Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B3839: HOEK, ELS & SJAREL EX. E.A. - Geent op Bosch.
B0080: HOEK OSTENDE, J.H. VAN DEN. - Inventaris van het familie-archief Westerman.
B3708: HOEK, LUC VAN. - Het jaar van de late nachtmis.
M4899: HOEKEMA, C.P. / PETER KARSTKAREL / PH.H. BREUKER. - Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880) stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden.
R5958: HOEKMAN, P. / J. HOUKES EN O. KNOTTNERUS (ED.). - Een Eeuw Socialisme en Arbeidersbeweging in Groningen 1885-1985.
K6199: HOEKMAN, AART. - J.M.A. Biesheuvel, een bibliografie.
L0347: HOEKSMA, J. - Jacobus Bellamy.
M5270: HOEKSTRA, H.G. - Panopticum.
M0157: HOEKSTRA, HAN G. - Over Jan Campert.
K6638: HOEKSTRA, HAN G. (ED.). - In de donkere dagen voor kersttijd.... Een bundel kerstgedichten van en voor dezen tijd.
H0407: HOEKSTRA, HAN G. EN EVERT WERKMAN. - Nee en nog eens nee. Fotoboek van het verzet 1940-1945.
K3130: HOEKSTRA, HAN G. EN VICTOR E. VAN VRIESLAND (EDS.). - De muze op reis. Zijnde een bloemlezing van verzen handelend over de reislust, de reisangst, de uitreis, de thuisreis en de reiziger zelf. Bijeengebracht door en met een inleiding van ...
L5851: HOEKSTRA, J. - Vier Friese kronieken.
T7408: HOEN, WIENEKE 'T. - Dicht bij Elsschot.
L5666: [ERASMUS] HOENDERDAAL, G.J. - Erasmus.
B0122: HOEPERMANS, H. - Antwoord op het boekje van den Heer J.J. le Roy, getiteld: Zestal Brieven over de onfeilbaarheid van den Paus en van de Kerk van Rome; ter beantwoording der brieven van den Heer J.G. Lesage ten Broek.
T9430: HOEPLI, ULRICO. - Miscellanea di Rarita e Cvriosita Bibliografische e di Opere di varia cvltvra dal secolo XVI al XX.
T3562: HOEST, H. L'. - Uitlegging nopens de voornaamste wanspraaken in de Fransche taal.
L9065: HOET, JAN. E.A. - Op weg naar documenta IX.
L2251: HOETINK, H.R. (ED.). - The Royal Picture Gallery Maurtishuis.
K1758: HOETINK, H.R. (ED.). - Werner Kaegi als universeel historicus.
M5267: HOETINK, H.R. (SAMENG.) - Tekeningen van Rembrandt en zijn school. Catalogus van de verzameling in het Museum Boymans-van Beuningen deel I, afbeeldingen.
L9222: HOETINK, H.R. (ED.). - Franse tekeningen uit de 19e eeuw. Catalogus van de verzameling in het Museum Boymans-van Beuningen.
T7336: HOETINK, HENDRIK R. E.A. - Kort verslag van het verblijf van 85 Amsterdamsche gijzelaars in het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort 30 januari - 20 april 1942.
T2326: HOEVELL, W.R. VAN. - Uit het Indische Leven.
K9535: HOEVEN LEONHARD, J. VAN DER. - Het overheerschend gebruik van Duitsche Studieboeken bij ons Hoger Onderwijs en de invloed daarvan op onze taal.
R9292: HOEVEN LEONHARD, J. VAN DER. - Volksmisleiding.
A0133: HOEVEN, AMORIE VAN DEN. - Nagelaten leerredenen. Voorafgegaan door eene levens- en karakterschets des ontslapenen van de hand zijns vaders.
R8304: HOEVEN, J.H. VAN DER. - Galerij van beroemde Fransche tooneelspelers. Anecdotisch beschreven.
T6709: HOEVEN, W. VAN DER. - Een woord tot de Roomsch-Katholieke Arbeiders.
T3254: HOEVEN, H.D.A. VAN DER. - Een en ander over thee-bemesting.
T6578: HOEVEN LEONHARD, J. VAN DER. - Het belang des vaderlands in verband met het Pangermanisme.
R6037: HOEVERS, W. - Voor het feest en na het feest. Twee leerredenen. I: De goede en regte weg tot volksgeluk. II: Het lied van het ware volksleven.
K7687: HOEWAER, TRUDO. - Sakuntala. Gedicht.
T1225: HOF, J.J. - De Friesche Pers in de Branding,
R1896: HOF, J.J. - De Friesche pers in de branding. In tweeden aanleg.
R8731: HOFDIJK, W.J. - Brieven aan J.A. Alberdingk Thijm. Ingeleid en uitgegeven door E.M. de Ree.
T6075: HOFDIJK, W.J. - Eens Konings verjaardag. Levensschets van Z.M. Koning Willem III.
L8395: HOFDIJK, W.J. - Tafreelen uit de Geschiedenis der Ontwikkeling van het Nederlandsche Volk. In de Kunstzaal der Maatschappy Arti et Amicitiae. Toegelicht door...
L8744: HOFDIJK, W.J. - Weerklank van een echo. Alkmaar in 1573, kritische toonen uit de 'Dietsche Warande' onder het balkon.
B3227: HOFDIJK, W.J. - De jonker van Brederode. Met een brief aan den uitgever van Mr. J. van Lennep.
B7694: [ALMANAK] HOFDIJK, W.J. EN J.M.E. DERCKSEN (EDS.). - Aurora. Jaarboekjen voor 1878.
B6641: HOFDIJK, W.J. - Amsterdams opstanding 26 mei 1578. Een historiesch tafreel.
B7337: HOFDIJK, W.J. - De laatste dag van Heemskercks beleg (1359). Historiesch dramatiesch gedicht.
B7326: HOFDIJK, W.J. - Uit velerlei gaarden. Bijeengebracht door ...
T2750: HOFDIJK, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde voor Gymnasien en Zelf-onderricht.
B7857: [ALMANAK] HOFDIJK, W.J. (ED.). - Aurora. Jaarboekjen voor 1871.
B7858: [ALMANAK] HOFDIJK, W.J. (ED.). - Aurora. Jaarboekjen voor 1866.
R3928: HOFDIJK, W.J. - Het Rapport der Raadscommissie, benoemd in de vergadering van 19 december 1866, op den toetssteen gebracht.
T6288: HOFDIJK, W.J. - Aan Neerlands Koningin.
R6207: HOFDIJK, W.J. - Amsterdams opstanding 26 mei 1578. Een historiesch tafreel.
T7575: HOFER, J. - Proeve van een typologie van de jeugd van 12-20 jaar in de Friese Wouden (de Walden) vergeleken met die in de Friese Weidestreek.
L7447: HOFF, MARLIES. - Johanna Cornelia Ziesenis-Wattier. 'De grootste actrice van Europa'.
T1301: [SPINOZA] HÖFFDING, HARALD. - Spinozas Ethica. Analyse und Charakteristik.
T7060: HOFFEN, M.M. VAN. - Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1947.
B5961: HOFFHAM, O.C.F. - Gedichten.
C0775: HOFFMAN, ALICE. - Witte paarden. Vertaling Rita Vermeer.
W2357: HOFFMAN, ALICE. - Zevende hemel. Vertaling Mea Flothuis.
H4632: HOFFMAN, WILLEM. - Noord- en Zuidnederlandse sagen en legenden verteld door Willem Hoffman en gillustreerd door Stefan Mesker.
T4618: HOFFMAN, W.J.G. - Goed bewaren is sparen.
B6206: HOFFMAN, ALICE. - Twee gekke meiden. Vertaald door Lilian Schreuder.
T9937: [MULTATULI] HOFFMAN, THOM. - Een verborgen geschiedenis. [Deel 1].
M6333: HOFFMANN, PETER. - The history of the German resistance 1933 - 1945. Translated from the German by Richard Barry.
L7476: CASTRVM PEREGRINI LXXII-III-IV. MARGUERITE HOFFMANN. - Mein Weg mit Melchior Lechter. Ein Kunstler der Jahrhunderdwende, der Freund Stefan Georg.
T3513: HOFFMANN, HEINRICH. - Hitler erobert das deutsche Herz: erster Teil; Hitler in seiner Heimat, zweiter Teil; Hitler baut Grossdeutschland, dritter Teil; Hitler befreit Sudetenland.
R2964: HOFFMANN, E.T.A. - De gouden vaas. Een sprookje uit den nieuwen tijd. Vertaling Karel Wasch.
T5665: HOFFMANN, GEBR. - 75 Jahre Gebr. Hoffmann Grosbuchbinderei. eine Jubilaumsgabe in Verbindung Mit einer Abhandlung: Die Kultur des Bucheinbandes Von Prof. Dr. Julius Zeitler.
T9866: HOFFMANN, HEINRICH. - Der Triumph des Willens. Kampf und Aufstieg Adolf Hitlers und seiner Bewegung. Mit einem Geleitwort von Baldur von Schirach.
H1816: HOFFMANN, E.T.A. - Don Juan. Een ongelooflijke gebeurtenis die een bewonderaar op reis meemaakte. Vertaling A. Nonymus. Tekeningen Jaap Nieuwenhuis.
R4502: HOFFMANN, ADOLPH. - De Sociaal-Democraten komen! Een ware geschiedenis.
K5146: HOFLAND, H.J.A. - Geen tijd. Op zoek naar oorzaken en gevolgen van het moderne tijdgebrek. Met een inleiding van P.J. Bouman.
R2710: HOFMAN, BENO. - Daar gebeurde het in Groningen.
K3339: HOFMAN, E. - Dichtkunst, literaire kritiek en creativiteit in de Gereformeerde Gezindte. Met dichtersportretten van: Marinus Nijsse, Nel Benschop, Enny IJskes-Kooger.
L8012: HOFMAN PEERLKAMP, P. - C. Cornelii Taciti Agricola. Recensuit P. Hofman Peerlkamp.
R8846: HOFMAN, FRITS. - In het voorbij gaan. Novellistische schetsen.
L7804: HOFMANN, C. - Beroemde grafische werkers van voorheen.
H6124: HOFMANN, C. - Het papier en de druktechniek.
K8732: HOFMANN, C. - Typografen ABC. Illustrator: J. Ligter.
M6447: HOFMANN, GERT. - De filmverteller. Vertaald door Theodor Duquesnoy.
T6061: HOFMANN, GEORGE. - Nederland bovenal. 1898 - 1923 Jubileumsmarsch. Tekst en Muziek van George Hofmann, Piano-arrangement van Willem Ciere.
L7562: HOFMANN, RITZ EN JOACHIM SCHRECK. (EDS.). - Uber die grossen Stadte. Gedichte 1885 - 1967.
B7969: HOFMANN, C. - Typografen ABC. Illustraties van J. Ligter.
B9855: HOFMANN, C. - Typografen ABC. Illustraties van J. Ligter.
L8746: HOFMANNI PEERLKAMPI, PETRI. - De Vita et Moribus R.I. Schimmelpennincki Libellus.
M5554: HOFMANNSTHAL, HUGO VAN. - Vijf vroege verzen in vertaling van Jan Colje met een inleidende brief van A. Roland Holst.
B3668: HOFNAR, DON. - Kort dus goed.
R8376: HOFSTEDE DE GROOT, P. - Zijn afzonderlijke scholen voor de verschillende kerkgenootschappen noodig of wenschelijk? Mededeelingen en opmerkingen.
T3325: HOFSTEDE, H.J. - Toespraak op den 20sten Februarij 1864 bij de vijftigste verjaring der verlossing van Gorinchem van de Fransche overheersching.
M3727: HOFSTRA, J.W. - Engelen van mensen.
M3725: HOFSTRA, JAN WILLEM. - Vanavond om een uur of acht.
M3726: HOFSTRA, PIM. - De Leeghwaters. Een vertelling.
H3912: HOFSTRA, PIM. - Ianus. Gedichten.
L5531: HOFSTRA, S. - Afrikaanse Volkenkunde problemen, plaats en betekenis.
K1270: HOFTIJZER, P.G. & O.S. LANKHORST. - Drukkers, boekverkopers en lezers in de Republiek. Een historiografische en bibliografische handleiding.
B8467: HOGENDORP, HENDRIK VAN. - De ontbinding der volksvertegenwoordiging in de constitutionele monarchie.
T4986: HOGENDORP, GYSBERT KAREL VAN. - Separation de la Hollande et de la Belgique. 22 Octobre 1830.
T9923: HOGERLAND, J. - Getallen van 1-20. Getallen 1-100. Getallen 1-1000. Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord. 4 deeltjes.
T0757: HOGERZEIL, TR. - Mela.
B2436: HOHOFF, CURT. - Wie schreibt man Literaturgeschichte?
R4265: HOITSEMA, C. - De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant. Bijdrage tot de kennis en ontwikkeling van het Noorden van ons land in verleden en toekomst.
R8879: HOITSEMA, C. - Nabetrachtingen over het rapport van de raadscommissie tot het instellen van een onderzoek inzake het beheer van den Gemeentelijken Woningbouw nabij het Ondiep te Utrecht.
W3291: HOKKE, DANA. - Gebroken wit.
L4740: HOL, ADRIANA R. - Een tegenstelling noord: Zuid in de Praeterita en Participia van de sterke werkwoorden. Een dialectgeografisch historisch onderzoek.
R5609: HOL, JACOBA B.L. - Moderne inzichten in den samenhang van de natuurkundige en de sociale aardrijkskunde.
T6674: HOL, JO VAN. - Proletarische Revolutie en Proletarische Jeugd.
T6015: HOL, RICHARD EN P.A.M. BOELE VAN HENSBROEK. - Van eene Koningsvrouwe. Gedicht van P.A.M. Boele van Hensbroek, muziek van Richard Hol.
T6082: HOL, RICHARD. - Volkzang: Vrije Zonen.
T6072: HOL, RICHARD. - Oranje en Nederland. Nationaal-Marsch voor Klavier vierhandig op de liederen De Oranjevaan en Vrije Zonen.
B0419: HOLANDA CAVALCANTI, GERALDO. - Memorias de um Tradutor de Poesia. Entrevista a Andreia Guerini e Dorothee de Bruchard.
H6879: HOLBEIN, HANS. - The dance of death. 41 woodcuts. Complete facsimile of the original 1538 French edition.
R0955: HOLBEIN, HANS. - Bilder des Todes.
B3775: HOLDA. - Een woord naar aanleiding van Anna de Savornin Lohman's : De liefde in de Vrouwenquestie.
M7740: HOLDEN, URSULA. - Speelgoed. Vertaling M. van Gelder.
K4442: HOLDER, ERIC. - De uitdaagster. Roman. Vertaald door Marianne Kaas.
