Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
Y3002: FLANDRIA. - Flandria. Wekelijksch Tijdschrift. 4de jaar 1 januari 1888. t/m 30 december 1888.
B2125: FLAP, JILDAU. (ED.). - Cultuur in uitvoering. Nieuwe en vernieuwde cultuurvoorzieningen in Amsterdam. Culture at work. New and renovated venues in Amsterdam.
K4171: FLAUBERT, GUSTAVE. - De eerste leerschool der liefde. Vertaling Jenny Tuin.
L4085: FLAUBERT, GUSTAVE. - De legende van Sint Julianus den Gastvrije. Vertaald door Victor van Vriesland. Verlucht met houtgravuren van Desire Acket.
K8880: FLAUBERT, GUSTAVE. - Uren met Flaubert.
K0838: FLAUBERT, GUSTAVE / KURT LOB. - Bibliomanie.
T4227: FLAUBERT, GUSTAVE. - Madame Bovary. Provinciaalse zeden en gewoonten.
R3544: FLAUBERT, GUSTAVE. - Leerschool der liefde.
T3446: FLAUBERT, GUSTAVE. - Haat is een deugd. Een keuze uit de correspondentie. Samengesteld en vertaald door E. Borger.
B0820: FLAXMAN, SEYMOUR L. - Herman Heijermans and his dramas.
R8536: FLEERACKERS, E. - Reyneke Vos in de Kempen.
L3515: FLEISCHHAUER, WOLFRAM. - De hand van de schilder.
R1531: FLEMING, ROBERT. - Sleutel tot de Openbaaringe of Verhandelng over De Opkomst en den Val des Pausdoms.
Y0825: FLEMING, ARNOLD. - Glass of To-day. In: The Studio August 1931.
T5144: FLES, L. - Water en vuur. Een kritiek op de houding der S.D.A.P. ten opzichte van den godsdienst.
R3487: FLES, L. - Water en vuur. Een kritiek op de houding der S.D.A.P. ten opzichte van den godsdienst.
R7397: FLES, L. - Godsdienst, Openbare School en Zionisme in hun Wanverhouding tot de S.D.A.P. Open brief aan de heer dr. Henri Polak.
M3504: FLETCHER, GEOFFREY S. - London's pavement pounders.
M2388: SHAKESPEARE MET JOHN FLETCHER. - Cardenio of Het Tweede Treurspel van de Jonkvrouw. Charles Hamilton.
Y2464: FLEURBAAY, ELLEN EN MIEKE VAN DER WAL. - Koning Willem III en Arti. Een kunstenaarsvereniging en haar beschermheer in de 19e eeuw.
L9170: FLEUREN-VAN HAL, DORINE. - Forum 1931-1935.
Y0873: FLEURKENS, ANNEKE C.G. - Stichtelijke lust. De toneelspelen van D.V. Coornhert (1522-1590) als middelen tot het geven van morele instructie.
K6558: FLEURY, SERGE. - Terre de France.
M3423: FLEXNER, JAMES THOMAS. - Washington. The indispensable man.
K2876: FLIER, A. VAN DER. - Filatelie van A tot Z. Het verzamelen van postzegels.
R9674: FLINKENFLOGEL, W.N. - Mijterij op de Zeven Provincien. Politisering en depolitisering in de Koninklijke Marine rond 1933.
T9626: FLINN, JOHN. - Le Roman de Renart dans la littérature française et dans les littératures étrangères au moyen age.
R5300: FLIPPO, W.G. - Lexicon of the Belgian Romantic Painters.
B0469: FLIPSE, ROBERT PAUL. - Mexico in de regentijd.
B0759: FLOCON, ALBERT. - L'Univers des livres. Etude historique des origines a la fin du XVIIIe siecle.
T8244: FLORENTIJN, POGGIO DE. - Groot grollenboek. Boerten en verhalen uit de vijftiende eeuw.
H3593: POGGIO DE FLORENTIJN. - Priesters, vrouwen, dokters & andere monsters. Vertaald en van een nawoord voorzien door Gerrit Komrij.
R3343: FLORIAN. - Fables de Florian.
R0929: FLORIJN, H. & J.P. NEVEN. - Voorgangers in de noodkerk.
K2985: FLORQUIN, JOOS. - Ten huize van ... 8.
K2986: FLORQUIN, JOOS. - Ten huize van ... 9.
