeuws: Verhalen. Moerbeek: De vrouwenhaat van Vallotton. Ghyssaert: Gedichten. Otten: Er is een fantastische poging mislukt. Bernlef: Uit het fotoboek van Dick Boer. Schiet niet op de pianist. Weijters: Gedichten. Matsier: Routes, Routines. Anker: Herlezen: Frans Kellendonk. Lieske: poŽziekroniek: Wilfred Smit.
Y3593: - - Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden over het jaar 1867. I: R. Fruin: De aanstelling van Marnix van St. Aldegonde tot Bijbelvertaler. II: M. de Vries: Floris ende Blancefloer, tekstcritiek. III: Mededeeling omtrent een Handschrift uit de 15de eeuw. IV: R. Fruin: Een anoniem pamflet van 1567 toegekend aan Marnix van St. Aldegonde.
T4137: TIRADE 333. - Tomas Lieske, Oorlogstuinen. Marlene Dumas, Tekeningen plus tekst. Kees 't Hart, Drie gedichten. T. Lieske: poŽziekroniek: Eva Gerlach. e.a.
R4557: - Buurserbeek. Overpeinzingen van een bramenzoeker.
T9522: - - Nr. I. Dagbundel ter gelegenheid van de PoŽziecarrousel 1997.
R3561: - Bijdragen en Mededelingen van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland gevestigd te Amsterdam No. X.
Y3687: - - De Nederlandse zoetwatervissen.
K8884: TIRADE 200. - Jubileumnummer.
K1671: SINGEL 262. - Ik hou van jou. Drieennegentig auteurs van Querido fotografisch, biografisch en bibliografisch.
R2608: SINGEL 262. - Zeventien auteursgeheimen.
R2581: SOMA 12. - Witold Gombrowicz. R.A. Cornet de Groot. A.M. Dhondt. Hans van Weely. H. Heeresma. Rob Flapper. Jan Kuijper. I.F. Stone.
R2582: SOMA 18/19. - Vladimir Nabokov.
R2583: SOMA 20/21. - Nieuw Proza! L. Ross. T. Diepgraber. J. Donkers. M. Postma. T. Graftdijk. M. Hartkamp. F. Koenegracht. D.A. Kooiman. G. Kuijer. K. Ouwens. P. Vos. A. Chionis. G.K. van het Reve. H. Heeresma. R.A. Cornets de Groot.
R2584: SOMA 22. - Nieuw proza 2: J.M.A. Biesheuvel. H. Plomp. E. Vanvugt. W.F. Hermans. G.K. van het Reve. Kees Ouwens. Gerard den Brabander. e.a.
R2585: SOMA 24/25. - Nieuw proza 3. H. Mulisch. V. Nabokov. G. Garcia Marquez. Johnny van Doorn. Pe Hawinkels. Hans Plommp. L.H. Wiener e.a.
R2586: SOMA 26. - H.R. Heite. H.C. ten Berge. Abu Nuwas. Robert Lemm. Juan Rulfo. R. Lucassen. J. Hamelink. D.A. Kooiman. Rutger Kopland.
R2588: SOMA 27. - C. Cabrera Infante, M. Pankowski, Chr. J. van Geel, Kooiman, Leo Ross, e.a.
R2591: TIRADE 010. - Tijdgenoten (De Custine en Sainte-Beuve). Cola Debrot: Dagboekbladen uit Geneve. Gedichten van Van Geel en J.A. Emmens. A. Koolhaas: Mijnheer Tip is de dikste mijnheer. J.J. Peereboom: Brief uit Parijs. L.Th. Lehmann: Klein pleidooi voor roem. Boekenoorlog op het kerkhof.
R2592: TIRADE 011. - Tijdgenoten (Sei Shonagon). Italo Svevo: Mijn ledigheid. Jan van Nijlen: De eenzame. Kwatrijnen. Van Geel, R. Campert: Gedichten. A. Morrien: Een ontslapen mode-koning. Cola Debrot: Dagboekbladen uit Geneve. L. Vroman: Ei vrienden. L.Th. Lehmann: Toneel om naar te kijken. K.L. Poll: Theater. J. Veenstra: Boekbespreking.
Y1252: - - Folies Bergere. De La Folie Pure. 1929 Septieme Album.
R2594: TIRADE 013. - Tijdgenoten (Delecluze). R.J. Peskens: Uitgestelde vragen. R. Campert: Gedichten. Een onmogelijke discussie. Cryptogram. L.Th. Lehmann: Een opgevoerd stuk, en Een student-poeet uit Utrecht.
R2595: TIRADE 016. - Tijdgenoten (Constant). R.J. Peskens: De bloemenkoopman. Gedichten door Jan van Nijlen, E. Eybers, H. Michaelis, Cola Debrot, Pierre Kemp en H. Ikink. Louis Paul Boon: Het sprookje van de wijzende hand. J. de Kadt: Charles Spencer Chaplins boemerang. J.W.L. Meyer: Nietzsche's zuster.
R2600: TIRADE 027. - Tijdgenoten (Leautaud). B. Vuyk: Koppen hebben gezichten. J.J. Peereboom: De lof der verveling. Gedichten door: R. Char, vertaald door A. Morrien. P. Peyeye: Brief uit Holland. J.W.L. Meyer: Antwoord aan P. Peyeye. J. van Hattum: De amulet.
M5362: TIRADE 300. - Jubileumnummer.
R4548: - - Rapport van de Belgische Socialisten over Punt VI van het kongres van 1880.
R3310: TIRADE 030. - Tijdgenoten (Prosper Merimee). H.U. Jesserun d'Oliveira: Interview met Lucebert en Lucebert, Nar en Koning. H. Romijn Meijer: Leraar in den vreemde. Chr. J. van Geel: Gedichten. W.L. Meijer: Camus en het absurde leven. Alfred Kossmann: Gebed tegen de dominees.
T5488: - - Wapens! Amerikaansche vliegtuigleveranties aan Duitschland / Soldaten in de mijnen / Een herhaling van 1918?
B7200: [HUYGENS]. - Constantijn en Christiaan Huygens op Hofwijck.
R7055: - Dr. August Borms voor het gerecht.
R7036: - - Het nieuws in eigen hand. Projektgroep Vrije Pers.
R4546: - De blyde incomste van syne keyserlycke ende catholycke majesteyt Carel den Sesden keyser der Romeynen, coninck van Spaignien, &c. als hertogh van Brabant, verleent den 8. October ende besworen den 11. der selve maendt in den jaere 1717.
R4553: - Verslag van het verhandelde in de vergadering van de Geneeskundige Afdeeling der Vereeniging tot het Bevorderen van de Beoefening der Wetenschap onder de Katholieken in Nederland.
T1188: - - Oorlog aan de kerk. Strijdschrift tegen de gebonden en voor de Vrije Gedachte.
T1189: [ HOCHSTETTER, JULIUS ]. - Monita Secreta of De geheime voorschriften der Jezuieten.
T2094: DE GEMEENSCHAP 1933. - A, van Duinkerken. Jacq. Schreurs. Renate. J.H. Kard. Vic. Reinders. A.J.D. van Oosten.
T2093: DE GEMEENSCHAP 1933. - St. van Schaik. Chr. de Graaff. Henri van der Burght. A.J.D. van Oosten. Jacq. Schreurs. A. van Duinkerken. J.A. Wijnhof. Simon Druyf. J.J. van Geuns. Martin Bruyns. e.a.
T2092: DE GEMEENSCHAP 1931. - Jac. Schreurs. Emile Erens. Jan H. de Groot. Justus Mercks. J. Babeliowsky. Albert Helman. A. van Duinkerken.
T2091: DE GEMEENSCHAP 1931. - A. van Duinkerken. Pierre Kemp. Jac. Stolte. V. Reijnders. S. van Ravensteyn. M. Mok. Willem Nieuwenhuis. Eric van der Steen. Leo van Breen.
T4186: TIRADE 051. - Leonard Linsky, Een omwenteling in de filosofie. Henk Romijn Meijer, Inspecteurs. Leo Vroman, Daar gaat mijn vlees. Lucebert en Pierre Kemp, Gedichten. J. van der Eng, Met wie is het afgelopen?
L8721: - - Biblia Sacra. A Biblical Monument by famous Dutch masters of the 17th Century.
T4443: TH., A.F. - Het schervengericht. Een transatlantische tragedie.
T9130: - - Geschenk der Christelijke Liefde aan Kinderen.
T4000: - - De Vrouwen-peerle, ofte Dryvoudighe Historie van Helena de Verduldighe/ Griseldis de Saeghtmoedige/ Florentina de Getrouwe.
Y1121: - - Nieuw Praktisch Rekenboek voor de Volksscholen. Door eene Vereeniging van Onderwijzers. Tweede stukje: De Hoofdregels in onbenoemde en benoemde getallen. Herhaling van het Eerste.
T2066: DE GEMEENSCHAP 1932. - Anton van Duinkerken. Chr. de Graaff. A.J.D. van Oosten. Ad. Sassen. Louis de Bourbon. F. Bordewijk. Eric van der Steen.
T2068: DE GEMEENSCHAP 1932. - A. van Duinkerken. A.J.D. van Oosten. Pierre Kemp. Albert Kuyle. Eduard Brom.
T2053: DE GEMEENSCHAP 1932. - Anton van Duinkerken. A.J. van Oosten. W.P.J. Pompe.Alex Campaert. S. van Ravesteijn. M. Mok. Louis de Bourbon. Albert Kuyle.
Y2507: TIRADE 400. - Frits Abrahams, Arnon Grunberg, Robert Anker, Aukje Holtrop, Atte Jongstra, Rutger Kopland, Jan Fontijn, Arjan Peters en vele anderen.
T2062: DE GEMEENSCHAP 1934. - Bevat o.a.: B. van Clairvaux. H. Andriessen. G. Wijdeveld. A. Coolen. E. Erens. A. Greban. W. Nolet. M. Nijhoff. e.v.a.
T2076: DE GEMEENSCHAP 1931. - Chr. de Graaff. Albert Helman. Franz von Eldenburg Ermke. Albert Kuyle. Vic. Reinders. A. van Duinkerken.
T2070: DE GEMEENSCHAP 1934. - A.J.D. van Oosten. Louis de Bourbon. Charles Eyck. Pierre Kemp. Paul Vlemminx. F. Bordewijk. Bernard Verhoeven. Jan Vercammen. Vic. Reinders. Koos van Doorne. Man Arnet. Kees Meekel. Anton van Duinkerken.
T2055: DE GEMEENSCHAP 1935. - Th.H. Schlichting. Louis de Bourbon. Ernest v.d. Hallen. A.J.D. van Oosten. Leo Boekraad. Jan Engelman. Pierre Kemp. Vic. Reinders. Koos van Doorne. J.J. van Geuns.
T2063: DE GEMEENSCHAP 1935. - A. van Duinkerken. A.J.D. van Oosten. Jan Engelman. Alex Campaert. J.C. Bloem. B. Verhoeven. G.W.V.D. Does. S. van Ravesteyn.
T2074: DE GEMEENSCHAP 1930. - Jac. Stolte. H. Marsman. G. Wijdeveld. Theun de Vries. Chr, de Graaff. A. van Duinkerken. Albert Helman. R.M. Rilke. G. Weustink.
T2059: DE GEMEENSCHAP 1933. - A. van Duinkerken. Pierre Kemp. Albert Kuyle. A.J.D. van Oosten. Emile Erens. Martin Bruijns. Antoon Coolen. To Holscher.
T2071: GEMEENSCHAP 1932. - Henri van Rooijen. Chr. de Graaff. Fr. E. Bruning. Frans Erens. Jacq. Schreurs. Albert Kuyle. A.J.D. van Oosten. Emile Erens. A. van Duinkerken. Pierre Kemp.
T2067: DE GEMEENSCHAP 1932. - Anton van Duinkerken. Emile Erens. A.J.D. van Oosten. Cuun v.d. Steene. Albert Kuyle. Vic. Reinders. J. van Schaveren. Jan Lindner. Charles Eijck. Henk Kuitenbrouwer. Pierre Kemp.
T2080: DE GEMEENSCHAP 1930. - A. van Duinkerken. Gabriel Smit. P. Hemdrix. Gerard Wijdevel. J.J. v. Geuns. Chr. de Graaff. M. Revis. Albert Helman.
T2072: DE GEMEENSCHAP 1933. - Henk Kuitenbrouwer. Pierre Kemp. Gabriel Smit. Antoon Coolen. A.J.D. van Oosten. Louis de Bourbon. M. Mok. J.J. van Geuns. A. van Duinkerken. Gaston Burssens.
T4344: M.J.L. - Gedenkschriften van den reserve-kapitein M.J.L., 1 R.V.A. 1914-1917.
T2073: DE GEMEENSCHAP 1931. - Frans Erens. A. van Duinkerken. Willem Nieuwenhuis. Pierre Kemp. Eric van der Steen. A.J.D. van Oosten. Leo van Been.
T2075: DE GEMEENSCHAP 1934. - Joep Nicolas. Bern. Verhoeven. G. Wijdeveld. D.A.M. Binnendijk. Aug. v. Cauwelaert. Pierre Kemp. Jan Engelman. Louis de Bourbon. Alex Campaert.
T2069: DE GEMEENSCHAP 1934. - Anton van Duinkerken. Gerard Wijdeveld. A.J.D. van Oosten. Louis de Bourbon. Pierre Kemp. F. Bordewijk.
Y1328: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel 1932. 99e jaargang 1 t/m 98. Januari-December.
Y1329: [VONDEL]. - De Vooys: Opmerkingen over de studie van Vondels taal. Molkenboer: Utrecht, Vondel, zachtleven en Booth. Sterck: Een zoekgeraakte versregel van Vondel. Bake: Sprokkelingen in het Vondelwoud.
Y1330: [VONDEL]. - De Vooys: Herinneringen aan de Antwerpsche moedertaal in Vondels werken. A. Nijland: Vondels Godefroy of Hierusalem verlost. Sterck: Vondels Staetwecker verduitscht in 1665. Leendertz: Een handschrift van Vondel. [...].
Y1331: [VONDEL]. - P. Leendertz: Vondel en Trigland. J.F.M. Sterck: Drie brieven van Willem van den Vondel.
T6214: [BLECKMANN, C.B.]. - Radicalen-raadsel. sic vos, non vobis Openbaringen en profetiŽn.