C0475: HOLDER, MARYSE. - Ik wil niet ontsnappen. Brieven uit Mexico.
L3623: HOLDERLIN, FRIEDRICH. - Der Archipelagus. Vertaald fragment.
L6757: HOLK, ANDRE G.F. VAN. - The Semantic Spectrum of the Russian Infinitive.
R7020: HOLKEN, ANNIE VAN. - Waar het om gaat...
T7696: HOLL, HENRI DE. - De Kikkers en de Ganzen. Teekeningen van Greet Feuerstein.
T5294: HOLLA, HENRI B.S. EN FONS RAAIJMAAKERS. - De landverrader vrij? Rapport uitgebracht aan den Interprovincialen Raad der Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland (G.O.I.W.N.).
R4978: [WILDE] HOLLAND, VYVYAN. - Oscar Wilde and his world.
R1885: HOLLAND, JAN [= A.J. VITRINGA]. - Een gezellige avond in een geleerd gezelschap.
T2920: HOLLAND, JAN. [=ANNE JOHAN VITRINGA]. - Als de eene hand de andere wascht.
B4972: HOLLAND, JAN. [=ANNE JOHAN VITRINGA]. - Als de eene hand de andere wascht.
B4883: HOLLANDER, A.N.J. DEN. - Het andere volk. Een verkenning van groepsoordeel en groepsbeeld.
K1827: HOLLANDER, A.N.J. DEN. - De verbeeldingswereld van Edgar Allen Poe en enkele tijdgenoten. Bijdrage tot Amerika's ideeengeschiedenis.
L2724: HOLLANDER, A.N.J. DEN. - Sociale beheersing in een Bengaalse stad.
T4117: HOLLANDER, J. - Is er oorzaak? De positie van de Gereformeerd Staatkundige Partij naast en tegenover de Anti-Revolutionaire.
T9478: HOLLANDER, A.N.J. DEN. - Een onfortuinlijk landbouwbedrijf in de Vereenigde Staten. Beschouwingen over de Tabaksboeren en Sigarettenfabrieken van North-Carolina.
B5826: HOLLANDER, EUGENE. - Die Karikatur und Satire in der Medizin. Mediko-kunsthistorische Studie.
B6315: HOLLANDER, A.N.J. DEN. - De Mustang en zijn sociale beteekenis in het Steppegebied van Noord Amerika.
R9631: HOLLANDER, A.N.J. DEN. - Een Onfortuinlijk Landbouwbedrijf in de Vereenigde Staten. Beschouwingen over de Tabaksboeren en Sigarettenfabrieken van North Carolina.
T3340: HOLLANDER, P.M. DEN. - De klokkenmaker.
T2135: HOLLANDER, J. [JAN]. - Het verraad der N.S.B.
T8810: HOLLEMAN, JET, LOEKE GROENENDAL EN SERVAAS GODDIJN. - Vandaag neem ik vrij.
L8409: HOLLENKAMP. - Geschiedenis der Kleederdrachten.
H8171: HOLLIDAY, PETER(ED.). - Eric Gill In Ditchling. Four essays.
T9720: HOLLINGHURST, ALAN. - De schoonheidslijn.
H2427: HOLMAN, THEODOR. - De laatste avond. Een wintervertelling.
H9881: HOLMAN, THEODOR. - Nog steeds alleen.
L9119: HOLMAN, THEODOR. - De laatste avond. Een wintervertelling.
T6364: HOLMAN, THEODOR. - De kistenmaker.
T9970: HOLMAN, THEO. - Theo, Theo. Een vriendschap in sonnetten.
MK0056: HOLME, C.G. (ED.). - Lettering of to-day.
W5632: HOLME, CHARLES. (ED.). - Daumier and Gavarni. With critical and biographical notes by Henri Frantz and Octave Uzanne.
MK0200: HOLME, RATHBONE & KATHLEEN M. FROST (EDS.). - Modern lettering and calligraphy. A sequel to "Lettering of today".
R6135: HOLME, CHARLES. - The Art of the Book.
H3190: HOLMES, RICHARD. - De feministe en de filosoof. Een liefdesgeschiedenis. Vertaling E. Dabekausen.
K4758: HOLMES, RICHARD. - Dubbelspoor. Over de biografie. Vertaling E. Dabekaussen.
T9935: HOLMES, RICHARD. - De biografie en de dood. Huizinga-lezing 1997.
K3681: HOLMES, RICHARD. - De feministe en de filosoof. Een liefdesgeschiedenis. Vertaling E. Dabekausen.
K5011: HOLSBERGEN, J.W. - De handschoenen van het verraad.
W6215: HOLSBERGEN, J.W. - De handschoenen van het verraad.
M1595: HOLSBERGEN, J.W. - Een koppel spreeuwen.
M9257: HOLSBERGEN, J.W. - Een koppel spreeuwen.
W6214: HOLSBERGEN, J.W. - Zakenmensen eerlijk als goud. of: het plan Frankrijk. Roman.
B4245: HOLSBERGEN, J.W. / RUDOLF GEEL. - Met een flik in bed.
H4503: HOLSBERGEN, J.W. - De neef uit Canada.
M4003: HOLSBERGEN, J.W. - Een bakkersdozijn. Dertien verhalen.
M3728: HOLSBERGEN, J.W. - Makkers en meisjes.
L8148: HOLSBERGEN, J.W. - Dat is 'De Clio' Mijnheer.
B4183: HOLSBERGEN, J.W. - Het pistool van de rekening.
B4184: HOLSBERGEN, J.W. - Het pistool van de rekening. Roman van een liefde.
M3729: HOLSBERGEN, J.W. - Tussen melk en bitter.
T9915: HOLST, A.A. - Beknopte Nederlandsche spraakleer. Herzien door J.H. Eggelte Pz.
T9894: PROGRAMMA. ONTWERP: R. ROLAND HOLST. - Programma Concertgebouw Maandag 24 Maart 1919. Dirigent Willem Mengelberg. Abonnementconcert Serie A No. 10.
B4268: HOLTMAAT, RIKKI. - De koningin van Lombardije. Verhalen.
B2996: HOLWERDA, A.E.J. - Kunnen wij niet anders worden? Een woord vooral tot zijn liberale landgenooten.
T9701: HOLZBERG, NIKLAS. - De roman in de oudheid.
H0726: HOLZER, HANS. - Encyclopedia of witchcraft & demonology.
H8660: HOMA, KORP. - Onze 80-urige oorlog. Belevenissen in-en-om de Grebbelinie.
L3144: HOMAN, JOHN. - Anno 1590.
T5871: HOMMES, J.P. - Loonwerk en zijne gevolgen... I. Theorie II. Practijk.
L9261: HOMMES, JOHANNES HERO. - Over de ontwikkeling van de Clavicula en het Sternum van vogels en zoogdieren.
T7549: HOMPESCH, GRAAF DE. - Hoe is ons heden? Hoe zal onze toekomst zijn? Twee vragen op politiek gebied.
T4551: HONDERS, H.J. - Uit de historie van de dorpskerk te Wassenaar.
W7895: HONDIUS, J.M. - Het bont gewaad.
T6943: HONDIUS, K.J. - Chemiese oorlog en militaire "voorlichting".
B5087: D'HONDT, GUSTAAF. - Van simpele menschen.
H7214: HONEY, W.B. - English Glass. With 8 plates in colour and 26 illustrations in black & white.
M3065: HONG KINGSTON, MAXINE. - Mannen uit China. Vertaling D. Houweling.
T3617: HONIG, PIET HEIN. - Annalen van de operagezelschappen in Nederland 1886-1995.
K9229: HONING, G.H. - De vreedzame strijd.
H8609: HONINGH, CHRIS. - De rinkelbom. Gedichten.
H7627: HONINGH, CHRIS. - De uitvinder.
R2210: HONISCH, DIETER (ED.). - Tendenzen der Zwanziger Jahre - 15. Europaische Kunstausstellung Berlin 1977.
T0554: HONORE NABER, L' S.P. - Walvischvaarten, overwinteringen en jachtbedrijven in het Hooge Noorden 1633-1635. Zes teksten verzameld en van aanteekeningen voorzien.
T0883: HONORE NABER, S.P. L' - A.E. Rambaldo Luitenant ter Zee der Tweede Klasse. Baanbreker voor de luchtvaart in Nederland, in West- en- Oost-Indie 1879-1911. Levenschets.
B5238: HONORE NABER, S.P. L'. & IRENE A. WRIGHT. - Piet Heyn en de Zilvervloot. Bescheiden uit Nederlandsche en Spaansche archieven.
T3118: HONSELAAR, BERT. - Vlucht naar Voren. Cellulair Journaal 1944.
M9341: HOOD, SINCLAIR. - The arts in prehistoric Greece. The Pelican history of art.
R4381: HOOF, FR. VAN. (INL. EN AANT.). - Hildebrand: Uit: Camera Obscura. Multatuli: Uit: Max Havelaar. Fr. van Eeden: Uit: De kleine Johannes.
T9320: EEN HOOFDONDERWIJZER. - Feestliedjes voor de school.
T3678: HOOFT, P.C. - Warenar. Met inleiding en aanteekeningen van J. Bergsma.
T2744: HOOFT, P.C. / FOKKE VEENSTRA. - Ethiek en Moraal bij P.C. Hooft. Twee Studies in renaissancistische Levensidealen. Bijlage: P.C. Hoofts, Dankbaar genoegen 1627.
L3088: HOOFT, H.PH. 'T. - De student Beets. Met een inleiding over humor. Met teekeningen van Louis Raemaekers.
A0750: HOOFT, P.C. - Gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Drie deeltjes.
H6909: HOOFT, P.C. - Gedichten. Volledige uitgave door F.A. Stoett. Tweede geheel herziene, opnieuw bewerkte en vermeerderde druk van de uitgave van P. Leendertz Wz. Twee delen.
H5000: HOOFT, P.C. - Granida. Naar het Amsterdamsche handschrift. Uitgegeven en toegelicht door A.A. Verdenius en A. Zijderveld.
L1455: HOOFT, P.C. - Granida. Naar het Amsterdamsche handschrift. Uitgegeven en toegelicht door A.A. Verdenius en A. Zijderveld.
H9574: HOOFT, P.C. - Lyrische poëzie. Nieuwe tekstuitgave door P. Tuynman bezorgd door G.P. van der Stroom. 2 dln. Deel I: Teksten, Deel II: Apparaat.
L1456: HOOFT, P.C. - P.C. Hooft's Granida. Uitgegeven door J.H. van den Bosch.
K5693: HOOFT, P.C. - P.C. Hooft's Nederlandse Historien in het kort. Samengesteld door M. Nijhoff.
L4974: HOOFT, P.C. - Warenar. Ingeleid en toegelicht door A.A. Keersmaekers.
A0766: HOOFT, P.C. - Warenar. Ingeleid en toegelicht door C. Kruyskamp.
M3910: HOOFT, P.C. / BREUGELMANS, R. E.A. - Hooft, Essays.
C0293: HOOFT, P.C. /TRICHT, H.W. VAN. - P.C. Hooft.
M8513: HOOFT, P.C. /TRICHT, H.W. VAN. - P.C. Hooft.
B0220: HOOFT, H.PH. 'T. - De student Beets. Met een inleiding over humor. Met teekeningen van Louis Raemaekers.
B3042: HOOFT, P.C. - Enkele gedichten van P.C. Hooft.
B4181: HOOFT, P.C. - Achilles en Polyxena. Ingeleid en geannoteerd door Th. C.J. van der Heijden.
B6070: HOOFT, P.C. - Bloemlezing uit De brieven van P.C. Hooft. Naar de handschriften bewerkt en met inleiding en aanteekeningen voorzien door G.F.C. van Nop.
B6644: HOOFT, P.C. - Baeto oft oorsprong der Hollanderen. Toegelicht door F.A. Stoett.
R5621: HOOFT, P.C. - Baeto. Van inleiding en aantekeningen voorzien door F. Veenstra.
T1163: HOOFT, P.C. & S. COSTER. - Warenar. Bezorgd door Jeroen Jansen.
K3816: HOOFT, P.C. - Baeto. Ingeleid en met aantekeningen voorzien door F. Veenstra.
T9437: HOOFT, G.B. 'T. - Feestgroet bij gelegenheid der vijfentwintigjarige echtvereeniging van hunne majesteiten den Koning en de Koningin der Nederlanden den 18 Junij 1864.
T7678: HOOFT, PIETER CORNELISZOON. - Proeven van staatkundige welsprekendheid, uit de Nederlandsche Historien van Pieter Corneliszoon Hooft. Voorafgegaan door eenige algemeene aanmerkingen over de welsprekendheid en door een beknopt overzigt van de geschiedenis der Nederlandsche welsprekendheid.
R5846: HOOFT, P.C. - Tekst der gedichten en der fragmenten uit het dramatisch werk van Piet Corneliszoon Hooft voor te dragen en op te voeren bij de herdenkingsfeesten in de Stadsschouwburg te Amsterdam mei 1947.
L1019: HOOFT, P.C. - Warenar. Met een inleiding en aanteekeningen van J. Bergsma.
R0136: HOOFT, JOTIE T' - Verzamelde proza.
L3222: HOOFT, P.C. - P.C. Hooft's Nederlandse Historien in het kort. Samengesteld door M. Nijhoff.
R0966: HOOFT, P.C. - Warenar. Ingeleid en toegelicht door Aug. Keersmaekers.
H9995: HOOFTMAN, HUGO. - Alles over Straalverkeersvliegtuigen. De vliegtuigen die alles anders maken en wat er aan voorafging.
L9316: HOOFTMAN, P. - Alphabetische woordenlijst, der meest algemeen gebruikelijke en voorkomende kunstwoorden van boomen, planten en bloemen.
R2453: HOOG, ALETTA. - Eeuwfeest.
H7820: HOOG, ELSE. - Uitreiking Martinus Nijhoffprijs voor Vertalingen 1971 aan Else Hoog en aan L. Roelandt op 26 januari 1971 te 's-Gravenhage.
M2246: HOOG, P DE/L. MELCHIOR. - Typografie. Voor belanghebbenden en belangstellendenop eenvoudige wijze verteld en uitgebeeld.
B0973: HOOG, G.C. VAN 'T. - Anthonis de Roovere.
T2373: HOOG, P.H. VAN DER. - Hoe eene vrouw het haar en het teint moet verzorgen. Cosmetische Causerieen.
R2499: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - De vlucht in het ijle.
K3364: HOOGENBEMT, ALBERT VAN / PIERRE H. DUBOIS. E.A. - Karel Jonckheere.
K6275: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - De opdracht van Zygmunt Sablinsky.
K3599: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - De stille man.
K9427: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - De stille man.
L3716: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - De stille man.
M5206: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - Vertrouwen in Ree.
