Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B4518: JANSMA, T.S. - Tekst en uitleg. Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
B5343: JANSMA, KEES. - Omzien naar de zomer van 1988.
W4489: JANSONIUS, F. - Lodewijk van Deyssel.
R1644: JANSONIUS, FREEK. - Over woord en zin in het proza van L. van Deyssel.
R7796: JANSSEN, EM. - Stijn Streuvels en zijn Vlaschaard. Essay over zijn eerste productie tot aan het meesterwerk (1894-1907).
K3354: JANSSEN, EM. - Getuigenis. Literaire en andere opstellen.
K4431: JANSSEN, EM. - Stijn Streuvels en zijn Vlaschaard. Essay over zijn eerste productie tot aan het meesterwerk (1894-1907).
M6770: JANSSEN, FRANS A. - Auteur en drukker in de geschiedenis van de typografische vormgeving.
K7143: JANSSEN, FRANS A. - Bedriegers en bedrogenen. Opstellen over het werk van Willem Frederik Hermans.
L3626: JANSSEN, FRANS A. - De Albion Handpers in het drukhuis.
H7614: JANSSEN, FRANS A. - Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans.
M9007: JANSSEN, FRANS A. - Zethaak en pen. Schrijvende boekdrukkers en drukkende schrijvers.
M5885: JANSSEN, FRANS A. / ROB DELVIGNE. - Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans.
L5174: JANSSEN, H.H. - De kenmerken der Romeinsche dichtertaal.
L5643: JANSSEN, H.H. - Latijnse Letterkunde.
L5879: JANSSEN, HERMAN J.J. - Montaigne fideiste.
M6207: JANSSEN, HUBERT. - Neef Constant is onbereikbaar.
H4961: JANSSEN, ROEL. - Het Mercator complot.
K9392: JANSSEN, W.A.F. - De verbreiding van de uu-uitspraak voor westgermaansch u in Zuid-Oost-Nederland. Met bijbehoorenden atlas met isoglossenkaartjes.
T3636: JANSSEN, N.A. - Een woord over het Gregoriaansch. Kritisch overzigt van zangboeken, het graduale romanum van Paulus V, Mechelsche uitgave en het grad. rom. neerlandsche uitgave, antiphonarium en vesperale, over het begeleiden van den gregoriaanschen zang, enz.
L7545: JANSSEN, A. - Mode en Dans.
T1298: JANSSEN, E.M. EN PUTMAN, TH. M. - De Verlichting.
B6145: JANSSEN, FRANS A. - Boeken maken in het klein.
B6706: JANSSEN, F.A. - Notities bij de aanduiding van herdrukken, in het bijzonder betrekking hebbend op de bibliografie van de afzondelijk verschenen werken van W.F. Hermans.
R9134: JANSSEN, HANS. - 't Kan verkeeren!
R5157: JANSSEN, ANTONIUS A.P. - Narratio Neograeca Apollonii Tyrii. Textus Graecus prolegomenis commentariisque et translatione Latina instructus.
K8537: JANSSEN, FRANS A. - Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans.
R2797: JANSSEN, DRIES. - Van AAB tot ZOO. Letterwoorden-boek en afkortingen.
P2216: JANSSEN, JACQUES. - Een spin op tafel.
M9803: JANSSEN, FRANS A. EN JOS… BOUMAN. - De Boekdrukkerij. Johan Coenraad Zweijgardt's. Beknopte beschrijving over den oorsprong, uitvinding en verdere volmaking der boekdrukkunst.
T6925: JANSSEN, P.A. - Het Militarisme Veroordeeld! Voordracht.
B5051: JANSSEN, A. - Het Geneeskundig Onderzoek voor het Huwelijk.
T7005: JANSSEN, A. - De dictatuur en de katholieke leer.
R5103: JANSSENS, G. - Harde Missie.
K2016: JANSSENS, MARCEL EN PHILIP VERMOORTEL. (ED.). - Literatuur in Nederland en Vlaanderen.
K3208: JANSSENS, MARCEL. - De schaduwloper.
K2614: JANSSENS, MARCEL. - Het Naakt en het Roze. Literaire kritieken.
K3309: JANSSENS, MARCEL. - Woorden en waarden. Essays over literatuur.
L7716: JANSSENS, M. - Tachtig jaar na Tachtig. De evolutie van het personage in de Nederlandse verhaalkunst van Couperus tot Michiels.
B2356: JANSSENS, P.AL. - Het missiewerk.
B4444: JANSSENS, PAUL. (RED.). - Fiscaal Recht Geboekstaafd. Geschiedenis van het Belastingrecht van Perkament tot Databank.
R3231: JANSSENS, A.M. - Ikonen.
R3848: [SPINOZA] JANSSENS, DAVID. - "In de greep van het theologisch-politiek probleem" Leo Strauss en Spinoza. Voordracht gehouden in Rijnsburg op 15 mei 2004.
T7138: JANSSENS, J. - Handboek voor Vrouwenbeweging.
H4955: JANSZ, ERNST & HENNY VRIENTEN. - Dit is alles. De teksten van Doe Maar en andere stukken.
R6299: JANSZ, ULLA. - Vrouwen, ontwaakt! Driekwart eeuw sociaal-democratische vrouwenorganisatie tussen solidariteit en verzet.
T3576: JANSZEN, LOU. - De geschiedenis van Amsterdam. Uitgegeven ter gelegenheid van het Centraal Vriendschapsfeest op 20-21-22 April (Pasen)1946 te Amsterdam. A.J.C. - J.V.O.
H8263: JANZ, CURT PAUL. - Friedrich Nietzsche Biographie. Drie delen. Deel I: Kindheit und Jugend, Die zehn Basler Jahre. Deel II: Die zehn Jahre des freien Philosophen. Deel III: Die Jahre des Siechtums, Dokumente, Register.
B8532: JAPICX, GYSBERT. - Skriuwers yn byld, nr. 1. Gysbert Japicx 1603-1666 Fryslans dichter sljucht en rjucht.
Y0410: JAPIKSE, N. - Correspondentie van Willem den Eerste Prins van Oranje. Eerste deel (1551-1561)
L4603: JAPIKSE, N. - De Geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau. Twee delen.
L7412: JAPIKSE, N. - Die politischen Beziehungen Hollands zu Deutschland in ihrer historischen Entwicklung.
B0701: [ERASMUS]. JAPIKSE. N. - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. VIIe reeks Deel VII Afl. 3 en 4.
R3336: JAPIKSE, N. - Johan de Witt.
Y0012: JAPIN, ARTHUR. - Zoals dat gaat met wonderen. Dagboeken 2000-2007.
B4354: JAPIN, ARTHUR. - De klank van sneeuw. Twee novellen.
B8367: JAPIN, ARTHUR. (SAMENST.). - La dolce vita. Verhalen over Italie.
T1812: JAPIN, ARTHUR. - De droom van de leeuw.
R2149: CATALOGUE D'EXPOSITION CHINE-JAPON. - L'encre de Chine dans la calligraphie et l'art japonais contemporains. Exposition circulaire pour l'Europe.
L4818: JAPPE ALBERTS, W. - Stukken betreffende de geschillen tussen Hertog Arnold van Gelre en Nijmegen (1458 - 1459).
L9362: JAPPE ALBERTS, W. - Moderne Devotie.
T9359: JAPPE ALBERTS, W. - Die Niederlandischen Hansestadte in der Deutschen Hanse.
W3971: JARRETT, JAMES. - Printing Style for authors, compositors and readers.
B4588: JARRY, ALFRED. - Ubu roi. Drame en cinq actes. Ubu roi, ou Les Polonais.
T2337: JASPAR, EDM. - Bonte Blomme. Gedichte in Mastreechs Dialek.
M6771: JASPERS, GERARD. - De zestiende eeuw in de Stadsbibliotheek Haarlem.
B2392: JASPERS, GERARD. - Savonarola (1452-1498) in de Nederlanden. Een bibliografie van zijn gedrukte werken met inleidende notities omtrent zijn leven, zijn plaats in de geschiedenis en de drukkers/uitgevers van zijn werken.
R9223: JASPERS, KARL. - Strindberg und Van Gogh. Versuch einer Pathographischen analyse unter vergleichender heranziehung von Swedenborg und Holderlin.
T1572: MELATI VAN JAVA. E.A. - Uit de portefeuille. Twaalf novellen van Apeliotes, Taco H. de Beer, W.F.L. Honingh-van Reuth, Melati van Java, W.P. Wolters, Noel Bazan, Ludovic Halevy, Mark Twain, Sacher Masoch e.a. Met illustratien van Alfaro H.A.C. Dekker, J. Linse, Jan van OOrt en J.L. Scheidel.
B5984: JAVA, MELATI VAN. - De nieuwe mevrouw Verhooghe. Historische roman.
B6004: MELATI VAN JAVA. [=N.M.C. SLOOT]. - Haar held.
B6234: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Colibri.
B6235: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Nazomer.
B6365: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Colibri.
B6366: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Het kasteel Schlesheim.
B6371: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Prada.
B6376: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - De Freule.
B8395: MELATI VAN JAVA. [N.M.C. SLOOT]. - In eigen huishouding.
M5527: JEANSON, FRANCIS. - Jean-Paul Sartre. Vertaling C.P. Heering-Moorman.
B4613: JEHU, FELICIE. - Van lief en van leed.
H4706: JELAKOWITCH, IVAN. [HERMAN HEIJERMANS]. - Ahasverus. Dramatische episode in een bedrijf. Vrij naar het Russisch door W. v. D.
T0927: JELAKOWITCH, IVAN. [HERMAN HEIJERMANS]. - Ahasverus. Dramatische episode in een bedrijf. Vrij naar het Russisch door W. v. D.
L2505: JELAKOWITCH, IVAN. [HERMAN HEIJERMANS]. - Ahasverus. Dramatische episode in een bedrijf. Vrij naar het Russisch door W. v. D.
R1585: JELINEK, ELFRIEDE. - Hij niet als hij (tot, met Robert Walser). Vertaling Elly Schippers.
T8586: JELLEMA, C.O. & 30 KUNSTENAARS. - Dichtbeelden.
L2754: JELLEMA, R. - Gereedschappen, steigers en werktuigen in het bouwvak. Leerboek ten dienste van het Middelbaar Nijverheidsonderwijs, de Nijverheidsakten, Bouwkundige examens en voor Zelfstudie.
T9400: JELLEMA, C.O. / E.J. VAN WOLDE. - Alfrinklezing 2000. Jellema, Een wet tegen afbakingen. Over Eckhart en het dichterlijk denken; Ellen van Wolde, Zonder waarom, maar af en toe in samenhang.
T8853: JELLEMA, C.O. - Een eng cocon.
R7269: [TROELSTRA] PIETER JELLES. - Wiersizzery fen Alde Foekje fen Heech. Spjeldboekje de Fryske fammen oanbean.
R7253: [TROELSTRA] JELLES, PIETER. - Fy, Lutsen! Iepen brief oan L.H. Wagenaar, alear arbeidsjend lid fen it Selskip for Fryske Tael en Skriftenkennisse; mar nou domeny to Heech.
R7092: [TROELSTRA] PIETER JELLES. - Fen liet en libben. Lezing halden den 30ste fen foarmoanne 1910 for it selskip Rjucht en Sljucht yn Den Haech.
R7093: [TROELSTRA] PIETER JELLES. - Pieter Jelles Hildiging to Stiens
R7114: JELLES, PITER [=TROELSTRA]. - Rispinge. Alde en nije fersen fen Piter Jelles.
R7115: JELLES, PITER [=TROELSTRA]. - Rispinge. Alde en nije fersen fen Piter Jelles.
R4341: JELLINEK, OSKAR. - Moeder van negen zonen.
L6594: JELLINGHAUS, HERMANN. - Zur Einteilung der niederdeutschen Mundarten. Ein Versuch.
R1389: JELLOUM, TAHAR BEN. - Duivelse liefdes. Vertaling M. Vosmaer en K. van Santen.
M3368: JELTSIN, BORIS. - Getuigenis van een opposant. Vertaling H. Geerts.
L0286: JENISON, MADGE. - Scheppende handen. Vertaling Theun de Vries.
H0743: JENKINS, ALAN C. - Introducing cats.
L8729: JENKINS, EDWARD. - Klein Duimpjen. Maatschappelijke vertelling.
MK0133: JENSEN, HANS. - Geschichte der Schrift. Mit 303 Abbildungen.
B3412: JENSEN, STINE. (ED.). - Voor de dieren. De mooiste Nederlandstalige verhalen over dieren.
T5983: JENSMA, TH. E. - Inventaris van de Archieven der Diaconale Instellingen van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam.
R9533: JENTINK THZ., A. - Moet de Bijbel vervallen of niet???
W6998: JEROFEJEV, VIKTOR. - Het laatste oordeel. Vertaling Arie van der Ent.
R5490: JEROFEJEV, VENEDIKT. - Moskou op sterk water. Uit het Russisch vertaald door Mieke Lindenburg.
K4690: JERSILD, P.C. - Een levende ziel. Vertaling Jan F. de Zanger.
B6194: JERUSALEM, MALLA. - Geillustreerde calligrafie.
T2023: JESPERS, HENRI-FLORIS. - Floris Jespers en de Gay Twenties.
T0892: JESPERS, H.F.L. - Textes. Poemes (1961-1963). Preface par Andre Guimbretiere.
T0489: JESPERS, HENRI-FLORIS. - Geen seizoenen als vroeger. Toekomstig en onafwendbaar herdenkingsceremonieel II.
R7658: JESPERS, HENRI-FLORIS. - Genealogie van de Herinnering.
R6854: JESPERS, HENRI-FLORIS. - Het bed van Procrustes. Schetsen en verkenningen.
R8082: JESPERS, HENRI-FLORIS E.A. - Hugues C. Pernath 1931-1975.
K7272: JESSE, NICO / BERT SCHIERBEEK. - Spanje land en volk.
L9061: JESSE, NICO. - Menschen in London. Einleitung von Willy Haas.
A0051: JESSNER, S. - Lehrbuch der Haut- und geschlechtsleiden Einschliesslich der Kosmetik. Band I: Hautleiden und Kosmetik. Anhang: Rezeptformeln. Band II: Geschlechtleiden. Anhang: Mikroskopische und Serologische Untersuchungsmethoden.
K6155: JESSURUM D'OLIVEIRA, H.U. - Vondsten en bevindingen. Essays over nederlandse poŽzie.
L9741: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. - Scheppen riep hij gaat van Au. 11 interviews met W.F. Hermans, Gerrit Achterberg, Lucebert, P. Kemp, H. Mulisch, L.P. Boon, R. Minne, J. Wolkers, H. Claus, G.K. van het Reve, Leo Vroman.
M1586: JEVTOESJENKO, JEVGENI. - Een plaats voor wilde bessen. Vertaling K. van Landeghem.
