Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R3573: GORTER, H. - Klassemoraal. Een antwoord aan De Savornin Lohman en P.J. Troelstra, leden der Tweede Kamer.
T8767: GORTER, HERMAN. - Teksten van en over Herman Gorter.
T8582: GORTER, HERMAN. - Die geruchtlooze lucht. 5 Gedichten van Herman Gorter.
T1080: GORTER, HERMAN. - Een klein heldendicht.
T8584: GORTER, HERMAN. - In de zwarte nacht is een mensch aangetreden.
T1035: GORTER, HERMAN EN G.J. SYBRANDY. - Verslag van het openbaar debat over Het Ministerie-Kuyper gehouden 20 october 1904 te Veendam tusschen H. Gorter en G.J. Sybrandy.
T1079: GORTER, HERMAN. - Een klein heldendicht.
T7584: GORTER, HERMAN. - Verzamelde Werken deel 3: Kritiek op Tachtig.
L3302: GORTZAK, HENK. - Hoop zonder illusies. Memoires van een communist.
R6307: GORTZAK, WOUTER. - Kluiven op een buitenbeen. Kanttekeningen bij enige naoorlogse ontwikkelingen van het Nederlandse communisme.
T4496: GORTZAK, HENK. - Wat wij deden. De communisten in de Tweede Kamer.
M8401: GOSLINGA, CORNELIS. - Tapame en andere Antilliaanse verhalen.
B2337: [BILDERDIJK]. GOSLINGA, A. - Mag Bilderdijk's tweede vrouw genoemd worden, Lang geen makke tante?
B2341: [BILDERDIJK]. GOSLINGA, A. EN J.C. VAN DER DOES. - Verzoekschrift van Bilderdijk en Dirk van der Linden aan het Hof van Holland. - Bilderdijks tweede vrouw en haar moeder.
L6720: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] GOSLINGA, A. (ED.). - Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer met Dr. A. Kuyper 1864 - 1876.
T8567: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
T2674: GOSSAERT, G. - De Internationale beteekenis der Vlaamsche Beweging.
T3097: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
L4059: [VONDEL] GOSSAERT, G. - Bij Vondel's graf.
K8175: GOSSAERT, GEERTEN. - Essays.
H5968: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
M0142: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
W4421: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
B3559: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
T0042: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenta.
T2462: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
T0263: GOSSAERT, GEERTEN. - Priapaeen.
H4856: GOSSE, EDMUND. - Vader en Zoon. Een studie van twee temperamenten. Nawoord Richard Holmes. Vertaling E. Dabekaussen en T. Maters.
L5390: GOSSES, G. / G. KARSTEN EN K. HEEROMA. - Een Friesch substraat in Noord-Holland? Inleiding en nawoord Jac. van Ginneken.
L3646: GOSSES, I.H. - Van veete en oorlog.
M7930: GOSSES, I.H. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden. Geheel omgewerkt door R.R. Post.
R8505: GOSSES, G. - Binnen en buiten Friesland.
R8506: GOSSES, G. - Friesland en de wereld.
R5495: GOSSES, G. - Friesland en de Friesche Beweging.
R5566: GOSSES, G. - Tael en Dialekt.
T2461: [HUYSMANS, CAMILLE] GOTOVICH, J. - Camille Huysmans Geschriften en Documenten VIII. De Belgische socialisten in Londen.
L4307: GOTTMER, H.V.M. (ED.). - Boeken met een ruggegraat. 10 jaar NBD.
T0145: GOU, LEONARD DE. - De weeskamer van 's-Gravenhage.
R6127: GOUDOEVER, ANTONIE VAN. - Levensberigt van wijlen den hoogleeraar Philippus, Willem van Heusde.
R2250: GOUDOEVER, A. VAN. - Sermo, ad discipulos habitus die XVIII. m. Septembris anno MDCCCXXXIX [met] Mededeelingen nopens de heerbanen en den cursus publicus in het Romeinsche rijk, voornamelijk in de 2e, 3e en 4e eeuw onzer jaartelling
R5404: GOUDRIAAN, B.H. - Rapport van den Hoofd-Ingenieur bij den Waterstaat, B.H. Goudriaan, wegens een gedaan plaatselijk onderzoek, omtrent het gebruik van sommige in Duitschland voorhandene steensoorten, tot vervanging van de Escosijnsche, Doorniksche en Vilvoordsche Steenen. Uitgebragt aan den Minister van Binnelandsche Zaken den 6den Julij 1833.
H8039: GOUDSMIT, JAAP EN MAARTEN KOOPMAN. - Waarom baart een muis geen olifant.
Y0270: GOUDSMIT, IS. - Vacantie juist voor den arbeider. Een rappel aan de werkgevers.
B8442: GOUDSMIT, SAM. - In de groote leerschool. Hoe de kleine Sjimmie Neeter burger werd. De onverbeterlijke. De hengelwedstrijd. Moeder Zijpe's verjaardag. Kinderen. In de engte.
T1580: GOUDSMIT, SAMUEL. - Persoonlijkheid.
T3913: GOUDSWAARD, JOS. - Uit 't leven van een Leurder.
MK0119: GOUDY, FREDERIC W. - The alphabet and elements of lettering. Revised and enlarged with many full-page plates and other illustrations drawn & arranged by the author.
R1825: GOUDY, FREDERIC W. - The alphabet and elements of lettering. Revised and enlarged with many full-page plates and other illustrations drawn & arranged by the author.
B0388: GOUKA, A. - Wis- en Werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt, uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, ten dienste van gevorderde leerlingen.
H5933: GOURAUD, JULIE. - Cecile ou la petite soeur.
B7123: GOURDIE, TOM. - Teaching children to write for Teachers & Parents. The development of a Cursive Hand. Book 3.
B7124: GOURDIE, TOM. - Teaching children to write for Teachers & Parents. Remedial Handwriting. Book 4.
M8344: GOUT, M. / M.A. VERSCHUYL. - Stadhuis Delft.
T6461: GOUW, J. TER. - De Volksvermaken. Geillustreerd met 86 Houtgravuren tusschen den tekst.
T6865: GOUW, J. TER. - Nacht en morgenrood. Een tijdvak uit de geschiedenis van Amsterdam, meerendeels naar oorspronkelijke stukken.
Y0400: GOUW, J. TER. - De Oorsprong der Nederlandsche Vlag.
T6869: GOUW, J. TER. - Geschiedenis van Amsterdam. acht delen.
L9067: GOUW, J. TER. - Studien over wapen- en zegelkunde.
T6505: [AMSTERDAM] GOUW, J. TER. - Amstelodamiana. Twee delen.
T3275: GOUW, J. TER. - Een nieuw boekje over den oorsprong en de afleiding van de Amsterdamsche straatnamen.
R5815: GOUW, J. TER. - Een nieuw boekje over den oorsprong en de afleiding van de Amsterdamsche straatnamen.
R5208: GOUW, TER J. - Het huis Brederode te Amsterdam.
R2551: GOUWE, W.F. - De Grafische Kunst in het Praktische Leven.
R6500: GOUWE, W.F. - 1852-1952. Het ontwerpen van postzegels. Geschreven t.g.v. het Eeuwfeest van de Nederlandse Postzegel.
K6689: GOVAART, TH. - Het geclausuleerde beest. Index en opstellen over F. Bordewijk Meesterschap over het monster en Hugo Claus De krakende makelaar.
K3273: GOVAART, TH. - Lezen en leven. Vingerwijzingen en handreikingen.
A0695: GOVAART, TH. - Meesterschap over het monster. Over het werk van F.Bordewijk.
K3633: GOVAART, TH. - Samenhang. Hoofdlijnen in de geschiedenis van De Letterkunde na 1880 in Nederland en Vlaanderen.
K2961: GOVAART, TH. - Simon Vestdijk.
K5141: GOVAART, TH. - Simon Vestdijk.
M9882: GOVAART, TH. - Simon Vestdijk.
L4792: GOWING, LAWRENCE. - Hogarth. With a bibliographical essay by Ronald Paulson.
L6117: GOYAU, GEORGES. - Sainte Jeanne D'Arc. Les etapes d'une gloire religieuse.
R2700: GOYTISOLO, JUAN. - De trek. Vertaling J.M. Lechner.
W9723: GOYTISOLO, JUAN. - Om hier te leven. Verhalen.
H0569: GOYTISOLO, JUAN. - Om hier te leven. Verhalen.
T1929: GRAADT VAN ROGGEN, C. - Een strijd in Atjeh. (Een oogarts op het oorlogspad). Voorrede H. Wanting.
R9619: GRAADT-VAN ROGGEN, W. - Het schouwende leven.
L5944: GRAAF, DANIEL A. DE. - Arthur Rimbaud et la duree de son activite litteraire.
C0391: GRAAF, GJELT DE. - Het talent.
C1138: GRAAF, HERMINE DE E.A. - Hollands Diep, verhalen. Samengesteld door Guus Luijters.
M1513: GRAAF, HERMINE DE. - De regels van het huis. Novelle.
W6003: GRAAF, HERMINE DE. - De regels van het huis. Novelle.
H2054: GRAAF, HERMINE DE. - In verzekerde bewaring.
L7304: GRAAF, J.J. MGR. - Lijst der geschriften uitgegeven door Mgr. J.J. Graaf, hem op zijn tachtigsten verjaardag aangeboden door eenige vrienden, den XXV januari MCMXIX.
B1785: GRAAF, JOHANNES DE. - De anthropologie in de moderne Russische wijsgerige theologie.
B6030: GRAAF, J. DE / HUGENHOLTZ / MEERTENS / SIMONS. - Handboek voor de vredesbeweging. De radicaal-pacifistische stromingen.
B7333: GRAAF, KEES DE (UITG.). - Flandrijs. Fragmenten van een Middelnederlands riddergedicht.
R0809: GRAAF, HERMINE DE. - De Maan. Briefboek.
T4097: GRAAF, A.J. DE E.A. - Textieldagen 1976 1978 1979.
T6672: GRAAF, A. DE. - Verpleging van jongens.
R8713: GRAAF, J. DE. - Le Reveil Litteraire en Hollande et le Naturalisme Francais [1880-1900].
R4584: GRAAF, J. DE. - Overtreding van het Oranjeverbod te Deventer in de laatste jaren der achttiende eeuw en wat hiermede in verband stond.
T1327: GRAAF, A. DE. - Levensbericht van Antonius Johannes der Kinderen.
R8785: GRAAF, K. DE. A.J. NOEL DE GAULLE. - Fictie en werkelijkheid. Carnaval der desperado's en zijn achtergronden.
R7113: GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, L.C. - Nederlandsche Luchtvaarders.
K6815: GRAAFF, CHR. DE. - Alleenspraak.
K9469: GRAAFF, CHR. DE. - Alleenspraak.
L0881: GRAAFF, FRANCES DE. - Sergej Esenin. A biographical sketch.
T9505: GRAAFF AZN., G.J. DE. - Het Oranje-feest te Bondorp. Bijspel in twee bedrijven.
T1258: GRAAFF, F. DE. - Spinoza en de crisis van de westerse cultuur.
T7545: GRAAFLAND, J.A.I.H. - Militair Defaitisme.
T6680: GRAAFLAND, J.A.I.H. - De Engelsche Stakingen in 1926.
T9943: GRAATSMA, STEFAN. - Macchina Arte.
K5405: GRAEF, JACK DE. - Antwerpen bij nacht.
R7124: MEIER-GRAEFE. - Spanische Reise.
K3650: GRAEVE, ROB DE. - Conscience.
R1374: GRAEVESTEIN VAN HEYST, DERK. - Het venten van geschriften op den openbaren weg als strafbaar feit beschouwd.
B8605: GRAFF, LAURENT. - De man die op reis ging.
B4892: GRAFICUS. - 60 jaar Graficus.
T5620: GRAFT, C. CATHARINA VAN DE. - Marialegenden. Verzameld en met een inleiding voorzien.
H4747: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - De twaalfjarige in de tempel. Bloemlezing religieuze gedichten voor school en huis. Verzameld door ....
W4412: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - In exilio. Gedichten.
K7285: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Mythologisch.
B2987: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Landarbeid.
B2988: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Woorden van brood.
T8139: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Woorden van brood.
T8415: GRAFT, GUILLAUME VAN DER [=WILLEM BARNARD]. - Verzamelde gedichten. Twee delen.
B0918: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Guillaume van der Graft: 12 gedichten voorgelezen door Ton Lutz.
T8479: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - De kiezels van Klein Duimpje. Gedichten.
T8703: GRAFT, VAN DER. - Oevertaal. Gevolgd door het essay Onder de wolk.
P2176: GRAFTDIJK, THOMAS. - Treurarbeid, gedichten.
W4548: GRAFTDIJK, THOMAS. - Lachend op de achterste rij.
W4612: GRAFTON, CAROL BELANGER (ED.). - Fanciful Victorian Initials. 1142 decorative letters from "Punch".
MK0109: GRAFTON, CAROL BELANGER. - Historic alphabets & initials, woodcut & ornamental.
K9684: GRAFTON, CAROL BELANGER. - Pictorial Archive of Printer's Ornaments from the Renaissance to the 20th Century.
H7199: GRAM, JOHAN. - Een hoorn van overvloed. Verhalen voor onze jongens en meisjes. Met vier platen.
T4266: GRAMMENSFONDS. - 40 jaar heldhaftige Uilenspiegelkamp.
K0010: GRAMONT, SANCHE DE. - De geheime oorlog. Internationale spionage sinds de tweede wereldoorlog. Vertaling O. Falk.
M9999: GRAND-CARTERET, J. - La femme en Allemagne. Avec 144 illustrations dont deux eaux-fortes et trois planches en couleur.
T2001: GRAND, N. LE. - Het eigen huis. Novelle.
L6083: GRANDIA, JAN. - De Arbeider-Wethouder Dries van der Vlerk. Een leven van dienst aan de Gemeenschap.
H5671: GRANT, MICHAEL / ANTONIA MULAS. - Eros in Pomeij. Das Geheimkabinett des Museums von Neapel. Kritische Betrachtung der Werke von Antonio De Simone und Maria Teresa Merella.
M6907: GRANZOTTO, GIANNI. - Christopher Columbus, the dream and the obsession. A biography.
R3378: GRASHUIS, G.J. EN A.W. BRONSVELD. - Ter eereredding. Open brief van Mr. G.J. Grashuis aan Dr. A.W. Bronsveld.
B2646: [THORBECKE] GRASHUIS, G.J. - Het staatsbeleid van Thorbecke.
W9502: GRASS, GUNTER. - Een gebed zonder eind. Roman. Uit het Duits vertaald door Jan Gielkens.
