Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
K8573: KUNDERA, MILAN. - Onwetendheid. Vertaling Martin de Haan.
B5164: KUNDERA, MILAN. - De grap. Vertaald door Jana Beranova.
T8899: KUNDERA, MILAN. - Het boek van de lach en de vergetelheid. Vertaald door J. Beranova.
T8798: KUNDERA, MILAN. - De traagheid. Roman. Vertaald door Joop van Helmond.
W0857: KUNERT, GUNTER. - De teraardebestelling vindt in alle stilte plaats. Verhalen. Keuze en vertaling Wouter Donath Tieges.
M3778: KUNERT, GUNTER. - De teraardebestelling vindt in alle stilte plaats. Verhalen. Vertaald door Wouter Donath Tieges.
M5951: KUNERT, GUNTER. - Uit hoofde van de hoeden. Vertaling D. en M. Salomons.
M0990: KUNERT, GUNTER. - Vertraagde monologen. Vertaling M. Mooy.
T4821: KUNHAULT, W. - Het Bolsjewisme zijn ideeen, bedoelingen en ondergang.
H5761: KUNIKIDA, KAWABATA, OÈ, E.A. - Made in Japan. Verhalen.
T1822: KUNNEMAN, FRANCISCUS B.M. - Over het inleiden tot de rechtsswetenschap. De wenselijkheid en mogelijkheid van een encyclopedische inleidingstheorie.
T5839: BOEK EN KUNST. - Boek en Kunst. Een internationaal maandschrift voor litteratuur, beeldende kunst en theater. 2e jrg. 15 april 1925, no. 7.
T7522: KUNST, ANTONIE JOHANNES MARIA. - Van Sint Elisabeths-Gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis (1485-1814). Le developpement de l'Hopital Sainte-Elisabeth a l'Orphelinat reforme pour les enfants bourgeois, 1485-1814, (Ave resume en Français).
B3135: KUNST, J.F. - Melati en Rotan. Penteekeningen van Johanna Roberti.
T9280: BOEK EN KUNST. - Boek en Kunst. Een Internationaal Maandschrift voor Literatuur, Beeldende Kunst en Theater. 5e jrg. juni-juli 1928 no. 6/7.
T2358: KUNSTKRONIJK. - Kunstkronijk. Uitgegeven ter aanmoediging en verspreiding der schoone kunsten. 8e jaargang 1847.
T2366: KUNSTKRONIJK. - Kunstkronijk. Uitgegeven ter aanmoediging en verspreiding der schoone kunsten. 6e jaargang 1845-1846.
T2367: KUNSTKRONIJK. - Kunstkronijk. Uitgegeven ter aanmoediging en verspreiding der schoone kunsten. 5e jaargang 1844-1845.
L4721: KUNZE, JOHANNA M.L. - Lebensgestaltung und Weltanschauung in Herman Hesses Siddhartha.
T6456: KUPERUS, SJOERD. - Onze baby's. Met versjes van Rene de Clercq.
B5145: KUPFER, J. - Cahier No. 5 Rondschrift. Schoonsschrijven voor Voortgezet Schrijfonderwijs.
B8323: KUPFER, C.C. - Onze vliegers in Indie. De geschiedeis der Indische militaire luchtvaart van haar aanvang tot de capitulatie van Bandoeng in 1942.
H8809: KUPPERS, W. EN F. VILLANUEVA. - Van Gelre tot Gelderland. 650 jaar besturen van Gelderland.
T6333: KUPPERS, ALF.M. - Handleiding boekbinden. Ten gebruike bij het onderwijs aan de Amsterdamsche Grafische School.
B5479: KUREISHI, HANIF. - Gabriels gave. Vertaling Molly van Gelder.
T0989: KURGAN-VAN HENTENRIJK, GINETTE. - Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux.
L5618: KURPERSHOEK-SCHERFT, ANTONIA C.M. - De episode van Het Getij. De Noordnederlandse dichtkunst van 1916 tot 1922.
R5747: KURTZ, GERDA. - Heer Staats zijn schat. Kort verhaal van het Hofje van Staats.
L7257: [ERASMUS] KUSTER, HARRY. - Family romances in the biography of Desiderius Erasmus.
B5764: KUSTER, HARRY. - Vriendschapsminne in twaalfde-eeuws perspectief.
T7830: KUSTER, FRITZ. - Die Hintermanner der Nazis. Von Papen bis Deterding.
T2907: KUSTERS, WIEL. - Dit lege hart. Over J.C. Bloem.
K3871: KUSTERS, WIEL. - Aangetekend. Test, test, test. Twee verhalen.
W2915: KUSTERS, WIEL. - De gang gevolgd door Carbone notata.
H1284: KUSTERS, WIEL. - Kwelrijm.
W3279: KUSTERS, WIEL. - Laatst.
W4003: KUSTERS, WIEL. - Raad van Alfabet.
T2631: KUSTERS, WIEL. - Als kind moest ik een walvis eten.
L7727: KUSTERS, WIEL. - Een oor aan de grond.
L6521: KUSTERS, WIEL. - Het mijnmuseum. Notities.
T8942: KUSTERS, WIEL. - Bewaarmachinist.
T8943: KUSTERS, WIEL. - Hohner. Gedichten.
L8552: KUSTERS, WIEL. - Arenden, Ketenen. Een geschenkje voor de donateurs van het Genootschap Gerrit Achterberg.
B6592: KUSTERS, WIEL. - X kijkt in Y. Vijf causerieen over Pierre Kemp. Nawoord Camiel Hamans.
T9909: KUSTERS, WIEL. - Pierre Kemp. Een leven.
R6326: KUTTER, HERMANN. - Zij moeten. Open brief aan de Christelijke Samenleving. Uit het Duitsch vertaald door F. Reitsma.
H5205: KUYK, PIETER A. - Zal ik je wijzen waar ik woon.
L2820: KUYLE, ALBERT. - Een jaar vol heiligen. Ingeleid door Emile Erens.
A0168: KUYLE, ALBERT. - Jonas.
B3968: KUYLE, ALBERT. - Songs of Kalua.
H2017: KUYLE, ALBERT. - St. Eloy.
M8542: KUYLE, ALBERT. - Weerlicht.
K7955: KUYLE, ALBERT. - IX gedichten.
B6055: KUYLE, ALBERT. - Alarm. Ingeleid door Anton van Duinkerken.
L8375: KUYLE, ALBERT. - De Bries.
R8900: KUYLE, ALBERT. - Rond een blauw meer.
R7848: KUYLE, ALBERT. - Seinen. Een bundel verzen.
R5461: KUYLE, ALBERT. - In Neerland staat een huis.
T3483: KUYPER, A. (INLEIDING). - De Arbeiderskwestie en de kerk. Een woord over het sociale vraagstuk. Naar het hoogduitsch.
T7781: KUYPER, R. - Marxistische beschouwingen 1 t/m 4. Een bundel herdrukken.
T3464: KUYPER, A. - De positie van Nederland. Opstel uit het Duitsche Weekblad Die Woche van 23 december 1916. Vertaald door H.S.S.K.
T6383: KUYPER, R. - Het socialisme, de hoofdarbeiders en de komende cultuur.
T4120: KUYPER, A. - Sociale organisatie onder eigen banier.
R3497: KUYPER, R. - De marxistische verklaring der ideologieen. Geschreven n.a.v. de gedachtenwisseling over klasse-moraal.
T5891: KUYPER, A. - De Christus en de Sociale Nooden.
R6524: KUYPER, ABRAHAM. - Onze gedragslijn bij de Stembus van 1891.
T6384: KUYPER, R. - Het allerjongste gericht.
K8098: KUYPER, ERIC DE. - Grand Hotel Solitude. Taferelen uit de adolescentiejaren.
M6642: KUYPER, A. - Kuyper in de caricatuur. 100 uitgezochte caricaturen. Met een brief van A. Kuyper.
M8343: KUYPER, ERIC DE. - Aantekeningen van een voyeur.
K1308: KUYPER, ERIC DE. - Mowgli's tranen.
M8161: KUYPER, R. - Herman Gorter te herdenking.
H5796: KUYPER, SJOERD. - De dichter zingt.
P2938: KUYPER, SJOERD. - De ogen van het paard.
H5816: KUYPER, SJOERD. - Mooie gedichten.
L8501: KUYPER, A. - Bilderdijk in zijne nationale beteekenis.
B3476: KUYPER, BUBB & NOP MAAS. - Laurens Janszoon Costerprijs 2007 verleend aan Bram de Does.
B4735: KUYPER, A. - Scolastica II. Om het zoeken of om het vinden? of Het doel van echte studie.
B5538: KUYPER, SJOERD. - Hoofden uit de mist. Over de moderne jeugdliteratuur.
T4046: KUYPER, R. - De marxistische verklaring der ideologieen. Geschreven n.a.v. de gedachtenwisseling over klasse-moraal.
B8769: KUYPER, SJOERD. - Zeepziederij De Adelaar.
B9818: KUYPER, ERIC DE. - Mowgli's tranen.
T4320: KUYPER, R. - Karl Marx ter herdenking.
T7639: KUYPER, A. - Het conflict gekomen II. & III.
R6780: KUYPER, A. - De werking van Artikel 23.
T3867: KUYPER, ERIC DE. - Het teruggevonden kind.
T7134: KUYPER, A. EN F.L. RUTGERS. - Publiek vermaak. Asterisken en artikelen over het ook destijds aan de orde zijnde vraagstuk.
K3575: KUYPERS, J. EN TH. DE RONDE. - De Nederlandsche Letterkunde in beeld.
K3576: KUYPERS, J. EN TH. DE RONDE. - Onze litteratuur in beeld. Met medewerking van J.G.M. Moormann en D. Wouters.
L2488: KUYPERS, JULIEN / HERMAN TEIRLINCK / LEO PICARD. - Culturele autonomie.
R6855: KUYPERS, JULIEN. - De Vlaamse Beweging. Een socialistisch standpunt.
T9482: KVGO. - Zetwerk '87. Gerubriceerde ledenlijst van de Sectie Zetterijen en Grafische Tekstverwerkingsbedrijven.
L2391: KWADRAAT-BLAD. EPPS, TOMOTHY. - Alphabet.
H9547: KWADRAAT-BLAD. KATAVOLOS, WILLIAM. - Organics.
H9545: KWADRAAT-BLAD. LEEUW, TON DE. - Muziek en techniek. Music and technics. Musik und Technik. Musique et Technique.
H9544: KWADRAAT-BLAD. MILLER, HENRY. - Extra zending Schrijftaal. Extra mailing written language. Envoi special Langue ecrite. Extra Sendung Geschiebene Sprache.
H9555: KWADRAAT-BLAD. KEMPERS, MART. - 3 litho's.
H2059: KWARTEL, M.J. VAN DER. - Doeleinden en oogmerken bij het oprichten van tijdschriften. Een terreinverkenning.
H7254: KWAST, JB. - Gezelschapsliederen of Uitgezochte verzameling van 145 Nederlandsche zangen en 14 volksliederen van de voornaamste landen. Twee delen in een band.
R0985: KWAST, ERNEST VAN DER. - Twee koffers.
T4877: LAAN, G. VAN DER. - Het Kennemer Stelsel.
L5125: LAAN, JACOBUS VAN DER. - An enquiry on a psychological basis into the use of the progressive form in late modern english.
H3323: LAAN, K. TER. - Letterkundig Woordenboek voor Noord en Zuid.
K3321: LAAN, K. TER. (ED.). - Andermans wijsheid.
L7249: LAAN, N. VAN DER. (ED.). - Noordnederlandse Rederijkersspelen.
T6951: LAAN, KORNELIS TER. - Verslag van de commissie, ingesteld door S.D.A.P. en N.V.V. tot onderzoek van het militaire vraagstuk, zooals het meer speciaal aan de orde was gesteld op het congres der S.D.A.P. van 19, 20 en 21 april 1924 in den vorm van een zevental voorstellen, [etc.].
T7039: LAAN, KORNELIS TER. - Tegen het Nederlandsche Militarisme. Redevoering op 22, 23 en 24 December gehouden in de Tweede Kamer bij de begrooting van Oorlog voor 1905, met het Antwoord van den Heer Minister van Oorlog.
R3727: [MULTATULI] LAAN, K. TER. - Multatuli-encyclopedie.
K6168: [MULTATULI] LAAN, K. TER. - Multatuli en twee van zijn discipelen Mansholt en de Raaf met Brieven van en over Multatuli.
R0326: LAAN, K. TER. - Folkloristisch woordenboek van Nederland en Vlaams Belgie.
T6953: LAAN, KORNELIS TER. - Naar de ontwapening! Tekst van het Ontwerp-Ontwapeningswet op 3 maart 1925 door de Soc.Dem. Kamerfractie aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden.
T3131: LAANSMA, D / E. WESTER / JAC. WESTMAAS. - De Bloeiende Wildernis. Ervaringen van Nederlandsche soldaten in krijgsgevangenschap. Inleiding Joh. Gerritsen Jr.
R5225: LAAR, A. VAN. - De geschiedenis der Arbeidersbeweging van Antwerpen en Omliggende 1860-1925.
T0139: LAAR, HENK VAN. - Een kistje vol juwelen. Een historisch verhaal voor jongens en meisjes. Tekeningen van Ger Sligte.
R8746: LAAR, VAN DER. - Schrijfcursus no. 6. Met vloeiblad.
R7730: LAAR, A. VAN. - De geschiedenis der Arbeidersbeweging van Antwerpen en Omliggende 1860-1925.
R4165: LAAR, H.J.M. VAN DE. - Opperbankier en Wetenschapsman Willem Cornelis Mees 1813-1884.
T3644: [COHEN] LAAR, HENK VAN. - Afstamming en ontwikkeling.
L8189: LAAR, ARNOLDUS VAN. - De Liberale Partij in Nederland in haar wezen en beginselen, in haar strekking en doel, als antwoord op de vraag: Mag een Katholiek bij die partij zich aansluiten? Opgedragen aan de Katholieken Kring te 's Bosch.
T1726: LAAR, HENK VAN. - Een kistje vol juwelen. Een historisch verhaal voor jongens en meisjes. Tekeningen van Ger Sligte.
T5940: LAAREN VAN DALEN, A.J.G. - Geen etsen maar schetsen.
K6624: LABBERTON, MIEN. - Geloof, hoop, liefde.
K6451: LABBERTON, MIEN. - Jeugd in de branding.
K6461: LABBERTON, MIEN. - Lichtende horizon.
T1888: LABBERTON, MIEN. - Zondag. Een boek voor den zondagmorgen in het gezinsleven.
T5007: LABBERTON, J.H. - De Vlaamsche Beweging.
T0641: LABBERTON, J.H. - De Belgische neutraliteit geschonden.
T9704: LABÉ, LOUISE / BOUTENS, P.C. - De sonnetten van Louise Labe, naast den oorspronkelijke tekst vertaald door P.C. Boutens. Met een aanteekening over het leven der dichteres.
T7314: LABOR. [=WILLEM SCHIPPERS]. - Op de keien.
L5765: LABORDUS, LEONARDUS W. - De astronomische mythen in de Griekse literatuur van Homeros tot Aratos. (Een mythographisch onderzoek).
K3905: LABUZ, RONALD. - Typography & Typesetting. Type design and manipulation using today's technology.
L1932: LACLOS, CHODERLOS DE. - Gevaarlijke liefde.(Les liaisons dangereuses).
T4220: LACLOS, CHODERLOS DE. - Les liaisons dangereuses.
K9963: LACOMBE, HENRI. - Guez de Balzac Papetier. Communication au IIIe Congres International des Historiens du Papier.