W2226: JHABVALA, RUTH PRAWER. - Dichteres en danseres. Vertaling B. de Lange.
T9974: JINARAJADASA, C. - In his name.
B6394: JINARAJADASA, C. - Wat wij zullen leeren.
R5167: JOB, JAKOB. - Portugal. Land van kruisridders en zeevaarders. Nederlandse bewerking Johan Prins.
K7442: JOCHEMS, M.J. - De missie in de litteratuur. Deel I: Van de middeleeuwen tot de Franse Revolutie.
L6748: JOCHEMS, MARINUS J. - De missie in de litteratuur I. Van de Middeleeuwen tot de Franse Revolutie.
R4151: JOCKIN-LA BASTIDE, J.A. EN GIJSBERT VAN KOOTEN. - Kramers Woordenboeken: Engels-Nederlands/Nederlands -Engels Woordenboek.
T7137: ENSCHEDE. JOH. - Losse aanteekeningen betreffende de geschiedenis der Oprechte Haarl. Courant.
T9983: JOHAN. - De haarkunstenaar. Komische Voordracht met Zang voor een Heer.
B5248: WOUDE JOHANNA VAN. - Hollandsch Binnenhuisje.
L7598: JOHANNESSEN, KARE LANGVIK. - Zwischen Himmel und Erde. Eine studie uber Joost van den Vondels biblische Tragodie in gattungsgeschichtlicher Perspektive.
H7868: JOHANNOT, TONY. - Meister der Buchkunst.
T4774: JOHANNSEN, G. KURT UND HEINRICH KRAFT. - Das Kolonialproblem Deutschlands. Die Notwendigkeit der Neuverteilung der Rohstoffquellen der Welt. Tatsachen und Argumente zur Forderung auf RŁckgabe der deutschen Kolonien. Eine Auseinandersetzung mit den neuesten Stimmen des Auslandes.
M5009: JOHNSON, CHARLES. - Lavenroute. Vertaling G. Verbart.
H5279: JOHNSON, UWE. - Schets van een verongelukte. Vertaling Leo Tunderman.
L9479: JOHNSON, SAMUEL. E.A. - Acht eilanden in de literatuur.
B7982: JOHNSON, A.F. - Type Designs. Their history and development.
T6753: JOHNSON, DOUGLAS W. - Mannen Taal uit Amerika. Brief aan eenen Duitschen professor.
H8163: JOHNSTON, ALASTAIR. - Alphabets to order: the literature of nineteenth-century typefounders' specimens.
L3307: JOLLES, ANDRE. - Bezieling en vorm. Essays over letterkunde.
W2307: JOLLEY, ELIZABETH. - De nieuwsbode van Claremont Street. Vertaling J. Verheydt.
T6108: JONAS, PAUL. [= CONRADUS ALBERTUS ISAACUS HESTERMAN]. - Neerlands koning in Neerlands hoofdstad. Eene herinnering aan 11 en 12 Mei 1849.
A0495: JONATHAN. (=J.P. HASEBROEK). - Waarheid en droomen.
L0069: JONATHAN. (=J.P. HASEBROEK). - Waarheid en droomen.
B7327: JONATHAN (=J.P. HASEBROEK). - Waarheid en droomen. Geillustreerd door Aart van Ewijk.
B7722: JONATHAN. - Waarheid en Droomen.
B7234: JONATHAN. (=J.P. HASEBROEK). - Waarheid en droomen.
T1866: JONCKBLOET, W.J.A. - Beatrijs en Carel ende Elegast. Uitgegeven en toegelicht.
T6264: JONCKBLOET, G. - Uit Nederland en Insulinde. Letterkundige Causerieen. 1e bundel.
L4446: JONCKBLOET, W.J.A. - Over Middennederlandschen epischen versbouw.
L7004: JONCKBLOET, G. - Jonkvrouwe Anna de Savornin Lohman in en uit hare werken.
T9639: JONCKBLOET, W.J.A. - …tude sur le roman de Renart.
R9876: JONCKBLOET, G. - Davos voorheen en thans.
R3462: JONCKHEERE, KAREL E.A. - Sleutelbos op Gaston Burssens.
K5320: JONCKHEERE, KAREL EN ERIK VAN RUYSBEEK. - poŽzie en experiment. Dialoog in briefvorm over oud en nieuw in de dichtkunst.
H0965: JONCKHEERE, KAREL. - Bertus Aafjes. De dichter van de poŽzie.
H2244: JONCKHEERE, KAREL. - Boeketje Buysse. Een levensschets en bibliografisch overzicht, gevolgd door getuigenissen en verlucht met vele illustraties.
M0233: JONCKHEERE, KAREL. - De hondenwacht. Gedichten.
K3316: JONCKHEERE, KAREL. - De poŽziemuur doorbreken. Essay.
K8170: JONCKHEERE, KAREL. - De vogels hebben het gezien.
K8971: JONCKHEERE, KAREL. - De vogels hebben het gezien.
K3265: JONCKHEERE, KAREL. - Een hart onder de dierenriem.
L3849: JONCKHEERE, KAREL. - Gemini. Een eeuw gedichten in Belgie. Un siecle de poesie en Belgique.
H5077: JONCKHEERE, KAREL. - Halve zolen en achterlappen.
K3357: JONCKHEERE, KAREL. - In een anekdote betrapt. Duizend jaar schrijvers uit Noord en Zuid.
L0389: JONCKHEERE, KAREL. - Kongo met het blote oog.
L0390: JONCKHEERE, KAREL. - Kongo zonder buks of boy.
K3305: JONCKHEERE, KAREL. - poŽzie is overal. Van Bijbel tot Eskimo.
K4648: JONCKHEERE, KAREL. - Raymond Brulez.
K9437: JONCKHEERE, KAREL. - Roemeense suite. Gedichten.
W2889: JONCKHEERE, KAREL. - Van zee tot schelp.
K3315: JONCKHEERE, KAREL. - Verbannen in het vaderland.
K9308: JONCKHEERE, KAREL. - Vraag me geen leugens.
T8976: JONCKHEERE, KAREL. - Ook ik, zelfs gij, vooral wij.
L9845: JONCKHEERE, KAREL. - Waar plant ik mijn ezel?
R9191: JONCKHEERE, KAREL. - De Kolibri fluistert. Indiaanse sprookjes.
B9750: JONCKHEERE, KAREL. - Tierra Caliente.
B9751: JONCKHEERE, KAREL. - Vertellen onder de toverboom. Naar Maya-sprookjes.
R7570: JONCKHEERE, KAREL. - Floroskoop April.
W8184: JONCKHEERE, KAREL. - Steekspel met dubbelgangers.
B8800: JONCKHEERE, KAREL. - De zevende haven.
B8799: JONCKHEERE, KAREL. - Cargo.
T3658: JONCKHEERE, K. - Conchita. Gedichten.
R3656: JONCKX, A. - Belgica juris contemptrix.
A0700: JONES, LE ROI. - Dante's Hel. Vertaling Max Schreuder.
T3991: JONES, TERRY & AVRIL MAIR (EDS.). - Fashion now. i-D selects the world's 150 most important designers.
B0180: JONES, DANIEL. - Everyman's English Pronouncing Dictionary. Containing over 58.000 Words in International Phonetic Transcription.
T1091: JONG, A.M. DE. - Israel Querido. De mens en de kunstenaar.
T1921: JONG, A.R. DE. - Weg met het Militairisme. (Waarom wij als Christen-Socialist het Manifest der Dienstweigeraars onderteekenden).
T1917: JONG, A.R. DE. - Waarom wij als Christen-Socialist het Manifest der Dienstweigeraars onderteekenden.
W0229: JONG, MAX DE. - Heet van de naald.
T0230: JONG VAN BEEK EN DONK, J.J.F. DE. - Zijn wij practische philanthropen? Voordragt gehouden in het Utrechtsch Leesmuseum.
T5372: JONG, RUDOLF DE. - Kijk uit! Kiezen is een keuze. Een tentoonstelling over het politieke affiche.
T8975: JONG, HIELKE DE. - Rijden door Genesis.
T6574: JONG, MAX DE. - Heet van de naald.
T5016: JONG, A.R. - Tweeerlei geheelonthouding.
R7393: JONG, DORA DE. - Leven en werken van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers 1919-1939.
H9556: STEENDRUKKERIJ DE JONG. - Liber Amicorum Steendrukkerij de Jong & Co 1911-1971.
L2475: JONG, A.M. DE. - Marcus van Houwaert.
L3688: JONG, J. DE. - De Gereformeerde Kerk in de tweede helft der vorige eeuw en De revolutionaire woelingen in ons Vaderland in betrekking tot haar, de Roomschen en de Dissenters.
B9297: JONG, FR. DE. - J. Saks. Literator en Marxist. Een politieke biografie.
L1190: JONG, A.J. DE. - Een viertal Dichters en Prozaschrijvers uit de Vroeg Renaissance. Van inleiding en aanteekeningen voorzien.
L2528: JONG, A.M. DE. - De dolle vaandrig. Roman van Breero's leven.
L2430: JONG, A.M. DE. - De dood van de Patriarch. Een Novelle.
K7064: JONG, A.M. DE. - De rijkaard. Een dorpstragedie.
A0570: JONG, A.M. DE. - Het verraad. [Merijntje Gijzens jeugd].
K1804: JONG, A.M. DE. - Kijk, A.M. de Jong. De schrijver in beeld.
K8177: JONG, A.M. DE. - Naar zonnige landen in donker getij. Met 46 illustraties.
L2517: JONG, A.M. DE. - Vacantiedagen. Geillustreerd door George van Raemdonck.
L1082: JONG, ALBERT DE. - Domela Nieuwenhuis.
L3879: JONG, D. DE (ED.). - Het Amerikaansche en Engelsche Boek 1939 -1946.
L0303: JONG, DAVID DE. - Maurits Dekker zijn persoon en zijn werk.
M3558: JONG, EELKE DE. - Dorpsschetsten.
M3556: JONG, EELKE DE. - Het leventje van de koningin. Een idylle.
K0088: JONG, EELKE DE. - Mae West in Giethoorn, Veehoudersdagboek. Met 6 prenten van Jan Cremer.
W6502: JONG, EVERT DE. - Met waarachtige zorg. De toneelschrijver Herman Heijermans.
K7701: JONG, FR. DE. - Het heden - onhistorisch?
L5353: JONG, GERBEN DE. - De Duitsche landbeschrijving in de 18e eeuw. Proeve van een systematisch en cultuurhistorisch onderzoek. (With an English summary).
L2351: JONG, H.W. DE. - Marktanalyse en Markttheorie.
L1248: JONG, J.C. DE. - Nieuwe wegen in de recepteerkunde.
K3368: JONG, J.G DE. - Twintig poŽziekritieken.
H5829: JONG, J.G. DE & PAUL DE WISPELAERE. - Maurice Gilliams. Journaal van de dichter. Samengesteld en uitgeleid door ....
L5213: JONG, JAN C.W.C. DE. - Hartmann von Aue als Moralist in seinen Artusepen.
A0575: JONG, K.H.E. DE. - Bilderdijk's 'Geschiedenis des Vaderlands'.
L5129: JONG, KARDINAAL DE. - Handboek der Kerkgeschiedenis. Deel I: De Oudheid. Deel II: De Middeleeuwen. Deel III: De Nieuwere Tijd. Deel IV: De Nieuwste Tijd.
K2249: JONG, MARIJKE DE & IRENE DE GROOT (EDS.). - Ornamentprenten in het Rijksprentenkabinet I, 15de & 16de eeuw.
K2847: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Een perron maar drie treinen. Den Brabander, Van Hattum, Hoornik.
K3358: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Flierefluiters apostel. Meningen en meningsverschillen.
K0557: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Honderd jaar later. Essays over schrijvers en geschriften uit de Beweging van Tachtig. Lodewijk van Deyssel, Frederik van Eeden, Herman Gorter, Willem Kloos, Albert Verwey.
B2080: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Maurice Gilliams. Een essay.
W4535: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Nogmaals inzake Achterberg.
K3360: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Van Bilderdijk tot Lucebert. Tekst en context van Nederlandse gedichten.
R9290: JONG, A.M. DE. - De dans op de vulkaan. (De democratie in gebreke).
T7806: JONG, A.R. DE. - Een pleidooi tegen nuchterheid.
T4783: JONG, L. DE. - Verzet en illegaliteit 1940-1945.
K6553: JONG, OEK DE. - Cirkel in het gras.
R5858: JONG, M.K. DE. - De veldtocht van Garibaldi in het najaar van 1867.
L9795: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Droom bezit geen erfgenaam. Mythe en werkelijkheid bij Maurice Gilliams.
L7634: JONG, A.M. DE. - Flierefluiters tussenkomst.
L7715: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Het Nederlandse gedicht na 1880. (poŽzie - essay - kritiek - stijlleer - tekstverklaring).
L8503: JONG, OEK DE. - De geit.
T1356: [SPINOZA] JONG, K.H.E. - A. RŁdiger over Spinoza.
L9886: JONG, OEK DE. - De hemelvaart van Massimo. Verhalen.
B0886: JONG, D. DE (ED.). - "Den gulden winckel", Overzicht van de representatieve uitgaven in de afgelopen vijftig jaar verspreid door de boekhandel.
C1493: JONG, HIEKE DE. - Appels.
B1129: JONG, OEK DE. - Opwaaiende zomerjurken. Roman.
T8521: JONG OZN, KLAAS DE. - Aflandige wind. Gedichten.
B2431: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Willem Bilderdijk en Pietro Metastasio.
B2716: JONG, A.J. DE. - Maurits Sabbe en zijn mei van vroomheid.
B3772: JONG, L. DE. E.A. - Aan Theodoor Alexander Boeree. Een Libellus Amicorum.
B4216: JONG, FR. DE. - J. Saks Literator en Marxist. Een politieke biografie.
R5012: JONG, A.R. DE. - Van de eeuwige vastheid. Rede uitgesproken op 21 juni 1925 te Bussum.
B5198: JONG, FRANS DE [DRUK]. - Drukken? Drukken! Een hommage aan prof. dr. Cleveringa.
B5902: JONG EDZ., FR. DE. - Albert Hahn en zijn tijd.
B6111: JONG, JAN DE. - On tour d'Italy. Veertien dagen op de fiets. Een verslag.
R5011: JONG, A.R. DE. - Een voorbeeldig reactionair (Savonarola 1452-1498). Rede uitgesproken op 7 juni 1925 te Bussum.
R5010: JONG, A.R. DE. - Altijd goeden moed. Uitgesproken op 9 sept. 1923, te Bussum.
B6210: JONG, A.R. DE. - Carnaval. Rede uitgesproken op 23 februari 1930 in den Protestantenbond te Bussum.