K8105: GRASS, GUNTER. - De blikken trommel. Vertaling Koos Schuur.
M8323: GRASS, GUNTER. - De bot. vertaling Peter Kaaij.
M9542: GRASS, GUNTER. - De Rattin. Vertaling Peter Kaaij.
K3845: GRASS, GUNTER. - Kat en muis. Novelle. Vertaling Hermien Manger.
W2152: GRASS, GÜNTER. - In Kupfer, auf Stein.
P0130: GRASS, GUNTER.01-01-2003 - Onheilspad, roman.
B5862: GRASS, GUNTER. - Linkshandig. Verhalen. Vertaling Hans van Megen.
W3146: GRASS, GUNTER. - Tongen van schaamte, een reiziger in India. Vertaald door Peter Kaaij.
L9452: GRASS, GUNTER. - Kat en muis. Novelle. Vertaald door Hermien Manger.
R6842: GRASS, GUNTER. - De blikken trommel. Vertaald door Koos Schuur.
B6832: GRASS, GUNTER. - De bot. Vertaald door Peter Kaaij.
B8613: GRASS, GUNTER. - Plaatselijk verdoofd.
T6457: GRASWINCKEL, D.P.M. - Nederlandsche Hofjes.
L5134: GRASWINCKEL, D.P.M. - De archieven der gasthuizen en fundatien, gilden, schutterijen en vendels. Gedeponeerd bij het Oud-Archief der Gemeente Arnhem.
T4857: GRASWINCKEL, D.P.M. (VOORW.). - Nassau-Oranje Tentoonstelling, Breda.
T9623: GRASWINCKEL, DIRCK. - De vierlingen van den heer van Pybrac uit het Frans in het Nederlands en Latijn vertaald.
K0308: GRATAMA, G.D. - Frans Hals. Verlucht met ruim honderdveertig afbeeldingen.
T5743: GRATAMA JZN., SIBRAND. - De verantwoordelijkheid der Herbergiers en Logementhouders, ingevolge artt. 1746, 1747 en 1748 B.W.
K5872: GRAULS, JAN. - Volkstaal en volksleven in het werk van Pieter Bruegel.
T2037: GRAULS, JAN / PROSPER MELIS / CONST. H. PEETERS. - Taalkundig handboek.
K4720: GRAUS, JACQUES. - Een oude bekende. Verhalen.
T8053: GRAVES, ROBERT. - Dat hebben we gehad. Vertaald door Guido Goluke.
L2914: GRAVESANDE, G.H. 'S-. (ED.). - Letterkundige prijzen in Nederland.
H1341: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Arthur van Schendel zijn leven en werk.
M2782: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Arthur van Schendel zijn leven en werk.
K4663: GRAVESANDE, G.H. 'S. - E. du Perron. Herinneringen en bescheiden.
W3699: GRAVESANDE, G.H. 'S. - E. du Perron. Herinneringen en bescheiden.
M7145: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Marceline Desbordes-Valmore. Essay met enige gedichten.
K7300: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Onze letterkunde in bezettingstijd.
L0617: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Sprekende schrijvers. Nederlandsche en Vlaamsche letterkundigen in gesprek met...
K2621: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Jonge most. Bloemlezing uit de gedichten van medewerkers aan Het Getij, De Vrije Bladen en Forum.
K8123: GRAVESANDE, G.H. 'S. (ED.). - De geschiedenis van De Nieuwe Gids. Brieven en documenten. Supplement.
H1109: GRAVESANDE, G.H. 'S. - De geschiedenis van De Nieuwe Gids. Brieven en documenten. Twee delen.
L8568: GRAVESANDE, G.H. 'S-. - Vergeten en gebleven. Literaire beschouwingen. Met een herdenkingsrede van Fred Batte. Gekozen en verantwoord door Dirk Kroon.
L8915: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Mr. J.F. van Royen en zijn beteekenis voor de boekkunst. Met naschrift van K. Ph. Bernet Kempers.
B3096: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Sprekende schrijvers. Nederlandsche en Vlaamsche letterkundigen in gesprek met...
B4524: GRAVESANDE, G.H. 'S- - Al pratende met... Albert Besnard; J.C. van Schagen; Wies Moens; Jan Prins; Johan de Meester; A.A.M. Stols; W.A.P. Smit; A. den Doolaard; Albert Helman; Jef Last; J. Slauerhoff e.a.
B6390: GRAVESANDE, G.H. 'S- - Persoonlijke herinneringen aan Arthur van Schendel.
B7225: GRAVESANDE, G.H. 'S. - De geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen. Brieven en documenten bijeengebracht door G.H. 's-Gravesande voorafgegaan door een getuigenis van Herman Teirlinck.
B9408: GRAVESANDE, G.H. 'S. - E. du Perron. Herinneringen en bescheiden.
M0969: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Onze letterkunde in bezettingstijd.
K9281: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Bauers reis naar Moskou. In brieven en teekeningen. Aangevuld met een polemiek tusschen socialisten en aestheten.
M3854: GRAVESANDE, G.H. 'S. (SAMENSTELLING). - Het conflict tusschen Willem Kloos en Frederik van Eeden. De qu¾stie "Lieven Nijland". Documenten bijeengebracht door...
R6562: GRAVESANDE, G.H. 'S-. - Journalistieke herinneringen.
W3701: GRAVESANDE, G.H. 'S. - E. du Perron. Herinneringen en beschouwingen.
K9280: GRAVESANDE, G.H. 'S. - Bauers reis naar Moskou. In brieven en teekeningen. Aangevuld met een polemiek tusschen socialisten en aestheten.
K9665: GRAVISIE 2. ENTERS, J.H. - Over het kiezen van een organisatie-structuur.
K9663: GRAVISIE 4. - Bekroningen. Meningen en ideeen.
K9659: GRAVISIE 8. - Vormen van schrift. De mens als tekstverwerker.
K9655: GRAVISIE 12. JONGENS, COR (ED.). - Een certificeerder gecertificeerd. Achtergronden bij de toekenning van de Gravisieprijs-1985 aan de VPGI (Vereniging Produktbewaking)
H6720: GRAVISIE 14: CAFLISCH, MAX & GERARD EN MARJAN UNGER. - Hoogtepunten van het letterontwerpen in Nederland & Hollands landschap met letters. Beide teksten uitgesproken op 12 november 1987 te Stuttgart.
K9643: GRAVISIE 15: GROENENDAAL, PAUL (ED.). - Papieren gids en elektronisch doosje in de race naar 2000. 1989: na honderd jaar neemt Drukkerij Teleprint bv de volledige produktie van de telefoongids op zich.
K9664: GRAVISIE 3. KRIMPEN, HUIB VAN. - Vormgever en techniek.
K9662: GRAVISIE 5. GROENENDIJK, B. - Zilverterugwinning. De milieu-aspecten van fotografische verwerkingsbaden.
K9658: GRAVISIE 9. - Arbeidstijdverkorting, een lokkend perspectief. Gedachten over manieren van bestrijding van de werkloosheid, die vooral jongeren een kans geven.
K9666: GRAVISIE 1. OVINK, G.W. - Kastanjes uit het vuur. Inventie en innovatie in de grafische technieken.
T1937: GRAY, ALEXANDER. - De Schoof der Aanbidding. Duitschland's Plannen voor na den Oorlog.
M3710: GRAY, SPALDING. - Zwemmend naar Cambodja. Vertaling Gerrit de Blauw.
T8410: GRAY, ROBERT. - Grasschrift. Samenstelling, vertaling en nawoord Maarten Elzinga.
H8484: GRAZELL, KAREL N.L. - Verzamelde jaren. wie beschadigt me met tijd?
R7086: GREEF, RENSKE DE. - Seks in Afrika. Zoenen, flirten, riten & aids.
K8300: GREEN, JULIEN. - De verzoeking. Vertaald en ingeleid door C.J. Kelk.
K7648: GREEN, JULIEN. - Leviathan. Roman. Vertaling Halbo C. Kool.
B9799: GREEN, JULIEN. - Adrienne Mesurat. Vertaald door H. Foeken.
M7883: GREENBERG, MARTIN H. / ED GORMAN. - Niet voor de poes. Vertaling E. Swart.
L0057: GREENE, GRAHAM. - Als een slagveld. Vertaling Max Schuchart.
M5943: GREENE, GRAHAM. - De derde man / Een kind klaagt aan. Vertaald door H.W.J. Schaap. Ingeleid door de schrijver. [The third man / The fallen idol].
L2510: GREENE, GRAHAM. - De kern van de zaak. Vertaling H.W.J. Schaap.
W6559: GREENE, GRAHAM. - De komedianten. Vertaald door Jean A. Schalekamp.
K9099: GREENE, GRAHAM. - De komedianten. Vertaling H.W.J. Schaap.
L0330: GREENE, GRAHAM. - De man in den mist. Vertaling G.J. Werumeus Buning-Ensink.
K7686: GREENE, GRAHAM. - Het einde van het spel. Vertaling H.J. Scheepmaker.
C0671: GREENE, GRAHAM. - Kind van Albion. Vertaling R. van Walcheren.
M7730: GREENE, GRAHAM. - Kind van Albion. Vertaling R. van Walcheren.
K3396: GREENE, GRAHAM. - Mogen we je man even lenen? en andere kleine komedies over seksuele verhoudingen. Vertaling H.W.J. Schaap.
M6443: GREENE, GRAHAM. - Onder de tuin en andere verhalen. Vertaald door H.W.J. Schaap.
B4491: GREENE, GRAHAM. - De stille Amerikaan
K9365: GREENE, GRAHAM. - De paradox van het christendom. Voorwoord Anton van Duinkerken. Slotbeschouwing Gertrud von le Fort. Vertaling van Andre Noordbeek.
T7074: GREENE, GRAHAM. - Our Man in Havana. An entertainment.
B9170: GREENE, GRAHAM. - Het geschonden geweten. Vertaald door H.W.J. Schaap. Ingeleid Max Schuchart.
H0678: GREENFELD, HOWARD VON. - Bucher wachsen nicht auf Baumen. Vom Bucherschreiben und Buchermachen.
H3665: GREENFELD, KARL TARO. - De engelen van de nacht. Generatie X in Japan. Vertaald door Anneke Goddijn.
H8035: GREENSLADE, ROY. - Robert Maxwell, fenomeen. Een ex-werknemer klapt uit de school. Vertaling Hans Kooijman.
L8076: GREENSPAN, EZRA & JONATHAN ROSE (EDS.). - Book History. Volume 7 (2004).
L8077: GREENSPAN, EZRA & JONATHAN ROSE (EDS.). - Book History. Volume 6 (2003).
L8079: GREENSPAN, EZRA & JONATHAN ROSE (EDS.). - Book History. Volume 4 (2001).
L8078: GREENSPAN, EZRA & JONATHAN ROSE (EDS.). - Book History. Volume 5 (2002).
M4907: GREENWALD, HAROLD. - Call Girl. Vertaling M. v.d. Merwe.
H6749: GREER, GERMAINE. - De vrouw als euneuch. Vertaald door Henny Scheepmaker.
K5263: GREER, GERMAINE. - De vrouw als euneuch. Vertaald door Henny Scheepmaker.
L8549: GREER, ANDREW SEAN. - Kom in mijn leven en wees mijn lief. Vertaald door Ankie Blommesteijn.
B4766: GREER, GERMAINE. - We hebben je nauwelijs gekend, pappie. Vertaald door Anneke van Huisseling.
B0807: GREEVENBROEK, JACOBUS T.R. VAN. - E.J. Potgieter. L'Homme et l'oeuvre dans leurs rapports avec la litterature Francaise.
R5181: GREGGIO, SIMONETTA. - De beschermengel. Uit het Frans vertaald door Marianne Kaas.
B8510: GREGGIO, SIMONETTA. - Sterren. Uit het Frans vertaald door Marianne Kaas.
R9601: GREGGIO, SIMONETTA. - De tederheid van mannen. Vertaald uit het Frans door Marianne Kaas.
M2429: GREGOOR, NOL. - De tantes.
K4090: GREGOOR, NOL. - In gesprek met Harry Mulisch.
B6875: GREGOOR, NOL. - Simon Vestdijk en Lahringen. De biografische achtergronden van de Anton Wachter-romans.
B6853: GREGOOR, NOL. - De jongen die Werther Nieland werd.
R7258: GREGOOR, NOL. - Simon Vestdijk en Lahringen. De biografische achtergronden van de Anton Wachter-romans.
R6525: GREGOROVIUS, EMIL / L.C. SCHULLER TOT PEURSUM. - De Socialistische Hemel op Aarde. Een toekomst-verhaal.
R1935: GREGORY, LADY AUGUSTA. - Cuchulain van Muirthemne. Het verhaal van de mannen van de Rode Tak van Ulster. Inleiding William B. Yeats. Voorwoord Daniel J. Murphy. Vertaling J.W.M. Liefrink.
H1914: GREIFENHAGEN, ADOLF. - Griechische Gotter.
L4385: GREILING, WALTER. - Paul Ehrlich. Zijn leven en werk.
W7510: GREKOVA, IRINA. - De dameskapper. Vertaald door J.W.A. van Landeghem-Cox.
W0416: GREKOVA, IRINA. - Weduwenschip. Vertaald door G. Glastra-Overduin.
T1568: GRESHOFF, J. (RED.). - De Witte Mier. Deel I-II. Het eerste deel van de Witte Mier bevattende de nummers van Mei t/m October 1912. Het tweede deel November 1912 t/m Mei 1913.
T9716: GRESHOFF, J. / LEO VROMAN. - Brieven over en weer. Uitgegeven en geannoteerd door Sjoerd van Faassen.
B9203: GRESHOFF, J. - Mirliton. Gedichten.
T1968: GRESHOFF, J. - Nieuwe Gedichten. Bloemlezing verzameld door ...
W8041: GRESHOFF, J. - Menagerie. Herinneringen en beschouwingen.
M8156: GRESHOFF, J. - Rebuten.
K2853: GRESHOFF, J. - Arthur van Schedel.
M2743: GRESHOFF, J. - Bric a brac.
K4883: GRESHOFF, J. - De laatste dingen. 1956 - 1958.
K7851: GRESHOFF, J. - De wieken van den molen.
M0966: GRESHOFF, J. - Fabrieksgeheimen.
H0436: GRESHOFF, J. - Gedichten 1907 - 1936. Met een studie over 'Hemelsche en aardsche poëzie door S. Vestdijk.
W7904: GRESHOFF, J. - Gedichten 1907 - 1936. Met een studie over 'Hemelsche en aardsche poëzie door S. Vestdijk.
W7903: GRESHOFF, J. - Ikaros bekeerd, een leerdicht.