K3665: FLORQUIN, JOOS. - Ten huize van ... vierde reeks.
K3666: FLORQUIN, JOOS. - Ten huize van ... zestiende reeks.
T1582: FLORQUIN, JOOS. - Mijn Streuvelsboek.
B4610: FLUCHERE, HENRI (ED.). - Jean Giono. Catalogue redige par Francoise Arnaud avant-propos par Henri Fluchere chronologie etablie par Luce et Robert Ricatte. Bibliographie etablie avec le concours de Jean Bottin.
K9951: FLURI, ADOLF. - Geschichte der Berner Papiermuhlen. Eine Chronologie.
B9990: FLURSCHEIM, MICHAEL. - Open Brief aan Zijne Heiligheid Paus Leo XIII. Uit het Duitsch.
T6398: FLYNN, JOHN T. - The truth about Pearl Harbor.
K7350: FOBEL, JIM & JIM BOLEACH. - Sjabloneren.
R8398: FOCKEMA, R.A. - Minister Aalberse en zijn tijd.
T1974: FOCKEMA ANDREAE, J.P. - Buitenmodel-kalender voor den wetgever.
R4270: FOCKEMA ANDREAE, S.J. & C. KOEMAN. - Kaarten en kaarttekenaars.
T7388: FOCKEMA ANDREAE, J.P. - De stad Utrecht, haar historie en haar toekomst.
L8710: FOCQUENBROCH, W.G. VAN. - De Min in 't Lazarushuis.
L3553: FOCQUENBROCH, W.G. VAN. - Gedachten over 't onbestendig geluk.
Y3164: FOCQUENBROCH, WIILEM GODSCHALK VAN. - De Afrikaanse brieven. Heetaald door Thomas Rosenboom. Met een inleiding door Arie Jan Gelderblom.
B0733: FODEN, GILES. - De belegering. Vertaling Ria Loohuizen.
K2284: FOELKEL, FRITHJOF. - De pythons en de nachtportier. Verhalen.
L5391: FOERSTE, W. EN K. HEEROMA. - Westfaalse en Nederlandse expansie.
Y3092: FOERSTER, FR. W. - Levenswandel. Een boek voor jonge menschen. Vertaling Titia van der Tuuk. Inleiding H.L. Oort.
A0179: FOERSTER, FR. W. - Levenswandel. Een boek voor jonge menschen. Vertaling Titia van der Tuuk. Inleiding H.L. Oort.
T0824: FOGAZZARO, ANTONIO. - Donkere dagen. Vertaling E.J.T.
K7417: FOGG, SAM. - Text Manuscripts of the Middle Ages and Renaissance. Catalogue 15.
R7489: FOGTELOO, C. - De Overwintering op Nova Zembla en andere oorspronkelijke vaderlandsch-historische novellen.
B4388: FOHRBECK, KARLA EN HUUB KUIJPERS (RED.). - Van totem tot lifestyle. Europese cultuur in ontwikkeling.
K6721: FOKKE SIMONSZ., AREND. - De boeknegotie in het toekomend jaar drie duizend. Eene mijmering.
B4760: FOKKE, GERRIT. - De mens moet mens worden.
T6847: FOKKE SIMONSZ, A. - Amsterdamsche burgers-winteravond-uitspanningen.
T6852: FOKKE SIMONSZ, A. - Verzameling der werken van A. Fokke, Simonsz. VII: Iets over alles I en II.
R2286: FOKKE SIMONSZ, A. - De vrouw is de baas. Eene geheimzinnige magtspreuk verklaard.
Y3104: FOKKE SIMONSZ., AREND - De Graveur. Behelzende eene beknopte handleiding tot de daktylioglyphia, of graveerkunst in edele gesteenten, het stempelsnijden, het graveeren in hout en koper. Het etsen, het graveeren in zwarte kunst, of in Mezzo Tinto. Het hamerwerk. Het graveerenin de manier van craijon en om met couleuren te drukken, en uiteindelijk het pointeeren en graveeren in Acqua Tinta....
R1895: FOKKE, SIMONSZ, A. - Het oud Fransch spreekwoord: Point d'argent, point de Suisses! of Geen geld, geen Zwitsers! ironiesch en komiesch historiesch verklaard.
R1891: FOKKE SIMONSZ, A. - Het (Latijnsch) spreekwoord: Practica est multiplex! Zei de duivel, en hij sneed een' boer de ooren af, en gebruikte het vel tot achterlappen voor schoenen. Ironiesch critiesch verklaard.
