Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T0468: HERPEN, JAN J. VAN (ED.). - Hij droeg de zee en de verte aan zich mee. De briefwisseling P.H. Ritter jr. - J.J. Slauerhoff (1930-1936).
R1642: [RITTER] HERPEN, JAN J. - Al wat in boeken steekt. Dertig jaar radiowerk van dr. P.H. Ritter jr. bij de AVRO.
B1467: HERREMAN, RAYMOND & RICHARD MINNE. - Album 1944.
K8935: HERREMAN, R. - Wie zijn dag niet mint zal ten onder gaan.
K6442: HERREMAN, R. EN MARNIX GIJSEN. - Vlaamsche verzen van dezen tijd.
B5794: HERREMAN, R. - Het helder gelaat.
T1842: HERREMAN, R. E.V.A. - Gedenkboek Lode Zielens 1901-1944.
B6011: HERREMAN, RAYMOND. - Vergeet niet te leven. Klein handboek van het geluk. Eerste Deel: Van de lichamelijke genietingen.
K5398: HERREMAN, R. - Zeg mij hoe gij leest. Overwegingen, critiek, propoosten, aphorismen en buitelingen bij de dagelijksche lectuur.
R9001: HERREMAN, RAYMOND (ED.). - Arbeiders dichten.
T2580: HERREMANS, MAURICE-PIERRE. - La question Flamande.
T0318: HERREWEGHE, MAURITS VAN. - Stijn Streuvels 3 oktober 1871 - 1956.
T8919: HERREWEGHEN, HUBERT VAN. - De schaking van een prinses. De 100 liefdesgedichten.
Y1757: HERREWEGHEN, HUBERT VAN EN WILLY SPILLEBEEN. - Soms tussen tulpen. poŽzie uit Vlaanderen en Nederland 1916-1945.
H9124: HERREWEGHEN, HUBERT VAN EN WILLY SPILLEBEEN. - Het nachtegalenbosje. poŽzie uit Vlaanderen en Nederland 1880-1916.
R4858: HERRICK, STEVEN. - Aan de rivier. Vertaald door Tjalling Bos.
B1679: HERRMANN, EMIL ALFRED. - Abenteuer im Wald von Broceliande. Ein Spielmannslied.
H6645: HERRMANN, PAUL. - Nieuwe ontdekkingen. Twee delen. In het verre oosten en zuiden. Onder de middernachtzon.
B0478: HERTOG, C.H. DEN. - Potgieter's poŽzie. Deel I: Zangen des tijds. Deel II: Nalatenschap van den Landjonker.
Y6708: HERTOG, SALVADOR. - De Tuin.
Y5026: HERTOG, ARY DEN. - Intermezzo in Batavia.
B5913: HERTOG, SALVADOR. - Morgengedichten.
M6813: HERTOG, SALVADOR. - Bestaan zonder tijd.
T1041: HERTOG, A. DEN. - Tien ure heit de klok. Spel uit den goeden ouden tijd in 4 bedrijven.
T9325: PROGRAMMA 'S-HERTOGENBOSCH. - Programma voor het Pontificaal Te Deum, bij Gelegenheid van het 40-jarig Regeerings-Jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina in de Kathedrale Basiliek van St. Jan Evangelist te 's Hertogenbosch 5 Sept. 1938.
Y0463: INTERNATIONAAL ANTIQUARIAAT CATALOGUS MENNO HERTZBERGER - Bibliotheque de feu M. le Dr. Leonard Willems, Gand. Vente Publique Mardi 10 Janvier 1939.
B5822: HERTZBERGER, MENNO. - Boeken, veel boeken - en mensen.
B9667: HERVE, GUSTAAF. - Zoo worden inboorlingen verkocht en vermoord! Verdedigingsrede voor het Hof van Assizen te Parijs (op de 23sten December 1907). Vertaald door H. Croiset.
R0129: HERVE, GUSTAVE. - Geen vaderland! Rede uitgesproken voor de Rechtbank te Parijs. Voorwoord van F. Domela Nieuwenhuis.
B3678: HERVEY, JAKOBUS; [SCHAGEN, MARTIN]. - Verzameling der godvrugtige en stigtelyke brieven van [...] Jakobus Hervey [...] Uit het Engelsch vertaeld. Met een voorafgaand levensberigt van denzelven [...]
B3679: HERVEY, JAKOBUS; [SCHAGEN, MARTIN]. - Godvruchtige bespiegelingen over den nacht, den starrenhemel en den winter, in een verheven styl geschreven [...] Naar den elfden druk, uit het Engelsch vertaelt.
K9644: HERVEZ, JEAN. - Le Baiser. Courtisanes d'Athenes et de Corinthe.
B3992: HERWERDEN, MARIANNE VAN. - Metamorphoses. Nagelaten teekeningen / Drawings left.
Y6858: HERWERDEN, M.A. VAN. - Erfelijkheid bij den mensch en eugenetiek.
T1958: HERWERDEN, C.A.B. VAN. - Guido Gezelle.
K9290: HERWIG, FRANZ. - Sextet in 't hemelrijk. Een Oud-Frankische roman. Bewerkt en ingeleid door Antoon Coolen.
B5649: HERZBERG, JUDITH. - Staalkaart.
B0439: HERZBERG, ABEL J. - De schaduw van mijn bomen.
Y8312: HERZBERG, JUDITH. - Het maken van gedichten en het praten daarover.
M5329: HERZBERG, ABEL J. - De man in de spiegel. Opstellen, toespraken en kritieken 1940-1979.
B2188: HERZBERG, JUDITH. E.A. - Het moment van de eeuw.
K6351: HERZBERG, ABEL J. - Brieven aan mijn kleinzoon. De geschiedenis van een joodse emigrantenfamilie.
W3810: HERZBERG, ABEL J. - De memoires van koning Herodes.
T8696: HERZBERG, JUDITH. - Landschap. Gedichten. Tekeningen van Jan Joris Lamers.
L1726: HERZBERG, ABEL J. - Brieven aan mijn grootvader.
H8741: HERZBERG, ABEL J. - Amor Fati. Zeven opstellen over Bergen-Belsen.
R1758: HERZBERG, JUDITH. - Dat het 's ochtends ochtend wordt. Twee toneelstukken.
Y1694: HERZBERG, JUDITH. - Een selectie uit het werk van Judith Herzberg.
L0008: HERZBERG, JUDITH. - Wat zij wilde schilderen.
H8612: HERZBERG, ABEL J. - Amor Fati. Zeven opstellen over Bergen-Belsen.
T0875: HERZBERG, ABEL J. - Tweestroomenland. Dagboek uit Bergen-Belsen.
Y6703: HERZBERG, JUDITH. - 27 liefdesliedjes.
T5150: HERZBERG, JUDITH. - Zeepost.
T5153: HERZBERG, JUDITH. - Een selectie uit Zeepost, Beemdgras, 27 liefdesliedjes e.a. bundels.
T3698: HERZBERG, ABEL J. - Sauls dood. Drama in zeven tonelen.
R6512: HERZBERG, JUDITH. - Dagrest.
Y7899: [UITNODIGING] HERZBERGER, MENNO. - Uitnodiging tot onze jaarlijksche tentoonstelling van bijzondere aanwinsten. Exhibition of books from the XVth - XXth century. 29 januari tot 10 februari in onze tentoonstellingszaal Singel 364, Amsterdam. Internationaal Antiquariaat Menno Hertzberger.
Y4574: HERZBERGER, MENNO. - Dictionnaire ŗ L'usage de la Librairie Ancienne / Dictionary for the Antiquarian Booktrade in French, English, german, Swedish, Danish, Italian, Spanish and Dutch.
M7715: HERZOG, MARIANNE. - Verlies je honger niet. Vertaling F. Schuitemaker.
R6203: HESLINGA, M.W. - The Irish border as a cultural divide. A contribution to the study of regionalism in the British Isles.
B6161: HESS, DAVID. - Salomon Landolt. Ein Charakterbild nach dem Leben ausgemalt.
K4168: HESSE, HERMANN. - De steppewolf. Vertaling Pieter Grashoff.
K8553: HESSE, HERMANN. - De steppewolf. Vertaling Pieter Grashoff.
L9538: HESSE, HERMANN. - Gertrud. Vertaling Pe Hawinkels.
K1763: HESSE, HERMANN. - Eine Stunde hinter Mitternacht.
H3696: HESSE, HERMAN. - Reis naar het morgenland. Een verhaal. Vertaling L. Coutinho.
L6413: HESSELING, D.C. - Bibliografie der geschriften van D.C. Hesseling.
L4771: HESSELING, D.C. - Bibliografie der Geschriften.
L8207: HESSELING, D.C. / J.B. SCHEPERS. E.V.A. - Kritiek op het verslag van de Staatskommissie in zake de Spellingkwestie. Eerste en Tweede gedeelte.
L8590: WINKELMAN & VAN HESSEN. - Letterlijk genieten in 't Literair Cafe.
R6642: HESSEN, JOZEF VAN. - Nicolaus Lenau und das junge Deutschland.
R5660: HETTINGA TROMP, JAN VAN. - L'Oeuvre sociale de la ville d'Amsterdam relative aux travailleurs. Het sociale werk der Gemeente Amsterdam met betrekking tot de Arbeiders.
L4387: HETTINGA, EELTSJE. - Akten fan winter.
B5204: HEUGTEN, J. VAN (RED.). - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 31 jaargang Aug. 1937 Nr. 4.
R0292: HEUGTEN, J. VAN. - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 35e jaargang juli 1941.
R0293: HEUGTEN, J. VAN. - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 35e jaargang juni 1941.
R0291: HEUGTEN, J. VAN. - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 35e jaargang augustus 1941.
R0289: HEUGTEN, J. VAN. - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 35e jaargang october 1941.
R0290: HEUGTEN, J. VAN. - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 35e jaargang september 1941.
B1358: HEUGTEN, J. VAN. (ED.). - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 15 mei 1941, 35e jaargang.
R1807: HEUGTEN, J. VAN. - Boekenschouw. Geillustreerd Letterkundig Maandblad 31e jaargang april 1938 nr. 12.
T7590: HEUKELOM, J.B. - Nieuwe teekenvoorbeelden. 30 bladen in rijken kleurendruk. Voortitel: Voor werkplaats en school.
T7591: HEUKELOM, J.B. - Voor werkplaats en school.
R4037: HEULE, CHRISTIAEN VAN. - De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst. / De Nederduytsche Spraec-konst ofte Tael-beschrijvinghe. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door W.J.H. Caron. Twee delen.
H6475: HEULENDONK, GUIDO VAN. - Buiten de wereld.
M2880: HEULENDONK, GUIDO VAN - De Vooravond.
H1393: HEUMAKERS, ARNOLD. - Lessen in levenslust over Giacomo Casanova.
B2177: HEURN, F.C. VAN. - Studien betreffende den bodem van Sumatra's Oostkust, zijn uiterlijk en zijn ontstaan.
T0778: HEUSDE, PH. W. VAN. - Brieven over het beoefenen der Wijsgeerte, inzonderheid in ons vaderland en in onze tijden.
B4642: HEUSDE, PH. W. VAN. - C.W. de Rhoer, gekenschetst: bijzonder als geschiedkundige. Bij gelegenheid der opening van de algemeene vergadering des Utrechtschen Genootschaps den 29 Julij 1821.
Y3522: HEUSDEN, W. VAN. - Dichtregelen op het Vijf en Twintigjarig Huwelijksfeest van Z.K.H. Willem Frederik Karel, Prins der Nederlanden, en H.K.H. Louisa Augusta Wilhelmina Amalia, Geb. Prinses van Pruissen. Gevierd te 's-Gravenhage den 21 Mei 1850.
R2130: HEUTSZ JR., J.B. VAN. - De invloed van den oorlog op onze kolonien.
M2241: HEUVEL, HANS VAN DEN/GERARD MULDER. - Het vrije woord. De illegale pers in Nederland, 1940-1945.
T8403: HEUVEL, H.W. - Oud-Achterhoeksch boerenleven. Het gehele jaar rond. GeÔllustreerd door J. H. Persijn.
T0801: HEUVEL, J. VAN DEN. - Het schenden van de Belgische neutraliteit.
T6979: HEUVEL, JULES VAN DEN. - Het schenden van de Belgische neutraliteit.
Y4563: HEUVELMAN, GERRIT & PETER WILLEMS. - Bibliografie van Gerard Reve.
R9454: HEUVELMANS, FLOR. - Jan Blokker. Schetsen uit het Studentenleven.
T7823: HEUVEN GOEDHART, GERRIT JAN VAN. - Wat is, wat wil het Comite voor Actieve Democratie?
B3648: HEUVEN, JOHAN GERRIT VAN. - Het regentschap in verband met de Artt. 196 en 19 van de Grondwet.
R9045: HEUVEN GOEDHART, G.J. VAN. - De reis van Colonel Blake.
T1440: HEUVEN GOEDHART, G.J. VAN. - Wat is, wat wil het Comitť voor Actieve democratie?
T9050: HEUVEN GOEDHART, G.J. VAN. - Over het nieuwe Nederland.
K0032: HEWISH, MARK / B. SWEETMAN / B. WHEELER / B. GUNSTON. - Air forces of the world. An illustrated directory of all the world's military air powers.
B5643: HEYDE, AD. VAN DER. - Drie jaren in een Belgische Bastille. Indrukken en overwegingen. (Losse bladen uit het dagboek van een gekerkerden Vlaamschen activist).
L1271: HEYDE, W.D. V.D. - Richting en doel.
Y4965: HEYDEMAN, W.J. - Mijn kruistocht door IndiŽ. Met 56 illustraties.
Y4851: HEYDEMAN, W.J. - Mijn kruistocht door Indie.
K8958: HEYDEN, HAYE VAN DER. - Jij bent steeds een ander.
H2199: HEYDEN, A.A.M. VAN DER. (SAMENST.). - Atlas van de Antieke Wereld.
B2323: HEYDEN, L.J. V.D. - St. Clemensparochie op Ameland.
R8213: HEYDEN, RIEK VAN DER. - Kunsthandweven volgens de Rozengang-techniek. Met 66 oorspronkelijke ontwerpen.
T4125: HEYE, J.P. (WOORDEN) NICO VAN DER LINDEN (MUZIEK). - Flink.
R6115: HEYKAMP, J. / C.J. RINKEL EN C. DIEPENDAAL. - Een woord van drie Nederlandsche Bisschoppen aan hunne landgenooten, naar aanleiding van een adres aan den Koning.
C1482: HEYKAMP, NELLY. - De stenenzoeker. Verhalen.
M8426: HEYKAMP, NELLY. - Montelimar. Roman.
M7070: HEYM, STEFAN. - Het schotschrift of Koningin tegen Defoe. Naar de aantekeningen van een zekere Josiah Creech verteld door... Vertaald door Evelien van Leeuwen.
Y1565: HEYMANS, GERARDUS. - Aan de burgers der oorlogvoerende staten.
Y6649: HEYMANS, G. - Psychologie der vrouwen. Vertaling J.F. van Hees.
R9091: HEYMANS, G. - Inleiding in de Metaphysica op grondslag der ervaring (Einuhrung in die Metaphysik). Naar den derden Duitschen druk vertaald door H. Tulner onder toezicht van Leo Polak.
K7343: HEYN, JAN. - Wandelingen door Brussel.
T1531: HEYN JR., J. - Water over Walcheren. Beelden van leven en lijden op verdronken land.
Y0574: HEYNE, R. - Verslag van de zitting van het Gerechtshof te 's-Gravenhage op maandag 22 October 1934. Hij die zijn broeder haat is een moordenaar.