T6220: - - Staatspensioneering. Een waarschuwend woord aan de Arbeiders.
Y2136: [MEERMAN, WILLEM]. - Comoedia vetus, of Bootsmans-praetje. Met meerder Aenteykeningen opgeheldert; En vermeerdert. [met] Malle waegen zynde een Vervolg en Verantwoording van de Comoedia vetus, of Bootsmans-Praetje.
Y1197: - - Christelijk onderwijsboekje, ten gebruike bij katechizatien voor min- en meergevorderde leerlingen, opgesteld door de gezamenlijke predikaten der Nederduitsche Hervormde Gemeente van Leyden. 2e stukje, behelzende de Christelijke Geloofs- en Zedeleer.
R2136: [FEITH, RHIJNVIS]. - De Patriotten. Tooneelspel.
Y2424: - - Een Noord-Nederlander over zijn omreisje door Belgie in 1823.
T4911: - - Uitgaan in Oud-Amsterdam in tekening.
T4929: - - Die Nederlandse Grafiese Industrie.
T3545: - - Centennial Pocket Album.
T4561: TIRADE 021. - Tijdgenoten (Benvenuto Cellini). Over het drama, A. Tsjechow. Tirade en de pers. Vestdijk en de religie. Gedichten L.Th. Lehmann. Drie 1/2-acters Remco Campert. Misschien Cola Debrot. Tersiene Elisabeth Eybers. Er zit geen spek in de val A. Koolhaas. Gedichten door Sybren Polet.
Y3918: - - Souvenir aan de Echtverbindtenis van H.M. K.K. H.H. Prins Hendrik der Nederlanden en Prinses Marie van Pruissen.
R4051: - - Illustriertes Briefmarken-Journal. Organ fŁr die Gesamt-Interessen der Briefmarkenkunde. XXXVIII. Jahrgang, 1911.
R6638: - Roseboek van de muiterij.
Y1768: - - Sangam - Over helden en minnaars. Klassieke poŽzie uit Zuid-India. Uit het Tamil vertaald en ingeleid door Herman Tieken.
T6762: - - Adres van het R.C. parochiaal Wees- en armbestuur te Alkmaar aan den gemeenteraad aldaar.
T9285: - - Pioniervoorschrift voor de infanterie. (P.V.I. !!'17). Ontwerp 1917. Tweede gedeelte. Grondwerk, Timmerwerk, Gemeenschapsmiddelen en Legering. No. 99A. 99A. 99C.
Y2850: [ASQUITH, HERBERT HENRY]. - Speech by the Prime Minister of Great Britain. The power responsible for the war is Germany. 4 September 1914.
Y2851: - - Manner um den Papst. Wer macht die Politik des Vatikans? Im Anhang Berichte und Artikel, die im Angriff erschienen sind.
R5787: B.E.F. - Wij willen Holland houen.
R4015: - Het verslag Van Cauwelaert inzake het anti-Nederlandsch verdrag. Een Vlaamsch-nationaal antwoord en eene waarschuwing aan Nederland
Y3909: - - Prinses Marianne der Nederlanden 1810-1883. Tentoonstelling 12 juni t/m 8 augustus 1971.
T6160: - - Cooperatief Arsenaal.
T9597: - - Historie van Mariken van Nieumeghen. [facsimile van] W. Vorsterman, Antwerpen, c. 1518.
Y1946: - - Statuten van de Naamlooze Vennootschap De Leeuwarder Volks-Gaarkeuken te Leeuwarden. Losse bijlage: Huishoudelijk Regelement voor het Bestuur.
T7297: - - De veldarbeid van kinderen in Nederland. Verslag der enquetes, gehouden door de afdeelingen van den Bond van Ned. Onderwijzers, de Soc. Dem. Arbeiderspartij en den Socialisten-Bond in Nederland in zake de uitbreiding en duur van den veldarbeid van kinderen ten platten lande, ten behoeve van het Onderwijs-Congres op 4 Juni 1899.
T9591: [DIJK, J.F. VAN]. - Eenvoudig Verhaal, van de naar Frankrijk weggevoerden der voormalige Haagsche Oranje Gardes te Woerden, na den noodlottige 24 November 1813, gevangen genomen. Door een derzelven beschreeven.
T6151: - - Opening der Schweer bey der Becke Stichting te Dieren, 9 Augustus 1913.
R8527: - Een uitstapje naar en wandelingen door Gaasterland.
R8523: - Gids voor Zierikzee en de eilanden Schouwen en Duiveland. Met 21 teekeningen van Mr. J.G. Huyser.
R8456: - Een nieuwe stadstoren met carillon voor Leeuwarden.
R8522: - Rapport van de Commissie voor Rationeele Woningbouw, gevormd uit vertegenwoordigers van Nederlandsche Cooperatieve Vrouwenbond enz.
Y0511: W. -D. H.T. - Nu of nooit!
T3558: - - Tien jaar Elseviers Weekblad. Willekeurige bloemlezing van october 1935 tot october 1955.
Y0481: - - Der deutsche Buchhandel im Spiegel der Vossischen Zeitung.
Y0891: - - Physiologie van Amsterdam. Herdruk.
R8323: DE GEMEENSCHAP 1931. - 7e jaargang nr. 3, maart 1931.
Y0157: - - Het socialistisch schandaal te Maastricht, of De Wilde staking aan de Maastrichtsche zinkwitfabriek.
R1317: TIRADE 082. - Wittkampf: De dag van de rode bessen: Simon Carmiggelt Vijftig jaar. d'Haen: John Milton: Lycida. Vroman: Een oosterse middag. Timmer: Russische notities. Brockway: Literaire tijdschriften in Engeland.
T2925: P.C. D. B. [= BEAUMONT, PAULUS DE]. - Mastreechter versjes en leedsjes. Oetgegeve ten veurdeile vaan 'n ech Mastreechs good werrek.
R4501: - - De Socialisten in het Parlement: Niet klerikaal, niet liberaal, maar socialist.
T2848: J.N. [= NANNING, J.]. - Twee PredikatiŽn op den Jaarlykschen Gedenkdag van het Wonder der Heilige Stede, gedaan binnen Amsteldam. [met] Brief van Desiderius Erasmus van Rotterdam, aan Koenraad Pelikaan, bevattende zyn gevoelen wegens het Heilig Avondmaal des Heeren. Misgaders twee Predikatien , Onlangs over dezelve Stoffe gedaan.
Y1600: - - Feest-Concert t.g.v. het 285-jarig bestaan der Instelling van Hooger Onderwijs te Amsterdam op dinsdag 26 juni 1917 in de Groote Zaal van het Concertgebouw.
T5438: J.B. - Strijd en overwinning.
R0075: DE GEMEENSCHAP 1933. - Albert Kuyle. Gabriel Smit. Jacq. Scjreurs. Chr. de Graaff. A.J.D. van Oosten. Anton van Duinkerken. Paul Vlemminx.
T4581: - - Boon's geillustreerd magazijn: 9e jaargang tweede deel.
T0936: - - Histoire de la Belgique Contemporaine 1830-1914. Drie delen.
L0290: TIRADE 113/114. - Inhoud: R. Nieuwenhuys, F.W. Junghuhn, C. Buddingh, H.G. Schogt, A.M. dhondt, Chr. J. van Geel, J. de Kadt, A. Roland Holst, R. de Roos, J.H.W. Veenstra, G. Krol.
L0289: TIRADE 115/116. - Inhoud: J. Droogleever Fortuyn, G.K. van het Reve, J. de Kadt, C. Buddingh, H. Brandt Corstius, Hanny Michaelis, A.L. Schneiders, Leo Vroman, Philo Bregstein, W. Wilmink, G. Krol.
B1077: TIRADE 224. - Jesenin: Afscheidsgedicht. Majokovski: Aan Sergej Jesenin. Francken: Slordigheid in Het Verboden Rijk. Hamelink: Sierra Bernia. Buddingh, Droes en Steeg: Gedichten. Weerwoord: Een vitalistische vent met visie, Reinout Hogeweg.
L3558: TIRADE 250. - De Nieuwe Revisor door Jeroen Brouwers.
B1051: TIRADE 255. - Gomperts: Een snuifje wetenschap en een slik literaire kritiek. Meijer: Mei '68 en de Goelag Archipel. Goedegebuure: Marsman naleven. Hart: De eerste lichting. Fondse: Gedicht. Lefelaar: De selectieve exactheid van Kousbroek.
B1053: TIRADE 288. - Noordzij: De nieuwe letters van de keizer. Raven: Egyptisch dagboek. Kovacs: Vredesbewegingen in Oost en West. Dresden: Hugo de Groot. Burnier: Boeddha. Bokshoorn: Keynes en de ijdele gebruikers van zijn naam. Roosenschoon W. Smit. Layxtermann: Marx zonder maskerade. Gedichten.
B1060: TIRADE 307. - C.Kloos: Kellendonk denker, aangenaam. Wentholt: Over D.H. Lawrence en Thomas Mann. Neck Yoder: Calibans antwoord. Herk: Van Melk en bloed. Bokshoorn: Ironie als allemanshouding. Sandberg: Zeus verlos ons van de Olympische gedachte. Brodski, Tellegen, Kruit en Pallemans: Gedichten.
Y0838: - - Homes and Gardens: Collectors Guide 3: Glass.
T4307: C.P.N. - Proces in Budapest. De ontmaskering van de grote samenzwering.
T6584: - - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan op 10 januari 1948 [van de] Rotterdamse Journalisten-Vereniging.
T4185: TIRADE 052. - A. Koolhaas, Namens Miel. E. Ternoo, Een en ander over de esthetica van de roman. K. Fens, Koolhaas' Dierenverhalen. Pierre Kemp, Gedichten.
B8896: TIRADE 062. - Niet eerder gepubliceerde verhalen en fragmenten van Nescio.
R8635: - Catalogus Tuinbouwtentoonstelling Herfstpracht 1947 in de Harmonie Groningen 16 t/m 20 september.
T5057: - - Aanteekeningen voor het debat, bij de stembus van 1905.
T4668: - - Sint Lydwina door een contemplatieve van Bethanie, Bloemendaal.
R9560: KOPPERMAANDAG 2011. - Toeval bestaat niet.
Y3631: [ALBERDINGK THIJM, J.A.]. - Een nieuw lied van Joost van den Vondel, opgezongen door zijne schim, in den nacht van Woensdag op Donderdag (29-30 Aug. ll.), nadat de Gemeente-Raad van Amsterdam, het verzoek der Vondels-Commissie, om eene fundering voor het standbeeld aan de torensluis te leggen, had gewezen van de hand.
T4128: PENROSE ANNUAL. 56 - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume 56: 1962.
Y0445: - - Fascisme ou Liberte. / Theocratie.
Y0444: - - Britsch-Indie getrouw. De London correspondent van de 'New York Times' interviewt Lord Hardinge of Penshurst.
Y0443: - - Joe Smith Travailleur Americain.
Y3462: [CATALOGUS]. - Gemeente Amsterdam. Tentoonstelling van Schilderijen, Wandschilderingen, Beeldhouwwwerk, Sierkunst.
R5645: - 107de verslag van het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde te Leeuwarden 1 januari - 31 december 1935.
T2082: DE GEMEENSCHAP 1930. - W.P.J. Pomp. Albert Kuyle. A. van Duinkerken. H. Kuitenbrouwer. S. van Ravesteijn. W. Herpers.
T9818: - - Het Plan van de Arbeid en de Middenstand.
R9337: - - Karel ende Elegast. Opnieuw uitgegeven en toegelicht door J. Bergsma.
T4940: - - Hulde aan de Onbevlekte Ontvangenis ter gelegenheid van het vijftig-jarig jubile der dogma-verklaring, 1854, 8 december, 1904, gebracht op 21 december 1904, door de congregatie van Maria Onbevlekt Ontvangen en van den heiligen Aloysius, onder leiding van den Katholieken Kunstkring De Violier
T4945: - - Occupied England. A Selection of Drawings and Jokes.
T4949: - - Wat willen de Sociaaldemokraten? Een woord tot de arbeiders van distrikt V.
T7735: - - Ruilverkaveling, een nationaal belang. Economie en ruilverkaveling. Behoefte aan ruilverkaveling. Crisis en ruilverkaveling.
B1078: TIRADE 226/227. - Hotz: Een aalmoes in Tolz. Kadt: De verkiezingen der natie. Hanlo & Vinkenoog: Brieven. Wildemeersch: In Vlaanderen is hij de Coninck van het Nieuw-Realisme. Francken: Een vergeten Naturalist. Koenegracht, Buddingh, De Coninck, Steeg en Schagen: Gedichten.
R7522: - Die Sproke van Beatrijs. Inleiding M.R. de Brouwer.
B1023: TIRADE 151. - Amalrik: De Boetyrki-gevangenis. Timmer: Russische notities. Geel: 23 gedichten. Kadt: Van jonge en oude revolutionairen. Deel: 3 gedichten. Terduyn: Onvoltooide trilogie.
R7521: - Beatrijs. [toneelbewerking].
R4227: [WILLEMS, J.-F.]. - Gedenkzuil aen J.-F. Willems toegewyd.
R4242: - Prysdeeling by de Akademie van teeken- en bouwkunde der stad Eecloo.
Y3807: - - Van schaamte ontbloot. Het naakt in de Nederlandse kunst, Ca.1500-heden.
Y1795: - - No. 52. Handleiding Gasbescherming. Deel I. (Aanschrijving M.v.D. van 29 Augustus 1932, 11de Afd. B, No. 28).
Y1796: - - No. 71/1. Voorschrift voor het gebruik van Luchtstrijdkrachten. (V. Luchstr. kr. Dl. I). (Aanschrijving M.v.S., M. v. D. a.i. van 11 Juli 1936. 11e Afd. B, Nr. 16).
Y3902: - - Orde van den dienst ter gelegenheid van de kerkelijke herdenking van de vijf en twintigjarige regeering van Hare Majesteit Wilhelmina, koningin der Nederlanden op Woensdag 24 Eloel 5683, 5 Sept. 1923 [in de synagoge te Amsterdam]
Y3903: - - Orde van den dienst bij den dank- en bidstond ter gelegenheid van het voorgenomen huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana met Z.H. Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld in de Synagoge te 's-Hertogenbosch te houden op woensdag 24 Thebet 5697 - 6 Januari 1937.