R5097: LACOMBE, L. - Hoogere Kasten en Bekeering in Indie.
B2600: LACTANTIUS. - Peace on earth good will towards men.
R5412: LADEMACHER, H. - Fremdbild und Aussenpolitik. Bemerkungen zu den deutsch-niederlandischen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert.
Y0452: LADRIERE, RENE. - Lodewijk Roelandt en Francois Laurent. Gentsche Locale Geschiedenis.
T3793: LADURIE, EMMANUEL LE ROY. - De eeuw van de Familie Platter (1499-1628) I. De schooier en de geleerde.
T7069: LAEKEN, FRANK VAN & ETIENNE VERHOEYEN. - Lexicon politieke & jeugd kollaboratie.
T2808: LAENEN, J. - Geschiedenis van het Seminarie van Mechelen.
T2576: LAENEN, JOS. - Geschiedenis van Mechelen tot op 't einde der Middeleeuwen.
T1875: LAERE, R. VAN. - De Kabouter uit het land van Loon (Hasselt, 1888-1898).
T1879: LAERE, R. VAN. - De Hagelander 1893-1901.
T1876: LAERE, R. VAN. - Geschiedkundige verscheidenheden... De Vlaemsche Broeders (Hasselt 1862). Letteroefeningen Utile Dulci ( Sint-Truiden 1852-1893).
R6922: LAERE, R. VAN. - De Zangschool (1889-1898). Bibliografische Analyses I.
L2423: LAERHOVEN, BOB VAN. - Nachtvlucht naar Peru. Het verhaal van een reis.
B0007: LAERHOVEN, BOB VAN. - Cadavre Exquis.
B0013: LAERHOVEN, BOB VAN. - Feria.
B2253: [TSJECHOV] LAFFITTE, SOPHIE. - Chekhov 1860 -1904. Transl M. Budberg/G. Latta.
B3286: [TSJECHOV] LAFFITTE, SOPHIE. - Tchekhov.
K0568: LAFORGUE, JULES - Hamlet of de gevolgen der kinderliefde. Vertaald door J. Slauerhoff. Tekstverzorging K. Lekkerkerker.
M4743: LAGERCRANTZ, OLOF. - August Strindberg. Translated by Anselm Hollo.
R6988: LAGERKVIST, PAR. - De Beul. Uit het Zweeds vertaald door N. Boelen-Ranneft.
T6884: LAGERLOF, SELMA. - Het Huisgezin en de Staat. Vertaald uit het Zweedsch door E. van der Hoeven.
T0552: LAGERS, F.G. - De Kloosters in Nederland.
P2455: LAGERWAARD, HENK. - Verkeerd applaus.
T6917: LAGERWERFF, T.J. - Beroepsofficier-pacifist. Brochure gericht tegen de volksmisleiding.
R3833: [SPINOZA] LAGREE, JACQUELINE. - Ad captum auditoris loqui, theology and tolerance in Lodewijk Meyer and Spinoza. A lecture delivered at Katwijk on May 15, 1999.
K0887: LAGRO-JANSSEN, A.L.M. - De tweeslachtigheid van het verschil.
R5926: LAICUS. [=SIETZE DOUWES VAN VEEN]. - Inderdaad de titel is juist Neo-Communisten. Een antwoord aan den heer Ernest Michel.
M7700: LAIRD, ELIZABETH. - Anna. Vertaling K. Seebregts.
T7280: LAJOCO. (VERZ.). - Zangbundel voor jonge en oude bondsleden.
H3304: LAKHO, HAMEEDA / MAGDA VAN DER RIJST. - Verborgen tralies.
L7289: LALAMI, LAILA. - Hoop en andere gevaarlijke verlangens.
T9506: LALLEMAN, G.B. - Leve de Koning! Feestgeschenk t.g.v. 's Konings zilvren kroningsfeest, op 12 Mei 1874.
T5399: LAM, ANTON B. - Verzet en poëzie. Een bloemlezing verzets-verzen verzameld en verantwoord door Anton B. Lam.
T8217: LAM, ANTON. - Recreatie. Gedichten.
T3836: LAMAN, M.C. E.A. - Vuistregels voor textielconservering aan de praktijk getoest. Verslag van de Textieldag van 6 april 1989 in het Gemeentemuseum te 's-Gravenhage.
R2942: LAMARTINE, ALPHONSE DE. - Kopstukken uit de Franse Revolutie. Portraits Revolutionnaires. Vertaling Nannie Nieland-Weits.
H8382: LAMB, HAROLD. - Omar Khayyam.
H4958: LAMB, WALLY. - Walvismuziek. Vertaling Inge de Heer.
R9129: LAMB, CHARLES. - New Years Eve. Oudejaarsavond. De Nederlandse vertaling is van Potgieter. Illsutratie S.L. Hartz. Voorwoord J.C. Bloem.
MK0112: LAMBERT, FREDRICK. - Letter forms. 110 complete alphabets. Edited by Theodore Menten.
B8053: LAMBERT, SUSAN. - Printmaking.
R3672: LAMBERTY, MAX. - Philosophie der Vlaamsche Beweging en der overige stroomingen in Belgie.
R7214: LAMBERTY, MAX. - Lodewijk de Raet. Een levensbeeld.
R9000: LAMBERTY, MAX. - Stroomingen.
R3964: LAMBERTY, MAX. - De Vlaamse beweging nu.
R3658: LAMBERTY, MAX. E.A. - Lodewijk de Raet in het perspectief van deze tijd.
R8613: LAMBOOIJ, TH. - Land en volk van Friesland.
M1659: LAMBOURNE, LIONEL. - Ernest Grisset. Fantasies of a Victorian Illustrator.
T7816: LAMBRECHTS, LAMBRECHT. - Mate en Minne.
R6272: LAMBRECHTS, LAMBRECHTS. - Het zingende Vlaanderen.
B2672: LAMBRECHTS, L. & E. HULLEBROECK. - Wonder-erwtjes. Gedicht & Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
B2674: LAMBRECHTS, L. & P. VAN WASSENHOVEN. - Woudsprookje. Gedicht & Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
T7596: LAMBRECHTS, LAMBRECHT. - De varende zanger.
T5501: LAMBREGTS, L. - Een steen in de vijver. Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid.
T7638: LAMBRETTA. - Lambretta mototscooters typen 150D en 150 LD. Handleiding.
R6324: LAMENNAIS, F.R. DE. - Het boek van het volk. Vertaald door Lucianus.
H5949: LAMERS, HENK. - Letters aan het woord.
H7208: LAMERS, W.H. - De bouwstenen van de anatomie.
R9106: LAMERS, J.J. EN PH. V.D. VOS. - Lichamelijke Tuchtiging op School.
M6587: LAMMERS, A. - Amerika 1900-1975 of De verjaring van de Nieuwe Wereld.
H2072: LAMMERS, FRED J. - Koningin Beatrix een instituut. Majesteit in een kritische samenleving.
T6695: LAMMERS, C. - De jongeren en de vakbond.
T5357: [COHEN] LAMMERS, C. - Hoe het groeide. Een beknopte beschouwing over het ontstaan, de ontwikkeling en de beteekenis van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen.
M2622: LAMMERS, FRED J. - Alexander. De vergeten kroonprins.
K5155: LAMMERTSE, FRISO & ALEJANDRO VERGARA (EDS.). - Peter Paul Rubens. Het leven van Achilles.
L2859: LAMMERTSE, J. - Wat de hervorming bracht.
L2860: LAMMERTSE, J. - Wat de hervorming bracht.
B4839: LAMMERTSE, THEUN & NICOLAAS WIJNBERG. - Op het plein. Nrs 1-4. okt. 1962 - 1963 . Compleet.
R8493: LAMPE, GEORGE. - Jaap Nanninga.
T8040: LAMPEN, WILLIBRORD EN BERNARD VERMASEREN. - Bronnen en literatuur betreffende St. Willibrord.
T0903: LAMPEN, WILLIBRORD. - Thiofried van Echternach en zijn Vita S. Liutwini.
T9541: LAMPO, HUBERT. - De komst van Joachim Stiller.
W2172: LAMPO, HUBERT. - De ruiter op de wolken.
W3709: LAMPO, HUBERT. - De zwanen van Stonehenge. Een leesboek over magische-realisme en fantastische literatuur.
M8655: LAMPO, HUBERT. - Een geur van sandelhout.
K0722: LAMPO, HUBERT. - Hermione betrapt.
K3567: LAMPO, HUBERT. - Terugkeer naar Atlantis.
M6272: LAMPO, HUBERT. - Wijlen Sarah Silbermann.
H2104: LAMPO, HUBERT. - Zoomlens op Lampo. Een aforistische bloemlezing uit het werk van Hubert Lampo. Samengesteld door Rene Turkry. Met een schroomvallig woord vooraf van de schrijver.
B8094: LAMPO, JAN. - Antwerpen in letters. Schrijvers over hun stad.
T8618: LAMPO, HUBERT. - De komst van Joachim Stiller.
R3061: LAMPO, HUBERT. - De Duivel en de Maagd.
B8484: LAMPO, HUBERT. - Don Juan en de laatste nimf.
M4778: LANCEE, J.A.L. - Mythe & Werkelijkheid. Drie eeuwen vadelandse geschiedbeoefening ( 1600-1900).
L1086: LANCELOT, MICHEL. - Ik wil God in het gelaat zien. Leven, dood en opstanding van de Hippies. Vertaling Maurits Mok.
T1283: [SPINOZA] LAND, J.P.N. - Ter gedachtenis van Spinoza. Uitgesproken in de akademische lessen van 24 februarij 1877.
H1539: LAND, E. - Larie Bombarie. Tropisch soldatenleven poetisch beschreven. Met plaatjes van D. Land.
R4465: LAND, J.P.N. - Het keerpunt in de wijsgeerige ontwikkeling van Dr. A. Pierson.
R5517: LAND, J.P.N. - De Hoofdsad Zetel van Hooger Onderwijs.
R0540: LANDAUER, GUSTAV. - De strijd over Bernstein. (De aanstaande scheuring in de Duitsche Soc. Dem. partij.
B9627: LANDAUER, GUSTAV. - Oproep tot Socialisme. Vertaling M. Mok.
H1533: LANDEAU, E. - Helmkruid & huidroos. ('toean kwam terug'). Establishment-varia opstellen, verhalen, marginalia, parlando's.
T5666: LANDER, N.E. DER. - De Vlamingen en wij.
H3264: LANDFINDER, THOMAS. - Liebe 2002. Erotic science fiction. Herausgegeben von....
T2221: LANDHEER, JO. - Golven. gedichten.
T8783: LANDMANN, SALCIA. - Joods gelach. Vertaling M. Coutinho.
M7701: LANDON, MARGARET. - Anna en de koning van Siam.Vertaling C. Vorrink en M. Mok.
Y0337: LANDRE, W.J.N. - Ter nagedachtenis. [Alexander prins der Nederlanden 1851-1884].
T9795: LANDSBERG, L. (OPPERRABBIJN) - Beschrijving van het Instituut voor doofstommen te Groningen, aan de leden en oud-kweekelingen aangeboden tot een aandenken aan de viering van het 75 jarig bestaan in het jaar 1865.
T5479: LANDSHUT, SIEGFRIED. - Karl Marx.
B0278: LANDSTRA, MENNO EN DESMOND SPRUIJT. - Het Nationaal Monument op de Dam.
H7565: LANDWEHR, JOHN. - De Nederlander uit en thuis. Spiegel van het dagelijkse leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken.
L2243: LANDWEHR, JOHN. - Emblem Books in the Low Countries 1554-1949. A Bibliography.
M2324: LANE, JOHN A./MATHIEU LOMMEN. - Letterproeven van Nederlandse gieterijen/Dutch typefounders' specimens.
K1059: LANG, THEO. - The difference between a man & a woman.
B4554: LANGBROEK, M. - Liebe und Freundschaft bei Klopstock und im niederlandischen Empfindsamen Roman. Mit einem Facsimile.
T0152: LANGCAT. - The short Story of Long Cat.
K4587: LANGE, D. DE. - Het verschijnsel Charles Dickens. Een poging tot begrijpen.
K0774: LANGE, HERBERT. - Een geheel bijkomstige figuur. Novelle. Vertaling M.G. Binnendijk.
M8329: LANGE, WILHELM H. - Das Buch im Wandel der Zeiten.
R4280: LANGE, DANIEL DE E.A. - Nederlandsch Volksliederenboek. 134 liederen voor zang en klavier. Uitgave van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
L9010: LANGE, CEES DE. - Praatjes vullen de gaatjes. Een bundel moppen en praatjes.
R8919: LANGE, LEVIE DE. - Het verhaal van mijn leven. Opgetekend door Jaap Stigter. Met een voorwoord van Frida Vogels.
T7653: LANGE, SAM DE. - Maandblad Verf en Kleur. 8sten jaargang 1931 october nr. 7.
R3804: [SPINOZA] LANGE, ALBERT DE. - J.H. Gunning Jr. en het Spinoza-standbeeld. Voordracht gehouden te Katwijk op 23 mei 1981.
R4499: LANGE-COMPIE, JB. - De Vloek van 't huis.
L4405: LANGEDIJK, D. - Bibliographie van den schoolstrijd 1795-1920. Met een voorwoord van A. Goslinga.
M3566: LANGEN, FERDINAND. - Achter slot en grendel. Novelle.
L4127: LANGEN, FERDINAND. - Helene in het heelal.
H6382: LANGEN, FERDINAND. - Mijn Oom Peter. Verhalen.
B6826: LANGEN, FERDINAND. - De speelgenoten. Een novelle.
L1162: LANGENDIJK, PIETER. - Het wederzyds huwelyks bedrog. Blijspel.
B4038: LANGENDIJK, P. - De Zwetser. Kluchtspel.
L2029: LANGENDONCK, PROSPER VAN. - Verzen. Inleiding Jaak Boonen.
L3614: LANGENDONCK, PROSPER VAN. - Ze moest 'nen man hebben. Blijspel met zang in een bedrijf.
L8868: LANGENDONCK, PROSPER VAN EN ALFR. HEGENSCHEIDT. - Gedichten en Starkadd.
H8761: LANGENDYK, PIETER. - De spiegel der Vadelandsche Kooplieden.
R5425: LANGENHUYSEN, C.L. VAN. - Bulletin nr. 43. Geschiedenis. Catalogus van oude en nieuwe boeken.
K9608: LANGEVELD, M.J. - Tekenen en Handenarbeid.
K1903: LANGEVELD-BAKKER, TITIA JOHANNA. - Herman Gorter's dichterlijke ontwikkeling in Mei, verzen en eerste sonnetten.
K1904: LANGEVELD-BAKKER, TITIA JOHANNA. - Herman Gorter's dichterlijke ontwikkeling in Mei, verzen en eerste sonnetten.
T7441: LANGEVELD. H.J. - Protestants en progressief. De Christelijk-Democratische Unie 1926-1946.
R2433: LANGLEY, ANDREW. - The World of Penguin. The publisher's complete catalogue.
W3646: LANGLEY, LEE. - Geruchten. Vertaling Eva Wolff.
L5223: LANGMAN, HARM JAN. - Kuyper en de volkskerk. Een dogmatisch-ecclesiologische studie.
T4995: LANGOHR, J. - Het Zuidnederlandsch dialectgebied van Overmaas. Noordoosten der provincie Luik en westen van 't kanton Eupen, Nederfrankisch oppervlakkig geripuariseerd gebied.
R8182: LANGUI, EMILE. - Edgard Tijtgat.