Y8765: [LETTERPROEF] GENZSCH & HEYSE. - Schriftproben der Schriftgiesserei Genzsch & Heyse in Hamburg.
B1583: HEYTING, AUGUST. - Zondeval mysteriespel behelzende den val der engelen en der mensen.
Y8632: HEYTING, AUGUST. - Het versdrama en zijn verwaarloozing door het tooneel in Nederland.
B4429: HEYTING, GEERTJE FREDERIKA. - Autonomie en socialiteit in de opvoeding. Over de technische en de culturele rol van opvoedkundige theorieen, introductie van een systeemtheoretische benadering.
K5721: HEYTING, LIEN EN K.L. POLL. (ED.). - Cultureel Supplement 86. Een keuze uit het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad.
Y8078: HEYTING, AUGUST. - Hemeltekenen.
B6511: HEYTING, AUGUST. - Groot Liederboek. Ruim 700 gedichten benevens een beschouwing voor toondichters: over tekststudie.
Y9029: HEYTING, AUGUST. - Willem Bilderdijk als dichter. Nieuwe studies. Deel I. Albert Verwey en Bilderdijk.
T3106: HEYTING, AUGUST. - Verweer.
B0266: HEYTING, LIEN. - Rudy Kousbroek Informatie.
Y6252: HEYTZE, INGMAR. - Ontvoering.
Y3434: HEYTZE, INGMAR. - Utrechtse Gedichten. Met Utrechtse prenten van Dick van Luijn.
Y2338: HEYTZE, INGMAR. - Utrecht voor beginners & gevorderden. Verzamelde Utrechtse gedichten.
T0232: HEZEMANS, H. - Twee Bosschenaren. Jan Hezemans geestverwant van Alberdingk Thijm en Lamb. Hezemans architect in de tweede helft der negentiende eeuw. Voorwoord van L.P.L. Pirenne.
R8444: HIBMA, A.M. - De strijd tegen verschillende veeziekten op Terschelling. 1924-1954.
R3101: HICHENS, R.S. - De groene anjer. Vertaald door Zsuzso Pennings.
R2132: HICHTUM, N. VAN. - Vertellingen uit de duizend en een nacht. Voor Nederland bewerkt.
R8891: HIDDEMA, FRANS. - Schuld en boete in Willem Mertens levensspiegel van J. van Oudshoorn. Een psychoanalytische interpretatie.
B6337: HIDDEMA, BERT. - Stot-te-ren. ...Meer dan een dag uit het leven van een stotteraar.
Y8536: HIDDEMA, FRANS - Wat Opwaaiende zomerjurken verhullen. Psychoanalytische interpretatie van de gelijknamige roman van Oek de Jong. Bijdrage tot de neurosenleer.
P1576: HIDDEMA, ARIE B. - Kassa!
L5281: HIDDEMA, BERT. - 'n Vriend. Het leven van Andre Hazes.
H1934: HIDDING, K.A.H. - Structurele godsdienstwetenschap.
K6348: HIEGENTLICH, JACOB / C. YPES. - Jacob Hiegentlich 1907-1940. Een joods artist tussen twee oorlogen. Inleiding en bloemlezing uit zijn werk door C. Ypes.
T1004: HIEGENTLICH, JACOB. - Met de stroom mee.
R2775: HIEGENTLICH, JACOB. - Schipbreuk te Luik. Roman.
R8460: HIELKEMA, W. - De Friesche Bijbel. Nieuwe vooruitzichten.
R7327: HIELSCHER-PANTEN, ELSA. - Gedichten. Vertaald door J. Clant van der Mijl-Piepers. Met een voorede van Elise A. Haighton.
Y0137: HIEMSTRA, P. - Onze bond in oorlogstijd. Een woord aan de werkers in het landbouw-, tuinbouw- en zuivelbedrijf.
B4625: HIGGENS, GAVIN L. (ED.). - Printed Reference Material. Handbooks on Library Practice.
M5967: HIGGINS, AIDAN. - De hand aan zichzelf. Vertaling L. Th. Lehmann.
W2487: HIGGINS, AIDAN. - Een late lente. Vertaling F.C. Kuipers.
T3843: HIJMA, B. E.A. - Bronnenonderzoek voor Textiel. Literatuur en Praktijk. Verslag van de Textieldag op 28 april 1994, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam.
K1156: HIJMANS, WIM. - Denken in de toekomst. 25 jaar Stichting Grafische Bedrijfsfondsen.
M0849: HIJMANS, P. - J.W.F. Werumeus Buning. Werk en leven met brieven en documenten.
M4012: HIJMANS, WIM. - Denken in de toekomst. 25 jaar Stichting Grafische Bedrijfsfondsen.
M8167: HIJMANS, PIETER. - Johan Willem Frederik Werumeus Buning 4 mei 1891 - 16 november 1958. Notities over werk en leven met brieven en documenten.
B6823: HILARIUS. - Hilarius. Verzameling van anecdoten, uijen, kwinkslagen, geestige gezegden, brandnetels voor de hypochondrie, zweepslagen voor druilooren, enz. enz. [gebonden met] De Rozengaard. Keur van lettervruchten, gezameld in den vreemde.
Y5913: HILBERDINK, KOEN. - Boekenmanie. De geboorte van Johan Polak als uitgever.
B6537: HILBERDINK, KOEN. - Hans Lodeizen. Biografie.
T4140: HILDEBRAND. - Camera Obscura.
L0220: HILDEBRAND. - Camera Obscura.
R8035: HILDEBRAND, A.D. - Kleintjes voor kleintjes deel 3: De tocht over de rivier.
B5028: HILDEBRAND. - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura.
M3692: HILDEBRAND. - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura.
L7925: HILDEBRAND, KLASIEN. - Het reglement reformatoir in Stad en Lande in de praktijk (1749-1780).
Y7009: HILDERING, HELEEN. - Saaie gedichten voor huisvrouwen en Automatisch handschrift.
H7958: HILDESHEIMER, KURT. - Der Fortschritt im Druckgewerbe. Anregungen und Erfahrungen aus der amerikanischen Praxis.
Y6528: BUNKER HILL. - Bunker Hill is een uitgave van St. Bunker Hill en Uitgeverij Thomas Rap en verschijnt viermaal per jaar.
K8994: HILLE-GAERTHE, C.M. VAN. - De heg.
T7845: HILLEBEGT, A & IS. GOUDSMIT. - Op, voor de eenheid! Een beschouwing over de mislukte poging van twee geroyeerde distriktbestuurders tot ondermijning van den Modernen Bond en tot het stichten eener nieuwe organisatie in het Bakkers- Chocolade- en Suikerbewerkingsbedrijf.
M5109: HILLEBRAND, SUSAN EN IRMGARD JOHANNSON. - Charlotte Salome Veronika. Transvestiten.
L7512: HILLEBRAND, H.G. JR. - Heintje Peters. [Over de hongerwinter].
R7538: HILLEBREGT, A. - Voor de afschaffing van den nachtarbeid en voor den tien-urendag.
H0408: HILLEL, MARC. - In naam van het ras. Vertaling G. de Bruin en T. Ferguson.
Y4900: HILLEN, ERNEST. - Kampjongen. Herinneringen aan Java.
R2691: HILLENIUS, D. - De psychobiologie van het feestvieren.
B3550: HILLENIUS, D. - De bewoners van de Alexanderhof.
H5092: HILLENIUS, D. - De beestachtige bronnen van het geweld.
Y6895: HILLENIUS, D. - Plaatselijke godjes.
K5925: HILLESUM, ETTY. - In duizend zoete armen. Nieuwe dagboekaantekeningen.
K5924: HILLESUM, ETTY. - Het verstoorde leven. Dagboek 1941 - 1943. Ingeleid door J.G. Gaarlandt.
H2503: HILLS, RICHARD L. - Papermaking in Britain 1488-1988. A short history.
T5466: HILMAN, JOH. - Catalogus van Boeken over Letterkunde en Geschiedenis aan de stad gelegateerd door wijlen Joh. Hilman.
T5659: HILMAN, JOH. - Alphabetisch overzicht der tooneelstukken in de bibliotheek van Joh. Hilman.
K9955: HILTBRUNNER, WERNER. - Die moderne Papierkonservierung und Restaurierung im Sinne angewandter Chemie und Physik.
W9321: HIND, ARTHUR. - A history of engraving & etching from the 15th century to the year 1914.
K4195: HINGLEY, R. - De Russische roman. Spiegel van het dagelijks leven. Vertaling M.G. Schenk.
L6744: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN. - De Angelsaksische Witena-Gemot en de Magna Carta Libertatum. De Middeleeuwsche Oorsprong en Geschiedenis van het Engelsche Parlementaire stelsel.
T3090: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN. - Het Sanskrta voor Hollanders verklaard. Eene eenvoudige Spraakleer van de Gewijde Taal der Aaryaas.
R9021: HINRICHS, JAN PAUL. - Lege sokkels. Een reis naar Riga.
B9755: HINRICHS, J.P. (ED.). - De erfenis van Nicolaas (1880-1941).
R1613: HINTE, ED. VAN / INEKE SCHWATZ / GERT STAAL. - Thonik.
T5969: HINTE, E. VAN. - Kapitalistische crises. Een beschouwing over het karakter der groote economische storingen van de laatste eeuw.
T4910: HIRD, FRANK. - De Noodkreet der Kinderen. Uit het Engelsch vertaald door J.A. Bergmeijer.
Y2236: HIRSCH, LUCAS. - Ontsla me van alles wat ik liefheb. Gedichten.
Y3378: SPIEGEL DER HISTORIE. - Spiegel der Historie. Maandblad voor de geschiedenis en haar hulpwetenschappen. 1e jaargang augustus 1966, nr. 2.
M5019: HITE, SHERE. - Adriane & Jupiter: Een goddelijke komedie. De verbazingwekkende en opzienbarende avonturen van Ariadne en haar hond Jupiter in de hemel en op aarde. Vertaling A. Eulen.
R9285: HITLER, A. EN J. GOEBBELS. - De kunst van het liegen. Een korte handleiding voor beginners en meergevorderden in de ingewikkelde kunst van het liegen met een keuze uit de meest op den voorgrond tredende voorbeelden van de hand der wereldbeheerschers.
K5889: HITLER, ADOLF. - Rede van Adolf Hitler tot de arbeiders in een Berlijnsche wapenfabriek op 10 december 1940.
T4474: HITLER, ADOLF. - Rede van Adolf Hitler t.g.v. den 8en verjaardag der Nationaal-Socialistische revolutie in het Sportpalast te Berlijn op 30 januari 1941
T4475: HITLER, ADOLF. - Rede van den Fuhrer en Rijkskanselier Adolf Hitler gehouden voor den Duitschen Rijksdag van den 11en December 1941 over De schuld aan den oorlog van Franklin D. Roosevelt.
Y2000: HITWEEK. - Hitweek. 3e jaargang 1967/1968. Nummers: 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46 - 51.
Y2001: HITWEEK. - Hitweek. 4e jaargang 1968/1969. Nummers: 3 - 7 - 11 - 13 - 17 - 19 - 20 - 28 - 29 - 31 - 32.
Y1999: HITWEEK. - Hitweek. 2e jaargang 1966-1967. Nummers: 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 - 33 - 35 - 36 - 38 - 39 - 41 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52.
Y8820: HO, FRANCIS T. - Hose Valley.
B4672: HOBAN, RUSSELL. - Vader Muis & zijn zoon. Vertaald.
C0779: HOBHOUSE, JANET. - Everybody who was anybody. A biography of Gertrude Stein.
Y5805: HOCKER, OSKAR / H.J.C. VAN DEVENTER. - Kadet en Veldmaarschalk. Eene vertelling uit den regeeringstijd van den "Grooten Keurvorst". Naar het Duitsch.
M5271: HOCQUENGHEM, GUY. - De toorn van het lam. Vertaling T. v.d. Stap.
R5921: HODANN, MAX. - De strijd om de sexueele moraal.
K5337: HODGSON, BARBARA. - Opium. A portrait of the heavenly demon.
R1068: HOEBEKE, MARCEL. (ED.). - Het spel van de V vroede ende van de V dwaeze Maegden. Opnieuw uitgegeven, ingeleid en toegelicht.
R6268: HOECKER, D. L. (ED.). - Liller Kriegszeitung. Vom Pfingstfest zur Weihacht. Der Auslese erste Folge.
L9957: HOED, BERT VAN DEN. - De plek. Eenentwintig Utrechtse Stadgezichten. Foto's Jaap de Boer.
Y0170: HOEDEMAKER, PH.J. - Statuten der Vereeniging tot Handhaving van het Christelijk Historisch Karakter der Natie. Rede over het goed recht der Vereeniging, hare beteekenis en roeping, gehouden in de openbare vergadering te Amsterdam, den 6den November 1902.
T7338: HOEF, ANTON V.D. - Mijn Kamp. Gedichten uit het Concentratiekamp, Amersfoort.
R6134: HOEFER, ALBERT. - Indische Gedichte. In deutschen Nachbildungen von Albert Hoefer. Erster und Zweiter Theil.
P2474: HOEFNAGELS, PETER. - De vulkaan. Novelle.
M2926: HOEFNAGELS, LOU. - Honderd jaren druk in druk.
Y8685: [VONDEL]. HOEFNAGELS, LOU. - Het Amsterdam van Vondel. Een wandeling van een a anderhalf uur door het oude Amsterdam langs plaatsen die Vondel goed kende.
T7649: HOEFNAGELS, LOU. - Herman Heijermans en zijn tijd.
H9918: HOEFNAGELS, PETER. - Dansen op het terras.
M3491: HOEG, PETER. - Nachtvertellingen. Uit het Deens vertaald door Gerard Cruys.
H9691: HOEG, PETER. - Voorstelling van de twintigste eeuw. Roman. Uit het Deens vertaald door Gerard Cruys.
L4391: HOEK, LUC VAN. - Legenden van God den almachtigen vader.
M7669: HOEK, ROUKE VAN DER. - Doorgewinterd landschap.
L7587: HOEK, A.A. VAN DER EN JACQUES DEN HAAN. (ED.). - Gids voor buitenlandse pockets 1966.
L1992: HOEK, LUC VAN. - Het gezegende land. Een Bravants spel van Sint Willibrord.
B3839: HOEK, ELS & SJAREL EX. E.A. - Geent op Bosch.
L2470: HOEK, LUC VAN. - De Roothoorn.
B0080: HOEK OSTENDE, J.H. VAN DEN. - Inventaris van het familie-archief Westerman.
Y1771: HOEK OSTENDE, J.H. VAN DEN. - De molens van Amsterdam in oude ansichten. Deel I: De molens in en om de oude stad behalve de houtzaagmolens. Deel II: De houtzaagmolens rond de oude stad. Deel III: De molens in de geheel of gedeeltelijk bij Amsterdam gevoegde gemeenten.
Y4714: HOEK, J.W. VAN. - De Watergeus of Alles voor het Vaderland. Vaderlandsch Drama in 4 bedrijven door J.W. van Hoek. Regie: Willem Potharst. Orkest onder leiding van M.S. Kinsbergen.
L4524: HOEK, BENJAMIN VAN DER. - Het ontstaan van de tweebond. De Frans-Russische betrekkingen van 1856 tot 1894.
B3708: HOEK, LUC VAN. - Het jaar van de late nachtmis.
M4899: HOEKEMA, C.P. / PETER KARSTKAREL / PH.H. BREUKER. - Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880) stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden.