T7395: - - Panorama De intocht van Jezus. Amsterdam Plantage tegenover Artis.
Y1941: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel 1864.
R8120: - - Mary of Nimmegen. A facsimile reproduction fo the copy of the english version in the Huntington Library. With an introducion by Harry Morgan Ayres and Adriaan Jacob Barnouw.
T8748: [WAALS, JACQUELIE E.]. - De Herdersfluit. Opstellen over de poŽzie van Jacqueline E. van der Waals. Voorzien van een bloemlezing. Geschreven en samengesteld door Myrtuscollege A 5.
T6055: - - Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, Prinses van Waldeck Pyrmont, Oud Koningin Regentes der Nederlanden, Koningin Moeder overleden op 20 Maart 1934.
T8730: - - Description de l'arbre a quinquina. Memoire inedit de Joseph de Jussieu (1737).
R5262: - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 22e jrg. nr. 1-4. 1998.
Y1443: - - La journee de huit heures. Ed. par la Commission Confederale de Propagande pour les huit heures.
R5688: - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 16e jrg. nr. 1-4. 1992.
R5689: - De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw. 7e jrg. nr. 1-4. 1983.
T0018: - - De Big Five. Roosevelt, Churchill, Stalin, Eisenhower, Tsjiang Kai-Sjek.
Y2556: - - Wirtschaftsschule des Deuteschen Metallarbeiter-Verbandes Bad Durrenberg. Den Abgeordneten zum XVIII. ordentlichen Verbandstag in Karlsruhe 1928 gewidmet.
Y3123: - - The Laws of Croquet and Regulations for Prize Meetings. As adopted by the Croquet Association.
T3990: - - IN MEMORIAM.
T4181: TIRADE 064. - Beb Vuijk, De oudste waardigheid. Karel van het Reve, De goede verstaander. H.J. Friedericy, Mrs Robinson. e.a.
T8397: [KOMRIJ]. - Komrij Route.
Y1617: - - Catalogue de la troisieme partie du celebre Cabinet Gravures et Eau Fortes de Feu Monsieur Jean Gisbert Baron Verstolk de Soelen Vente 31 mars 1851
T7283: - - Verslag van de sociale week, gehouden te Breda 1 - 8 September 1907. Uitgave van het Centraal Bureau van de Katholieke Sociale Actie.
R6184: - De Zuidergasfabriek. L'Usine a gaz Zuid. Das Zuider Gaswerk. The Zuider Gasworks.
Y1908: - - Skrzydlata Polska. 1935. Nr. 10.
Y3575: - - 13. Februar 1960. 225 Jahre Vandenhoeck & Ruprecht in Gottingen.
T4323: - - De merkweerdigste voorvallen, daeden, vertoon-schriften, aengewezene herderlyke brieven, decreeten, etc., van wylen den uytmuntensten heer Joannes-Henricus, Priester Cardinael van de Heylige Roomsche Kerk, Graef van Franckenberg en Schellendorff, tienden Aerts-Bisschop van Mechelen, Primaet der Nederlanden, Ridder van 't Groot-Kruys van den H. Stephanus, Geheymen Raed van Zyne Keyzerlyke en Koninglyke Majesteyt, etc. overleeden den 11.sten dag van june 1804 : voorgegaen van een lyk-sermoon.
T3476: - - Maandelijksche Kronijk. Geschiedenis van den dag. 15 januari 1854, 3e jrg. Nr.1. Met portret.
T3234: - - Gedenkboek der Nederlandsch Indische Theecultuur 1824-1924. Uitgegeven door het proefstation voor thee bij gelegenheid van het theecongres met tentoonstelling Bandoeng 1924.
Y1119: B.M.K.D.K. - Tweede Leesboek . Schrijf- en Leesleerwijze.
T4335: - - Voor wijde horizonnen... Kerstbrochure.
T2921: - - Socialistische Liederenbundel. 58 Strijd- en Propagandaliederen.
Y1442: - - La journee de huit heures dans le batiment. Ed. par la Commission Confederale de Propagande pour les huit heures.
Y2690: - - Bezoek van H.M. de Koningin en Z.K.H. den Prins aan Zeeland 1907.
Y2642: - - Pottery, Glass and Building Materials. A general view of trade and industry in the Netherlands. Volume 18.
Y2688: - - Feestuitgave ter gelegenheid van het 25-jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. 6 Sept. 1898 - 6 Sept. 1923.
Y2689: - - Bezoek van H.M. de Koningin en Z.K.H. den Prins aan Friesland 25-27 September 1905.
T6820: - - Korte beschrijving van het Evangeliesch Luthersch Diaconie- Wees-, Oude Mannen en Vrouwenhuis te Amsterdam.
R1481: - - Reineke Fuchs. Das Niederdeutsche Epos. Reynke de Vos von 1498 mit 40 Holzschnitten des Originals. Ubertragung und Nachwort von Karl Langosch.
R2606: - - De Boekenwereld. Keuze catalogus voor 1941-1942.
R6486: - - Seyss-Inquart. De beul van Nederland. 5 Jaren roof, terreur en misdaad. Door B 1/10.
Y2568: CATALOGUE 1953. - AIGA. (American Institute of Graphic Arts). 4th Annual Magazine Show.
Y2567: - - Catalogus der Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam. Vijfde deel Supplement-Catalogus 1927-1939 met Register.
Y0494: - - K.R.O. Televisie.
T4328: - - Livre d'Or de l'Exil Francais.
Y1942: - - Nieuwsblad voor den Boekhandel, 8e jaargang 1841.
T7948: - - In vogelvlucht over een eeuw "Ten Hagen". 1844-1944.
T2051: DE GEMEENSCHAP 1935. - A.J.D. van Oosten. Anton van Duinkerken. Jo de Wit. L.G.J. Verberne. J.C. Bloem. Rene de Vos. Pierre Kemp. Louis de Bourbon. Vic. Reinders. Alex. Campaert. Willem Nieuwenhuis. Jan Engelman. M. Mok. F.Ph.A. Tellegen.
Y2926: - - Orde van Oranje-Nassau : Wet van den 4den April 1892, no. 55, gewijzigd bij de wetten van 10 februari 1910 (staatsblad No. 56) en van 21 maart 1923 (staatsblad No. 155).
Y4125: - - Vierde en Vijfde en Sesde Vervolg van de Latynsche en Nederduitsche Keurdichten.
T9950: - - Korte beschrijving van de Centrale Noord II der Gemeente Electriciteitswerken. Samengesteld t.g.v. haar officieele inbedrijfstelling.
T2141: - - Briefwisseling tusschen zijner Majesteits Regeering in het Vereenigd Koninkrijk en de Duitsche Regeering. Vertaald in opdracht van de Britsche Legatie.
T2147: IR. P. - Hitler, Mussolini, Mussert, Uitkomst?
T1795: M.J. - Er is onrecht gedaan in Katholiek Amsterdam. Eenige beschouwingen rond Het Spaarnestad-Concern.
T4374: - - Afscheid van Adolf en Antoon. Hekeldichten. Ter herinnering voor het nageslacht.
T4556: - - Een Nieuwe Catechismus voor den Vlaamschen Nationalist.
R7292: - Snakerijen van Tijl Uilenspiegel. Bewerkt voor de jeugd naar de oudste uitgaven. Met 24 gravuren.
T2164: L., M.D. VAN. - Caricatuur-Historie van Napoleon III. Naar het Engelsch. Met 135 Houtsneeplaten.
R5803: - Het Stikstofbindingsbedrijf der Staatsmijnen in Limburg.
Y2421: - - Onze belangen. Gesprekken over het Nieuws van den Dag. Eerste Deel. 1967 - December 1968. No 1 - 50.
Y0442: - - Rapport over de uitsluiting in de bouwvakken te Amsterdam van 8 Augustus tot 20 November 1905. Uitgebracht door het comite uit de bouwvakken.
Y0441: - - Wat is en doet de SAJ? Socialistische Arbeiders-Jeugd (Rotterdam).
T7731: - - Het Soechomlinow-proces. De Russische mobilisatie in 1914, bezien in het licht van de officieele documenten en de onthullingen van het proces.
Y4281: - - Zij willen niet, zij moeten!
T2088: DE GEMEENSCHAP 1931. - Jan H. de Groot. Albert Helman. A.J.D. van Oosten. Emile Erens. Hans van Zijl. Albert Helman. J.C. van Schagen. Theun de Vries.
T2087: DE GEMEENSCHAP 1930. - G. Wijdeveld. A. van Duinkerken. H. Andriessen. To Holscher. Man Arnet. Theun de Vries. Gabriel Smit. V. Reinders. Jac. Stolte. B. Verhoeven. K. Gabriel Pfeill. N.G.H. Deen. Th. H. Schlichting.
Y2849: - - Einen Diktator mussten wir haben!
T2942: - - Het Roode lied. Een bundel veel gezongen liederen der Nederlandsche Arbeidersbeweging.
Y2562: - - Resoluties 1894-1904 benevens beginselverklaring. Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland.
R6660: - Zondagsdichters over Amsterdam. poŽzie uit liefhebberij II.
Y1122: - - Nieuw Praktisch Rekenboek voor de Volksscholen. Door eene Vereeniging van Onderwijzers. Derde stukje: De Tiendeelige Breuken.
Y1594: - - Overdruk uit de Handelingen van het Eerste Nederlandsch-Indisch Natuurwetenschappelijk Congres. Weltevreden 3-6 October 1919. Met Illustraties: Geschiedenis van de Krakatau-groep. + 3 uitklapbare kaarten.
R7202: - Een bedreiging. De buurt der Gildekamersstraat.
R9063: - - Rapport over het onderwijs der kinderen die in of voor fabrieken arbeiden.
T2079: DE GEMEENSCHAP 1933. - A. van Duinkerken. A.J.D. van Oosten. Albert Kuyle. Jacques Schreurs.
T4327: - - Das Farben Misch Buch.
Y4118: - - Tafereelen uit den algemeenen watersnood van februarij 1825, opgedragen aan de Nederlandsche jeugd. [met een voorrede van de schrijver].
Y0576: - - Officieele Gids voor het 34ste Bondsconcours. Uitgeschreven door de Bond van Harmonie- en Fanfarecorpsen Provincie Utrecht en Omstreken. Te houden op 22 Mei 1941 en 2 Juni 1941 te Abcoude.
R5328: - Die Schonsten Bucher der Deutschen Demokratischen Republik 1985.
R5329: - De Femogtyve Vakreste Boker 1957. Nordisk Bokkunst
R5330: - De Femogtyve Vakreste Boker 1958. Nordisk Bokkunst
R5331: - Catalogue de la Bibliotheque de l'Academie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles. Premiere Partie.
R5333: - Bonheur.
Y3694: - - Mina's Pop; Geen kroon voor mij; Plaaglust; Leentje's eerste dienst; Op moeders graf; Verloren en gevonden; De verjaardag; Jakob, de kleine courantenjongen; Moeders raad; Een gevoelige les; Grootmoeders bede.
B0998: TIRADE 163. - Grootendorst: Kees de jongen en de grote pers. G.K.v.h. Reve: Vijf gedichten. Wiener: Ik ben ook nog leraar. Geel: Diergedichten. Veenstra: Konkrete poŽzie. Wesselo: Weder de dood van mijn broer.
R5371: [CASANOVA]. - Brieven van vrouwen aan Casanova. Vertaald en bezorgd door Els Naaijkens.
Y1363: - - De Militaire Spectator. Maandblad voor de Weermacht van Nederland en Indie. 101ste jaargang no. 1, Januari 1932 Jubileum-nummer bij het Honderdjarig bestaan.
Y2173: - - De Oude Tante. Nieuwe Kermis-March. Bewerkt naar bekende melodien voor piano.
Y1366: - - Holland in de dertiende eeuw. Leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw.
Y1367: - - Nationale Snipperdag. Een gemeenschappelijke aflevering van de Nederlandse letterkundige en Algemeen-Culturele tijdschriften, uitgegeven in plaats van de afzonderlijke Aprilnummers 1954, ter gelegenheid van de tiende Bevrijdingsdag 5 mei 1945 - 5 mei 1954
Y1609: - De Stad Antwerpen een Vlaamsch Weekblad. 2e jrg. 1929 nr. 11. Bevat o.a.: Heer Em. De Bom, De zeer verdienstelijke stadsbibliothecaris in zijn kabinet.
R5446: - Nieuwsblad voor den Boekhandel. 55ste jaargang 1880.
R5447: - Nieuwsblad voor den Boekhandel. 50ste jaargang 1883.
R5486: TIRADE 252. - Herman de Coninck, A. Morrien, M. Kneepkens: Gedichten. P.H. Dubois: Isabelle de Charriere verklaart zich nader. J. Goedegebuure: De subversieve schoonheid. K. Helsloot: Een overtuigend schrijver. F. Bokshoorn: Een bijzonder bordeauxs sap, jaargang 1580.
R5487: TIRADE 254. - E. Kummer: Mort a credit. J. Herzberg, A. Morrien, H. van Waarsenburg: Gedichten. Maarten 't Hart: De bekering van Hannemieke Stamperius. J. Goedegebuure: De schrijver als boekbespreker.
R5488: TIRADE 286. - C. Sanders: Het lied van een jongen. Jeroen Brouwers: Jan Emmens (1924-1971). H. van Gelre: Het geval Joseph Beuys. Leo Vroman: Het bed. Ch.B. Timmer: Russische notities. H.F. Cohen: Over aard en oorzaken van de 17e eeuwse wetenschapsrevolutie. H. van den Bergh: De poppenspeler en zijn marionetten.
R5489: TIRADE 258/259. - A. Korteweg, J. Trapman, Leo Vroman, Marko Fondse, K. Helsloot, J.C. van Schagen, A. Morrien, F. Koenegracht, J. Hamelink: Gedichten. Kees Fens: Zo is het. Jeroen Brouwers: Voorjaarsmoeheid. J.G. Gaarlandt: Cambridge voorbij.
R5510: - Een belangrijk plekje in onze oude Amstelstad.
R5518: - Amsterdam between D-Day and Liberation, June 1944 - May 1945.
T5732: - Jaarverslag over 1906-1907. Van de Vereeniging tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden gevestigd te Amsterdam.
R5523: - Wijkgids De Jordaan.