A0752: GRESHOFF, J. - In alle ernst. Overpeinzingen op reis.
M8157: GRESHOFF, J. - In alle ernst. Overpeinzingen op reis.
W3138: GRESHOFF, J. - In de verstrooiing, een verzameling letterkundige bijdragen van schrijvers buiten Nederland 1940 - 10 mei - 1945. Bijeengebracht.
K6050: GRESHOFF, J. - Kalender zonder dagen.
P1527: GRESHOFF, J. - Mengelstoffen op het gebied der Fransche Letterkunde.
W7671: GRESHOFF, J. - Pluis en niet pluis. De zes en zeven kruisjes.
W3983: GRESHOFF, J. - Toen. is het onafgewerkt gedicht. Samengesteld door zijn vrouw.
K2759: GRESHOFF, J. - Verzameld werk. Gedichten.
H1056: GRESHOFF, J. - Verzameld werk: Grensgebied.
W8040: GRESHOFF, J. - Verzameld werk: Legkaart.
M5195: GRESHOFF, J. - Verzameld werk: Zwanen pesten.
H1119: GRESHOFF, J. - Voliere.
H6491: GRESHOFF, J. - Zwanen pesten. Met een notitie van Pierre H. Dubois.
H2638: GRESHOFF, J. / A.A.M. STOLS. - Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols Deel I: 'Beste Sander, do it now' 1922-1941. Deel II: 'Stols blijft Stols, denk daarom' 1945-1951. Deel III: 'Ik ben overbodig geworden!' 1952-1956.
M2909: GRESHOFF, J. / J. DE VRIES. - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.
K9763: GRESHOFF, JAN. - Mijn vriend Coster.
T8761: GRESHOFF, JAN. - Nieuwe etsers deel I. G.A.H. van der Stok. (aquafortist).
B0515: GRESHOFF, J. - Uitnodiging tot ergenis. Keuze uit eigen werk. Ingeleid door Leo Vroman.
T1485: GRESHOFF, J. - Pro Domo. Gedichten.
B5077: GRESHOFF, J. - De Ceder en andere gedichten.
B5079: GRESHOFF, J. - Vonken van het vuur. Kleine gedichten.
B6879: GRESHOFF, J. - Rariteiten.
B6836: GRESHOFF, J. - Nieuwe Nederlandsche Dichtkunst. Deel I: Rondom Tachtig. Deel II: Hedendaagsche Dichters.
B6850: GRESHOFF, J. - Het spel der spelen. Causerieen over het Boek.
B7365: GRESHOFF, J. - Muze, mijn vriendin.
R9090: GRESHOFF, JAN. - Door mijn open venster...
K4998: GRESHOFF, J. - Catrijntje Afrika.
H9069: GRESHOFF, ATY. - Mijn herinneringen aan E. du Perron.
B8241: GRESHOFF, J. - Op de valreep. (Variaties op Vaarwel).
T0041: GRESHOFF, J. - Keurdicht (1907-1927). Bloemlezing met inleiding door Jan de Vries.
R2991: GRESHOFF, J. / J. DE VRIES. - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.
B9738: GRESHOFF, J. - Over Henriette Roland Holst en bibliografie van haar werk voor zoover bijeen gebracht op de tentoonstelling bij boekhandel D. Bolle te Rotterdam 22 Dec. 1934 - 12 Jan. 1935.
H1055: GRESHOFF, J. - Verzameld werk: Het boek der vriendschap.
B8514: GRESHOFF, J. - Over Henriette Roland Holst en bibliografie van haar werk voor zoover bijeen gebracht op de tentoonstelling bij N.V. boekhandel v.h. J.G. Broese te Utrecht 16 Feb. tot 2 Maart 1935.
B9263: GRESHOFF, J. - Voor volwassenen. Aphorismen.
T4346: GRESHOFF, J. - Dichters van dezen tijd.
B9469: GRESHOFF, J. / A.A.M. STOLS. - Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols Deel I: 'Beste Sander, do it now' 1922-1941.
B9470: GRESHOFF, J. / A.A.M. STOLS. - Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols Deel II: Stols blijft Stols, denk daarom 1945-1951.
K5179: GRESHOFF, J. / MENNO TER BRAAK / E. DU PERRON. - Sans famille. Drie brieven over een hedendaagsch vraagstuk.
T5476: GREUVE, FREDERIK CHRISTIAAN DE. - Redevoering van Frederik Christiaan de Greuve over de allerheilzaamste vruchten, die van het opgerigte Collegium Philosophicum te wachten zijn, ter inhuldiging van hetzelve in 't openbaar uitgesproken den XVII October 1824 aan de Hoogeschool te Leuven.
W8993: GREVE, H.E. - Theorie van den catalogus.
T0756: GREVE, H.E. - Openbare Leesmusea en Volksbibliotheken.
T3418: GREVE, H.E. - Das Problem der Bucher und Lesehallen. Aus dem Hollandischen ubersetzt von Anna J. Jungmann. Mit einer Einleitung vvon C. Norrenberg.
T3427: GREVE, H.E. - Openbare Leesmusea en Volksbibliotheken.
L0662: GREVELINGEN, H. VAN. - Verzameld werk.
T3445: GREVELINGEN, HAN VAN. - Spel zonder inzet. Roman.
T3713: GREVELINGEN, HAN VAN. - Het onverbreekbaar zegel.
B6550: GREVEN, HENDRIK BAREND. - De ontwikkeling der bevolkingsleer.
T3412: GREVEN, H.B. - Sociaal-Economische Opstellen.
T9440: GREVILLE, EDMOND T. EN GUUS E. OSTWALT. - De Nationale Film. Veertig jaren, vervaardigd t.g.v. het veertig-jarig regeeringsjubileum van H.M. de Koningin.
T9390: [APPEL] GRIBAUDO, EZIO. - Sculptures de Karel Appel.
R8495: GRIBLING, F.T. - Corneille.
T4115: GRIECK, JAN DE / PAUL DE KEYSER. - Joan De Grieck. Drie Brusselsche kluchten uit de zeventiende eeuw. Ingeleid van aanteekeningen en woordenlijst voorzien door Paul De Keyser en met houtsneden verlucht door Victor Stuyvaert.
R6590: GRIEP, WILLEM A. - De Prognose van de open longtuberculose.
L7999: GRIERSON, HERBERT / E. MUIR / G.M. YOUNG / S. ROBERTS. - Sir Walter Scott Lectures 1940-1948. Introduction by W.L. Renwick.
T4045: GRIFFUELHES, VICTOR EN A. KEUFER. - Tweeerlei taktiek in de vakbeweging. Debat over het wezen, de taak en strijdwijze der vakorganisatie. Uit het Fransch vertaald in opdracht van den A.B.B. door S. de Miranda.
B7217: GRIJS, PIET. - A is een letter. Met tekeningen van Jan Marinus Verburg.
L0763: GRIJS, PIET. - Vrijdag ? Dit moet cultuur zijn.
H3513: GRIJS, PIET. - Zinnig tuig.
B7161: GRIJS, PIET. - Grijsboek of de nagelaten bekentenissen van Raoul Chapkis.
K3172: GRIJS, PIET EN ANDEREN. - Honderd. Ik kom!
R1340: GRIJS, PIET. - Televisie, psychiaters, computers.
M3141: GRIJZEN, M. - Bibliografie van S. Vestdijk. Tot 17 oktober 1958. Samengesteld door ...
C0040: GRILHE, GILLETTE. - Le chat et l'homme.
R5890: GRILK, C. - Op en om den Afsluitdijk.
K6637: GRILLPARZER, FRANZ. - De arme speelman.
H7916: GRILLPARZER, FRANZ. - Der arme Spielmann. Erzahlung.
L8488: GRIMM. - Der Wolf und die sieben jungen Geisslein. Ein Marchen der Bruder Grimm mit 15 Feder- und Tuschpinselzeichnungen von Joasef Hegenbarth.
T1639: GRIMMELSHAUSEN, HANS JAKOB CHRISTOPH. - De avonturen van Simplicissimus. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Armand De Loecker.
L5456: GRINTEN, E.F. VAN DER. - Bouwkunst-geschiedenis of Bouw-kunstgeschiedenis. Grenzen en mogelijkheden in de geschiedschrijving der Bouwkunst.
T2212: GRINTEN, W.A.E.A. VAN DER. - Sporen van Verzekering in de Oudheid.
B7789: GRINTEN, E.F. VAN DER. - Negentiende eeuwse winkelpuien in westerse steden.
B4653: GRINWIS, C.H.C. - Het leven van den hoogleeraar R. van Rees. Rede uitgesproken bij het nederleggen van het Rectoraat der Utrechtsche Hoogeschool den 28 Maart 1876.
R4855: GROBBEN, GERRIT. - Wolfram. Roman.
W0447: GROBBEN, GERRIT. - De eendenkooi. Roman.
T1914: GROEN, L.N. VAN. - Dreumes Dribbel wordt koetsier.
B0134: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Narede van vijfjarigen strijd.
T7422: GROEN VAN PRINSTEREN, G. - Wat dunkt U van het voorstel de Brauw? Bijdrage ter beantwoording II.
L9365: GROEN, HEIN. (ED.). - Oxbridge Blues.
R1604: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Schriftelijke Nalatenschap: Bescheiden. Deel I: 1821-1842. Deel II: 1842-1876. Bewerkt door J. Zwaan.
L8041: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Kort overzigt van de Geschiedenis des Vaderlands.
L8195: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Antwoord aan Mr. M.C. van Hall, (Over a. Hendrick, Graaf van Brederode; b. Uitgave van brieven; c. Historische kritiek.).
L8326: GROEN, C. DE. - Tweetoerenmachines.
L8570: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Grondwetherziening en eensgezindheid. 9 delen.
L8574: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vrijheid van Christelijk-Nationaal Onderwijs in verband met Scheiding van Kerk en Staat. Parlementair Fragment.
L8581: [THORBECKE] GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Ministerien De Kempenaer en Thorbecke, in hun politieke verwantschap beschouwd.
L8604: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Februarij 1868.
L8609: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Dupliek aan Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper.
L8611: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Is er geen oorzaak? Eene Wedervraag.
L8612: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Confessioneel of Reglementair?
L8707: GROEN, GERARD E.A. (EDS.). - Wat heet? Drugs.
L8680: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bij de Stembus. Deel I - V.
L8752: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bijdrage voor kerkgemeentelijk overleg I - VII.
L8753: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Redevoering over Willem I, gelijk hij uit zijne briefwisseling nader gekend wordt.
L8755: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Het Lager Onderwijs en Art. 194 der Grondwet. Parlementair advies van 28 September 1864.
L8758: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Heiligerlee en Ultramontaansche Kritiek. I, II, III.
L9069: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bij het graf van Mr. Groen van Prinsterer 23 mei 1876.
L9071: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Verscheidenheden over Staatsregt en Politiek. Deel II, III, IV, V, VI.
L9072: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Eerste deel, tweede aflevering: I. Souvereiniteit van het Huis van Oranje, Ministerie en Volksvertegenwoordiging. II. Organieke wetten.
L9073: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal zitting van 1849-1850. Tweede gedeelte April-Augustus.
B0172: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bijdrage tot herziening der Grondwet in Nederlandschen zin.
B0167: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Over het Ontwerp van Wet op het Lager Onderwijs.
B0171: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Studien en Schetsen ter Schoolwetherziening.
B0316: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Over het verband van de Openbare Volksschool en de Godsdienst.
B0317: GROEN VAN PRINSTERER, G. - 1813 in het licht der volkshistorie herdacht.
B0324: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Leervrijheid of Kerkbewustzijn. Naar aanleiding van een Protest van Ouderlingen te Parijs.
B0329: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Aan G. Graaf Schimmelpenninck over De Vrijheid van Onderwijs. Tweede stuk.
B0330: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Aan G. Graaf Schimmelpenninck over De Vrijheid van Onderwijs. Derde stuk.
B0331: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Heiligerlee en Ultramontaansche Kritiek I.
B0335: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage.
B0340: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ons Schoolwet-Program aan de Hulp-Vereenigingen voor Christelijk-Nationaal Onderwijs.
B0378: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Grondwetherziening en eengezindheid.
B0380: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ongeloof en Revolutie. Eene reeks van historische voorlezingen.
B0381: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Genraal zitting van 1849-1850. Eerste gedeelte September-Maart. Meegebonden Tweede gedeelte April-Augustus.
B0532: GROEN, K. - Misdaad in de hoofdstad. Het werk van Zedenpolitie en Recherche. Voorwoord H. Voordewind.
B0535: GROEN, K. - De kamer met de zeven ramen.
B1896: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage.
B6774: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Heiligerlee en Ultramontaansche Kritiek. I, II, III.
B7346: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Verscheidenheden over Staatsregt en Politiek.
B7342: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Maurice et Barnevelt. Etude Historique.
B7343: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Tweede Kamer en de Volksopvoeding, in 1863. Tweede Parlementair Fragment.
B7347: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Brieven van J.A. Wormser. Medegedeeld door... Eerste deel: (1842-1852). Tweede deel: (1853-1862).
B7349: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nederlandsche gedachten. Nr 1-124. 1869-1871.
B7452: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Zelfstandigheid herwonnen of Parlementair cijfer en zedelijke volkskracht. / Mr. Keuchenius en zijne wederpartijders in 1869. Eene karakterstudie. / Aan de Conservatieve Partij: I. Het Program. II: Het Koloniale vraagstuk. III: Conservatieve Journalistiek. / Bij de Stembus I-V.
T9588: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vaderlandsche Zangen. Verzameld door ...
R3936: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Tweede Kamer en de Volksopvoeding, in 1863. Tweede Parlementair Fragment.
B0337: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Enkele herinneringen uit Mr. Groen van Prinsterer's laatste dagen.
B0327: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Narede van vijfjarigen strijd.
K5848: GROENEBOER, KEES. - Studi Belanda di Indonesia, Nederlandse Studien in Indonesie. Kongres 23 - 27 November 1987, Program Studi Belanda Fakultas sastra Universitas Indonesia.
K3965: GROENENDAAL, M.H. - Aantekeningen bij het Grafisch Onderwijs. Inleiding R. Pn. Hennequin.
MK0089: GROENENDAAL, M.H. - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik.
R5749: GROENENDAAL, M.H. - S.H. de Roos. Een woord ter herdenking.
M3444: GROENEVELD, GERARD. - Nieuwe boeken voor den nieuwen tijd. Uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer 1932-1944.
T4984: GROENEVELDT, G.A.M. - Arbeidswetgeving.
K2821: GROENEVELT, ERNST. (ED.). - De jongeren. Bloemlezing uit het werk der jongere Nederlandsche dichters. Met een inleiding van Constant van Wessem.