R1893: FOKKE SIMONSZ, A. - Het Hollandsche spreekwoord: 't Is al geen goud wat 'er blinkt, ironiesch allegorisch verklaard, of De waereldsche kermismarkt.
R1887: FOKKE SIMONSZ, A. - De oude en jonge Janus, of gedachten op den Ouden- en Nieuwenjaarsdag.
R8360: FOKKE SIMONSZ, A. - Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden; op eene vrolijke onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderd.
M1420: FOKKEMA, R.L.K. - Varianten bij Achterberg. Uitgegeven en toegelicht. Deel I De varianten Deel II De commentaar.
K9344: FOKKEMA, K. - Uit het spel der klanken. Enige beschouwingen uit de Friese klankleer.
L5094: FOKKEMA, KLAAS. - Het Stadsfries. Een bijdrage tot de geschiedenis en de grammatica van het dialect van Leeuwarden.
K0672: FOKKEMA, R.L.K. - Het komplot der vijftigers. Een literair-historische documentaire.
R8418: FOKKEMA, K. - De waardering van het Fries.
L6652: FOKKEMA, K. - Over de groei van het Friese taalbesef.
W0632: FOKKEMA, DOUWE. - Zichtbare steden. Roman.
R1198: FOKKEMA, ANITA E.A. - Het leven in de crisisjaren 1929-1939. Actueel-historisch album met meer dan 300 foto's uit het Geillustreerd weekblad Het Leven.
Y3213: FOKKEMA, R.L.K. - Keuzelijst moderne Nederlandse poëzie 1950-1980.
R8410: FOKKENS, PHOCAS. - Vrouwen links... Mannen rechts! Met teekeningen van den schrijver uit de strafgevangenis aan den Amstelveenschenweg te Amsterdam.
T7001: FOKKER, E. - Wat wij willen? Vlugschrift.
R6190: FOKKER, E. - De maatschappelijke en de rechts-toestand der vrouw in Nederland in 1896.
T7202: FOKKER, EDUARD. - Verplichte verzekering van loontrekkenden tegen de gevolgen van invaliditeit en ouderdom. Rapport op verzoek van het Bestuur der Liberale Unie uitgebracht.
B8497: FOLIUM. - Inhoud: H. de la Fontaine Verwey: Portretten van bibliophielen II: Charles Fairfax Murray. W. Lampen: Een brief aan de Nederlandse antiquaren. Boekendieven. G.: Sotemann contra Goldschmidt. Emblem Books not listed by Praz, III. A. Hallema: Gevangenislectuur en gevangeniscouranten in de 19e eeuw.
B8496: FOLIUM. - Inhoud: J.B.W. Polak: Bibliografie van J.H. Leopold. H. de la Fontaine Verwey: Een humanist in zijn bibliotheek. P.T.A. Swillens: Twee schetsboeken van Hendrik van Cranenburgh. C.F. van Veen: Verzamelaar en bibliotheek. W. Lampen: Het boek als attribuut in de kerkelijke kunst. G.C. Crisis.
K5533: FOLKERTS, J. E.A. (ED.). - Overijsselse biografieen Deel 1. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Overijsselaars.
K5534: FOLKERTS, J. E.A. (ED.). - Overijsselse biografieen Deel 2. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Overijsselaars.
L3767: FOLKERTSMA, B. - Abc voor de niet-drukker van zijn boekdrukker.
M3352: FOLKERTSMA, B. - Twee portretten van uw drukker. Een boekje voor auteurs.
M8112: FOLLAIN, JEAN. - Drie gedichten. Vertaling Clasine Heering.
L6186: FONCKE, ROBERT. - Een handvol Vlaamsche Volksvertelsels met Duitsche varianten.
R3675: FONCKE, R. - Bij twee verbleekte Mechelse Spreuken voor behouden Reize.
Y2037: FONDSLIJST. - Fondslijst: Marxistische Bibliotheek. Reeds 15 deeltjes verschenen.
H6412: FONE, BYRNE R.S. - Hidden heritage. History and the Gay Imagination. An Anthology.
R2663: FONTAINE VERWEY, H. DE LA (INTR.). - Clandestiene drukken op letterkundig gebied tijdens de Duitse bezetting in Nederland gedrukt.