R5540: - Doel en verrichte werkzaamheden van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de Drooggelegde Zuiderzeepolders.
R5544: - Restauratie der Noorderkerk te Hoorn.
R5571: - Amsterdam in de 18de eeuw. Museum Fodor: vierde tentoonstelling 2 juli - 30 september 1934.
T7081: - - Bijdragen tot de Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant over het jaar 1869.
T2923: - - Het Roode lied. Een bundel veel gezongen liederen der Nederlandsche Arbeidersbeweging.
T2924: - - Sociaal-Demokratisch Liederenboekje. 43 bekende populaire liederen.
T7300: - - De Kindercourant van het Utrechtsch Nieuwsblad. 1934-1935. Nrs: 1-52.
T5529: FR. L.F.J.H. EN J.F.S. - Allegorie bij het Vijf-en-zeventigjarig Bestaan der Maatschappij V.W.
T3910: - - Geo-hydrologische gesteldheid van de Wieringermeer. Rapport, samengesteld door den Dienst der Zuiderzeewerken in samenwerking met het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening.
T5866: - - Een dwangcontract.
Y2012: - - Ned. Ver. tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. Afd. Nieuwendam Buiksloot e.o. Herdenkings-avond Amsterdam-Noord 25 febr. 1910-1935.
Y0333: - - Van leed en zorg. Het conflict in de steenindustrie [uitgave van den Ned. R.K. Steenfabrieksarbeidersbond St. Stephanus].
Y0183: FEESTGIDS 1887. - Geillustreerde Feestgids. Amsterdam April 1887. Uitgegeven onder medewerking van het Uitvoerend Comite der Feestcommissie (Voorz. A.J.C.S.J. Bergsma), met illustratien van H.P. Berlage, Gerard Muller, L.W.R. Wenckebach. T.g.v. de 70e verjaardag van Koning Willem III.
T9226: - - O, Amsterdam is Grandioos! Coupletten gezongen door den Heer en Mevrouw Gosschalk in den Parktuin te Amsterdam en De Harmonie te Groningen. Voor zang en piano.
T7397: - - 1866-1966. 100 jaar Amstel Hotel, Amsterdam.
R8851: - - De weg naar Socialistisch Nederland. Ontwerp beginselprogram der C.P.N. Opgesteld door het Dagelijks Bestuur der Partij.
T6193: - - Duijs 1933 of November 1918.
Y3300: - - 50 Jaren Boekdruk. Buitengewoon nummer van het Drukkersweekblad t.g.v. het gouden regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina.
T6140: - - Catalogus. Het Huis Oranje Nassau en de Leidse Universiteit.
Y2935: - - Programma der feesten te geven door de Vereeniging tot veredeling van het volksvermaak, te Amsterdam, ter viering van den verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina der Nederlanden op 31 Augustus 1901.
B0994: TIRADE 160. - Veenstra: Van Ostaijen en het organische vers. Michaelis: Vier gedichten. Fontijn: Nooit meer slapen of naar het middelpunt der aarde. Hanlo: Als God fatsoenlijk is (en anders is Hij geen God). Groot: Generatieproblemen in perspectief.
T8579: BZZLLETIN 086. - Ger Verrips, Oek de Jong, Sal SAnten, August Strindberg, Francisco Quevedo.
T8580: BZZLLETIN 082. - R. Musil, A. den Doolaard e.a.
T2096: DE GEMEENSCHAP 1933. - W.P.J. Pompe. A.J.D. van Oosten. Frans Erens. Antoon Coolen. Koos van Doorne. Chr. de Graaff. Albert Kuyle. Gabriel Smit.
Y1652: - - TweeŽndertig Griekse verzen. Gedichten uit het oude Griekenland.
T6026: NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT NR. 212. - Nederlandsche Staats-Courant. Zondag 11 en Maandag 12 September 1898. H.M. de Koningin keerde terug naar Den Haag.
T6071: - - De Oranjeboom en de rijpsten zijner vruchten. Feest-uitgave 12 Mei 1874.
T0981: - - Tijdsignalen 1930. Bloemlezing uit moderne revolutionaire poŽzie. Tweede jaargang.
Y3487: - - Tentoonstelling Vier eeuwen Oranje.
Y3920: - - Vaarwel aan Hare Koninklijke Hoogheid Princes, Wilhelmina, Frederika, Louisa, Marianne, der Nederlanden. Door J.W. Aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins, Frederik, Hendrik, Albert van Pruissen.
T2312: - - Programma t.g.v. de herdenking van de vierhonderdste verjaardag van het overlijden van Christoffel Plantijn (ca. 1520-1589).
Y3486: - - Tentoonstelling van Oranje-portretten uit het Huis ten Bosch
T1067: [SPINOZA]. - Spinoza herdacht 1677 21 februari 1977.
T4735: [STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE]. - Nederlandse literatuur in de marge. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in de expositiezalen van de Koninklijke Bibliotheek 1 juni-27 juli 1985.
T6890: - - Nationalsozialistisches Strafrecht. Denkschrift des Preußischen Justizministers.
T9300: - - Betoog van het uitvoerbare der voorgeslagen middelen om, gedurende het strenge jaargetijde, in de behoeften van noodlijdenden, door buitengewone maatregelen te voorzien, door den schrijver der Proeve van onderzoek, enz.
T4365: - - Brood en Bezinning. Corporatief en cultureel program van De Nederlandsche Unie.
T5779: [BOKKEL, J.G. TEN]. - Dominee, pastoor of rabbi? Populaire kritiek.
R8164: TIRADE 212. - Theo Thijssen brieven aan zijn uitgever. Cola Debrot, Het Venezolaans-Antilliaans Antagonisme in de 16e eeuw.
R8800: - - Programma-boek van de sociale week. 1-8 september 1912. Breda.
Y3030: TOONEELGIDS. XIIE JAAR 1926. - Tooneelgids XIIe jaar 1926. nrs: 1 t/m 12.
R8181: - Marino Marini als schilder.
Y3494: - - Officieele feestgids bij gelegenheid van het bezoek van hunne majesteiten Koning Willem III en Koningin Emma aan Amsterdam 21-28 April 1879. / Afbeeldingen behoorende bij den Officieelen feestgids van Amsterdam.
R8189: - Bijdragen tot de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken. Nieuwe reeks, eerste en tweede stuk.
Y1568: - - Herinnering aan de Feestelijke Ontvangst van H.M. de Koningin & Z.K.H. Prins Hendrik te Amsterdam 5 Maart 1901. Fotografieen van Mij. Guy de Coral & Co.
B5745: - - Het Grafisch Museum orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische vakken en van het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden.
R8257: [HERMANS, WARD.]. - Het Fransch-Belgisch geheim Militair akkoord. Het verweerschrift van Ward Hermans.
T5520: - - Volksgaarkeuken te Leeuwarden. Huishoudelijk reglement voor het bestuur. Statuten van de naamloze vennootschap De Leeuwarder Volks-Gaarkeuken te Leeuwarden. / Verslag omtrent den toestand der Leeuwarder Volksgaarkeuken over het jaar 1886-1887-1889-1890-1891-1892-1893-1895.
Y1834: - - Reglementen en Voorschriften voor den Milicien die zich wenscht te bekwamen voor den rang van Milicien-Korporaal bij de Infanterie.
T7537: - - Teekenboek voor onze custumieres. R.K. Vereeniging tot Bevordering van Industrie-onderwijs voor meisjes St. Anna.
Y1607: - - Het congres der Roode Vak-Internationale te Moskou 1921. Rapport N.A.S.-Delegatie.
T5531: - - Hulp aan onvolledige gezinnen. Rapport der commissie voor het vraagstuk der verzorging van half-weezen en daarmede gelijk te stellen kinderen
B1080: TIRADE 306. - Peskens: Het geldkistje. Anker: Nee ik wil niet in uw bloemlezing. Sanders: Een archeologische reis. Radstake: Van Oudhoorn en Judith. Hanssen: T. Mann en Ter Braak: drie nieuwe brieven. Sandberg: Het been van Oliver Sacks. Wieg: Klachten in mijn moedertaal. Gedichten.
T2575: - - Rotterdamsche Kunstkring Genkboek 1893-1913.
Y3800: - - Schweizerisches Gutenbergmuseum. Musee Gutenberg Suisse. 1941 no 3. - 1946 no. 3-4. - 1947 no 4. - 1948 no. 2. - 1951 no 2. - 1954 no. 1. - 1957 no 1-2.
T0233: - - De Turksche Overheersching.
Y1118: B.M.K.D.K. - Derde Leesboek. Aanschouwelijke Lees- en Taaloefeningen.
T7500: - - Redevoeringen uitgesproken door de heeren Verhaegen, Frere, Thiefry, Orts, Lebeau, Rogier, Pierre, Vervoort en Delfosse. Bij gelegenheid der diskussie van de Wet op de Liefdadigheid.
T6772: - - Godsdienstige Gezangen, voor Katholieken.
T0710: - - Annuarium der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. Annuarium 1917, 9e jaar. Het jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm 66e jaar.
T5767: - - Een poliep in de vaderlandse trekvaarten. Naar de dictatuur van het kapitalisme?
Y1325: TOORTSEN 1960-1964. - Toortsen. Nrs: 2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-19. + A-E. + Prospectus. [Nr. 13 t/m 18 en B t/m D zijn niet verschenen]. [Picarta].
Y1310: FUNDAMENT 1939. - Fundament 6e jrg. 1939 nr. 11. Tegen de Dictatuur. J. Sterk: Nieuwe strijd tegen de Dictatuur. H. Vrind: Een derde candidaat gevraagd. Eritreo: Fascisme en Fascisten in Italie. S. Kleerekoper: Meningen. Critisch Fundament.
R0070: DE GEMEENSCHAP 1933. - Anton van Duinkerken. Hendrik Andriessen en Michiel de Swaan. Antoon Coolen. Em. Erens. A.J.D. van Oosten. Jacques Schreurs.
T7040: - - Anti-militarisme en vakbeweging.
T3130: NO. 469. - De Hel op de Vughtse heide.
Y1616: - - Mededeelingen en Berigten van het Hoofdbestuur en van de afdeelingen der Friesche Maatschappij van Landbouw en Veeteelt. Tweede serie. Twaalfde Jaargang.
T0763: - - De Fabrieksarbeider. Weekblad Nederlandsche Vereeniging van Fabrieks-Arbeiders. 17e jaargang 1924. nrs: 1-52. Complete jaargang.
T4091: - - Standaards en poppen voor het opstellen van kostuums. Verslag van de Textieldag op 20 november 1975 in het Haags Gemeentemuseum te 's-Gravenhage.
T4509: - - Kaart: Waterschap Pingjum.
T4513: - - Het sprookje van prinses Rozenmond.
T4494: - - De Elzas-Lotharingsche kwestie.
T7051: - - Wat willen de Communisten? Cursus in zes delen.
T6999: - - Internationaal Antimilitairistisch Jaarboek 1928.
T7102: - - Groupe des Etudiants Socialistes Revolutionnaires Internationalistes de Paris. No. 5: l'Individu et le Communisme.
T7002: - - Alle vrouwen een tegen oorlog en fascisme.
Y3124: - - 1e Lustrumfeest der K.B. 1903-1908 aangeboden door de Nederlandsche Vereeniging van Kweekelingen en Oud-Kweekelingen. Zaterda 17 en Zondag 18 October in 's-Gravenhage. Verplichte feestwijzer.
T7123: - - Open brief aan alle predikanten, pastoors en rabbi's die in den naam van God en Christus het militarisme verdedigen en zijne geweldsmiddelen zegenen.
T7130: - - De vrouwen vredesgang.
T7132: - - Dolle dinsdag in beeld - 5 September 1944.
T7149: - - Maakt front voor de Openbare School!
T7156: - - Onze Water-sterilisator maakt het meest besmette water geheel vrij van ziektekiemen. Voor de Huishouding, voor Hospitalen, Gestichten, Hotels enz., voor Steden en Dorpen.
T7161: - - Ouderdomsrente. Propaganda-brochure voor de vrijwillige ouderdomsverzekering, zooals deze is geregeld in de Ouderdomswet 1919.
T7163: - - De Partij-Arbeider. Jaargang 1, februari-maart 1931, no 2/3.
T7164: - - Vier jaren van strijd. Eenige gegevens uit de afgeloopen 4-jarige periode van de parlementaire werkzaamheden in de Tweede Kamer.
T7166: - - Werkend Nederland. Verdedigt de Vakbeweging.
T7167: - - De Jeugd-Internationale en haar program.
T7168: - - 't Fascisme in Holland! Arbeiders in de gevangenis.
T7172: [HOORN, NICOLAAS TEN ?]. - Wegwyzer door Amsterdam, zynde eene beknopte verhandeling van desselfs eerste opkomst, vergrootingen, en teegenwoordigen staat, [etc.].
T7178: - - beginselverklaring en statuten der C.P.N. (De Waarheid).
T7195: H.T.W. - D. - Naar nieuwe Gemeenteraden.
T7205: - - Met kruit noch degen. Drie wetsvoorstellen ingediend door de sociaal-democratische kamerfractie met de memories van toelichting, de voorloopige verslagen en de memories van antwoord.
T7576: - - Bibliographie der geschriften van Jhr. Dr. Jan Six.
T7211: - - Verslag van den Geneeskundigen en Gezondheidsdienst te Amsterdam, over het jaar 1923.
T7212: - - Verslag van het Gemeente -Archief te Amsterdam, over het jaar 1927.
T7213: - - Verslag betreffende den toestand van het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam gedurende het jaar 1925.
T7214: - - Verslag betreffende den toestand van het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam gedurende het jaar 1926.
T7215: - - Verslag betreffende den toestand van het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam gedurende het jaar 1927.
T7216: - - Verslag betreffende den toestand van het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam gedurende het jaar 1923.
T7217: - - Verslag betreffende den toestand van het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam gedurende het jaar 1924.
Y1929: - - Mededeelingen betreffende den aanmaak van de schuldbekentenissen ten laste van het Koninkrijk der Nederlanden uitgegeven ingevolge de Leeningwet 1914.
T2829: [PROVO] K.K. EN S. D'ORGEAT (TEKENINGEN). - Provo special no. 2 - militariste.
K2011: AA, MANU VAN DER. - E. du Perron en de avant-garde. Kroniek van een heilzame ziekte.