T4909: GROENEWEG, SUZE. - Het moederschap in eere! Een pleidooi voor moederschapszorg.
T2798: GROENEWEG, SUZE. - Al geesteslicht, al wetensmacht!
B7724: GROENEWEGEN, H. IJ. / B.J.H. OVINK / LEO POLAK E.A. - Kant's beteekenis voor de wijsbegeerte. Voordrachten ter viering van den 200sten gedenkdag van Kant's geboorte op 22 April 1924 in het Athenaeum Illustre te Amsterdam.
B7893: GROENEWEGEN, J.H. - Bibliographie der werken van Everhardus Johannes Potgieter. Een laatste deel tot Zimmerman's uitgaaf.
B5018: GROENEWOUD, RAYMOND VAN HET. - Je veux de l'amour. Met een voorwoord van Boudewijn de Groot.
T2793: GROENIER, GERMAINE. - Een stuk van mijn hart. Brieven aan mijn dochters.
H8369: GROENIER, GERMAINE. - Vijf dagen bedenktijd. Leven na Dolle Mina.
K1363: GROENINGEN, AUG. P. VAN. - Volledig werk: Martha de Bruin, Een nest mensen, Verspreide stukken, Correspondentie.
T1176: GROENINGEN, AUG. P. VAN. - Zwart Wit: De oudheid in Italie en alles over Aug. P. van Groeningen.
K3227: GROENINGEN, AUG. P. VAN. - Een nest mensen. gevolgd door: Een straat en een gang.
R9058: GROENINGEN, AUG. P. - Aan de vergetelheid ontrukt. Aug. P. van Groeningen.
B6444: GROENINX VAN ZOELEN, R. - Leopold III Opperbevelhebber, Staatsman en Diplomaat.
T8510: GROENLEER, JAN. - Witte kaarsen.
L2347: GROENMAN, SJ. - Sociale aanpassing.
K6673: GROENSMIT, KAREL HENDRIK. - Gertrud von le Fort.
L2389: GROENTEMAN, HANNEKE. - Doorzakken bij Jamin. Met tekeningen van Peter van Straaten.
B2134: GROENVELD, S. (INL.). - P.C. Hooft geschiedschrijver. Tentoonstelling 7 tot 26 november.
T0880: GROENVELD, S. E.A. (EDS.). - Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland 1530-1980.
R5650: GROENVELD, S. - Muziek bij het Lam. Orgels, organisten en orgelmuziek in de doopsgezinde Singelkerk te Amsterdam. With an English summary.
T6681: GROENVELD, D. - Verbruikscooperatie. Waarom? Waarom juist nu?
K5566: GROENVELD, S. - De prins voor Amsterdam. Reacties uit pamfletten op de aanslag van 1650.
T0746: GROESBEEK, K. - De terugwerkende kracht der Auteurswet 1912.
B6438: GROESSEN, HUBERTUS VAN O.F.M. CAP. [=H.T. VERWEIJEN]. - Het Paulinisch voorrecht (pro manuscripto).
T5794: GROH, E. - Holland deutscher Bundesstaat? Eine mogliche technische Eroberung.
T5907: GROLL, HEINRICH. - Der Schuindustriebetrieb und sein Produktionsprozess.
R0928: GEMEENSCHAPPELIJK GRONDBEZIT. - Verbonden schakels. Verzamelde opstellen uit het maandblad 'Gemeenschappelijk Grondbezit' uitgegeven bij het dertig jarig bestaan van G.G.B. in 1932.
B8502: GEMEENSCHAPPELIJK GRONDBEZIT. - Verbonden schakels. Verzamelde opstellen uit het maandblad 'Gemeenschappelijk Grondbezit' uitgegeven bij het dertig jarig bestaan van G.G.B. in 1932.
T6122: GRONLOH, J. - Oranje in Ballingschap en Bevrijding. Flitsen uit de lotgevallen van ons vorstenhuis gedurende de oorlogsjaren 1940-1945.
T2716: GRONLUND, LAURENCE. - De Socialistische Maatschappij. Vertaald uit het Engelsch door F.W.N. Hugenholtz.
T2717: GRONLUND, LAURENCE. - De Socialistische Maatschappij. Een uiteenzetting van het hedendaagsche Socialisme.
T5596: GRONLUND, LAURENCE. - De Socialistische Maatschappij. Vertaald uit het Engelsch door F.W.N. Hugenholtz.
T6217: GRONLUND, LAURENCE. - De Socialistische Maatschappij. Een uiteenzetting van het hedendaagsche Socialisme.
L3734: GRONON, ROSE. - De ramkoning. Met een nawoord van Elke Brems.
R8077: GROODT, A. DE. - Johan Huizinga. Verbeelding en uitbeelding bij een historicus-aestheet.
L1448: GROOS, JASPER. - A.H. Gerhard een meester. Een samenvatting van zijn ideeen. Voorwoord van Marcel van Dam.
R1166: GROOSMAN, JOHN (TEKST). - Pjeroo Roobjee.
T3581: GROOT, P. DE / MAX BOOLEMAN. - De nieuwe regering. / Amsterdamsche Bank en Robaver. Met vele andere artikelen.
R6300: GROOT, PAUL DE. - De dertiger jaren 1930-1935. Herinneringen en overdenkingen.
R4077: GROOT, HUGO DE. - Inleydinge tot de Hollandsche Regts-Geleertheyt, beschreven by Hugo de Groot. Bevestigt met Placcaten, Hantvesten, oude Herkomen, Regten, Regt-geleerden, Sententien van de Hoven van Justitie in Hollant ende elders. Mitsgaders eenige by-voegsels en aanmerkingen op de selve...
R3489: GROOT, F.G. DE. - Kerk en S.D.A.P.: Het toetreden der Hervormde Predikanten te Amsterdam tot de S.D.A.P.
R7078: GROOT, JAN H. DE. - Een Mei in Polen.
T9026: GROOT, JR. DE. - Magisch realisme en tijdgenoten.
H2352: GROOT, MARIA DE. - De tuin van de rabbi.
T4358: GROOT, JAN DE. - Schoolboeken in bezettingstijd. Een terugblik.
H4533: GROOT, A.W. DE. - De moderne taalwetenschap in het bizonder in Amerika.
L1353: GROOT, D. DE / L. LEOPOLD EN R.R. RIJKENS. - Nederlandsche Letterkunde. De voornaamste schrijvers der vier laatste eeuwen. Twee delen.
K6658: GROOT, D. DE / L. LEOPOLD EN R.R. RIJKENS. - Nederlandsche Letterkunde. Schrijvers en schrijfsters na 1600. Bewerkt door L. Leopold en W. Pik. Twee delen.
L2310: GROOT, E.H. - Hedendaagse aspecten van de biochemie der nautrienten.
L4042: GROOT, E.J. DE. - Handleiding bij het prijsberekenen van drukwerk.
L3106: GROOT, FLORIS DE. - Ere-tentoonstelling t.g.v. de 60e verjaardag van Floris de Groot.
H7658: GROOT, HUGO DE. - Eenige brieven betreffende de eerste uitgave van Hugo de Groot's De Ivre belli ac Pacis (Parijs 1625).
H9594: GROOT, HUIG DE. - De lijdende Christus. Treurspel. Rhythmisch verklaard door J. Vandervelden.
L2311: GROOT, J. DE. - Tijd onder mathematisch aspect.
L2983: GROOT, JAN H. - Bont en blauw. Verzamelde vertellingen.
K8416: GROOT, JAN H. DE. - Vaart.
H4518: GROOT, MARIA DE / MEROZ, CHRISTIANNE. - Westerbork.
H1286: GROOT, MARIA DE. - De watertuin.
K5514: GROOT, PATRICIA DE. - De achteroverval.
K7006: GROOT, R. DE. - Beheersing en overgave in recente Nederlandse muziekdrama's.
R7969: GROOT, AN H. DE. - Van sleutel en klavier. Verzen van het telegraafkantoor.
T9641: GROOT, JAN HENDRIK DE. - Gebed voor ons nieuwe leger. Met muziek van Margit Leidker.
L7441: GROOT, JAN H. DE. - Gedichte.
M5555+1bakje149: GROOT, MARIA DE. - Vrijgeleide. Kwatrijnen.
B2168: GROOT, CORNELIS WILHELMUS DE. - Jan Steen: beeld en woord.
B2209: GROOT, J.V. DE. - Geloof en hartstocht in het zieleleven van Dante.
R7220: GROOT, C.S. - Parodie op de behandeling van artikel 80 of Kakelen is geen Eieren leggen. Politieke Revue door de dames C.S. Groot, Lina Gratama en R. van Wulfften Palthe-Broese van Groenou naar platen van diverse tijdschriften van Teekeningen, voor dit doel vervaardigd door Willy Sluiter en naar Uitspraken van politieke grootheden in den jare 1916.
B6766: GROOT, A.W. DE. - Wort und Wortstruktur.
B7010: GROOT, ALBERT W. DE. - Het eerste wereldcongres van linguisten.
R4111: GROOT, JOHANNES DE. - Palestijnsche masseben. (opgerichte steenen).
T8080: GROOT, E.J. DE. - Eenige regelen voor het samenstellen van handschrift, dat moet worden gedrukt, en het corrigeeren van drukproeven.
T8153: GROOT, MARIA DE. - Liedboek voor Kevin.
R8972: GROOT, H. DE. - Reisrapport van H. de Groot, over Een reis door Nederl.-Indie van 12 juli 1925 tot 24 december 1925.
H5015: GROOT, JAN H. DE / C. OUBOTER. - Om een bokaal vol wijn. Een bundel met 24 verzen van eigentijdse Nederlandse dichters.
R5129: GROOT, H.P.S. DE (ED.). - De eeuw is mooi begonnen maar niet uitgegroeid. Herinneringen van Christiaan de Moor.
R4006: GROOT, HUGO DE. - Bewijs van de ware godsdienst, met zijne overige Nederduitsche gedichten, uitgegeven door Jeronimo de Vries.
R7440: GROOT, MEIDERT J.W. DE. - Kwantitatieve benadering van het verzuim door neurosen bij Nederlandse fabrieksarbeiders.
R7641: GROOT, JAN H. DE. - Moederkoren. Verzen.
T6670: GROOT-KLAVER, G.D. DE. - Verslag van het proefonderzoek naar de omstandigheden van 50 ongehuwde moeders en haar kinderen, over wie de moeders zelf de zorg op zich hebben genomen.
R1868: GROOT, JAN H. DE. - Moederkoren. Verzen.
T3840: GROOT, E. DE. E.A. - Interieurtextiel. Verslag van de Textieldag op 12 november 1992, Provinciaal Museum Drenthe te Assen.
T0203: GROOT, JAN H. DE. - Ontmoeting met Jacob van Lennep.
T8890: GROOT, MARIA DE. - De wals. Gedichten.
T8707: GROOT, MARIA DE. - Gedichten.
H6704: GROOT, MARIA DE. - Amsterdams Getijdenboekje. Gedichten.
T1008: GROOT, JACOB. - Nieuwe muziek. Een Herman Gorter boek.
T3896: GROOT, PAUL DE. - In dienst van het volk.
K6725: GROOTAERS, JAN. - Maskerade der muze. Vervalsing, namaak en letterdiefstal in eigen en vreemde letterkunde.
B6616: GROOTAERS, L. - Limburgsche accentstudien. Eerste mededeeling.
T3034: GROOTAERS, WERNER, MARC MEES (EDS.). - Zeven eeuwen Augustijnen. Een kloostergemeenschap schrijft geschiedenis.
R8833: GROOTE, P. JR. - Legeruitbreiding. Een Nederlandsch Belang?
T7630: GROOTE, A.W. - Reporter schrift. Vervolg op Stenografie voor iedereen een alfabetisch kortschrift.
L1128: GROOTENDORST, ROB (ED.). - Theo Thijssen.
R0800: GROOTES, E. K. - Dramatische struktuur in tweevoud. Een vergelijkend onderzoek van Pietro Aretino's Hipocrito en P.C. Hoofts Schijnheiligh. (avec un sommaire en francais).
K1146: GROOTES, E.K. - Het literaire leven in de zeventiende eeuw.
A0385: GROOTES, E.K. / P.C. PUNT / P.J. VERKRUIJSSE. (EDS.). - Objectieve persoonsbibliografie van G.A. Bredero (1618-1969).
L0582: GROOTES, ELIDIUS KLAAS. - Dramatische struktuur in tweevoud. Een vergelijkend onderzoek van Pietro Aretino's Hipocrito en P.C. Hoofts Schijnheiligh. (avec un sommaire en francais).
K3294: GROOTHUYSE, J.W. - De arbeidsstructuur van de prostitutie.
R5879: GROSHEIDE, G - Bijdrage tot de Geschiedenis der Anabaptisten in Amsterdam.
R6273: GROSHEIDE, DANIEL. - Cromwell naar het oordeel van zijn Nederlandse tijdgenoten. (with an English summary).
R6618: GROSHEIDE, F.W. E.A. - Herinneringen aan H.A. van Bottenburg 1875-1941.
T3361: GROSKAMP, HENRI ANTOINE. - Over ronde uterus-fibroiden.
M5281: GROSS, MIRIAM (ED.). - The world of Raymond Chandler. Introduction by Patricia Highsmith.
Y0391: GROSS, JAN T. - Opportunistic Killings and Plunder of Jews by their Neighbors - a Norm or an Exception in German Occupied Europe?
B2976: GROSSKURTH, PHYLLIS. - Leslie Stephen.
B6381: GROSVELD-VAN BALEN, D. - Bibliografie C.J.F. Slootmans, gemeente archivaris van Bergen op Zoom.
T6231: GROSZ, GEORGE. - Tentoonstelling George Grosz 28-9 t/m 18-10-74.
T6895: GROTHE-TWISS, AMELIE. - Swawa's terugkeer.
T4271: GROTIUS, HUGO. - Quelques lettres concernant la premiere edition du De Ivre Belli Ac Pacis de Hugo Grotius (Paris 1625).
T5463: GROTIUS, H. - Grotius-tentoonstelling te 's-Gravenhage. Catalogus 13-28 juni 1925.
M4939: GROULT, BENOITE. - Het leven zoals het is. Vertaald door Nini Wielink.
M5491: GROULT, BENOITE. - Mijn ontsnapping. Vertaald door Nini Wielink.
K2399: GROULT, BENOITE. - Zout op mijn huid. Vertaald door Annelies Konijnenbelt en Nini Wielink.
H3699: GROULT, FLORA. - Een vrouw vertrekt. Vertaald door Irene Beckers.