R5958: HOEKMAN, P. / J. HOUKES EN O. KNOTTNERUS (ED.). - Een Eeuw Socialisme en Arbeidersbeweging in Groningen 1885-1985.
K6199: HOEKMAN, AART. - J.M.A. Biesheuvel, een bibliografie.
L0347: HOEKSMA, J. - Jacobus Bellamy.
M5270: HOEKSTRA, H.G. - Panopticum.
K6638: HOEKSTRA, HAN G. (ED.). - In de donkere dagen voor kersttijd.... Een bundel kerstgedichten van en voor dezen tijd.
K3130: HOEKSTRA, HAN G. EN VICTOR E. VAN VRIESLAND (EDS.). - De muze op reis. Zijnde een bloemlezing van verzen handelend over de reislust, de reisangst, de uitreis, de thuisreis en de reiziger zelf. Bijeengebracht door en met een inleiding van ...
L5851: HOEKSTRA, J. - Vier Friese kronieken.
Y1292: HOEKSTRA, T. (ED.). - Middachten. Huis en heerlijkheid.
M8139: HOEKSTRA, HAN G. - Over Jan Campert.
T7408: HOEN, WIENEKE 'T. - Dicht bij Elsschot.
L5666: [ERASMUS] HOENDERDAAL, G.J. - Erasmus.
B0122: HOEPERMANS, H. - Antwoord op het boekje van den Heer J.J. le Roy, getiteld: Zestal Brieven over de onfeilbaarheid van den Paus en van de Kerk van Rome; ter beantwoording der brieven van den Heer J.G. Lesage ten Broek.
T9430: HOEPLI, ULRICO. - Miscellanea di Rarita e Cvriosita Bibliografische e di Opere di varia cvltvra dal secolo XVI al XX.
L9065: HOET, JAN. E.A. - Op weg naar documenta IX.
M5267: HOETINK, H.R. (SAMENG.) - Tekeningen van Rembrandt en zijn school. Catalogus van de verzameling in het Museum Boymans-van Beuningen deel I, afbeeldingen.
L2251: HOETINK, H.R. (ED.). - The Royal Picture Gallery Maurtishuis.
T7336: HOETINK, HENDRIK R. E.A. - Kort verslag van het verblijf van 85 Amsterdamsche gijzelaars in het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort 30 januari - 20 april 1942.
K1758: HOETINK, H.R. (ED.). - Werner Kaegi als universeel historicus.
Y7630: UITGEVERIJ W. VAN HOEVE. - Uitgeverij W. van Hoeve, 's-Gravenhage. Map met 16 prospectussen en 3 bestelkaartjes.
T2326: HOEVELL, W.R. VAN. - Uit het Indische Leven.
T3254: HOEVEN, H.D.A. VAN DER. - Een en ander over thee-bemesting.
K9535: HOEVEN LEONHARD, J. VAN DER. - Het overheerschend gebruik van Duitsche Studieboeken bij ons Hoger Onderwijs en de invloed daarvan op onze taal.
T7571: HOEVEN LEONHARD, J. VAN DER. - Het antimilitarisme en het einde der oorlogen. Een schets.
R8304: HOEVEN, J.H. VAN DER. - Galerij van beroemde Fransche tooneelspelers. Anecdotisch beschreven.
R9292: HOEVEN LEONHARD, J. VAN DER. - Volksmisleiding.
A0133: HOEVEN, AMORIE VAN DEN. - Nagelaten leerredenen. Voorafgegaan door eene levens- en karakterschets des ontslapenen van de hand zijns vaders.
T6709: HOEVEN, W. VAN DER. - Een woord tot de Roomsch-Katholieke Arbeiders.
R6037: HOEVERS, W. - Voor het feest en na het feest. Twee leerredenen. I: De goede en regte weg tot volksgeluk. II: Het lied van het ware volksleven.
K7687: HOEWAER, TRUDO. - Sakuntala. Gedicht.
T1225: HOF, J.J. - De Friesche Pers in de Branding,
R1896: HOF, J.J. - De Friesche pers in de branding. In tweeden aanleg.
B7337: HOFDIJK, W.J. - De laatste dag van Heemskercks beleg (1359). Historiesch dramatiesch gedicht.
B7326: HOFDIJK, W.J. - Uit velerlei gaarden. Bijeengebracht door ...
Y7661: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht in zijn dagelijksch leven geschilderd. Zesde deel met platen.
B7694: [ALMANAK] HOFDIJK, W.J. EN J.M.E. DERCKSEN (EDS.). - Aurora. Jaarboekjen voor 1878.
R6207: HOFDIJK, W.J. - Amsterdams opstanding 26 mei 1578. Een historiesch tafreel.
L8395: HOFDIJK, W.J. - Tafreelen uit de Geschiedenis der Ontwikkeling van het Nederlandsche Volk. In de Kunstzaal der Maatschappy Arti et Amicitiae. Toegelicht door...
B3227: HOFDIJK, W.J. - De jonker van Brederode. Met een brief aan den uitgever van Mr. J. van Lennep.
R8731: HOFDIJK, W.J. - Brieven aan J.A. Alberdingk Thijm. Ingeleid en uitgegeven door E.M. de Ree.
T2750: HOFDIJK, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde voor Gymnasien en Zelf-onderricht.
B6641: HOFDIJK, W.J. - Amsterdams opstanding 26 mei 1578. Een historiesch tafreel.
Y5083: HOFDIJK, W.J. - Geschiedenis des Nederlandschen Volks. Een handboek voor het onderwijs en zelf-onderricht.
L8744: HOFDIJK, W.J. - Weerklank van een echo. Alkmaar in 1573, kritische toonen uit de 'Dietsche Warande' onder het balkon.
B7857: [ALMANAK] HOFDIJK, W.J. (ED.). - Aurora. Jaarboekjen voor 1871.
T6075: HOFDIJK, W.J. - Eens Konings verjaardag. Levensschets van Z.M. Koning Willem III.
Y7662: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht in zijn dagelijksch leven geschilderd. Derde deel met platen.
R3928: HOFDIJK, W.J. - Het Rapport der Raadscommissie, benoemd in de vergadering van 19 december 1866, op den toetssteen gebracht.
Y7663: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht in zijn dagelijksch leven geschilderd. Vierde deel met platen.
Y3530: HOFDIJK, W.J. - Een kroon op drie eeuwen. Lyriesch-dramatiesch gedicht.
T7575: HOFER, J. - Proeve van een typologie van de jeugd van 12-20 jaar in de Friese Wouden (de Walden) vergeleken met die in de Friese Weidestreek.
T1301: [SPINOZA] H÷FFDING, HARALD. - Spinozas Ethica. Analyse und Charakteristik.
Y0516: HOFFEN, M.M. VAN (ED.). - Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1942.
T7060: HOFFEN, M.M. VAN. - Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1947.
B5961: HOFFHAM, O.C.F. - Gedichten.
W2357: HOFFMAN, ALICE. - Zevende hemel. Vertaling Mea Flothuis.
T9937: [MULTATULI] HOFFMAN, THOM. - Een verborgen geschiedenis. [Deel 1].
H4632: HOFFMAN, WILLEM. - Noord- en Zuidnederlandse sagen en legenden verteld door Willem Hoffman en gillustreerd door Stefan Mesker.
B6206: HOFFMAN, ALICE. - Twee gekke meiden. Vertaald door Lilian Schreuder.
T4618: HOFFMAN, W.J.G. - Goed bewaren is sparen.
C0775: HOFFMAN, ALICE. - Witte paarden. Vertaling Rita Vermeer.
L7476: CASTRVM PEREGRINI LXXII-III-IV. MARGUERITE HOFFMANN. - Mein Weg mit Melchior Lechter. Ein Kunstler der Jahrhunderdwende, der Freund Stefan Georg.
H1816: HOFFMANN, E.T.A. - Don Juan. Een ongelooflijke gebeurtenis die een bewonderaar op reis meemaakte. Vertaling A. Nonymus. Tekeningen Jaap Nieuwenhuis.
R4502: HOFFMANN, ADOLPH. - De Sociaal-Democraten komen! Een ware geschiedenis.
Y1075: HOFFMANN, FRANZ. - Wezen en schijn. Een verhaal voor de jeugd.
T5665: HOFFMANN, GEBR. - 75 Jahre Gebr. Hoffmann Grosbuchbinderei. eine Jubilaumsgabe in Verbindung Mit einer Abhandlung: Die Kultur des Bucheinbandes Von Prof. Dr. Julius Zeitler.
R2964: HOFFMANN, E.T.A. - De gouden vaas. Een sprookje uit den nieuwen tijd. Vertaling Karel Wasch. Inleiding Cornis Veth.
K8207: HOFLAND, H.J.A. - Geen tijd. Op zoek naar oorzaken en gevolgen van het moderne tijdgebrek. Met een inleiding van P.J. Bouman.
Y2397: HOFLAND, E. - 4 smokkelbriefjes. Vanuit zijn gevangenschap tijdens de Duitse bezetting verzonden aan vrouw en kinderen. - 4 vouwblaadjes in enveloppe.
Y4437: HOFLAND, HENK. - Nacht over Alicante.
Y4368: HOFLAND, H.J.A. - Bemande essays. Bloemlezing uit het werk van H.J.A. Hofland, samengesteld door Hans Renders en Jeroen Vullings. Nawoord door Jeroen Vullings.
Y4369: HOFLAND, H.J.A. - Cicero Consultants. Een scenario.
L8012: HOFMAN PEERLKAMP, P. - C. Cornelii Taciti Agricola. Recensuit P. Hofman Peerlkamp.
K3339: HOFMAN, E. - Dichtkunst, literaire kritiek en creativiteit in de Gereformeerde Gezindte. Met dichtersportretten van: Marinus Nijsse, Nel Benschop, Enny IJskes-Kooger.
R2710: HOFMAN, BENO. - Daar gebeurde het in Groningen.
R8846: HOFMAN, FRITS. - In het voorbij gaan. Novellistische schetsen.
H6124: HOFMANN, C. - Het papier en de druktechniek.
B7969: HOFMANN, C. - Typografen ABC. Illustraties van J. Ligter.
K8732: HOFMANN, C. - Typografen ABC. Illustrator: J. Ligter.
B9855: HOFMANN, C. - Typografen ABC. Illustraties van J. Ligter.
L7562: HOFMANN, RITZ EN JOACHIM SCHRECK. (EDS.). - Uber die grossen Stadte. Gedichte 1885 - 1967.
M6447: HOFMANN, GERT. - De filmverteller. Vertaald door Theodor Duquesnoy.
L7804: HOFMANN, C. - Beroemde grafische werkers van voorheen.
L8746: HOFMANNI PEERLKAMPI, PETRI. - De Vita et Moribus R.I. Schimmelpennincki Libellus.
M5554: HOFMANNSTHAL, HUGO VAN. - Vijf vroege verzen in vertaling van Jan Colje met een inleidende brief van A. Roland Holst.
B3668: HOFNAR, DON. - Kort dus goed.
R8376: HOFSTEDE DE GROOT, P. - Zijn afzonderlijke scholen voor de verschillende kerkgenootschappen noodig of wenschelijk? Mededeelingen en opmerkingen.
M3727: HOFSTRA, J.W. - Engelen van mensen.
H3912: HOFSTRA, PIM. - Ianus. Gedichten.
M3726: HOFSTRA, PIM. - De Leeghwaters. Een vertelling.
L5531: HOFSTRA, S. - Afrikaanse Volkenkunde problemen, plaats en betekenis.
K1270: HOFTIJZER, P.G. & O.S. LANKHORST. - Drukkers, boekverkopers en lezers in de Republiek. Een historiografische en bibliografische handleiding.
Y3847: HOFTIJZER, PAUL. - De lof der boekdrukkunst. [Eerste Tiele-lezing 2002].
B8467: HOGENDORP, HENDRIK VAN. - De ontbinding der volksvertegenwoordiging in de constitutionele monarchie.
T9923: HOGERLAND, J. - Getallen van 1-20. Getallen 1-100. Getallen 1-1000. Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord. 4 deeltjes.
Y1101: HOGERLAND, J. - Getallen 1-100. Rekenboekje bevattende opgaven ten schriftelijke bewerking tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord.
Y1174: HOGERLAND, J. - Vraagstukjes ter Berekening uit het hoofd. Getallen 1-1000.
Y1173: HOGERLAND, J. - De Eerste Trappen van het Rekenonderwijs in aanschouwings-oefeningen. Handleiding bij het gebruik van eene nieuwe rekenmachine.
B2436: HOHOFF, CURT. - Wie schreibt man Literaturgeschichte?
R4265: HOITSEMA, C. - De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant. Bijdrage tot de kennis en ontwikkeling van het Noorden van ons land in verleden en toekomst.
R8879: HOITSEMA, C. - Nabetrachtingen over het rapport van de raadscommissie tot het instellen van een onderzoek inzake het beheer van den Gemeentelijken Woningbouw nabij het Ondiep te Utrecht.
R5609: HOL, JACOBA B.L. - Moderne inzichten in den samenhang van de natuurkundige en de sociale aardrijkskunde.
T6015: HOL, RICHARD EN P.A.M. BOELE VAN HENSBROEK. - Van eene Koningsvrouwe. Gedicht van P.A.M. Boele van Hensbroek, muziek van Richard Hol.
T6082: HOL, RICHARD. - Volkzang: Vrije Zonen.
T6674: HOL, JO VAN. - Proletarische Revolutie en Proletarische Jeugd.
B0419: HOLANDA CAVALCANTI, GERALDO. - Memorias de um Tradutor de Poesia. Entrevista a Andreia Guerini e Dorothee de Bruchard.
R0955: HOLBEIN, HANS. - Bilder des Todes.
Y2461: HOLDEN, ANTHONY. - Koninklijk wangedrag. Vertaling Peter de Rijk.
C0475: HOLDER, MARYSE. - Ik wil niet ontsnappen. Brieven uit Mexico.
L3623: HOLDERLIN, FRIEDRICH. - Der Archipelagus. Vertaald fragment.
L6757: HOLK, ANDRE G.F. VAN. - The Semantic Spectrum of the Russian Infinitive.
R7020: HOLKEN, ANNIE VAN. - Waar het om gaat...
T5294: HOLLA, HENRI B.S. EN FONS RAAIJMAAKERS. - De landverrader vrij? Rapport uitgebracht aan den Interprovincialen Raad der Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland (G.O.I.W.N.).
B4972: HOLLAND, JAN. [=ANNE JOHAN VITRINGA]. - Als de eene hand de andere wascht.
R4978: [WILDE] HOLLAND, VYVYAN. - Oscar Wilde and his world.
T2920: HOLLAND, JAN. [=ANNE JOHAN VITRINGA]. - Als de eene hand de andere wascht.
B6315: HOLLANDER, A.N.J. DEN. - De Mustang en zijn sociale beteekenis in het Steppegebied van Noord Amerika.
Y7332: NOORD HOLLANDER. - Geillustreerd Zondagsblad voor de Noord Hollander. Zevende jaargang no 37, Zondag 4 September 1898. De inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina.
B4883: HOLLANDER, A.N.J. DEN. - Het andere volk. Een verkenning van groepsoordeel en groepsbeeld.
B5826: HOLLANDER, EUGENE. - Die Karikatur und Satire in der Medizin. Mediko-kunsthistorische Studie.
T9478: HOLLANDER, A.N.J. DEN. - Een onfortuinlijk landbouwbedrijf in de Vereenigde Staten. Beschouwingen over de Tabaksboeren en Sigarettenfabrieken van North-Carolina.