T1048: LANIA, LEO. - Land van belofte. Geautoriseerde vertaling uit het Duitsch van Nico Rost.
R6498: LANKEREN MATTHES, D. VAN. - Oorsprong en vermoedelijke gevolgen van het Koninklijk Besluit van den 23sten Mei 1845 (Staatsblad nr. 25), omtrent de toelating van studenten tot de Hoogescholen en Athenaea.
L1719: LANOYE, TOM. - Doen!
L1668: LANOYE, TOM. - Het goddelijke monster.
L5041: LANOYE, TOM. - Het goddelijke monster.
L1681: LANOYE, TOM. - Zwarte tranen.
B2514: LANS, M.H.A. E.A. - Mgr. Dr. J.J.A.M. Schaepman herdacht in de hoofdstad.
R7072: LANS, J.R. VAN DER. - Egelantieren. Gedichten. Met titelplaat naar een pastel van A. van Welie.
H4441: LANSBERG, PH.A. - Drie Negentiende-Eeuwse dichters. Bloemlezing uit het werk van De Genestet, Staring en Potgieter.
K0536: LANSBERG, PH. A. - De kleine Johannes II & III door Frederik van Eeden. Een studiebeeld naar aanleiding van diens overgang tot de R.K. Kerk ontworpen door.....
L3416: LANSEN, PIET. - Almanak van den Kweekelingen Geh.-Onthoudersbond. 1912.
L3417: LANSEN, PIET. - Almanak van den Kweekelingen Geh.-Onthoudersbond. 1913.
T5701: DE ROODE LANTAARN. - G. van der Graft: Vergeef mij, Heer. Jan Vermeulen: Gedichten. W.J. van der Molen: Avond in mijn kamer. Jan Praas: Gesprek aan de Vooravond. Hans Warren: Gedichten. Paul Rodenko: Aphorismen. Ad. den Besten: Gedichten. De Versneden Ganzeveer: Thomas Vodijn - De vlucht in de romantiek en de jongeren.
T7533: LANZ, OTTO. - Xenien MCMXXXII.
R3438: LAPIDOTH-SWARTH, HELENE. - Van vrouwenleed.
R3439: LAPIDOTH-SWARTH, HELENE. - Roemeensche volksliederen en balladen verzameld door Hélène Vacaresco in Hollandsche verzen naar Fransch proza bewerkt.
T3089: LAPIDOTH, FRITS. - Fransche teekenaars.
H7272: LARBAUD, VALERY. - Lettres a Andre Gide.
L9035: LARBAUD, VALERY. - Paul Valery et la Mediterranee.
K7694: LARBAUD, VALERY. - De arme hemdenmaker. Vertaald door E. du Perron.
R8111: LARBAUD, VALERY. - Preface a un recueil de notes sur quelques poetes francais.
K3432: LAROUI, FOUAD. - De uitvinding van God en andere verhalen. Vertaald uit het Frans door Frans van Woerden.
B4807: LAROUI, FOUAD. - Het tragische einde van Philomene Tralala.
B5893: LAROUI, FOUAD. - Judith en Jamal. Uit het Frans vertaald door Frans van Woerden.
K7844: LARREMORE, A. AND AMY HOPKINS LARREMORE. - The Marion Press. A Survey and a Check-List. With Incidental Alarums, and Excursions Into Colleteral Fields.
B3186: LARSEN, HENRY & MAY PELLATON. - Behind the lianas. Exploration in French Guiana. Translated by A. and G. Reid.
T4050: LARSEN, JACK LENOR. - Furnishing Fabrics. An International Sourcebook.
K5647: LARSON, EDWARD J. - De proeftuin van de evolutie. God en wetenschap op de Galapagoseilanden. Vertaald door Ruud Rook.
R4148: LARSSON, STIEG. - Mannen die vrouwen haten. Vertaald door Tineke Jorissen-Wedzinga.
A0055: LASOWSKI, PATRICK WALD. - Syphilis, Essai sur la litterature francaise du XIXe siecle.
T9132: LASSALLE, FERDINAND. - Der Lassallesche Kriminalprozess. Zweites und drittes Heft. Zweites Heft: Die mundliche Verhandlung nach dem stenographischen Bericht. Drittes Heft: Das Urtheil erster Instanz mit kritischen Randnoten zum Zweck der Appelations-Rechtfertigung, bearbeitet von Ferdinand Lassalle.
T5795: LASSON, GEORG. - De Dwaling van het Atheisme. Vertaling [A.H. de Hartog]
T0028: LAST, JEF. - Tau Kho Tau. Gedichten.
K9416: LAST, JEF. - Kameraden! Verzen.
M7757: LAST, JEF. - De rode en de witte lotus.
K8200: LAST, JEF. - Een huis zonder vensters.
P1643: LAST, JEF. - Elfstedentocht.
H9356: LAST, JEF. - Gedachten onder water.
K8208: LAST, JEF. - Liefde in de portieken.
K9441: LAST, JEF. - Marianne.
W8161: LAST, JEF. - Marianne.
M0070: LAST, JEF. - Oog in oog.
P1165: LAST, JEF. - Verleden tijd. Verzen.
T3058: LAST, JEF. - Oog in oog.
L6840: LAST, JEF. - Leeghwater maalt de meren leeg.
L9132: LAST, JEF. - Schuim op de Kust.
B7624: LAST, JEF. - Ontwaakt! Proletariers aller landen vereenigt U! Karl Marx. Liedjes op de maat van den rottan.
R6649: LAST, JEF. - De wind speelt op het galgetouw. Liedjes van Jef Last, plaatjes van M.S.
T5299: LAST, JEF. / A. DEN DOOLAARD / ED. HOORNIK. - Dit is Walcheren. Tekeningen door C.A.B. Bantzinger.
T7045: LAST, JEF. - Vrij Spanje. Gedichten uit de Spaansche loopgraven van Jef Last en van Spaans-Republikeinse dichters.
A0684: LAST, JEF. - Een lotje uit de loterij.
B8884: LAST, JEF. - Van een jongen die een man werd. Twee delen.
H0121: LAST, JEF. - Kinderen van de middernachtzon.
T3428: LAST, JEF. - Van een jongen die een man werd. Twee delen.
R5038: LAST, JEF. - Verleden tijd. Verzen.
R7341: LAST, JEF. - Madrid strijdt verder. 3e serie brieven van het Spaansche front.
R9318: LAST, JEF. - Bloedkoraal. Anti-fascistische verzen uit de Spaansche loopgraven en op Het conflict Italie-Abessinie.
R1740: LAST, JEF. - De bevrijde Eros. Een ketter in Moorenland en andere gedichten.
B5100: LAST, JEF. - Onder den koperen ploert. Gedichten.
R9317: LAST, JEF. - Een antwoord op het geval Jef Last.
T6478: LATTIN, AMAND DE. - Het natuurschoon in de moderne stad.
R5530: LATTIN, AMAND DE. - Het Marktlied. Wat de liedjeszangers zongen.
M7703: LATZKO, ANDREAS. - De achterhoede. Vertaling A.M. de Jong.
B6657: LATZKO, ANDREAS. - Helden en Figuranten uit de Fransche Revolutie. Vertaling Johan van der Woude.
R6169: LATZKO, ANDREAS. - Brieven uit een stervend land.
T7120: [COHEN] LATZKO, ANDREAS. - De wilde man. Geautoriseerde vertaling van A.M. de Jong.
H4664: LAU, THE. - De sterren van de hemel.
T7826: LAUFENBERG, HEINRICH. - Arbeiterklasse und Staatsgewalt.
R2996: LAUFFER, SIEGFRIED. - De klassieke geschiedenis in jaartallen.
T9872: LAURENS VAN SINT LAURENS (LEONARD HUIZINGA). - Zes kaarsen voor Indië.
L2483: LAURENS VAN SINT LAURENS. [=LEONHARD HUIZINGA]. - Zes kaarsen voor Indie.
K2372: LAURENS, PIERRE. - Entre texte et image: Emblemes, Devises, Iconologie.
H3910: LAURENT, MARCEL EN WILLEM VAN DER PLUIJM. - De meesterwerken der beeldhouwkunst en der bouwkunst uit den vroegsten tot in dezen tijd.
B3899: LAURENT, VIVI. - Vivi's reis. Een jaar als dienstbode in Amerika. Avonturen van een Zweedsche studente.
B5133: LAURENTIUS, TH. - De Rembrandts van Oostkapelle.
L9085: LAURIE, PETER. - Drugs. Medische, psychologische en sociale feiten.
M5535: LAURIER, JOSIEN. - Het zal de liefde wel zijn.
H1866: LAURIER, JOSIEN. - Voor ons ligt een dag van bramenjam.
B5491: LAURIER, JOSIEN. - Een hemels meisje.
T6955: LAURILLARD, I.J.M. - Iets over dienstweigering wegens gemoedsbezwaren.
Y0401: LAURILLARD, E. - Ons Koningsfeest.
L8329: LAURILLARD, E. - Vlechtwerk uit verscheiden kleuren. Twintig voordrachten.
R4580: LAUTS, G. - Invloed van de Fransche Staatsomwenteling van het Jaar 1789, op de Lotgevallen van Nederland.
H2698: LAUWAERT, GUIDO. - Een helder hart.
B8606: [ELSSCHOT] LAUWAERT, GUIDO. - Neem een doek. Willem Elsschot en de vrouwen.
L9645: LAUWAERT, GUIDO. - Portretten van een gestoorde natuur.
R1390: LAVA, ARTHUR. - Durf.
R0726: [DOMELA NIEUWENHUIS] LAVELEYE, EMILE DE. - Het Eigendom en zijne oorspronkelijke vormen. Vrij bewerkt door F. Domela Nieuwenhuis.
R6325: [DOMELA NIEUWENHUIS] LAVELEYE, EMILE DE. - Het Eigendom en zijne oorspronkelijke vormen. Vrij bewerkt door F. Domela Nieuwenhuis.
B0879: LAVENS, O. - Surrealisme.
W2647: LAVRIN, JANKO. - Leo Tolstoj: leven en werk. Vertaling M. Laffree.
R8049: ZACHT LAWIJD. - Vlaamsche Arbeid? Een Perzische dichter en een Mexicaanse keizer. Jotie 'T Hooft aan Nico. Kanttekeningen bij de Kaas-lectuur van Toon Esch. Een dichter uit Mosanje: Pierre Kemp. De redder van de Vlaamse letteren.
M7704: LAWRENCE, D.H. - De kapiteinspop. Vertaling Johan Fredrik.
W6639: LAWRENCE, D.H. - De laatste lach. Tien verhalen. Vertaling H.J. Scheepmaker.
M1991: LAWRENCE, D.H. - De tweede Lady Chatterley. Jan Thomas en Jonkvrouw Jannie. Vertaling Jean A. Schalekamp.
W6636: LAWRENCE, D.H. - De vos. Vertaling Inez van Dullemen.
M7705: LAWRENCE, D.H. - Het lieveheersbeestje en de laatste lach. Vertaling H.J. Scheepmaker.
M7706: LAWRENCE, D.H. - Het meisje en de zigeuner. Vertaling M. Mok.
H7695: LAWRENCE, D.H. - Het verblijde spook. Vertaling Bert Honselaar.
M9562: LAWRENCE, D.H. - Letters to Thomas and Adele Seltzer. Edited by Gerald M. Lacy.
L0028: LAWRENCE, D.H. - Meesterwerken. Verhalen en korte romans.
M6702: LAWRENCE, D.H. - De tweede Lady Chatterley. Jan Thomas en Jonkvrouw Jannie. Vertaling Jean A. Schalekamp.
T4221: LAWRENCE, D.H. - Lady Chatterley's Lover.
L9714: LAWRENCE, D.H. - Lady Chatterley's minnaar. Vertaald door J.A. Sandfort.
M2674: LAWSON, HENRY. - Poems of Henry Lawson. Selected by Walter Stone.
R9732: LAZARE, BERNHARD. - Sociale Fabelen.
R0422: LAZARE, BERNARD. - De fakkeldragers. Sociale fabels uit het leven onzer dagen. Naar het Fransch.
R1984: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Graphic Design and Digital Media. Volume 24, nr. 4, 1998.
R1982: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Graphic Design and Digital Media. Volume 25, nr. 1-3-4, 1998.
R1965: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 18, nr. 1-3, 1991.
R1966: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 19, nr. 1-3-4, 1992.
R1967: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 20, nr. 1-3, 1993.
R1968: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 21, nr. 1-3-4, 1994.
R1969: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 22, nr. 1-4, 1995.
R1970: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 23, nr. 1-3-4, 1996.
R1971: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 24, nr. 1-4, 1997.
R1964: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 17, nr. 1-4, 1990.
R1963: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 16, nr. 1-3, 1989.
R1961: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 14, nr. 1-4, 1987.
R1962: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 15, nr. 1-4, 1988.
R1960: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 13, nr. 1-4, 1986.
R1959: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 12, nr. 1-4, 1985.
R1958: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 11, nr. 1-3, 1984.
R1957: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 10, nr. 1-4, 1983.
R1956: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 9, nr. 1-4, 1982.
R1955: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 8, nr. 1-4, 1981.
R1952: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 7, nr. 3-4, 1980.
T5631: LEA, HENRY CHARLES. - De doode hand. Vertaling P.M.W.
H7962: THE NATIONAL BOOK LEAGUE - Seventh International exhibition of Book Design.
L9064: LEAMER, LAURENCE. - Het leven van Ingrid Bergman.
R4140: LEAPMAN, MICHAEL. - [Capitool reisgids]: Londen.
K4425: LEAUTAUD, PAUL. - Klein Leautaud-leesboek. Een keuze door Koneck uit het gehele oeuvre van Paul Leautaud. Vertaling Pieter Beek.
H9409: LEAUTAUD, PAUL. - Een zeker tegengif. Vertaling M. Kockelkoren.
H7266: LEAUTAUD, PAUL. - Le petit ami. Precede d' Essais et suivi de In memoriam et Amours.
L9038: LEAUTAUD, PAUL. - Propos d'un jour.
L6639: LEAUTAUD, PAUL. - Literair dagboek 1893-1921.
T6296: LEAUTAUD, PAUL. - Wat betreft katten. Vertaling Pieter Beek. Met vierentwintig tekeningen van Henriette Ronner.
A0550: LEAVITT, DAVID. - Familiedans. Vertaald door Rien Verhoef.
L8814: LEAVITT, DAVID. - Eendere liefde. Vertaling Jacob Groot.
T8286: LEAVITT, DAVID. - Arkansas. Drie novellen. Vertaling Jan Fastenau.
T8412: LEAVITT, DAVID. - Waar ik nooit geweest ben. Vertaald door Rien Verhoef.
R5092: LEBBE, VINCENT. - Jong China.
K4970: LEBEAU, PAUL. - Xanthippe.
L3717: LEBEAU, PAUL. - Xanthippe.
B4704: LEBEAU, PAUL. - Omnibus.
T4078: LEBEAU, CAROLINE. - Stoffe. L' arte decorativa dei tessuti.
P1156: LEBEER, LOUIS. - Bijdragen tot de geschiedenis van de grafische kunst. Opgedragen aan Louis Lebeer t.g.v. zijn tachtigste verjaardag. Contributions a l'histoire de l'art graphique. Dediees au Louis Lebeer a l'pccasion de son quarte-vingtieme anniversaire.
W7475: LEBEER, LOUIS/CLEM BITTREMIEUX. - Prenten en verzen uit Belgie. / Poemes et gravures de Belgique.
R9721: LEBEER, LOUIS. - Hedendaagse graveerkunst in Belgie.