W8717: GROULT, BENOITE & FLORA. - Liefde tegen liefde. Vertaald door H.M. Vervoort.
K5855: GROVE, A.P. - Die duister digter. Opstelle oor die moderne Afrikaanse liriek.
P1210: GRUEN, JOHN. - Keith Haring. The autohorized biography.
T3989: GRUNBERG, ARNON. - Iemand anders.
R2501: GRUNBERG, ARNON. - De joodse messias.
R3548: GRUNBERG, ARNON. - De techniek van het lijden.
L0958: GRUNBERG, ARNON. - Blauwe maandagen.
T3541: GRUNBERG, ARNON. - Grote Jiddische Roman.
L4359: GRUNBERG, ARNON. - De asielzoeker.
L1105: GRUNBERG, ARNON. - Fantoompijn.
R9757: GRUNBERG, ARNON. - De joodse messias.
B8424: GRUNBERG, ARNON. - De advocaat, de leerlooier en de forellen.
T1811: GRUNBERG, ARNON. - Blauwe maandagen.
B4054: GRUNBERG, ARNON. - Figuranten.
L6175: GRUNBERG, ARNON. - Amuse-gueule. Vroege verhalen.
R8664: GRUNBERG, ARNON. - De joodse messias.
R6921: GRUNSVEN, H.A.C.M. VAN. - Gerard Casimir Ubaghs.
B2194: GRUPPELAAR, FRANS. - De hond van Franek.
B7367: GRUPPELAAR, FRANS. - Het scherp van de snede. Roman.
R8153: GRUSA, JIRI. - Franz Kafka of Prague. Translated from the German by Eric Mosbacher.
T8514: GRUWEZ, LUUK. - Vuile manieren. Gedichten.
T3195: GRUYS-KRUSEMAN, S. - Vacantie aan de Friesche Kust.
R8494: GRUYTER, JOS. DE. - Nederlandse grafiek van deze eeuw (I).
T1565: GRUYTER, J. DE. - De Russische Revolutie. Een onderzoek naar haar wording en toekomst.
B0548: GRUYTER, W. JOS DE. - Schouwend oog. Besprekingen en beschouwingen.
B1840: [MULTATULI] GRUYTER, J. DE. - Het leven en de werken van Eduard Douwes Dekker (Multatuli). Twee delen in een band.
T7258: GRUYTER, JOS DE. - Reinaart de Vos in nieuwnederlandsch. Met eene inleiding en een woord over epischen versbouw door....
T2537: [COHEN] GRUYTER, JOS. DE. - Rodin.
T4326: GRUYTERS, JAN. - Liber Amicorum aangeboden aan Meester Jan Gruyters ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag 28 januari 1957.
K5819: GRYPDONCK, A. (ED.). - Boek en informatie.
L8954: GUARESCHI, GIOVANNINO. - Don Camillo en de kleine wereld. Vertaald.
B4652: GUCHTENAERE, ROSA DE. - Vrouwenbeweging: Over Ina Boudier Bakker's De Moderne Vrouw en haar tekort. Voorwoord J. Aleida Nijland.
R1120: GUDLAUGSSON, S.J. - De komedianten bij Jan Steen en zijn tijdgenooten.
H3885: GUEN, MONIQUE LE. - Graphology. The art of interpreting handwriting. Translated by David Macrae.
M5278: GUENSBERG, MIRIAM. - De luchtfietser en de bloemendief. Een allegorie van deugd en ondeugd.
H5795: GUEPIN, J.P. - De Leidse fles in zestien portretten. [Sonnetten].
H2771: GUEPIN, J.P. - De heilige Herodes.
M2745: GUEPIN, J.P. - De tweede wet van Guepin. Essays.
K8415: GUEPIN, J.P. - Gedichten.
M4029: GUEPIN, J.P. - Nutteloos getob.
A0303: GUEPIN, J.P. - Om zo de volledige mens te tonen.
L3676: GUEPIN, J.P. / V. V.D. MEER / L. PLEYSIER / T. VERBOGT. - De Twaalfde deur.
H5800: GUEPIN, J.P. - De Leidse fles in zestien portretten. Sonnetten.
L8448: GUERIN, DANIEL. - Het anarchisme.
K7916: GUERMONPREZ, PAUL. (ED.). - Adam's vijfde rib. Schoonheden van het zwakke en zwakheden van het schone geslacht.
T9946: GUEVARA, ERNESTO CHE. - Op de motor door Latijns Amerika. Dagboek van een reis. Vertaald door Arie Sneeuw.
L2312: GUGELOT, P.C. - Het wetenschappelijk beeld in de moderne physica.
T9363: GUGGISBERG, HANS RUDOLF. - Drei niederlandische Geschichtsschreiber des 20. Jahrhunderts: Ideen und Wirkungen.
H9370: GUIBERT, HERVE. - Voor de vriend die naliet mij het leven te redden. Vertaling en nawoord Jeanne Holierhoek.
T0205: GUIGNOLY, HANS. [=R. BULTHUIS]. - Het geschaakte koren. Een groteske.
B2517: DESIGNERS GUILD. - Fifth annual exhibition book jacket designers guild 1952.
R9603: GUILLERAGUES. - Portugese brieven. Vertaling en nawoord Frans de Haan.
B9325: GUIRALDES, RICARDO. - Don Segundo Sombra. Vertaling J. Slauerhoff en R. Schreuder. Tekeningen Alberto Guiraldes.
L6610: GUITTART, L.J. - De Intonatie van het Nederlands met inbegrip van een Vergelijking met de Engelse Intonatie.
K5107: GULATI, R.D. AND S. PARMA. (ED.). - Studies on Lake Vechten and Tjeukemeer, The Netherlands. 25 th anniversary of the Limnological Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences.
R2280: GULIK, R.H. VAN. - De boekillustratie in het Ming-tijdperk.
L1564: GULIK, E. VAN & H.D.L. VERVLIET. - Een gedenksteen voor Plantijn en Van Raphelingen te Leiden waarin opgenomen de Catalogvs Librorvm residvorvm Tabernae Raphelengianae. Met een woord vooraf door F.C. Wieder Jr.
K1682: [SPINOZA] GULLAN-WHUR, MARGARET. - Spinoza. Een leven volgens de rede.
K5822: GULPEN, HANS EN MARTIN REP. - De Gelderlander Taalgids.
H6078: GUMA, ALEX LA. - Dwalen in het donker. Vertaling Hans Keizer.
M7737: GUMA, ALEX LA. - Uur van afrekening. Vertaling A. Beeker.
T0637: GUMPERT, MARTIN. - Baanbrekers der Wetenschap. Vertaling Bas van Deilen.
T3076: GUMPERT, MARTIN. - Dunant. De roman van het Roode Kruis. Vertaald door Bas van Deilen.
L5468: GUNN, KIRSTY. - Featherstone. Vertaling Tjadine Stheeman.
Y0185: GUNNING, J.H. - Het gebed des volks voor zijn vorstenhuis.
T0284: [SPINOZA] GUNNING JR., J.H. - Spinoza en de idee der persoonlijkheid. Eene studie.
L4729: GUNNING, JAN. - De nieuwe Attische Comedie als bron voor de kennis der Grieksche Religie.
T2563: GUNNING, C.P. - Op de Schoolbanken in het P.D.A. Wat ik heb ervaren en geleerd in het Concentratie-kamp te Amersfoort Januari-April 1942.
B2202: GUNNING, W.B. - Aanpak van kwetsbaarheid?
T7029: GUNNING WZ, J.H. - Gaat de wereld vooruit of achteruit? Met het oog op de drankkwestie. Eene lezing.
T6746: GUNST, F. - Wijwater voor Roomsch-Katholieken. Open antwoord aan den Kalkleverancier Alban Stolz. Naar aanleiding van zijn geschrift: Kalk voor Vrijmetselaren.
M8183: GUNTER, HORST. (ED.). - Hamburg bei Nacht. Unsere "Expedition"durch das Nachtleben bundesdeutscher Grossstadte erforschte fur Sie.
M5306: GUNTHER, J.H.A. - English synonyms. Explained and illustrated.
W0631: GURGAMUS, ALLAN. - Klein heldendom en andere verhalen.
A0955: GUSSINKLO, WESSEL TE. - Het engeltje. Novelle.
K7147: [BECKETT] GUSSOW, MEL (ED.). - Conversations with and about Beckett.
T4322: COLONEL GUSTAFSSON. - Memorial du colonel Gustafsson.
K1621: GUTERSON, DAVID. - Onze lieve vrouwe van het woud.
B8697: GUWY, FRANCE. - Voltaire, Help! De Hollandse ervaringen van Voltaire en de invloed op zijn denken.
T6159: GUYOT, YVES EN GIPSY. - De Sociale Hel van Yves Guyot. Twee delen.
R4218: GUYT, HENDRIK. - Grondverpanding in Menangkabau.
T7609: GYBLAND OOSTERHOFF, H.H.A. VAN. - Dagverhaal. Over de periode 8 - 15 november 1918. Voorwoord Matthijs Bokhorst.
T2229: GYLLENKROCK, AXEL. - Hoe Duitschland oorlog voert.
L3742: GYSEN, RENE. - Grillige Kathleen. Met een nawoord van Jan Flamend.
B8851: GYSEN, MARNIX. - Karel van de Woestijne.
T9196: HAAGMAN, ARMAND. - Le Pioupiou Royal du 9ieme de ligne. La chanson march preferee des allies. Cree par Raf Kapper.
T9248: HAAGMAN, ARMAND. - Tipsy. Woorden en Muziek.
R4953: HAAK, J. - De discussie over de Constitution civile du clerge (1790). Opiniegeschiedenis van een conflict.
K2221: HAAKMAN, ANTON. - Het filiaal. Roman.
H5729: HAAKMAN, ANTON. - Liberty of Een Nederlandse Amerikaan.
K3536: HAAKMAN, ANTON. - Uitvluchten.
W6474: HAAKMAN, ANTON. - Achter de spiegel, film en fictie.
B6307: HAAKMAN, H. / M.C. VAN HALL EN J. KINKER E.A. - Ter nagedachtenis van Cornelis Loots.
M5233: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Jerusalem.
T3671: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Het Joodsche lied. Tweede boek.
T6198: HAAN, MIES DE. - Carry van Bruggen mijn zuster.
T9090: HAAN, HENK. - De postzegelmakerij.
T8953: HAAN, JACOB ISRAEL DE EN ARNOLD SAALBORN. - Brieven aan een jongen. Een kleine correspondentie van Jacob Israel de Haan. Uitgegeven en ingeleid door Arnold Saalborn.
R1097: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Libertijsche liederen.
B9082: HAAN, F. DE. - Uit de nadagen van de Loffelijke Compagnie. Een keuze uit de geschriften samengesteld door Rob Nieuwenhuys.
T8565: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Kwatrijnen.
R0794: HAAN, TJAARD W.R. DE. - Volk en dichterschap. Over de verhouding tussen volkscultuur en officiele literatuur.
T3717: HAAN, MIES DE. - Jacob Israel de Haan, mijn broer.
K4728: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Besliste volzinnen.
K3313: HAAN, JACQUES DEN. - Monnikje Lederzak en andere driestheden. Nog wat shop talk.
H8682: HAAN, JACQUES DEN. - Still talking shop.
M5489: HAAN, J. DEN. - Boeken en publiek.
K5211: HAAN, J. DEN. - Talking shop zijnde de boutade van een boekverkoper en beschrijvende diens zwarigheden, problemen en torturen, mitsgaders nuttige wenken en raadgevingen in zake het vinden van het juiste antwoord op netelige vragen.
M5061: HAAN, J. DEN. - Talking shop. Boutade van een boekverkooper.
W7700: HAAN, J. DEN. - Talking shop. Boutade van een boekverkooper.
K3537: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - In Russische gevangenissen. Met een woord vooraf van Wim J. Simons.
L4785: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Pijpelijntjes. De tweede versie.
H0954: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Verzamelde gedichten. 2 delen.
H7749: HAAN, JACQ DEN. - Het gevaarlijke boek. Illustraties H. Beserik.
K3531: HAAN, JACQUES DEN / J. HULSKER / G. STUIVELING. E.A. - De Nederlandse Letterkunde in honderd schrijvers. Van de middeleeuwen tot de eerste wereldoorlog.
H5164: HAAN, JACQUES DEN. - De buste van Beets wordt u persoonlijk aangeboden (langs de hoofdspoorweglijn).
P0818: HAAN, JACQUES DEN. - Een leven als een oordeel.
M1724: HAAN, JACQUES DEN. - Het eiland der sirenen.
P1538: HAAN, JACQUES DEN. - Het eiland der sirenen.
M5060: HAAN, JACQUES DEN. - Milleriana.
H1988: HAAN, JACQUES DEN. - Rapport aan Jan Friso.
H7617: HAAN, M. DE. - Huisarts met raad & daad.
K2461: HAAN, MAX JAN MARIE DE. - Enige aspecten van de tekstkritiek van middelnederlandse teksten.
K4451: HAAN, TJAARD W.R. DE. - Terugdenken in dankbaarheid. Over schrijvers van vroeger.
K6207: [MULTATULI] HAAN, TRISTAN. - Multatuli's legioen van Insulinde. Marie Anderson, Dek en de anderen.
M9779: HAAN, W. DE. - Een halve eeuw Uitgeversactiviteit 1896-1946. Jubileumcatalogus Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V.
B1527: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Ik ben een jongen te Zaandam geweest. Een bloemlezing samengesteld en ingeleid door Gerrit Komrij.
L7317: HAAN, JACOB DE. - Kanalje en Opstandige Liedjes.
L7326: HAAN, WILLEM JACOBUS DE. - Psycho-Analyse ontwikkeling van Freud's leer en critische beschouwingen.
B0587: HAAN, JACQUES DEN. - Staart uit het raam... Luchtigs over leven en lezen.
T4841: HAAN, AGATHA DE. - Een meisjeshater. Oorspronkelijke novelle.
B4080: HAAN, MIES DE. - De kinderen van de Gazzan. Jacob Israel de Haan / mijn broer. Carry van Bruggen / mijn zuster.
T9525: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Ondergangen van de zon.
H3537: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Open brief aan P.L. Tak. De geschiedenis van de Pijpelijntjes-affaire door Rob Delvigne en Leo Ross.
R5845: HAAN, TJ.W.R. DE. - Waar Spaarne en Lie tezamen vloeit... Het een-en-ander over geschiedenis en volksleven van Spaarndam en naaste omgeving.
L2071: HAAN, JACQUES DEN / J. HULSKER / G. STUIVELING. E.A. - Honderd schrijvers van onze eeuw. Van de eerste wereldoorlog tot heden.
R3861: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - In Russische gevangenissen.