K1827: HOLLANDER, A.N.J. DEN. - De verbeeldingswereld van Edgar Allen Poe en enkele tijdgenoten. Bijdrage tot Amerika's ideeengeschiedenis.
T4117: HOLLANDER, J. - Is er oorzaak? De positie van de Gereformeerd Staatkundige Partij naast en tegenover de Anti-Revolutionaire.
Y7331: NOORD HOLLANDER. - Geillustreerd Zondagsblad voor Noord Hollander. Zevende jaargang no 38, Zondag 11 September 1898. De inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina.
R9631: HOLLANDER, A.N.J. DEN. - Een Onfortuinlijk Landbouwbedrijf in de Vereenigde Staten. Beschouwingen over de Tabaksboeren en Sigarettenfabrieken van North Carolina.
Y8701: DE VLIEGENDE HOLLANDER. - De vliegende hollander. Verspreid door de geallieerde luchtmacht. 1944-1945. 20 nummers 24 februari 1944 - 10 mei 1945. + extra editie, verkocht ten bate van de Stichting 1940-1945 allerlaatste nummer mei 1949.
T2135: HOLLANDER, J. [JAN]. - Het verraad der N.S.B.
L2724: HOLLANDER, A.N.J. DEN. - Sociale beheersing in een Bengaalse stad.
T3340: HOLLANDER, P.M. DEN. - De klokkenmaker.
T8810: HOLLEMAN, JET, LOEKE GROENENDAL EN SERVAAS GODDIJN. - Vandaag neem ik vrij.
L8409: HOLLENKAMP. - Geschiedenis der Kleederdrachten.
H8171: HOLLIDAY, PETER(ED.). - Eric Gill In Ditchling. Four essays.
Y8388: HOLLIDAY, LAUREL. (ED.). - Stemmen uit de duisternis. Dagboeken van kinderen uit de oorlog.
T6364: HOLMAN, THEODOR. - De kistenmaker.
K7307: HOLMAN, THEODOR. - De laatste avond. Een wintervertelling.
T9970: HOLMAN, THEO. - Theo, Theo. Een vriendschap in sonnetten.
Y6780: HOLMAN, THEODOR. - Het spook van de Vrede.
H9881: HOLMAN, THEODOR. - Nog steeds alleen.
W5632: HOLME, CHARLES. (ED.). - Daumier and Gavarni. With critical and biographical notes by Henri Frantz and Octave Uzanne.
R6135: HOLME, CHARLES. - The Art of the Book.
MK0200: HOLME, RATHBONE & KATHLEEN M. FROST (EDS.). - Modern lettering and calligraphy. A sequel to "Lettering of today".
MK0056: HOLME, C.G. (ED.). - Lettering of to-day.
H3190: HOLMES, RICHARD. - De feministe en de filosoof. Een liefdesgeschiedenis. Vertaling E. Dabekausen.
K4758: HOLMES, RICHARD. - Dubbelspoor. Over de biografie. Vertaling E. Dabekaussen.
K3681: HOLMES, RICHARD. - De feministe en de filosoof. Een liefdesgeschiedenis. Vertaling E. Dabekausen.
M3728: HOLSBERGEN, J.W. - Makkers en meisjes.
M1595: HOLSBERGEN, J.W. - Een koppel spreeuwen.
B4184: HOLSBERGEN, J.W. - Het pistool van de rekening. Roman van een liefde.
W6215: HOLSBERGEN, J.W. - De handschoenen van het verraad.
H4503: HOLSBERGEN, J.W. - De neef uit Canada.
K5011: HOLSBERGEN, J.W. - De handschoenen van het verraad.
Y6349: HOLSBERGEN, J.W. - De grafisch ontwerper en zijn bagage.
Y6350: HOLSBERGEN, J.W. - De grafisch ontwerper en zijn bagage.
L8148: HOLSBERGEN, J.W. - Dat is 'De Clio' Mijnheer.
W6214: HOLSBERGEN, J.W. - Zakenmensen eerlijk als goud. of: het plan Frankrijk. Roman.
M4003: HOLSBERGEN, J.W. - Een bakkersdozijn. Dertien verhalen.
B4183: HOLSBERGEN, J.W. - Het pistool van de rekening.
M3729: HOLSBERGEN, J.W. - Tussen melk en bitter.
B4245: HOLSBERGEN, J.W. / RUDOLF GEEL. - Met een flik in bed.
T9915: HOLST, A.A. - Beknopte Nederlandsche spraakleer. Herzien door J.H. Eggelte Pz.
Y1034: HOLST, A.A. - Overzigt van de bijbelsche geschiedenis.
Y1035: HOLST, A.A. - Overzigt van de bijbelsche geschiedenis.
Y1054: HOLST, A.A. - Kort Begrip der Aardrijkskunde.
Y1036: HOLST, A.A. - Overzigt van de bijbelsche geschiedenis.
Y1072: HOLST, A.A. - Kort Begrip der Aardrijkskunde.
Y1071: HOLST, A.A. - Overzicht van de Geschiedenis des Vaderlands.
Y1055: HOLST, A.A. - Kort Begrip der Aardrijkskunde.
Y1076: HOLST, A.A. - Overzicht van de Bijbelsche Geschiedenis.
Y1091: HOLST, A.A. - Overzicht van de Bijbelsche Geschiedenis.
Y3480: HOLTHE TOT ECHTEN, M.L. VAN. - Oranje en Nederland. Tentoonstelling in het Zeister Slot 15 Augustus tot 15 September 1938.
Y2253: HOLTRIGTER, JULIEN. - Raadselwater.
B2996: HOLWERDA, A.E.J. - Kunnen wij niet anders worden? Een woord vooral tot zijn liberale landgenooten.
Y2174: HOLZMANN, ABE. - Uncle Sammy. March - Two Step.
H8660: HOMA, KORP. - Onze 80-urige oorlog. Belevenissen in-en-om de Grebbelinie.
L3144: HOMAN, JOHN. - Anno 1590.
Y8345: HOMEROS. - Homeros Odysseus' dool. Zang V tot zang XIII, vers 187 der Odyssee. Uit het Grieksch vertaald en ingeleid door Nico van Suchtelen.
Y6519: HOMEROS. - Ilias. Proza bewerking door Karel v.d. Woestijne.
Y8008: HOMEROS. - Ilias. Proza bewerking door Karel v.d. Woestijne.
T4198: HOMERUS. - De Odyssťa van Homerus, naar het Grieksch, in Nederduitsche Verzen gevolgd door Jan van 's Gravenweert. Twee delen van de drie.
Y7976: HOMERUS. - Odyssee. De terugkeer van Odysseus. Nederlands van Jan van Gelder.
Y3169: HOMERUS. - Odyssee. Metrische vertaling van Aegidius W. Timmerman.
Y7642: HOMES, A.M. - Het einde van Alice. Vertaald door Lilian Schreuder.
L9261: HOMMES, JOHANNES HERO. - Over de ontwikkeling van de Clavicula en het Sternum van vogels en zoogdieren.
T5871: HOMMES, J.P. - Loonwerk en zijne gevolgen... I. Theorie II. Practijk.
T4551: HONDERS, H.J. - Uit de historie van de dorpskerk te Wassenaar.
W7895: HONDIUS, J.M. - Het bont gewaad.
T6943: HONDIUS, K.J. - Chemiese oorlog en militaire "voorlichting".
B5087: D'HONDT, GUSTAAF. - Van simpele menschen.
H7214: HONEY, W.B. - English Glass. With 8 plates in colour and 26 illustrations in black & white.
M3065: HONG KINGSTON, MAXINE. - Mannen uit China. Vertaling D. Houweling.
T3617: HONIG, PIET HEIN. - Annalen van de operagezelschappen in Nederland 1886-1995.
Y3268: HONIG, MARY C. - Voorjaar. Kinderliedjes met pianobegeleiding. Heft II: 1. Ze had haar mooiste japonnetje aan. 2. Rustig uurtje. 3. De appelenboom. 4. Goenacht.
K9229: HONING, G.H. - De vreedzame strijd.
H7627: HONINGH, CHRIS. - De uitvinder.
H8609: HONINGH, CHRIS. - De rinkelbom. Gedichten.
R2210: HONISCH, DIETER (ED.). - Tendenzen der Zwanziger Jahre - 15. Europaische Kunstausstellung Berlin 1977.
B5238: HONORE NABER, S.P. L'. & IRENE A. WRIGHT. - Piet Heyn en de Zilvervloot. Bescheiden uit Nederlandsche en Spaansche archieven.
T0883: HONORE NABER, S.P. L' - A.E. Rambaldo Luitenant ter Zee der Tweede Klasse. Baanbreker voor de luchtvaart in Nederland, in West- en- Oost-Indie 1879-1911. Levenschets.
T0554: HONORE NABER, L' S.P. - Walvischvaarten, overwinteringen en jachtbedrijven in het Hooge Noorden 1633-1635. Zes teksten verzameld en van aanteekeningen voorzien.
T3118: HONSELAAR, BERT. - Vlucht naar Voren. Cellulair Journaal 1944.
M9341: HOOD, SINCLAIR. - The arts in prehistoric Greece. The Pelican history of art.
R4381: HOOF, FR. VAN. (INL. EN AANT.). - Hildebrand: Uit: Camera Obscura. Multatuli: Uit: Max Havelaar. Fr. van Eeden: Uit: De kleine Johannes.
Y8348: HOOFDONDERWIJZER. - Voordrachten. Verzameld en van aanteekeningen voorzien door een Hoofdonderwijzer. 1e bundel.
R0966: HOOFT, P.C. - Warenar. Ingeleid en toegelicht door Aug. Keersmaekers.
Y8517: HOOFT, P.C. - Claech-leidt.
Y3399: HOOFT, P.C. - Baeto. Treurspel.
Y8307: HOOFT, P.C. - Van Liefde En Min. Amoureuze liederen.
T7678: HOOFT, PIETER CORNELISZOON. - Proeven van staatkundige welsprekendheid, uit de Nederlandsche Historien van Pieter Corneliszoon Hooft. Voorafgegaan door eenige algemeene aanmerkingen over de welsprekendheid en door een beknopt overzigt van de geschiedenis der Nederlandsche welsprekendheid.
L3088: HOOFT, H.PH. 'T. - De student Beets. Met een inleiding over humor. Met teekeningen van Louis Raemaekers.
B4181: HOOFT, P.C. - Achilles en Polyxena. Ingeleid en geannoteerd door Th. C.J. van der Heijden.
L1019: HOOFT, P.C. - Warenar. Met een inleiding en aanteekeningen van J. Bergsma.
K3816: HOOFT, P.C. - Baeto. Ingeleid en met aantekeningen voorzien door F. Veenstra.
H6909: HOOFT, P.C. - Gedichten. Volledige uitgave door F.A. Stoett. Tweede geheel herziene, opnieuw bewerkte en vermeerderde druk van de uitgave van P. Leendertz Wz. Twee delen.
R5846: HOOFT, P.C. - Tekst der gedichten en der fragmenten uit het dramatisch werk van Piet Corneliszoon Hooft voor te dragen en op te voeren bij de herdenkingsfeesten in de Stadsschouwburg te Amsterdam mei 1947.
Y7879: HOOFT, P.C. - Warenar. Met eene inleiding en aanteekeningen door M.C. de Vries.
B6644: HOOFT, P.C. - Baeto oft oorsprong der Hollanderen. Toegelicht door F.A. Stoett.
B3042: HOOFT, P.C. - Enkele gedichten van P.C. Hooft.
Y0955: HOOFT, P.C. - Haarlem. Uit Hooft's Nederlandsche Historien. Ingeleid en toegelicht door H. Godthelp en A.J. Schneiders.
H9574: HOOFT, P.C. - Lyrische poŽzie. Nieuwe tekstuitgave door P. Tuynman bezorgd door G.P. van der Stroom. 2 dln. Deel I: Teksten, Deel II: Apparaat.
T1163: HOOFT, P.C. & S. COSTER. - Warenar. Bezorgd door Jeroen Jansen.
L3222: HOOFT, P.C. - P.C. Hooft's Nederlandse Historien in het kort. Samengesteld door M. Nijhoff.
M3910: HOOFT, P.C. / BREUGELMANS, R. E.A. - Hooft, Essays.
A0750: HOOFT, P.C. - Gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Drie deeltjes.
K7032: HOOFT, P.C. - Granida. Naar het Amsterdamsche handschrift. Uitgegeven en toegelicht door F.A. Stoet.
C0293: HOOFT, P.C. /TRICHT, H.W. VAN. - P.C. Hooft.
Y3398: HOOFT, P.C. - Het jaar 1572 en 1573.
T2744: HOOFT, P.C. / FOKKE VEENSTRA. - Ethiek en Moraal bij P.C. Hooft. Twee Studies in renaissancistische Levensidealen. Bijlage: P.C. Hoofts, Dankbaar genoegen 1627.
Y0792: HOOFT, P.C. - Geeraerdt van Velzen. Van inleiding en aanteekeningen voorzien door W.L.D. van den Brink.
R5621: HOOFT, P.C. - Baeto. Van inleiding en aantekeningen voorzien door F. Veenstra.
H5000: HOOFT, P.C. - Granida. Naar het Amsterdamsche handschrift. Uitgegeven en toegelicht door A.A. Verdenius en A. Zijderveld.
B6070: HOOFT, P.C. - Bloemlezing uit De brieven van P.C. Hooft. Naar de handschriften bewerkt en met inleiding en aanteekeningen voorzien door G.F.C. van Nop.
R0136: HOOFT, JOTIE T' - Verzamelde proza.
Y8522: HOOFT, P.C. - Galathea en andere gedichten.
L1455: HOOFT, P.C. - Granida. Naar het Amsterdamsche handschrift. Uitgegeven en toegelicht door A.A. Verdenius en A. Zijderveld.
L1456: HOOFT, P.C. - P.C. Hooft's Granida. Uitgegeven door J.H. van den Bosch.
T3678: HOOFT, P.C. - Warenar. Met inleiding en aanteekeningen van J. Bergsma.
T9437: HOOFT, G.B. 'T. - Feestgroet bij gelegenheid der vijfentwintigjarige echtvereeniging van hunne majesteiten den Koning en de Koningin der Nederlanden den 18 Junij 1864.
M8513: HOOFT, P.C. /TRICHT, H.W. VAN. - P.C. Hooft.
B0220: HOOFT, H.PH. 'T. - De student Beets. Met een inleiding over humor. Met teekeningen van Louis Raemaekers.
Y3605: HOOFT, VONDEL, ANTONIDES, POOT, VAN HAREN - Paarlen, bijeenverzameld uit de Poezy der Gouden Eeuw van Nederlands Letterkunde.
Y8504: HOOFT, P.C. - Erotische gedichten. Met inleiding en aanteekeningen van C.C. van Slooten.
L9316: HOOFTMAN, P. - Alphabetische woordenlijst, der meest algemeen gebruikelijke en voorkomende kunstwoorden van boomen, planten en bloemen.
H9995: HOOFTMAN, HUGO. - Alles over Straalverkeersvliegtuigen. De vliegtuigen die alles anders maken en wat er aan voorafging.
H6159: HOOG, P DE/L. MELCHIOR. - Typografie. Voor belanghebbenden en belangstellenden op eenvoudige wijze verteld en uitgebeeld.
H7820: HOOG, ELSE. - Uitreiking Martinus Nijhoffprijs voor Vertalingen 1971 aan Else Hoog en aan L. Roelandt op 26 januari 1971 te 's-Gravenhage.