L2744: AA, O.L. VAN DER. - Ikonografie van Mr. R.J. Schimmelpenninck en de zijnen.
K8899: AAFJES, BERTUS. - In het atrium der Vestalinnen en andere fragmenten.
T6445: AAFJES, BLOEM, NIJHOFF, DU PERRON, SLAUERHOFF E.A. - Orpheus. [Geillustreerde poŽziereeks].
W7477: AAFJES, BERTUS. - Gerrit Achterberg, de dichter van de sarcophaag. Aanteekeningen bij zijn poŽzie.
K7549: AAFJES, BERTUS. - Arenlezer achter de maaiers. Kronieken over kleine maar vergeten bijzonderheden in het oude en het nieuwe testament.
K8142: AAFJES, BERTUS. - Arenlezer achter de maaiers. Vergeten bijbelse bijzonderheden.
K7720: AAFJES, BERTUS. - De blinde harpenaar. De liefde, Het leven, Het geloof, De dood, In de poŽzie der Oude Egyptenaren. Vertaald.
L3503: AAFJES, BERTUS. - De blinde harpenaar. De liefde, Het leven, Het geloof, De dood, In de poŽzie der Oude Egyptenaren. Vertaald.
H4746: AAFJES, BERTUS. - De dichter van de sarcophaag en andere opstellen.
P2693: AAFJES, BERTUS. - De lyrische schoolmeester.
P1402: AAFJES, BERTUS. - De Tooverfluit vrij bewerkt naar Des Knaben Wunderhorn.
H9418: AAFJES, BERTUS. - De zeemeerminnen. Novellen.
P2270: AAFJES, BERTUS. - Een laars vol rozen.
K7020: AAFJES, BERTUS. - Egyptische brieven.
P1404: AAFJES, BERTUS. - Egyptische brieven.
W2941: AAFJES, BERTUS. - Het gevecht met de muze, Het zanduur van de dood, Sonnetten uit 1938. Verspreide gedichten.
M6894: AAFJES, BERTUS. - Het gevecht met de muze. Gedichten.
L1938: AAFJES, BERTUS. - Het koningsgraf, honderd en een sonnetten.
M0052: AAFJES, BERTUS. - Het koningsgraf, honderd en een sonnetten.
M3246: AAFJES, BERTUS. - Het zanduur van de dood.
H1927: AAFJES, BERTUS. - Pet en Petra en het geheim van de bouwkunst.
W9146: AAFJES, BERTUS. - Vorstin onder de landschappen. Een reis door het Heilige Land.
R7831: AAFJES, BERTUS. - Elf sonnetten op Friesland.
B3552: AAFJES, BERTUS. - Het zanduur van de dood.
K8452: AAFJES, BERTUS. - Het gevecht met de muze. Gedichten.
K7293: AAFJES, BERTUS. - Logboek voor dolle dinsdag.
R9193: AAFJES, BERTUS. - In het atrium der Vestalinnen, een fragmenten.
K8756: AAFJES, BERTUS. - Gedichten. Eerste sonnetten. Het gevecht met de muze. Het zanduur van den dood. Verspreide gedichten.
R8675: AAFJES, BERTUS. - Per slot van rekening.
R1452: AAFJES, BERTUS. - De blinde harpenaar. De liefde, het leven, het geloof, de dood in de poŽzie der Oude Egyptenaren. Vertaling en toelichting van Bertus Aafjes.
B8426: AAFJES, BERTUS. - Kleine katechismus der poŽzie.
T0089: AAFJES, BERTUS. - Amoureus liedje in de morgenstond. Teekening van Doeve.
K5498: AAFJES, BERTUS. - Dooltocht van een Griekse held.
T1659: AAGEN-MORO, TAI. [=W.J.T. VAN AGGELEN]. - Onmondig genie.
T4706: AALBERSE, P.J.M. EN W.C.J. PASSTOORS. - De tien-urendag. Redevoering uitgesproken in de Tweede Kamer in Maart 1909.
T6682: AALBERSE, P.J.M. - Windthorst als sociaal-politicus.
T4708: AALBERSE, P.J.M. - Kardinaal Manning's Commentaar op de Encycliek Rerum Novarum. Vertaald en met inleiding en aanteekeningen voorzien.
T3411: AALBERSE P.J.M. - De drie wetsontwerpen. Een eenvoudig woord.
R7589: AALBERSE, P.J.M. - Verleden heden en toekomst.
T3144: AALBERSE, P.J.M. - Volksontwikkeling. Toespraak.
T6627: AALBERSE, P.J.M. EN HENRI HERMANS. - Eerste Congres van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland, gehouden te Utrecht op 30 mei 1926. Openingsrede en slotwoord, inl. van: P.J.M. Aalberse, Alph. Laudy en Henri Hermans.
H5914: AALDEREN, H.J. VAN. - Anders denken, anders doen.
Y0459: AALDERS, W.J. - Tersteegen.
W0500: AALDERS, E.C. - Even afdwalen.
B8474: AALDERS, W.J. - De roep der kerk.
K7901: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Koopjesgevers, Letterkundige kunststukjes, Flaters in en over boeken, Het toneel, Van den Kansel, Hoge ouderdom.
K7904: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Drukfouten, Flaters in en over boeken, Zonderlinge advertentien, Curieuse documenten, Zonderlinge testamenten, Koopjesgevers.
K7905: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Verstrooidheid, Koopjesgevers, Letterkundige kunststukjes, Zonderlinge testamenten, Het toneel, Voor de balie.
K7906: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Zonderlinge testamenten, Verstrooidheid, Het toneel, Flaters in en over boeken, Hoge ouderdom, Antipathie.
K7902: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Flaters in en over boeken, Het toneel, Zonderlinge testamenten, Zonderlinge advertentien, Curieuse documenten, Van den Kansel.
K7903: CURIOSITEITEN VAN ALLERLEI AARD. - Het toneel, Canards, Drukfouten, Van den kansel, Geestige gezegden, Zonderlinge testamenten.
R5120: AARDWEG, G.J.M. VAN. - Homofilie, neurose en dwangzelfbeklag. Een psychologiesche theorie over homofilie, toegelicht met een analyse van leven en werk van Andre Gide.
R7585: AARSE, S. - Voltaire. Een kleine keur uit zijn werken. Verzameld en vertaald.
Y1084: AARSEN, A. - Ons dorp en zijne omstreken. Leesboekje voor dorpsscholen.
Y1204: AARSEN, A. - Ons Vaderland. Schetsen uit zijne geschiedenis. Een leesboekje voor de Volksschool.
Y1066: AARSEN, A. - De Schoone Natuur. Schoolboekje.
H2445: AART, JAN CORNELIS VAN. - Idealisme en 'Ideisme'. Een vergelijkend onderzoek van de poetica van Albert Verwey en die van de 'symbolist' Remy de Gourmont.
T9929: AARTS, C.J. & M.C. VAN ETTEN [EDS.]. - Domweg gelukkig, in de Dapperstraat. De bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur.
K3091: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het George Orwell jaar 1984. Met Theodor Holman en Tom Lanoye over 1984 en Hans Hoenjet over George Orwell. Extra: De Salamander 50 jaar!
L1106: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Na het Anne Frank-herdenkingsjaar Geheel gewijd aan auteurs die stierven in de oorlogsjaren 1940-1945.
W7090: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het Betje Wolff-jaar 1988 en het Aagje Deken-jaar 1991.
H2065: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het boekenjaar 1983.
H0263: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het De Nieuwe Gids jaar 1885-1985. Waarin opgenomen: Met adressen en verjaardagen van de Nieuwe Tachtigers en hun tijdgenoten.
K3093: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het J. Slauerhoff jaar 1986. Met K. Lekkerkerker over J. Slauerhoff en Cyrille Offermans over Hugo Brandt Corstius.
K3092: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het Multatuli-jaar 1987.
H0261: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het P.C. Hooft jaar 1981. Nu met kronieken van het Letterkundig leven in Nederland en Vlaanderen door Frans de Rover en Marc Reynebeau.
H2064: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het schrikkeljaar 1980.
L9737: AARTS, C.J. / THIJS WIEREMA (ED.). - Jan Arends 1925 - 1974.
K5577: AARTS, C.J. EN N. VAN DER MEULEN. (ED.). - Het literair eeuwboek. Honderd jaar het boek van het jaar. Met een woord vooraf door Gerrit Komrij.
T6365: AARTS, CORNELIS JAN, BOERSTOEL, HOLMAN, KAL, RAWIE, WILMINK, E.A. - Een Feestelijk Cahier voor Drs. P.
B3555: AARTS, C.J. / A. DEN DOOLAARD / K. FENS E.A. - Het Salamanderboek 1934-1984.
B1658: AARTS, FLORENT GERARD ANTOINE MARIE. - The Pater Noster of Richard Ermyte. A Late Middle English Explosition of the Lord's Prayer.
T8276: AARTS. - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het Gerard Vanter-jaar 1992.
L6004: AARTS, FLORENT G.A.M. - The Pater Noster of Richard Ermyte. A Late Middle English Exposition of the Lord's Prayer. Edited from Westminster School Library MS. 3 with an Introduction, Variants, Notes and Glossary.
T4684: AARTS, C.J. EN M.C. VAN ETTEN. - Komt allen tezamen. Oude en nieuwe kerstliedjes in hun oorspronkelijke versie.
T2154: AARTS, C.J. EN M.C. VAN ETTEN. - O, kom er eens kijken. Oude en nieuwe Sinterklaasliedjes in hun oorspronkelijke versie.
T3627: AARTSZ, P. [=ANTON PANNEKOEK]. - De Arbeidersraden. I. De taak, II. De strijd.
R4943: AAS, GREGO & ANDREAS RIEDMILLER. - Loofbomen. De belangrijkste loofbomen van Europa herkennen, begrijpen, beschermen. Met adviezen voor het beschermen van bomen in de natuur en de eigen tuin.
R6990: ABAS, S.P. - Het volk in onze hedendaagsche schilderkunst.
R6614: ABAS, S.P. - Schilders van een andere werkelijkheid. Raoul Hynckes, Pijke Koch en Carel Willink.
K3191: ABBEY, PAUL. - Maori op klompen. Handgemeen met de tegenvoeters
T5806: ABBING, A.G.M. - Het drama van Trianon. Iets uit de geschiedenis van Hongarije voor, onder en na den wereldoorlog.
T5549: ABBING, JUSTINE [= CARRY VAN BRUGGEN]. - Het verspeelde leven.
T5252: ABBING, JUSTINE. [CARRY VAN BRUGGEN]. - De vergelding.
T8632: ABDOLAH, KADER. - De reis van de lege flessen. Roman. Aangevuld met vier verhalen uit De adelaars en De meisjes en de partizanen.
T2029: ABEELE, HUGO VAN DEN. - Het Ontstaan der Zijdenijverheid in de Stad Deinze. (1847-1862).
T2679: ABEELS, GUSTAVE. - Les pionniers de la photographie a Bruxelles.
T2672: ABEL, A. E.A. - Wat denken de Chinezen, Indiers, Arabieren en Negers over Europa?
R3510: [TOONDER] ABEL, PETER (ED.). - Bewogen aanhalingen. Een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder. Uitgezocht en voor dagelijks gebruik gerangschikt.
R8478: ABELING, JORIS. - Willem III.
T5012: ABHEDANANDA, SWAMI. - Waarom zijn de Hindoes vegetariers?
R7291: ABMA, G / Y KUIPER / J. RYPKEMA. (ED.). - Tussen goed en fout. Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945.
R5999: AMORIE VAN DER HOEVEN JR. ABR. DES. - Herinneringen van mijne academiereis in 1843.
T8016: ABRAHAM, PIERRE. - Balzac. Recherches sur la creation intellectuelle.
H1788: ABRAHAMS, FRITS. - Oog in Oog. Notities van een dwarskijker.
B6107: ABRAHAMS, FRITS. - Liefde en ander leed.
T1431: ABRAHAMS, H.P. - De pers in Zeeland 1758-1900. Beschrijving van in Zeeland uitgegeven dag- en weekbladen en periodieke geschriften van 1758 tot ultimo December 1900.
Y2990: ABRAMSZ, S. - Van Sinterklaas en Pieterbaas. Twaalf Sinterklaasliedjes met pianobegeleiding.
Y2164: ABT, FRANZ. - Blau ist ein Blumlein. Volkslied aus Thuringen. Met accompagnement van piano.
H3446: RIETVELD ACADEMIE. - Stichting IKEA Foundation award and grants 1989.
Y1010: ACDA, THOMAS. - Onderweg met Roadie.
T8453: ACHTERBERG, GERRIT. - Energie. Gedichten.
R7843: ACHTERBERG, GERRIT. - Sintels. Gedichten.
T0174: ACHTERBERG, GERRIT. - Existentie. Gedichten.
R5046: ACHTERBERG, GERRIT. - Radar.
B8150: ACHTERBERG, GERRIT. - Ode aan den Haag.
L3586: ACHTERBERG, G. - Zestien.
M4438: ACHTERBERG, GERRIT / MIES BOUHUYS / G. DEN BRABANDER. - Martinus Nijhoff ter nagedachtenis.
W2959: ACHTERBERG, GERRIT. - En Jezus schreef in 't zand, gedichten.
L6237: ACHTERBERG, GERRIT. - Eurydice.
L5675: ACHTERBERG, GERRIT. - Stof. Gedichten
M1983: ACHTERBERG, GERRIT. - Vergeetboek.
W7478: ACHTERBERG, GERRIT. - Vergeetboek.
T8433: ACHTERBERG, GERRIT. - Spel van de wilde jacht.
R7827: ACHTERBERG, GERRIT. - Autodroom.
B0522: ACHTERBERG, GERRIT. - Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre samengesteld en ingeleid door Paul Rodenko.
R7840: ACHTERBERG, GERRIT. - Morendo. Gedichten.
B8811: ACHTERBERG, GERRIT. - Ode aan Den Haag / Ballade van de gasfitter.
R3770: ACHTERBERG, GERRIT. - Dead end.
R3771: ACHTERBERG, GERRIT. - Thebe. Gedichten.
T8452: ACHTERBERG, GERRIT. - Spel van de wilde jacht.
T8457: ACHTERBERG, GERRIT. - Doornroosje. Gedichten.
T8134: ACHTERBERG, GERRIT. - En Jezus schreef in 't zand.