T6888: HAAN, GONDA DE. - Samen uit. Vier schetsen met plaatjes van Gonda de Haan.
T3532: HAAN, TJ. W. R. DE. - K. ter Laan 8 juli 1961. T.g.v. de negentigste verjaardag.
L1354: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Pijpelijntjes.
B2078: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Pijpelijntjes. Ingeleid en toegelicht door Rob Delvigne en Leo Ross.
R3863: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Libertijnsche liederen.
T6788: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Liederen.
T3740: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Rechtskundige Significa en hare toepassing op de begrippen: aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekeningsvatbaar.
R6278: HAANSTRA, ULCO. - Geologie von Ost-Ibiza. (Balearen).
R2510: HAANTJES, J. - Aart van der Leeuw.
L3348: HAANTJES, J. - Kroniek van Zuid-Afrika 1938.
K3493: HAANTJES, J. EN W.A.P. SMIT. - Panorama der Nederlandse Letteren.
R0797: HAAR, B. TER. - Koningin-Wilhelmina-Cantate. Feestzang bij de troonsbestijging van H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden, 31 Augustus 1898.
L4954: HAAR, B. TER / W. MOLL EN E.B. SWALUE. (ED.). - Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland in tafereelen. Twee delen.
L6142: HAAR, BERNARD TER. - Gedichten. De St.-Paulusrots, Joannes en Theagenes, De zelfopoffering, Lyrische poëzie.
W2079: HAAR, BERNARD TER. - Gedichten. Geillustreerd door Nederlandsche schilders. [Tweede deel].
L4961: HAAR, CATHARINA C. TER. - Nederland en Vlaanderen. Een onderzoek naar de houding der Nederlanders tegenover het Vlaamsche Vraagstuk 1830 - 1873.
M6898: HAAR, JAN TER. - Droom en droesem.
T5634: HAAR BZ., H. TER. - Standsvooroordeel en Maatschappelijke Hervorming. Voordracht gehouden in De Unie te Amsterdam.
B0441: HAAR, B. TER. - Huibert en Klaartje. Eene vertelling.
B6342: HAAR, BERNARD TER. - Dichtregelen bij den dood van den hoogleeraar J.H. van der Palm. Na de bijwoning zijner plegtige uitvaart, Den 12 September 1840.
R0173: HAAR, BERNARD TER. - Gedichten. De St.-Paulusrots, Joannes en Theagenes, De zelfopoffering, Lyrische poëzie, Gewijde poëzie, Elvire.
B8846: HAAREN, H. VAN. - Over de maatschappelijke betekenis van een kunst- en vormingsbeleid bij PTT.
B5202: HAARLEM. - Haerlem Jaarboek 1935.
R7031: HAARMAN, H.J. - De strijd voor het vaderland, voorjaar 1943.
T9211: HAAS, ALEXANDER DE & MAX TAK. - Amsterdam, je bent de stad der steden. Muziek Max Tak Tekst Alexander de Haas.
T4585: HAAS, M. - Hugo de Groot, de voorlooper van den Volkenbond. De Volkenbond. Leesboek voor het voorgezet onderwijs.
T9110: HAAS, ALEXANDER DE. - Cabaretliedjes 1e reeks. Met teksten melodien en illustraties. Pianobegeleidingen Nico de Haas jr.
L5226: HAAS, CORNELIS E. DE. - Nature and the Country in English Poetry of the first half of the eightteenth century.
K0879: HAAS, HENRI DE. (ED.). - Vijf eeuwen Nederlandse boekdrukkunst. / Five centuries of book printing in Holland.
K5012: HAAS, WILLY. - Bert Brechts. Vertaling A.C.M. Eickholt.
K2498: HAAS, WILLY. - De literaire wereld. Van het Praag van Kafka, tot het Berlijn van Brechts.
T6934: HAAS, JO DE. - Geweld of weerbaarheid.
B6392: HAAS, H.K. DE. - Gevaarlijk keukengereedschap.
B7256: HAAS, ALEX DE. - 't Was anders. Leven en levenskring van De heer J.H. Speenhoff, dichter-zanger (1869-1945).
B9888: HAAS, ALEX DE. - Liedjes. Ingeleid door M.J. Brusse.
B9985: HAAS, JO DE. - De Overwinning van het Geweld door Nieuwe Religie.
T6391: HAAS, JO DE. - Tussen twee werelden.
T5035: HAAS, G.L. DE. - Ons program bij de trams. Hoofdlijnen voor den arbeid der S.O.V.
T9842: HAAS, JOHAN DE. - Schakeringen. Schilderijen 1954-1994. Met drie gedichten van H.C. ten Berge en een tekst van Gerrit Willems.
T5510: HAAS, JACOB DE JR. - Pauperisme en Wetenschap.
T4579: HAASBROEK, NICO. - R.A.F. Rote Armee Fraktion, een geruchtmakende VPRO-radioserie van Nico Haasbroek over het West-Duitse terrorisme.
K2322: HAASE, YORK ALEXANDER EN HAROLD JANTZ. - The New World in the Treasures of an Old European Library. / Die Neue Welt in den Schatzen einer alten europaischen Bibliothek.
T9875: HAASSE, HELLA S. - De groten der aarde of Bentinck tegen Bentinck. Een geschiedverhaal.
T0565: HAASSE, HELLA S. - Zwanen schieten.
M9230: HAASSE, HELLA S. - Berichten van het Blauwe Huis.
K1302: HAASSE, HELLA S. - Een kom water een test vuur.
H9916: HAASSE, HELLA S. - Fenrir. Een lang weekend in de Ardennen.
K3994: HAASSE, HELLA S. - Heren van de thee.
L1101: HAASSE, HELLA S. - Sleuteloog.
T8530: HAASSE, HELLA S. - Cider voor arme mensen.
T9933: HAASSE, HELLA S. - Mevrouw Bentinck. Onverenigbaarheid van karakter & De groten der aarde.
H5427: HAASSE, HELLA S. - Fenrir. Een lang weekend in de Ardennen.
T4425: HAASSE, HELLA S. - Uitzicht: Essays, portretten en beschouwingen gekozen en van een nawoord voorzien door Margot Dijkgraaf en Patricia de Groot.
T4423: HAASSE, HELLA S. - Oeroeg.
T4424: HAASSE, HELLA S. - Heren van de thee.
T8248: HAASSE, HELLA S. / ARIE-JAN GELDERBLOM. - Het licht der schitterige dagen. Het leven van P.C. Hooft.
T8257: HAASSE, HELLA S. - Lezen achter de letters.
B9445: HAASSE, HELLA S. - Cider voor arme mensen.
T9402: HAASSE, HELLA S. - Sleuteloog.
T4419: HAASSE, HELLA S. - Fenrir. Een lang weekend in de Ardennen.
R9322: HAASSE, HELLA S. / A.D. LEEMAN / H. TICHELWERK. E.A. - Het student. Met een voorwoord van J.E. Scheepens.
L7239: HAASSE, HELLA S. - Het tuinhuis.
M2326: HAASSE, HELLA S. / AD PETERSEN / W. VAN TOORN. (EDS.). - Nieuw Nederlands Haneboek. Boordevol verhalen, gedichten, tekeningen, en prenten uit de laatste vijftig jaar.
R3582: HAASSE, HELLA S. EN J. BERNLEF (EDS.). - Je leest het zo. Een boekje propvol proza en poëzie gelardeerd met puzzels en citaten geillustreerd net prenten en cartoons
T8702: HAASSE, HELLA S. - Tweemaal Vestdijk. I. In de ban van het glinsterende / II. De Griekse Romans. Essays. Ingeleid door C.J.E. Dinaux.
B0130: HAASSE, HELLA [C.J. VAN DER SEVENSTERRE]. - Sterrenjacht.
T2513: HAASTERT, W.K.S. VAN. - De Journalistiek in Indie.
T7434: HAAXMAN, P.A. - Historische herinneringen. Aangeboden ter gelegenheid van het twee honderd vijftig jarig bestaan van de Firma Mensing & Visser.
L5098: HABBEMA, DIEDERIKUS M.E. - An Appreciation of Colley Cibber, actor and dramatist. Together with a reprint of his play 'The Careless Husband'.
W2443: HABIEBI, EMILE. - De wonderlijke lotgevallen van Sa'ied de Pessoptimist. Vertaling D. Poppinga.
Y0560: HABONIEM. - Verhalenboek.
R0947: HACHELLE, M.J. - L'oeuvre de Franz Hellens. Essai bibliographique critique et iconographique.
M7745: HACKL, ERICH. - Afscheid van Sidonie. Vertaling T. Duquesnoy.
T3835: HACQUEBORD, L. E.A. - Textielvondsten op Spitsbergen. Verslag van de Textieldag op 3 oktober 1988 in het Rijksmuseum te Amsterdam.
R7888: HADERMANN, PAUL. - Het vuur in de verte. Paul van Ostaijens kunstopvattingen in het licht van de Europese avant-garde.
T0547: HADEWIJCH. - Mengelgedichten. Opnieuw uitgegeven door J. van Mierlo.
K5634: HADEWIJCH. - Een bloemlezing uit haar werken. Samengesteld en ingeleid door prof.dr. N. de Paepe.
T7443: HADEWIJCH. - Werken van Zuster Hadewijch. I: Gedichten. Diplomatisch uitgegeven naar twee handschriften ter Koninklijke Bibliotheek te Brussel berustende. 1: Liederen 2: Mengeldichten.
R6544: HADEWIJCH. - Hadewijch Brieven. Deel I: Tekst en commentaar. Deel II: Inleiding. Uitgegeven door J. van Mierlo.
R7387: HADEWIJCH. - Hadewijch Brieven. Deel I: Tekst en commentaar. Deel II: Inleiding. Uitgegeven door J. van Mierlo.
T2492: HADEWIJCH. - Brieven van Hadewijch in de oorspronkelijke tekst en in Nieuw-Nederlandse overzetting met aantekeningen uitgegeven door M.H. van der Zeyde.
T3455: HADJINICOLAOU, NICOS. - Kunstgeschiedenis en ideologie.
T6975: HAECKE, ROBERT VAN. - Nooit meer. Maandblad van de Vlaamsche Jongeren Vredes Actie. 1e jaargang maart 1932 nummer 1.
R5266: HAEFTEN, OLGA VAN. - Manieren. Wenken voor wie zich correct willen gedragen. Voorwoord Annie van Ees. Illustraties R. van Looy.
T0598: HAEGENDOREN, M. VAN. - De Vlaamse Beweging nu en morgen. Deel I: Na honderd dertig jaar. Deel II: Oogmerken voor morgen.
H3647: D'HAEN, CHRISTINE. - Een brokaten brief.
H4694: D'HAEN, CHRISTINE. - Een brokaten brief.
H2627: D'HAEN, CHRISTINE. - Merencolie.
M8864: D'HAEN, CHRISTINE. - Zwarte sneeuw.
L8641: D'HAEN, CHRISTINE. - De wonde in 't hert. Guido Gezelle: een dichtersbiografie.
T8342: D'HAEN, CHRISTINE. - Uitgespaard zelfportret. Verzameld proza.
H8397: D'HAEN, CHRISTINE. - Miroirs. Gedichten vanaf 1946.
B7407: HAENEN, PAUL. - Een bijzonder prettig vergezicht. Frappant blijspel.
T2655: D'HAENENS, ALBERT. - Belgie: 150 jaar Cultuur en Samenleving. 1830-1980.
K6791: HAERINGEN, C.B. - De meervoudsvorming in het Nederlands.
L0111: HAERINGEN, C.B. VAN. - Gramarie. Keur uit het werk van zijn hoogleraarstijd.
K9064: HAERINGEN, C.B. VAN. - Weder en weer, neder en neer, mede en mee.
L6778: HAERINGEN, C.B. VAN. - Nieuwe synthese.
L7185: HAERINGEN, C.B. VAN. - De meervoudsvorming in het Nederlands.
B6735: HAERINGEN, C.B. VAN. - Vragen over de vraag. Voordracht op 27 september 1958 gehouden bij de aanvang van het cursusjaar 1958/1959.
B6772: HAERINGEN, C.B. VAN. - Spanningen in hedendaags Nederland.
R4039: HAERINGEN, C.B. VAN. - Neerlandica. Verspreide opstellen.
R4149: HAERINGEN, C.B. VAN. - Kramers Woordenboeken: Nederlands.
R5526: HAERSOLTE, J.W.J VAN. - Onze Visscherij op Noord- en Zuiderzee.
B1639: [VONDEL] HAERTEN, HEIZ. - Vondel und der deutsche Barok.
R2788: HAES, JOS DE. - Richard Minne. De dichter.
K5147: HAES, JOS DE / HUBERT VAN HERREWEGHEN. - Gedichten 1965.
K5148: HAES, JOS DE / HUBERT VAN HERREWEGHEN. - Gedichten 1966.
K7692: HAES, LEO DE. - Tussen wolk en wak.
R9143: HAES, LOUIS DE. - De muis. Kamerstukje voor heer en dame.
T0550: HAES, LEO DE. - Een rechtse krant van de linkeroever.
L9917: HAESAERT, CLARA. E.A. - 7even over Karel Jonckheere.
K4320: HAEST, JULIAAN. - Vlaamse moederlyriek. Verlucht door Roger Caluwaerts.
H6121: HAFKAMP, C. - Offsetdruk.
H6609: HAFKAMP, HANS. (ED.). - Hoeveel vrienden heb ik gevonden. Nieuwe verhalen.
M8426: HAFKAMP, NELLY. - Montelimar. Roman.
B4380: HAFKAMP, C. - Offsetdruk.
L1279: HAGEDOORN, A. - De opdracht.
K4785: HAGELAND, A. VAN. - Ernest Claes.
L8066: HAGEMAN, BAS. - Kelken van hout. Koddige en ernstige opschriften op luifels, wagens, glazen, uithangborden en andere taferelen.
R4263: HAGEN, A.J. - Het hand-boekbinden. Geschiedenis en techniek van de boekband.
T2495: HAGEN, PIET. - Journalisten in Nederland. Een persgeschiedenis in portretten 1850-2000.
K1849: HAGERAATS, KOOS. (ED.). - De knuppel in het hoenderhok. Een bloemlezing polemieken.
Y0465: HAGERS, J. - Waak tegen Fraude. Supplement op J. Hagers Ken uw Zaak.
B6629: HAGERS, PIETER / BERNARD C. VAN BERCUM. - Mag het een regeltje meer zijn? Alternatief woordenboekje voor Pieter Hagers bij zijn afscheid van Van Dale Lexicografie. Teksten door Jaap van Loon.