T2373: HOOG, P.H. VAN DER. - Hoe eene vrouw het haar en het teint moet verzorgen. Cosmetische Causerieen.
B0973: HOOG, G.C. VAN 'T. - Anthonis de Roovere.
R2453: HOOG, ALETTA. - Eeuwfeest.
Y1254: HOOGE, ROMEIN DE. - Les Indes Orientales et Occidentales et autres lieux.
K3599: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - De stille man.
L3716: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - De stille man.
K6275: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - De opdracht van Zygmunt Sablinsky.
M5206: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - Vertrouwen in Ree.
K3364: HOOGENBEMT, ALBERT VAN / PIERRE H. DUBOIS. E.A. - Karel Jonckheere.
L9790: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - De stille man.
R2499: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - De vlucht in het ijle.
L7651: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - Oppassen, Marie! 'n Gevaarlijke tijd.
T1399: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - Oppassen, Marie! 'n Gevaarlijke tijd.
R3899: HOOGENBOOM, A. / BERT GERLAGH / JAN STROOP. - De wereld van Christiaan Andriessen. Amsterdamse dagboektekeningen 1805-1808.
Y2525: HOOGENBOOM, W. EN A.S. MOERMAN. - Naar een duidelijk handschrit, een schrijfmethode die hand in hand gaat met andere vakken van onderwijs op de lagere school. Koordschriftletters toelichting en deeltje 1.
Y7621: HOOGENBOOM, W. EN A.S. MOERMAN. - De Loopende Hand. Prospectus en cahier. Cursus voor uitsluitend loopend schrift methodisch samengesteld voor de Lagere School. Proeve van Bewerking.
Y3266: HOOGENBOOM, W EN A.S. MOERMAN. - Het Technisch Schrijven No. 2. De hoofdletters en kleine letters en haar verbindingen in middelgroot, staand en lopend klein; de lusletters in groot.
R2451: HOOGENDOORN, RIK. - He....... Hoogendoorn.
T9089: HOOGERDIJK, D.C. - De kleinrond- en dubbelletterstempels van Nederland met de prijsnoteringen.
K2035: HOOGERHUIS, S.S. - Werk & Criterium. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices.
H8433: HOOGERVORST, INGRID. - Woede. Roman.
Y4638: HOOGEWERFF, G.J. - De muurschilderingen in de kerk van Castel Sant Elia bij Nepi.
K3619: HOOGEWERFF, G.J. - Joannes Stalpart van der Wielen, zijn leven en keur uit zijne lyrische gedichten.
H2974: HOOGEWERFF, G.J. - De geschiedenis van de St. Lucasgilden in Nederland.
H5133: HOOGEWONING, FRANK COEN. - Van driehoeksoverleg tot wijkagent. De politie in overleg over sociale veiligheid in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.
L5002: HOOGMA, ROBERTUS P. - Der Einfluss Vergils auf die Carmina Latina Epigraphica. Eine Studie mit besonderer Berucksichtigung der metrisch-technischen Grundsatze der Entlehnung.
R8634: HOOGSLAG, JAC. N.D. - De sang yn Fryslan.
M3731: HOOGSTRAATEN, GERRIT. - De koningin van Antwerpen, verhalen.
Y3469: HOOGSTRATEN, DAVID VAN. - Beschryving der Heidensche Goden en Godinnen, getogen uit de Fabelschryveren en Oude Dichteren. Met printverbeeldingen gesiert
P2018: HOOGSTRATEN, HARRY. - Dantes folio en de voltameter.
Y3182: HOOGSTRATEN, HARRY. - Honderd paar schoenen op De treeplank van de papieren planeet Hensen en Wat winterboek.
K8446: HOOGTE, A. VAN DER. - Het laatste uur. Een kroniek uit het na-oorlogse Indonesie.
M3730: HOOGTE, A. VAN DER. - Het laatste uur. Een kroniek uit het na-oorlogse Indonesie.
Y4899: HOOGTE, ALBERT VAN DER. - Huis in de nacht.
B5972: [MULTATULI] HOOGTEIJLING, JAAP. - Door de achterdeur naar binnen. Over de wording van Multatuli's Max Havelaar.
T7506: HOOGVELD, J.H.E.J. - De Heilige-Sacraments-processie.
B3680: HOOGVLIET, ARNOLD. - Abraham, de Aartsvader, in 12 boeken.
Y6768: HOOGWERF, P.A. - Woon in het vers. Gedichten.
R5798: HOOIJBERG, J. - Vrij in Boeien.
Y4795: HOOIJER-BRUINS, KEETJE. - Domineesdochter in 's-Graveland, Domineesvrouw in Zaltbommel. 1817-1886. Twee delen in een band.
T1798: HOOLA VAN NOOTEN, J. - De Haarlemsche Courant. Eene humoristische voorlezing.
T6409: HOON, H. DE. - Bescheiden ter Opheldering van het Vraagstuk der Wielingen. Met kaart.
L5763: HOONHOUT, PETRUS. - Het latijn van Thomas van Celano. Biograaf van Sint Franciscus.
T9272: HOOP SCHEFFER, J.G.N. DE. - Inleiding door J.G.N. de Hoop Scheffer tot de bespreking van het onderwerp: Inrichting en werkkring van Plaatselijke Armenraden in de vergadering van 13 december 1909.
Y5745: HOOP JR., ADRIAAN VAN DER. - De Renegaat. Met inleiding en aantekeningen door W. Drop.
T0742: HOOP SCHEFFER, J.G. DE. - Doopsgezinde bijdragen.
Y3075: HOOPEN, PAUL HUGO TEN. - In de marge van de Dode Man.
W3374: HOORE, CEES VAN. - Groot licht.
B2718: HOOREWEDER, CARLOS VAN. - Hans Memling in het Sint-Janshospitaal Brugge.
R6830: HOORN, WILLEM VAN. - Deze tijden, deze zeden. Erotiek en droom in Symbolisme en Psychoanalyse.
R9239: HOORN, SIMON A. VAN DEN. - De dood overwonnen, of een gesprek met kinderen over het christelijk Paaschfeest.
L5847: HOORN, G. VAN. - De geheimenis van Delphi.
L1069: HOORNE, PHILIP. - Niets met jou.
Y8265: HOORNIK, ED. - Doodenherdenking in Dachau.
W9058: HOORNIK, ED. - De overlevende.
W2953: HOORNIK, ED. - De erfgenaam
M3733: HOORNIK, ED. - De zeewolf. Toneelstuk in drie bedrijven.
K3314: HOORNIK, ED. - Journalistiek proza en brieven.
K3472: HOORNIK, ED. - Kritisch proza.
K9436: HOORNIK, ED. (ED.). - Twee lentes. De beste gedichten uit "Werk" 1939 en "Criterium" 1940. Met een inleiding.
W6910: HOORNIK, ED. - Tweespalt, gedichten.
K7090: HOORNIK, ED. - Mattheus. Een Episch gedicht.
M0029: HOORNIK, ED. - Geboorte gevolgd door Mattheus en andere gedichten.
K3422: HOORNIK, ED. - Kritisch proza.
B7699: HOORNIK, ED. - Vijf gedichten: Mattheus, Geboorte, Requiem, De vis, De overweg.
K8818: HOORNIK, ED. - Een liefde.
M1719: HOORNIK, ED. - Dramatisch werk.
H2101: HOORNIK, ED. - Mattheus.
P0245: HOORNIK, ED. - Verhalend proza.
T8879: HOORNIK, ED. - Achter de bergen.
H0999: HOORNIK, ED. - Kains geslacht. Toneelspel in drie bedrijven.
Y5354: HOORNIK, ED. - Krantenknipsels van/over Ed Hoornik.
L9099: HOORNIK. ED. - J. Greshoff dichter en moralist.
B0969: HOORNIK, ED. - Mijn dochter en ik. Teekening van J.S. Sjollema.
H2219: HOORNIK, ED. - Momentopnamen.
Y5578: HOORNIK, ED. - Het kind in de poŽzie.
A0714: HOORNIK, ED. - Toetssteen.
B9391: HOORNIK, ED. EN A.A.M. STOLS. - Geld verdienen zal ik er nooit aan. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols 1938-1954.
M1713: HOORNIK, ED. - De vingerwijzing.
R3994: HOORNIK, ED. - Steenen.
W5826: HOORNIK, ED. - De bezoeker. Toneelspel in drie bedrijven.
T5952: HOORNWEG, P. - Hoe het is en hoe het moet.
T4654: HOORWEG, CORRADO. - Van Mathilde tot Mei. De dichters van 1880 en de vriendschapssonnetten van Jacques Perk en Willem Kloos.
Y4928: HOOYKAAS, C. - Tovenarij op Bali. Magische tekeningen uit twee Leidse collecties. Bijeengebracht en toegelicht.
B5411: HOOYKAAS, SJOUKJE (ED.). - Schrijven is het niet alleen. Bibliografie van J.C. Brandt Corstius 1908-1973.
R6246: HOOYMAN, J.H. - Dr. Schaepman en de emancipatie der Katholieken.
T4546: HOPKINS, CLAUDE C. - Reclame. (mijn levenswerk).
Y8293: HOPMAN, FRITS. - Het kruispunt en nog een verhaal.
T1472: HOPMAN, FRITS. - De schoonheidsbacil.
Y1205: HOPMAN, J.C. - Cuno van Valkenstein en De Kruisvaarders. Verhalen uit de Middeleeuwen.
T4922: HOPMAN-KWAST, N.C. - Goudsterretje. Kinder-Operette in vier bedrijven. Muziek van Jac. Bonset.
Y6638: HOPMAN, FRITS. - De proeftijd, uitgewerkt fragment van een dagboek.
H4943: HOPPE, FELICITAS. - Pigafetta. Vertaling Tinke Davids.
R2713: HOPPENBROUWERS, H.W. E.A. - De Slangenburg. Kasteel, park en bewoners.
L5153: HOPPENBROUWERS, HENRICUS A.M. - Recherches sur la terminologie du Martyre de Tertullien a Lactance.
R4158: HOPPENBROUWERS, FRANS. - Tijdloos verweer.
R0026: HOPPER, RIKA. - Levensbeeld van Rika Hopper.
W9128: HORA ADEMA, WIM EN ED. HOORNIK. - Tussen de anderen.
B8387: HORA SICCAMA, J.H. - Aanteekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch Genootschap uitgegeven Register op de Journalen van Constantijn Huygens den Zoon.
B3211: HORA ADEMA, WIM. - De rijstebrijberg.
L4357: HORA ADEMA, W.R. - Dichterlijk Auteurstestament, 1876-18/19 April 1905.
L7003: HORATIUS. QUINTUS, FLACCUS. - Liederen. Nagevolgd en toegelicht door A. Rutgers van der Loeff.
K7750: HORATIUS. - Epoden. Vertaald door Piet Schrijvers.
T8437: HORATIUS. - Liederen uit mijn landhuis. Vijftig gedichten van Horatius. Vertaald door Anton van Wilderode. Tekeningen: Hugo Heyens.
B6674: HORATIUS. - Oden en Epoden. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Louis van de Laar.
B3053: HORATIUS. - Brieven in proza vertaald en met inleidingen en ophelderende aanteekeningen voorzien door W.G. van der Weerd.
Y7279: HORATIUS. - Liederen uit mijn landhuis. Vijftig gedichten van Horatius. Vertaald door Anton van Wilderode. Tekeningen: Hugo Heyens.
Y2748: HORATIUS. [ANTHONI JANSZEN VAN TERGOES EN ANDERE DICHTERS]. - De Leermeester der Zeden, vertoont in Horatius Zinnebeelden, Lierzangen, enz. Lof van 't Landleven, en Bespiegeling op 't leven der Menschen, Verbeeld in de Vier Getyden des Jaars. Met vŽele Uitmuntende Versen vermeerdert.
L5102: HORBACH, KARL F.E. - Ibsens Dramen als Erlebnisdichtung. Vorstudien zur Erkenntnis seines Weltbildes und seiner Weltanschauung. I. Die Dichtungen der Werdezeit.
R1118: HORKHEIMER, MAX EN HERBERT MARCUSE. - Filosofie en kritische theorie. Vertaling Ilonka de Lange. Keuze, inleiding en aantekeningen van Michiel Korthals.
K2329: HORNBOSTEL, WILHELM. - Blicke in verborgene Schatzkammern. Mittelalterliche Handschriften und Miniaturen aus Hamburger Sammlungen.
M0011: HORNE, ROBERT. - Paper for Books. A compehensive survey of the various types of paper used in book production. illustrated by members of the Society of Industrial Artists.
B6058: HORNING, H.A. - Spreuken en spreekwoorden op het godsdienstig leven toegepast.
R4050: HORNING, H.A. - Spreuken en spreekwoorden op het godsdienstig leven toegepast. Tweede bundel. ABC.
T9340: HORNIUS, GEORGIUS. - Kerkelyke en Wereldlyke historie, van de Scheppinge des Werelts tot 't Jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven. In het Nederduyts vertaalt. Waer aen is by gevoegt de Kerkelyke en Wereldlyke Historie sedert den jare 1666, tot 1684 door Balthazar Becker. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696 door Melchior Leydekker.
L6092: HORNMAN, WIM. - De Jantjes. De oorlog kwam toch.
B2130: HORNOIS, GERARD DE. - Mijn poppenkast. Een werkboek.
K9691: HORNUNG, CLARENCE P. - Designs & Devices. 1836 basic designs and their variations by one of America's foremost industrial and graphic designers.
B8968: HORNUNG, CLARENCE P. - Allover Patterns for Designers and Crafstmen.
K0298: HORNUNG, CLARENCE P. (ED.). - An old-fashioned Christmas in illustration & decoration.
K9689: HORNUNG, CLARENCE P. (ED.). - Early Advertising Alphabets, Initials and Typographic Ornaments.
H0161: HORODISCH, ABRAHAM. - De Arte et Libris. Festschrift Erasmus 1934-1984.
B9860: HORODISCH, ABRAHAM. - The book and the printing press in printer's marks of the fifteenth & sixteenth centuries.
R4982: [WILDE] HORODISCH, ABRAHAM. - Oscar Wilde's Ballad of Reading Gaol. A bibliographical study.
T9488: HORODISCH, ABRAHAM. - Buchillustration in der Philatelie.
T6449: HORODISCH, A. - Buchwesen und Bibliophilie in der modernen amerikanischen Karikatur.
L2149: HORODISCH, ABRAHAM. - De legende van Rabbi Elia den Eenvoudige. Vertaling V.E. van Vriesland.
T5749: HORREUS DE HAAS, G. - De levende keten. Preek gewijd aan de blauwe week.
R9298: HORREUS DE HAAS, G. - Mussert en het Nationaal-Socialisme in Nederland. Debatrede.
T9037: HORREUS DE HAAS, G. - Socialisme en levenbeschouwing.
T5602: HORREUS DE HAAS, G. - De eenheid der aarde.
T5898: HORREUS DE HAAS, G. - De zekerheid van het socialisme.
L5051: HORSMAN, GEERTRUIDA C. - Luis Zapata. Varia historia (Miscelanea) I.
C1050: [MULTATULI] HORSMAN, ANNET. - Anekdoten over Multatuli. Uit authentieke bronnen bijeengebracht.
Y7188: [MULTATULI] HORSMAN, ANNET. - Anekdoten over Multatuli. Uit authentieke bronnen bijeengebracht.
W0109: HORST, NIS VAN DER. - Met Wolf is alles in orde.