B8775: ACHTERBERG, GERRIT. - Fiatproef van Spel van de wilde jacht.
B9882: ACHTERBERG, GERRIT. - Verzamelde gedichten.
B8684: ACHTERBERG, GERRIT. - Verzamelde gedichten.
M6123: ACHTERBERG, GERRIT. - Blauwzuur.
T3684: ACHTERBERG, GERRIT. - Cryptogamen III. Eurydice, Limiet, Energie, Existentie, Zestien, Hoonte, Doornroosje, En Jezus schreef in het Zand.
T3685: ACHTERBERG, GERRIT. - Cryptogamen 4. Sneeuwwitje. Mascotte. Cenotaaf. Ode aan Den Haag. Ballade van de gasfitter. Autodroom. Spel van de wilde jacht.
Y4201: ACHTERBERG, WOUTER. - Bewustwording als politiek.
M4842: ACHTERBERG, GERRIT. - Verzamelde gedichten.
T5321: ACHTERBERG, GERRIT. - Eťn meer dan ik tel. Een keuze uit zijn gedichten door Eva Gerlach.
B8792: ACHTERBERG, GERRIT. - Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre samengesteld en ingeleid door Paul Rodenko.
L9203: ACHTERBERG, GERRIT. - En Jezus schreef in 't zand.
R0045: ACHTERBERG, GERRIT. - Cryptogamen. Eiland der ziel, Dead end, Osmose, Thebe.
B9923: ACHTERBERG, GERRIT. - Cryptogamen. Eiland der ziel, Dead end, Osmose, Thebe.
B9557: ACHTERBERG, GERRIT. - Gedichten. Historisch-kritische uitgave. Verzorgd door P.G. de Bruin. Deel I: Teksten. Deel 2: Commentaar. Deel 3a & 3b: Apparaat.
R8680: ACHTERBERG, GERRIT. - Limiet. Gedichten.
R3123: ACHTERBERG, GERRIT. - Verzamelde gedichten.
R1816: ACHTERBERG, GERRIT. - Achtergebleven gedichten.
T3024: ACHTERBERG, GERRIT. - Radar. [Facsimile van het handschrift].
R8240: ACHTERBERG, GERRIT. - Sneeuwwitje.
R3269: ACHTERHUIS, HANS E.A. (EDS.). - De denkers. Een intellectuele biografie van de twintigste eeuw.
Y3803: ACKER STRATINGH, G. - Aloude Staat en Geschiedenis des Vaderlands. Twee delen in drie banden..
M3166: ACKER, KATHY. - Don Quichot, een droom. Vertaling Mieke Lindenburg.
A0265: ACKER, KATHY. - Mijn dood, mijn leven, door Pier Paolo Pasolini. Vertaling Peter van Oers.
R6413: ACKER, L. VAN. - Geschiedenis van de parochiale boerengilde van Ardooie (1893-1969).
B7726: ACKER, K. VAN. - Vlaamsche temperamenten.
R6900: ACKER, K. VAN. - Zeven diagnosen.
K5590: ACKERE, J.E. VAN. - Luigi Pirandello of literatuur als psychogram.
K3043: ACKERE, J. VAN. - Dichterschap en levensvlam bij Keats en Baudelaire.
L6145: ACKERE, J.E. VAN. - Gabriele D'Annunzio.
M1470: ACKERLEY, J.R. - Mijn vader en ikzelf.
K9954: ACKERSO-ADDOR, SUZANNE. - Le papier en Amerique Latine.
R4985: ACKET, J.M. (ED.). - Nieuwe vrienden. Leesboek voor de eerste klassen van alle scholen met voortgezet onderwijs.
R0314: ACKET, J.M. - Lodewijk van Deyssel.
R4895: [WILDE] ACKROYD, PETER. - Het laatste testament van Oscar Wilde.
L0838: ACQUOY, J.G.R. - Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedschrijving. Bewerkt door F. Pijper.
Y3087: ACTON, WILLIAM. - Prostitution, considered in its moral, social, and sanitary aspects in London and other large cities and Garrison towns. With proposals for the control and prevention of its attendant evils.
Y1458: ACZEL, AMIR D. - De laatste stelling van Fermat. De ontraadseling van een eeuwenoud wiskundig probleem.
Y1812: AD. B. [= ADOLPHE BARTELS]. - L'Apotre et le Patricien.
R0415: ADAGIARIUS. - Latijnsche termen in het dagelijksch leven. Bijeengebracht, verklaard en met opgave van bronnen voorzien.
Y0322: VILLIERS DE L'ISLE-ADAM. - Trois contes cruels. Eaux-fortes de Jean-Paul Vroom.
W0864: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De Tors. In zeven zangen.
R9427: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Van zon en zomer.
T8572: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zwervers verzen.
Y1037: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Vrij en blij. Liederen van gemengden aard voor den gezelligen kring.
A0360: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Van zon en zomer.
K6809: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Van zon en zomer.
H4234: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zwervers verzen.
W7986: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De Tors. In zeven zangen.
W8002: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Eenzame liedjes.
K6808: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Eerste oogst, bloemlezing uit een weg van verzen en Uit den dool.
K8348: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Levende steden. Amsterdam, een wijsgeerig leerdicht.
K8349: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Levende steden. Dusseldorp of De ontmoetingen van Petrus Cordatus. Een satirisch dramatisch gedicht.
L0595: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
H9771: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
L0596: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Van zon en zomer.
C1237: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Verzamelde gedichten.
R9571: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Een weg van verzen.
A0316: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De keerende kudde.
A0957: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Kunstenaar en Samenleving. De plaats van den kunstenaar in zijn volk en zijn tijd van 500 voor Christus tot op onze dagen.
B3557: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
T2443: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit den dool.
T9312: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Oranje-liederen voor Neerlands Volk, bij het Zilveren-Kroningsfeest van Z.M. Willem III, den 12 den Mei 1874.
T9313: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Bij het Zilveren Kroningsfeest van Z.M. Koning Willem III, den 12den Mei 1874.
R8719: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. / LAURENS VAN DER WAALS. - Orpheus. 1924 Januarinummer. Maandschrift voor Dichterlijke Letterkunde.
R9428: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
R9422: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zingende stemmen.
B8430: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Immanuel. Kersdag-feestlied.
R5193: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
C0512: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Verzamelde gedichten.
Y2194: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. & ANT. AVERKAMP. - De Wilgen. Woorden en muziek.
R1685: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zwervers verzen.
T5458: ADAMA VAN SCHELTEMA, CAREL STEVEN. - Hulde aan Willem Egeling, stichter der Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank.
R9423: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zwervers verzen.
R9424: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Een weg van verzen.
H5489: ADAMOV, ARTHUR / HENDRIK CRAMER. - Het lot van de kinderen van Lir. Ierse legende. Naar verschillende teksten gereconstrueerd door Hendrik Cramer en Arthur Adamov. Vertaling Laurens Vancrevel.
Y3767: ADAMS, DENNIS, BALKENHOL, STEPHAN, DELEU, LUC, RUYGROK, MARC & SARKIS. - Kalkhaven NL Dordrecht 51 48' - 04 40'. + Supplement.
H8927: ADAMS RICHARDS, DAVID. - Genade onder kinderen.Uit het Engels vertaald door Regina Willemse.
K1141: ADAMS, J.B.J EN G. VAN BEUSEKOM. E.A. - Grafische en aanverwante technieken.
B4768: ADAMS, ALICE. - Voorbeeldige vrouwen. Vertaald door P.H. Ottenhof.
B7257: ADAMS, W. EN R. BREUGELMANS. - Reizende bladen. Literaire tijdschriften van Noord en Zuid na 1945.
H2415: ADBURGHAM, ALISON. - Liberty's. A biography of a shop.
K7252: ADELAAR, DICK & MICHIEL RODING (EDS.). - Lezende Titus. Rembrandt, zijn leven en werk in versregels.
T3438: ADELAAR, JO. - Vlaamsche vertellingen. Met teekeningen van Hubert Levigne, typografische verzorging Ernest van Aelst.
B4662: ADELBERG, SIMON VAN. - De Marranen. De geschiedenis van Portugezen uit Spanje.
Y1966: ADELMUND, MARTIJN J. & THIJS VAN DER VEEN. - De verborgen geschiedenis van de Oranjes.
R6167: ADEMA, TJEERD. - Om de zilveren schatten der zee. Met 18 illustraties van Leo van Gestel.
C1166: ADES, DAWN. - Posters. The 20th-Century Poster. Design of the Avant-Garde.
T7490: ADLER, FRIEDRICH. - Falls der Krieg dennoch ausbrechen sollte...
T7372: ADLER, MAX. - Uber psychologische und ethische Lauterung des Marxismus.
R5728: ADLER, FRIEDRICH, R. ABRAMOVITCH, LEON BLUM, E. VANDERVELDE. - The Moscow Trial and the Labour and Socialist International.
R4354: ADLER, FRIEDRICH. - De Russische reis der Engelsche vakvereenigingsdelegatie. Het officieele verslag der delegatie beoordeeld. Met een aanhangsel over het eenheidsfront.
T3917: ADLER, FRIEDRICH. R. ABRAMOWITSCH. LEON BLUM. EMILE VANDERVELDE. - Der Moskauer Prozess und die Sozialistische Arbeiter-Internationale.
R1688: ADLINGTON, WILLIAM. - The golden asse of Apuleius. With an introduction by Thomas Seccombe.
Y3201: MULTATULI / AART ADMIRAAL. - Nog-eens: Vrye - Arbeid in Nederlandsch Indie / Multatuli en zijne werken geschetst.
B6606: ADOLPH. - Liebhabereien mit Buchern.
A0001: ADOSWA, ANNE. - De verstekeling.
R4448: ADRIAANSE, WILLEM. [=W.A. HOOGERWERFF]. - Een-akters. Em, dramatische schets. Het Schot, een spel van werkelijkheid en droom. Het diner, spel van spot.
T5502: ADRIAENS, F.H.M.C. - De magistraat van Nijmegen en de Armenzorg (1750-1800).
T0693: ADRIAENSEN, JAN. - De Boer.
L1927: ADRIANI ENGELS, M.J. & G.H. WALLAGH. - Nacht over Nederland. Journalistieke reportage van vijf bezettingsjaren 1940-1945.
Y3657: ADRICHEM, J.N.M. VAN. - The introduction of modern art in Holland. Picasso as pars pro toto 1910-1946.
Y3865: YMUIDENS ADVERTENIEBLAD. - Proclamatie Emma en Wilhelmina. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
Y3868: HAARLEMSCH ADVERTENTIEBLAD. - Oranje en Nederland. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
Y3872: VELSENS ADVERTENTIEBLAD. - Proclamatie Emma en Wilhelmina. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
Y2628: ADVERTENTIEBLAD. - Gratis Advertentieblad voor den Nederlandschen Boekhandel en aanverwante vakken. Eerste jaargang 1906. nrs: 1 t/m 50. 2e jaargang 1906. nrs: 51 t/m 104. 3e jaargang 1907. nrs: 105 t/m 156. 4e jaargang 1909. nrs: 157 t/m 164. [nrs. 51, 52, 53, 60, 127, 146 en 151 ontbreken].
R8893: ADWAITA (=MOUW, JOHAN ANDREAS DER). - Herinnering. DŤr Mouw's rit over het Bodenmeer. Ingeleid door G.J. Kleinrensink.
R8892: ADWAITA (=MOUW, JOHAN ANDREAS DER). - De heilige vlinder.
T5017: AENGENENT, J.D.J. - De sociale taak der roomsche vrouw in onze dagen.
R8793: AENGENENT, J.D.J. - De klassenstrijd. Een enstig woord aan de arbeiders.
R8801: AENGENENT, J.D.J. - De naastenliefde in het sociale leven. Vastenmandement 1929.
K7532: AERDE, ROGIER VAN. - Stem in de woestijn. Met penseeltekeningen van Frans Hamer.
L3369: AERSCHOT, BERT VAN. - De lift. Roman.
H9326: AERTS, J.A. / A. MUSSCHE / G. STUIVELING. E.A. - Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur. 9 delen.
R1293: AERTS, J.J. - Verwondering en rekenschap. Opstellen over Nederlandse Letterkunde. Gebundeld en aangeboden t.g.v. zijn emeriaat.
K9930: AERTSENS, G. - Aspecten van de moderne poŽzie.
H8722: AESCHYLUS. - Prometheus. Vertaald en ingeleid door Gerrit Komrij.
T4388: AEWERDONK, W. - Waarom Vrouwenadel?
R6693: AFBRAAK. - Afbraak: Gevel acrobatiek. Protestnummer van het personeel van De Telegraaf en De Courant. September 1948.
T7871: AFFICHE. - Nieuwe Rotterdamse Courant. 1 april 1872. Herdenking 1 april 1572. Bijdrage van W.J. Hofdijk.
B8920: AFFICHE. - Affiche. Tijdschrift voor culturele en commerciele affiches. Complete set nr. 1-16 [= all published].
T0217: AFFICHES. - Muurkrant Indonesie nrs: 1,2,3.
B0418: AFONSO FURTADO, JOSE. - O papel e o pixel do impresso ao digital: continuidades e transformacoes. Prefacio de Anibal Braganca.
B8946: AGEE, JAMES. - Een sterfgeval in de familie. Vertaald door Nele Ysebaert.
B3452: AGFA - Die Agfa Photographie. Ein wegweiser fur Freunde der Lichbildkunst und alle die selbst photographieren wollen.
T7562: AGLAJA. - Aglaja Dames Handwerken.
H8797: AGT, J.F. VAN. - Synagogen in Amsterdam.
R4946: [WILDE] AGUSTINOY, FERNANDO. - Oscar Wilde. La escandalosa vida de un escritor.
T7916: AHLIUS VANER, D. - Ontwerp van een Nieuwe Gemeenschap.
T9429: AIGA. - 14th annual Textbook Exhibition 1952.
B2316: D'AIGREMONT, PAUL. - Onwettige geboorte. Roman.
H2741: D'AILLY, ROGIER. - Twee gedichten.
T4752: AILLY, A.J. D'. - Nederland en zijne oorlogvoerende naburen in het licht der vaderlandsche historie.
R3472: AILLY, ARRNOLD D'. - Vernieuwing onzer democratie.