L7651: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - Oppassen, Marie! 'n Gevaarlijke tijd.
L9790: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - De stille man.
T1399: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - Oppassen, Marie! 'n Gevaarlijke tijd.
R3899: HOOGENBOOM, A. / BERT GERLAGH / JAN STROOP. - De wereld van Christiaan Andriessen. Amsterdamse dagboektekeningen 1805-1808.
R2451: HOOGENDOORN, RIK. - He....... Hoogendoorn.
T9089: HOOGERDIJK, D.C. - De kleinrond- en dubbelletterstempels van Nederland met de prijsnoteringen.
K2035: HOOGERHUIS, S.S. - Werk & Criterium. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices.
H8433: HOOGERVORST, INGRID. - Woede. Roman.
B9673: HOOGEVEEN, HENRIETTE. - De Toekomstmaatschappij.
K3619: HOOGEWERFF, G.J. - Joannes Stalpart van der Wielen, zijn leven en keur uit zijne lyrische gedichten.
H2974: HOOGEWERFF, G.J. - De geschiedenis van de St. Lucasgilden in Nederland.
H5133: HOOGEWONING, FRANK COEN. - Van driehoeksoverleg tot wijkagent. De politie in overleg over sociale veiligheid in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.
L5002: HOOGMA, ROBERTUS P. - Der Einfluss Vergils auf die Carmina Latina Epigraphica. Eine Studie mit besonderer Berucksichtigung der metrisch-technischen Grundsatze der Entlehnung.
R8634: HOOGSLAG, JAC. N.D. - De sang yn Fryslan.
M3731: HOOGSTRAATEN, GERRIT. - De koningin van Antwerpen, verhalen.
P2018: HOOGSTRATEN, HARRY. - Dantes folio en de voltameter.
K8446: HOOGTE, A. VAN DER. - Het laatste uur. Een kroniek uit het na-oorlogse Indonesie.
M3730: HOOGTE, A. VAN DER. - Het laatste uur. Een kroniek uit het na-oorlogse Indonesie.
B5972: [MULTATULI] HOOGTEIJLING, JAAP. - Door de achterdeur naar binnen. Over de wording van Multatuli's Max Havelaar.
T7506: HOOGVELD, J.H.E.J. - De Heilige-Sacraments-processie.
B3680: HOOGVLIET, ARNOLD. - Abraham, de Aartsvader, in 12 boeken.
R4094: HOOGVLIET, J.M. - Kollewijn's taalbeweging. (Onze Nederlands'e spelling, de jongste voorstellen tot wijziging daarvan en allerlei, wat zich daaraan meer of minder onmiddellijk aansluit).
R5798: HOOIJBERG, J. - Vrij in Boeien.
B8949: HOOIJER, D. - Catwalk.
T8669: HOOIJER, D. - Sleur is een roofdier.
T1798: HOOLA VAN NOOTEN, J. - De Haarlemsche Courant. Eene humoristische voorlezing.
T6409: HOON, H. DE. - Bescheiden ter Opheldering van het Vraagstuk der Wielingen. Met kaart.
L5763: HOONHOUT, PETRUS. - Het latijn van Thomas van Celano. Biograaf van Sint Franciscus.
T9272: HOOP SCHEFFER, J.G.N. DE. - Inleiding door J.G.N. de Hoop Scheffer tot de bespreking van het onderwerp: Inrichting en werkkring van Plaatselijke Armenraden in de vergadering van 13 december 1909.
T9425: HOOP JR., ADRIAAN VAN DER. - Welkom in Nederland. Dicht-groete, toegezongen aan hare Koninklijke Hoogheid, de Erfprincesse van Oranje, geboren Vorstin van Wjurtemberg.
T4203: HOOP JR., A. VAN DER. - Han van IJsland. Dramatisch tafereel.
T0742: HOOP SCHEFFER, J.G. DE. - Doopsgezinde bijdragen.
W3374: HOORE, CEES VAN. - Groot licht.
B2718: HOOREWEDER, CARLOS VAN. - Hans Memling in het Sint-Janshospitaal Brugge.
L5847: HOORN, G. VAN. - De geheimenis van Delphi.
R6830: HOORN, WILLEM VAN. - Deze tijden, deze zeden. Erotiek en droom in Symbolisme en Psychoanalyse.
R9239: HOORN, SIMON A. VAN DEN. - De dood overwonnen, of een gesprek met kinderen over het christelijk Paaschfeest.
R0209: HOORN, HENRI VAN. [=H.P. VAN DEN AARDWEG]. - Tijl Uilenspiegel. Aan de Nederlandse jeugd verteld.
L1069: HOORNE, PHILIP. - Niets met jou.
K8818: HOORNIK, ED. - Een liefde.
K3472: HOORNIK, ED. - Kritisch proza.
W2953: HOORNIK, ED. - De erfgenaam
C2407: HOORNIK, ED. - De vingerwijzing.
M3733: HOORNIK, ED. - De zeewolf. Toneelstuk in drie bedrijven.
M1719: HOORNIK, ED. - Dramatisch werk.
M0029: HOORNIK, ED. - Geboorte gevolgd door Mattheus en andere gedichten.
M1721: HOORNIK, ED. - Journalistiek proza en brieven.
H0999: HOORNIK, ED. - Kains geslacht. Toneelspel in drie bedrijven.
K3422: HOORNIK, ED. - Kritisch proza.
H2101: HOORNIK, ED. - Mattheus.
K7090: HOORNIK, ED. - Mattheus. Een Episch gedicht.
H2219: HOORNIK, ED. - Momentopnamen.
A0714: HOORNIK, ED. - Toetssteen.
W6910: HOORNIK, ED. - Tweespalt, gedichten.
W7733: HOORNIK, ED. - Tweespalt. Gedichten.
P0245: HOORNIK, ED. - Verhalend proza.
K9436: HOORNIK, ED. (ED.). - Twee lentes. De beste gedichten uit "Werk" 1939 en "Criterium" 1940. Met een inleiding.
L9099: HOORNIK. ED. - J. Greshoff dichter en moralist.
B0969: HOORNIK, ED. - Mijn dochter en ik. Teekening van J.S. Sjollema.
B7699: HOORNIK, ED. - Vijf gedichten: Mattheus, Geboorte, Requiem, De vis, De overweg.
R3994: HOORNIK, ED. - Steenen.
B9391: HOORNIK, ED. EN A.A.M. STOLS. - Geld verdienen zal ik er nooit aan. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols 1938-1954.
W9058: HOORNIK, ED. - De overlevende.
W5826: HOORNIK, ED. - De bezoeker. Toneelspel in drie bedrijven.
T8879: HOORNIK, ED. - Achter de bergen.
T5952: HOORNWEG, P. - Hoe het is en hoe het moet.
T4654: HOORWEG, CORRADO. - Van Mathilde tot Mei. De dichters van 1880 en de vriendschapssonnetten van Jacques Perk en Willem Kloos.
L5504: HOOYKAAS, J. - Bevolkingsleer en gezinsbeperking.
B5411: HOOYKAAS, SJOUKJE (ED.). - Schrijven is het niet alleen. Bibliografie van J.C. Brandt Corstius 1908-1973.
R6246: HOOYMAN, J.H. - Dr. Schaepman en de emancipatie der Katholieken.
L8866: HOPKINS, ADAM. - Eyewitness Travel Guides: Madrid.
T4546: HOPKINS, CLAUDE C. - Reclame. (mijn levenswerk).
T1970: HOPMAN, FRITS. - In het voorbij gaan. Novellistische schetsen.
T4922: HOPMAN-KWAST, N.C. - Goudsterretje. Kinder-Operette in vier bedrijven. Muziek van Jac. Bonset.
T1472: HOPMAN, FRITS. - De schoonheidsbacil.
T0977: [COHEN] HOPMAN, FRITS. - De proeftijd, uitgewerkt fragment van een dagboek.
H4943: HOPPE, FELICITAS. - Pigafetta. Vertaling Tinke Davids.
R2713: HOPPENBROUWERS, H.W. E.A. - De Slangenburg. Kasteel, park en bewoners.
L5153: HOPPENBROUWERS, HENRICUS A.M. - Recherches sur la terminologie du Martyre de Tertullien a Lactance.
R4158: HOPPENBROUWERS, FRANS. - Tijdloos verweer.
R0026: HOPPER, RIKA. - Levensbeeld van Rika Hopper.
T6131: HORA ADEMA, W.R. - Oranje Boven! 1813-1913. Gedichten.
L4357: HORA ADEMA, W.R. - Dichterlijk Auteurstestament, 1876-18/19 April 1905.
W9128: HORA ADEMA, WIM EN ED. HOORNIK. - Tussen de anderen.
T3221: HORA ADEMA, J. - Astrale liefde. (Tweede omgewerkte druk van "Thea").
B3211: HORA ADEMA, WIM. - De rijstebrijberg.
B8387: HORA SICCAMA, J.H. - Aanteekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch Genootschap uitgegeven Register op de Journalen van Constantijn Huygens den Zoon.
K7750: HORATIUS. - Epoden. Vertaald door Piet Schrijvers.
T8437: HORATIUS. - Liederen uit mijn landhuis. Vijftig gedichten van Horatius. Vertaald door Anton van Wilderode. Tekeningen: Hugo Heyens.
L7003: HORATIUS. QUINTUS, FLACCUS. - Liederen. Nagevolgd en toegelicht door A. Rutgers van der Loeff.
B3053: HORATIUS. - Brieven in proza vertaald en met inleidingen en ophelderende aanteekeningen voorzien door W.G. van der Weerd.
B6674: HORATIUS. - Oden en Epoden. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Louis van de Laar.
L5102: HORBACH, KARL F.E. - Ibsens Dramen als Erlebnisdichtung. Vorstudien zur Erkenntnis seines Weltbildes und seiner Weltanschauung. I. Die Dichtungen der Werdezeit.
R1118: HORKHEIMER, MAX EN HERBERT MARCUSE. - Filosofie en kritische theorie. Vertaling Ilonka de Lange. Keuze, inleiding en aantekeningen van Michiel Korthals.
K2329: HORNBOSTEL, WILHELM. - Blicke in verborgene Schatzkammern. Mittelalterliche Handschriften und Miniaturen aus Hamburger Sammlungen.
M0011: HORNE, ROBERT. - Paper for Books. A compehensive survey of the various types of paper used in book production. illustrated by members of the Society of Industrial Artists.
B6058: HORNING, H.A. - Spreuken en spreekwoorden op het godsdienstig leven toegepast.
R4050: HORNING, H.A. - Spreuken en spreekwoorden op het godsdienstig leven toegepast. Tweede bundel. ABC.
T9340: HORNIUS, GEORGIUS. - Kerkelyke en Wereldlyke historie, van de Scheppinge des Werelts tot 't Jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven. In het Nederduyts vertaalt. Waer aen is by gevoegt de Kerkelyke en Wereldlyke Historie sedert den jare 1666, tot 1684 door Balthazar Becker. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696 door Melchior Leydekker.
L6092: HORNMAN, WIM. - De Jantjes. De oorlog kwam toch.
B2130: HORNOIS, GERARD DE. - Mijn poppenkast. Een werkboek.
M4211: HORNSTEIN, X. VON / A. FALLER. - Gaaf geslachtsleven. Nederlandse bewerking van L.H. Cornelissen en A. Lips.
K9691: HORNUNG, CLARENCE P. - Designs & Devices. 1836 basic designs and their variations by one of America's foremost industrial and graphic designers.
K0298: HORNUNG, CLARENCE P. (ED.). - An old-fashioned Christmas in illustration & decoration.
K9689: HORNUNG, CLARENCE P. (ED.). - Early Advertising Alphabets, Initials and Typographic Ornaments.
B8968: HORNUNG, CLARENCE P. - Allover Patterns for Designers and Crafstmen.
T2562: HORNUNG, WALTER. - De Hel van Dachau. Een Kroniek. Vertaling Piet Voogd.
H0161: HORODISCH, ABRAHAM. - De Arte et Libris. Festschrift Erasmus 1934-1984.
H3397: HORODISCH, ABRAHAM. - De legende van Rabbi Elia den Eenvoudige. Vertaling V.E. van Vriesland.
R4982: [WILDE] HORODISCH, ABRAHAM. - Oscar Wilde's Ballad of Reading Gaol. A bibliographical study.
B9860: HORODISCH, ABRAHAM. - The book and the printing press in printer's marks of the fifteenth & sixteenth centuries.
T9488: HORODISCH, ABRAHAM. - Buchillustration in der Philatelie.
T6449: HORODISCH, A. - Buchwesen und Bibliophilie in der modernen amerikanischen Karikatur.
R9298: HORREUS DE HAAS, G. - Mussert en het Nationaal-Socialisme in Nederland. Debatrede.
T5898: HORREUS DE HAAS, G. - De zekerheid van het socialisme.
T9037: HORREUS DE HAAS, G. - Socialisme en levenbeschouwing.
T5749: HORREUS DE HAAS, G. - De levende keten. Preek gewijd aan de blauwe week.
T5602: HORREUS DE HAAS, G. - De eenheid der aarde.
L5051: HORSMAN, GEERTRUIDA C. - Luis Zapata. Varia historia (Miscelanea) I.
C1050: [MULTATULI] HORSMAN, ANNET. - Anekdoten over Multatuli. Uit authentieke bronnen bijeengebracht.
H7981: HORST, ATIE VAN DER EN ELLY KOEN. - Guide to the International Archives and Collections at the IISH, Amsterdam.
K1767: HORST, KOERT VAN DER AND JOHANN-CHRISTIAN KLAMT. - Master and Miniatures. Proceedings of the Congres on Medieval Manuscript Illumination in the Northern Netherlands (Utrecht, 10-13 December 1989).
W0109: HORST, NIS VAN DER. - Met Wolf is alles in orde.
T4973: HORST JNR. , G, TER. - Kan een rechtzinnig Christen Socialist zijn? Ontkennend beantwoord door G. ter Horst Jnr.
T9405: HORST, G.K. VAN DER. - Waarom ik als S.D.A.P.er het Manifest Mobiliseeren onderteekende.
H8400: HORST, HANS VAN DER. - Louis Couperus' Zijlijnen. Versieringen uit zijn handschriften, in breder perspectief.
R3900: [SPINOZA] HORST, ALEX D. VAN DER. - Leer en Leven van Benedictus de Spinoza.
K2267: HORSTEN, J.L. - Stemmen van verre en dichtebij. Tweede deeltje: Vondel-poëzie.
W2369: HORWITZ, JULIUS. - Harlem. Vertaling Lisette Lewin.
T1964: HOSKYNS,E. & DAVEY, N.EN B. - Het raadsel van het Nieuwe Testament. Vertaald door J.P. Enklaar.