T9405: HORST, G.K. VAN DER. - Waarom ik als S.D.A.P.er het Manifest Mobiliseeren onderteekende.
R3900: [SPINOZA] HORST, ALEX D. VAN DER. - Leer en Leven van Benedictus de Spinoza.
Y7207: HORST, TONNY VAN DER. - Ik schreef een kerstverhaal voor jonge meisjes. Met teekeningen van Henk van den Idsert.
Y5130: HORST, LIESBETH VAN DER. - Verstopt Vervalst Verzameld. De collectie van het Verzetsmuseum Amsterdam.
H8400: HORST, HANS VAN DER. - Louis Couperus' Zijlijnen. Versieringen uit zijn handschriften, in breder perspectief.
H7981: HORST, ATIE VAN DER EN ELLY KOEN. - Guide to the International Archives and Collections at the IISH, Amsterdam.
K1767: HORST, KOERT VAN DER AND JOHANN-CHRISTIAN KLAMT. - Master and Miniatures. Proceedings of the Congres on Medieval Manuscript Illumination in the Northern Netherlands (Utrecht, 10-13 December 1989).
K2267: HORSTEN, J.L. - Stemmen van verre en dichtebij. Tweede deeltje: Vondel-poŽzie.
Y7342: HORSTING-BOERMA, A.A.M. - Tot over de Oren...
W2369: HORWITZ, JULIUS. - Harlem. Vertaling Lisette Lewin.
Y3428: HOSHINO, KEN. (COLLECTED). - A little book of Japanese wisdom.
T1964: HOSKYNS,E. & DAVEY, N.EN B. - Het raadsel van het Nieuwe Testament. Vertaald door J.P. Enklaar.
T0855: HOSPERS-JANSEN, ANNA M.A. - Tacitus over de Joden. Hist. 5, 2-13.
L8962: HOSPERS, J.H. - Twee problemen betreffende het Aramees van het Boek Daniel.
B2293: HOSSEINI, KHALED. - Duizend schitterende zonnen. Vertaling W. Hansen.
B2048: HOSSEINI, KHALED. - De vliegeraar. Vertaling Miebeth van Horn.
K6814: HOTCHNER, A.E. - Papa Hemingway. Persoonlijke herinneringen van... Vertaling G. Messelaar.
B2667: HOTTOIS, ISABELLE (ED.). - De muziekiconografie in de handschriften van de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
T8904: HOTZ, F.B. - Eb en vloed en andere verhalen.
K1692: HOTZ, F.B. - Ernstvuurwerk. Verhalen.
M2012: HOUBEN, PIET-HEIN. - Stille sonnetten.
H0182: HOUBEN, H.H. - Der ewige Zensor. Langs- und Querschnitte durch die Geschichte der Buch- und Theaterzensur.
B6963: HOUBEN, PIET-HEIN. - Silhouet. Gedichten.
Y1465: HOUBRAKEN, ARN. - De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen door Arn. Houbraken. Bewerkt door P.T.A. Swillens en een voorwoord door W. Vogelsang. Deel II.
Y1464: HOUBRAKEN, ARN. - De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen door Arn. Houbraken. Bewerkt door P.T.A. Swillens en een voorwoord door W. Vogelsang. Deel I.
B3081: HOUCKE, STAN VAN. - Het fenomeen flik. Poging tot ontrafeling.
L9128: HOUGHTON, CLAUDE. - De dodende droom. Vertaling.
H3296: HOUKIND, MEES. - Kroniek van een blauwe maandag. Verhalen.
B3782: HOULET, JACQUES. - Chateaux of France.
R9262: HOUPST, E.W. - De weg der gepeinzen. Sonnetten.
B2175: HOUSEN, JAN / J. ROOSEN / J. ROUX / D. CALUWE. (ED.). - Vinger. Voortzetting van het blad Filtraat.
R6321: HOUSMAN, L. - Van Sint Franciscus: negen taferelen uit het leven van de Poverello. In de vertaling van Wies Moens.
R8176: HOUSMAN, LAURENCE WIES MOENS. - Van Sint Franciscus. Negen taferelen uit het leven van de Poverello. Vertaling van Wies Moens.
B3698: HOUSMAN, L. - Negen taferelen uit het leven van de Poverello. Van Sint Franciscus. II: De blindeman. In de vertaling van Wies Moens.
H1835: HOUSTON, JEAN / DIANA VANDENBERG. - Een vrouwelijke scheppingsmythe / A feminine myth of creation.
B4203: HOUSZ, WILLEM INGEN. - Art. 151 Gemeentewet in verband met het strafwetboek.
Y1532: HET GROEN HOUT. - Het Groen Hout. Maandschrift van de Unie van Katholieke Studentenvereenigingen in Nederland. 2e jaargang nr. 10. Mei-Juni 1940.
L8372: HOUT, W.N. VAN DER. - Over de krant. Haar wording, wezen en werk. Een reeks artikelen.
B4304: HOUT, JAN VAN. - Voorrede tot het gezelschap. Voorrede bij zijn vertaling van Buchanans Franciscanus.
T6327: HOUT, W.N. VAN DER. - De psychologie van de pers.
L1301: HOUTE, I.C. VAN. - Over den opvoeder.
R0834: HOUTEN, T.B. VAN. - Lijst der publicaties van Dr. H.J. Pos.
Y5593: HOUTEN, BOUDEWIJN VAN. - In de schaduw der Rijken en andere verhalen.
Y3587: VAN HOUTEN. - Van Houten's eigen tijdschrift, december 1936.
T7445: HOUTHAKKER, B. - Hollands porselein. Collectie B. Houthakker.
Y8406: HOUTINCK, H. - In het vuur.
T7692: HOUTMAN, MAARTEN. - The detail the sorcerer's apprentice overlooked.
T3061: HOUTMAN, JUR. W. - Vlaamse & Waalse documenten over Federalisme.
M6986: HOUTS, CHRIS VAN. - 40 (veertig) vergezichten. Voorwoord Nelleke Noordervliet.
L2211: HOUTWIPPER, G. - De kostprijsboekhouding voor boekdrukkerijen.
T7400: HOUVEN VAN OORDT, H.C. V.D. (RED). - Zuiderzee-Vereeniging. Oeconomische en finantieele beschouwingen van het dagelijksch bestuur.
W9815: HOUWEN, L.A.J.R. AND A.A. MACDONALD (ED.). - Loyal Letters. Studies on Mediaeval Alliterative Poetry & Prose.
T5893: HOUWENS POST, H. - Het leven van den vernuftigen Ridder Don Miguel de Cervantes Saavedra.
Y7212: HOUWINK, ROEL. - Muziek omkranst de stilte.
B8899: HOUWINK, R. E.A. - J.K. van Eerbeek 22 Juli 1898 - 5 November 1937.
L1207: HOUWINK, ROEL. - Persoonlijke herinneringen aan Marsman.
Y6193: HOUWINK, PAULINE / SJOERD DE JONG. - Watertorens in Nederland (1856-1915).
W6171: HOUWINK, ROEL. - Strophen en andere gedichten.
Y6711: HOUWINK, ROEL. - Het raadsel Achterberg.
R3098: HOUWINK, R. - Inleiding tot de hedendaagsche Nederlandsche Letterkunde.
Y0071: HOUX, P.J.G. - En toch zijn er Belgen. Een antwoord aan Dr. Paardekooper.
L6538: HOVE, VICTOR TEN. - Ongeschreven wetten.
B8987: [SPINOZA] HOVEN, M.J. VAN DEN. - Petrus van Balen en Spinoza over de verbetering van het verstand.
Y7900: HOVEN, PAUL VAN DEN. - De naburige herder. Een gedicht.
T6110: HOVEN VAN GENDEREN, H.A. VAN DEN EN P.A. DE ROVER. - D'Oranjeboom bloeit!
T6109: HOVEN VAN GENDEREN, H.A. VAN DEN EN P.A. DE ROVER. - D'Oranjeboom bloeit!
T7847: HOVENS GREVE, G. - De Officier en het Huwelijk. Naar aanleiding van de motie Dr. Lely over Het huwen van Officieren.
T1214: HOVING, J. - Godsdienst Opium?
T5970: HOVING, J. - Goedereneconomie en menscheneconomie.
T5832: HOVING, J. - Jodenhaat. Twee redevoeringen gehouden voor de microfoon van de Vrijdenkers-Radio-Omroepvereniging: 1934 en 1935 en een te houden voor de V.A.R.A. op 9 Augustus 1935 door R.C.C. verboden.
T7296: HOVING, JAN. - God, 't vijfde rad aan den socialistischen wagen. Strijdschrift tegen het godsdienstig bestanddeel van het religieus-socialisme.
L8924: HOVT, W.N. VAN DER. - Over de krant haar worden, wezen en werk. Een reeks artikelen.
T4798: HOVY, H.W. - Stembusroeping.
T4118: HOVY, HENDRIK W. - De Nationale Beteekenis van het Ministerie-Heemskerk.
T4951: HOVY, A.J. - Een kort woord over weezenverpleging in het algemeen en de plannen tot stichting van een nieuw Diaconie-Weeshuis in het bijzonder.
R5178: HOWARD-HILL, T.H. - Bibliography of British Literary Bibliographies.
W2048: HOWELER, MARIJKE. - Ernesto.
H9639: HOWELER, MARIJKE. - Van geluk gesproken.
M4723: HOWELER, MARIJKE. - Mooi was Maria. Verhalen.
B2872: HOWELER, MARIJKE. - Onder de gordel.
B1758: HOWELER, H.A. - De Franse vertaling Sara Burgerhart. Voorlopige mededelingen.
K7850: HOWELER, MARIJKE. - Jij mag de kaarsjes uitblazen.
Y4799: HOWELER, H.A. - Archivalia betreffende Aagje Deken, Betje Wolff en personen uit haar kring.
A0814: HOWELER, MARIJKE. - Tobias.
H8542: HOWELER, MARIJKE. - Geef mij maar geld.
R2200: HOWELL, MICHAEL AND PETER FORD. - The true history of the Elephant Man.
T6611: HOWLAND, CHARLES A. - Amerika's buitenlandsche politiek. Vragen en antwoorden.
T0149: HOYER, A.G.E. - Het eerste Fransche boekje met plaatjes. Voorlooper van het geillustreerd Fransch leerboek. Naar een geheel nieuw en oorspronkelijk plan.
M3562: HOYER, GEORGE. - Boris Alexandrowitsch Bjelkin. Een verhaal uit Sovjet-Rusland.
R9115: HOYER, GEORGE. - Simon reist per spoor.
M3564: HOYER, GEORGE. - 7 stompjes kaars.
T4234: HOYNCK VAN PAPENDRECHTS, A. - Gedenkschrift van de Tabak Maatschappij Arendsburg. Ter gelegenheid van haar Vijftigjarig bestaan 1877 - 1927.
Y4622: HRACHOWINA, CARL. - Initialen, Alphabete und Randleisten Verschiedener Kunstepoche. k.k. ÷sterr. Museum fŁr Kunst und Industrie.
H8732: HUANG, LISA. - Dromen van een ommuurde stad.
T0298: HUBBARD, ELBERT. - Little Journeys to the Homes of Great Business Men - James J. Hill.
Y3408: HUBBARD, ELBERT. - The Man of Sorrows.
Y3355: HUBBARD, E. HESKETH (ED.). - On making & collecting etchings. A handbook for etchers, students and collectors written by members of the Print Society.
R9986: [SPINOZA] HUBBELING, H.G. - Spinoza.
T0095: [SPINOZA] HUBBELING, H.G. - Spinoza.
R3799: [SPINOZA] HUBBELING, H.G. - De studie van het Spinozisme in Nederland sedert de Tweede Wereldoorog.
K0425: HUBBEN, HUB. - Boekengek.
Y3852: HUBBEN, HUB. - Laatste Loodjes.
Y2157: HUBER, ZACHARIA. - In obitum illustrissimi et excellentissimi viri Guilielmi ab Haren (...). Oratio habita publice & solenniter in templo academiae Frisiacae.
R7663: HUBERMONT, PIERRE. - Dertien man in de mijn. Uit het Fransch vertaald door L. Roelandt. Nawoord M. Premsela.
T0114: STUERS CHARLES HUBERT DE. - Het lithografisch werk van August Allebe. Beschrijvende catalogus met inleiding.
W7230: HUBREGTSE, SJAAK (ED.). - The aesthetic world of Jan van Krimpen, book designer and typographer.
K1949: HUBREGTSE, SJAAK. - Tussen droom en dood. Verhalen uit de negentiende eeuw.
T7119: [COHEN] HUCH, FRIEDRICH. - Pitt en Fox. Vertaling van S.J. Barentz-Schonberg.
Y5641: HUDDE, JOHANNES. - Johannes Hudde (1628-1704). Een groot geleerde die uiteindelijk niet voor de wetenschap koos. [Bevat de Nederlandse vertaling van Specilla circularia door Ad Davidse].
B5009: HUDIG, F.W. / JOZEF MULS / AUGUST VERMEYLEN. - Hulde aan de Gebroeders van Eyck bij de 500ste verjaring der Voltooing van het Lam Gods 1432 - 6 mei - 1932.
H5053: HUDSON, W.H. - De renaissance.
L0612: HUEBNER, F.M. - De romantische schilderkunst in de Nederlanden (1780-1850).
M7899: HUEBNER, F.M. - De tuin der lusten. Vertaling Puck Doyer. Inleiding Ben van Eysselsteijn.
L1283: HUEBNER, F.M. - Jeroen Bosch als mensch en kunstenaar. Verlucht met 25 afbeeldingen.
Y8741: HUELLE, PAWEL. - De tafel.
B0472: HUELSENBECK, RICHARD. - Phantastiese Gebeden. Vertaald door Hans van Weely.
L6288: HUENDER, WILHELMINA J. - De Engelsche geographie in de 20ste eeuw.
L0960: HUESE, J.F.A. - Studien. Mirabeau. / Willem de Clercq.
L2169: HUET, B. VAN. - De club uit Rustoord.
W2139: HUET, G.H.M. VAN. - Lezen en laten lezen. Beschouwingen over schrijvers en boeken. Twee delen.
M9638: HUET, G.H.M. VAN. - De geest van tegenspraak, negenenvijftig zandlopers.
R7227: HUET, MICHEL / ROGER AVERMAETE / HERMAN TEIRLINCK. - Ontdek Belgie. Foto's, onderschriften en een woord vooraf.
R0044: [TROELSTRA] HUETING, ERNEST / FRITS DE JONG EDZ. / ROB NEIJ. - Troelstra en het model van de nieuwe staat.
T2527: HUF, PAUL. - Nederlanders weest gewaarschuwd!
T1404: HUF, PAUL. - Ons Volk. Een karakteristiek in verzen. Samengesteld en voorzien van inleiding en toelichting.
T0242: HUF, OSCAR. - De sacramentshymnen van den H. Thomas van Aquino.
K0255: HUFFEL, N.G. VAN. - Encyclopedisch Handboek der Grafische Werkwijzen. Ten dienste van plaatdrukkers, uitgevers, beoefenaren der vrije kunsten en verzamelaars van prentkunst met 34 afbeeldingen tusschen den tekst.
B4597: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Drie boerenopstanden uit de veertiende eeuw. Vlaanderen, 1323-1328. Frankrijk, 1358. Engeland, 1381. Onderzoek naar het opstandig bewustzijn.
B5895: HUGENHOLTZ, R.A. - Gorter's Mei.
T6963: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Het militarisme in de Tweede Kamer.
T6932: HUGENHOLTZ, J.B.TH. - Kerk en vrede en haar strijd.