T2868: FONTAINE-VERWEY, HERMAN DE LA & HUIB VAN KRIMPEN. - Tentoonstellingen: Handschriften en Incunabelen & Het welverzorgde boek.
H8748: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - De Stedelijke Bibliotheek van Amsterdam in de Nieuwe Kerk 1578-1632.
K6611: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Oud Delft. Meester Harman Schinckel, een Delftse Boekdrukker van de 16e eeuw.
R9510: FONTAINE , JEAN LA. - De krekel en de mier en andere fabels. Twaalf etsen van Jeanne Bieruma Oosting met teksten van J.W.F. Werumeus Buning.
L4588: FONTAINE VERWEY, H. DE LA (INL.). - Lof der Zeevaart. Collectie Dr. W.A. Engelbrecht.
M3360: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - De wereld van het boek. Rede uitgesproken ter aanvaarding van het ambt van bizonder hoogleraar in de wetenschap van het boek en de bibliographie op 10 mei 1954.
M3835: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Grolier-banden in Nederland.
M7150: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Het Nederlandse geïllustreerde boek. Een schets van zijn geschiedenis.
H3076: FONTAINE VERWEY-LE GRAND, ISA DE LA. (ED.) - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1996.
W7219: FONTAINE VERWEY-LE GRAND, ISA DE LA. (ED.). - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1994.
H9128: FONTAINE, LA. - De verhalen van La Fontaine. Vertaling Jan van den Berg.
K0979: FONTAINE, LA. - The twelve De La Fontaine fabels as painted in the Dining Saloon M.V. 'Dalerdijk'. Holland-America Line.
B3475: FONTAINE VERWEY-LE GRAND, ISA DE LA. E.A.(EDS.). - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2004. XII.
M7183: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - De geboorte van het moderne boek in de XVIe eeuw. Twee voordrachten in de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam op 17 en 24 mei 1954.
B1321: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Bookbindings by Albert Magnus.
B5866: FONTAINE VERWEY-LE GRAND, ISA DE LA. E.A.(EDS.). - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2000. VIII.
B7531: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Bookbindings by Albert Magnus.
W7218: FONTAINE VERWEY-LE GRAND, ISA DE LA. (ED.) - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1993.
T9647: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Uit de wereld van het boek I: Hunanisten, Dwepers en Rebellen in de Zestiende Eeuw.
T9646: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Uit de wereld van het boek II: Drukkers, Liefhebbers en Piraten in de Zeventiende Eeuw.
R9205: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Choix de poemes en l'honneur du livre.
R2268: FONTAINE, J. DE LA. - Fables de J. Fontaine. Illustrees de 120 gravures par J. Desandre et W.-H. Freeman.
R5207: FONTAINE VERWEY, H. DE LA & W. GS. HELLINGA. - In officina Ioannis Blaev. Twee inleidende studies bij een kleine tentoonstelling van de Dr. P.A. Tiele-Stichting.
B9477: FONTAINE VERWEY-LE GRAND, ISA DE LA. (ED.). - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1995.
B9480: FONTAINE VERWEY-LE GRAND, ISA DE LA. (ED.) - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1999.
B4288: FONTAINE VERWEY-LE GRAND, ISA DE LA. E.A.(EDS.). - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2006. XIV.
Y0285: FONTANE, THEODOR. - Dolingen dwalingen. Vertaling Theodor Duquesnoy.
H1148: FONTANE, THEODOR. - Gesammelte Werke. Eine Auswahl in funf Banden.
H7913: FONTANTE, THEODOR. - Gedichte. Ausgewahlt von Friedhelm Kemp.
B9589: FONTEIN, JAN. - The Sculpture of Indonesia. With essays by R. Soekmono en Edi Sedyawati.
L9780: FONTEYN, GUIDO. - De walen. Een onderhuidse beweging. Voorwoord Jacques Hoyaux.
H5523: FONTEYNE, NORBERT EDGARD. - Kinderjaren. Met een inleiding van Benno Barnard.
L8692: FONTIJN, JAN. - Trots verbrijzeld. Het leven van Frederik van Eeden vanaf 1901.
T6713: FONTIJN, JOHANNES HENRICUS ANTONIUS. - Tweespalt. Het leven van Frederik van Eeden tot 1901. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren in het bijzonder de literatuurwetenschap.
H2442: FONTIJN, J / J.J. OVERSTEEGEN / H. PLEIJ. E.A. - Populaire literatuur.