R4818: HAGERS, PIETER. - Het doel der Vereeniging is vereniging. 175 jaar Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels 1815 - 1990.
K5151: HAGHE, A. TER. - Hardnekkige monologen. [Indische gedichten].
W3042: HAGTIBGIUS-SEGER, AGATHA. - Tijdeloos. Verzen.
L6783: HAHN, K.J. - Dichtkunst en religie bij Holderlin.
L5572: HAHN, HERBERT. - Rudolf Steiner zoals ik hem gekend heb. Vertaling I Kapteyn-Streef.
L8236: HAHN, KARL JOSEF. - Het Jodinnetje: Holland 1942.
B1305: HAHN JR., A. (ED.). - Prenten van Albert Hahn Sr. Een keuze uit zijn werk. Toelichting tot de platen door Ed. Polak.
B7056: HAHN, ALBERT. - Aanteekeningen over beeldende kunst Nr: I, II, III.
B8847: [TROELSTRA] HAHN, ALBERT. - Troelstra in de karikatuur.
T2424: HAHN, ALB. EN CORNELIS VETH. - Prenten van Alb. Hahn. 1e bundel De Oorlog. Met een inleiding van Cornelis Veth.
B7626: HAHN, K.J. - Duitsland als geestelijk probleem. Ontwrichting en Herstel.
R9213: HAHN, R. - Nacht over Duitschland. Ervaringen en gedachten. Uit het Duitsch vertaald door W. van Leersum. Voorwoord Henr. Roland Holst.
T2476: A.B.K. [=KLEEREKOPER, A.B.] EN ALBERT HAHN. - Moeder, is de krant d'r al? Berijmde en verluchte kolportage-roman.
B8534: HAHN, ALBERT. - Voordracht van Erasmus Redivivus tot Lof der Zotheid van Nederlandsche geneeskundigen. Toelichting tot acht prenten van Albert Hann, met den tooverlantaarn vertoond op den feestmaaltijd na de 59ste algemeene vergadering der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, Rotterdam, 7 juli 1908.
R6912: HAHN, JOHAN GERRIT. - Het zout in de pap: levensbeschouwing en televisie. Bouwstenen voor een analytisch-interpretatieve methode ten behoeve van het onderzoek naar de levensbeschouwelijke implicaties van televisieprogramma's.
T6894: HAHN JR., ALBERT. - Kunst als tijdsbeeld.
T1246: HAIG, DOUGLAS. - Rapport van Generaal Sir Douglas Haig, opperbevelhebber van de Britsche legers in Frankrijk.
H0040: HAIJE, JOHAN MARIE HENDRIK. - Bijdrage tot de kliniek en de therapie der vrouwelijke steriliteit.
K0878: HAIMON, PAUL. - Oorlogsverzen. Gevecht met het dier.
H0728: HAINING, PETER. - Hexen, Wahn und Wirklichkeit in Mittelalter und Gegenwart.
L5740: HAIRE, NORMAN. - Encyclopaedie der sexueele wetenschap. Vertaling P.H. van der Hoog. Voorwoord M.J. Mees en A.W. Huiskamp.
P0796: HAIRE-SARGEANT, L. - Heathcliff. De terugkeer naar de Woeste Hoogten.
L0929: HAJE, CH. F. - Taalschut. Schrijf weer Nederlands.
L3684: HAKE, J.A. VOR DER. - Taalstudie.
R4631: HAKER, M.W.M. (ED.). - Op deze plek heeft een gedicht gestaan.
T4603: HAKKER, JOS. - De geheimzinnige Kazerne Dossin te Mechelen. Deportatiekamp der Joden.
H2068: HAKS, FRANS. - Een calculerende terrier. Logboek van het Groninger Museum 16 januari 1986 / 31 december 1995.
H3440: HALA, RUDOLF. - Christoph Plantin aus der Blutezeit des Buchdruckes in Antwerpen.
L6301: HALBERSTADT, BAREND G. - De Nederlandsche vertalingen en navolgingen van Thomson's seasons.
R8882: HALBERTSMA, H. - Het Terpenlandschap.
H0674: HALBERTSMA, JOOST HIDDES. - Het heksershol. Uit het Fries vertaald door Theun de Vries.
B5515: HALBERTSMA, BRUORREN. - Rimen & Teltsjes.
T3954: HALBERTSMA, J.H. - Rinse Posthumus, in leven Kerkleeraar onder de Hervormde Gemeente van Waaxens en Brantgum.
R8462: HALBERTSMA, K.T. - Longziekte en veefonds, een woord aan landeigenaren en veehouders.
M6656: HALBEY, HANS ADOLF. E.A. - Schrift Druck Buch. Im Gutenberg-Museum. Aus den Beständen des Gutenberg-Museums und der Stadtbibliothek. Farbfotos Jürgen Liepe.
M8354: HALBRITTER, KURT. - Halbritters wapenarsenaal. Een leerzame rondgang door de geheime wapenkamers van de geschiedenis. Van de Oud-Egyptische fortificaties tot de vliegmachines van de 19e eeuw.
T0697: HALBRITTER, KURT. - Adolf Hitlers: Mein Kampf getekende herinneringen aan een grote tijd.
M2983: HALDEMAN, CHARLES. - De zonnewachter, een tweeluik. Vertaling Salvador Hertog.
R7010: HALEVI, JEHOEDA. - Gedichten. Vertaald en ingeleid door S. Pinkhof.
W0007: HALEY, ALLAN. - Photo-typography. A guide to in-house typesetting & design.
H7293: HALKES, CATHARINA J.M. - Vrouwen, mannen, mensen.
T1591: HALL, J.N. VAN / J. PRINSEN. - Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht door...
R8860: HALL, J.N. VAN (ED.). - Dichters van dezen tijd.
R4926: [WILDE] HALL, DESMOND. - De tragiek van Oscar Wilde.
L7994: HALL, M.C. VAN. - Mr. Johannes Kinker. Bijdragen tot zijn leven, karakter en schriften.
L8208: HALL, M.C. VAN. - Hendrick, Graaf van Brederode, mede-grondlegger der Nederlandsche Vrijheid, verdedigd door M.C. van Hall.
B1790: HALL-NIJHOFF, E. VAN. - Tien politici hun handschrift, hun handelingen. Voorwoord P. Geyl en een en veertig facsimile's.
B1805: [THORBECKE] HALL, H. VAN. - Open brief aan Mr. J.R. Thorbecke.
B3389: HALL, SARAH. - De Michelangelo van Coney Island. Vertaling Liesbeth Teixeira de Mattos.
B4648: HALL, M.C. VAN. - In de laatste vergadering van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 20 december 1848.
B5395: HALL, J.N. (ED.). - Het Nederlandsch Tooneel. Kroniek en Critiek. Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond. 4e Jaargang October 1874 - April 1875.
B5396: HALL, J.N. (ED.). - Het Nederlandsch Tooneel. Kroniek en Critiek. Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond. 5e Jaargang October 1875 - Maart 1876.
B5399: HALL, M.C. VAN. - Mr. Johannes Kinker. Bijdragen tot zijn leven, karakter en schriften.
B6524: HALL, M.C. VAN. - Mr. Jan Bondt, en diens vader Mr. Nicolaus Bondt, herinnerd.
T8110: HALL, J.N., VAN. - Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht door ....
R3932: HALL, F.A. VAN. - Redevoering ter gedachtenis van Gijsbert Karel Graaf van Hogendorp.
R2181: HALL, ELISE VAN. - Over den Oorsprong van de Grieksche Grafstele.
T2873: HALL, J.N. VAN (ED.). - Dichters van dezen tijd.
T1590: HALL, J.N. VAN. - Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht door...
T1374: HALL, J.N. VAN. - Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht door...
T1786: HALLACK, CECILY. - Van een frans patertje dat geen engels kende.
T4548: HALLEMA, A. - Haarlemsche gevangenissen. Een bijdrage tot de geschiedenis der detentie- en strafgestichten in de grafelijke stad Haarlem.
L0094: HALLEMA, A. - Bijnamen of het alias als persoons- en naamsonderscheiding.
L0625: HALLEMA, A. - Hugo de Groot. Het Delfsch orakel 1583 - 1645. Een levensschets van een groot Nederlander uit de 17e eeuw.
P2368: HALLEMA, A. - Hugo de Groot. Het Delfsch orakel 1583 - 1645. Een levensschets van een groot Nederlander uit de 17e eeuw.
L4903: HALLEMA, A. - Oranjevorsten in ballingschap. Van Dillenburg en Londen uit voor vrijheid en recht. Inleiding F.A. Brunklaus.
L4471: HALLEMA, A. - Prins Maurits 1567 - 1625. Veertig jaren strijder voor 's lands vrijheid.
Y0004: HALLEMA, ANNE. - J. Franken Pzn. als Houtsnijder.
B6052: HALLEMA, A. & K. SIERKSMA. - Wat zegt een naam... Deel I: Scheld-, schimp- en spotnamen, voorheen en thans. Deel II: Bijnamen of het alias als persoons- en naamsonderscheiding. Deel III: Humor en satyre in Friesche en Noordbrabantsche persoons- en bijnamen. Deel IV: De traditie der voornamen.
B9705: HALLEMA, A. - Cornelis Maartenszoon Tromp 1629-1691. Een schets van het leven en bedrijf van Admiraal Tromp.
T7070: HALLEMA, A. - Onze Nationale Vlag. Rood Wit Blauw of Oranje Blanje Bleu. De vlaggenkwestie uit een practisch, tactisch en historisch standpunt bezien.
L2838: HALLEN, ERNEST VAN DER. - Charles de Foucauld.
L2866: HALLEN, ERNEST VAN DER. - Cheiks, Pelgrims en Rabbijnen.
K3170: HALLEN, OSKAR VAN DER. - Spiritualistische epiek. Beschouwingen over den katholieken roman 1920-1940.
K3779: HALLEN, ERNEST VAN DER. - Arthur van Schendel.
T8805: HALLEN, KATELIJNE VAN DER. - Herkenbaar als de lente.
T8817: HALLEN, KATELIJNE VAN DER. - Na de nachtegaal.
T8818: HALLEN, KATELIJNE VAN DER. - Avondademen. Gedichten. Chinese bewerking: Charles Willemen, Penseeltekeningen: Hugo Heyens.
K5591: HALLER, ALBRECHT VON. - Haller in Holland. Het dagboek van Albrecht von Haller van zijn verblijf in Holland ( 1725-1727). Ingeleid en geannoteerd door G.A. Lindeboom.
B6800: HALLER, ALBRECHT VON. - Haller in Holland. Het dagboek van Albrecht von Haller van zijn verblijf in Holland ( 1725-1727). Ingeleid en geannoteerd door G.A. Lindeboom.
T2876: HALLER, MARTIN. - Trouweloos vaderland. Geautoriseerde vertaling van Jan Campert.
R8553: HALLET, F. - L' oeuvre de saint Hubert ou manuel de pelerin de saint Hubert en Ardenne.
R1560: HALLIWELL, JAMES ORCHARD. - Shakesperiana. A catalogue of the early editions of Shakespeare's plays and of the commentaries and other publications illustrative of his works.
T5823: HALM, WIM VAN. (RED.). - Weg en Doel no 1-2. Jan.-Feb. 1947. Leidersblad Arbeiders Jeugd Centralen en Jeugdbond voor Onthouding.
R7121: HALM, WIM VAN. - De Wiekslag. Het blad van de Rode Valken. 1e jaargang nr. 1-26, 1931.
T5825: HALM, WIM VAN (RED.). - De Kern. no. 4-5. April - Mei 1948. Leidersblad der Arbeiders Jeugd Centrale.
L0437: HALPER, ALBERT. - Huurkazernes. Vertaling J. Feitsma.
H9806: HALPERIN, D. M. ET AL. (EDS.). - Before sexuality. The construction of erotic experience in the ancient Greek world.
R2615: HALSEMA, J.D.F. VAN. - Te zoeken in deze angstige eeuw. Sporen van decadence-voorstellingen in de Nederlandse letterkunde aan het einde van de negentiende eeuw.
A0617: HALSEMA, J.D.F. VAN. - Bijeen het vroeger en het later, de dichter Leopold en zijn bronnen.
K2273: HAM, J. VAN. - Marnix van St. Aldegonde.
L1461: HAM, J. VAN. - Klucht en esbatement.
K4154: HAM, J. VAN. - Harry Mulisch.
R9294: HAM, J. VAN. - Taalpolitiek.
L0430: HAMAKER, M.J. - Jacob Geel (1789-1862) naar zijn brieven en geschriften geschetst.
M7107: HAMANN, RICHARD. - Geschichte der Kunst von der altchrislichen Zeit bis zur Gegenwart. 1110 Abbildungen, 18 farbige Tafeln.
M7108: HAMANN, RICHARD. - Geschichte der Kunst von der altchrislichen Zeit bis zur Gegenwart. 1110 Abbildungen, 18 farbige Tafeln.
B4017: HAMANS, CAMIEL. - Over taal. Cursiefjes uit NRC Handelsblad + een polemiek van W.F. Hermans.
T4029: HAMBURGER, J. - De armenzorg in de Nederlandsch-Israelietische Gemeente te Utrecht.
T6703: HAMBURGER, W. - De rationalistische opvoeding in verband met den Internationalen Bond voor de Rationalistische Opvoeding van het Kind.
T2526: HAMEL, A.G. VAN. - Isolement en Gemeenschap.
L8969: HAMEL, A.G. VAN. - Primitieve Ierse taalstudie.
B4556: HAMEL, A.G. VAN. - Het Letterkundig Leven van Frankrijk. Studien en schetsen. I: Gaston Paris en zijne leerlingen. Oud Fransche vertelsels. De Fransche tragedie ... . II: Gesproken en geschreven Fransch. Een vermakelijk heldendicht. Frankrijk's oudste tooneeldichters ... . III: Fransche symbolisten. Dichter-silhouetten ... . IV: Fransche verzen. Het poëziealbum van Louise de Coligny. Guillaume d'Orange ... .
T6166: HAMEL, J.A. VAN. - Het onderzoek naar het vaderschap zooals het thans wetgeving is geregeld. (artikel 344a-q van het Burgelijk Wetboek)
B7629: HAMEL, A.G. VAN. - Het letterkundig leven van Frankrijk. Studien en Schetsen. Vierde serie.
T0112: HAMEL, A.G. VAN. - Mythe en historie in het oude Ierland.
T2786: HAMEL, A.G. VAN. - Het Letterkundig leven van Frankrijk. Studien en Schetsen. Derde en Vierde Serie.
B9593: HAMEL, CHRISTOPHER DE. - The Book. A History of the Bible.
R5751: HAMEL, A.G. VAN. - Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieen over litteratuur in Nederland.