T2131: LEBERECHT, PETER [=PETER M. HERINGA]. - La Bernaiserie. Novembersuite voor Fer Veelenturf.
K4361: LEBESQUE, MORVAN. - Albert Camus. Vertaling Th. M. Cornips.
Y0223: LEBEY, ANDRE. - Ameno Kamato.
T9212: LEBON, G.N. EN J. ELSENSOHN. - Palingtrekkers en Oranje. No 2: Palinglied.
B4006: LEBRAM, J.C.H./C.D. BLOKHUIS A.O. - Tuta sub aegide Pallas. E.J. Brill and the world of learning. Published on the occasion of the company's tercentary.
H6397: LEBRECHT, NORMAN. - Mahler remembered.
R1272: LECHNER, JAN. - Aantekeningen van een Leidse hispanist.
T5515: LECLERCQ, LEO. - Jack London. Een karakterstudie.
L6763: LECOUTERE, C. EN W.L. DE VREESE. - Een schoon historie van Turias ende Floreta, seer ghenuechlijck om lesen, hoe Turias die schoone Floreta ontschaecte ende hoe hy namaels Coninck van Persen ghecroont werdt.
R2308: LECOUTERE, C.P.F. - Schets van den ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde.
L7945: LEDEGANCK, K.L. - Volledige dichtwerken in chronologische order verzameld.
R7217: LEDEGANCK, K.L. EN J.F.J. HEREMANS. - Gedichten van K.L. Ledeganck met een levensschets des dichters.
T4114: LEDEGANCK, K.L. - De drie zustersteden.
K5525: LEDENT, ROBERT. - Uit het liefdeleven van beroemde vrouwen.
B8536: LEDERER, JOE. - Fafan in China. Ein Roman fur die Jugend. Mit Bilderen von Ingrid Wasa.
T8048: LEDIG, GERT. - Het stalinorgel. Roman. Vertaald door Tinke Davids.
T8054: LEDIG, GERT. - Vergelding. Roman. Met een nawoord van Volker Hage. Vertaald door Peter Claessens.
K4256: LEDUC, VIOLETTE. - De vrouw met het vosje. Vertaling R. van Bavel.
K4258: LEDUC, VIOLETTE. - Therese en Isabelle. Vertaling E.H. Klaver.
R1915: LEDUC, VIOLETTE. - Therese en Isabelle. Vertaling E.H. Klaver. Inleiding Ineke van Mourik.
R4939: LEE, A. VAN DER. E.A. - De Bijbel in de Literatuur. Zes Lezingen.
M3367: LEE, ANDREA. - Russisch journaal. Vertaling N. van Lookeren Campagne.
L6776: LEE, A. VAN DER. - Hartmann von Aues 'Armer Heinrich' en Het gelijknamige drama van Gerhart Hauptmann.
T5730: LEE, PAUL A. & RALPH METZNER (EDS.). - The Psychedelic Review. Vol. I, No. 1. June 1963.
R9591: LEE, DICK AND COLIN PRATT. - Operation Julie. How the undercover police team smashed the world's greatest drugs ring.
B9092: LEEFLANG, THOMAS. - De bioscoop in de oorlog.
L1360: LEEFLANG, C. (SAMENST.). - De dichter en de dood. Een bundel doodenlyriek.
W6913: LEEFLANG, C. (SAMENST.). - De dichter en de dood. Een bundel doodenlyriek.
K7139: LEEFLANG, CHR. - Feesten der Kerk. Bloemlezing uit oude en nieuwe verzen.
M5250: LEEFLANG, CHR. - Met engelen en herders. Kerstlyriek samengesteld door .....
C1177: LEEFLANG, CHR. (SAMENGEST.) - Hymnen uit den Bijbel.
H8047: LEEFLANG, MAX / D. EICHHOLTZ / R. KUHNL. E.A. - Fascisme toen en nu.
T8523: LEEFLANG, ED. - Bezoek aan het vrachtschip. Gedichten.
B1830: LEEFLANG, THOMAS. - Twintig verzamelaars over hun hobby. Verzamelen is ook een kunst. Fotografie Hans de Wit en Peter Schutte.
T8444: LEEFLANG, ED. - De hazen en andere gedichten.
T8150: LEEFLANG, ED. - Op Pennewips plek. Gedichten.
W2937: LEEFLANG, CHR. (INGEL. EN BIJEENGEBRACHT). - De dichter en de dood. Dodenlyriek.
R2953: LEEFLANG, ED. - Gaandeweg. Gedichten. Bezorgd en samengesteld door Judith Herzberg.
R1771: LEEFLANG, HUIGEN EN GER LUIJTEN. - Hendrick Goltzius (1558-1617). Tekeningen, prenten en schilderijen.
R4970: LEEK, ROBERT H. - Shakespeare in Nederland. Kroniek van vier eeuwen Shakespeare in Nederlandse vertalingen en op het Nederlands toneel.
B7765: LEEMANS, VICTOR. - Soren Kierkegaard. Met een inleiding van A. De Waelhens.
R5393: LEEMANS, VICTOR. - Kritiek der Sociale Beweging. Met een inleidende brief van Gerard Knuvelder.
R6799: LEEN, EUGEEN. - Limburgesche bijdragen: Eugeen Leen, gedenkboek.
T1953: LEENAERTS, REMY J. - De periodieke drukpers in Belgie. Bronnen voor de geschiedenis van de periodieke drukpers in Belgie van 1605 tot op heden. La presse periodique en Belgique. Sources pour l'histoire de la presse periodique en Belgique depuis 1605 a nos jours. Drie delen.
M6420: LEENDERS, HERMAN. - Het mennegat. Verhalen.
H4447: LEENDERTSE, M.J. / C. TAZELAAR. - Christelijk letterkundige studien, deel III. Dichters na 1880. I.
W3797: LEENDERTSE, M.J. / C. TAZELAAR. - Christelijk letterkundige studien. Deel IV: Dichters na 1880 II.
W3796: LEENDERTSE, M.J. / C. TAZELAAR. - Christelijk letterkundige studien. Deel V: Jac van Looy, M.J. Brusse, Augusta de Wit, Herman Robbers.
K3589: LEENDERTSE, M.J. EN C. TAZELAAR. (ED.). - Christelijk Letterkundige Studien. Deel II.
R3364: [VONDEL] LEENDERTZ, P. - Het leven van Vondel.
K6571: LEENDERTZ, P. - Het Wilhelmus van Nassouwe. Met verklaring en historische toelichting.
L5970: [HOOFT]. LEENDERTZ JR., P. - Bibliographie der werken van P.C. Hooft.
B8096: LEENDERTZ, P. - Uit den Muiderkring.
T7612: LEENDERTZ, J.M. / BARTHEL, H.C. EN LOD. VAN MIEROP. - Evangelie en Krijgsdienst.
L6187: LEENMANS, HENDRIK ARIE. - De logica der geschiedeniswetenschap van H. Rickert.
B0423: LEENT, ADRIAAN VAN. - Vaarwel Holland. Gedichten.
R4549: LEENT, F.H. VAN. - Feestklanken. Nieuwe gedichtjes voor Verjaardagen.
Y0453: LEENT, F.H. VAN. - 10 versjes voor geillustreerde briefkaarten.
T0920: LEERSUM, E.C. VAN. - Het levenswerk van Franciscus Cornelis Donders.
R7162: LEESBERG, C.F.A.J. - rechtssbetrekking tusschen Trekker en Acceptant, volgens het Wetboek van Koophandel.
R4298: LEEST, KO VAN. - De kaartjes van Ko. Een keuze uit de etalagekaartjes van Ko van Leest, 11 september 1986: 40 jaar boekverkoper.
L4147: LEEST, JACOB. - Duitsche invloed op het Nederlandsch de protestansche theologen sedert het begin der XIXe eeuw.
L8107: LEEUW, AART VAN DER. - De gezegenden.
T0829: LEEUW, AART VAN DER. - De kleine Rudolf.
T1527: LEEUW LANGNESE, H.J. VAN DER. - Weltfriedenswünsche. Dritte und vermehrte Auflage.
T9797: LEEUW, A.S. - Het Communisme.
L2352: LEEUW, A.C.J. - Het geheel en de delen.
H7731: LEEUW, AART VAN DER. - Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld door Mea Nijland-Verwey.
A0119: LEEUW, AART VAN DER. - De mythe van een jeugd.
H2700: LEEUW, AART VAN DER. - De mythe van een jeugd.
H1048: LEEUW, AART VAN DER. - De opdracht, Miniaturen, Vertumnus.
K7863: LEEUW, AART VAN DER. - De reismakkers.
C0569: LEEUW, AART VAN DER. - Die van hun leven vertelden.
K4026: LEEUW, AART VAN DER. - Die van hun leven vertelden.
C0508: LEEUW, AART VAN DER. - Opvluchten en Het aardsche paradijs.
H3855: LEEUW, AART VAN DER. - Vluchtige begroetingen.
L4849: LEEUW, G. VAN DER. - Dr. G. van der Leeuw. Bibliographie zijner geschriften bij de viering van zijn 25-jarig professoraat door zijn leerlingen en oud-leerlingen aangeboden en van een woord ter inleiding voorzien door J. Lindeboom.
K9569: LEEUW, GERARD VAN DER. - Vom Heiligen in der Kunst.
AP0057: LEEUW, HENDRIK DE. - De heerschappij van het zwakke geslacht.
T3188: LEEUW, VENANTIUS DE. - De Ebed Jahweh-Profetieen. Historisch-kritisch onderzoek naar hun ontstaan en hun betekenis. Avec un resume en francais.
L6886: LEEUW, AART VAN DER. - De opdracht.
A0943: LEEUW, AART VAN DER. - Ik en mijn speelman, een luchthartige geschiedenis.
L9059: LEEUW, LOUIS DE. - Open brief aan den heer F.S. Kraaijvanger van Louis de Leeuw.
B1190: LEEUW, AART VAN DER. - Kinderland.
L8105: LEEUW, AART VAN DER. - De kleine Rudolf.
T8175: LEEUW, AART VAN DER. - Het aardsche paradijs.
T5348: LEEUW, KITTY DE E.A. (EDS.). - Jong! Jongeren cultuur en stijl in Nederland 1950-2000,
R3738: LEEUW, BOUDEWIJN DE EN ADA DEPREZ. - Dietsche Warande 1888-1899.
R1466: LEEUW, RONALD DE. (ED.). - The Hague School. Dutch Masters of the 19th Century.
R3620: LEEUW, BOUDEWIJN DE EN MARIO BAECK. - Het Belfort 1886-1899.
L8104: LEEUW, AART VAN DER. - Kinderland.
R6969: LEEUW, AART VAN DER. - Vluchtige begroetingen.
R6306: LEEUW, A.S. DE. - Het socialisme en de natie. Van het Communistisch Manifest tot de strijd tegen het fascisme.
T6446: LEEUW, TON DE. - Kwadraatblad Muziek en Techniek.
R6737: LEEUW, JAN VAN DER. - Het proces van Dieren.
B5017: LEEUW, AART VAN DER. - Verzamelde gedichten.
R7234: LEEUW, AART VAN DER. - Vertellingen. Houtsneden van W.J. Rozendaal.
W9588: [MULTATULI] LEEUWE, H. DE. - Multatuli. Het drama en het toneel.
L5827: LEEUWE, H.H.J. DE. - Commedia dell'arte, dat is: puur toneel.
L5387: LEEUWE, H.H.J. DE. - Modern toneel. Een terreinverkenning.
R3918: LEEUWE, H.H.J. DE. - Shakespeares Shylock en zijn vertolking door Louis Bouwmeester.
T3984: LEEUWE, J. DE EN JOHS. WATERMAN. - Isaaac!!!! (De Jood en z'n Boertjes). Komische Ensemble Scene voor een onbeperkt aantal personen. Piano.
K8498: LEEUWEN, FREEK VAN. - De kruistocht der bedelaars.
R4994: LEEUWEN, WOUTER J. VAN. - The " Nieuwe Kunst ". The Dutch contribution to the international Art Nouveau. Part 1: Dijsselhof - Lion Cachet - Nieuwenhuis.
T2915: LEEUWEN, J. VAN. - De Sociaal-Demokratische Arbeiders-Partij.
K8154: LEEUWEN, FREEK VAN. - Door het donker. Met een inleiding van Henr. Roland Holst.
B9303: LEEUWEN, CHARLES VAN. - Hemelse voorbeelden. De heiligenliederen van Joannes Stalpart van der Wiele 1579-1630.
R7394: LEEUWEN, J. VAN. - Eenheid, geen verdeeldheid. Een woord tot de leden der S.D.A.P. naar aanleiding van de partijgeschillen.
K8297: LEEUWEN, FREEK VAN. - De deur op een kier. Levensherinneringen van Freek van Leeuwen. Bewerking en nawoord Martin Mooij.
K6829: LEEUWEN, FREEK VAN. - Het simpel hart. Met illustraties van Dick Lammers.
H3981: LEEUWEN, W.L.M.E. - Dichterschap en werkelijkheid. Geïllustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika.
M6776: LEEUWEN, W.L.M.E. - Dichterschap en werkelijkheid. Geïllustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika.
K4527: LEEUWEN, W.L.M.E. - Drie vrienden. Studies en herinneringen aan Menno ter Braak, H. Marsman, E. du Perron.
H9389: LEEUWEN, W.L.M.E. - Drie vrienden. Studies over en herinneringen aan Menno ter Braak, H. Marsman, E. du Perron.
M4326: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN / J.A. GORIS. - Schrijvers en schilders. Verhalen en liederen uit Noord- en Zuid-Nederland van Veldeke tot Lucebert, verlucht met 150 reproducties van geestverwante werken der beeldende kunst. Verzameld door...
K3527: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Drift en bezinning. Beknopte geschiedenis der nieuwe Noord-Nederlandsche Letterkunde.
K3528: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Drift en bezinning. Beknopte geschiedenis der nieuwe Noord-Nederlandsche Letterkunde.
K3604: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Korte schets van de ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde.
K3973: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - La Litterature Neerlandaise depuis 1880.
K3398: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Lezende onder de lamp. Studies over nieuwe Nederlandse litteratuur.
H5262: LEEUWEN-VOS, W.J. VAN. - Sexueele opvoeding. Een boek voor ouders.
B4785: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - La litterature neerlandaise depuis 1880.
B5467: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - De liefde tot zijn land is ieder aangeboren. Land en Volk van Nederland in Kunst en Letteren.
B6131: LEEUWEN, JOS VAN. - Boeken maken.
B8849: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - A. Roland Holst. De noodlottig uitverkorene 1888 - 23 Mei - 1948.
K9976: LEEUWEN, FREEK VAN. - Herdersgave. Gedichten met een inleiding van Anton van Duinkerken.
R5844: LEEUWEN, FREEK VAN. - Door het donker, met een inleiding van Henr. Roland Holst.
R6637: LEEUWEN, JACOBUS A.C. VAN. - De Joodsche Achtergrond van den Brief aan de Romeinen.
R5651: LEEUWEN, J. VAN. - Algemeen overzicht van den Staat, Inhoud en Organisatie van het Provinciaal Archief van Friesland, Beginnende in de dertiende eeuw en eindigende in den jare 1813; opgemaakt ten dienste van de Heeren Staten van Friesland.
R3890: LEEUWEN, NICOLAAS DIRK VAN. - Het Bijbelsch-Akkadisch-Schumerisch zondvloedverhaal.
B6681: LEEUWEN, FREEK VAN. - Wederkomst. Gedichten.