K1854: JONG, MARTIEN J.G. DE. - De dichter en zijn rechters. Een pleidooi voor eerlijkheid en begrip inzake Nederlandse schrijvers onder Duitse bezetting.
T7000: JONG, KAREL H.E. DE. - Dienstweigering bij de oude Christenen.
R2206: JONG, M. DE. - De oudste uitgaven van het pamflet Aan het volk van Nederland. Proeve van histories-bibliografies onderzoek.
T4093: JONG, M.C. DE E.A. - Mutsen en Waaiers. Verslag van de textieldagen over Mutsen, op 8 mei 1980 in het Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem, Waaiers, op 21 november 1980 in het Haags Gemeentemuseum, 's-Gravenhage.
T7483: JONG, ALIDA DE. - In het groote leven.
H4170: JONG EDZ, FRITS DE. - Macht en inspraak. De strijd om de democratisering van de Universiteit van Amsterdam.
R9050: JONG, RUDOLF DE E.A. - Rudolf de Jong. Sociaalhistoricus & anarchist.
R9054: JONG JR., DAVID DE. - De stenen doolhof.
T1293: [SPINOZA] JONG, K.H.E. DE. - J.B. Morinus en Spinoza.
T0769: JONG, L. DE. - Toespraken t.g.v. de uitreiking van de D.A. Thiemeprijs aan Dr.L. de Jong voor het tot stand brengen van het geschiedwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 27 juni 1988.
L5857: JONG, ALBERT DE. - Domela Nieuwenhuis.
M5565: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Leopolds "Cheops". Een interpreterend essay met tekstuitgave.
R3778: JONG, SELLY DE. - Verzamelde gedichten. Tweede bundel.
B9668: JONG, A.R. DE. - De beteekenis van de religie in den revolutionairen strijd.
B9601: JONG, ALBERT DE. - Fritz Brupbacher (1874-1945) en zijn verhouding tot het anarchisme.
T9398: JONG HZN, M. DE. - Amsterdam en Holland voor en na de koersverandering te Amsterdam in de eerste jaren na 1620.
L9947: JONG, MEES DE & MARTIN ROS (EDS.). - Paul Leautaud 1872-1956. Een portret in foto's en teksten.
R5755: JONG EDZ., FRITS DE. - Herinneringen van een rode jongen.
B8772: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Bewijzen uit het ongerijmde. Het probleem Achterberg.
R8589: JONG, SAL DE. - Joods leven in de Friese hoofdstad. 1920-1945 voltooid verleden tijd.
R3855: JONG, MARTEN DE (ED.). - Hommage aan Hans Lodeizen en Hans Andreus.
R7401: JONG, A.R. DE. - Maar een uitweg. Een woord ten gunste van het Christen-Socialisme.
T5276: JONG, DAVID DE. - AJC Amsterdam 11 Mei 1945.
T5139: JONG, L. DE. - Hedendaags Marxisme.
T2540: [COHEN] JONG, A.M. DE (INLEIDING). - Bloemlezing van revolutionaire poŽzie.
T8527: JONG, OEK DE. - De hemelvaart van Massimo. Verhalen.
T2840: JONG, L. DE. - Holland fights the Nazis.
R8481: JONG, DIRK DE. - Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandestiene belletrie. Ingeleid door Prof.mr. H. de la Fontaine Verwey en Gerrit Kamphuis.
R8465: JONG, TJ. DE. - Verbouwingen in Friese boerderijen. deel I en II.
R8459: JONG, M. DE. - Friesche cultuur problemen.
T5439: JONG, A.R. DE. - Geestelijke dronkenschap. rede uitgesproken te Bussum op zondag 4 juni 1923.
T8842: JONG, MIEKE DE. - Hildegard von Bingen (1098-1179). Klein leerboek
T8694: JONG, HIEKE DE. - Op gelijke voet met het gras.
T8768: JONG, MIEKE DE. - Voor alles een tijd.
T1101: JONG, JAN DE. - De grenzen van het boek.
R5317: JONG, L. DE. - De Bezetting. Tekst en beeldmateriaal van de uitzendingen van de Nederlands Televisie-Stichting over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1940-1945.
T7004: JONG, ALBERT A. DE. - Hoe werkt de bloedige internationale? Over kanonnen, koningen, bankiers en ministers. Twee documenten.
T1083: JONG, A.M. DE. - Flierefluiters tussenkomst.
T6667: JONG, ALBERT DE. - De stakingen van 1903. Een onderzoek naar de oorzaken van de overwinning in Januari en van de nederlaag in April.
T1098: [COHEN] JONG, A.M. DE. - De grote zomer. Merijntje Gijzen's jonge jaren.
T3844: JONGE-DE MEIJERE, J.M. DE. E.A. - Textiel in de breedte. Wie doet wat met historisch textiel. Verslag van de Textieldag op 8 december 1994, Haags Gemeentemuseum te 's-Gravenhage.
T3390: JONGE, C.H. DE. - Een Eeuw Nederlandsche Mode. Met ruim 100 illustraties tusschen den tekst.
L4995: JONGE, BERENDUS J. DE. - Ad Apulei Madaurensis Metamorphoseon. Librum secundum commentarius exegeticus.
M7690: JONGE, FREEK DE. - De pretentie.
L1700: JONGE, FREEK DE. - De wereldverbeteraar.
H5182: JONGE, FREEK DE. - Het damestasje.
M5922: JONGE, FREEK DE. - Neerlands bloed.
M1416: JONGE, FREEK DE. - Zaansch Veem.
L5759: JONGE, THEODORUS JACOBUS DE. - Publii Ovidii Nasonis Tristium Liber IV. Commentario exegetico instructus.
T2816: JONGE, BONIFACIUS CORNELIS DE. - De Ontwerpen betreffende het Straffen en de Strafrechtsspleging van Jeugdige Personen.
L8910: JONGE, FREEK DE. - Neerlands bloed.
Y0226: JONGE, A.A. DE. - Crisis en Critiek der Democratie. Anti-democratische stromingen en de daarin levende denkbeelden over de staat in Nederland tussen de wereldoorlogen.
R7433: JONGE, A.A. DE. - Stalinistische herinneringen.
R6542: JONGE VAN ELLEMEET, B.M. DE. - Geschiedkundig onderzoek naar den rechtsstoestand der Zeeuwsche geestelijke goederen van 1572 tot in het begin der 17e eeuw.
T1155: JONGE, FREEK DE. - De bal is vierkant.
T1616: JONGE, A.A. DE. - Het Nationaal-Socialisme in Nederland. Voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling.
T1154: JONGEJAN, VERA. - Tussen het zoet. Gedichten en tekeningen.
H3764: JONGEJANS, CHARLES/F. JONGBLOED/M. ELBERS. - Om een lang verhaal kort te maken. Schrijven en vormgeven van teksten voor het museum.
M6769: JONGEJANS, CHARLES. - Allesbehalve plat.
T3756: JONGEJANS, CHARLES A. - '45-'80 typografisch Nederland.
L2894: JONGEJANS, CHARLES. - De letter buiten z'n boekje.
L5297: JONGELING, BASTIAAN. - Le Rouleau de la Guerre. Des Manuscrits de Qumran. Commentaire et traduction.
B2237: JONGENEEL, CHRISTIAN. - De geprogrammeerde graal.
R5501: JONGENEEL, JACOB. - De opbouw der geschiedkunde naar den eisch onzer dagen.
R9152: JONGEPIER, H. CORNS. EN A.H.W. HACKE. - De Steigermaker, handleiding voor het maken van een staande metselsteiger van rondhout.
L1246: JONGH, D.K. DE. - Over de structuur van de therapeutische situatie.
K1599: JONGH, E. DE. - Portretten van echt en trouw. Huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw.
H8221: JONGH, S. DE. - Zettechniek, derde leerjaar.
R5604: JONGH, J.W. DE. EN H. WAGENVOORT. - Op den Dam, omstreeks 1665.
B6081: JONGH, E. DE. - Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw.
B5651: JONGH, AAD DE. - Provo. Een jaar Provo-activiteiten.
T0611: JONGHE, A. DE. - Hitler en het politieke lot van Belgie. (1940-1944). De vestiging van een zivilverwaltung in Belgie en Noord-Frankrijk. Koningskwestie en bezettingsregime van de kapitulatie tot Berchtesgaden (18 mei - 19 november 1940).
K7609: JONGHE, MARIE CLAIRE DE. - Jaja.
L1245: JONGKEES, B.W. - Evenwicht.
L6829: JONGKEES, A.G. - Het koninkrijk Friesland in de vijftiende eeuw.
R9098: JONGKIND, JOHAN BARTHOLD. - Johan Barthold Jongkind, exposition de quelques tableax provenant de collections particulieres neerlandaises 7 juin - 6 juillet 1960.
L5086: JONGSMA, P.A. - Dr. J.H. Halbertsma. Een bijdrage tot de kennis van zijn persoon, zijn denkbeelden en zijn arbeid.
R5618: JONGSMA, J. - Nijfryske skriuwers en harren wurk.
B7178: [MULTATULI] JONGSTA, ATTE. - De Multatulianen. 125 jaar Multatuli-verering en Multatuli-hulde. Bij het 75-jarig bestaan van het Multatuli Genootschap.
K8219: JONGSTRA, ATTE. - Lexicon voor feestgangers.
B2915: JONGSTRA, ATTE. - De tak van Salzburg. Autobiografie van een lezer.
B0101: JONIGKEIT, ELKE EN HARTMUT KAMINSKI. - Niemand denkt an mich und weiss von mir.... Wandschriften im Warschauer Gestapokeller.
L0338: JONK, A. - De krant, een greep courantenlectuur.
L4649: JONKER, G.D. - Le Protestantisme et le Theatre de Langue Francaise au XVIe Siecle.
R5423: JONKER, F.P. - Heyerdahl's Kon-Tiki theorie en de Erhnobotanie.
R6050: JONKER CZN., L. - Wat is de Oorsprong van onze Vlag? Met 10 illustraties en een vlaggenkaartje.
B2653: JONKKMAN, J.A. - Het oude Nederlands-Indie. Memories van J.A. Jonkman.
M6795: JONKMAN, MARIEKE. - Dochters van het donker.
L4922: JONXIS-HENKEMANS, WILHELMINA L. - Bijdrage tot de bronnenstudie der Primera Cronica General.
L6650: JONXIS, J.H.P. - Enige eigenaardigheden van het jonge kind.
T8997: JOORIS, ROLAND. - Gedichten 1958-78.
L6113: JOOSEN, JOSEPH. - Beeldspraak bij den heiligen Basilius den Grote. Met een inleiding over de opvattingen van de Griekse en Romeinse auteurs aangaande beeldspraak.
T7082: JOOSEN, P. - Eindhoven's donkere dagen in 1944.
H6191: JOOSSE, KEES. - Arnold Aletrino, pessimist met perspectief.
P2544: JOOSSE, L.J. - Scoone dingen sijn swaere dingen. Een onderzoek naar de motieven en activiteiten in de Nederlanden tot verbreiding van de gereformeerde religie van de 17e eeuw.
T3178: JOOSSE, J. - De Arbeiders en het Onderwijs.
H9910: JOOST. - De Groen Rommelpot. Voorzien van een inleiding door Anton van Duinkerken, versierd door Fiep Westendorp.
B0553: JOOST [=EVERT WERKMAN]. - Joost mag het zeggen. Honderd verzen van vrijheid en onvrijheid uit tien jaargangen van De Groene Amsterdammer.
T2886: JOOSTEN, L.M.H. - Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940.
T1559: JOOSTEN, M. JOOP (ED.). - De Brieven van Johan Thorn Prikker aan Henri Borel en anderen, 1892-1904.
R7084: JOOSTEN, L.M.H. - Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940.
T3444: JORDAAN, L.J. - Nachtmerrie over Nederland. Een herinnerings-album door Jordaan. De Groene 1940 - 1945.
M3052: JORDAN, ANGELIKA. - Madame Dubarry. Vertaling F. van Oldenburg Ermke.
W7766: JORDAN, NEIL. - Zonsopgang met zeemonster. Vertaling Tinke Davids.
H8161: JORIS, LIEVE. - Dans van de luipaard.
H9368: JORIS, LIEVE. - Zangeres op Zanzibar en andere reisverhalen.
L9438: JORIS, LIEVE. - De Golf.
L9875: JORIS, LIEVE, MARIET MEESTER, CORLIJN VISSER. - Weg van hier. Verhalen.
B5505: JORIS, LIEVE. - Dans van de luipaard.
R9421: JORISSEN, THEOD. - Historische Bladen.
L0571: JORISSEN, THEOD. - De overgave van Amsterdam in januari 1795.
L5159: JORISSEN, THEOD. - Historische en literarische studien. Met portret geetst door Jan Veth. Met een voorwoord van J.C Matthes.
L1810: JORISSEN, THEOD. - Historische studien.
L0846: JORISSEN, THEOD. - Historische werken: 4 delen: Historische Bladen. 2 delen: Historische karakters. 6 delen: Historische studien.
R6009: JORISSEN, S.G. - Toespraak tot de Hervormde Gemeente te Utrecht, op den vijftigjarigen Gedenkdag onzer Vaderlandsche Verlossing den 15 November 1863.
L9053: JORISSEN, THEOD. - De overgave van Amsterdam in januari 1795.
L9055: JORISSEN, THEOD. - De omwenteling van 1813. Bijdragen tot de geschiedenis der revolutie, met inleiding en aanteekeningen. Twee delen.
T6248: JORISSEN, THEOD. - Anton Reinhard Falck. Herinneringsrede.
H2347: JORN, ASGER. - Jorn. Stedelijk Museum Catalogus nr 371.
L0587: JORRISEN, THEOD. - Historische en Literairische studien. Met portret geetst door Jan Veth.
B3885: GRUYTER W. JOS DE. - Emily Bronte. Herdruk van artikelen, welke Het Vaderland in de winter 1954/55 publiceerde.
T4728: JOSEPHUS JITTA, A.C. - Functioneele decentralisatie. De grondgedachte van den corporatieven staat binnen het kader der parlementaire democratie.
T5410: JOSEPHUS JITTA, A.C. - De corporatieve staatsgedachte in Nederland.
L4063: JOSSELIN DE JONG, JAN P.B. DE. - De waardeeringsonderscheiding van Levend en Levenloos in het Indogermaansch vergeleken met hetzelfde verschijnsel in enkele Algonkin-talen. Ethno-psychologische studie.
B1126: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. DE. - Wending. Roman.
B1127: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. - Waar en niet waar.
K7704: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. DE. - Het witte schip.
L4128: JOSSON, MAURITS. - De Belgische omwenteling van 1830. Drie delen.
L3230: JOUHANDEAU, MARCEL. - De fout van Louise Bazilaire. Vertaling N.G.H. Deen.