T3555: D'AILLY, A.J. - Een halve eeuw Pangermanisme in Belgie. Bladzijden uit de geschiedenis der Duitsche propaganda in Belgie gedurende de jaren 1840 tot 1895.
Y3790: AISCHYLOS / BURGERSDIJK, L.A. - De Perzen. Vertaald in de versmaat van het oorspronkelijke door L.A. Burgersdijk.
H8623: AISCHYLOS. - Doodenoffer & Eumenieden. Vertaling P.C. Boutens.
B3046: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Doodenoffer. Treurspel naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
B9234: [BOUTENS, P.C.] AISCHYLOS. - Eumenieden naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
T7863: AJC - Vriendschap! Een Rode Valkengroet en een woord tot alle 12-16 jarige jongens en meisjes.
L3992: AJGI, GENNADI. - Geoormerkte winter. Gedichten. Keuze, vertaling en nawoord Charles B. Timmer.
C0490: AKAVIA, MIRJAM. - Herfstdagen. Vertaling Fanny Bernstein.
L5591: AKEN, LUCIE J.N.K. VAN. - Catalogus Nederlands Toneel. Deel I: Oorspronkelijke stukken. Deel II: Vertalingen en bewerkingen. Bijzondere genres. Deel III: Geschiedenis. Drie delen.
K7180: AKEN, PIET VAN. - De wilde jaren.
P1406: AKEN, PIET VAN. - Het begeren.
K8955: AKEN, PIET VAN. - Het hart en de klok.
K3822: AKEN, PIET VAN. - Vierde Martijn. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door W.E. Hegman.
L9848: AKEN, PIET. VAN. - De Goddemaers.
L9966: AKEN, PIET VAN. - De wilde jaren.
L9994: AKEN, PIET VAN. - Slapende honden.
B1568: AKEN, HEINRIC VAN. - Die Rose. Met de fragmenten der tweede vertaling. Uitgegeven door Eelco Verwijs.
T6651: AKEN, L. VAN. - Staking en uitsluiting.
K1851: AKEN, PAUL VAN. - Paul de Wispelaere.
L1002: AKEN, PIET VAN. - De onschuldige barbaren.
R0597: AKEN, PIET VAN. - Grut / De mooie zomer van 40.
R8352: AKERLAKEN, A.M. VAN. - Korte beschrijving van De Pieterskerk te Utrecht. Naar geschiedkundige bouwkundige en andere gegevens verzameld en uitgegeven door ....
T3568: AKKER-JANSSEN, J. V.D. - Jij behoort bij ons!
R6111: AKKER, J.C. VAN DEN. - Pius IX. Op zijn Jubelfeest 16-21 Juni 1871. Gedicht.
B2899: AKKER, W.J. / G.J. DORLEIJN (EDS.). - Traditie en vernieuwing. Opstellen aangeboden aan A.L. Sotemann.
Y3659: AKKER, INEZ VAN DEN. - Waarschuwing. Product recall en imago.
T5738: AKKER, W. VAN DEN. - Is oorlog uit God?
Y3580: AKKER, INEZ VAN DEN. - Knipoog. A twinkle.
Y3581: AKKER, INEZ VAN DEN. - Elastisch.
Y3582: AKKER, INEZ VAN DEN. - Tijd(d)ing voor het nieuwe jaar.
Y3583: AKKER, INEZ VAN DEN. - Nog veel verder.
L4957: AKKERMAN, JAN. - Studien zum Karlmeinet. Der dritte Abschnitt der Kompilation und sein Verhaltnis zum ersten.
Y1850: [SPINOZA] AKKERMAN, FOKKE. - Taal en tekst van Spinoza.
B7278: AKKERMANS, F.P.J. - Het copieren van brieven.
K7445: LITERAIR AKKOORD 9. - Een keuze uit bijdragen verschenen in de Zuid- en Noordnederlandse letterkundige tijdschriften van het jaar 1964.
K8643: AKSJONOV, VASILI. - Geen markt voor holle vaten en andere verhalen. Vertaling Tom Eekman.
T3307: AKTIE-KOMITE TER VERVLAAMSCHING, GENT. - De Wet-Nolf en de vervlaamsching der Universiteit te Gent.
H7838: AKVELD, LEO EN ELS M. JACOBS. - Nationaal Jubileumboek VOC 1602-2002. De kleurrijke wereld van de VOC.
M7263: ALAIMO, EMMA. - Proverbi Siciliani.
R8964: ALB. P. [= ALBERT PLASSCHAERT]. - Liefde's Onrust.
K5491: ALBACH, BEN. - Duizend jaar toneel in Nederland.
L3469: ALBACH, BEN. - Jan Punt en Marten Corver. Nederlandsch tooneelleven in de 18e eeuw.
K6766: ALBACH, BEN. - Jan Punt en Marten Corver. Nederlandsch tooneelleven in de 18e eeuw.
R1664: ALBACH, BEN EN H. VAN DEN BERGH E.A. - Scenarium. Deel 1. Met bijdragen van: Ben Albach, H. van den Bergh, J.M. Bordewijk-Knotter, R.L. Erenstein, Cor Geljon, H.H.J. de Leeuwe.
L2319: ALBADA, G.B. VAN. - Panta Rhei.
T6186: ALBARDA, J.W. - Denemarken - Nederland. Nationale ontwapening.
T4739: ALBARDA, J.H. (SAMENG.). - Prentenboek voor Delftsche Studenten. Zijnde een bloemlezing uit de teekeningen in den Delftschen Studentenalmanak van 1900-1931.
T2390: ALBARDA, J.W. EN E. BOEKMAN. - Ir. J. W. Albarda. Een kwart eeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van de bevrijding der Nederlandse arbeidersklasse. Een beeld van de groei der Nederlandse volksgemeenschap.
T5022: ALBARDA, J.W. - Een ander licht - een ander oordeel over de gebeurtenissen met de Zeven Provincien.
R6689: ALBARDA, J.W. - Het landbouw-proletariaat en het socialisme.
R6688: ALBARDA, J.W. - De schat der armen.
R6687: ALBARDA, J.W. - Met de kracht van het geloof.
R6685: ALBARDA, J.W. - Sluimerende krachten.
R6686: ALBARDA, J.W. - Dienstweigering, Dienstplicht en Sociaaldemokratie.
R6684: ALBARDA, J.W. - De as Colijn Goseling. Tweeslachtig regeringsbeleid.
R7941: ALBE. - Federico Garcia Lorca.
L2297: ALBE. - Federico Garcia Lorca.
H1570: ALBE. - Giuseppe Ungaretti.
L0611: ALBE. - Miniaturen.
W2464: ALBEE, EDWARD. - Kleine Alice, toneelspel in drie bedrijven. Nederlandse vertaling Ernst van Altena. [Tiny Alice].
Y4156: ALBERDINGK THIJM, ALB. - Van Orphaen en de goede Lympiose. Eene leerrijke sproke van 1400, den Haagschen Baljuw, Heere Dieric Potter, Naverteld... in dichtmaat van 't oorspronklijk.
Y3553: ALBERDINGK THIJM, J.A. - In-leydinghe voor het Schutterstuk van Rembrandt door levende personen afghebeelt, ter ghelegenh. der openinghe van 't Nieuwe Rycks-Museum.
R8014: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Palet en Harp. Romantiesch Dichtwerk in vaerzen en proza.
R0242: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel X. Verspreide verhalen Deel I.
T0723: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1877.
T0722: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1890.
T0725: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1886.
K3049: ALBERDINGK THIJM, CATHARINA. - Jos. Alb. Alberdingk Thijm in zijn brieven als Christen Mensch Kunstenaar.
L0549: ALBERDINGK THIJM, CATHARINA. - Jos. Alb. Alberdingk Thijm in zijne brieven geschetst als christen mensch kunstenaar.
H5743: ALBERDINGK THIJM, J.A. - J.A. Alberdingk Thijm. Een keuze uit zijn werken. Met een inleiding door M.A.P.C. Poelhekke.
R8758: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De menschenhater. Komedie van Moliere. Vertaald door ....
R6034: ALBERDINGK THIJM, M. JOS ALB. - Dietsche Warande: Revue neerlandaise de l'archeologie, de l'art et de la litterature (partie francaise) 1855-1856.
R8771: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Katholieke Kerkregeling in ons Vaderland.
T3224: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in het jaar O.H. 1875.
Y3396: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Jezuieten. Een woord van toelichting.
Y3771: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een broederlijk woord. Gericht tot de katholieke kiezers te Amsterdam en elders.
R8759: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De zegepraal der schoonheid. Blijspel in een bedrijf.
Y3554: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Voor-reden tot de afbeeldinghe van de maeltijt gehouden door een corporaelschap van het Blauwe Vendel van het Amsterdamsche Schuttersgild ter viering van de eeuwige vrede, ghelijck die gheschildert is door Barth. vander Helst.
R7963: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Hr. W.J. Hofdijk, geschied- en staatsleeraar. Een woord ter gunste van konstitutie en historie, uitgelokt door de onlangs binnen Alkmaar aangerichte feestelijkheid.
T9309: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Trouw. Een huldegroet aan Zijne Majesteit Koning Willem den Derde, bij zijn bezoek van Amsterdam, in Grasmaand, 1853.
L5897: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Het Koggeschip. Legende van Amsterdam.
L6810: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Verspreide gedichten 1841-1889. (met portret).
R8757: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Alberdingk Thijm-herdenking 1820-1920. Gedachtenisviering en tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam, VII September 1920.
L7093: ALBERDINGK THIJM, P.P.M. - Karel de Groote en zijne eeuw (741-814) voorgesteld in zonderheid met betrekking tot Nederland.
R8756: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Mejufvrouw Leclerc. Iets uit de jongste Oude Tijd. Met een plaatjen van Dujardin.
L8304: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Legenden en Fantaizien.
L8321: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een lees- en zangboekjen voor de jeugd.
L8553: [VONDEL] ALBERDINGK THIJM, J.A. - J. vanden Vondels Leeuwendalers, lantspel. Ingericht voor het nieuwere schouwtoneel.
L8554: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De zegepraal der schoonheid. Blijspel in een bedrijf.
L8556: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Magdalena van Vaernewyck. Naar de natuur geteekend door Pauwels Foreestier. Medegedeeld door ....
L8561: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Gedichten uit de verschillende tijdperken der Noord- en Zuid-Nederlandsche Literatuur. Verzameld, naar tijdsorde en geranschikt, en toegelicht door...
L9060: ALBERDINGK THIJM, P.P.M. - Spiegel van Nederlandsche Letteren, bijzonder bestemd voor Belgische scholen. I-II : De geschiedenis der Letterkunde.
Y0041: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1878.
B0875: [VONDEL] ALBERDINGK THIJM, JOS. ALB. - Portretten van Joost van den Vondel. Eene laatste aflevering tot het werk van Mr Jac. van Lennep.
T9511: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Het voorgeborchte en andere gedichten.
T0331: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in o.h. 1865.
B5257: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De giftbrief van Koning Karel aan zijne getrouwen Diederik, het voetstuk der historie van onzen staat. In eenige zijner deelen beschouwd en verklaard.
R8387: ALBERDINGK THIJM, JOS ALB. - De koningin van Napels. Een Hollandsche Dichtkrans, neergelegd aan de voeten van Hare Majesteit Maria Sophia Amalia.
Y3397: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Dr. Peter Joseph von Cornelius.
T9776: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Moraal [en] Aesthetica. Afweering van grieven.
Y3393: ALBERDINGK THIJM, JOS ALB. & LAMB. JOANN.ALBERDINGK THIJM. - Oude en nieuwere kerstliederen, benevens gezangen en liederen van andere hoogtijden en heiligedagen, als ook advent en de vasten.
Y4155: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Huyg de Groot in Amsterdam, 1632. Blijspel in twee bedrijven.
Y0042: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1881.
B8018: ALBERDINGK THIJM, P.P.M. - Levensschets van H.E. Moltzer.
T3669: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Drie gedichten. Bij het borstbeeld van Bilderdijk. Ermingard van Voorne. De geboorte der kunst.
B5221: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Notre Dame de Forest. Een verhaal uit de XVIIe eeuw. Met oorspronkelijke schetsen van den schrijver.
T0330: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in o.h. schrikkeljaar 1864.
R0243: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XI. Verspreide verhalen Deel II.
T2699: ALBERDINGK THIJM, JOS A. - De Dietsche Warande. Nederlandsche Oudheden, en Nieuwere Kunst en Letteren. Vijfde deel.
T2698: ALBERDINGK THIJM, JOS A. - De Dietsche Warande. Nederlandsche Oudheden, en Nieuwere Kunst en Letteren. Vierde deel.
T5054: ALBERDINGK THIJM, J.A. EN C. LEEMANS. - De kunst in Nederland. I. De kunst en archaeologie in Holland, Door J.A. Alberdingk Thijm; (Uit het Fransch vertaald). II. De kunst in Nederland, Door C. Leemans. III. Aanmerkingen op J.A. Alberdingk Thijm's kunst en archaeologie in Nederland (Dietsche Warande 1855 No 2), door C. Leemans.
Y3269: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1852. Bij-een-gebragt door Jos. Alb. Alberdingk Thijm en H.J.C. van Nouhuys.
Y3450: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Wat wil men U doen vieren op 1e April? Aan de Katholieken van Nederland.
Y3447: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een woord voor den heer A. Ising en de zijnen.
Y3443: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De Geschiedenis onzes Vaderlands. Openbare brief aan den heere J.J. van der Horst.
Y3453: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een weinig Amsterdamsche Kritiek bij gelegenheid der Nationale Feestvieringen.
Y3452: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Eene Wandeling met mijn vriend H.C. (kundig Fijnschilder).
L7970: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel X. Verspreide verhalen Deel I.
L7971: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XI. Verspreide verhalen Deel II.
L7973: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XIV. Verspreide verhalen Deel V.
T0721: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1865.
T0332: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in o.h. Schrikkeljaar 1868.
Y0062: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, J. A. (ED.). - Almanka voor Nederlandsche Katholieken, A.D. 1901
T0333: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in 1869.
R1057: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel XI: Verspreide verhalen deel V.
R1056: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel VI: Portretten van Joost van den Vondel.
B4046: ALBERDINGK THIJM, J.A. - J.A. Alberdingk Thijm. Een keuze uit zijn werk.
T0724: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1885.
T0079: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Deel IX: Portretten van Joost van den Vondel.