K1805: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - De ivoren toren. Meditaties over litteratuur en leven.
K5573: LEEUWEN, FREEK VAN. - Herdersgave. Gedichten met een inleiding van Anton van Duinkerken.
R1657: [MARSMAN] LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Bij den dood van Marsman.
T3100: [ZWART, PIET] LEEUWEN, A.H. VAN EN H. SANGSTER. - Schuilplaatsen, en beveiliging tegen luchtaanvallen. Met een woord vooraf van Zijn Excellentie J.A. de Wilde.
T0994: LEEUWEN, FREEK VAN. - Het lied van den zwerver.
T7044: LEEUWEN, J. VAN. - Voor den wereldvrede! Weg met de geheime diplomatie!
T3045: LEEUWENBURGH, BART. - Het noodlot van een ketter. Adrian Koerbagh 1633-1669.
L2806: LEEUWENDAAL, WOUTER VAN. - Het meisje Jehanne.
T4887: LEEUWES, W. - Twee- en driestemmige liederen voor het opkomend geslacht.
R7628: LEGENE, P.M. - De roode man en het evangelie. Pioniers in de Zuid-Amerikaansche Oerwouden. Illustraties Eva Schutz.
M1218: LEGER, JACK-ALAIN. - Mijn eerste liefde. Vertaling N. van Maaren.
H0314: LEGMAN, G. (ED.). - The Limerick. 1700 examples, with notes variants and index.
H0043: LEGMAN, G. - The new Limerick. 2750 unpublished examples American and British.
T6853: LEGOUVE, GABRIEL. - Le Mérite des femmes, poëme.
R5179: LEGRAND, MERCEDES. - Géographies. Poèmes avec un prologue de Valery Larbaud.
B5237: LEGRAND, L. - Geschiedenis der Bataafsche Republiek. Vertaald en met aanteekeningen vermeerderd door H. Pyttersen Tz. Met eene voorrede van W.H. de Beaufort.
B5244: LEGROS, ELISEE. - Trois themes de recits de lutins ou de fees dans le folklore Wallon et le folklore compare.
W3292: LEHMANN, L. TH. - Een steen voor Hermes.
K7487: LEHMANN, L. TH. - Subjectieve reportage. Gedichten.
L6888: LEHMANN, JOHN. - Virginia Woolf. Vertaling M.S. Kuyper.
L7511: FAUTH EN LEHMANN. - Taschenbuch des Buchhandlers.
T6982: LEHMANN-RUSSBULDT, OTTO. - De industrie van den massamoord. Vertaald door J.B.Th. Hugenholtz.
C1527: LEHMANN, L.TH. - De pauwenhoedster.
MK0107: LEHNER, ERNST. - Alphabets and ornaments.
R1159: LEHNING, ARTHUR. - Arthur Lehning Amsterdam, 8 januari 1976.
R7793: LEHNING, ARTHUR. - Brieven van Slauerhoff.
K5562: LEHNING, ARTHUR. - De Arbeid vrij.
L3238: LEHNING, ARTHUR. - De draad van Ariadne / Ithaka. Essays en commentaren Deel I & II.
K1954: LEHNING, ARTHUR. - De draad van Ariadne. Essays en commentaren Deel I.
M2762: LEHNING, ARTHUR. - De draad van Ariadne. Essays en commentaren.
M0681: LEHNING, ARTHUR. - De vriend van mijn jeugd. Herinneringen aan H. Marsman.
M0805: LEHNING, ARTHUR. - H. Marsman de vriend van mijn jeugd. Herinneringen.
K1931: LEHNING, ARTHUR. - Ithaka. Essays en commentaren 2.
K0854: LEHNING, ARTHUR. - Marsman en het expressionisme, met reproducties naar veelal ongepubliceerd materiaal.
H1111: LEHNING, ARTHUR. - Marsman en het expressionisme, met reproducties naar veelal ongepubliceerd materiaal.
T6714: LEHNING, ARTHUR. - Over vrijheid en gelijkheid.
T1012: LEHNING, ARTHUR. - Bakoenin. Een biografie in tijdsdocumenten. Ingeleid en samengesteld door Arthur Lehning.
R6455: LEHOUCK, FERNAND. - Van apathie tot strijdbaarheid. Schets van een geschiedenis van de Belgische Vakbeweging 1830-1914.
R5244: LEHR, ANDRE. - De klokkengieters Francois en Pieter Hemony.
K2362: LEIDMANN, CHEYCO. - Foxy Lady.
H7320: LEIGH, JULIA. - Het tijgerspoor. Vertaling Marijke Emeis.
R1889: LEIJDEN, S. VAN. [=LUCAS STAFLEU]. - Ballade van den Arbeid.
R0896: LEIJNSE, ELISABETH (RED.). - Over en van Martien J.G. de Jong. Een beknopte bibliografie met commentaar.
L7353: LEIKER, SJOERD / D.H. LAWRENCE / A. MARJA. - Drie in een: Buitengaats. De man die gestorven was. De bajesballade van Wilde Oscar.
T1071: LEIKER, SJOERD. - De Heksenmeester.
P1336: LEIMBACH, MARTI. - California Blues. Vertaling T. Noto Soeroto.
T2379: LEINHOS, GEORGE. - Een stem van het slagveld. Brieven van...
T1632: LEISCHING, JULIUS. - Die Kunst im Leben des Kindes.
W8916: LEIST, FRIEDRICH. - Urkundenlehre. Katechismus der Diplomatik, Paläographie, Chronologie und Sphragistik.
B9130: LEK, G.J. VAN DER. - Bibliografie.
L6017: LEK, G.J. VAN DER. (ED.). - Het Buitenlandsche Boek 1937.
H9011: LEK, G.J. VAN DER. - Bibliografie.
L6019: LEK, G.J. VAN DER. (ED.). - Het Buitenlandsche Boek 1935.
L6018: LEK, G.J. VAN DER. (ED.). - Het Buitenlandsche Boek 1936.
R0281: LEK, G.J. VAN DER. (ED.). - Het Buitenlandsche Boek 1938.
T3808: DE LELIE. - A. Steenhoff-Smulder: Kostschoolmeisje. en Over Tooneelkunst. Richard de Cneudt: ln den lenteregen. S.G.F. Meyboom: Over huishoudonderwijs. J. Wigman: Allerzielenmorgen. H. Cuypers: Lied. Ida van Emstede-Winkler: Kunstnaaldwerk. H. Linnebank: poëzie voor vrouwen. Mara: Modepraatje. Rene de Clercq: Een dravenden ruiten: H. Lambrechts: Bezoek aan eene Vlaamsche Kantschool.
L7533: LELY, C.W. EN J. KOOPER. - Verhooging van de stormvloedsstanden op de Friesche kust, tengevolge van de afsluiting der Zuiderzee. / Nota betreffende den te verwachten invloed van de afsluiting van de Zuiderzee op de waterhoogten langs de Friesche en Groninger kusten.
T2155: LELYVELD, TH. B. VAN. - Penneschetsen.
T2421: LEM, ANTON VAN DER. - Johan Huizinga. Leven en werk in beelden & documenten.
T1784: LEM, CONSTANT. - De Franse band.
K7610: LEMAIRE, RIA. (ED.). - Ik zing mijn lied voor al wie met mij gaat. Vrouwen in de volksliteratuur.
T9630: LEMKE, HANS (ED.). - Die Reisen des Venezianers Marco Polo im 13. Jahrhundert.
L2444: LEMMENS, GERARD. - De Kain van Valkenburg. Een sage verhaal van lieven en moorden in Limburg.
H8034: LEMMENS, MARCEL. - Tot straks, na de reclame! Het Nederlands in beweging.
R8708: LEMONNIER, CAMILLE. - Het ventje van onzen lieve heer. Naverteld door Antoon Thiry. Met houtsneden van Jozef Cantre.
R9782: LEMONNIER, CAMILLE. - Het ventje van onzen-lieven-heer. Naverteld door Antoon Thiry. Met houtsneden van Jozef Cantre.
R5090: LENAGHAN, KEVIN C. - De Kerk in Zuid-Afrika.
B7914: LENDERS, P. - De politieke crisis in Vlaanderen omstreeks het midden der achttiende eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis der Aufklaerung in Belgie.
T0451: LENIN, N. - De diktatuur van het proletariaat. Haar economische en politieke verhoudingen. Vertaald W.S. van Reesema.
T5800: LENIN, N. [VLADIMIR]. - Staat und Revolution. Die Lehre des Marxismus vom Staat und die Aufgaben des Proletariats in der Revolution.
T7821: LENIN, N. - Het groote initiatief. De heldenmoed van de arbeiders in Sowjet-Rusland. De Kommunistische zaterdagen. Vertaald door H.S. van Reesema-Rozenberg.
B8797: LENNART, CLARE. - Twee Negerpopjes.
R7255: LENNART, CLARE. - Scheepjes van papier.
M1472: LENNART, CLARE. - Kasteel te huur.
K3539: LENNART, CLARE. - Serenade uit de verte.
M6428: LENNART, CLARE. - Huisje van kaarten.
W9117: LENNART, CLARE. - Kasteel te huur.
W6481: LENNART, CLARE. - Scheepjes van papier.
M1526: LENNART, CLARE. - Stad met rose huizen.
C0459: LENNART, CLARE. - Toverlantaarn.
R7256: LENNART, CLARE. - Avontuur.
R7257: LENNART, CLARE. - De blauwe horizon.
P1648: LENNART, CLARE. - Pluk een roos.
W9085: LENNART, CLARE. - Tooverlantaarn.
Y0361: LENNEP, JACOB VAN. - Elisabeth Musch. Een tafereel uit de zeventiende eeuw.
R8030: LENNEP, J. VAN. - Titels in brieven, een gesprek.
T9108: LENNEP, J. VAN. - Het leven van Mr. C[ornelis] van Lennep 1751-1813. Beschreven in verband met zijn tijd, toegelicht uit zijn gedichten en vermeerderd met ongedrukte brieven en staatsstukken.
H0383: LENNEP, D.F.W. VAN. - Een smekeling op een cocktail-party. Griekse studies.
M5184: LENNEP, J. VAN EN W.J. HOFDIJK. - Merkwaardige kasteelen in Nederland. 6 delen.
K0326: LENNEP, J. VAN. - De Roos van Dekama.
L6126: LENNEP, J. VAN. - Poetische werken. Twee delen in een band.
H7094: LENNEP, JACOB VAN. - Elisabeth Musch. In de bewerking van A. Alberts.
K2203: LENNEP, JACOB VAN. - Vertellingen van vroeger en later tijd.
Y0362: LENNEP, JACOB VAN. - Ferdinand Huyck. Met illustraties naar teekeningen van D. Bles.
L7303: LENNEP, J. VAN. - Alledaagsche Bokken in 't Gesprek.
L8613: LENNEP, J. VAN. - De Reisgenooten.
L8620: LENNEP, J. VAN. - De Friezen te Rome.
T5190: LENNEP, J. VAN & COMPAGNIE [=PIETER VAN LOON]. - Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands tot nut van groot en klein, vermakelijk voorgesteld. Aanvangende met de komst der Batavieren en eindigende als het uit is.
B3784: LENNEP, JACOB VAN. - Een liefde tussen Vossius' boeken. Kornelia Vossius. Een novelle [1857].
T5189: LENNEP, J. VAN & COMPAGNIE [=PIETER VAN LOON]. - Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands tot nut van groot en klein, vermakelijk voorgesteld. Aanvangende met de komst der Batavieren en eindigende als het uit is. [met] Verantwoording over de uitgave der Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands.
B4209: LENNEP, J. VAN. - Onze voorouders. Illustraties Ch. Rochussen en W. de Famars Testas. Romantische werken. Vijf delen.
R6971: LENNEP, J. VAN. - Ons rijk in vroegere tijdperken.
B5769: LENNEP, J. VAN & J. TER GOUW. - De Uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. Twee delen. & Het boek der Opschriften. Een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven. Geillustreerd met Boekdruketsen van F.W. Zurcher.
B5770: LENNEP, J. VAN & J. TER GOUW. - De Uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. Deel I. Geillustreerd met ruim 300 Boekdruketsen van F.W. Zurcher.
B5771: LENNEP, J. VAN & J. TER GOUW. - Het boek der Opschriften. Een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven. Geillustreerd met ruim 50 Boekdruketsen van F.W. Zurcher.
B6340: LENNEP, J. VAN. - Een Amsterdamsche winteravond in 1632. Geschiedkundig Tafereel, in twee bedrijven.
B7244: LENNEP, J. VAN. - Elizabeth Musch. Met illustratien van W. de Famars Testas. Twee delen.
B7245: LENNEP, J. VAN. - Novellen. Met illustratien van Ch. Rochussen. Twee delen.
T6793: LENNEP, JACOB VAN. - Nederland in den goeden ouden tijd, zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hoogendorp door de Noord -Nederlandsche provintiën in den jare 1823.
B7187: LENNEP, M.F. VAN. - Het leven van Jacob van Lennep. 2 delen.
R8025: LENNEP D.J. VAN. - Davidis Iacobi van Lennep Poematum fasciculus.
T9291: LENNEP, J. VAN & COMPAGNIE [=PIETER VAN LOON]. - Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands, tot nut van groot en klein; vermakelijk voorgesteld. Aanvangende met de komst der Batavieren en eindigende als het uit is.
R0910: LENNEP, J. VAN / CAREL VOSMAER. - Antwoord op de uitdaging van Mr. C. Vosmaer door J. van Lennep.
R5123: LENNEP, J. VAN. (ED.). - Gedenkboek der plechtige viering van het tweehonderdjarig bestaan de doorluchtige school te Amsterdam.
R6255: LENNEP, JOHANNA ELISABETH VAN. - Beleving en verbeelding in het tekenen. Een klinisch-psychologische studie van de Driebomentest.
T1063: LENNEP, JACOB VAN E.A. - A-Saga. E-Legende. O-Sprook.
T2183: LENORMAND, H.-R. / DE MOREAU. - Ciels de Hollande. Illustrations De Moreau.
T9438: LENS, J. - Een echte Oranje! Geschiedenis van vorstin en volk. Bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van Koningin Wilhelmina. Aan de Nederlandsche jeugd verteld.
R5153: LENSELINK, SAMUEL J. - De Nederlandse psalmberijmingen in de 16e eeuw van de Souterliedekens tot Datheen met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk.
L9359: LENSELINK, J. - Vuurwapens van 1840 tot heden.
T0912: LENSTRA, P. - De bevrijding van Oranienburg.
T3490: LENTDECKER, LOUIS DE. - Het Proces Romsee Secretaris-Generaal van Binnenlandse Zaken.
T2048: LENTDECKER, LOUIS DE. (INLEIDING). - Het dagboek van vrouw Laplasse. Gefusilleerd te Brugge op 29 mei 1945.
L3697: LENZ, HANS. - Papier in Colonial Mexico. Part one and part two.
K4936: LENZ, SIEGFRIED. - Soldatenland. Vertaling W. Wielek-Berg.
K5614: LEON, ADRIANO GONZALEZ. - De leren vogel. Vertaling Janneke Noordemeer.
H5220: LEONARD, HUGH. - Stephen D. Toneelstuk naar de romans A portrait of the artist as a young man en Stephen Hero van James Joyce. Vertaling G. Franken Nawoord Fritz Senn.
T1441: LEONHARD, FRITS. - Het Knechtje.
H6349: LEONHARDT, RUDOLF WALTER. - Das Weib, das ich geliebet hab. Heines Madchen und Frauen.
L9282: LEONOW, LEONID. - Het uur der vergelding. Vertaling A.H. Kuipers.