L2835: JOUHANDEAU, MARCEL. - Oom Henri. Vertaling N.G.H. Deen.
R7189: JOUSMA, J.A.J. - Oudheid van Vlaardingen.
M6034: JOUVE, PIERRE JEAN. - Woest en ledig. Vertaling Ruth Wolf.
R6727: JOUVENEL, HENRY DE. E.A. - The educational role of the press.
L2403: JOYCE, JAMES. - James Joyce 1882 - 1941.
T2415: JOYCE, JAMES. - Ulysses. Vertaling Paul Claes en Mon Nys.
T8341: JOYCE, JAMES. - Ulysses. Vertaling John Vandenbergh.
K7115: JOYCE, JAMES. - Giacomo Joyce. Vertaling Gerardine Franken.
R3970: JOYE, PIERRE & LEWIN ROSINE. - Voor 's werkmans rechts. Kerk en Arbeidersbeweging in BelgiŽ.
T2124: JOZAN, J. - De Vrouw. De geslachtsorganen van de vrouw.
R1609: JOZEF JENNES, P. - Vrouw en Missie.
T9243: JOZEFA, Z.M. EN EM. VERREES. - Hij komt. Gedicht en Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
M5275: JUDD, ALAN. - Ford Madox Ford.
H6292: JUFFERMANS, JAN. - Moet de kunst de straat op.
T2545: JUFFERMANS, JAN. - Met stille trom. Beeldende kunst en Utrechts sinds 1900.
H6341: KONINGIN JULIANA. - Koninklijke woorden 1950 van Hare Majesteit Koningin Juliana.
B6625: JULIANA. - Rede en Eed van Koningin Juliana in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 8 September 1948.
K2649: JULIEN, PAUL. - Pygmeeen. Vijfentwintig jaar dwergen-onderzoek in Equatoriaal Afrika. Met 35 opnamen van de schrijver.
T6854: JULIO, F.B. (ED.). - Laurens Coster. Tijdschrift voor beoefenaren en voorstanders der boekdrukkunst. Jaargang 8. (1865).
M9691: JULIO, F.B. - Bijdrage tot de geschiedenis der boekbinderij.
T7683: JULIUS, KOENRAAD. - De nieuwe afgod.
R4906: [WILDE] JULLIAN, PHILIPPE. - Oscar Wilde.
R5377: JULLIAN, PHILIPPE. - Decadente dromers. Symbolistische schilders uit de jaren 1890.
R2492: JUNG-HEE, OH. - Vogel. Uit het Koreaans vertaald door Imke van Gardingen en Remco Breuker.
T9830: JUNG, MICHAEL VON. - Frohliche Hummelfahrt oder die hochst merkwurdiigen Grablieder des Ritters.
R9117: JUNGER, ERNST. - Der Friede. Ein Wort an die Jugend Europas und an die Jugend der Welt.
L7273: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM. - De onuitputtelijke natuur. Een keuze uit zijn geschriften.
T4386: JUNGIUS, MARIE. - Over de onbegrensdheid van ons meegevoel. Rede uitgesproken te Rotterdam.
B2360: JUNGSCHLEGER, INEKE. (ED.). - Gratis voor niks.
Y0344: JUNIOR, JACK. - Tekstboekje van He, He Charleston in 1 proloog en 2 bedrijven.
T7498: JUNIOR, D. - Kinder Feestklanken. Nieuwste Gedichten voor Verjaarfeesten van Vader, Moeder, Grootvader, Grootmoeder, Oom, Tante enz.
W4591: JUNKER, CARL. - Ein Wiener Buchdrucker um die Wende des Zwanzigsten Jahrhunderts. Ein Beitrag zu Wiens Buchdruckgeschichte.
T3479: JUNKERS, HERBERT. - Niederlandische Schauspieler und niederlandisches Schauspiel im 17. und 18. Jahrhundert in Deutschland.
B4266: JURGENS, HENK. - Kind van verzet.
R5592: JURIS DOCTOR, U. - Onze plicht.
Y0359: JURRIAANSE, M.W. (ED.). - Prins Willem van Oranje - Brieven.
R5133: JUSSIM, ESTELLE. - Slave to Beauty: The Eccentric Life and Controversital Career of F. Holland Day, Photographer, Publisher, Aesthete.
L8874: JUSTE, M. THEODORE. - Essai historique sur les projets de partage des Pays-Bas en 1566 et en 1571.
T2028: JUSTE, THEODORE. - La Republique Belge (1790).
T7042: JUTTE, JOS. (ED.). - In liefde bloeiend. Naar aanleiding van Rector Thompson en Rome en eenige ander publicaties.
R2968: PRO JUVENTUTE. - De misdadige jeugd in het havenbedrijf. Verslag uitgebracht aan de Vereeniging "Pro Juventute", te Rotterdam.
R6128: JUYNBOLL, WILLEM RUDOLF. - Het komische genre in de Italiaansche schilderkunst gedurende de zeventiende en achttiende eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de caricatuur.
H0496: KA'IED, JOESEF AL-. - Oorlog in het land Egypte. Vertaling H. Koesen.
M6810: KAAL, MEERTJE. - Vergeef de wilde kat zijn beten. Gedichten.
H7947: KAAL, RON. - Oplage een miljoen modern drukwerk in China.
B3937: KAAM, BEN VAN. - Parade der mannenbroeders. Flitsen uit het protestantse leven in Nederland in de jaren 1918-1938.
B7540: KAAM, BEN VAN. - Opstand der gezagsgetrouwen. Mannenbroeders & Zonen in de jaren 1938-1945. Een journalistieke verkenning in kranten, tijdschriften, pamfletten, dagboeken, illegale bladen, brochures, brieven en andere documenten uit een bewogen periode.
K5295: KAARE, P. - Erotiek. Voorspel, gemeenschap, orgasme en naspel. Vertaling Jan F. de Zanger.
W0306: KAAS ALBARDA, MEIA. - Inleiding tot de poŽzie van Henriette Roland Holst.
R7964: KAAY, W. VAN DER. - Hoe de Heer J.A. Alberdingk Thijm, naar aanleiding van het feestelijk herdenken van Alkmaars ontzet in 1573, constitutie en historie in bescherming neemt.
B3290: KABANYI, IRENE. - Fur immer und ewig...
R8510: KABOS, HENK [=KAREL WOUD] EN JAN GERHARD TOONDER. - Geef ons heden ons dagelijksch brood.
R3273: KABOUTERKRANT. - Kabouterkrant nr 4: : Gemeenteblad Oranje Vrijstaat Amsterdam.
T2831: KABOUTERKRANT. - Kabouterkrant: gemeenteblad van de Oranje Vrijstaat Amsterdam. Jaargang 1, nummer 11.
R3271: KABOUTERKRANT. - Kabouterkrant nr 4a Extra: gemeenteblad van Kabouterstad Amsterdam.
R3272: KABOUTERKRANT. - Kabouterkrant nr 3: : Gemeenteblad Oranje Vrijstaat Amsterdam.
T2830: KABOUTERKRANT. - Kabouterkrant: gemeenteblad van Kabouterstad Amsterdam. Jaargang 1, nummer 2.
T2464: KADE, J. VAN DER. - Net geen 65 maar toch 91. Cahiers van De Lantaarn 1978-1997: een bibliografie.
T2851: KADT, J. DE. - Het fascisme en de nieuwe vrijheid.
L5538: KADT, J. DE. - Uit mijn communistentijd.
K7479: KADT, J. DE. - Rusland en wij. Hoe redden wij de vrede?
W3787: KADT, JACQUES DE. - Herman Gorter: Neen en Ja.
H8801: TIRADE 233. J. DE KADT. - De regering die wij verdienen?
T5412: KADT, J. DE & S. TAS. - De Tweede Wereldoorlog. Oorzaken en perspectieven.
B7177: KADT, J. DE. - Beweringen en bewijzen.
B7227: KADT. J. DE. - Ketterse kanttekeningen.
L5581: KADT, J. DE. - Afscheid van de P.v.d.A. ? Van democratie naar volksdemocratie.
R7209: KADT, J. DE. - Pogrom Praag-Moskou. Rusland, de Joden en de vrede.
K9572: KAEGI, WERNER. - Das Historische Werk Johan Huizingas.
K5788: KAEGI, WERNER. - Johan Huizinga zum Gedachtnis.
M2161: KAFAK. - Marlowe's farewell. Stills from a silent movie.
H9586: KAFAK. - Verkoop catalogus politieke tekeningen van Kafak [= Eddy Greidanus 1946 Amsterdam-2000 Gaast}.
T3002: KAFKA, FRANZ. - Amerika. Vertaling Nini Brunt.
T0515: KAFKA, FRANZ. - Verzameld werk.
T3001: KAFKA, FRANZ. - Het proces.
T3005: KAFKA, FRANZ. - Het slot.
T3003: KAFKA, FRANZ. - Een hongerkunstenaar en andere verhalen. Vertaling Nini Brunt.
M7269: KAFKA, FRANZ. - Brieven 1920-1924. Vertaling Nini Brunt.
B8970: KAFKA, FRANCIS J. - How to clothbind a paperback book. A Step-by-Step Guide for Beginners.
T4411: KAFKA, FRANZ. - De gedaanteverwisseling. Vertaald door Gerda Meijerink en Willem van Toorn. Met een essay van Willem Brakman.
K8687: KAFKA, FRANZ. - Het slot. Bezorgd door Max Brod. Vertaald door Guus Sotemann en Ruth Wolf.
T1845: KAFKA, FRANZ. - Franz Kafka 1883-1924. Inleiding Adriaan Morrien.
M7140: KAFKA, FRANZ. - Een plattelandsdokter. Vertaling A. Nonymus.
T3004: KAFKA, FRANZ. - De Chinese muur en andere verhalen.
T4218: KAFKA, FRANZ. - De gedaanteverwisseling.
L6879: KAFKA, FRANZ. - Verzameld werk.
H2678: KAGIE, RUDIE. - Hotelleven.
L9890: KAGIE, RUDIE. - De kracht van de maan. Waarnemingen in de wonderlijke wereld van magie en bijgeloof.
H8165: KAHAN, BASIL. - Ottmar Mergenthaler. The man and his machine. A biographical appreciation of the inventor on his centennial. Introduction by Carl Schlesinger.
H0052: KAHMEN, VOLKER. - Erotic Art Today.
L5955: KAHMEN, VOLKER. - Erotik in der Kunst. Aspekte zur Kunst der Gegenwart.
R5075: KAHN, GUSTAVE. - Europas FŁrsten im Sittenspiegel der Karikatur.
P2612: KAHN, FRITZ. - Het seksuele leven van de mens. Voor Nederland bewerkt, herzien en van een inleiding voorzien door H.L. Heijermans.
K1010: KAHN, FRITZ. - Het sexuele leven van den mensch.
W9304: KAHSNITZ, RAINER / URSULA MENDE / ELISABETH RUCKER. - Das Goldene Evangelienbuch von Echternach. Eine Prunkhandschrift des 11. Jahrhunderts.
R2772: KAIN, M. - Dublin in the Age of William Butler Yeats and James Joyce.
L2985: KAISER, L. - Quelques donnees concernant la relation qui existe entre la voix et quelques maladies chez les enfants.
L9228: KAISER, F. - De geschiedenis der ontdekkingen van planeten, als een tafereel van het wezen en den toestand der sterrekunde, in de taal van het dagelijksche leven voorgedragen.
T2463: KAISER, L. - Phonotypologische beschrijving van de bevolking der Wieringermeer. Deel II: Articulatorische en acoustische beschrijving der klankkleur.
T9956: KAL, JAN. - 100 doortimmerde sonnetten uit de jaren 1966 -1990.
M0874: KAL, JAN. - Mijn manier. 144 Sinatra-sonnetten.
T3948: KALCKHOFF, FRANZ. - Die Erfindung der Postkarte und die Korrespondenz-Karten der Norddeutschen Bundespost.
K9219: KALEIS, H. - Mulisch' verhouding tot de vernietiging.
W0218: KALEIS, HUUG. - Schrijvers binnenste buiten. Essays.
R7754: KALENDER. - Letterkundige Kalender 1953.
K0921: KALENDER. - Jules Deelder scheurkalender 1995.
W7154: KALENDER. - Rooie oortjes. Scheurkalender 1996.
R6274: KALENDER. - Kalender voor het jaar 1900. Nationale Kleederdrachten.
R3365: KALENDER. - Kalender voor het jaar 1900. Uitgegeven door het Nieuws van den Dag.
T2220: KALENDER. - Letterkundige Kalender 1950. Het Dubbele Anker.
R0709: KALENDER. - Kalender 1932. Katholieke Radio Omroep, Herengracht 118 Amsterdam.
L8314: KALF, JAN. - Levensbericht van Martin Kalff.
T0478: KALFF, J. - Eleonara Duse.
R2624: KALFF, G. - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. 7 delen.
H1823: KALFF, G. - Beethoven en Schopenhauer. Als Dietsers in de verstrooiing. Paradox in Duitse trant. Tevens late bijdrage tot het jubileum van Vondel en zeer late tot dat van Goethe.
K5588: KALFF, G. - Een levensbeschouwing: P.H. van Moerkerken in zijn werk.
H2167: KALFF, G. - Frederik van Eeden psychologie van den tachtiger.
L1362: KALFF, G. - Literatuur en tooneel te Amsterdam in de zeventiende eeuw.
K3944: [VONDEL] KALFF, G. - Vondels leven.
L4065: KALFF, G. - Westeuropeesche Letterkunde. Twee delen: Eerste deel: 15de - 16e eeuw. Tweede deel: Hervorming en Renaissance.
R5211: KALFF, G. - Van Zeevarende Luyden en Zee-Poeten. Een inleiding tot Scheurleer's Mannen ter Zee en Van Varen en van Vechten.
L7156: KALFF, G. (ED.). - Dichters van den ouden tijd.
L7995: KALFF, G. - Literatuur en Tooneel te Amsterdam in de zeventiende eeuw.
L8052: WITKAMP P.H. EN MARTIN KALFF. - Prins Hendrik der Nederlanden. Eene Levenschets.
B3911: KALFF, G. - Jacob Cats.
B4027: KALFF, G. - Een levensbeschouwing: P.H. van Moerkerken in zijn werk.
B4706: [VONDEL] KALFF, G. - Vondels leven.
B4707: KALFF, G. - Const. Huygens.
B7877: KALFF, S. (ED.). - Oost-Indisch landjuweel.
T2788: KALFF, G. - Soera Rana (Isaac Esser Jr). 1845-1920.
T6179: KALFF, MARGARETHA. - Uit den Strijd om het Recht.
R3461: KALFF, G. - Studien over Nederlandsche Dichters der zeventiende eeuw. Vondel, Cats, Huygens, Hooft, Camphuysen.
B4705: KALFF, G. - Hooft's Lyriek. Camphuysen herdacht.