T2265: ALBERDINGK THIJM, JOS A. - De Dietsche Warande. Nederlandsch tijdschrift voor Aesthetische beschaving. Nieuwe Reeks Ve deel.
T0335: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1888.
T4214: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Werken van J.A. Alberdingk Thijm. Verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel IV. Kunst en Oudheidkunde I.
Y0232: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS.A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in het jaar O.H. 1879.
R8669: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een lees- en zangboekjen voor de jeugd.
Y3541: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Amsterdamsche feestgedichten van J.A. Alberdingk Thijm ... ter gelegenheid van XII Mei MDCCCLXXIV, den 25en verjaardag der huldiging, als Koning en Koningin der Nederlanden van Willem den Derde en Sophia Mathilde.
Y3899: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Gedenkboek der hulde aan de nagedachtenis van Prof. Dr. J.A. Alberdingk Thijm, hoogleeraar aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten, en der onthulling van den gedenksteen in zijn sterfhuis, op 23 Maart 1893.
T1231: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De giftbrief van Koning Karel aan zijne getrouwen Diederik, het voetstuk der historie van onzen staat. In eenige zijner deelen beschouwd en verklaard.
T0336: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1889.
T0334: [ALMANAK] ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.). - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in 1870.
T7173: ALBERDINGK THIJM, J.A. - De bezwaren van Jhr. Dr. F.A. Hartsen, tegen het Catholicisme.
Y3451: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Het Standbeeld voor Rembrandt.
L5100: ALBERING, LEONARDUS A.H. - Vergelijkend-syntactische studie van den Renout en het volksboek der Heemskinderen.
L4672: ALBERS, P. - De hoogeerwaarde Pater Joannes Philippus Roothaan XXI Generaal der Societeit van Jezus en De voornaamste lotgevallen zijner Orde. Deel I: 1785 - 1829. Deel II: 1829 - 1853.
R1372: ALBERS, P. - De Sinte Teresia-Kerk op Het Hooge Westeinde voorheen De Spaansche Kapel en De Kerk van Spanje te 's-Gravenhage. Beknopte Geschiedenis naar aanleiding van haar Diamanten Jubelfeest 1841-1916.
Y0178: ALBERTS, A. - Namen noemen. Zo maar wat ongewone en openhartige herinneringen aan het leven in het verloren paradijs, dat Nederlands-Indie heette 1939-1947.
K1263: ALBERTS, A. - De zilveren kogel.
K4004: ALBERTS, A. - Laten we vrede sluiten. De merkwaardige voorgeschiedenis van de Vrede van Breda.
L0648: ALBERTS, A. - Aan Frankrijk uitgeleverd.
H6356: ALBERTS, A. - De Franse slag.
K3983: ALBERTS, A. - De Franse slag.
K3985: ALBERTS, A. - De honden jagen niet meer.
H8831: ALBERTS, A. - Laten we vrede sluiten. De merkwaardige voorgeschiedenis van de Vrede van Breda.
L0647: ALBERTS, A. - Libretto voor een gewezen koningin. Een keuze uit eigen werk.
K0448: ALBERTS, A. - Maar geel en glanzend blijft het goud.
M8999: ALBERTS, A. - Twee jaargetijden minder.
A0002: ALBERTS, BOB. - De sprong. Een Hollands drama.
K8343: ALBERTS, JOH. C.P. - Feestelijke ommegang. Bloemlezing uit het leven van een 20ste eeuwer. Eerste deel 1913-1918.
K8528: ALBERTS, JOH. C.P. - Goede reis! (Viaticum). Verzen.
K7691: ALBERTS, JOH. C.P. - Ter verklaring.
M8319: ALBERTS, W. JAPPE. - De Middeleeuwse Stad.
K7894: ALBERTS, A. - In de tijd gezet.
B6950: ALBERTS, A. - De eilanden.
K3715: ALBERTS, A. - De vrouw met de parasol.
L9725: ALBERTS, A. - Haast hebben in september. Verhalen.
B3060: ALBERTS, JOKE & HANS VISSER. - Vestdijk en het kinderboek.
B3232: ALBERTS, A. - De Utrechtse herinneringen.
T8236: ALBERTS, A. - De eilanden.
T8237: ALBERTS, A. - De bomen.
T8933: ALBERTS, A. - Dankwoord bij de aanvaarding van de P.C.Hooft-prijs 1995 uitgesproken in het Letterkundig Museum te 's-Gravnhage op 22 mei 1955. Feestrede door Willem Jan Otten. Jurryrapport.
K3987: ALBERTS, A. - Een koning die van geen nee wil horen. De Europese ambities van Lodewijk XIV 1638 - 1715.
T8597: ALBERTS, A. - De vergaderzaal.
R1749: ALBERTS, A. - De Hollanders komen ons vermoorden. De scheiding tussen Noord- en Zuid-Nederland 1585-1648.
T6771: ALBERTS, JOH. C.P. - Idealistisch dierendom. Geschiedenis van een groote revolutie onder het volk der dieren. De prenten zijn van Henri Verstijnen.
L5337: ALBERUS, ERASMUS. - Fabeln. Ein nachwort von Wilhelm Matthiessen. 15 Holzschnitte von Vergil Solis.
T1928: ALBIN, PIERRE. - 43 Ans de politique pacifique et conciliante envers l'Allemagne, 1871-1914.
B0931: ALBLAS, JAN. - Bibliographie der Werken van Theodoor Rodenburgh.
H7497: ALBO, JOHN. - Monkey business. Seventy-two studies of the monkey in ourselves.
Y0592: ALBRECHT, FRIEDRICH UND KLAUS KANDLER. - Bund proletarisch-revolutionarer Schriftsteller Deutschlands 1928-1935.
Y2609: ALBREGTS, A.H.M. E.A. - 60 jaar Hartogs & Co. Met bijdragen van E. Elias, Ina van der Beugel, Godfried Bomans.
T1733: PLAATJES ALBUM. - Wat oude Barend vertelde!
R9556: LANGBEIN'S KEGEL ALBUM. - Augenspiegel fur achte Kegelfreunde.
M9930: ALCOFORADO, MARIANNA. - Minnebrieven van een Portugeesche non. Vertaling Arthur van Schendel.
B9575: ALCOFORADO, MARIANNA. - Minnebrieven van een Portugeesche non. Vertaling Arthur van Schendel.
Y3671: ALCYONEL (J. KRISHNAMURTI). - At the Feet of the Master.
Y2833: MARNIX VAN ST. ALDEGONDE. - Philips van Marnix van St. Aldegonde. Bloemlezing uit zijn psalmen en lofzangen. Met inleiding en aantekeningen van Chr. Stapelkamp.
Y2832: MARNIX VAN ST. ALDEGONDE. - Richt mijne seack. Bloemlezing uit de religieuze lyriek van Philips van Marnix van St. Aldegonde. Gekozen en toegelicht door J. Meerkerk.
B8044: ALDEN, JOHN. - Printers and printing in philately. With a foreword by John Alden.
L5535: ALDEWERELD, EDDY (ED.). - Grafische technieken.
L2355: ALDISS, W. (ED.). - Fontein Science Fiction 2. Vertaling Hans Kemming.
M6774: ALDUS. - 'Allemaal flauwekul' en andere typografische notities.
B9827: ALDUS. - Typogrommel.
R4776: ALECHINSKY, P. JOYCE MANSOUR EN FOLON. - Alechinsky a la ligne.
K3913: ALEICHEM, SJOLEM. - Tewje in boter en kaas.
K2902: ALER, J.M.M. - Inleiding tot de vroege Duitse letterkunde. Van het Heldenlied tot de Barok.
K2646: ALER, J.M.M. / C. NEUTJENS / V.A. SCHMITZ. E.A. - Gestalte um Stefan George. Gundolf, Wolfskehl, Verwey, Derleth.
L4715: ALER, JEAN M M. - Im Spiegel der Form. Stilkritische Wege zur Deutung von Stefan Georges Maximindichtung.
B7470: ALER, J.M.M. - Im Spiegel der Form. Stilkritsche Wege zur Deutung von Stefan Georges Maximindichtung.
B2518: ALETRIINO, L. - Zes Wereldgodsdiensten. Islam, Brahmanisme en Hindoeisme, Boeddhisme, Sjintoisme, De verbondenheid der Oosterse godsdiensten, Jodendom.
T4241: ALETRINO, A. - Over eenige oorzaken der prostitutie. Voordracht gehouden in de afdeeling 's-Gravenhage en in de afdeeling Amsterdam van Nosokomos.
T2011: ALETRINO, A. - Is celstraf nog langer geoorloofd en gewenscht?
T1884: ALETRINO, ARNOLD. - Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie. Twee delen.
R9875: ALETRINO, A. - Line.
L0061: ALETRINO, A. - A. Aletrino.
H6561: ALETRINO, A. - Twee opstellen over crimineele anthropologie.
H5622: ALETRINO, COUPERUS, EMANTS. E.A. - Verhalen uit de negentiende eeuw 1870-1900.
W9858: ALETRINO, L. - Verloren tronen. Anecdotische geschiedenis van de sedert de eerste wereldoorlog onttroonde vorstenhuizen (1918-1953).
K3885: ALETRINO. A. - Zuster Bertha. Met een nawoord van Kees Joosse.
B5089: ALETRINO, A. - Napoleons laatste levensjaren.
T1657: ALETRINO, ARNOLD. - Uit 't leven.
T3277: ALETRINO, ARNOLD. - Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie.
T3276: ALETRINO, ARNOLD. - Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie.
T1604: ALETRINO, A. - Zuster Bertha.
Y3758: ALEWIJN, ZACHARIAS HENDRIK. - Mengelingen, behelzende verbasterde spreekwyzen, en een aanhangzel van verminkte plaatzen in oude schryveren. Bylagen door Nikolaas Hinlopen.
R6519: ALEXANDER, E. (ED.). - Scenarium. Deel II. In memoriam en Opstellen ter nagedachtenis van W.Ph. Pos.
T7771: ALEXANDER, J.J.G. - Italian Renaissance Illuminations.
B7905: ALFEN, H. VAN. - De bron van Bakhuizen v.d. Brink's Andries Bourlette (Luiksche verhooren over Oranje's tocht in 1568).
Y0620: ALGRA, H. EN G.P. VAN ITTERZON. - Het sein op onveilig. Een bundeling der artikelen van de heren H. Algra, lid der Eerste Kamer en hoofredacteur van het Friesch Dagblad en Dr. G.P. van Itterzon, Voorz. v/d Schoolraad, over de schoolkwestie te Hardegarijp.
K4063: DANTE ALIGHIERI. - De Monarchie (de Monarchia). Uit het Latijn vertaald, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door Jan Asser.
K0155: ALINGS, WIM. - Don Antonio.
M5339: ALINGS, WIM. - Trapspijlen met een toefje goud.
T7067: ALINGS, H.W. - Amsterdamse hofjes.
K0108: ALISCA, NICOLAAS. - Wij zijn allen heiligen, gedichten.
T6118: ALKEMA, H. - Weer Oranje boven! Een verhaal uit de omwenteling van 1813 in Den Haag.
Y0970: ALLARD, H.J. - De oude heer Jacob Pietersz. Schaep te Amsterdam en drie zendelingen uit Brazilie.
T0934: ALLARD, ELISABETH. - Een grammaticaal onderzoek van het proza van Hadewych.
B1096: ALLARD, ELISABETH. - Een grammaticaal onderzoek van het Proza van Hadewych.
B4856: [VONDEL] ALLARD, H.J. - Vondel en de Moeder des Heeren, of Rozen- en lelienkrans uit Vondel's dichtbloemen voor Maria gevlochten.
T7585: ALLARD, H. - Antonius van Gils en de kerkelijke gebeurtenissen van zijn tijd.
R7267: ALLARD, LIESBETH. - Sint Lydwina. Graalspel. Massaal Leekespel uitgevoerd door zevenduizend graalleden in het Xerxes Stadion te Schiebroek.
T2036: ALLARD, H. - Antonius van Gils en de kerkelijke gebeurtenissen van zijn tijd.
B5739: ALLEBLAS, J. - 16e en 17e eeuwse Dordtse uitgevers- en drukkersmerken. Kalender voor 1983.
T2939: ALLEN, GRANT. - De verloving van Dr. Greatrex. Vertaald door J.L. van der Moer.
M3672: ALLEN, FREDERICK LEWIS. - De grote Pierpont Morgan. Vertaling C. Dikshoorn.
H3328: ALLEN, ROGER E. / STEPHEN D. ALLEN. - Winnie-de-Poeh en succes. Waarin de lezer en Poeh en zijn vrienden het allerbelangrijkste onderwerp leren kennen: Succes!
W2532: ALLEN, WOODY. - Ja, maar kan een stoommachine dat ook? Vertaling Aris J. van Braam.
R4712: RECHT VOOR ALLEN. - Tweede Memorandum van Recht voor Allen. Deuxieme Memoire de Recht voor Allen. Zweites Memorandum von Recht voor Allen. Second Memorandum of Recht voor Allen.
Y4058: RECHT VOOR ALLEN. - Recht voor Allen. Orgaan van de Sociaal Demokratische Partij in Nederland. 9e jrg. 1887. no. 80. 13e jrg. 1891. no. 99 en 131. 15e jrg. 1893. no. 92 en 97.
Y2751: RECHT VOOR ALLEN. - Recht voor Allen. Uitgave van het Noordelijk Gewest van Vrije Socialisten. 4e jaargang 1977. nr. 3.
Y3217: RECHT VOOR ALLEN. - Recht voor Allen, orgaan van de federatie van Vrije Socialisten. 25e jaargang (703). 1 oktober 1970.
H7289: ALLENDE, ISABEL. - De stad van de wilde goden. Vertaling R. Degenaar.
M4072: ALLENDE, ISABEL. - Fortuna's dochter.
M2380: ALLENDE, ISABEL. - Het goud van Tomas Vargas. De verhalen van Eva Luna.
H2891: ALLENDE, ISABEL. - Het oneindige plan. Vertaling Adri Boon.
H1705: ALLENDE, ISABEL. - Liefde en schaduw. Vertaling G. Klaster.
H4761: ALLENDE, ISABEL. - Paula.
H4898: ALLENDE, ISABEL. - Portret in sepia. Vertaling B. Coopmans.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

5/30