Y0199: LEOPOLD, J.H. - O rijkdom van het onvoltooide, een bloemlezing uit zijn verzen, samengesteld door Johan Polak.
H5590: LEOPOLD, J.H. - Verzamelde verzen.
B1670: LEOPOLD, J.H. - Verzamelde verzen. Twee delen.
L5744: LEOPOLD, H.M.R. - De ontwikkeling van het Heidendom in Rome.
H2157: LEOPOLD, J.H. - In deze weidsche vlucht de koning Cheops. Bijeengebracht door Dirk Kroon.
M2058: LEOPOLD, J.H. - Verzen, Drama, Proza.
H0983: LEOPOLD, J.H. - Verzen. Eerste en Tweede bundel.
T2990: LEOPOLD, J.H. - U missen en u niet ontgaan. Gekozen en ingeleid door Erik Lindner.
T1262: LEOPOLD, J.H. - Nieuwe varianten van enkele Leopold-gedichten in handschrift.
A0968: LEOPOLD, J.H. - Verzen. Tweede bundel.
B6222: LEOPOLD, J.H. & C.H. COSTER. - Twee Amoreuse liedekens. 1. Tavont sullen wir vrolic sijn. 2. Een liedeken van sceiden. Woorden en muziek.
T7703: LEOPOLD, R. - Leopold III.
R1541: LEOPOLD, L. - Hoofdpersonen uit de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Eene bloemlezing uit hunne werken.
B2954: LEOPOLD, J.H. - Verzen, Drama, Proza.
R9536: LEOPOLD, J.H. / G.J. DORLEIJN / H.T.M. VAN VLIET. - Gedichten uit de nalatenschap. Deel I: De gedichten voorafgegaan door editie-technisch commentaar. Deel II: Genetisch-interpretatief commentaar. Gedichten II Nagelaten poëzie. Deel 1 Teksten, Deel 2 Apparaat en commentaar. Vijf delen.
T0984: LEOPOLD, J.H. - Cheops.
T2726: LEPPER, J.L.M. DE. - De rebus gestis Bonifatii comitis Africae et magistri militum.
L3584: LERG, WINFRIED B & MICHAEL SCHMOLKE & FRANZ DROGE. - Publizisten zwischen Intuition und Gewissheit.
L4002: LERG, WINFRIED B & MICHAEL SCHMOLKE & GERHARD E. STOLL (EDS.). - Publizistik im Dialog. Festgabe fur Prof.Dr. Henk Prakke zur Vollendung seines 65. Lebensjahres dargebracht von seinen Mitarbeitern und Schuler.
L3583: LERG, WINFRIED B & MICHAEL SCHMOLKE. - Massenpresse und Volkszeitung. Zwei Beitrage zur Pressegeschichte des 19. Jahrhunderts.
R6414: LERNO, AMAAT. - Priester Edward Poppe: Sociaal Apostel. Voorwoord L.A. Van Peteghem.
L0475: LEROI, ARMAND. - Mutanten. Over de (mis)vorming van het menselijk lichaam. Vertaald door Robert Vernooy.
K6516: LEROUX, KAREL. - De barmhartige samaritaan.
R8933: LEROUX, KAREL. - De barmhartige Samaritaan. Bandontwerp Elza van Hagendoren.
R5919: LESAGE, A. - Nouvelles observation concernant Se Odile d'Odilien-berg (Hollande) et Se Adele d'Orp-le-Grand (Belgique).
R3649: LESAGE, A. - Le fondateur de Liege. Le Matyr S. Leger Eveque d'Auntun. Sa premiere sepulture a Saint-Trond. Etude preliminaire des principaux documents.
R8214: LESKOW, N.S. - De betooverde pelgrim. Vertaling Wladimir Zatskoy. Inleiding van N. van Wijk.
W9487: LESNIKOWSKI, WOJCIECH. - The new French architecture. Introduction by Patrice Goulet.
L6198: LESOURD, MARTHE. - Erkenne dein Kind in seiner Handschrift.
A0059: LESSER, EDMUND. - Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten fur studirende und Arzte. Zweiter Theil: Geschlechts-Krankheiten.
L1558: LESSING, DORIS. - In 't bijzonder katten. Vertaling A.J. van Braam.
M7717: LESSING, DORIS. - De vertegenwoordiger voor planeert 8. Vertaling J.W. Korthals.
W0951: LESSING, DORIS. - De verzoeking. Vertaling Klaas Vondeling.
M2602: LESSING, DORIS. - Pas op jezelf, lieveling. Verhalen. Vertaling P. van Vliet.
W3134: LESSING, DORIS. - Terugkeer. Vertaling Molly van Gelder.
T5828: LESTER, W.R. - Natuurwetten in het sociale leven.
B8037: LETOUZEY, VICTOR. - La Typographie.
R2385: FORUM DER LETTEREN. - Van Groningen: Literaire vormen der Griekse verbeelding. Blok: De roman 'Breekwater' van Sybren Polet. Dresden: De betekenis van het boek in het humanisme.
L9167: INDISCHE LETTEREN. - E. du Perron en zijn werk. Themanummer.
B5949: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer: Symposium dekolonisatie in de Indisch-Nederlandse en de Indonesische Literatuur.
B5950: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer: Oostindische koloniale literatuur periode 1600-1840.
B5952: INDISCHE LETTEREN. - 6e jaargang nr. 2, juni 1991.
B5953: INDISCHE LETTEREN. - 6e jaargang nr. 1, maart 1991.
B5954: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer: Indisch-Nederlandse jeugdliteratuur.
B5955: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer: Indische egodocumenten.
B5956: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer: De Molukken en de literatuur.
B5959: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer: Humor in de Indische Letteren.
B5962: INDISCHE LETTEREN. - Afscheidscollege van prof. dr. Bert Paasman.
B5963: INDISCHE LETTEREN. - Zuid-Afrika in Compagnietijd.
B5964: INDISCHE LETTEREN. - 150 jaar KITLV.
B5966: INDISCHE LETTEREN. - Indie in 1898.
B5967: INDISCHE LETTEREN. - 10e jaargang nr. 3, september 1995.
B5968: INDISCHE LETTEREN. - 16e jaargang nr. 1, maart 2001.
B5969: INDISCHE LETTEREN. - 19e jaargang nr. 1, maart 2004.
B5970: INDISCHE LETTEREN. - 13e jaargang nr. 2, juni 1998.
B5971: INDISCHE LETTEREN. - 14e jaargang nr. 2, juni 1999.
B6242: FORUM DER LETTEREN. - G.J. de Vries: Aspecten van Longinus. I. Schoffer: Het Wirtschaftswunder van Nazi-Duitsland 1933-1939. G.J. Resink: Axel Conrad en Martin Rimbaud. G.J. Resink: J.C. [Joseph Conrad] en C.D. [Claude Debussy].
B6243: FORUM DER LETTEREN. - Bevat o.a.: Kamerbeek: Archaische Griekse lyriek als uitdrukking van persoonlijk beleven. Dik: Oppervlaktestruktuur en dieptestruktuur. Hoff Stolk: Grenzen der vertaling. Drijkoningen: De genetische kritiek van Georges Poulet. Groningen: Keizer Julianus.
B7468: SPIEGEL DER LETTEREN. - Themanummer: Geschiedschrijving van de 19e-eeuwse Nederlandse Literatuur.
R3133: KEUR VAN NEDERLANDSCHE LETTEREN. - Keur van Nederlandsche Letteren. [1e & 2e jaargang = alles dat verscheen].
B5960: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer: De Tweede Generatie.
R2387: FORUM DER LETTEREN. - Waszink: De poetische expressie in de Oden en Epoden van Horatius. Stutterheim: Enkelvoudige en samengestelde prominentieverhoudingen. Welcker: Kunstenaar en partij in de Sowjet-Unie.
R2388: FORUM DER LETTEREN. - Van Groningen: Pindarus en de wereld waarin hij leeft. Uhlenbeck: Betekenis en Syntaxis. Van den Toorn: De IJslandse saga vergeleken met de moderne roman.
T4896: REPUBLIEK DER LETTEREN N.V. - Uitgeverij Republiek der Letteren N.V. Nieuwe boeken 1947-1948.
R2378: FORUM DER LETTEREN. - Uhlenbeck: Taalonderwijs en taalonderzoek. Brandt Corstius: Tekst en literatuurgeschiedenis. Mooij: Over klank en betekenis in de poëzie. (Een winter aan zee). Bastet: De grote camee in Den Haag.
R2379: FORUM DER LETTEREN. - Schulte Nordholt: Het hooggerechtshof beslist. Droste: Mens en machine in het vertaalproces. Bulhof: Terug tot Else Bohler.
R2386: FORUM DER LETTEREN. - Cohen: Versprekingen als verklappers van het proces van spreken en verstaan. M. Janssens: Retarderende structuurelementen in Max Havelaar. Stutterheim: Gezelle als Prokrustes. J. v.d. Veen: Timotheus en de elfde snaar.
R2384: FORUM DER LETTEREN. - Bulhof-Rutgers: Verdrinken in de tijd. Mol: De Klinker-fonemen van het Nederlands. Schallenberg: Een probleem betreffende Gustav Mahler. G.J. de Vries: Het stijlniveau der Griekse tragedie.
R2389: FORUM DER LETTEREN. - Waszink: Het stijlbesef in de laat-antieke en Middeleeuwse Latiniteit. Mooij: Over de methodologie van het interpreteren van literaire werken. Brugman: Soviet-Russisch imperialisme in Centraal-Azie. Kamerbeek: Vijf gedichten van J.C. Bloem.
R2383: FORUM DER LETTEREN. - Kibedi Varga: Poetica in de hedendaagse Franse poëzie. Tollenaere: Litterae ex machina. Taalkunde en automatisering. Noske: De roman als bron van muziekhistorische informatie. Geurts: De historicus betrekkelijk.
R3889: FORUM DER LETTEREN. - H. Steinmetz: Franz Kafka; problemen rond receptie en interpretatie van zijn werken. S. de Mey: Wat is de letterlijke betekenis van een woord. G. Kempen: De taalgebruiker in de mens. P. Schmitz: Maatje's Literatuurwetenschap en de kritiek. D. ten Berge: Blauwbaard nader aan de tand gevoeld.
R8094: FORUM DER LETTEREN. - G.H. Blanken: Onderzoek en lezer. Corn. de Deugd: Verhaal, lezer en literatuurwetenschap. B.A. van Groningen: Cultuur en woord: woord en cultuur. A. Teeuw: Hang Tuah en Hang Djebat. K. van het Reve: In die doos zat weer een doos.
R8095: FORUM DER LETTEREN. - J.C. Opstelten: Ja, de Grieken waren meer visueel dan auditief van aanleg. T.A. Birrell: Engelse literaire critiek op zpoek naar een methodologie. S. Kooijman: Arthur van Schendel en de Zuidzee.
R8096: FORUM DER LETTEREN. - F.C. Maatje: Literaire-ruimtebenadering. J.H. Croon: De Orphiek. G.J. Resink: Conradiaanse interraciale vriendschappen.
R8097: FORUM DER LETTEREN. - J. Kamerbeek, Het begrip historische overgangsperiode kritisch bekeken. M. de Jong: De Lettres Portugaises gezien door Portugese bril. M. Janssens: De stijl in De Jazzspeler van Maurice Roelants.
R8098: FORUM DER LETTEREN. - J.C. Kamerbeek: Archaische Griekse lyriek als uitdrukking van persoonlijk beleven. S.C. Dik: Oppervlaktestruktuur en dieptestruktuur. A.Z. van 't Hoff Stolk-Huisman: Grenzen der vertaling. J.J. Wesselo: Er staat niet wat er staat.
R8099: FORUM DER LETTEREN. - D.W. Fokkema: Problemen bij de waardering van niet-Westerse literatuur. F.F.J. Drijkoningen: De genetische kritiek van Georges Poulet. S.G. Nooteboom: Hardop lezen als een vorm van continu taalgebruik. B.N. Teensma: G.J. Geers en Miguel de Unamuno.
R8100: FORUM DER LETTEREN. - P.H. van Laer: Wat is wetenschap? B.A. van Groningen: Keizer Julianus. E. van der Starre: Dichter in oorlogstijd. Rene Char: Fete de arbres et du chasseur. Een poging tot interpretatie. Pim de Vroomen: Individu en intensiteit in de gedichten van Hans Andreus.
R8101: FORUM DER LETTEREN. - D.M. Bakker: Transformationele en functionele grammatia. J. van der Veen: Hector Berlioz en de muzische synthese.
R8103: FORUM DER LETTEREN. - Titus Al: Literatuur als taalkunst. G. Extra: Taalkompensatieprogramms'a als bijdrage aan het socialisatieproces van het kind. J. de Smit & L. Pepplinkhuizen: De interpetatie van symbolen in literatuur. J.W. de Vries: de slot-t in consonantcluster te Leiden: een sociolinguistisch onderzoek. Auteursregister 1960-1974.
R8293: FORUM DER LETTEREN. - P.E. de Josselin de Jong: Afhankelijkheid, onafhankelijkheid, vrijheid: de taalkundige situatie. P.G.J. van Sterkenburg: Woordarchief en bronnen voor een computergestuurd woordarchief van het hedendaags Nederlands. E. Kummer: The Rhetoric of Fiction van Wayne C. Booth in de praktijk. L.H. Bouma: Het afnemen van de belangstelling voor de Noorse literatuur in Nederland.
B7008: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Harry Ikink: Landschap met kraaien. W. van Elden: Francesco Berni, 2 staartsonnetten. Steven Membrecht: Wachten op de zon (romanfragment). D. Wesselius: Schijn en werkelijkheid in rusland. A. Marja: Bewerkingen van Paul Valery.
B7007: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - J.C. Bloem: Naar A.E. Housman. Dolf Verspoor: Vier vuistslagen van Quevedo. D. Wesselius: Schijn en werkelijkheid in Rusland. Wilfred Smit: Zes gedichten. Bas den Ouden: De kemenade van Couperus.
B3167: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Inhoud: M. Scheltema: Drie gedichten. Andre Kuyten: Heer Lucas dood. E.M. Janssen Perio: Walgen van de groene. S.: Brief in eigen beheer.
B3168: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Inhoud: Wim Gijsen: Zo vlug gaat de mens voorbij. Lodewijk de Boer: De omgekeerde god. E.M. Janssen Perio: Walgen van de groene.
B5435: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Inhoud: Jaap Harten: Twee gedichten. Paul van der Loef: Point de mocquerie. Fred Portegies Zwart: Drie gedichten. E.M. Janssen Perlo: Ook op het spoor terug...
B7002: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Heere Heeresma: De anjelieren. K.P. Kavafis: Vijf gedichten. Jac. van Hattum: Gedicht. G. Colmjon: Parasiteren op andermans werk. A.V.N. van Woerden: Nog meer katholieke coupures.
B7003: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Christopher Logue: Three poems. Andre Kuyten: Naar IJsland gaan. Fred Kleinbejag: Balans van een rel. E.M. Janssen Perio: Onwerkzaam tegengif.
B7004: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - D. Hillenius: vier gedichten. J.A. Schalekamp: Het kind. D. Wesselius: Wortman. A. Marja: Pretentieus beeld der letteren.
B7005: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - M.A. Veltman: De vader. Heere Heeresma: Caldonia platz 14. E. Willems: Drie gedichten. E.M. Janssen Perio: Een kapel in Dachau. L. von Ranke: Over de Reuchlin-affaire. A.V.N. van Woerden: Vier en een halve eeuw later. E. van Krakou: Pathetiek van het ego. M. Scheltema: Kwatrijnen.