K9952: KALIN, HANS. - Das Basler Papier-Gewerbe in der Reformationszeit.
R3375: KALKWIEK, W.F. - Groeien in de tijd 1792-1992. Geschiedenis van het Zutphense familiebedrijf Thieme.
T4727: KALLEN, W.A.M. VAN. - Rechtsstaat of Machtsstaat? Voorwoord E.J.J. v.d. Heijden.
R8441: KALMA, D. - Brief oan de Noard Friezen.
T2714: KALMA, J.J. - By us alde tsjerken lans.
L4648: KALMA, DOUWE. - Gysbert Japiks in studzje yn dichterskip.
L4101: KALMA, J.J. - Repertorium Frieslands verleden. Overzicht van tijdschriftartikelen de Friese geschiedenis betreffende.
L9357: KALMA, JACOBUS. - De toestemming van partijen bij het huwelijk.
T3261: KALMA, J.J. - Repertorium Frieslands verleden. Overzicht van tijdschriftartikelen de Friese geschiedenis betreffende.
T3138: KALMA, W.S. - De barmhartigheid en de ware oorzaak van de vrijlating der Politieke Delinquenten.
R3394: KALMA, J.J. - Oebele Stellingwerf. Frysk, democratysk en soasialistysk strider.
T0353: KALMA-KOOPS, F. EN J. KALMA. - Klassenstrijd en Religieus Socialisme.
R1655: KALMA, JACOBUS. - De toestemming van partijen bij het huwelijk.
T3955: KALMA, D. - Ljocht en Skaed. In mennich biskogings.
R5497: KALMA, J.J. - Dit wienen ek Friezen. In 24-tal lytse biografyen.
T3748: KALMA, J.J. - Om Gysbert Japiks Hinne. Fryslan yn de XVII-de ieu. Skreaum yn opdracht fan it Gysbert Japicx Kamite 1666-1966. Mei tekeningen fan Jan B. de Leeuw.
H2708: KALMIJN-SPIERENBURG, JO. - Bevrijding.
R7045: KALSHOVEN-BRESTER, HEDDA. - Ik denk zoveel aan jullie. Een briefwisseling tussen Nederland en Duitsland 1920-1949.
R3465: KALVEEN, C.A. VAN (ED.). - Jappe Alberts 70. Bundel ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van prof. dr. W. Jappe Alberts, bijzonder hoogleraar in de interregionale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Waarin opgenomen Lijst van zijn geschriften.
R5808: KAM, J.P. VAN DER. - De ontwikkeling der illegaliteit.
R8080: KAM, JAN GERRIT. - Zes en twintig gedichten.
M8386: KAMERBEEK JR., JAN. - Albert Verwey en het nieuwe Classicisme. De richting van de hedendaagsche poŽzie (1913) in zijn internationale context. (Albert Verwey et le Nouveau Classicisme) avec des resumes en francais et en anglais.
L6904: KAMERBEEK, J. - De poŽzie van J.C. Bloem in Europees perspectief.
B6751: KAMERBEEK, J. - Tenants et aboutissants de la notion coleur locale.
R0523: KAMERBEEK JR., J. - Van Deyssels "Verbeelding" Een Bezoek als document humain. Met een nabeschouwing van Harry M.G. Prick.
B8664: KAMERBEEK JR., J. - De poŽzie van J.C. Bloem in Europees perspectief.
T6973: KAMERLING, ZENO. - De weg naar den wereldvrede.
B2139: KAMERLINGH ONNES, O. - Lied om niet. Ontvankelijkheden, taalspiegelingen en verbeeldingen.
M5950: KAMINSKI, ANDRE. - Volgend jaar in Jeruzalem. Vertaling Th. Grafdijk.
R8137: KAMMEIJER, J.H.D. - 5 Jaar- onder Duitschen druk. Geschiedenis van de Duitsche bezetting in de jaren 1940-1945 voor nu en later aan het Nederlandsche volk verteld.
T4478: KAMMERER, FELIX (ED.). - Handleiding voor den Nederlandschen arbeider in Duitschland.
R8721: KAMMINGA, D.J. - Oude Adreskaarten in steen en hout te Dokkum.
R7076: KAMP, A.F. - Humor en Gezag. Causerie.
L8075: KAMP, ELLY. - Iedereen zei, dat is pornografie. Willem Frederik Hermans en de ontvangst van De tranen der acacia's.
B4561: KAMP, J. - De nieuwe richting in de Nederlandsche Letterkunde.
B2513: KAMP, HERBERT. - De geschiedenis van een minuut.
T6885: [VONDEL] KAMPEN, N.G. VAN EN J. DE VRIES (EDS.). - Hollandsch Magazijn van Letteren, Wetenschappen en Kunsten, eerste deel, tweede stuk.
R0486: KAMPEN, ANTHONY VAN. - Het oog van de naald. Verhalen uit het noorden en het oosten, het zuiden en het westen.
T2546: KAMPEN, ANTHONY VAN. - Ik val aan, volgt mij. Het leven van Karel Doorman, Schout bij Nacht.
R7181: KAMPEN, N.G. VAN. (ED.). - Magazijn voor Wetenschappen, Kunsten en Letteren, behelzende: I. wijsbegeerte des levens. II. geschiedenis. III. aardrijks- en natuurkunde. IV. fraaije letteren en mengelwerk. Verzameld door N.G. van Kampen. Zevende deel, eerste stuk.
W0776: KAMPFER, FRITZ. - Beakers-Tankards-Goblets.
T6418: KAMPFFMEYER, PAUL. - Veranderingen in de Theorie en Tactiek der Sociaal-democratie. Vertaling B. Reyndorp.
K7390: KAMPHUIS, G. - Aardsch seizoen.
K3158: KAMPHUIS, J. - Tolken van hun tijd. Essays over Gerrit Achterberg, H. Marsman, Simon Vestdijk, J.H. Leopold.
B4403: KAMPHUIS, J. / J.P. DE VRIES EN A.J. VERBRUGH. - De waarde van het woord. Een historische lijn in 150 jaar christelijke journalistiek.
B5903: KAMPHUIS, G. - Aarnout Drost en het Reveil.
B6797: KAMPHUIS, J. - De hedendaagse kritiek op de causaliteit bij Groen van Prinsterer als historicus.
B9206: KAMPINGA, H. - De opvattingen over onze oudere Vaderlandsche Geschiedenis. Bij de Hollandse Historici der XVIe en XVIIe eeuw.
R2694: [CAMPERT, REMCO] REMKO KAMPURT. - Tjeempie! of Liesje in Luiletterland (in eigen nieuwe spelling).
T6763: KAMPVUUR. - Kampvuur Maandblad voor Jongeren. 1e jaargang, maart 1927.
T4663: [BECKETT] KAMYABI MASK, AHMAD. - Laatste ontmoeting met Samuel Beckett. Vertaald door Nadine Proot. Illustraties van Gunther.
W0543: KAN, WIM. - De dagboeken van Wim Kan 1957 - 1968. De radiojaren. Ingeleid Frans Ruhl.
H7436: KAN, WIM. - Soms denk ik wel eens bij mezelf.... Honderd gedachten van Wim Kan en anderen.
L7064: KAN, WIM. - Corry en ik.
R3072: KAN, WIM. - Er is nog zoveel anders dan dat theater: brieven van Wim Kan.
T2388: KANEHL, OSKAR. - De Schande. Gedichten van een dienstplichtig soldaat uit de moordjaren 1914-1918. Vertaald Jac. Knap.
W7811: KANITZ, F. - Handleiding voor De geschiedenis, de ontwikkeling en de kennis der meest eigenaardige vormen van de voornaamste ornamentstijlen.
B1717: KANNEGIETER, Z.J. [J.Z.]. - Historische Studien en Schetsen.
B8524: KANNEGIETER, J.Z. - Amsterdam en de Vrede van Rijswijk.
L6543: KANON, JOSEPH. - Alibi.
R2779: KANT, IMMANUEL. - Ten eeuwigen vrede. Vertaald door A.P. Prins. Met een voorbericht van Ph. Kohnstamm.
K0884: KANWAR, PAMELA. - Imperial Simla. The political culture of the Raj.
W8557: KAPLAN, H.G. (ED.). - A first census of incunabula in Australia and New Zealand.
R9507: KAPPEN, O. VAN. - Geschiedenis der Zigeuners in Nederland. De ontwikkeling van de rechtspositie der Heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420-1750).
R5426: KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, N.J.B. - Catalogus van de Bibliotheek over Oude Geschiedenis, Archeologie, Klassieke Letterkunde en Opvoedkunde. Nagelaten door den heer N.J.B. Kappeyne van de Coppello.
L8888: KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, J. - Over vim facera in het interdictum uti possidetis.
M6766: KAPR, ALBERT. - 101 stellingen over de vorm van het boek.
MK0031: KAPR, ALBERT. - Schriftkunst. Geschichte, Anatomie und SchŲnheit der lateinischen Buchstaben.
B9563: KAPTEIJNS, HARRIE. - Het maandblad De Gemeenschap (1925-1941) Intenties en aspecten.
K8738: KAPTEYN, FLORIS. - Een huis vol boeken.
L8284: KAPTEYN-MUYSKEN, G. - G. Bernard Shaw. Een waardeering en inleiding. Met 3 portretten.
L8525: KAPTEYN, ALB. PH. - Ter herinnering aan George Westinghouse. ( 6 October 1846 - 12 Maart 1914).
B6632: KAPTEYNS, HARRIE EN JAN VAN SLEEUWEN. - Inlichtelaaie. Muziek spel opgevoerd bij de viering van het vijftig-jarig bestaan der N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij.
T6836: KAPUSCINSKI, RYSZARD. - Imperium. Ondergang van een wereldrijk. Vertaald door Gerard Rasch.
L8013: KARNEBEEK, A.P.C. VAN. - Ter toelichting van de Limburgsche kwestie.
B2110: KARPELES, GUSTAV. - Geschichte der orientalischen Literatur in alter Zeit.
R3156: KARSEMEIJER, JAN. - De dichter Jeremias de Decker.
K7117: KARSEN, EDUARD. - Een droom en een scheidsgerecht. Een relaas, bezorgd en ingeleid door Rein van der Wiel.
L5697: KARSTEN, G. - Noordhollandse plaatsnamen.
K2691: KARSTEN, GERT. - 100 jaar Nederlandse philologie. M. de Vries en zijn school.
L4924: KARSTEN, GERT. - 100 jaar Nederlandse philologie. M. de Vries en zijn school.
K0970: KARSTEN, HEINER. - Die Befreiung vom Teufel.
L6330: KARSTEN, S. - Over de pleitrede van Cicero voor Sex. Roscius Amerinus.
B8731: [HEIJERMANS] KARSTEN, G. - Herman Heijermans. Novellist, Romancier, Dramaturg.
H2252: KASSIES, JAN. - De toekomst van het Verzet.
B2190: KASSIES, JAN. - Programma en teksten, uitgesproken bij de uitreiking van de Verzetsprijs 1989.
R6881: KASTEEL-BALTUSSEN, M. (ED.). - Vrouwengids. Wegen en wendingen.
R1054: KASTEEL, PIET A. - R.K. Gilde van de Klare Waarheid (straatsprekers). Ontstaan, werk en werkwijze.
H5416: KASTEIN, JOSEF. - Joodsche problemen in het heden. Geautoriseerde vertaling van E.M. Kleerekoper.
B5648: KASTELEIN, W. - Papiermolen 'De Schoolmeester' Westzaan.
T2045: KAT, J EN R.E. WIERENGA. - Eenige feiten betreffende het alcoholisme bezien uit hygienisch oogpunt. Opnieuw bewerkt door...
R0218: KAT, J.F.M. - De verloren zoon als letterkundig motief.
T5025: KAT, J. EN R.E. WIERENGA. - Eenige feiten betreffende het alcoholisme bezien uit hygienisch oogpunt.
H9891: KATAJEV, IVAN. - Melk en andere verhalen. Vertaling Charles B. Timmer met een nawoord door Tom Eekman.
H5034: KATCHADOURIAN, HERANT A. - Biological aspects of Human Sexuality.
L6209: KATE, J.J.L. TEN (ED.). - Moeders en kinderen. Een boek voor vrouwen. Nieuwe uitgave.
K0380: KATE, J.J.L. TEN. - De Nieuwe Kerk van Amsterdam. Een gedicht.
H8006: KATE, J.J.L. TEN. - De Schepping. Een gedicht.
K2223: KATE, J.J.L. TEN. - Godsdienstige poezy. Gewijde poezy. De Christen Harpe. Volledige uitgave. Twee delen.
L5825: KATE, J.J.L. TEN. - Na arbeid en strijd. Lektuur op den eersten dag der week.
L7737: KATE, J.J.L. TEN. (VERZAMELD). - Godsdienstig Album. Bloemlezing van Stichtelijke poezij.
L8993: KATE, J.J.L. TEN. - Bladeren en Bloemen. Poezy.
B7289: KATE, J.J.L. TEN. - De jaargetijden.
B7328: KATE, J.J.L. TEN. - Schemeravondstonden. Verspreide en nieuwe gedichten.
B7330: KATE, J.J.L. TEN. - Verhalen en vertellingen, Romancen en balladen.
B7401: KATE, J.J.L. TEN. - Elck wat wils. Dicht en ondicht: Sprokkelingen.
B7503: KATE, J.J.L. TEN. - De Schepping. Een gedicht.
T3320: KATE, J.J.L. TEN. - Toespraak ter gelegenheid van de vijftigste verjaring van den slag van Waterloo.
T6871: KATE, J.J.L. TEN. - Voor hart, huis en leven. Gedichten.
T6872: KATE, J.J.L. TEN. - Dramatische PoŽzy. Faust - Maria Stuart.
R5089: KATE, J.J.L. TEN (ED.). - Dichterlijk album voor Neerlands meisjens en vrouwen bijeenverzameld door JJ.L ten Kate.
R5538: KATE, J.J.L. TEN. - De eischen des tijds aan het Protestantismus.
L2099: KATER, TYBAERT DE. - Zoute Vertelsels.
H5918: DE VRIJE KATHEDER. - Vernieuwing der Universiteit, - maar hoe? Bijdrage tot de discussie over de hervorming van het Hoger Onderwijs, geschreven onder auspicien der redactie van "De Vrije Katheder".
T2719: DE KATHOLIEK. - Algemeen register op De Katholiek. Van Januarij 1842 tot December 1873.
B2565: EEN KATHOLIEK. - Een woord over de Katholieke Partij in Nederland.
L8690: LETTERKUNDIGE BIBLIOTHEEK VOOR KATHOLIEKEN. - Die Sproke van Beatrijs. [en andere teksten].
R5935: KATOEN, JAN. - De sociaal-demokratie, de wereldoorlog en Mr. P.J. Troelstra.