T0855: HOSPERS-JANSEN, ANNA M.A. - Tacitus over de Joden. Hist. 5, 2-13.
L8962: HOSPERS, J.H. - Twee problemen betreffende het Aramees van het Boek Daniel.
B2048: HOSSEINI, KHALED. - De vliegeraar. Vertaling Miebeth van Horn.
B2293: HOSSEINI, KHALED. - Duizend schitterende zonnen. Vertaling W. Hansen.
K6814: HOTCHNER, A.E. - Papa Hemingway. Persoonlijke herinneringen van... Vertaling G. Messelaar.
B2667: HOTTOIS, ISABELLE (ED.). - De muziekiconografie in de handschriften van de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
K1692: HOTZ, F.B. - Ernstvuurwerk. Verhalen.
T8904: HOTZ, F.B. - Eb en vloed en andere verhalen.
M2012: HOUBEN, PIET-HEIN. - Stille sonnetten.
B6963: HOUBEN, PIET-HEIN. - Silhouet. Gedichten.
H0182: HOUBEN, H.H. - Der ewige Zensor. Langs- und Querschnitte durch die Geschichte der Buch- und Theaterzensur.
B3081: HOUCKE, STAN VAN. - Het fenomeen flik. Poging tot ontrafeling.
L9128: HOUGHTON, CLAUDE. - De dodende droom. Vertaling.
H3296: HOUKIND, MEES. - Kroniek van een blauwe maandag. Verhalen.
B3782: HOULET, JACQUES. - Chateaux of France.
R9262: HOUPST, E.W. - De weg der gepeinzen. Sonnetten.
B2175: HOUSEN, JAN / J. ROOSEN / J. ROUX / D. CALUWE. (ED.). - Vinger. Voortzetting van het blad Filtraat.
B3698: HOUSMAN, L. - Negen taferelen uit het leven van de Poverello. Van Sint Franciscus. II: De blindeman. In de vertaling van Wies Moens.
R6321: HOUSMAN, L. - Van Sint Franciscus: negen taferelen uit het leven van de Poverello. In de vertaling van Wies Moens.
R8176: HOUSMAN, LAURENCE WIES MOENS. - Van Sint Franciscus. Negen taferelen uit het leven van de Poverello. Vertaling van Wies Moens.
H1835: HOUSTON, JEAN / DIANA VANDENBERG. - Een vrouwelijke scheppingsmythe / A feminine myth of creation.
B4203: HOUSZ, WILLEM INGEN. - Art. 151 Gemeentewet in verband met het strafwetboek.
T6327: HOUT, W.N. VAN DER. - De psychologie van de pers.
L8372: HOUT, W.N. VAN DER. - Over de krant. Haar wording, wezen en werk. Een reeks artikelen.
B4304: HOUT, JAN VAN. - Voorrede tot het gezelschap. Voorrede bij zijn vertaling van Buchanans Franciscanus.
B4306: HOUT, JAN VAN. - Opdracht aan broer Cornelis.
L1301: HOUTE, I.C. VAN. - Over den opvoeder.
R0834: HOUTEN, T.B. VAN. - Lijst der publicaties van Dr. H.J. Pos.
T7445: HOUTHAKKER, B. - Hollands porselein. Collectie B. Houthakker.
T0901: HOUTHAKKER, BERNARD. - Catalogus van een verzameling prenten ontworpen of gegraveerd door vrouwen benevens eenige teekeningen. Gedurende de maand mei 1913, tentoongesteld in de historische afdeeling van De tentoonstelling De Vrouw 1813-1913.
T3061: HOUTMAN, JUR. W. - Vlaamse & Waalse documenten over Federalisme.
T7692: HOUTMAN, MAARTEN. - The detail the sorcerer's apprentice overlooked.
M6986: HOUTS, CHRIS VAN. - 40 (veertig) vergezichten. Voorwoord Nelleke Noordervliet.
L2211: HOUTWIPPER, G. - De kostprijsboekhouding voor boekdrukkerijen.
T7400: HOUVEN VAN OORDT, H.C. V.D. (RED). - Zuiderzee-Vereeniging. Oeconomische en finantieele beschouwingen van het dagelijksch bestuur.
T0401: HOUVEN VAN OORDT, H.C. VAN. - Verslag der Commissie tot Reorganisatie der Maatschappij tot Landaanwinning op de Friesche Wadden van October 1890 en dienende tot toelichting van het vierde punt der conclusie des Heeren C. Lely aan het slot van zijn rapport over het onderzoek der Wadden in het einde van het jaar 1888. H.C. van der Houven van Oordt, G.W.H. van Tijen, J. Kappeyne v.d. Coppello
W5651: HOUWELING, JOS. - Kunstgenot. Extra speciaal.
W9815: HOUWEN, L.A.J.R. AND A.A. MACDONALD (ED.). - Loyal Letters. Studies on Mediaeval Alliterative Poetry & Prose.
T5893: HOUWENS POST, H. - Het leven van den vernuftigen Ridder Don Miguel de Cervantes Saavedra.
W6171: HOUWINK, ROEL. - Strophen en andere gedichten.
B8899: HOUWINK, R. E.A. - J.K. van Eerbeek 22 Juli 1898 - 5 November 1937.
L1207: HOUWINK, ROEL. - Persoonlijke herinneringen aan Marsman.
R3098: HOUWINK, R. - Inleiding tot de hedendaagsche Nederlandsche Letterkunde.
T4268: HOUWINK, ROEL (ED.). - Rondom het boek 1935.
T4269: HOUWINK, ROEL (ED.). - Rondom het boek 1936.
Y0071: HOUX, P.J.G. - En toch zijn er Belgen. Een antwoord aan Dr. Paardekooper.
L6538: HOVE, VICTOR TEN. - Ongeschreven wetten.
T6110: HOVEN VAN GENDEREN, H.A. VAN DEN EN P.A. DE ROVER. - D'Oranjeboom bloeit!
T6109: HOVEN VAN GENDEREN, H.A. VAN DEN EN P.A. DE ROVER. - D'Oranjeboom bloeit!
B8987: [SPINOZA] HOVEN, M.J. VAN DEN. - Petrus van Balen en Spinoza over de verbetering van het verstand.
T7847: HOVENS GREVE, G. - De Officier en het Huwelijk. Naar aanleiding van de motie Dr. Lely over Het huwen van Officieren.
T5970: HOVING, J. - Goedereneconomie en menscheneconomie.
T5832: HOVING, J. - Jodenhaat. Twee redevoeringen gehouden voor de microfoon van de Vrijdenkers-Radio-Omroepvereniging: 1934 en 1935 en een te houden voor de V.A.R.A. op 9 Augustus 1935 door R.C.C. verboden.
T7296: HOVING, JAN. - God, 't vijfde rad aan den socialistischen wagen. Strijdschrift tegen het godsdienstig bestanddeel van het religieus-socialisme.
B4778: HOVING, ISABEL. - Kleine Adam. Getekend en geschreven door ...
T1214: HOVING, J. - Godsdienst Opium?
L8924: HOVT, W.N. VAN DER. - Over de krant haar worden, wezen en werk. Een reeks artikelen.
T4951: HOVY, A.J. - Een kort woord over weezenverpleging in het algemeen en de plannen tot stichting van een nieuw Diaconie-Weeshuis in het bijzonder.
T4118: HOVY, HENDRIK W. - De Nationale Beteekenis van het Ministerie-Heemskerk.
T4798: HOVY, H.W. - Stembusroeping.
R5178: HOWARD-HILL, T.H. - Bibliography of British Literary Bibliographies.
R2972: HOWARD, MICHAEL. - 1945: einde van een tijdperk? Huizinga-lezing 1985.
W2048: HOWELER, MARIJKE. - Ernesto.
H8542: HOWELER, MARIJKE. - Geef mij maar geld.
K7850: HOWELER, MARIJKE. - Jij mag de kaarsjes uitblazen.
M4723: HOWELER, MARIJKE. - Mooi was Maria. Verhalen.
A0814: HOWELER, MARIJKE. - Tobias.
H9639: HOWELER, MARIJKE. - Van geluk gesproken.
B1758: HOWELER, H.A. - De Franse vertaling Sara Burgerhart. Voorlopige mededelingen.
B2872: HOWELER, MARIJKE. - Onder de gordel.
R2200: HOWELL, MICHAEL AND PETER FORD. - The true history of the Elephant Man.
T6611: HOWLAND, CHARLES A. - Amerika's buitenlandsche politiek. Vragen en antwoorden.
M3564: HOYER, GEORGE. - 7 stompjes kaars.
R9115: HOYER, GEORGE. - Simon reist per spoor.
M3562: HOYER, GEORGE. - Boris Alexandrowitsch Bjelkin. Een verhaal uit Sovjet-Rusland.
T0149: HOYER, A.G.E. - Het eerste Fransche boekje met plaatjes. Voorlooper van het geillustreerd Fransch leerboek. Naar een geheel nieuw en oorspronkelijk plan.
T4234: HOYNCK VAN PAPENDRECHTS, A. - Gedenkschrift van de Tabak Maatschappij Arendsburg. Ter gelegenheid van haar Vijftigjarig bestaan 1877 - 1927.
T8379: HRABAL, BOHUMIL. - Gekortwiekt.
H8732: HUANG, LISA. - Dromen van een ommuurde stad.
T0298: HUBBARD, ELBERT. - Little Journeys to the Homes of Great Business Men - James J. Hill.
T0095: [SPINOZA] HUBBELING, H.G. - Spinoza.
R3799: [SPINOZA] HUBBELING, H.G. - De studie van het Spinozisme in Nederland sedert de Tweede Wereldoorog.
R9986: [SPINOZA] HUBBELING, H.G. - Spinoza.
K0425: HUBBEN, HUB. - Boekengek.
R7663: HUBERMONT, PIERRE. - Dertien man in de mijn. Uit het Fransch vertaald door L. Roelandt. Nawoord M. Premsela.
T0114: STUERS CHARLES HUBERT DE. - Het lithografisch werk van August Allebe. Beschrijvende catalogus met inleiding.
K1949: HUBREGTSE, SJAAK. - Tussen droom en dood. Verhalen uit de negentiende eeuw.
W7230: HUBREGTSE, SJAAK (ED.). - The aesthetic world of Jan van Krimpen, book designer and typographer.
T7119: [COHEN] HUCH, FRIEDRICH. - Pitt en Fox. Vertaling van S.J. Barentz-Schonberg.
B5009: HUDIG, F.W. / JOZEF MULS / AUGUST VERMEYLEN. - Hulde aan de Gebroeders van Eyck bij de 500ste verjaring der Voltooing van het Lam Gods 1432 - 6 mei - 1932.
H5053: HUDSON, W.H. - De renaissance.
L0612: HUEBNER, F.M. - De romantische schilderkunst in de Nederlanden (1780-1850).
M7899: HUEBNER, F.M. - De tuin der lusten. Vertaling Puck Doyer. Inleiding Ben van Eysselsteijn.
L1283: HUEBNER, F.M. - Jeroen Bosch als mensch en kunstenaar. Verlucht met 25 afbeeldingen.
B0472: HUELSENBECK, RICHARD. - Phantastiese Gebeden. Vertaald door Hans van Weely.
L6288: HUENDER, WILHELMINA J. - De Engelsche geographie in de 20ste eeuw.
L0960: HUESE, J.F.A. - Studien. Mirabeau. / Willem de Clercq.
R7227: HUET, MICHEL / ROGER AVERMAETE / HERMAN TEIRLINCK. - Ontdek Belgie. Foto's, onderschriften en een woord vooraf.
L2169: HUET, B. VAN. - De club uit Rustoord.
M9638: HUET, G.H.M. VAN. - De geest van tegenspraak, negenenvijftig zandlopers.
W2139: HUET, G.H.M. VAN. - Lezen en laten lezen. Beschouwingen over schrijvers en boeken. Twee delen.
R3379: [TROELSTRA] HUETING, ERNEST E.A. - Ik moet, het is mijn roeping. Een politieke biografie van Pieter Jelles Troelstra.
R0044: [TROELSTRA] HUETING, ERNEST / FRITS DE JONG EDZ. / ROB NEIJ. - Troelstra en het model van de nieuwe staat.
T2527: HUF, PAUL. - Nederlanders weest gewaarschuwd!
H4263: HUF VAN BUREN, J. - Oranje en Nederland.
T1404: HUF, PAUL. - Ons Volk. Een karakteristiek in verzen. Samengesteld en voorzien van inleiding en toelichting.
T0242: HUF, OSCAR. - De sacramentshymnen van den H. Thomas van Aquino.
T5910: HUF, OSCAR. - De H. Communie als offerspijs. Beschouwingen over de liturgische Communie-opvatting. Met een aanbeveld schrijven van Th. Lud. Heylen.
K0255: HUFFEL, N.G. VAN. - Encyclopedisch Handboek der Grafische Werkwijzen. Ten dienste van plaatdrukkers, uitgevers, beoefenaren der vrije kunsten en verzamelaars van prentkunst met 34 afbeeldingen tusschen den tekst.
T6932: HUGENHOLTZ, J.B.TH. - Kerk en vrede en haar strijd.
B4597: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Drie boerenopstanden uit de veertiende eeuw. Vlaanderen, 1323-1328. Frankrijk, 1358. Engeland, 1381. Onderzoek naar het opstandig bewustzijn.
B5895: HUGENHOLTZ, R.A. - Gorter's Mei.
T6963: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Het militarisme in de Tweede Kamer.
T0740: HUGENHOLTZ, F.W.N. E.A. - De Graven van Holland en de Abdij van Rijnsburg.
T7203: HUGENHOLTZ, J.B.TH. - Kerk en Vrede.
L9049: HUGENPOTH, J.B. BARON VAN. - 1868: Mijn droom. 1871: De revolutie.
R9599: HUGENPOTH TOT DEN BERENCLAAUW, J.B. BARON. - Onze vermaken.
B0030: HUGENS, C. - Avondmaalsgedichten en Heilige Dagen.
R6942: HUGGON, JIM. - But Mr. Speaker, It would create Anarchy!.
R9555: HUGHES, [JAMES] LANGSTON. - Lament for dark peoples and other poems. [Selected and introduced by H. Driessen].
A0569: HUGHES, LANGSTON. - Niet zonder lachen. Vertaling Manuel van Loggem.
R6060: HUGO, VICTOR (TOEGESCHREVEN). - Christus in het Vaticaan. Vertaald door C.L. van de Weijer.
T4226: HUGO, VICTOR. - De klokkenluider van de Notre Dame.
K5374: HUGUENOT VAN DER LINDE, A. - De Telegraaf. Het verhaal van een krant.
H0211: HUHNER, MAX. - The diagnosis and treatment of Sexual Disorders in the male and female.