T7203: HUGENHOLTZ, J.B.TH. - Kerk en Vrede.
R9599: HUGENPOTH TOT DEN BERENCLAAUW, J.B. BARON. - Onze vermaken.
L9049: HUGENPOTH, J.B. BARON VAN. - 1868: Mijn droom. 1871: De revolutie.
R6942: HUGGON, JIM. - But Mr. Speaker, It would create Anarchy!.
A0569: HUGHES, LANGSTON. - Niet zonder lachen. Vertaling Manuel van Loggem.
T4226: HUGO, VICTOR. - De klokkenluider van de Notre Dame.
Y6433: HUGO, VICTOR. - Hernani of de Castillaansche eer. Drama in vijf bedrijven. Metrisch vertaald door Helene Swarth.
R6060: HUGO, VICTOR (TOEGESCHREVEN). - Christus in het Vaticaan. Vertaald door C.L. van de Weijer.
K5374: HUGUENOT VAN DER LINDE, A. - De Telegraaf. Het verhaal van een krant.
R7977: HUIG, HENK. - Twee en veertig etsen. Gevolgd door een nawoord van Jan van Wessem.
T0111: HUIJBERS, A.N.J. - Sonnetten en Liederen.
Y0188: HUIJBREGTS, MARC-MARIE. - Marc-Marie in stukjes.
L6003: HUIJBREGTS, JOSEPHUS N.A.M. - Frankrijk en het officie van Gregorius VII.
B4697: HUIJTS, J. - Het geval Meierhold: sociologisch impromptu.
T0775: HUINCKS, P.J.G. - Zwarte bladzijden.
T0496: HUISING, TH. H. - De Vakbeweging in Engeland, naar autenthieke bronnen bewerkt.
Y9014: HUISINGA BAKKER, PIETER. - Beschouwing van den ouden gebrekkelyken en sedert verbeterden trant onzer Nederduitsche versen.
L5828: HUISMAN, J.A. - Het Nederlands tussen dialect en Wereldtaal.
M4231: HUISMAN, SUZANNE. - De witte mummie.
Y6956: ZINGENDE HUISVROUW [= SONJA MEERSHOEK-VERSTEEG]. - Au bonheur des dames. Verzamelde verzen der zingende huisvrouw.
R3904: HUITEMA, T. - De voorspraak (Shafa'a) in den Islam.
R8509: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. - Groninger Volksverhalen voor 't merendeel verzameld door ... Bewerkt door K. ter Laan met foto's van F.G. Knol.
Y2532: HUIZENGA, L. EN K. VELDKAMP. - Zangmethode voor christelijke scholen. eerste en tweede deeltje.
T4966: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 5: De Central Pacific Spoorwegmaatschappij, de Obligatien California & Oregon en San Joaquin. De Union Pacific (Hoofdlijn), de Chicago-, Milwaukee & St. Paul Spoorweg-Maatschappijen, enz.
T4967: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 6: De Illinois Central, Pittsburg, Fort Wayne & Chicago, California Pacific, California Pacific Extension, Rockford Rock Island en St. Louis Spoorweg-Maatschappijen, het Vereenigd Bezit van Amerikaansche Hypothecaire Spoorweg-Obligatien, Spoorwegontvangsten.
T4964: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 3: De Missouri, Kansas en Texas Spoorweg-Maatschappij.
T4965: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 4: De Atlantic, Mississippi en Ohio, de Pittsburg, Fort Wayne en Chicago, de Chicago en Southwestern Spoorwegmaatschappijen, het Bijblad van het Amsterdamsch Effectenblad, Correspondentie over de Central Pacific, California & Oregon en San Joaquin Obligatien enz.
T4963: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 2: De Chicago en Northwestern en het Bijblad van het Amsterdamsch Effectenblad, de Chicago en Southwestern, Chicago Rock Island, Central Pacific, Union Pacific, Missouri- Kansas- en Texas- spoorwegmaatschappijen, de obligatien North-Western-Union enz.
W7423: HUIZINGA, LEONHARD. - Zes kaarsen voor Indie.
K5789: HUIZINGA, JOHAN. - Die Mittlerstellung der Niederlande zwischen West- und Mittleleuropa.
K8916: HUIZINGA, LEONHARD. - De gestroomlijnde wereld.
L2464: HUIZINGA, J. - De mensch en de beschaving.
K9492: HUIZINGA, J.H. - Postmerk Londen. Briefjes, brieven en prentbriefkaarten uit vooroologsch Engeland.
R5469: HUIZINGA, JOHAN. - Erasmo. Twee delen.
M8078: HUIZINGA, J. - Historische opstellen. Aangeboden aan J. Huizinga op 7 december 1942 door het Historisch Gezelschap te 's-Gravenhage.
B5190: HUIZINGA, LEONHARD. - Bezeten wereld.
B3770: HUIZINGA, J. - Herdenking van G.W. Kernkamp (20 November 1864 - 9 October 1943).
L2568: HUIZINGA, J. - Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw. Een schets en Hugo de Groot en zijn eeuw.
K6544: HUIZINGA, D.M. - Op 13.000 palen.
Y5897: [ERASMUS] HUIZINGA, JOHAN. - Erasmus.
R8898: HUIZINGA, J. - Briefwisseling 1894-1933. Drie delen.
H0656: HUIZINGA, J.H. - Tom, Dick en Harry.
P0292: HUIZINGA, LEONHARD. - Het Wilhelmus.
H4301: HUIZINGA, J. - Geschonden wereld. Een beschouwing over de kansen op herstel van onze beschaving.
B8438: HUIZINGA, LEONHARD. - De laatste karavaan. Met teekeningen van J.F. Doeve.
B9692: HUIZINGA, J. - Neutraliteit en vrijheid, waarheid en beschaving.
Y5996: [ERASMUS] HUIZINGA, J. - Erasmus.
L4091: HUIZINGA, J. - Hollandische Kultur des siebzehnten Jahrhunderts. Ihre sozialen Grundlagen und nationale Eigenart.
R1548: HUIZINGA, J. / JAN BLOKKER. - Nederland's geestesmerk 1934 / Gouden Ganzenveer 2003.
H5146: HUIZINGA, J. - Natuurbeeld en historiebeeld in de achtttiende eeuw.
R6943: HULKENBERG, RAYMOND. E.A. - Zwartboek Maagdenhuis (geheim).
B0547: HULKER, J. - Wie es was / Who was / Qui etait / Quien fue Rembrandt.
Y7937: HULKER, J. - Wie was / Who was / Qui etait / Wer warVincent van Gogh.
L1566: HULL-VERMAAS, E.P. VAN 'T. - De handschriften & incunabelen van het Rijksmuseum Twenthe.
R9655: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Twaalfde reeks. L. Lambrechts: Wij willen! H. Muyldermans: De Ooievaar. H. Broeckaert: Vrijersliedje. Willem van Ham: Zendelingsbede. H. Broeckaert: Van Jan de Mosselman. Rene De Clercq: Klompenliedeke.
R9656: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Dertiende reeks. H. Muyldermans: Kalme rust. H. Broeckaert: Het liedje van den beiaardier. Willem Gyssels: Paschen. L. Lambrechts: De voorspelling. H. Broeckaert: Stantje en Wantje. Willem Gyssels: Het meisje van den buiten.
R9649: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes Liederen. Derde reeks. L. Lambrechts: De wiegende mijnwerker. Rene De Clercq: Op Kerstdag. W. Gyssels: Hij die geen liedje zingen kan. Rene De Clercq: Hemelsche liefde. W. Gyssels: Marleentje. Hubert Melis: Kerstmislied.
R9650: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Vierde reeks. Willem Gyssels: Het boorlingsken / Moedertaal. Rene De Clercq: Ring-King / Mijn kleen, kleen dochterke. H. Broeckaert: Door wel en wee. C. De Visschere: Speldewerksterslied.
R9651: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Zevende reeks. H. Broeckaert: 't Kindeke slaapt. Rene De Clerq: De verhuizende meid / Jesus moeder. Theo Brakels: Vlaamsche kerstmis. L. Lambrechts: Brief uit Vlaanderen / De kwikstaart.
R9658: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Vijftiende reeks. Karel v.d. Oever: Aan mijn Belgen bij den Yser. L. Lambrechts: Het landje van belofte / Naar Scherpenheuvel / Wat moeder schreef. Bernard Bolle: Mijn Fientje. Naar een oud Vlaamsch liedje: Klaes die sprak zijn moeder aan.
R9660: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Zeventiende reeks. Brief uit Cezembre. De boeven van Fresnes. De Strijdzang der Houthakkers. De Verworpelingen van den Yzer. De Weezang van Auvours. Morgenrood.
T9204: HULLEBROECK, EM. EN GUSTAAF DEMEY. (GEDICHT). - Zonne-slapengaan. Tweezang of koor voor gelijke stemmen.
T9202: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Zesde reeks. Rene De Clercq: De Bietenbauw. Hemel-huis. Lapper Krispijn. Voor 't Kantkussen. Gustaaf De Mey: Liefdewandeling. H. Broeckaert: Van 't kosterken.
R9661: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Achttiende reeks. Albrecht Rodenbach: De Blauwvoet. L. Lambrechts: Het Wiegelied der Vlaamschgezinde Moeder. Remy Saen: Mijn paradijsje. L. Lambrechts: Het Kempsich Osseboerken. Jan Elinckx: De Brief van den Schacht. Jan F.E. Celliers: Vrijheidslied.
R7127: HULLEBROECK, EMIEL. - Zang en Strijd. Levensherinneringen. Inleiding Floris van der Mueren.
Y7591: HULLEBROECK, EMIEL. - Liederen. Eerste t/m veertiende reeks.
R9665: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Tweede reeks. Custaaf De Mey: Wiegeliedje / In mijn liefkens hoveken. Willem Gyssels: Marieken / Als 't Zondag is / Aan U alleen. L. Lambrechts: De jongens zeggen 't aan de meisjes.
R9662: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Negentiende reeks. Johan De Maegt: Het lied van Nele. L. Lambrechts: Padvinders, Vooruit! / De Regenvlaag / Het meisje van Amsterdam. H. Muyldermans: Schaap of Leeuw / De Horen.
R9557: HULLEMAN, FRANS. - Scheiding.
T3543: HULLEMAN, FRANS. - Heijermans herinneringen.
R9681: HULLEMAN, FRANS. - Stadsmenschen.
M7100: HULLEMAN, FRANS. - Heijermans herinneringen.
R9508: HULLEMAN, FRANS. - De lotgevallen van Franswatje Carelse.
Y3505: HULLEMAN, FRANS. - Mr. M.G.L. van Loghem (Fiora della Neve) 1849 - 3 April - 1929.
C0999: HULLEMAN, FRANS. - Heijermans herinneringen.
T6877: HULLEMAN, FRANS. - De avonturen van mijnheer Richard.
K1547: HULME, KERI. - De windeter/ Te Kaihau. Vertaling A. Bok.
M5981: HULME, KERI. - Kerewin. Vertaling Anneke Bok.
R5872: HULPAS, MARCEL & JAN WILLEM NIENHUYS. - Tussen Waarheid en Waanzin. Een encyclopedie der pseudo-wetenschappen.
Y4818: HULSBUS, JOOP. - En de zon werd rood. De ondergang van Nederlands IndiŽ en de hel van de Birma Spoorweg 1941-1945.
Y3148: HULSEBOSCH, TOM (ED.). - Margriet Winterboek 1956.
L5106: HULSHOF, FRANCISCUS J.H.A. - Alban Stolz in seiner Entwicklung als Schriftsteller.
B1984: HULSHOF, PAUL EN HENK VAN KERKWIJK. - Arthur en de lettervreter.
T7277: HULSHOFF, A.A. - De Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting te Salemba-Weltevreden.
B8631: HULSHOFF, A. - Klaas de Vries, Leeraar by de Doopsgezinden te Amsterdam, geschetst, in eene Lykrede.
R7185: HULSHOFF, MARGARETHA H. - Collectie Jeanne d'Arc. Schenking van H.E. Koopmans van Boekeren. Catalogus bewerkt door ...
L0857: HULSKER, JAN. - Van Gogh in close-up.
B0555: HULSKER, J. EN G. STUIVELING. - Van jaar tot jaar van boek tot boek. Hoogtepunten uit vijftig jaar Nederlandse letterkunde uitgezocht en ingeleid.
P0953: HULSKER, J. - Aart van der Leeuw. Leven en werk.
B9302: HULSKER, JAN. - Lotgenoten. Het leven van Vincent en Theo van Gogh.
B7379: HULSMAN, G. - Souvenirs en Phantasieen.
K8358: HULSMAN, G. - Guy Carlisle. Een zang van geloof en ongeloof.
M8321: HULSMAN, J.C. - Disciplina Vitae Scipio. Over de universiteiten van Nederland.
T7761: HULST, W.G. VAN DE. - Den vaderlandt ghetrouwe. Ter herinnering aan het veertigjarig regeringsjubileum van onze koningin 1898-1938.
K6835: HULST, W.G. VAN DE. - Stille dingen. Verzamelde schetsen.
T9012: HULST, WILLEM G. VAN DE. - Zeven verhalen.
T7674: HULST, J.W. VAN. - Kerk en Vakbeweging. Open brief over de verhouding van en kerk en vakbeweging aan Ds. J.J. Buskes Jr.
H7938: HULST, JOH. VAN DER. - Boek en druktechniek.
Y8665: HULST, WIECHER ANTHONIE. - Betjakrijders, hoeren, generaals en andere politici. Lotgevallen tijdens een reis door het 35-jarige IndonesiŽ.
L5070: HULST, ALEXANDER R. - Het karakter van den cultus in Deuteronomium.
L3025: HULST, LEO. - Weinige verzen.
T7387: HULSTIJN, WOUTER. - Ons dagelijksch brood. Een historische schets van dr. Sarphati's stichting de Maatschappij voor Meel- en Broodfabrieken.
T4583: HULSTYN, WOUTER. - Carillon. Verlucht met negen symbolische verbeeldingen door Chris Agterberg.
R6253: HULTEN, M.H.M. VAN. - De collectivisatie van de landbouw in de volksrepubliek Polen 1944-1960. (The collectivization of agriculture in the Polish Peole's Republic, 1944-1960).
W2206: HULTHEM, CHARLES. - Charles van Hulthem 1764 - 1832.
B3934: HULZEBOSCH, CLAIRE. - Een toevalligheid zien. Gedichten.
B3935: HULZEBOSCH, CLAIRE. - Hart met gaten. Gedichten.
Y7503: HULZEN, G. VAN. - Maria van Dalen. Eerste deel.
Y7502: HULZEN, G. VAN. - Cinematograaf. Tril-beelden.
T5094: HULZEN, G. VAN. - Vagabunden. (Zwervers). Einzig berechtigte Łbersetzung nach der 3.Originalauflage von E. Charlet.
T5115: HULZEN, GERARD VAN. - Tilly zijn kind. Geheel herziene, en door Alb. Hahn Jr. geillustreerde druk: Feestuitgave ter viering van het XXXV-jarig schrijverschap van den auteur - voorafgegaan door eenige waardeeringen van zijn letterkundigen arbeid.
T2776: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Eerste bundel.
T5096: HULZEN, G. VAN. - Zwervers.
Y6595: HULZEN, G. VAN. - Zwitserland. Geillustreerd.
T2778: HULZEN, G. VAN. - De zwarte wagen.
L1433: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Eerste bundel.
L0117: HULZEN, A. VAN. - Utrecht in de Patriottentijd.