L6053: KATS, JOANNES C.P. - Het phonologisch en morphonologisch systeem van het Roermondsch dialect.
R9311: KATTENBUSCH, F.F.W. - Tegen Dierenmartelen. Open brief aan den heer Joodschen, Medewerker van Het Vaderland.
R8744: KATWIJK, A. VAN. - Het Schrijfonderwijs in de Lagere School. Oefenblaadjes.
M7711: KATZ, ELIA. - Gewapende liefde. Vertaling Simon Vinkenoog.
Y0425: KAUFFMANN, HANS / PAUL COLLIN / JAN ROT. - Zonnetje. Woorden Jan Rot. Muziek Hans Kauffmann. Repertoire Paul Collin.
Y0432: KAUFFMANN, HANS - FREDERIK VAN MONS'JOU. - Artistje. Voor Zang en Piano.
T0690: KAUFMANN, FRITZ MORDECHAI. - Die schonsten Lieder der Ostjuden. Siebenundvierzig ausgewahlte Volkslieder.
L4778: KAUS, GINA. - Katharina die Grosse. Mit 16 Bildtafeln.
L8917: KAUSLER, EDUARD. - Reimchronik von Flandern, nach einer altniederlandischen Handschrift mit Anmerkungen zum ersten Mal herausgegeben.
L8918: KAUSLER, EDUARD. - Altniederlandische Gedichte vom Schlusse des XIII. bis Anfang des XV. Jahrhunderts. Nach einer altniederlandischen Handschrift mit Anmerkungen herausgegeben. Erster und Zweiter Theil.
T1873: KAUTSKY, KARL JOHANN. - Hoe de oorlog ontstond. Vertaald uit het Duits.
T6354: KAUTSKY, KARL. - Parlementarisme, Volkswetgeving en Sociaaldemocratie. Bewerkt door K.C. Brock.
B5899: KAUTSKY, KARL. - Thomas More en zijne Utopie. Met een geschiedkundige inleiding. Vertaling J.F. Ankersmit.
R4750: KAUTSKY, KARL. - De Sociale Revolutie. I. Sociale Hervorming en Sociale Revolutie. Vertaald door P. Huygens.
R4762: KAUTSKY, KARL. - De weg naar de macht. Vertaald door Herman Gorter.
R4763: KAUTSKY, KARL. - De oorsprong van het Christendom. Vertaling van H. Gorter.
R4780: KAUTSKY, KARL. - Aus der FrŁhzeit des Marxismus. Engels Briefwechsel mit Kautsky.
R4747: KAUTSKY, KARL. - De Internationaliteit en de Oorlog. Vertaling H.J. Hegeraat.
T3212: KAUTSKY, KARL. - De weg naar de macht. Vertaald door Herman Gorter.
R7362: KAUTSKY, KARL. - Mijn nieuwe boek. Zelfaankondiging van het kort geleden voltooide werk, Die materialistische Geschichtsauffassing. Vertaling L.J. Kleijn.
R7408: KAUTSKY, KARL. - Terrorismus und Kommunismus. Ein Beitrag zur Naturgeschichte der Revolution.
R7409: KAUTSKY, KARL. - De dictatuur van het proletariaat.
T4526: KAUTSKY, KARL. - Bernstein en het Sociaaldemokratisch Program. (Vertaald uit het Duitsch door J.F. Ankersmit).
T8220: KAVAFIS, K.P. - Gedichten. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf.
T8221: KAVAFIS, K.P. - Passies & Dagen van weleer. 25 gedichten (jeugdverzen en anekdota). Vertaald en ingeleid door G.H. Blanken.
H7453: KAVAFIS, K.P. - Verzameld proza. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf.
H2994: KAVAN, ANNA. - Het ijs. Vertaling M. Marshall.
L9810: KAVAN, ANNA. - Julia en de bazooka en andere verhalen. Nawoord Rhys Davies. Vertaling Bob den Uyl.
T8665: KAWABATA, YASUNARI. - Nagels in de ochtend en andere verhalen. Vertaling C. Ouwehand.
M3058: KAYIRA, LEGSON. - Opgepakt. Vertaling H. Richard
H7479: JEVDOKIMOV. N / L. SLAVIN / V. SJOEKSJIN / J. KAZAKOV. - God in Sovjetrusland. Vier verhalen. Vertaling Charles B. Timmer.
L7038: KAZEMIER, G. - Het vers van Hooft.
L7131: KAZEMIER, G. - Verwey en Gorter, Persephone en Mei.
M8512: KAZEMIER, G. - Het vers van Hooft.
B3419: [DRUKKERIJ TRIO.] KAZEMIER, G. - De kunst van het illustreren.
B7662: KAZEMIER, G. (ED.). - Literatuurbeschouwing in meervoud. Herdruk van enige artikelen uit het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
R1556: KAZEMIER, G. - Keuze uit het werk van Dr. G. Kazemier.
H6093: KEARNEY, PATRICK J. - A history of erotic literature.
T1595: KEARNEY, PATRICK J. - The Private Case, an Annotated Bibliography of the Private Case Erotica Collection in the British (Museum) Library. With an Introduction by G. Legman.
L3956: KEBLUSEK, MARIKA. - De weg van het boek.
K7260: KEBLUSEK, MARIKA. - De weg van het boek. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis van uitgeverij en boekhandel vanwege de Dr.P.A. Thiele-Stichting aan de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 18 december 2003.
B8054: KEDDE, J. / L.J. LODEWIJKS / A.W. OOSTERBAAN / W.H. ROEST. - Boekdrukken, vaktheorie.
B9597: KEDWARD, RODERICK. - De anarchisten. Onmacht van het geweld. Vertaling J.F. Kliphuis.
R7741: KEEGAN, J. (ED.). - Who is Who. Encyclopedie van markante figuren uit de Tweede Wereldoorlog.
L4508: KEERSMAECKER, J. DE. - Over ziekten veroorzaakt door den Bacil van Koch en de behandeling der Tuberculose. Eene klinische bijdrage.
K4903: KEERSMAEKERS, A. - Hendrik Consciences roman "De Boerenkryg" (1853). Een onderzoek naar genesis en weerklank.
T5711: KEERSMAEKERS, AUG. - Hendrik Consciences roman "De Boerenkrijg" (1853). Drie deeltjes.
R9457: B., KEES DE. [KEES DE BOORDER]. - Ik werkte in Duitsland. Enkele vrolijke en smartelijke herinneringen van een gedeporteerden Nederlander.
R9041: B., KEES DE. - Ik werkte in Duitsland. Enkele vrolijke en smartelijke herinneringen van een gedeporteerde Nederlander.
R2760: KEESING, I.G. (ED.). - Querido's Initialenregister, betreffende gangbare initialen en afkortingen op sociaal, economisch en politiek gebied.
T3624: KEESING, S.G. EN J.J. POORTIER. - Cooperatie. Pro en Contra
H9938: KEESING, ELISABETH. - De blinde spinners.
H9941: KEESING, ELISABETH. - De zalenman & De stoet.
W8367: KEESING, ELISABETH. - Maart is nog ver.
T5487: KEESINGS - Keesings Wereldgebeuren in beeld. 100 actuele en artistieke foto's. Driemaandelijkse uitgave met Cross-index Nrs: 1-2-3-5-6. Vijf delen.
R6434: KEGGE, CORNELIS MARTINUS. - De Evangelisch-Sociale Beweging in Duitschland.
H7949: KEHRLI, J. OTTO. - Typografie en kunst. Vertaald en van een nawoord voorzien door Johan H. van Eikeren.
H8292: KEIJSPER, CHANTAL (ED.). - En ik heb ze bewaard voor jou... 100 literaire collecties voor de toekomst behouden.
R0246: KEIKES, H.W. - Och Heden Ja!
T4731: KEIP, H.F.J. - De Volkshuishouding in de Corporatieve Staat.
B6387: KEISER, JAN HARM. - De getuigenissen der leden van het Koninklijk Geslacht in strafzaken (Art. 311 en volg. Wetb. v. Strafv.).
M7315: KEIZER, ROSALIEN. - Welterusten moeder.
L2376: KEIZER, W.G.N. - Naar de Tropen.
R6428: KEIZER, MADELON DE. - Het Parool 1940-1945. Verzetsblad in oorlogstijd.
B8278: KELB. - 250.00 Gulden bruidsschat. Haagsche huwelijksmakelaars ontmaskerd.
T2040: KELDER, JAN JAAP E.A. - De nieuwe orde en de Nederlandse letterkunde 1940-1945. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in de expositiezalen van de Koninklijke Bibliotheek 13 september - 1 november 1985.
M0258: KELK, C.J. - Leven van Slauerhoff.
K4532: KELK, C.J. - Wie ik tegen kwam.
K3641: KELK, C.J, EN J.A. MEIJERS. - Geschiedenis der Nederlandse letterkunde in vogelvlucht.
L4351: KELK, C.J. - De Nederlandse poŽzie. Van haar oorsprong tot heden. Deel I: Tot 1880. Deel II: Sinds 1880.
K3581: KELK, C.J. - De Nederlandse poŽzie. Van haar oorsprong tot heden. Sinds 1880.
K6462: KELK, C.J. - Een kind van Uncle Sam.
L1206: KELK, C.J. - Jan Steen.
W8077: KELK, C.J. - Souvenir van een zomer.
H6056: KELK, C.J. - Wie schreef dat? Een litterair spel dat ge met u zelf en anderen kunt beoefenen.
K6628: KELK, C.J. & HALBO KOOL (ED.). - De liefde zingt in verzen.
W5852: KELK, C.J. / WIM ALINGS JR. - Twee uitslovers.
K6439: KELK, C.J. EN HALBO C. KOOL (ED.). - Middel-Nederlandsche lyriek.
K6440: KELK, C.J. EN HALBO C. KOOL (ED.). - Middel-Nederlandsche lyriek.
K6445: [SCHILLER]. C.J. KELK - Wilhelm Tell. Toneelspel in 5 bedrijven vrij naar Schiller voor marionetten bewerkt.
B3166: KELK, C.J. - Zeventien dichters.
B3642: KELK, C.J. - Souvenir van een zomer.
B4214: KELK, C.J. - Reis door de wolken.
B9432: KELK, C.J. - Leven van Slauerhoff.
H7496: KELK, C.J. - Guirlandes om de boekenkast. Acht gesprekken voor de vuist weg over boeken van onze eigen schrijvers.
K3311: KELK, C.J. - Ik keek alleen.
T4705: KELLENAERS, A. - Modelfabrieken. De sociale instellingen aan de Ned. Gist- en Spiritusfabriek (Van Marken) te Delft en aan de fabrieken van Carl Zeiss (Abbe) te Jena en F. Brandts te M. Gladbach.
L4353: KELLENDONK, FRANS. - De halve wereld. Reportages.
H5442: KELLENDONK, FRANS. - Namen en gezichten. Verhalen.
L7700: KELLENDONK, FRANS. - De nietsnut. Een vertelling.
H8447: KELLENDONK, FRANS. - De verhalen.
H3657: KELLENDONK, FRANS. - Letter en geest. Een spookverhaal.
L7701: KELLENDONK, FRANS. - Bouwval. Gevolgd door Achter het licht & De waarheid en mevrouw Kzainczy.
L4267: KELLENDONK, FRANS. - Bouwval. Gevolgd door Achter het licht & De waarheid en mevrouw Kzainczy.
B9832: KELLENDONK, FRANS. - Bouwval. Gevolgd door Achter het licht & De waarheid en mevrouw Kzainczy.
H7917: KELLER, GOTTFRIED. - Romeo und Julia auf dem Dorfe. Novelle.
L9719: KELLER, HANS. - Geschiedenis van een tocht. De pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Reisnovelle ingeleid door Cees Nooteboom.
B3075: KELLER, GERARD. - Waarom heeft hij ze ook in de kast gesloten.
B5978: KELLER, PAUL. - Droomen zijn bedrog. Sprookje voor groote menschen. Verlucht met teekeningen van Jo Spier. Bewerkt door Geert Schoonen.
T5667: [ALMANAK] KELLER, GERARD. (RED.). - Geldersche Volks-Almanak voor 1866.
T1403: [ALMANAK] KELLER, GERARD. (RED.). - Geldersche Volks-Almanak voor 1868.
R5359: KELLER, GOTTFRIED. - Twee novellen van Keller. Vertaald door Herman Baccaert.
T7192: [ALMANAK] KELLER, GERARD. (RED.). - Geldersche Volks-Almanak voor 1867.
T6798: KELLERMANN, BERNHARD. - Een zwerftocht door Japan. Vertaald door Alice Nahuys.
B3477: KEMENADE, WILLEM VAN. - China, Hongkong Taiwan BV. Superstraat op zoek naar een nieuw systeem.
B0105: KEMP, PIERRE. - Vijf families en een poederblauw.
R6624: KEMP, M. - Limburgensia. Beredeneerde bibliographie van boeken betrekking hebbende op Nederlandsch Limburg.
B1699: KEMP, PIERRE. - Garden 36, 22, 36 inches.
L1447: KEMP, HENK. - Camphuysen, een strijder voor practisch christendom en geestelijke vrijheid.
H3989: KEMP, MATHIAS. - Onder de rosse komeet.
L5147: KEMP, MATHIAS. - Ravijnen, verzen.
W8231: KEMP, MATHIAS. - Ravijnen, verzen.
K7076: KEMP, MATHIAS. - Seringen en schroot.
W6792: KEMP, PETER. - The Strauss Family. The illustrated lives of the great Composers.
K6416: KEMP, PIERRE & H.J.L. LAMBERTS HURRELBRINCK. - Twee bloemen van Limburg's bodem. Zuster Beatrijs. Bokken Tinus.
H1291: KEMP, PIERRE. - Het wondere lied.
W6862: KEMP, PIERRE. - Standard-Book of Classic Blacks.
L7884: KEMP, PIERRE. - Maastricht en ik. Een polyptiek.
B1712: KEMP, PIERRE. - Emeritaat.
B2407: KEMP, PIERRE. - Een ding beseffen.
B5052: KEMP, HENK EN PIET MAREE. - Twee poppen op stap.
B8423: KEMP, PIERRE. - Phototropen en Noctophilen.
R9219: KEMP, MATH. - Henri Hermans in het Limburgsche muziekleven.
T2251: KEMP, PIERRE. - Carmina Matrimonialia.
B1606: KEMP, PIERRE. - Speelgoed-tentoonstelling.
T0214: KEMP, PIERRE. - De Bruid der Onbekende Zee en andere gedichten.
R2783: KEMP, PIERRE & H.J.L. LAMBERTS HURRELBRINCK. - Twee bloemen van Limburg's bodem. Zuster Beatrijs. Bokken Tinus.
R8683: KEMP, PIERRE. - Fugitieven en constanten.