Y0343: HUIDENSPIEGEL. - Coupletten uit de Revue De Huidenspiegel opgevoerd t.g.v. het 25-jarig bestaan van de Coop Vereeniging Amsterdamsche Huidenclub, welwillend afgestaan voor een opvoering ten bate van de Slachtoffers van de Stormramp in den Achterhoek.
R7977: HUIG, HENK. - Twee en veertig etsen. Gevolgd door een nawoord van Jan van Wessem.
T0111: HUIJBERS, A.N.J. - Sonnetten en Liederen.
Y0188: HUIJBREGTS, MARC-MARIE. - Marc-Marie in stukjes.
L6003: HUIJBREGTS, JOSEPHUS N.A.M. - Frankrijk en het officie van Gregorius VII.
B4697: HUIJTS, J. - Het geval Meierhold: sociologisch impromptu.
T0775: HUINCKS, P.J.G. - Zwarte bladzijden.
T0496: HUISING, TH. H. - De Vakbeweging in Engeland, naar autenthieke bronnen bewerkt.
R9928: HUISKAMP, FRITS. - Naar de vatbaarheid der jeugd. Nederlandstalige kinder- en jeugdboeken 1800-1840. Een bibliografische catalogus.
L5828: HUISMAN, J.A. - Het Nederlands tussen dialect en Wereldtaal.
M4231: HUISMAN, SUZANNE. - De witte mummie.
T4715: EEN GEWONE HUISMOEDER (FAMKE). [= ALIDA C. VEEN-BRONS]. - Een tweede antwoord aan De Opstandigen. Het probleem der ongehuwde vrouw staan wij voor een nieuwe liefdes-ethiek?
T6073: DE HUISVRIEND. - Koningsnummer van De Huisvriend Februari 1887.
R3904: HUITEMA, T. - De voorspraak (Shafa'a) in den Islam.
T4965: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 4: De Atlantic, Mississippi en Ohio, de Pittsburg, Fort Wayne en Chicago, de Chicago en Southwestern Spoorwegmaatschappijen, het Bijblad van het Amsterdamsch Effectenblad, Correspondentie over de Central Pacific, California & Oregon en San Joaquin Obligatien enz.
T4964: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 3: De Missouri, Kansas en Texas Spoorweg-Maatschappij.
T4967: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 6: De Illinois Central, Pittsburg, Fort Wayne & Chicago, California Pacific, California Pacific Extension, Rockford Rock Island en St. Louis Spoorweg-Maatschappijen, het Vereenigd Bezit van Amerikaansche Hypothecaire Spoorweg-Obligatien, Spoorwegontvangsten.
R8509: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. - Groninger Volksverhalen voor 't merendeel verzameld door ... Bewerkt door K. ter Laan met foto's van F.G. Knol.
T4963: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 2: De Chicago en Northwestern en het Bijblad van het Amsterdamsch Effectenblad, de Chicago en Southwestern, Chicago Rock Island, Central Pacific, Union Pacific, Missouri- Kansas- en Texas- spoorwegmaatschappijen, de obligatien North-Western-Union enz.
T4966: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 5: De Central Pacific Spoorwegmaatschappij, de Obligatien California & Oregon en San Joaquin. De Union Pacific (Hoofdlijn), de Chicago-, Milwaukee & St. Paul Spoorweg-Maatschappijen, enz.
B0635: HUIZINGA, A. - Huizinga's Complete lijst van Namen. Vraagbaak voor de afkomst van de Nederlandse en Vlaamse familienamen.
R8898: HUIZINGA, J. - Briefwisseling 1894-1933. Drie delen.
K6544: HUIZINGA, D.M. - Op 13.000 palen.
L2464: HUIZINGA, J. - De mensch en de beschaving.
M8078: HUIZINGA, J. - Historische opstellen. Aangeboden aan J. Huizinga op 7 december 1942 door het Historisch Gezelschap te 's-Gravenhage.
L4091: HUIZINGA, J. - Hollandische Kultur des siebzehnten Jahrhunderts. Ihre sozialen Grundlagen und nationale Eigenart.
K6602: HUIZINGA, J. - Mijn weg tot de historie.
H5146: HUIZINGA, J. - Natuurbeeld en historiebeeld in de achtttiende eeuw.
L2568: HUIZINGA, J. - Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw. Een schets en Hugo de Groot en zijn eeuw.
H4301: HUIZINGA, J. - Geschonden wereld. Een beschouwing over de kansen op herstel van onze beschaving.
H4287: HUIZINGA, J. EN J. VAN DER HOEVE. - Vijf maal vijfentwintig jaar wetenschap in Nederland.
K9492: HUIZINGA, J.H. - Postmerk Londen. Briefjes, brieven en prentbriefkaarten uit vooroologsch Engeland.
H0656: HUIZINGA, J.H. - Tom, Dick en Harry.
K6203: HUIZINGA, LEONHARD. - De gestroomlijnde wereld.
K8916: HUIZINGA, LEONHARD. - De gestroomlijnde wereld.
P0292: HUIZINGA, LEONHARD. - Het Wilhelmus.
W7423: HUIZINGA, LEONHARD. - Zes kaarsen voor Indie.
B3770: HUIZINGA, J. - Herdenking van G.W. Kernkamp (20 November 1864 - 9 October 1943).
B4510: HUIZINGA, A. - Encyclopedie van voornamen. Een vraagbaak over de afkomst en betekenis van onze Nederlandse en Vlaamse voornamen.
B5190: HUIZINGA, LEONHARD. - Bezeten wereld.
B6316: HUIZINGA, J. - Over een definitie van het begrip geschiedenis.
K5789: HUIZINGA, JOHAN. - Die Mittlerstellung der Niederlande zwischen West- und Mittleleuropa.
R5170: HUIZINGA, J. - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de vaderlandsche historien volgens de beste bronnen en naar tijdsorde gerangschikt. Met een inleiding van C.T. van Valkenburg en vertalingen van J.C. Bloem.
R1548: HUIZINGA, J. / JAN BLOKKER. - Nederland's geestesmerk 1934 / Gouden Ganzenveer 2003.
B9692: HUIZINGA, J. - Neutraliteit en vrijheid, waarheid en beschaving.
B9606: HUIZINGA, J. - Herfsttij der middeleeuwen, studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
B7752: HUIZINGA, J. - Amerika levend en denkend. Losse opmerkingen.
B8438: HUIZINGA, LEONHARD. - De laatste karavaan. Met teekeningen van J.F. Doeve.
R5469: HUIZINGA, JOHAN. - Erasmo. Twee delen.
B9607: HUIZINGA, J. - Nederland's geestesmerk.
R6943: HULKENBERG, RAYMOND. E.A. - Zwartboek Maagdenhuis (geheim).
B0547: HULKER, J. - Wie es was / Who was / Qui etait / Quien fue Rembrandt.
L1566: HULL-VERMAAS, E.P. VAN 'T. - De handschriften & incunabelen van het Rijksmuseum Twenthe.
T9204: HULLEBROECK, EM. EN GUSTAAF DEMEY. (GEDICHT). - Zonne-slapengaan. Tweezang of koor voor gelijke stemmen.
R9658: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Vijftiende reeks. Karel v.d. Oever: Aan mijn Belgen bij den Yser. L. Lambrechts: Het landje van belofte / Naar Scherpenheuvel / Wat moeder schreef. Bernard Bolle: Mijn Fientje. Naar een oud Vlaamsch liedje: Klaes die sprak zijn moeder aan.
R9650: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Vierde reeks. Willem Gyssels: Het boorlingsken / Moedertaal. Rene De Clercq: Ring-King / Mijn kleen, kleen dochterke. H. Broeckaert: Door wel en wee. C. De Visschere: Speldewerksterslied.
R9651: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Zevende reeks. H. Broeckaert: 't Kindeke slaapt. Rene De Clerq: De verhuizende meid / Jesus moeder. Theo Brakels: Vlaamsche kerstmis. L. Lambrechts: Brief uit Vlaanderen / De kwikstaart.
R9657: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Veertiende reeks. H. Muyldermans. L. Lambrechts: Karlijntje / Van den witten ezel / Peetje's brief / Sprookjesweelde. H. Broeckaert: Brouwerslied.
R9649: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes Liederen. Derde reeks. L. Lambrechts: De wiegende mijnwerker. Rene De Clercq: Op Kerstdag. W. Gyssels: Hij die geen liedje zingen kan. Rene De Clercq: Hemelsche liefde. W. Gyssels: Marleentje. Hubert Melis: Kerstmislied.
R9656: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Dertiende reeks. H. Muyldermans: Kalme rust. H. Broeckaert: Het liedje van den beiaardier. Willem Gyssels: Paschen. L. Lambrechts: De voorspelling. H. Broeckaert: Stantje en Wantje. Willem Gyssels: Het meisje van den buiten.
R9655: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Twaalfde reeks. L. Lambrechts: Wij willen! H. Muyldermans: De Ooievaar. H. Broeckaert: Vrijersliedje. Willem van Ham: Zendelingsbede. H. Broeckaert: Van Jan de Mosselman. Rene De Clercq: Klompenliedeke.
R9665: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Tweede reeks. Custaaf De Mey: Wiegeliedje / In mijn liefkens hoveken. Willem Gyssels: Marieken / Als 't Zondag is / Aan U alleen. L. Lambrechts: De jongens zeggen 't aan de meisjes.
B4906: HULLEBROECK, EMIEL. - Liederen. Eerste t/m veertiende reeks.
R9662: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Negentiende reeks. Johan De Maegt: Het lied van Nele. L. Lambrechts: Padvinders, Vooruit! / De Regenvlaag / Het meisje van Amsterdam. H. Muyldermans: Schaap of Leeuw / De Horen.
R9661: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Achttiende reeks. Albrecht Rodenbach: De Blauwvoet. L. Lambrechts: Het Wiegelied der Vlaamschgezinde Moeder. Remy Saen: Mijn paradijsje. L. Lambrechts: Het Kempsich Osseboerken. Jan Elinckx: De Brief van den Schacht. Jan F.E. Celliers: Vrijheidslied.
R9660: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Zeventiende reeks. Brief uit Cezembre. De boeven van Fresnes. De Strijdzang der Houthakkers. De Verworpelingen van den Yzer. De Weezang van Auvours. Morgenrood.
R7127: HULLEBROECK, EMIEL. - Zang en Strijd. Levensherinneringen. Inleiding Floris van der Mueren.
T9202: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Zesde reeks. Rene De Clercq: De Bietenbauw. Hemel-huis. Lapper Krispijn. Voor 't Kantkussen. Gustaaf De Mey: Liefdewandeling. H. Broeckaert: Van 't kosterken.
T3543: HULLEMAN, FRANS. - Heijermans herinneringen.
R9508: HULLEMAN, FRANS. - De lotgevallen van Franswatje Carelse.
C0999: HULLEMAN, FRANS. - Heijermans herinneringen.
M7100: HULLEMAN, FRANS. - Heijermans herinneringen.
R9557: HULLEMAN, FRANS. - Scheiding.
R9681: HULLEMAN, FRANS. - Stadmenschen.
T6877: HULLEMAN, FRANS. - De avonturen van mijnheer Richard.
T0868: HULLU, J. DE. - Bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechtssche Schisma.
K1547: HULME, KERI. - De windeter/ Te Kaihau. Vertaling A. Bok.
M5981: HULME, KERI. - Kerewin. Vertaling Anneke Bok.
R5872: HULPAS, MARCEL & JAN WILLEM NIENHUYS. - Tussen Waarheid en Waanzin. Een encyclopedie der pseudo-wetenschappen.
R8745: HULSENBOOM, J.W. - Cursus Loopend Schrift nr. 7. 2e kl. Concentrische methode voor de Lagere School.
L5106: HULSHOF, FRANCISCUS J.H.A. - Alban Stolz in seiner Entwicklung als Schriftsteller.
B1984: HULSHOF, PAUL EN HENK VAN KERKWIJK. - Arthur en de lettervreter.
T7277: HULSHOFF, A.A. - De Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting te Salemba-Weltevreden.
R7185: HULSHOFF, MARGARETHA H. - Collectie Jeanne d'Arc. Schenking van H.E. Koopmans van Boekeren. Catalogus bewerkt door ...
B9302: HULSKER, JAN. - Lotgenoten. Het leven van Vincent en Theo van Gogh.
P0953: HULSKER, J. - Aart van der Leeuw. Leven en werk.
L0857: HULSKER, JAN. - Van Gogh in close-up.
B0555: HULSKER, J. EN G. STUIVELING. - Van jaar tot jaar van boek tot boek. Hoogtepunten uit vijftig jaar Nederlandse letterkunde uitgezocht en ingeleid.
K8358: HULSMAN, G. - Guy Carlisle. Een zang van geloof en ongeloof.
B7379: HULSMAN, G. - Souvenirs en Phantasieen.
M8321: HULSMAN, J.C. - Disciplina Vitae Scipio. Over de universiteiten van Nederland.
L5070: HULST, ALEXANDER R. - Het karakter van den cultus in Deuteronomium.
H7938: HULST, JOH. VAN DER. - Boek en druktechniek.
L3025: HULST, LEO. - Weinige verzen.
T9012: HULST, WILLEM G. VAN DE. - Zeven verhalen.
K6835: HULST, W.G. VAN DE. - Stille dingen. Verzamelde schetsen.
T7761: HULST, W.G. VAN DE. - Den vaderlandt ghetrouwe. Ter herinnering aan het veertigjarig regeringsjubileum van onze koningin 1898-1938.
T7674: HULST, J.W. VAN. - Kerk en Vakbeweging. Open brief over de verhouding van en kerk en vakbeweging aan Ds. J.J. Buskes Jr.
R5797: HULSTIJN, WOUTER. - Ons Dagelijksch Brood. Een historische schets van dr. Sarphati's stichting de Maatschappij voor Meel- en Broodfabrieken.
T7387: HULSTIJN, WOUTER. - Ons dagelijksch brood. Een historische schets van dr. Sarphati's stichting de Maatschappij voor Meel- en Broodfabrieken.
T4583: HULSTYN, WOUTER. - Carillon. Verlucht met negen symbolische verbeeldingen door Chris Agterberg.
R6253: HULTEN, M.H.M. VAN. - De collectivisatie van de landbouw in de volksrepubliek Polen 1944-1960. (The collectivization of agriculture in the Polish Peole's Republic, 1944-1960).
W2206: HULTHEM, CHARLES. - Charles van Hulthem 1764 - 1832.
L2102: HULTHEM, KAREL VAN. - Karel van Hulthem 1764 - 1832.
R9623: HULZEBOS, BRAM. - Ziggy. Man op hol in de drafsport.
B3934: HULZEBOSCH, CLAIRE. - Een toevalligheid zien. Gedichten.
B3935: HULZEBOSCH, CLAIRE. - Hart met gaten. Gedichten.