B7006: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Peter Berger: Vijf gedichten. Andre Kuyten: Thomas. Gerrit Hugo Pronk: Vijf gedichten. E.M. Janssen Perio: Wereldje van Wiessing.
B7009: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Maurits Mok: Dwars door de zomer. Heere Heeresma: Alg, een parafrase. Andre Kuyten: Vier gedichten. J.A. Steinz: Gedicht.
R1346: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - R. van Gennep: Twee gedichten. Wilfred Smit: Klein epos. W. van Ravesteyn: Iets over satan en het satanische. D. Wesselius: Een antwoord aan Charles B. Timmer. Een Soefi in China. Charles B. Timmer: een laatste appel.
R1349: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - P. Berger: Gedichten. A. van Woerden: Gandhi. Toynbee en de Joden. Edward Field: Two poems after Constandine Cavafy. G.H. Blanken: Zes gedichten van Kavafis. G. Scholten: Meester en knecht. Jac. van Hattum: Twee verhalen. B. Fris: De toekomst van het neutralisme. A. Marja: Vestdijk's belang-rijke vrienden.
B5436: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Inhoud: Martin Veltman: De verliezer. Hans Andreus: Ballade van een tv-komiek. Andre Kuyten: Rossel vien. Wilfred Smit: Tete d'ange. Hohn Drager: Vier gedichten. Charles B. Timmer: Een guiz over Rusland.
R1345: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Hans Wesseling: Gedicht. Witold Gombrowicz: Twee fragmenten uit Ferdydurke. Heere Heeresma: Een dagje naar het strand (romanfragment). Andre Kuyten: Drie gedichten. I. Lipschits: Israel en de jonge staten in Azie en Afrika. A. van Woerden: Dwangvoorstellingen als Noodlot (III). P. Berger: Drie gedichten. H. van Kerkwijk: Vier gedichten.
R1347: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Hans Andreus: Vijf gedichten. S. Membrecht: Mijn vriend, de dichter. W. van Elden: Tema con variazioni. B. Fris: Beschermde elites. M. Veltman: Dialoog. Janssen Perio: Het platte van Rondhuis of Panhuysen als pornostylist. R. van Gennep: Idillische censuur. E. van Krakou: Papalia. G.H. Pronk: Twee gedichten.
R1348: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - C. Angiolieri: De gesjochte. M. Scheltema: Gedichten. L. Vroman: Brief uit Brooklyn. H. Speliers: Gedichten. P. Baehr: Israel en de joden in Amerika. A. van Woerden: Vrij Nederland en het Duits Rooms-Katholicisme. Jac. van Hattum: Twee Werelden.
R1323: AMSTERDAMS TIJDSCHRIFT VOOR LETTERKUNDE. - Amsterdams tijdschrift voor letterkunde. Onder redactie van W.J. Simons, J.B.W. Polak e.a. 1e jaargang nrs. 1-3. 2e jaargang nrs. 1-6. 1953-1954.
R8289: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - 1e jaargang 1959-1960 nrs: 1-10. Complete jaargang.
R8290: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - 2e jaargang 1960-1961 nrs: 1-10. Complete jaargang.
R8291: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - 3e jaargang 1961-1962 nrs: 1-10. Complete jaargang.
T7546: LETTERPROEF. - Littera eget scheda. [De letter behoeft papier].
T5436: LETTERPROEF. MUILENBURG, WILLEM. - wmz. Letterproef van Willem Muilenburg, in drukwerk.
M3008: LETTERPROEF. - Lettertypen van de N.V. Lettergierij en machinehandel voorheen N. Tetterode Nederland.
M3004: LETTERPROEF. - One-line specimens of Linotype faces.
W4608: LETTERPROEF. - Over de omgang met woorden.
MK0173: LETTERPROEF. - Type face manual.
T9749: LETTERPROEF. - Zevende Letter-greep. Gloucester.
T9744: LETTERPROEF. - Tweede Letter-greep. Times New Roman.
T9746: LETTERPROEF. - Eerste Letter-greep. Baskerville.
B1879: LETTERPROEF. - Baskerville, Bembo, Garamont, Helvetica, Optima, Times, Univers, Clarendon/Schrijf.
T9745: LETTERPROEF. - Zesde Letter-greep. Elsevier.
B5149: LETTERPROEF. - ITC Avant Garde Gothic Condensed.
B5753: LETTERPROEF. - The Type Specimen Book. 544 different typefaces with over 3000 sizes show in complete alphabets.
B5759: LETTERPROEF. - Book Types from Clowes. A Specimen Book of Types Faces from Clowes.
B5803: LETTERPROEF. - Linotype Library. Typeview Font Catalog 6/94. Fonts A-Z; Nonlatin; Pi & Symbol.
B5807: LETTERPROEF. - Cloeck en Moedigh bv. Compugraphic IBM composer.
B5811: LETTERPROEF. - Cloeck en Moedigh bv. IBM composer - Diatype.
T9434: LETTERPROEF. - Grafische epigrammen.
R2192: LETTERPROEF. - How to select type faces.
B8542: LETTERPROEF. - Letterproef. Koninklijke Drukkerij Van de Garde b.v. Zaltbommel.
T9747: LETTERPROEF. - Derde Letter-greep. Garamond.
R5713: LETTERPROEF. - Letterproef Drukker Dico.
T6863: LETTERPROEF. - Letterproef Drukkerij Atlantic bv. Leuke letters, wijze woorden.
T4284: LETTERPROEF. - Egmont. Boek- en Fantasieletter voor het betere werk ontworpen door S.H. De Roos. Voorloopige proef.
T6861: LETTERPROEF. - Letterproef Drukkerij Heiermann & co.
B2904: [ZWAGERMAN] LETTINGA, ELIK (ED.). - Standplaats Zwagerman.
R6063: LEUFTINK, A.E. - Chirugijns zee-compas. De medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden Eeuw.
L9985: LEUS, HERWIG. - Ik ben steeds op doorreis. De wonderlijke avonturen van Paul Snoek in Vlaanderen, in Rusland en overal elders te wereld.
R6254: LEUVEN, LIENKE. - De boekhandel te Amsterdam door katholieken gedreven tijdens de Republiek.
R4954: LEUVEN, W. VAN. - Breed Marxistisch Klasse-Inzicht?
L7023: LEUVEN, LIENKE. - De Boekhandel te Amsterdam door katholieken gedreven tijdens de Republiek.
H0174: LEVAY, SIMON. - Het seksuele brein. Waarom zijn wij seksuele wezens?
L9095: LEVE, M.D.E. DE. - Psychologie en taalonderwijs.
M7716: LEVEN, JEREMY. - De maker. Vertaling J.J. de Wit.
T5169: NIEUW LEVEN. - Nieuw Leven. [Nieuwe Reeks]. Maandschrift onder redactie van Gustaaf Vermeersch, Gust Van Hecke, e.a. Jaargang 1908 & Jaargang 1909. Redactie: Ad.Herckenrath, Gust Van Hecke, e.a.
T0498: LEVENBACH, MARIUS G. - De Vakvereenigingen in Het Nederlandsche Recht.
W9917: LEVERING, MIRIAM (ED.). - Rethinking scripture. Essays from a comparative perspective.
T1151: LEVET, H.J.-M. - Poèmes.
T3822: LEVEY, SANTINA M. E.A. - Kant. Verslag van de Textieldag van 25 april 1985 in het Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam, in samenwerking met de Vereniging 'Het Kantsalet'
T9119: LEVI, PAUL. - Was ist das Verbrechen? Die Marzaktion oder die Kritik daran? Rede auf der Sitzung des Zentralausschusses der V.K.P.D. am 4. Mai 1921.
R0585: LEVI, PRIMO. - Lilith, verhalen. Vertaling Frida Vogels.
B1956: LEVI, PRIMO. - Primo Levi, informatie.
R3986: LEVI, PRIMO. - De zesde dag. Verhalen. Vertaling Reinier Speelman.
R0908: LEVIE, SOPHIE ALISA. - Commerce 1924-1932 een internationaal modernistisch tijdschrift.
L9915: LEVIN, BERNARD. - Enthousiasme. Vertaling Pauline Moody.
T0531: LEVINE, EUGENE. - Broeder ik kan de brief niet aannemen. Voorafgegaan van een Levensbeschrijving door Henriette Roland Holst.
L8271: LEVISSON, R.A. - Zeefdruk.
R9558: LEVISSON, A.S. - Het boek Malachi. Vertaald en van een inleiding voorzien.
R8490: LEVITA, EDNA DE. (INGL. EN VERZAMELD). - ABK 'oproerige krabbels. Hoekstukjes van A.B. Kleerekoper.
T5901: LEVY, J.A. - De vergoeding van verloren staatspapieren in Oostenrijk en Nederland, in verband met het te loor gaan van Nederlandsche Bankbiljetten.
H8936: LEVY MOSSANEN, DORA. - Harem.
M5803: LEVY-WILLARD, ANNETTE. - Jane zoekt Tarzan. Vertaling M. Vosmaer.
Y0384: WIJNAENDTS FRANCKEN-DYSERINCK EN ARNOLD LEVY. - Vrouwenkiesrecht.
T3511: LEVY, WILLIAM. - The Virgin Sperm Dancer.
R9692: LEVY, J.A. - De kleinhandel. Eene Anti-Marxistische Repliek.
R4545: LEVY, J.A. - Maskers af!
L5576: LEWANDOWSKI, HERBERT EN P.J. VAN DRANEN. - Beschavings- en zedengeschiedenis van Nederland.
H0078: LEWANDOWSKI, HERBERT. - Sittengeschichte der Pariserin. Mit 75 Abbildungen auf Kunstdrucktafeln und 130 Illustrationen im Text.
K3475: LEWIN, LISETTE. - Het clandestiene boek 1940-1945.
R2767: LEWIN, LISETTE. - Een hart van prikkeldraad.
T8075: LEWINSKY, CHARLES. - Terugkeer ongewenst. Vertaald door Elly Schippers.
W9568: LEWIS, JOHN. - Typografie. Grundlagen und Experimente.
M3419: LEWIS, L.A. / L. BERRY. - African environments and resources.
K6620: LEWIS, SINCLAIR. - Koninkje.
B0904: LEWIS, JOHN. - The 20th Century Book. Its illustration and design.
B4720: LEWIS, JOHN. - Anatomy of Printing. The influences of art and history on its design.
T9551: LEWY, GUENTER. - De Rooms Katholieke kerk en Nazi-Duitsland.
K3587: LEY, GERD DE. - Aforistisch bestek 1944-1974. Essays, enquete, bibliografie, bloemlezing.
H5078: LEY, GERD DE. - Met voorbedachten rade
T7528: LEYDESDORFF, JULIUS. - Bijdrage tot de speciale psychologie van het joodsche volk.
R8157: LEYDS, W.J. - Het insluiten van de Boeren-Republieken. Een vervolg op de eerste annexatie van de Transvaal. Twee delen.
B9967: LEYMARIE, JEAN. - Hommage a Marc Chagall. Grand Palais decembre 1969 - mars 1970.
T2662: LEYNEN, HUBERT. - Een eeuw weekbladpers in Limburg.
B3041: LEYTENS, E.H. FRANS. - De nieuwe Richting.
B5897: LEZER, LEO. - Cantinevertellingen. Humor en tragiek uit het oude K.N.I.L.
R4959: LHOMBREAUD, ROGER. - Arthur Symons. A critical biography.
R3094: LHOTZKY, HEINRICH. - Vader en zoon. Een woord van inlichting aangaande sexueele aangelegenheden.
W6007: LIAGRE BOHL, HERMAN DE. - Herman Gorter. Zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in Nederland.
T6344: DE LIBEL. - Inhoud: Ger van Greuningen: Een Zomeridylle. Jan Ressing: De Televisie. D. van de Stoep: De hond. J.H. de Groot en J. Nauta: Spelende poesje. Roel Houwink: Iets over het lezen van gedichten. Daan Jansen: A.D. Copier Nederlandse kunstenaars. Leon Blum, politieke portretten. C.W. Visser: Een reis naar de grens van Tibet. Strip: De vreemde wereld Peter Lutz.
B8494: LIBERTAS. - Inhoud: D. Hans: De Rotterdamse havenstaking. De Koningin. F.W. Stapel: Een Oranjevorst naar Indie. A. Lijsen: De betekenis van Hugo de Groot. H.W. Meihuizen: Wees Sterk en werkt! L. Brummel: Het bibliotheekwezen in het Koninkrijk. Hopalong: Een sombere noot.
T6497: LIBERTATE, FELIX. - De Tweede Wereldoorlog en daarna.
B8976: LIBERTINAGE NR. 1. - A. Roland Holst. Menno ter Braak. Elisabeth de Roos. Yvo K. Pannekoek. J. de Kadt. H. Gomperts. J.H. Veenstra. Besprekingen.
B8974: LIBERTINAGE NR. 2. - Jan van Gelder. Elisabeth de Roos. H.A. Gomperts. W.F. van Leeuwen. Yvo K. Pannekoek. J. de Kadt. Leo Vroman. Besprekingen.
B8956: LIBERTINAGE NR. 3. - A. Roland Holst. E. du Perron. H.A. Gomperts. W.F. van Leeuwen. Arthur Lehning. S. Carmiggelt. R. van Lier. J. de Kadt. Barricade en Besprekingen.
B8951: LIBERTINAGE NR. 5. - A. Roland Holst. J. Hanlo. H. Breukers. W. Nabokov. Ch. B. Timmer. J.H.W. Veenstra. Jac. Eduaard. Ch. H. Wentinck. W.J. Rozendaal. Barricade en Besprekingen.
R0397: LIBERTINAGE NR. 3. - A. Morrien. G.J. Resink. Guus Valleide. Edward Lear. A. Lehning. H.R.G. Vroom. G.H. 's-Gravesande. C. Schuitevoerder. H. van Nieuwhaven. J.O. Kalff. H. van Galen Last.
B8977: LIBERTINAGE NR. 1/2. - Alfred Kossmann. Harry Mulisch. Pierre Jansen. J.J. Merlijn. Arthur Lehning. H.A. Gomperts. H. Fastenhorst. R. Nieuwenhuys. Jan Blokker. Ch. Wentinck. J.O. Kalff. Elisabeth de Roos.J. de Kadt.
B8975: LIBERTINAGE NR. 5/6. - Robert Lowell. H.A. Gomperts. Alfred Kossmann. H.R.G. Vroom. Elisabeth de Roos. M. Vasalis. Jan van Gelder. L.Th. Lehmann. Max Nord. Ankie Peypers. A. Morrien. J. de Kadt. J.H.W. Veenstra. H. Kesten. H. van Galen Last. Besprekingen.
B8947: LIBERTINAGE NR. 5. - J.A. Ages. Ch. H. Wentinck. L.Th. Lehamnn. C. Buddingh. J.W.L. Meijer. W.F. van Leeuwen. W.J. Rozendaal. Jacques Gans. J.O. Kalff.
B8953: LIBERTINAGE NR. 4. - Jan van Nijlen. Ton van Oudwijk. Hendrik de Vries. J. de Kadt. A. Alberts. Besprekingen.
B8954: LIBERTINAGE NR. 2. - E.M. Forster. J. Moeljono. M. Vasalis. A.C. Willink. W.J. Rozendaal. S. Vestdijk. Ch. H. Wentinck. H.A. Gomperts. P. Vlemminx. P. Abrahams. J. Gans. Besprekingen.