R1651: KEMP, PERCY. - Musc. Vertaling Marianne Kaas.
L5674: KEMP, PIERRE. - Verzameld Werk. Drie delen.
T0191: KEMP, PIERRE. - Transitieven en immobielen. Gedichten.
H4343: KEMP, PIERRE. - Pacific.
T5494: KEMPE, G.TH. - Over Schrijvers, Speurders en Schurken.
T4867: KEMPEES, J.C.J. - Beginselen der stelkunst. Tweede stukje.
T7664: KEMPEN, MICHIEL VAN. - Welcome to the Caribbean, darling! De toeristenblik in teksten uit de (voormalige) Nederlandse West.
R0315: KEMPEN, MICHIEL VAN. - Surinaamse schrijvers en dichters. Met honderd schrijversprofielen en een lijst van pseudoniemen.
R8503: KEMPENAER, A. DE. - Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche Schrijvers, vervolg op Mr. J.I. Doorninck's vermomde en naamloze schrijvers, opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche Letteren.
T6558: KEMPER, B.H. - Twee maanden in Duitsche gevangenschap.
R2426: KEMPER, MICHAEL. - Studying Islam in the Soviet Union. Inaugural Lecture.
R4924: KEMPERINK, M.G. - Nederlands Toneel in het Fin de SiŤcle 1890-1900.
L2893: KEMPERS, BRAM. - 750 jaarverslagen. Schilderkunst in Siena, vormgeving in Amsterdam.
R6979: KEMPIS, THOMAS A. - De navolging van Christus. Vertaald en ingeleid door B. Wielenga.
B5887: KEMPIS, THOMAS A. - De Navolging Christi van Thomas a Kempis. Uit het Latijn door Mr. Frans Erens.
K3814: THOMAS A KEMPIS. - Thomas A Kempis en de Moderne Devotie. Tentoonstellingscatalogus.
R6260: KEMPIS, THOMAS A. - It Neifolgjen fen Christus. Fryske oersetting fen A.H. de Vries.
K3284: KENEALLY, THOMAS. - Schindlers lijst. Vertaling H. Visserman.
B8508: KENIG, ARIEL. - Pauze. Vertaald door Marianne Kaas.
T4473: KENIS, J.B. - De arbeidsdienst in Duitschland. Geschiedenis - Zending - Organisatie.
R9253: KENIS, PAUL. - Het leven van Edward Anseele.
K1562: KENNEDY, WILLIAM. - Billy Phelans meesterspel. Vertaling B. Kriek.
B8569: KENNEDY, PAUL E. - Modern display alphabets. 100 complete fonts. selected and arranged from the Franklin Photolettering Catalogue.
R4146: KENNEDY, DOUGLAS. - En de liefde.
H3462: KENT, C. EN M. COOPER. - Druktechnieken in uw vrije tijd. Lino, kollage- en zeefdruk.
K6992: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: De Gemeenschap. Uit het schrijvende roomsche leven, aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap 1925-1941.
K6989: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: A. Marja nummer.
L1061: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: Achterberg
L1058: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: Censuur / Gecensureerd.
L1060: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: Hanlo / Hamelink / Gils / Huygens / Hanlo.
L1059: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: In poŽzie / Een wit poŽzie-plan. Gedichten.
L2872: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: Joden, Athene, Facsime, Censuur, Staatsloterij.
K6991: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: Moderne Poolse poŽzie. Spaanse dichters in verzet tegen Franco's inquisitie.
R9299: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: Fascisme. / Godslastering.
B7554: KENTERING. - Gedichten: Wim Hazeu, Hedwig Speliers, Willem Hussem, Cor Stutvoet, Willem M. Roggeman, Sonja Prins, Hans Vlek, Jozef Eyckmans. Proza: Helen Knopper, Jan Christiaens, Peter Berger, Hans van Straten, Jan Noordzij, Henk C. Achterberg.
B7556: KENTERING. - Ben Cami. Hedwig Speliers. Hans Vlek. Jozef Eyckmans. Helen Knopper. Peter Berger. Otto Dijk. A. Ruitenberg-de Wit. Harry Scholten. Klaas de Wit. Wim Hazeu. K.W. Swaak.
B7557: KENTERING. - Klaas de Wit. Jan Montijn. H. van de Waarsenburg. Ad Zuiderent. Astere Michel D'hondt. Dirk de Witte. Willem M. Roggeman. H.A. Wage. Wim Hazeu. Peter Berger.
B7558: KENTERING. - Kentering extra Engagement.
B7560: KENTERING. - Moderne Hongaarse poŽzie.
B7561: KENTERING. - Literatuur in Finland.
B7562: KENTERING. - Politieke poŽzie.
B7566: KENTERING. - Hans van de Waarsenburg. Hugo Raes. Heere Heeresma. Ben Bos. Herwig Leus. Peter Berger. Wim Hazeu.
B7568: KENTERING. - Harry Scholten. Gust Gils. Jan Smeets. Hans v.d. Waarsenburg. Paul Snoek. Saul van Messel. Jan-Willem Overeem. R.A. Cornets de Groot. Jozef Eyckmans. Wim Hazeu. Tobie Goedewagen.
B7571: KENTERING. - R.A. Cornets de Groot. J. Huijts. Nel Noordzij. Jan Elemans. Geert van Beek. Wim Hazeu. Leopold M. van den Brande. Jozef Eyckmans. Helen Knopper. Willem M. Roggeman. Henk Kooyman. Maurits Mok. Albert de Longie. Foto omslag: Cor Stutvoet.
B7572: KENTERING. - Bert Brouwers. Franz Josef Degenhardt. Otto Dijk. Jozef Eyckmans. Peter van Gestel. Wim Hazeu. Wiel Kusters. Jan-Willem Overeem. Ota Pavel. Ankie Peypers. Anneke Reitsma.
B1927: KENTERING. - Wim Hazeu, Heere Heeresma, Otto Dijk, Harry Scholten, C. Ouboter, Jan Noordzij, Gedichten: P. Berger, J. Eyckmans, W. Gijsen, W. Hussum, H.J. van Tienhoven, en K. de Wit.
B1928: KENTERING. - Otto Dijk: De Zendeling. Huub Oosterhuis: Onze Stad. Jakov Lind: Arbramat. Peter Berger: Microscopische mythologie. Wim Hazeu: Piet Calis op strooptocht. Harry Scholten: Nieuw genre gevraagd.
B1930: KENTERING. - Het andere Belgie....
B1931: KENTERING. - Hans Andreus, Peter Berger, Jan Boelens, N. v.d. Eerenbeemt, Peter van Gestel, Wim Hazeu, Wiel Kusters, M. Mok, J.W. Overeem, O. Pavel, A. Peypers, W.M. Roggeman, J. v.d. Vegt, B. de Vries.
B1937: KENTERING. - Wim Hazeu, Albert Bontridder, Willem M. Roggeman, Macel Wauters, Ben Cami, Otto Dijk, Luc Wenseleers, Jos Verstegen, Jan Noordzij, Willem Hussem, Wam de Moor.
B1951: KENTERING. - Adriaan Morrien, Theun de Vries, Korban, Jan van der Vegt, F.W. Heerikhuizen, Jozef Eyckmans, Willem Hussum, H.J. van Loenen, Wim Hazeu, Martien J.G. de Jong, Erik Vos, Max Croiset, Roger de Neef.
R0567: KENTERING. - Vormings theater. Theater proform.
R0572: KENTERING. - Dubbelnummer: Staat der Gewalt.
R0573: KENTERING. - Sybren Polet en Hendrik de Vries over eigen werk
R0568: KENTERING. - Socialisme, Roemenie, Vlaanderen, Jodenhoek New York.
R0571: KENTERING. - Jan G. Elburg. Jozef Eyckmans. Jan Boelens. Jan Elemans. Laurens D. Vancrevel. Max Croiset. Jean Brull. Henk C. Achterberg. Peter Berger. Jan F. de Zanger. Marijke Hulsker. Lou Vleugelhof. Wim Pendrecht.
R0569: KENTERING. - Dodenherdenking.
R0570: KENTERING. - Jakov Lind. Harry Scholten. Fernand Auwera. H.M. Reijzer. Peter Berger. Gedichten: Otto Dijk, Wim Hazeu, Willem Hussem, Johan van Nieuwenhuizen.
L1056: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: 30 mei 1942 plechtige opening Nederlandsche Kultuurkamer Stadsschouwburg, Den Haag.
B7564: KENTERING. - Paul Snoek. Albert Bontridder. Hans Reijzer. Age Klink. Eddy van Vliet. Hans van de Waarsenburg. Jan F. de Zanger. Ivan Malinovski. Theun de Vries. Gerard Fieret. Maurits Mok. Wim Hazeu. Ferdinand Lodewick.
K6987: KENTERING. - Tweemaandelijks Literair Tijdschrift: Lo Stutvoet, Helen Knopper, H. van Waarsenburg, R.A. Cornets de Groot, A. Rosema, Jaap Meijer, Henk Kooyman, Wim Hazeu, Rene Gysen, M. Wauters, P. van Dijk.
R1750: KENTERING. COUMANS, W.K./J.W. OVEREEM/ J.L. PROP / H. V.D. WAARSENBURG. - Jan Hanlo. Achterwaartse blik op een uniek solist.
R1672: KENTERING. - Toneel. Doek-op!
B8738: KERBAKER, ANDREA. - Bericht vanaf de plank. Autobiografie van een boek. Vertaald door Wilfred Oranje.
T7276: KERCKHOVE, REMY C. VAN DE. - Een kleine ruinemuziek. Gedichten met tekeningen van Rudolf Meerbergen.
R9077: KERCKHOVE, REMY VAN DE. - Gedichten. Verzameld en ingeleid door Louis-Paul Boon.
L4618: KERCKHOVE, REMY C. VAN DE. - Gedichten voor een Kariatide.
B4271: KERDIJK, F. - Het Boek der boeken geschreven en gedrukt.
R4269: KERDIJK, F. - Sint Jan voor de Latijnse poort. Schutspatroon der schrijvers, drukkers, binders, uitgevers en boekverkopers.
M6462: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Alle gekheid op 'n stokje.
M3336: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Benjamin Franklin. Drukker, postmeester, uitvinder en gezant 1706 - 1790.
M6465: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Drukwerk duivelswerk.
M6468: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Papyriana.
M6473: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Sierlijk begin.
M6472: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Te groot om drukker te zijn. [over Balzac].
K3921: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Terloops ook drukker. [over Beaumarchais].
M6459: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Van minnaars en dwazen in Boekenland.
K0772: KERDIJK, F. (ED.). - Zo meenden vreemden. Wat zeiden vreemdelingen over ons land van de 16de tot de 19e eeuw.
L7164: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Contour & Karakter.
L7559: KERDIJK, F. - Alle gekheid op 'n stokje.
L9098: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Voorgangers van Coster en Gutenberg.
B1672: [DRUKKERIJ TRIO.] [BODONI] KERDIJK, F. - Inleiding tot den Manuale Tipografico van Giambattista Bodoni. Verkorte vertaling uit het Italiaans.
B6639: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Voorgangers van Coster en Gutenberg.
R3265: [DRUKKERIJ TRIO.] KERDIJK, F. - Caracteren.
T7133: KERDIJK, A. - Wettelijke beperking van arbeidsvrijheid en arbeidstijd voor kinderen, jeugdige werklieden en vrouwen.
B0115: KERKDIJK, F. - Speels Alfabet voor Grote Kinderen.
B7319: KERKHOF, JELLE. - Studies in the language of Geoffrey Chaucer.
L5311: KERKHOFF, EMMA LOUISE. - Ausdrucksmoglichkeiten neuhochdeutschen Prosastils. Ein kritischer Versuch an Friedric Grieses Roman Die Weisskopfe.
L1216: KERKHOFF, EMMY. - Wegen naar het taalkunstwerk.
L6945: KERKHOFF, EMMY. - Wegen naar het taalkunstwerk.
B4396: KERKHOFF, EMMY. - De kunst der stijlinterpretatie. Een pleidooi voor functionele stilistiek.
B6697: KERKHOFF, JOH. B.P. & ALEXANDER DE HAAS JR. - Kunst in karikatuur. 100 karikaturen van Nederlandsche toon- en toneelkunstenaars.
R9512: KERKHOVE, VALEER VAN. - De weerlozen.
T7364: KERKMEIJER, J.C. - Catalogus D. der kaarten in het West-Friesch Museum te Hoorn. 1931.
T3297: KERL, M. - Waarheen met de huidige Vlaamsche en Sociale Beweging?
R4495: KERMENE, RONAN DE. - Camille le Mercier d'Erm. Etude biographique et critique, suivie d'une Bibliogaraphie et d'un choix d'appreciations, avec un portrait-charge par Jac. Pohier.
R4847: KERMODE, FRANK. - Romantic Image.
L1815: KERN, H. - Taalvergelijkende verhandeling over het Aneityumsch met een aanhangsel over het klankstelsel van het Eromanga.
T6595: DE NIEUWE KERN. - De Nieuwe kern. Socialistisch maandblad voor politiek, cultuur en wetenschap onder redactie van J. de Kadt en S. Tas. 1e jaargang October 1934 - september 1935. nrs: 1 t/m 12.
B7680: KERN, H. E.A. - Over het opschrift van Djamboe. W.G. Brill: Kritiek van eenige der bronnen van de geschiedenis der laatste dagen van Hendrik IV, Koning van Frankrijk. W.J. Knoop: Willem III en de slag van St. Denis. (met eene plaat). B.J. Lintelo de Geer: De Index Florentinus der Digesten. Bericht over den wedstrijd in latijnsche poŽzie.
T7740: KERN, H. - Rassen. Volken. Staten.
T5032: KERNKAMP, G.W. - Over de materialistische opvatting van de geschiedenis.
T2658: KERNKAMP, J. - Johan van der Veken en zijn tijd.
L5848: KERNKAMP, G.W. - De tragedie der historie.
L0862: KERNKAMP, G.W. - Over Robert Fruin. I: Byvanck over Fruin. II: Fruin-studies.
B1360: KERNKAMP, G.W. - De Geuzenprins.
B6257: KERNKAMP, G.W. - Van menschen en tijden I. Studien over geschiedschrijvers.
B6499: KERNKAMP, J.H. - Uit de jeugdjaren der Pers. Lezing gehouden op 20 Mei 1939.
R9312: KERNKAMP, J.H. - Economisch-historische aspecten van de literatuurproductie.
R3902: KERNKAMP, WILLEM JAN AREND. - De Islam en de vrouw. Bijdrage tot de kennis van het reformisme naar aanleiding van M.R. Rida's 'Nida' lil-djins al-latif.
T9930: KEROUAC, JACK. - De onderaardsen. Vertaling John Vandenbergh.