T5111: HULZEN, G. VAN. - Zijn kind. Een zwerversroman.
T2691: HULZEN, G. VAN. - Het welig distelveld. Vier zede-verhalen.
T0543: HULZEN, G. VAN. - De ontredderden. Eerste bundel. De ontredderden I en II.
T5112: HULZEN, G. VAN. - De man uit de slop. Populaire uitgave.
T5100: HULZEN, G. VAN. - Zwervers.
T5101: HULZEN, G. VAN. - Zwervers.
T5105: HULZEN, G. VAN. - Getrouwd.
T5118: HULZEN, G. VAN. - De dorre tuin. Schetsen en vertellingen.
T5096: HULZEN, G. VAN. - Zwervers.
T5115: HULZEN, GERARD VAN. - Tilly zijn kind. Geheel herziene, en door Alb. Hahn Jr. geillustreerde druk: Feestuitgave ter viering van het XXXV-jarig schrijverschap van den auteur - voorafgegaan door eenige waardeeringen van zijn letterkundigen arbeid.
T5109: HULZEN, G. VAN. - Wrakke levens.
T5110: HULZEN, G. VAN. - Wrakke levens.
T5117: HULZEN, G. VAN. - De dorre tuin. Schetsen en vertellingen.
T5102: HULZEN, G. VAN. - Zwervers.
L0117: HULZEN, A. VAN. - Utrecht in de Patriottentijd.
L1433: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Eerste bundel.
T5106: HULZEN, G. VAN. - Een vrouwenbiecht.
T5108: HULZEN, G. VAN. - Zwitserland. Indrukken en beschrijvingen.
T5103: HULZEN, G. VAN. - Het nestje van Onze Lieve Heer.
T5104: HULZEN, G. VAN. - Getrouwd.
L9275: HULZEN, G. VAN. - De Witte Vallei. Een verhaal uit Davos.
L9341: HULZEN, GERARD VAN. - De kinderen der rijken.
B3895: HULZEN, G. VAN. - Aan 't lichtende strand.
T5141: HULZEN, G. VAN. - Zwervers.
B7219: HULZEN, A.L. VAN. - De Lichtboei.
R9405: HULZEN, G. VAN. - In hooge regionen. Roman in twee deelen.
T2764: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Tweede boek.
T2765: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Tweede boek.
T2766: HULZEN, G. VAN. - Het nestje van Onze Lieve Heer.
T1976: HULZEN, G. VAN. - De zwarte wagen.
T3163: HULZEN, G. VAN. - Liefdestragedie.
T2778: HULZEN, G. VAN. - De zwarte wagen.
T1664: HULZEN, G. VAN. - Liefdes tusschenspel.
R9415: HULZEN, G. VAN. - De man uit de slop. Populaire uitgave.
R9406: HULZEN, G. VAN. - Zijn kind. Een zwerversroman.
T2776: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Eerste bundel.
T2777: HULZEN, G. VAN. - De ontredderden. Eerste bundel: De ontredderden I en II. [en] Tweede bundel: De ontredderden III en IV.
T2774: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Eerste bundel.
T2775: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Eerste bundel.
T3164: HULZEN, G. VAN. - Annie Revers' uitvaart.
T5094: HULZEN, G. VAN. - Vagabunden. (Zwervers). Einzig berechtsigte übersetzung nach der 3.Originalauflage. Von E. Charlet.
R9402: HULZEN, GERARD VAN. - Tilly zijn kind. Geheel herziene, en door Alb. Hahn Jr. geillustreerde druk: Feestuitgave ter viering van het XXXV-jarig schrijverschap van den auteur - voorafgegaan door eenige waardeeringen van zijn letterkundigen arbeid.
T5116: HULZEN, GERARD VAN. - Tilly zijn kind. Geheel herziene, en door Alb. Hahn Jr. geillustreerde druk: Feestuitgave ter viering van het XXXV-jarig schrijverschap van den auteur - voorafgegaan door eenige waardeeringen van zijn letterkundigen arbeid.
R9382: HULZEN, G. VAN. - Wrakke levens.
R9380: HULZEN, G. VAN. - Getrouwd.
T2950: HULZEN, G. VAN. - De belofte.
T5119: HULZEN, G. VAN. - De dorre tuin. Schetsen en vertellingen.
T1673: HULZEN, G. VAN. - De belofte.
L2131: [BOON] HUMBEECK, KRIS. - Onder de giftige rook van Chipka. Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst. Samenstelling & research Kristoff Tilkin.
R8865: HUMBEECK, KRIS & KRISTOFF TILKIN. - Onder de giftige rook van Chipka. Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst.
L5080: [ERASMUS] HUMBERTCLAUDE, H. - Erasme et Luther. Leur Polemique sur le Libre arbitre.
W3908: HUMEZ, ALEXANDER & NICHOLAS. - A.B.C. et Cetera. The Life & Times of the Roman Alphabet.
K0347: HUMMELCHEN, W. - De historische ontwikkeling van de rasterdiepdruk.
P0960: HUMMELEN, W.M.H. - De sinnekens in het rederijkersdrama.
M5338: HUNIK, M. / J. KLOOSTERMAN / J. ROGIER. - Over Buonarroti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers. Voor Arthur Lehning.
P0954: HUNIK, M. / J. KLOOSTERMAN / J. ROGIER. - Voor Arthur Lehning. Over Buonarroti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers.
M7327: HUNINK, MARIA. - De papieren van de revolutie. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 1935 - 1947.
L6679: HUNINK, MARIA. (ED.). - Uit het archief van Arthur Lehning. Documenten over de stichting van een bibliotheek voor politieke en sociale geschiedenis in Indonesie 1949 - 1952. Inleiding Jan Rogier.
T5876: EEN HUNNER. - Waakt voor vrouw en kind! (De voedsel-voorziening ten platte lande). Een ernstig woord aan de landarbeiders.
K8361: HUNNINGHER, B. - Toneel en werkelijkheid.
K4452: HUNNINGHER, B. - Kruistocht op Broadway. Eugene O'Neill, Maxwell Anderson, Thornton Wilder, Tenessee Wiliams, Arthur Miller.
R6362: HUNNINGHER, BENJAMIN. - Het dramatische werk van Schimmel in verband met het Amsterdamsche tooneelleven in de negentiende eeuw.
L8082: HUNTER, DAVID. - Opera and Song Books. Published in England 1703-1726.
K6501: HUPPERT, HILDE. - De dood in de ogen.
L5891: HUPPERTS, FRANCISCUS D. - Edouard Qurliac 1813 - 1848.
M2901: HUPSE, G.J. - Weg van het boek. Geschiedenis en ontwikkeling van de grafische industrie en haar omgeving.
H5569: HUPSE, G.J. - Weg van het boek. Geschiedenis en ontwikkeling van de grafische industrie en haar omgeving.
W5509: HUPSE, G.J. - Rondom het boek: een verkenning tussen manuscript en lezer.
R5295: HURD, ARCHIBLAD S. - Mr. Mckenna's billioenen budget. De man geinterviewd en zijn werk beoordeeld.
R5608: HURK, G. VAN DEN. - De Sint Josephkerk te Achteveld (U).
B4725: HURLIMANN, BETTINA. - Three Centuries of Children Books in Europe. Translated and edited by Brian W. Alderson.
W0170: HURLING, MAURICE. - The concert ventriloquist and children's entertainer.
T0663: [COHEN] HURST, FANNY. - Langs het leven. Vertaald door Jeanne van Schaik-Willing.
R6027: HUSEN, R. - Aan den Koning. 12 Mei 1874. Een gedicht.
M4355: HUSER, FRANCE. - Het huis der begeerte. Vertaald.
K5966: HUSGEN, LUCAS. - Nee, maar het gebeurt. Essays.
T8727: HUSSEM, W. - Verzen van Wang Wei (701-761).
L7858: HUTH, MICHAEL. - Blattwerk. Druckgrafik.
R3728: HUTNER, M. & KELLY, J. - A century for the Century. Fine printed books from 1900-1999.
B7664: HUTSCHENRUYTER, WOUTER. - Consonanten en dissonanten. Mijn herinneringen.
K7365: HUTTEN, BARONESS VON. - Pam als vijftigjarige. Vertaald W.J. Ankersmit.
L4949: HUTTER, ANTONIE. - Het constitutioneel familie-beeld bij de schizophrenie. Een onderzoek naar de psychotische en karakterologische belasting en naar de wijze van overerven.
T9601: HUTTON, EDWARD. - Giovanni Boccaccio. A biographical Study. With photogravure frontispiece & numerous other illustrations.
K6449: HUXLEY, ALDOUS. - De Gioconda glimlach / Het portret.
K1757: HUXLEY, ALDOUS. - Nonnen aan de lunch en andere verhalen. Vertaling M. Mok.
H3240: HUXLEY, ALDOUS. - Het genie en de godin. Vertaald.
L8261: HUXLEY, JULIAN (ED.). - Language and communication.
L0422: HUYBEN, J. / H. SCHEERMAN / A. COOLEN / A. V. DUINKERKEN. (ED.). - Met de heiligen het jaar rond. Een boek van vele schrijvers. Twee delen.
K9467: HUYBERS, A. - Geestelijke liederen.
T5378: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Deel I-4: tekst. Deel: 5-6: aanteekeningen.
R2792: HUYGENS, G.W. - Lode Baekelmans.
T1719: HUYGENS, CONSTANTIN. - 't Voor-hout ende 't Kostelick Mal.
T6209: HUYGENS, CORNELIE. - De liefde in het vrouwenleven voorheen en thans. Naar aanleiding van "De liefde in de vrouwenkwestie" van Anna de Savornin Lohman.
H3893: HUYGENS, G.W. / HERMAN PLEIJ. E.V.A. - Weerwerk. Opstellen aangeboden aan Professor Dr. Garmt Stuiveling ter gelegenheid van zijn afscheid als Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
L8414: HUYGENS, CONSTANTYN. - Costelick Mal en Voorhout. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs.
B1175: HUYGENS, CONSTANT. - Sneldichten menschen. Naar de autograaf uitgegeven en toegelicht door H. Bijlevens, M. van Drunen en P. Lavrijssen.
B5701: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Zes zedeprinten. Ingeleid en voorzien van annotatie en cultuurhistorische toelichting door een werkgroep van Utrechtse Neerlandici.
B6010: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Rad van onrust. Gedichten. Samenstelling Rob Nieuwenhuys.
B6071: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten. Met aanteekeningen van J. van Vloten.
B6931: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Scheeps-praet. Ten overlijden van Prins Maurits.
T8346: [MULTATULI] HUYGENS, G.W. (ED.). - Bloemlezing uit de werken van Multatuli.
B7916: HUYGENS, CONSTANTIJN. - De gedichten van Constantijn Huygens naar zijn handschrift uitgegeven door J.A. Worp. Negen delen.
B8169: HUYGENS, CONSTANTYN. - Kostelick Mal en Voor-Hout, met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs, in den tweede druk met Cluys-Werk vermeerderd door J. Verdam. Derde druk bezorgd door P. Leendertz Jr.
R0256: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Deel I-4: tekst. Deel: 5-6: aanteekeningen.
T9594: HUYGENS, G.W. - De Nederlandse auteur en zijn publiek. Een sociologisch-litteraire studie over de ontwikkeling van het letterkundig leven in Nederland sinds de 18e eeuw.
T0294: HUYGENS, CONSTANTYN. - Cluys-werck. Dichtstuk.
R6182: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Voet-maet rijm en reden. Bloemlezing uit Huygens gedichten door F.L. Zwaan.
A0896: HUYGHENS, CONSTANTIJN. - Heilighe Daghen. Uitgegeven naar de eerste editie van 1645. Ingeleid en toegelicht door L. Strengholt.
K7630: HUYSKENS, WIM. - Verbeelding te lijf.
B0287: HUYSKENS, WIM. - Schuine lyriek.
T4566: HUYSMAN, J.K. - Sainte Lydwine de Schiedam.
L5365: HUYSMANS, RUDOLF H.A. - Wazo van Luik in den ideeenstrijd zijner dagen.
R6573: HUYSMANS, CAM. - Mantelius als Pamphletschrijver.
R7000: HUYSMANS, CAM. - Brieven aan een jongen Socialist.
K9354: HUYSSE, A.C. - De officieele namen, synoniemen en de belangrijkste handels- en volksnamen der geneesmiddelen.
B4451: HYACINTH HERMANS, P. - Van mensen en dingen die mij voorbij gingen.
B9348: HYACINTH HERMANS, P. - De mensch en zijn engel. Verlucht met reproducties naar schilderijen van Rembrandt.
R1621: HYACINTH HERMANS, P. - Laatste reportage. Eenzame overpeinzingen over leven en geluk.
T3082: HYACINTH HERMANS, P. - Van mensen en dingen die mij voorbij gingen.
R1416: HYAMS, P.J.E. AND W.F. KOOPMAN. - Neophilologus. An international journal of modern and mediaeval language and literature. Index to volumes XXXI-LX (1946-1976).
T7915: HYLKEMA, HERM. - Dr. Justus Hiddes Halbertsma.
H3225: [ERASMUS] HYMA, ALBERT. - The life of Desiderius Erasmus.
T8775: IAMBE NR. 8. - Iambe. Literair Tijdschrift 2e jrg. nr. 8. Bevat o.a.: Hella Haasse. Franz Kafka. Mies Bouhuys. Ed. Leeflang en Carry van Bruggen.
R6449: IANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken.
T1509: IBARRURI, DOLORES (PASIONARIA). - De fascisten komen er niet door! (Los fascistas no passaran!)
K7382: IBELINGS, HANS (ED.). - Architectuur in Nederland / Architecture in the Netherlands. Jaarboek / Yearbook 1998/1999.
B3806: IBOU, PAUL. (ED.). - Vorm in Vlaanderen. Nrs: 1 - 2 - 3 - 4.
B4822: IBOU, PAUL. - Iboubook. Kreatieve bladen. Pages creatives. Creative pages.
R4425: IBSEN, HENRIK. - De steunpilaren der maatschappij. Tooneelspel in vier bedrijven. Vertaling F. Kapteijn. Inleiding L. Simons.
B7843: IBSEN, HENDRIK. - Brand. Dramatisch gedicht in vijf bedrijven. Vertaling J. Clant van der Mijll-Piepers.
B9388: IBSEN, HENRIK. - De steunpilaren der maatschappij. Tooneelspel in vier bedrijven. Vertaling F. Kapteijn. Inleiding L. Simons.
B9112: IBSEN, HENRIK. - John Gabriel Borkman. Tooneelspel in vier bedrijven. Naar de oorspronkelijke Noorse uitgave door J. Clant van der Mijll-Piepers.