H5239: HAMEL, J.A. VAN. - De eendracht van het land 1641. Een schilderij van Rembrandt en een tijdvak.
T9276: HAMELAND. - Orgaan van Hamerland. Maandblad voor de Leden der Coop. Stoomzuivelfabriek Hameland te Gendringen. 25e jaargang no. 1. 10 Februari 1932.
H2354: HAMELINK, JACQUES. - Responsoria. Gedichten.
M2261: HAMELINK, JACQUES. - Ceremoniele en particuliere madrigalen.
W6224: HAMELINK, JACQUES. - De boom Goliath, verhalen.
H0967: HAMELINK, JACQUES. - De droom van de poëzie.
W8079: HAMELINK, JACQUES. - Een reis door het demiurgenrijk.
K9853: HAMELINK, JACQUES. - Horror Vacui.
M2264: HAMELINK, JACQUES. - Niemandsgedichten. Een keuze 1964 - 1975 met een toespraak.
P0390: HAMELINK, JACQUES. - Oudere gronden.
W6223: HAMELINK, JACQUES. - Uit een nieuwe Akasha-kroniek. Zeven openbare en esoterische imaginaties.
T8487: HAMELINK, JACQUES. - Gehandhaafde verhalen.
T6573: HAMERS, GEORGES . - Zwart Vlaanderen. Nr 1 der Politieke Serie. Een bijdrage tot de politieke geschiedenis van Vlaanderen onder de Duitsche bezetting 1940-1945.
R7449: HAMLYN, PAUL. - Tapestries from Egypt. Translated by Jean Layton.
C1178: HAMMACHER, A.M. - Jean Francois van Royen 1878-1942.
L8986: HAMMACHER, A.M. - Jean Francois van Royen 1878-1942.
R3805: [SPINOZA] HAMMACHER, KLAUS. - Spinoza und die Frage nach der Unsterblichkeit.
T6892: HAMMACHER, A.M. - Het leven bloeit op de ruines
R8696: HAMMACHER, A.M. E.A. - Witsen en zijn vriendenkring.
R0816: HAMMANN, P.J.L.M. EN A.M. JANSEN. (SAMENG.) - Met naam en toenaam. Proeve van een register op het werk van S. Vestdijk.
K9544: HAMMERICH, L.L. - Humanisme en Taalkunde.
T5210: HAMMERSTEIN, LUDOVICUS VON & HERMAN JOSEPH ERMANN. - Geen wonderen!?
R5823: HAMMES, TH. - Dr. Samuel Coster en zijn betekenis voor de cultuurgeschiedenis van Amsterdam.
W4604: HAMMOND, J.L. - C.P. Scott of the Manchester Guardian.
H6299: HAMMOND, PAUL. - French undressing. Naughty Postcards from 1900 to 1920.
Y0032: HAMPE, KARL. - Belgien und Holland vor dem Weltkriege. Eine Darstellung ihrer politischen, militarischen und wirtschaftlichen Beziehungen und Annaherungsbestrebungen in den letzten Jahrzehnten.
R9978: HAMPE, TH. - Gedichte vom Hausrat aus dem XV. und XVI. Jahrhundert. In Facsimiledruck herausgegeben mit einer Einleitung von Th. Hampe.
R8315: HAMPEL, WILH. EN G.A. KUYK. - 't Vervroegen van Vruchten en Groenten naar W. Hamel's Handbuch der Frucht- und Gemuse- Treiberei, bewerkt door G.A. Kuyk.
L6589: HAMSTRA, JOHANNES T. - De Luxemburgsche kwestie.
T1872: HAMSTRA, J. TH. - Ik haat den Nederlandschen Staat. Een woordje over vredespolitiek.
B9180: HAMSUN, KNUT. - Rosa. Roman. Vertaling
R5887: HANA, W.F.J. - Friese klokken. Vormgeving en techniek.
T1819: HANA, HERMAN. - Ornament-ontwerpen voor iedereen. Het stempelboekje met 64 afbeeldingen.
T9564: HANA, HERMAN. - Batik, bedrukte stof, klein lederwerk.
M5960: HANDKE, PETER. - De laatsten der onverstandigen. Vertaling K. Muller.
M2621: HANDKE, PETER. - Mijn jaar in Niemandsbaai. Een sprookje uit de moderne tijden. Vertaald door Hans Hom.
M4568: HANDKE, PETER. - De Chinees van de smart. Vertaald door Hans Hom.
B3308: HANDKE, PETER. - De afwezigheid. Een sprookje. Vertaald door Hans Hom.
B3310: HANDKE, PETER. - Op een donkere nacht verliet ik mijn stille huis. Vertaald door Hans Hom.
K0716: HANFF, HELENE. - Underfoot in Show Business.
R5263: HANH, ALBERT. - Het Land van Rembrandt. Prentjes van Albert Hanh.
R9328: HANLO, JAN. - Moelmer.
K8205: HANLO, JAN. - Moelmer.
W0342: HANLO, JAN. - Brieven 1931- 1962 en 1963 - 1969. 2 delen.
L8472: HANLO, JAN. - Maar en toch.
T8190: HANLO, JAN. - Verzamelde gedichten.
T8642: HANLO, JAN. - Zonder geluk valt niemand van het dak.
T3653: HANLO, JAN. - Niet ongelijk.
T2465: HANLO, JAN. - En die man ben ik zelf. Gekozen en ingeleid door Kees Fens.
R1355: HANLO, JAN. - Tjielp, tjielp. Gekozen en ingeleid door Guus Middag.
H6008: O'HANLON, REDMOND. - Naar het hart van Borneo. Het verslag van een reis met James Fenton in 1983 naar de bergen van Batu Tiban.
H2196: HANNEMA, FRANS. - Uit de schatkamer der Middeleeuwen.
R6549: HANNEMA, ULBE DURK. - De Hogerhuis-zaak.
M4263: HANOT, M. - De beginselen van Albert Verweys Literaire kritiek. Met een bibliografie van en over het kritisch werk van Albert Verwey.
K1916: [KINKER] HANOU, A.J. & G.J. VIS. - Johannes Kinker (1764-1845) Briefwisseling. Deel III: 1829-1843).
L7934: HANRATH, JOH. J. - De betekenis van Napoleon voor het Exlibris.
R1343: HANRATH, JOH. J. - Stijl en Exlibris. Opmerkingen rond het Nederlandse exlibris 1946-1971.
Y0030: HANRIOT, H. (INTROD.). - Le proces du Chevalier de La Barre.
K5847: HANS, D. - Het Wilhelmus van Nassouwe. De geschiedenis van een volkslied.
H0035: HANS, MARIE-FRANCOISE / GILLES LAPOUGE. - Vrouwen, pornografie en erotiek. Vertaling Carly Misset.
B1747: HANS, D. - Annie van der Lugt Melsert-van Ees.
T7090: HANS, D. - Journalistiek.
R7107: HANS, D. - Thorbecke.
T4718: HANSCH, ERNST. - Landwirtschaft und Bauer in der Sowjet-Union.
T9209: HANSCHMANN, ERICH EN HERMAN THOLEN. - Harmonika Jim. Tango en lied.
B2580: HANSEN, MOGENS HERMAN EN FRITS NAEREBOUT. - Stad en Staat. De antiek-Griekse poleis en andere stadstaatculturen.
L5528: HANSEN, A. - Onze bloedgetuigen. De priesters van Limburg in oorlogstijd.
R5000: HANSEN, C.J. - Vondel 1679 - 5 februari - 1879. Voordracht en gedicht.
R4213: HANSEN, W. EN PAUL STEENHUIS (EDS.). - Familiewoordenboek. Van Aardje naar zijn vaartje tot Zwart schaap.
H0873: HANSMA MARINUS, HANS. - Een druppelvormig plein, Roman & Gezelletijd. Amsterdamse zendbrieven. Twee delen in cassette.
L2751: HANSMA, J.J. - Foto-chemicalien en recepten.
R6412: HANSON, MARK. - Van Frans naar Nederlands. De taalsituatie in het Limburgs Middelbaar Onderwijs 1830-1914.
T7663: HANSSEN, TH.A.J.M. - De betekenis van het Nederlands.
B2584: HANUSCH, GERHARD. (ED.). - Blatter fur Buchkunst, Exlibris und Gebrauchsgraphik.
T0819: HAPPE, J.K. - Goed adverteeren.
B6358: O'HARA, GEORGINA. - Mode encyclopedie van 1840 tot de jaren '80. Met een introductie door Carrie Donovan.
C0726: HARBERTS, MARIJKE. - Afscheid van Joke Smit.
R7199: HARBERTS, J. - Het verdrag Nederland-Belgie. Volkenrechtelijke en Militair-Politieke beschouwingen. Voorwoord C.J. Snijders.
L5621: HARDENBERG, H. - De Nederlanden en de Kruistochten.
H1061: HARDENBERG, JAN. - De laatste eenzaamheid. Novelle.
T2713: HARDENBERG, H. - Het Burgerweeshuis voor Nederlands Hervormden te 's-Gravenhage 1564-1964.
T5058: HARDING, PAUL. - Enon. Vertaald door Lidwien Biekmann.
T6842: HARDT, LEON. - Prophezeiungen und Bekentnisse. Wie es zum Weltkriege kam.
K4302: HARDUWIJN, JUSTUS DE. - Der liefden stille krachten. Verzameld en ingeleid door O. Dambre.
B0035: HARDUWIJN, JUSTUS DE. - De Weerliicke Liefden tot Roose-Mond 1613.
L3478: HARDUYN, JUSTUS DE. - De weerliicke liefden tot Roose-Mond (1613). Met inleiding en aanteekeningen van Robert Foncke.
K3237: HARDY, PAUL. - Bij benadering, dagwerk van een recensent. Twee delen.
Y0278: HARDY, THOMAS. - Leven en dood van de Burgemeester van Casterbridge. Een verhaal over een man met karakter. Vertaling Renee Bos.
Y0297: HARDY, THOMAS. - Leven en dood van de Burgemeester van Casterbridge. Een verhaal over een man met karakter. Vertaling Renee Bos.
T6897: HAREN, WILLEM VAN. - Gevallen van Friso, koning der Gangariden en Prasiaten.
L9700: HAREN, HUUB VAN. - Buiten seizoen.
T6653: HARIOT, F.J. EN L. VAN DER WAL. - Tot Aanval en Verweer. De waarheid in zake de steunbeweging in de Timmerliedenstaking te Leeuwarden.
R5904: HARKX, W.A.J.M. - De Helmondse Textielnijverheid in de loop der eeuwen. De grondslag van de huidige textielindustrie 1794-1870.
R7071: HARKX, P.J.F.M. - De Oud-Bisschoppelijke Cleresie en Rome. Contacten en vredespogingen 1733-1749.
L8921: HARMANS, GERARD M.L. - ANWB Reisgids Nederland.
L1739: HARMS, H.H. - Jean Jaures als geschiedschrijver van het Ancien Regime.
L9195: HARMS, H.H. - Jean Jaures als geschiedschrijver van het Ancien Regime.
T6676: HARMS, A. - Open brief aan Mr. D. van Houten, voorzitter van den Raad van beheer der Haagsche Tramweg-Maatschappij.
T3064: HARMSEN, GER. - Historisch overzicht van Socialisme en Arbeidersbeweging in Nederland. deel I: van de begintijd tot het uitbreken van de eerste wereldoorlog. / deel 2: Geschiedenis van de Nederlandse Arbeidersbeweging in hoofdlijnen (ontwerp). Een werkuitgave van de SUN.
T1951: HARMSEN, GER. - Nederlands Kommunisme. Gebundelde opstellen.
L3528: HARMSEN, GERMA. - De treden van de trap. Gedichten.
R2168: HARMSEN, GER. - Idee en beweging. Bibliografiese aanwizingen bij de studie en het onderzoek van de geschiedenis van socialisme en arbeidersbewging in Nederland.
T8261: HARMSEN VAN DER BEEK, F. TEN. - Wat knaagt? & Neerbraak.
T1950: HARMSEN, GERRIT JAN. - Blauwe en Rode jeugd. Onstaan, ontwikkeling en teruggang van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940.
R7587: HARMSEN, GER. - J.G.O.B. De geschiedenis van de Jongelieden Geheelonthoudersbond van oprichting tot opheffing (1912-1950).
R6181: HARMSEN, GER. - Hamer of aambeeld? Een en ander uit de geschiedenis van de Amsterdamse arbeidersbeweging t.g.v. het negentig-jarig bestaan van de Industriebond NVV afdeling Amsterdam.
R5725: HARMSEN, G. - Blauwe en Rode jeugd. Onstaan, ontwikkeling en teruggang van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940.
T8952: HARMSEN VAN DER BEEK, F. TEN. - Wat knaagt? Verhalen.
W7215: HARN, KO VAN. - De puntjes op de i.
A0044: HARPER, ROSS & ARNOT MCWHINNIE. - The Glasgow Rape Case.
R1194: HARPER, J. (=ANTON PANNEKOEK). - Lenin als Philosoph. Kritische Betrachtung der philosophischen Grundlagen der Leninismus.
L9907: HARPMAN, JACQUELINE. - Orlanda. Vertaling Eveline van Hemert.
R6952: HARRADINE, JOHN. - On the Nature of the Fendragon.
R3937: HARREBOMEE, P.J. - Bedenkingen op het prijsschrift van Dr. E. Laurillard. Bijbel en volkstaal, bevattende opgave en toelichting van spreuken of gezegden in de volkstaal, aan den bijbel ontleend.
R9529: HARREBOMEE, P.J. - Bedenkingen op het prijsschrift van Dr. E. Laurillard. Bijbel en volkstaal, bevattende opgave en toelichting van spreuken of gezegden in de volkstaal, aan den bijbel ontleend.
M5627: HARRER, HEINRICH. - Terug naar Tibet. Vertaling Wil Boesten.
M7732: HARRIS, EDDY L. - Nachtmerries in het Zuiden. Een reisverslag. Vertaling A. Kapteijns.
K1353: HARRIS, FRANK. - Mijn leven & liefdes. Een zelfbekentenis. 2 delen. Vertaling J. Besancon.
K0181: HARRIS, FRANK. - My life and loves. [In four volumes].
W5922: HARRISON, KATHRYN. - Geschonden.
R5127: HARRISON, FRASER (ED.). - The Yellow Book, An Illustrated Quarterly. An anthology. (April 1894-April 1897).
M4305: HARSKAMP, JAAP. - Hoeren en heren in de 19de-eeuwse literatuur.
L9655: HARSKAMP, JAAP T. - Zelfkantportretten. Londens dagboek & Brieven uit de East-End.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

12/15