R1565: KERRSMAEKERS, A. - Hendrik Conscience: De lange nagel (1837 en 1858).
L4228: KERSBERGEN, T. VAN. (VERTAALD). - Het leven van Jesus. Naar het Middellimburgsche handschrift van Sint Truyen uit de 14e eeuw. Inleiding Jac. van Ginneken.
T7054: KERSBERGEN, A.TH.C. - Katholiek Kralingen in den loop der tijden.
T2039: KERSHAW, IAN. - Hitler 1936-1945: vergelding. Vertaling M. Agricola.
R9852: KERSSEMAKERS, LEO / PIM PAGEE / PIET VISSER. (RED.). - Memento Mori. Dansen met de dood. De dodendans in boek en prent.
B1957: KERSTEN, JACQUES. - Hubert Lampo, informatie.
T9389: KERSTEN, G.H. - Gebroken bakken.
R9313: KERSTENS, P.A. - Luctor et Emergo.
L6312: KESNIG, H. - Fabrieksmenschen. Spel van leed en strijd, in 4 bedrijven.
T0141: KESSEL, KAREL VAN. - De naakte waarheid over den Wereldkrijg. Zijne betrekkingen met den Vlaamschen Volksstam.
L5253: KESSEL, PETRUS J. VAN. - Duits studenten te Padua. De controverse Rome-Venetie en het protestantisme in de tijd der contra-reformatie.
B7433: KESSELS, BERRY & ANKA KRESSE. - Eric de Noorman 60 jaar. Hommage aan Hans G. Kresse op Arnhemse muren.
T7330: KESSEN, A. - Het vraagstuk der Annexatie.
R5250: KESSLER, JOHANN H.H. - Geertgen tot S. Jans zijn herkomst en invloed in Holland.
T7984: KESSLER, GUSTAV. - Het ABC der Sociaal Demokratie. Uit het Duitsch vertaald door J.A. Bergmeijer.
R4717: KESSLER, OTTO. - Das deutsche Belgien. Beitrage zur Geschichte, Volkswirtschaft und zur deutschen Verwaltung.
B4680: KESTELOOT, L. - De voorstelling van het Booze Beginsel.
H2047: KESTEN, HERMANN. - Casanova. De grootste minnaar aller tijden! Vertaling J.W.F. Werumeus Buning.
B6469: KESTEN, HERMANN. - De kinderen van Guernica. Roman.
T9354: KESTEN, HERMANN. - Hymne fur Holland.
W1093: KESTEREN, P. VAN. - Samenstelling van lettervormen.
T5359: [COHEN] KETNER, C.H. - Geestelijke stroomingen in onze tijd.
T8014: KETNER, CORNELIS H. - Josef Dietzgen een socialistisch wijsgeer.
R2247: KETNER, F. - De oudste oorkonden van het klooster Bethlehem bij Doetinchem.
T7764: KETNER, C.H. - Josef Dietzgen. Een socialistisch wijsgeer.
L9573: [ELSSCHOT] KETS-VREE, ANNEMARIE. [RED.]. - Over Willem Elsschot. Beschouwingen en interviews.
R8993: KETS-VREE, ANNEMARIE. - Woord voor woord. Theorie en praktijk van de historisch-kritische uitgave van een prozatekst, gedemonstreerd aan Een ontgoocheling van Willem Elsschot.
T4004: KETTMANN, L. - De Schijnvriend. Dramatische Schets.
T4371: KETTWICH VERSCHUUR, H.P.J. - De waarheid over Pruisisch-Duitschland.
B8045: KEUCHENIUS, E.A. - Mijne kortstondige toevoeging aan het Nederlandsche Gezantschap te Berlijn.
T0683: KEUCHENIUS, L.W.C. - Een woord bij de opening der eerste Algemeene Vergadering van den Bond tegen Vaccinedwang op 4 November 1881.
Y0238: KEULEMANS, CHRIS. - Overal om me heen is ruimte. Verhalen uit de bovenhoek.
Y0237: KEULEMANS, CHRIS. - Een korte wandeling in de heuvels. Novelle.
T8459: KEULEN, MENSJE VAN. - Van Aap tot Zet. Met tekeningen van Jan Jutte.
K6768: KEULEN, MENSJE VAN. - Allemaal tranen.
H2272: KEULEN, MENSJE VAN. - De gelukkige.
W3996: KEULEN, MENSJE VAN. - Lotgevallen. Balladen.
C1499: KEULEN, MENSJE VAN. - Van lieverlee, roman.
L9767: KEULEN, MENJE VAN. - De lach van Schreck.
B1487: KEULEN, MENSJE VAN. - Eerst de muziek.
P1601: KEULEN, MENSJE VAN. - De avonturen van Anna Molino.
H8414: KEULEN, MENSJE VAN. - Het andere gezicht. Verhalen.
M1637: KEULEN, MENSJE VAN. - Bleekers zomer.
K7485: KEULS, H.J.W.M. - De dansende lamp. Verzen.
L0727: KEULS, YVONNE. - Daniel Maandag.
M6432: KEULS, YVONNE. - Het verrotte leven van Floortje Bloem.
H5424: KEULS, YVONNE. - Madame K. Van Indisch kind tot Haagse dame.
H2010: KEULS, YVONNE. - Mevrouw mijn moeder.
H4039: KEULS, YVONNE. - Mevrouw mijn moeder.
B0534: KEULS, H.W.J. - Vlucht en bezinning. Keuze uit eigen werk. Inleidend essay van Paul Rodenko.
W0093: KEULS, YVONNE. - Keulsiefjes.
K5130: KEUNEN, J. - G.B. Shaw.
L2945: KEUNING, NICO. - Altijd het tinnef om je heen. Een biografie van Max de Jong.
K3378: KEUNING, P. - Litteratuur en leven.
R5209: KEUNING, J. - Peter Plancius: Theoloog en Geograaf 1552-1622.
T5706: KEUNING, NICO. - Angst voor de winter. Jan Arends: leven en werk.
K8809: KEY, ELLEN. - Levenslijnen. Uit het Zweedsch vertaald door Anna Verschoor.
B9761: KEYAERST, R. - Catalogus der Bibliotheek van wijlen Fernand Toussaint van Boelaere. Nederlandse en Vlaamse Schrijvers. BibliothŤque Fernand Toussaint van Boelaere Ecrivains de langue FranÁaise.
H9503: KEYES, THOM. - All night stand. Roman uit de popwereld. Vertaling Jan Donkers.
B9500: KEYES, ROGER S. - Eight Hundred Years of Japanese Printmaking. From the Collection of Dr. and Mrs. James B. Austin.
R3647: KEYES, ROGER SIR. - Ostende en Zeebrugge 23 april en 10 mei 1918. Officieele mededeelingen van Vice Admiraal Sir Roger Keyes en andere beschrijvingen der krijgsverrichtingen. Verzameld door C. Santford Terry en vertaald door Ad. van Unen.
L2563: KEYMEULEN, PAUL VAN. - Cloroform. Met teekeningen van Paul Eeckhout.
R0888: KEYMEULEN, ANNIE VAN. - Mijn Peepee.
T7519: KEYNES, JOHN MAYNARD. - The economic consequences of Mr. Churchill.
B8913: KEYNES, JOHN MAYNARD. - Essays in Biography. New edition with three additional essays edited by Geoffrey Keynes.
T7715: KEYSER, PAUL DE. - Salighe meditacie des lijdens ons liefs Heeren op die seuen ghetiden (antw. Thomas vander Noot, c. 1505). Litterair historische en bibliographische inleiding van P. de Keyser.
R4268: KEYSER, MARJA. - Frederik Muller en de oude boekhandel.
K9762: KEYSER, J.P. DE. - Neerland's Letterkunde in de Negentiende Eeuw. Bloemlezing, ten gebruike bij de beoefening onzer letterkunde. poŽzie.
R6838: KEYSER, PAUL DE. - Album Prof. Dr Paul De Keyser. De Jubilaris aangeboden bij zijn zestigste verjaardag.
B8667: KEYSER, MARJA ET AL. (EDS.). - Frederik Muller 1817-1881. Leven en werken.
B8035: KEYSER, MARJA. - Kom dat Zien! De Amsterdamse Kermis in de negentiende eeuw.
T9055: KEYSER, P. DE. - Ars Folklorica Belgica. Noord-en Zuid-Nederlandse Volkskunst. Deel II.
B7833: KEYSERLING, HERMANN. - Der Weg zur Vollendung. Mitteilungen der Schule der Weisheit Darmstadt. Drittes Heft.
T9896: KHAYYAM, OMAR. - Rubaiyat. Metrisch vertaald door J.A. Vooren met een inleiding van L.Th. Lehmann.
T9739: KHAYYAM. - Nederlands Omar Khayyam Genootschap. Jaarboek 2.
T9740: KHAYYAM. - Nederlands Omar Khayyam Genootschap. Jaarboek 3.
B3028: KHAYYAM, OMAR. - Rubaiyat of Omar Khayyam with illustrations and decorations by Willy Pogany.
R4404: KHAYYAM, OMAR. - RubŠiyŠt.
T9741: KHAYYAM. - Nederlands Omar Khayyam Genootschap. Jaarboek 4.
T9742: KHAYYAM. - Nederlands Omar Khayyam Genootschap. Jaarboek 5.
R2282: KHAYYAM, OMAR. - Een schoone waanzin van de hoogste dichterlijke soort. Tien kwatrijnen. Vertaald door P.C. Boutens met illustraties van W. Arondeus.
T8856: KHAYYAM, OMAR. - Rubaiyat.
M6685: KHAZAI, KHOSRO. - Naissance et evolution de l'ecriture.
A0612: BIAN TIE KHOUW. - Willem Kloos en de dichtkunst.
B7353: BIAN TIE KHOUW. - Willem Kloos en de dichtkunst.
K0816: KIBEDI VARGA, A. - De dichter en de dingen.
R9547: DE NEVEN KIEKEBELT (EDS.). - Na de dood van Willem Frederik Hermans.
L4741: KIEL, ANNA H. - Jesaias Rompler von Lowenhalt. Ein Dichter des Fruhbarock.
B1730: KIEL, ANNA HENDRIKA. - Jesaias Rompler von Lowenhalt, Ein Dichter des Fruhbarock.
R9736: KIERKEGAARD, SOREN. - Keur uit de werken van Soren Kierkegaard. Vertaling R. Chantepie de la Saussaye. Voorrede Is. van Dijk.
T8381: KIERKEGAARD, SOREN. - De naakt waarheid. Aforismen en andere korte notities. Een keuze samengesteld en vertaald door W. R. Scholtens.
B5045: KIERKEGAARD, SOREN. - Uit de dagboeken van Soren Kierkegaard. Gekozen en bewerkt door Roel Houwink.
B8885: KIERKEGAARD, SOREN. - Johannes Climacus oder De omnibus dubitandum est. Ubersetzt und eingeleitet von Wolfgang Struve.
B7815: KIERKEGAARD, SOREN. - Nieuwe keur uit de werken van Soren Kierkegaard. Vertaling R. Chantepie de la Saussaye. Voorrede Is. van Dijk.
B7844: KIERKEGAARD, SOREN. - Kierkegaards redevoeringen. Vertaling H.A. van Munster.
R9694: KIERKEGAARD, SOREN. - Nieuwe keur uit de werken van Soren Kierkegaard. Vertaling R. Chantepie de la Saussaye. Voorrede Is. van Dijk.
H4127: KIERS, JUDIKJE / W. LOOS / H. VAN OS. E.A. - Een eeuw apart. Het Rijksmuseum en de Nederlandse schilderkunst in de 19de eeuw.
T6961: KIES, PAUL. - Socialisme en Militarisme. Een analyse van het militaire vraagstuk in 25 stellingen.
R8975: KIES, CH. - Een en ander omtrent de historische wording van de Overzeesche deelen van het Koninkrijk der Nederlanden.
T2284: KIESLINGER, FRANZ. - Glasmalerei in Osterreich.
B6115: KIESSLING, NICOLAS K. - The Legacy of Democritus Junior, Robert Burton. An exhibition to commemorate the 350th anniversary of the death of Robert Burton (1577-1640).
T1911: KIESTRA, D.H. - Efter it oargel. Fersen.
T4646: KIEVIET, W.H. - Onze jonge koningin. Aan 't Kroningsfeest een herinnering.
B5566: KIEVIET, C. JOH. - Het slot op Den Hoef. Een verhaal uit den tijd van Ada van Holland.
T5737: KIKERIKI. - Kikeriki ! Ernst en Luim. Geillustreerd Zondagsblad. 7 Januari 1895 t/m 23 December 1895. Jaargang 1895.
T2715: KINDEREN-BESIER, J.H. DER. - Modespiegeltje uit de Gouden Eeuw. Met 24 tekeningen van de Modekleding der Nederlandse Vrouwen in de 17de Eeuw.
M9700: KINDERSLEY, DAVID. - David Kindersley's workshop. Letters in stone & glass and on paper.
W7200: KINDERSLEY, DAVID. - Mr. Eric Gill. Further thoughts by an apprentice.
T7114: EEN KINDERVRIEND. - Philippus Melanchton. Vijf beteekenisvolle woorden, die aan Duitschlands tweeden Hervormer herinneren.
T7113: EEN KINDERVRIEND. - Teodorus Bez, de trouwe vriend van Calvijn.
T6666: KING, MARTIN LUTHER. - Martin Luther King schrijft uit de gevangenis in Birmingham.
H0051: KING, FRANCIS. - Magie. De Westerse Overlevering.
H7144: KING, P.K. - Dawn poetry in the Netherlands.
K9728: KINGMANS, HUGO. - Boeren van Lobith.
K9213: KINGSLEY, CHARLES. - Uit de diepte: Woorden voor hen die troost behoeven. Vertaling.
B1445: [BILDERDIJK]. KINKER, J. - Beoordeeling van Mr. W. Bilderdijks Nederlandsche Spraakleer, Met de spreuk: Discant artem quam frustra docent. Gevolgd van eenen brief des hoogleeraars Matthijs Siegenbeek aan den schrijver, als bijvoegsel tot deze beoordeeling.
H0156: KINSEY, ALFRED / W.B. POMEROY / C.E. MARTIN. - Sexual behavior in the human male.
B8352: KIPLING, RUDYARD. - Kapitein Courageous. Vertaling Theo Horsten.
T4289: KIPLING, RUDYARD. - Vertellingen van The Trade. Vertaling A.J. Barnouw.
L1121: KIPPHARDT, HEINAR. - De zaak Oppenheimer. Toneelstuk, vrij naar de dokumenten. Vertaling Jean A. Schalekamp.
W2073: KIRCHHOFF, BODO. - Infanta. Vertaling C. Brouwer.
B3567: KIRCHHOFF, BODO. - Tegen de looprichting. Novelle. Vertaling A. Munsterman.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

12/15