T5971: IBURGERMAN, BATAVUS DEN [=IJZERMAN, A.W.]. - De ezel in de leeuwenhuid. Open brief van Batavus Burgerman, over de Nederlandsche Bolsjewiki, ter geruststelling van zijn mede-bourgeois.
T7662: ICARUS [=ERNST SCHNEIDER]. - The Wilhelmshaven revolt : a chapter of the revolutionary movement in the German navy, 1918-1919.
K5278: IDEMA, W.L. EN D.R. JONKER. - De aap van begeerte. Acht Chinese verhalen van de vijftiende eeuw.
K4968: IDEMA, W.L. / AAD NUIS / D.W. FOKKEMA. - Oosterse literatuur. Een inleiding tot De Oosterse Bibliotheek.
L0004: IDO, VICTOR. - Indie in den goeden ouden tijd. Radio voordrachten voor de Nirom gehouden door Victor Ido ( Hans van de Wall). Deel Twee.
K2788: IDO, VICTOR. - Indie in den goeden ouden tijd. Radio voordrachten voor de Nirom gehouden door Victor Ido ( Hans van de Wall). Twee delen.
T6229: IDZERDA, W.H. - De fotografie in dienst der wetenschap en hare beteekenis als kunst.
R7665: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Petrus in dubio.
T0816: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Kluivenduikers doedeldans.
K8296: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Adam in ongenade.
K8118: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Behouden vaart.
K8178: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - De dans om de rinkelbom.
L1911: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Gegist bestek.
A0307: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Liederen van de zelfkant.
K8121: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Onder de pannen. Belevenissen in hotel Stoot je hoofd niet, De lijmkit van moeke Mullemans.
K8117: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Vaste koers.
B8943: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Lord Zeepsop.
B8942: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Gegist bestek.
L2667: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - De vink op de waslijn.
R7668: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Polletje Piekhaar en Lord Zeepsop.
T3642: [COHEN] IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Over de leuning en langs de kaai.
R2764: IEST, KARIN. - Klachtrecht van de individuele werknemer. Rechtsvergelijkend onderzoek naar klachtprocedures in Amerikaanse en Nederlandse ondernemingen.
K2899: IGNATIEFF, MICHAEL. - Charlie Johnsons laatste woord. Vertaling Irving Pardoen.
L9489: IGNATIEFF, MICHAEL. - Russisch familiealbum. Vertaling Niek en Theo Hendriks.
H2590: IJLANDER, GIJS. - De aanstoot.
M7662: IJLANDER, GIJS. - De kapper.
H0564: IJLANDER, GIJS. - Some sunny day.
R5525: IJSBRANDS, H. - Amsterdamsche avondkout.
T6098: IJSSEL, WILPRECHT VAN DEN. - Feestwals. Voor Piano gecomponeerd door Wilprecht van den IJssel.
T8935: IJSSELING, J.M.F. - Het begijnhof te Breda.
B9583: IJSSELSTEIN MULDER, HANS & JOOST VAN DE WEIJER. (ED.). - Politiek in prent '97. Is het Kunst?
B9584: IJSSELSTEIN MULDER, HANS & A. VAN HAEREN. (ED.). - Politiek in prent '96.
B9585: IJSSELSTEIN MULDER, HANS & JOOST VAN DE WEIJER. (ED.). - Politiek in prent '98.
B9586: IJSSELSTEIN MULDER, HANS. (ED.). - Politiek in prent 2000.
B9587: IJSSELSTEIN MULDER, HANS. (ED.). - Politiek in prent '99.
L0805: IJZEREN, J. VAN. - Een vergeten Letterkundige. H.J. Polak (1844-1908).
T3134: IJZERMAN, A.W. - De geboortetijd van het moderne kapitalisme.
R7353: IJZERMAN, A.W. - De ezel in de leeuwenhuid. Open brief van Batavus Burgerman, over de Nederlandsche Bolsjewiki, ter geruststelling van zijn mede-bourgeois.
R6596: IJZERMAN, A.W. - De weg der beschaving. Uit en over de sociologie van Muller Lyer.
R4053: IJZERMAN, A.W. - Onthullingen omtrent doel en streven der Sociaal-Democratie. Een waarschuwend woord.
T3381: ILJIN, M. - Het vijfjaarplan. Vertaald door Maria Tsjornaja. Inleiding J.G. van Dillen.
T9903: IMAR KULA, W. - Storm over Nijmegen 1944-1945.
R4261: IMMIG JR., CORNS. - Het gildewezen. Rede.
T2191: IMMIG, CORNELIS EN CHR. RUEB. - Het onderwijs en ambachtsonderwijs aan zwakzinnige kinderen. Rapport uitgebracht door de Commissie ter behartiging der belangen van leerlingen en oud-leerlingen der buitengewone scholen voor lager onderwijs te Rotterdam.
T0596: IMPE, ALFONS VAN. - Over toneel. Vlaamse kroniek van het komediantendom.
T5408: IMPETA, C.N. - Kampleed en Hemelzegen.
K9690: TYPONY INC. - Big book of graphic designs and devices.
R8092: INCONTRI. - Incontri. Revista europea di studi italiani. 1999/2-3: Hypnerotomachia Poliphili.
B8342: INDEGEEST ET AL. (ED.). - De vijftig best verzorgde Belgische boeken.
L0227: [ROMEIN, JAAP]. INDENHAECK, WILLEM. - Klein Kerstgeschenk 1984.
K7659: INDESTEGE, LUC. - Orpheus en Eurudike.
K4428: INDESTEGE, LUC. - Quaderno Fiorentino. Kunst en letterkunde in Firenze. Indrukken en gesprekken.
L8273: INDESTEGE, LUC. - De boekband in de Oude Nederlanden. Een vluchtige kennismaking.
R2799: INDESTEGE, LUC. - Les cinquante plus beaux livres belges. 1940-1950.
R2815: INDESTEGE, LUC. E.A. - De vijftig best verzorgde Belgische boeken 1940-1950.
H7732: INDONESIE. - Tweemaandelijks tijdschrift gewijd aan Indonesie en verwant cultuurgebied.
R0701: INDRUK. - Indruk 9. jaargang 5, december 1998.
R0707: INDRUK. - Indruk 13. (Tast) 2004. Tekst Bram Holzapfel. Samengesteld en ontworpen door Mattmo concept.
B6796: INGEN, F.J. VAN. - Frankrijk en de ontwikkeling van de Duitse roman in de 17e eeuw.
R5407: INGEN, FERDINAND VAN. - Hollandisch-deutsche Wechselbeziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts.
T9355: INGEN, FERDINAND VAN. - Bohme und Bohmisten in den Niederlanden im 17. Jahrhundert.
T1199: INGERSOLL, ROBERT G. - De waarheid. Een voordracht.
T7571: INGERSOLL, KOLONEL. - De goden. Voor het volk vertaald door Vineta.
R7615: INGWERSEN, A. - Open brief aan Zijne Excellentie den Minister President Prof. Ir. W. Schermerhorn.
R3910: INKELES, GORDON EN MURRAY TODRIS. - Sensuele massage. Met foto's door Robert Foothorap. Vertaling F. Lancel.
L5596: INKTKOELIE. - Twee maandelijks Semi-literair-tijdschrift rondom de Nederlandse dichtkunst. Hans Lodeizen.
B3175: INKTKOELIE. - Twee maandelijks Semi-literair-tijdschrift rondom de Nederlandse dichtkunst.
K3538: INNERHOFER, FRANZ. - Mooie dagen. Vertaling Hans Hom.
T6914: INNES, G.A. - Ontwapening.
T9726: INOSE, NAOKI WITH HIROAKI SATO. - Persona. A Biography of Yukio Mishima.
T4476: SEYSS-INQUART. - Rede van den Rijkscommissaris Rijksminister Dr. Seyss-Inquart gehouden op Woensdag 12 Maart 1941 in het Concertgebouw te Amsterdam voor het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in de Nederlanden.
P1582: INSINGEL, MARK. - Een getergde jager. Verhalen.
B3881: CONSTANTIJN HUYGENS INSTITUUT. - Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis.
A0719: AD INTERIM. - Maanblad voor Letterkunde derde jaargang 1946. Onder redactie van Bertus Aafjes, G. Kamphuis, C.J. Kelk, Jaap Romijn en Gabriel Smit.
B9397: AD INTERIM. - Maanblad voor Letterkunde vierde jaargang 1947. Onder redactie van Bertus Aafjes, G. Kamphuis, C.J. Kelk, Jaap Romijn en Gabriel Smit.
B6247: INTERTYPE. - Avantages de l'Intertype. Perfectionnements et simplifications augmentant la capacite de production de la machine et son rendement financier.
T6684: INVREA, FR. / AALBERSE, P.J.M. (INL.). - Sociale Gemeentepolitiek.
L9523: IONESCO, EUGENE. - De foto van de kolonel. Vertaling F. van Tijn.
L3129: IONGH, JANE DE. - Margaretha van Oostenrijk.
L3130: IONGH, JANE DE. - Maria van Hongarije. Deel I: De kroon van Stephanus den Heilige.
R2816: IPENBURG, RIE VAN. - Sinte Clara.
R2503: IRVIING, JOHN. - De redding van Piggy Sneed. Verhalen.
H2145: IRVING, JOHN. - Bidden wij voor Owen Meany. Vertaling C. van den Broek.
H4949: IRVING, JOHN. - De vierde hand. Vertaling Sjaak Commandeur.
M2610: IRVING, JOHN. - Weduwe voor een jaar. Vertaald door Sjaak Commandeur.
W4109: IRVING, JOHN. E.A. - Amerika, Amerika. Bloemlezing.
R4178: IRVING, JOHN. - De redding van Piggy Sneed. Verhalen.
M9810: IRWIN, RAYMOND. - The English Library. Sources and history.
MK0018: ISAAC, FRANK. - English & Scottish Printing Types 1535-58 * 1552-58.
H8182: ISAAC, P. & B. MCKAY (EDS.). - The mighty engine. The printing press and its impact.
L1187: ISACKER, FRANS VAN. - Posthume wandeling.
K4910: ISACKER, FRANS. - De exploitatierechten van de auteur. Rechtsvergelijkende analyse der Belgische wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer met een woord vooraf door Paul Struye
R9079: ISACKER, K. VAN. - Geschiedenis voor mensen.
R6956: ISACKER, KAREL VAN. - Averechtsse democratie. De Gilden en de christelijke democratie in Belgie 1875-1914.
T0437: ISACKER, K. VAN. - De Internationale te Antwerpen 1867-1877.
R7063: ISACKER, KAREL VAN. - Het Daensisme. De teleurgang van een onafhankelijke, christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen 1893-1914.
T2709: ISACKER, K. VAN. - Werkelijk en Wettelijk Land. De Katholieke Opinie tegenover de rechtserzide.
H0621: ISEGAWA, MOSES. - Abessijnse kronieken. Roman. Vertaling Ria Loohuizen.
H3031: ISEGAWA, MOSES. - Slangenkuil. Roman. Vertaling Rien Verhoef.
T9358: ISERLOH, E. - Thomas von Kempen und die Devotio Moderna.
H9658: ISHERWOOD, CHRISTOPHER. - Christopher and his kind : 1929-1939.
H6499: ISHERWOOD, CHRISTOPHER. - Meneer Norris neemt de trein. Vertaald door Willem van Toorn.
L2287: ISHERWOOD, CHRISTOPHER. - Prater Violet. Portret van een regisseur. Vertaling Kees Boukema.
H7633: ISHERWOOD, CHRISTOPHER. - De kant van Christopher 1929-1939. Vertaling J.F. Hossele.
T8283: ISHIGURO, KAZUO. - De rest van de dag. Vertaald door Bartho Kriek.
L1165: ISING, ARNOLD. - Jan Klaaszen en andere kluchtspelen aan de hand van troost geschetst.
R3282: CLASINA ISINGS. - Antiek glas.
T5788: ISINGS, C. & S.M.E. VAN LITH. - Romeins glas.
R9119: ISRAEL, EDDY-LEX. - Jacob Israel de Haan. De dichter van het Joodsche lied.
T1254: ISRAEL, JONATHAN I. - Radicale verlichting. Hoe radicale Nederlandse denkers het gezicht van onze cultuur voorgoed veranderden.
R5015: ISRAEL, JONATHAN I. - Nederland als centrum van de wereldhandel 1585-1740.
R0116: ISRAELS, JOZEF. - Spanje. Een reisverhaal. Met reproducties naar teekeningen van den schrijver.
T2223: ISRAELS, JOZEF. - Schilder der binnenhuizen.
L9387: ISTENDAEL, GEERT VAN. - De zwarte steen.
L9390: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Mijn Nederland.
L9498: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Anders is niet beter.
L9591: ISTENDAEL, GEERT. - Altrapsodie.
L9899: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Bekentenissen van een reactionair.
L9918: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Nieuwe uitbarstingen.
L9955: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Vlaamse Sprookjes.
R6415: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Arm Brussel.
T5783: ISTENDAEL, GEERT VAN. - De parochie van Sint-Precarius. Huizinga-lezing 2012.
R6928: ISTORICOS. (PIERRE COEMAERE). - Histoire de la Libre Belgique Clandestine.
K7637: ISTRATI, PANAIT. - Leven en sterven van Oom Anghel. Vertaling van A.M. de Jong.
T1271: [COHEN] ISTRATI, PANAIT. - Tsatsa-Minnka. Vertaling A.M. de Jong.
R7656: [COHEN] ISTRATI, PANAIT. - Tsatsa-Minnka. Vertaling A.M. de Jong.
M9605: ITALLIE, JEAN-CLAUDE VAN. - Hoera Amerika. Drie visies op de Verenigde Staten. Vertaling C. Buddingh'.
T7930: ITALLIE-VAN EMBDEN, W. VAN. - Peinzen over: De taak van de vrouw na den oorlog.
T1907: ITJESHORST, JOHANNES. - De Werkzaamheid van Du Plessis Mornay in dienst van Hendrik van Navarre in de jaren 1576 tot 1582.
L2315: ITTERBEEK, A.F. VAN. - De opleiding van de student in de physica in het gebied der lage temperaturen.
K3267: ITTERBEEK, EUGENE VAN. - Aktuelen II.
K2781: ITTERBEEK, EUGENE VAN. - De hedendaagse Franse letterkunde deel I: Van Jules Romains tot Paul Claudel.
K3760: ITTERBEEK, EUGENE VAN. - Mysterie en materie. Essais en gedichten samengesteld en ingeleid door .... Vierde Europees poëziefestival 1982.
C1020: ITTERBEEK, EUGENE VAN. - Tekens van leven. Beschouwingen over het schrijverschap.
R7145: ITTERSUM, WILLEM ADRIAAN VAN. - Het rechts van voet- en jaagpad.