B3895: HULZEN, G. VAN. - Aan 't lichtende strand.
T2764: HULZEN, G. VAN.2764 - Zwervers. Tweede boek.
T2765: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Tweede boek.
T2766: HULZEN, G. VAN. - Het nestje van Onze Lieve Heer.
T3164: HULZEN, G. VAN. - Annie Revers' uitvaart.
T3163: HULZEN, G. VAN. - Liefdestragedie.
T2950: HULZEN, G. VAN. - De belofte.
L9341: HULZEN, GERARD VAN. - De kinderen der rijken.
T1976: HULZEN, G. VAN. - De zwarte wagen.
T5109: HULZEN, G. VAN. - Wrakke levens.
T1664: HULZEN, G. VAN. - Liefdes tusschenspel.
Y8499: HULZEN, G. VAN. - De Witte Vallei. Een verhaal uit Davos.
T5110: HULZEN, G. VAN. - Wrakke levens.
T5118: HULZEN, G. VAN. - De dorre tuin. Schetsen en vertellingen.
T5112: HULZEN, G. VAN. - De man uit de slop. Populaire uitgave.
T0543: HULZEN, G. VAN. - De ontredderden. Eerste bundel. De ontredderden I en II.
Y5351: HULZEN, GERARD VAN - Krantenknipsels van/over Gerard van Hulzen.
T5100: HULZEN, G. VAN. - Zwervers.
R9380: HULZEN, G. VAN. - Getrouwd.
R9382: HULZEN, G. VAN. - Wrakke levens.
T5119: HULZEN, G. VAN. - De dorre tuin. Schetsen en vertellingen.
Y7204: HULZEN, G. VAN. - Een vrouwenbiecht. Roman.
T2691: HULZEN, G. VAN. - Het welig distelveld. Vier zede-verhalen.
T1673: HULZEN, G. VAN. - De belofte.
T2775: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Eerste bundel.
Y5047: HULZEN, JOH. VAN. - Onze Indische geschiedenis.
T5106: HULZEN, G. VAN. - Een vrouwenbiecht.
B7219: HULZEN, A.L. VAN. - De Lichtboei.
T5116: HULZEN, GERARD VAN. - Tilly zijn kind. Geheel herziene, en door Alb. Hahn Jr. geillustreerde druk: Feestuitgave ter viering van het XXXV-jarig schrijverschap van den auteur - voorafgegaan door eenige waardeeringen van zijn letterkundigen arbeid.
T5117: HULZEN, G. VAN. - De dorre tuin. Schetsen en vertellingen.
T5101: HULZEN, G. VAN. - Zwervers.
T5105: HULZEN, G. VAN. - Getrouwd.
Y5216: HULZEN, G. VAN. - Zwitserland. Geillustreerd.
T5111: HULZEN, G. VAN. - Zijn kind. Een zwerversroman.
T5104: HULZEN, G. VAN. - Getrouwd.
T5103: HULZEN, G. VAN. - Het nestje van Onze Lieve Heer.
R9415: HULZEN, G. VAN. - De man uit de slop. Populaire uitgave.
R9406: HULZEN, G. VAN. - Zijn kind. Een zwerversroman.
R9402: HULZEN, GERARD VAN. - Tilly zijn kind. Geheel herziene, en door Alb. Hahn Jr. geillustreerde druk: Feestuitgave ter viering van het XXXV-jarig schrijverschap van den auteur - voorafgegaan door eenige waardeeringen van zijn letterkundigen arbeid.
L2131: [BOON] HUMBEECK, KRIS. - Onder de giftige rook van Chipka. Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst. Samenstelling & research Kristoff Tilkin.
R8865: HUMBEECK, KRIS & KRISTOFF TILKIN. - Onder de giftige rook van Chipka. Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst.
L5080: [ERASMUS] HUMBERTCLAUDE, H. - Erasme et Luther. Leur Polemique sur le Libre arbitre.
W3908: HUMEZ, ALEXANDER & NICHOLAS. - A.B.C. et Cetera. The Life & Times of the Roman Alphabet.
Y4041: HUMFELD'S FINANCIER. - Humfeld's Financier. Financieel Economisch Orgaan. 12e jaargang 28 juli 1920. no 48. 13e jaargang 25 juni 1921. no 48. 14e jaargang 5 augustus 1922. no 60.
K0347: HUMMELCHEN, W. - De historische ontwikkeling van de rasterdiepdruk.
P0960: HUMMELEN, W.M.H. - De sinnekens in het rederijkersdrama.
M5338: HUNIK, M. / J. KLOOSTERMAN / J. ROGIER. - Over Buonarroti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers. Voor Arthur Lehning.
P0954: HUNIK, M. / J. KLOOSTERMAN / J. ROGIER. - Voor Arthur Lehning. Over Buonarroti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers.
M7327: HUNINK, MARIA. - De papieren van de revolutie. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 1935 - 1947.
L6679: HUNINK, MARIA. (ED.). - Uit het archief van Arthur Lehning. Documenten over de stichting van een bibliotheek voor politieke en sociale geschiedenis in Indonesie 1949 - 1952. Inleiding Jan Rogier.
T5876: EEN HUNNER. - Waakt voor vrouw en kind! (De voedsel-voorziening ten platte lande). Een ernstig woord aan de landarbeiders.
R6362: HUNNINGHER, BENJAMIN. - Het dramatische werk van Schimmel in verband met het Amsterdamsche tooneelleven in de negentiende eeuw.
A0749: HUNNINGHER, B. - Kruistocht op Broadway. Eugene O'Neill, Maxwell Anderson, Thornton Wilder, Tennessee Williams, Arthur Miller.
K8359: HUNNINGHER, B. - Toneel en werkelijkheid.
L8082: HUNTER, DAVID. - Opera and Song Books. Published in England 1703-1726.
K6501: HUPPERT, HILDE. - De dood in de ogen.
W5509: HUPSE, G.J. - Rondom het boek: een verkenning tussen manuscript en lezer.
H5569: HUPSE, G.J. - Weg van het boek. Geschiedenis en ontwikkeling van de grafische industrie en haar omgeving.
M2901: HUPSE, G.J. - Weg van het boek. Geschiedenis en ontwikkeling van de grafische industrie en haar omgeving.
R5295: HURD, ARCHIBLAD S. - Mr. Mckenna's billioenen budget. De man geinterviewd en zijn werk beoordeeld.
R5608: HURK, G. VAN DEN. - De Sint Josephkerk te Achteveld (U).
B4725: HURLIMANN, BETTINA. - Three Centuries of Children Books in Europe. Translated and edited by Brian W. Alderson.
W0170: HURLING, MAURICE. - The concert ventriloquist and children's entertainer.
T0663: [COHEN] HURST, FANNY. - Langs het leven. Vertaald door Jeanne van Schaik-Willing.
Y3082: HURTIG, CATARINA. - Prinsessen.
R6027: HUSEN, R. - Aan den Koning. 12 Mei 1874. Een gedicht.
M4355: HUSER, FRANCE. - Het huis der begeerte. Vertaald.
K5966: HUSGEN, LUCAS. - Nee, maar het gebeurt. Essays.
T8727: HUSSEM, W. - Verzen van Wang Wei (701-761).
L7858: HUTH, MICHAEL. - Blattwerk. Druckgrafik.
R3728: HUTNER, M. & KELLY, J. - A century for the Century. Fine printed books from 1900-1999.
B7664: HUTSCHENRUYTER, WOUTER. - Consonanten en dissonanten. Mijn herinneringen.
K7365: HUTTEN, BARONESS VON. - Pam als vijftigjarige. Vertaald W.J. Ankersmit.
L4949: HUTTER, ANTONIE. - Het constitutioneel familie-beeld bij de schizophrenie. Een onderzoek naar de psychotische en karakterologische belasting en naar de wijze van overerven.
T9601: HUTTON, EDWARD. - Giovanni Boccaccio. A biographical Study. With photogravure frontispiece & numerous other illustrations.
K6449: HUXLEY, ALDOUS. - De Gioconda glimlach / Het portret. Vertaling H. Balfoort.
H3240: HUXLEY, ALDOUS. - Het genie en de godin. Vertaald.
K1757: HUXLEY, ALDOUS. - Nonnen aan de lunch en andere verhalen. Vertaling M. Mok.
L8261: HUXLEY, JULIAN (ED.). - Language and communication.
Y8595: HUXLEY, ALDOUS. - De Gioconda glimlach / Het portret. Vertaling H. Balfoort.
K9467: HUYBERS, A. - Geestelijke liederen.
Y4974: HUYDECOPER VAN NIGTEVECHT, J.L.R. - Nieuw-Guinea het einde van een koloniaal beleid.
Y8830: HUYGEN, FREDERIKE; WILLIAM GRAATSMA E.A. - Complot rond een vierkant. De goodwilluitgaven van Drukkerij Rosbeek 1969-2006.
Y6731: HUYGEN, HUGO. - Waaiende bladeren. Een vlaag gedichten uit Gedichtentuin, Gedichtenwoud, Gedichtenzee en Het gestoorde verbond.
T0294: HUYGENS, CONSTANTYN. - Cluys-werck. Dichtstuk.
B5701: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Zes zedeprinten. Ingeleid en voorzien van annotatie en cultuurhistorische toelichting door een werkgroep van Utrechtse Neerlandici.
B1175: HUYGENS, CONSTANT. - Sneldichten menschen. Naar de autograaf uitgegeven en toegelicht door H. Bijlevens, M. van Drunen en P. Lavrijssen.
R6182: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Voet-maet rijm en reden. Bloemlezing uit Huygens gedichten door F.L. Zwaan.
Y6668: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Heilighe Daghen. Uitgegeven naar de eerste editie van 1645. Ingeleid en toegelicht door L.Strengholt.
Y6554: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Loslippige Constantijn. Een oefening in stillezen bijeengezocht uit de nijpdichten van de zeventiende-eeuwse calvinist en componist, hoveling en filosoof, geleerde en dichter Constantijn Huygens, 1596-1687 [etc.] In baldadige buien secuur geselecteerd door Har Scheepens.
T9594: HUYGENS, G.W. - De Nederlandse auteur en zijn publiek. Een sociologisch-litteraire studie over de ontwikkeling van het letterkundig leven in Nederland sinds de 18e eeuw.
B0030: HUYGENS, C. - Avondmaalsgedichten en Heilige Dagen. Uitgegeven en toegelicht door F.L. Zwaan.
H3893: HUYGENS, G.W. / HERMAN PLEIJ. E.V.A. - Weerwerk. Opstellen aangeboden aan Professor Dr. Garmt Stuiveling ter gelegenheid van zijn afscheid als Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
B6931: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Scheeps-praet. Ten overlijden van Prins Maurits.
L8414: HUYGENS, CONSTANTYN. - Costelick Mal en Voorhout. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs.
Y0921: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Hofwijck. Bezorgd en ingeleid door P.J.H. Vermeeren.
T5378: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Deel I-4: tekst. Deel: 5-6: aanteekeningen.
R2792: HUYGENS, G.W. - Lode Baekelmans.
B6010: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Rad van onrust. Gedichten. Samenstelling Rob Nieuwenhuys.
T8346: [MULTATULI] HUYGENS, G.W. (ED.). - Bloemlezing uit de werken van Multatuli.
M8529: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Rad van onrust.
B7916: HUYGENS, CONSTANTIJN. - De gedichten van Constantijn Huygens naar zijn handschrift uitgegeven door J.A. Worp. Negen delen.
B6071: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten. Met aanteekeningen van J. van Vloten. Eerste en Tweede deel + Derde en Vierde deel. In twee boeken.
R0256: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Deel I-4: tekst. Deel: 5-6: aanteekeningen.
T6209: HUYGENS, CORNELIE. - De liefde in het vrouwenleven voorheen en thans. Naar aanleiding van "De liefde in de vrouwenkwestie" van Anna de Savornin Lohman.
T1719: HUYGENS, CONSTANTIN. - 't Voor-hout ende 't Kostelick Mal.
A0896: HUYGHENS, CONSTANTIJN. - Heilighe Daghen. Uitgegeven naar de eerste editie van 1645. Ingeleid en toegelicht door L. Strengholt.
K7630: HUYSKENS, WIM. - Verbeelding te lijf.
B0287: HUYSKENS, WIM. - Schuine lyriek.
T4566: HUYSMAN, J.K. - Sainte Lydwine de Schiedam.
R6573: HUYSMANS, CAM. - Mantelius als Pamphletschrijver.
L5365: HUYSMANS, RUDOLF H.A. - Wazo van Luik in den ideeenstrijd zijner dagen.
Y8343: HUYSMANS, J.K. - Krantenknipsels 1958-1990 over J.K. Huysmans.
K9354: HUYSSE, A.C. - De officieele namen, synoniemen en de belangrijkste handels- en volksnamen der geneesmiddelen.
R1621: HYACINTH HERMANS, P. - Laatste reportage. Eenzame overpeinzingen over leven en geluk.
T3082: HYACINTH HERMANS, P. - Van mensen en dingen die mij voorbij gingen.
B9348: HYACINTH HERMANS, P. - De mensch en zijn engel. Verlucht met reproducties naar schilderijen van Rembrandt.
Y4101: DE HYDRA. - De Hydra. 4e jaargang Woensdag 22 Mei 1850 No. 24.
H3225: [ERASMUS] HYMA, ALBERT. - The life of Desiderius Erasmus.
T8775: IAMBE NR. 8. - Iambe. Literair Tijdschrift 2e jrg. nr. 8. Bevat o.a.: Hella Haasse. Franz Kafka. Mies Bouhuys. Ed. Leeflang en Carry van Bruggen.
R6449: IANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken.
T1509: IBARRURI, DOLORES (PASIONARIA). - De fascisten komen er niet door! (Los fascistas no passaran!)
B4822: IBOU, PAUL. - Iboubook. Kreatieve bladen. Pages creatives. Creative pages.
B9388: IBSEN, HENRIK. - De steunpilaren der maatschappij. Tooneelspel in vier bedrijven. Vertaling F. Kapteijn. Inleiding L. Simons.
Y6494: IBSEN, HENRIK. - Een vijand van 't volk. Tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaling Marg. Meijboom. Inleiding L.S.
Y6515: IBSEN, HENDRIK. - Mededingers naar de kroon. Historisch romantisch tooneelspel in vijf bedrijven. Uit het Noorsch door Marg. Meyboom. Inleiding L. Simons.
B9112: IBSEN, HENRIK. - John Gabriel Borkman. Tooneelspel in vier bedrijven. Naar de oorspronkelijke Noorse uitgave door J. Clant van der Mijll-Piepers.
R4425: IBSEN, HENRIK. - De steunpilaren der maatschappij. Tooneelspel in vier bedrijven. Vertaling F. Kapteijn. Inleiding L. Simons.
B7843: IBSEN, HENDRIK. - Brand. Dramatisch gedicht in vijf bedrijven. Vertaling J. Clant van der Mijll-Piepers.
T5971: IBURGERMAN, BATAVUS DEN [=IJZERMAN, A.W.]. - De ezel in de leeuwenhuid. Open brief van Batavus Burgerman, over de Nederlandsche Bolsjewiki, ter geruststelling van zijn mede-bourgeois.
T7662: ICARUS [=ERNST SCHNEIDER]. - The Wilhelmshaven revolt : a chapter of the revolutionary movement in the German navy, 1918-1919.
K4968: IDEMA, W.L. / AAD NUIS / D.W. FOKKEMA. - Oosterse literatuur. Een inleiding tot De Oosterse Bibliotheek.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

10/27