B8955: LIBERTINAGE NR. 4. - Jac. van Hattum. Jan van Gelder. L.J. Pieters. E. du Perron. H.A. Gomperts. Ch. Wentinck. J. de Kadt. M. Nord. Besprekingen.
H6517: LIBERTINAGE NR. 4. - Bevat: A. Alberts, Jan van Gelder, J. de Kadt, J. Emmens, e.a.
H6414: LIBERTINAGE NR. 1. - Bevat: H. Roland Holst, Jan van Gelder, H.A. Gomperts, Hendrik de Vries Hans Lodeizen e.v.a.
H7759: LIBERTINAGE NR. 4. - Bevat: A. Alberts, Jan van Gelder, J. de Kadt, J. Emmens, e.a.
H7762: LIBERTINAGE NR. 6. - Bevat: H. Drion. A. Morrien. J. Hanlo. W.F. van Leeuwen e.a.
L2718: LIBOUREL, J.E.H. - Open brief aan zijne excellentie Dr. H. Colijn.
B1713: LIBOUREL, PH. B. - Maria Stuart. Heeft Maria Stuart de Lettres de Cassette geschreven? Was Maria Stuart medeplichtig aan moord op haar gemaal?
T2517: LIBOUREL, J.E.H. - Is het Fascisme en Nationaal-Socialisme logisch houdbaar?
H7911: BODLEIAN LIBRARY. - Byzantine illumination.
H7908: BODLEIAN LIBRARY. - Gold-tooled bookbindings.
H7910: BODLEIAN LIBRARY. - Portraits of the sixteenth and early seventeenth centuries.
H7912: BODLEIAN LIBRARY. - Scenes from the life of Christ in English manuscripts.
K0986: IN 'T LICHT. - Een tijdschrift gewijd aan de werkzaamheid van de Uitgeverij Het Spectrum te Utrecht, onder redactie van Gabriel Smit, H. Kuitenbrouwer en Charles Nypels.
H6411: LICHT, HANS. - Sittengeschichte Griechenlands. Neu herausgegeben, bearbeitet und eingeleitet von Herbert Lewandowski.
A0315: LICHT, HANS. - Sittengeschichte Griechenlands. Volume one.
B5671: IN 'T LICHT. - Een tijdschrift gewijd aan de werkzaamheid van de Uitgeverij Het Spectrum te Utrecht, onder redactie van Gabriel Smit, H. Kuitenbrouwer en Charles Nypels.
B8979: IN 'T LICHT. - Een tijdschrift gewijd aan de werkzaamheid van de Uitgeverij Het Spectrum te Utrecht, onder redactie van Gabriel Smit, H. Kuitenbrouwer en Charles Nypels.
B8653: LICHTENBERG, GEORG CHRISTOPH. - Witz und Weisheit. Aphorismen.
T0304: LICHTENBERGER, ANDRE. - Mijn Kleine Trott.
T3424: LICHTENBERGER, ANDRE. - Kleine Trott.
Y0048: LICHTVELD, LOU. [=ALBERT HELMAN]. - De sfinx van Spanje. Beschouwingen van een ooggetuige.
K5756: LICHTVELD, LOU. - Sesam der kunst I. Leef duizend levens. Inleiding tot het lezen van romans.
L5972: LICHTVELD, LODEWIJK. - De glorende dag. Verzen.
M6494: LIDDELL HART, B.H. - History of the Second World War.
R0997: LIDTH DE JEUDE, CLARA VAN. - De lage akker.
T0532: LIE, ORLANDA S.H. - Vrouwengeheimen. Geneeskunst en beeldvorming in de Middelnederlandse artesliteratuur. Achtste Bert van Selm-lezing.
K1906: LIEBAERS, HERMAN. - Meestal in opdracht. Brusselse kant-tekeningen van een bibliothecaris.
L5214: LIEBAERS, HERMAN. - Helene Swarths Zuidnederlandse jaren.
B9675: LIEBAERS, F. - Kritiek van de Politiek en de Tactiek van de Nationale en Internationale Vakbeweging.
T3601: LIEBAUT, H. - Repertorium van de pers in het arrondissement Aalst 1840-1914.
R0685: LIEBKNECHT, WILLEM. - Tot Aanval en Verdediging. Eene voordracht. Uit het Hoogduitsch vertaald door E.V.B.
R1545: LIEBKNECHT, KARL. - Speeches of Karl Liebknecht. With a biographical sketch.
R1308: LIEBKNECHT, WILHELM. - Karl Marx: zijn leven en werken. Met een inleiding en historische aanteekeningen door Lucos.
T3065: LIEBMANN, OTTO. - Festgabe der Deutschen Juristen-Zeitung zum 500 jahrigen Jubilaum der Universitat Leipzig.
T2530: LIEDE, CONRAD VAN DE. - Op St. Barbara's bodem. Militaire schetsen. Met illustraties van W. Staring.
R7133: LIEDERIK. [= JORIS FASSOTTE]. - Vlaanderen's ekonomische Zelfstandigheid.
L5892: LIEDMEIER, CHRISTIANA. - Plutarchus' biographie van Aemilus Paullus historische commentaar. / Plutarchus Vita Aemilii Paulli Tekst.
B2567: LIEFDE, CAREL LODEWIJK DE. - Le Saint-Simonisme das la poëzie francaise entre 1825 et 1865.
R0962: LIEFTINCK, GERARD ISAAC. - De Middelnederlandsche Tauler-handschriften.
B9727: LIEFTINCK, FERD. (VERZAMELING). - Tentoonstelling van Japanse houtsneden.
R6489: LIEFTINCK, P. - De overheid neemt en geeft. De financiele politiek van de regering en de sociale achtergrond daarvan.
T3894: LIEFTINCK, P. - Uitwegen uit den chaos.
R6592: LIENEMAN, JAN ERNST. - Over de helderheid der kleuren.
T4759: LIEPMAN, A.J. - Westerbork en Theresiënstadt.
R9513: LIEPMANN, HEINZ. - Het vaderland. (Een documentatieroman uit het Duitschland van nu). Vertaling P. Voogd.
M3795: LIER, BAS VAN. - Voor een ander zingt-ie. Geluk en ongeluk. Ingeleid door Gregor Frenkel Frank.
H9525: LIER, FRANS VAN. (ED.). - De droom leeft voort en andere uitspraken uit 1991.
W0210: LIER, RUDIE VAN. - Praehistorie. Proza.
L6798: LIER, HERMANUS H. VAN. - Mijnen en mensen in Spanje. De praktijk van het Nationaal-Syndicalisme.
T0106: LIER, RUDIE VAN. - Praehistorie. Gedichten.
M6801: LIER, RUDOLF VAN. - Rupturen.
T5532: LIER, TH. VAN. - De vestiging van armlastigen of spoedig armlastig wordende personen in andere gemeenten in het algemeen en in het bijzonder in de mijnstreek van Limburg.
B8493: LIER, RUDIE VAN. - Praehistorie. Gedichten.
T0185: LIER, RUDIE VAN. - Roodkapje. Een romantisch spel in een romantisch bosch.
R5474: LIER, BAS VAN EN ELLY HEES. - Van schrijver tot boekenkast. Hoe een boek wordt gemaakt.
T5481: LIEROP, PIETER VAN. - Kommunisten in bevrijd Zuid-Nederland. Voor een socialistische partij. september 1944 - juli 1945.
R7780: LIESHOUT, H. VAN. - Onze onevenwichtige jongeren.
T0831: LIESHOUT, H. VAN. - Onze onevenwichtige jongeren.
B2701: LIESHOUT, PETER H. VAN. - Belevenissen 1965. Een cyclus powezie.
R3085: LIESHOUT, MAURICE VAN. - Een groeiend zedelijk kwaad. Documenten over de criminalisering en emancipatie van homoseksuelen 1910-1916.
T8813: LIESHOUT, TED VAN. - Zeer kleine liefde. met foto's van een twaalfjarige.
T8603: LIESHOUT, TED VAN. - Mijn meneer. Roman.
H0198: LIESKE, TOMAS. - Een hoofd in de toendra.
T8968: LIEVAART, INGE. - Ribbels in het zand. Gedichten.
T9123: LIEVAART, INGE. - Een spoor dat vervloeit. Gedichten.
T8969: LIEVAART, INGE. - Binnen klein bestek. Gedichten.
L5834: LIEVEGOED, A.J. - Dagbladwezen en dagbladstudie.
K3777: LIEVEN, M. - Beknopte literatuurgeschiedenis met bloemlezing. Twee delen.
L4815: LIEVENS, ROBRECHT. - Jordanus van Quedlinburg in de Nederlanden. Een onderzoek van de handschriften.
R0123: LIEVENS, R. (ED). - Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa.
T6353: LIEVERSE, JAAP. - Nieuw licht op een 'paleisrevolutie'. Joop Beljon tegen Paul Schuitema met Jan van Keulen in de coulissen. De openbare strijd voor een nieuw onderwijsklimaat op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag tussen 1957 en 1967.
T6349: LIEVERSE, JAAP. - Onuitblusbaar verlangen. Het werk van Walter Nikkels.
T6352: LIEVERSE, JAAP (ED.). - Manuel R. Goldschmidt in gesprek met Piet C. Cossee.
T6350: LIEVERSE, JAAP. - Karel Treebus: Integriteit gaat boven populariteit.
T1919: LIGT, B. DE. - De zin der vervolgingen.
R0517: LIGT, B. DE. - Dienstweigeren en dienstdoen. Rede gehouden in een religieus-socialistische bijeenkomst te Rotterdam.
R0515: LIGT, B. DE. - Profeet en Volksfeest. Rede n.a.v. het verzoek v.d Algemeene Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk om den 16en Nov. 1913 het onafhankelijkheidsfeest godsdienstig te vieren.
R0518: LIGT, B. DE. - Wereldstrijd. Een woord tot de kerken, haar voorgangers en leiders. in het bizonder tot de Synode der Ned. Herv. Kerk van 1915.
R0632: LIGT, B. DE. - De oorlog die nadert. Derde zeer veel vermeerderde druk van Oorlog of Revolutie.
R0610: LIGT, B. DE. - Gandhi over Oorlog, Volkenbond en Ontwapening.
R0512: LIGT, B. DE. - Oorlog aan den oorlog. Wat ieder in dit opzicht doen kan.
R0519: LIGT, B. DE. - Veni Sancte Spiritus. Rede den 6 juni 1915 uitgesproken in de Ned. Hervormde Kerk te Eindhoven.
R0511: LIGT, BART DE. - De overwinning van het geweld.
R0606: LIGT, BART DE. - Kerk, cultuur en samenleving. Tien jaren strijd.
B6500: LIGT, BART DE. - Godsdienst en Atheisme. Een geknotte radiorede gehouden voor de Vrijdenkers Radio-Omroepvereeniging.
R0501: LIGT, B. DE. - Een wereldomvattend vraagstuk. Gandhi en de oorlog.
R0634: LIGT, B. DE. / J.B.TH. HUGENHOLTZ. - Het karakter van de B.v.C.S. Verslag van de achtste jaarvergadering van den Bond van Christen-Socialisten gehouden te Amsterdam op 13 Mei 1915.
T1926: LIGT-VAN ROSSEM, CATHERINA LYDIA. - De weg tot ontwapening.
R0743: LIGT, BARTHELEMY DE. - Le Probleme de la Guerre Civile.
R0520: LIGT, B. DE. - Soldaten en arbeiders staakt!
R0635: LIGT, B. DE. - Profeet en volksnood. Met XXII bijlagen over Kerk en Imperialisme.
R0503: LIGT, BART DE. - Mobilisatie tegen den oorlog!
R0509: LIGT, BART DE. - Oorlog, Volkenbond en Sankties.
R0502: LIGT, B. DE. - S.D.A.P. en antimilitarisme.
R0452: LIGT, B. DE. - De wedergeboorte van Maria.
L3310: LIGT, B. DE. - Clara Meijer Wichmann als verdedigster der menschelijkheid.
R0510: LIGT, BART DE. - Open brief aan Gandhi.
Y0345: LIGTENBERG, R. - Collectanea Franciscana Neerlandica uitgegeven bij het Zevende Eeuwfeest van Sint Franciscus, 1226-1926. Collectanea Franciscana Neerlandica.
K8133: LIGTHART, JAN. - Letterkundige studien. De kleine Johannes, eerste deel door Frederik van Eeden.
M3393: LIGTHART, JAN. - Letterkundige studien: De kleine Johannes, eerste deel door Frederik van Eeden.
B5628: LIGTHART, JAN. - Jeugdherinneringen van Jan Ligthart. Inleiding H. Nieuwenhuis.
R5783: LIGTHART-SCHENK, J. - Westkapelle voor en na 3 october 1944.
K2191: LIGTVOET, FRANK UND MARCEL VAN NIEUWENBORGH. - Die niederlandische und flamische Literatur der Gegenwart.
B5012: LIJFERING, JELLE H.W. - Selectieve migratie. Een empirische studie van de samenhang tussen plattelandsmigratie en selectie naar intelligentie in Nederland. Selective Effects of Rural Migration in the Netherlands (with a summary in English).
M6019: LILAR, SUZANNE. - Het paar. Pleidooi voor een duurzame erotiek en voor de sacrale liefde. Vertaling C. Heering. Nawoord Marnix Gijsen.
T0694: LILAR, SUZANNE. - Zestig jaar toneelliteratuur in Belgie. Vertaling Marnix Gijsen.
B9506: LILJE, HANNS. - Portret van Luther in de lijst van zijn tijd.
R3636: LILLE, VICTOR DE. - Vertellingen.
M1384: LIM, CATHERINE. - Het gezicht van de godin. Een Chinese familiekroniek. Vertaald door Hi-en Montijn.
T6577: LIMBORGH, P. VAN. - Wat de annexatie door Belgie voor Limburg en Zeeland beteekent.
L0092: LIMBURG BROUWER, P. VAN. - Diophanes. Romantische Werken.
M7325: LIMBURG, ROB. - Cultuurdragers in bewogen tijden. Met een woord vooraf van C.P. Gunning
T0373: LIMBURG BROUWER, P. VAN. - Een ezel en eenig speelgoed.
H6139: [ERASMUS] LIMBURG, ROB. - De levende gedachten van Erasmus. Met een voorwoord van R. Casimir.
L8683: LIMBURG BROUWER, P. VAN. - Charicles en Euphorion. Grillus.
L8684: LIMBURG BROUWER, P. VAN. - Het Leesgezelschap te Diepenbeek. Een Ezel. Eenig Speelgoed.
B1552: LIMBURG BROUWER, P.A.S. - Akbar. Orienta Romano. Tradukis J.C. & J.R.G. Isbrucker kaj J. Ziermans.
R5255: LIMBURG STIRUM, J.B. VAN. - Een woord van een oud man aan den regeerenden stand.
B5718: LIMBURG, TON. - In een Zwart Gat. De professionele praktijk van een grafisch ontwerper.
B7265: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN. - Akbar. Een Oostersche roman.
R4570: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN. - Politieke herinneringen. (door den schrijver van Problematische Politiek).
H2477: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN. - Akbar. Een Oostersche roman.
R2143: LIMBURG STIRUM, D.A. VAN. - De meerderjarigheid van den vermoedelijken erfgenaam der kroon. Eene academische proeve.
R5289: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN. - Problematische politiek. Het nieuwe ministerie en de volksvertegenwoordiging in 1856.
K9600: LIMBURG'S JAARBOEK. - Limburg's jaarboek 1906. Limburg Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst XII. Eerste en tweede aflevering.
W0598: LIN, JULIA C. - Modern Chinese Poetry: An introduction.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

12/15