K6359: IVENS, JORIS & ROBERT DESTANQUE. - Aan welke kant en in welk heelal. De geschiedenis van een leven. Vertaald door Paul Syrier.
B7979: IVINS, JR., WILLIAM M. - Prints and visual communication.
R3355: IVOI, PAUL D'. - Naar het land der Druzen. Bewerkt door O. Geveen.
T0235: [COHEN] IWANOW, VSEVOLOD. - Pantsertrein 1469 en Partijgenooten. Uit het Russisch vertaald door Else Bukowska.
K7401: IYER, PICO. - De dame en de monnik. Vier seizoenen in Kyoto. Vertaling J. Veenbaas.
B9192: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1996 - 1997.
B9190: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1993 - 1994.
B9191: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1992 - 1993.
L5889: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1997 - 1998
L5890: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2000 - 2001.
L7589: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1971-1972
R5442: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2009-2010.
B0397: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2002-2003
B1815: JAARBOEK. - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer De Fonteine. 111e Jaarboek 1945.
B1820: JAARBOEK. - Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica De Fonteine te Gent. Jaarboek 1967.
B3241: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1999 - 2000.
B5123: JAARBOEK. - Jaarboek der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1968-1969.
B5242: JAARBOEK. - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer van Rhetorica. De Fonteine. Jaarboek 1946-47.
R2174: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2006 -2007.
B7836: DRUKKERS JAARBOEK. - Het Drukkers jaarboek voor 1907. Onder medewerking van verschillende vakkundigen.
R6383: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2010-2011.
R2814: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1996 - 1997
T1902: JAARBOEK. - Letterkundig Jaarboek. Gulden Aren, Oogst 1909.
Y0330: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1983 - 1984. Nop Maas: Nevel en wind. Enkele reacties op De Nieuwe Gids 1885-1885. R. van der Paardt: De antieken, daar zit veel in . Over de epische fragmenten van Albert Verwey en Willem Kloos. B. Luger: Beeldjes van Tachtig. W. van den Berg: De Drachenfels onder professoren. Mengelingen: Dingemans Willem Beens: Baladen op het ontset van Bergen op Soom door R. Tempelaars.
B1745: JAARBOEKJE. - Juridische Faculteit der Leidsche Studenten. Jaarboekje voor het Studiejaar 1916-1917.
B6645: JAARBOEKJE. - Nederlandsche Journalisten-Kring. Jaarboekje 1925.
L2028: JAARSMA, D. TH. - Karakteristieken.
C1192: JAARSMA, MENNO. - Het Schoone Boek.
T7812: JAARVERSLAG. - Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1932.
R4907: JACKSON, HOLBROOK. - The Eighteen Nineties. A review of art and ideas at the close of the nineteenth century.
R4836: JACKSON, HOLBROOK. - The Rise and Fall of 19th Century Idealism.
T2257: JACKSON, HOLBROOK. - Genietingen om het boek. The delight that varies with time & place.
R5185: JACKSON, HOLBROOK. - The Anatomy of Bibliomania.
L8087: JACKSON, HOLBROOK. - The Printing of Books.
R5145: JACKSON, HOLBROOK. - The Eighteen Nineties. A review of art and ideas at the close of the nineteenth century.
H5108: JACOB, FRANCOIS. - Beeld van binnen. Vertaling Marianne Kaas.
L8960: JACOB, A. - Het Vlaams Konflikt en het Federalistiese Beginsel.
B0096: JACOB, A. - Conscience's Artevelde en de nationale inslag bij de historiese roman.
B9741: JACOB, JEAN. - Marcel Proust: son oevure.
T3920: JACOB, J. EN E. TH. WITTE. - Tulpen, hare geschiedenis, beschrijving en behandeling. Een boek voor liefhebbers die zelf kweeken willen. Met 14 platen waarvan 8 in kleurendruk.
M3048: JACOBI, STEVEN. - Naakt is de beste vermomming. Vertaling Rob van Moppes.
T1244: [SPINOZA] JACOBIS / MAUTHNER, FRITZ. - Jacobis Spinoza Büchlein. Nebst Replik und Duplik.herausgegeben von Fritz Mauthner.
T9230: JACOBS, EDUARD. - Serie Spot- en Klaagliederen. No 1: 't Aristocraatje. Tekst en piano-accompagnement.
T5608: JACOBS, M.-A. - Carry van Bruggen. Haar leven en literair werk.
T5801: JACOBS, JAN W. - Strijd om vrijheid. Een bundel verzen.
L4188: JACOBS, DAVID. - De verhouding tusschen de Plaatselijke en de Algemeene Kerk in de eerste drie eeuwen.
K8160: JACOBS, JAN. - Uit mijn geheimenis. Verzen.
R9295: JACOBS, PATER EN J.B. KORS. - Fascisme en Nationaal-Socialisme. / Democratie en Dictatuur.
R5718: JACOBS, JAN W. - Van onder ons vaandel. Verzen.
R6303: JACOBS, PSZISKO. - Henk Eikeboom Anarchist. Een biografie.
R0244: JACOBS, M. AUGUSTA. - Jacobus van Looy en zijn literair werk.
R6259: [COHEN] JACOBS, JAN W. - Licht. Spreekkoor.
R8673: JACOBS, JAN W. - De dag. Verzen.
T4370: JACOBS, JAN W. - Roode bloesem uit zwarte struiken.
T1588: JACOBS, JAN W. - Schering en inslag.
W3039: JACOBSE, MUUS. - Vuur en wind. Gedichten 1941 - 1945.
W2952: JACOBSE, MUUS. [=K.H. HEEROMA]. - Programma, gedichten.
T8627: JACOBSE, MUUS. - Het oneindig verlangen. Gedichten en liederen. Gekozen en ingeleid door Ad den Besten.
H4665: JACOBSEN, R. - Prisma.
H9279: JACQUEMIN, G. (ED.). - De drukkunst. Medium van woord en beeld.. Unigra/Contact. Bulletin van de Unie der Grafische en Boeknijverheden 1962.
T9076: JACQUEMYNS, HERWIG. - Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 2 Een bezet land.
T8892: KLÖTERS JACQUES. - My Bonnie is over the ocean. Liedjes van club, kerk en kamp.
Y0436: JACQUET, DIDIER. - Une vision au Tombeau d'Engelbert de Nassau, apologue en Vers francais, avec Notes explicative.
B7214: [VERWEY] JAECKLE, ERWIN. - Rudolf Pannwitz und Albert Verwey im Briefwechsel.
B6106: JAEGGI, ADRIAAN. - De tol van de roem.
T8598: JAEGGI, ADRIAAN. - Held van beroep.
T5060: JAEGGI, ADRIAAN. - Held van beroep.
H9931: JAEGGY, FLEUR. - De angst voor de hemel. Verhalen. Vertaling Tine Riegen.
R3383: JAFFE, H.L.C. (VOORWOORD). - De Stijl 1917-1931.
R4595: JAFFE, H.L.C. - Chagall. Voorwoord Chaja Goldstein.
H7825: JAFFE, H.L.C. EN PIETER BRATTINGA. - Uitreiking van de David Roellprijs aan Piet Zwart. Een essay over Piet Zwart door H.L.C. Jaffe. Een picturale biografie van Piet Zwart door Pieter Brattinga.
L2250: JAFFE, H.L.C. - Piet Mondriaan.
T9371: JAFFE, H.L.C. - Die Gruppe "De Stijl".
M7203: JAFFE, H.C.L. - Het beeld en het woord.
R6438: JAFFE, H.L.C. - Het beeld en het woord.
R8202: JAFFE, H.L.C. (INL.). - Jan Wolkers.
R3668: JAGENEAU, LAMBERT L.M. - Pest over Vlaanderen. Een gedicht met zes tekeningen van Roland Monteyne.
T6802: JAGER, ARIE DE. - Korte schets van de gronden der Nederduitsche Spraakkunst. Ten dienst der scholen.
T8994: JAGER, OKKE. - Worden als een kind.
M9344: JAGER, ALLE. - Een kwestie van liefde en andere verhalen.
K3815: [VONDEL] JAGER, TH. DE. - Vondel of de majesteit.
L5315: JAGER, TH. DE. - De ontwikkelingsgang van de Taalkunst der Nederlanden. Beknopte schets.
L8402: JAGER, A. DE. - De menschen Bilderdijk en Da Costa.
L8645: JAGER, A. DE. - Taalkundig Magazijn, of Gemengde bijdragen tot de kennis der Nederduitsche Taal; Bijeenverzameld. Vier delen.
L9268: JAGER, PEEP DE. - Eerste gedichten.
B1435: [BILDERDIJK]. JAGER, A. DE. - Proeve over den invloed van Bilderdijks dichtwerken op onze taal, ten aanzien van het vormen van nieuwe en het terugroepen van oude woorden en spreekwijzen.
B6347: JAGER, A. DE. - De verdiensten van Kornelis van der Palm. Geschetst in eene voorlezing, gehouden in de Algemeene Onderwijzers-Vereeniging te Rotterdam.
T8995: JAGER, OKKE (ED.). - Kom haastig! Gedichten over de wederkomst van Jezus. Verzameld en ingeleid.
R4705: JAGER, J. DE. - Wat wij willen. Een woord van de afdeeling Amsterdam van het Religieus-Socialistisch Verbond aan partijgenooten en geestverwanten.
B7889: JAGER, IDA. - Hoofdstad in gebreke. Manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901.
R3927: JAGER, A. DE. - Dirk Smits eene eeuw na zijn verscheiden in zijne geboortestad herdacht. Voorlezing door A. de Jager.
R2304: JAGER, A. DE. - Archief voor Nederlandsche Taalkunde. Drie delen.
R6766: JAGER GERLINGS, J.H. (INL.). - Japanse prentkunst, Japanse volkskunst.
L6476: JAGT, MAREK VAN DER [=ARNON GRUNBERG]. - Otto Weininger of Bestaat de jood?
C1490: JAGT, BOUKE B. - Onder de wolkenwals.
H0122: JAGT, BOUKE. - Wardeel.
H7371: JAGT, MAREK VAN DER. - Gstaad 95-98.
B0236: JAGTENBERG, F.J.A. - Jonathan Swift in Nederland (1700-1800). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren.
W5287: JAHNN, HANS HENNY. - 13 bedenkelijke verhalen. Vertaling Hans Hom.
T5475: JAHRL, HARALD. - Wem gehört die Zukunft ? Sozialismus gegen Plutokratie.
R8433: JALINK, J.M. - Sparta Superior. Ernst en Luim uit het Doetinchem van omstreeks 1880.
M3235: JAMEK, VACLAV. - Verhandeling over de korte wonderen. Vertaald door Nannie Nieland-Weits.
R3849: [SPINOZA] JAMES, SUSAN. - Spinoza on Superstition. Coming to terms with Fear. A lecture delivered in Katwijk on May 24, 2003.
M6654: JAMES, LOUIS. - Print and the people 1819-1851. Edited, with an introduction and commentary.
M7642: JAMMES, FRANCIS. - De roman van de haas. Vertaling Jean Dupres.
L8979: JAMMES, FRANCIS & VALERY LARBAUD. - Francis Jammes & Valery Larbaud Lettres Inedites. Introduction et notes de G. Jean-Aubry.
R1117: SMEDT JAN DE. - Jan de Smedt na een kwarteeuw. Jan de Smedt apres un quart siecle. Jan de Smedt after a Quarter of a Century.
T4467: JANEFF, JANKO & FRIEDRICH GRIMM. - Janeff: Die Wende auf dem Balkan. / Grimm: Hitler und Europa.
K5619: JANIN, JULES. - Deburau. Erzahlung uber das Drei-Groschen-Theater und die Geschichte des Franzosischen Theaters fortzusetzen.
L3869: JANS, ADRIEN. - De hedendaagse roman in Belgie.
T7482: JANS. - Voor het Spionnetje.
B1315: JANSE, M. - Weg naar prenten.
R0835: JANSEN, P.C. EN W.M. ZAPPEY. - Bibliografie van de geschriften van Nicolaas Wilhelmus Posthumus (1880-1960).
R5224: JANSEN HEIJTMAJER, J.A. - Globaal lezen. Verslag van een proef met nabetrachting.
L5641: JANSEN VAN GALEN, JOHN & HERMAN VUIJSJE. - 100 jaar Drees. Wethouder van Nederland.
K5015: JANSEN, FONS. - De lachende kerk. Met cartoons van Marcus.
L5121: JANSEN, HELENA C.T. - Karoline Pichlers. Schaffen und Weltanschauung im Rahmen ihrer Zeit.
L4155: JANSEN, J.E. - De Brabantsche omwenteling (Patriottentyd) Turnhout - Kempen.
L6082: JANSEN, TONY & JAN ROGIER. - Kunstbeleid in Amsterdam 1920 - 1940. Dr. E. Boekman en de socialistische gemeentepolitiek.
K6362: JANSEN, WOLFGANG. - Mijnheer Van Dale wacht op antwoord.
L7906: JANSEN, J.E. - L'abbaye norbertine du Parc-le-Duc. Huit siecles d'existence 1129-1929.
L8452: JANSEN, R.L. - Gezag en kritiek.
L8751: JANSEN, A. - Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de Openbare School mogelijk. Met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het Volksgeweten.
B6492: JANSEN, HANS. - Christelijke theologie na Auschwitz. Deel I Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme.
R6269: JANSEN, J. VICTOR. - Oorlog in een primitieve Maatschappij. Een overzicht van de wijze van oorlog voeren en de motieven daarvoor bij de Iroquois, en een onderzoek naar de factoren, die ten grondslag lagen aan hun dominerende positie.
B5228: JANSEN, DOLF. - It is what it is. Afwijkende Amerikaanse observaties.
Y0406: JANSEN, W. - Een baken in zee? Openbare brief aan Ds. J.C. Sikkel, n.a.v. zijne brochure: De Aanschouwing in het Onderwijs.
R6787: JANSEN, J.E. EN A. ERENS, - De Norbertijner abdij van Tongerloo. Achthonderdjarige werking in de Antwerpsche Kempen 1133-1933.
R6183: JANSEN-SIEBEN, RIA (ED.). - 's Levens felheid in één band. Handschrift Van-Hulthem.
R7109: JANSEN, JAN JAAP EN INEKE TER HEEGE. - Victoria goes Wilde.
R8245: JANSEN, ABRAHAM. - Toetsing van grafologische uitspraken. Een experimentele studie. (with a summary in English).
T3117: JANSMA, K. - Militant Liberalisme.
T5404: JANSMA, T.J. - Het bezettingsrecht in de practijk van de Tweede Wereldoorlog.
L6066: JANSMA, T.S. EN W. LAUR. - De betrekkingen tussen Nederland en het Oostzeegebied weerspiegeld in de plaatsnamen.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

12/15