K5824: FONTIJN, JAN. - Broeders in bedrog. De biograaf en zijn held. Essays.
K2359: [OPTIMA]. FONTIJN, JAN. - Van Eedens jeugdliefde voor de meisjes Molony.
M4014: FONTIJN, JAN. E.A. - Menno ter Braak politiek en cultuur. 3 generaties 3 forums.
L1494: FONTIJN, JAN. - Leven in extase. Opstellen over mystiek en muziek, literatuur en decadentie rond 1900.
B4452: FONTIJN, J. - Frederik van Eeden: een open boek. Voordracht.
K6031: FONTIJN, JAN / GIDEON LODDERS. - Frans Coenen.
B8673: FONTIJN, JAN / MARITA MATHIJSEN EN ANTHONY MERTENS. - Aanslag op de letteren. De tegenstemmen.
L1586: FONTIJN, JAN / DINY SCHOUTEN. (ED.). - Carry van Bruggen 1881 -1932.
K8609: FONTIJN, JAN. - Tweespalt. Het leven van Frederik van Eeden tot 1901.
T6828: FOPPE, HAN (ED.). - In Den Haag geschied. 750 jaar in verhalen en beschouwingen.
K8149: FOPPEMA, YGE. - Spijkerschrift mei 1940 - 1945.
W7735: FOPPEMA, YGE. - Spijkerschrift mei 1940 - 1945.
K4730: FOPPEMA, YGE. (ED.). - Oude en nieuwe Geuzenliederen. Gekozen, ingeleid en toegelicht door ...
R5558: FOPPEMA, YGE. - Het Fries in Nederland.
H8224: FORBES, R.J. - Ambacht en wetenschap in het Oude Nabije Oosten.
R3223: FORBES, W.A. - Antiek bestek. Korte ontwikkelingsgeschiedenis van mes, lepel en vork.
R3239: FORBES WELS, P. - De Nederlandse cavalerie.
K5445: FORCEVILLE-VAN ROSSUM, JOKE. - Kan mijn dochter dit boek lezen?
H8869: FORD, MARGARET L. (ED.). - Christ, Plato, Hermes Trismegistus. The dawn of printing. Catalogue of the incunabula in the Bibliotheca Philosophica Hermetica.
M4210: FOREL, AUGUST. - Levensherinneringen. Geautoriseerde vertaling I Carvalho. Met 14 foto-illustraties.
H0312: FOREL, AUGUST. - Het sexueele vraagstuk.
T5003: FOREL, AUGUSTE. - De Internationale Orde van Goede Tempelieren. Een Maatschappelijke Hervormster, Haar Doel, Grondslagen, Organisatie en Arbeid.
H0311: FOREL, AUGUST. - Het sexueele vraagstuk.
L2349: FORMIJNE, P. - Unde Venimus Quo Vadimus.
M5003: FORRESTER, VIVIANE. - Vanavond na de oorlog. Vertaling E. Klapwijk.
B0679: FORROKHZAD, FOROUGH. - Mijn minnaar en andere gedichten.
K1256: FORSTER, E.M. - De echo van de Marabar. Vertaling Jeroen Franke.
T8267: FORSTER, E.M. - Maurice. Vertaald door Theo Kars.
Y0570: FORSTMANN, F. - Zedelijke Opvoeding Thuis. Lezing gehouden te Utrecht in de Sint Augustinus-Vereeniging.
T4106: FORTHAAS, J.C. - Geheime wapens. Van raket tot atoom-bom.
K5232: FORTINI, PIETRO. - Drie dagen liefde. Erotische verhalen uit de zestiende eeuw. Vertaling Greta Peet.
B8196: FORUM. - Forum. Maandschrift voor Letteren en Kunst onder leiding van: Menno ter Braak, E. du Perron en Maurice Roelants. Redactie-secretaris: Everard Bouws. 1932-1935. 4 dln.
B8556: FORUM. - Forum. Maandschrift voor Letteren en Kunst. 1e jaargang no. 1. 1932.
B8931: FOSTER, NIGEL. - Bluff your way in Advertising.
B6356: FOUDRAINE, JAN. - Wie is van hout... Een gang door de psychiatrie.
T8309: ALAIN-FOURNIER. - Het grote avontuur. Vertaald door Max Nord.
R2718: FOWLER, LAURENCE & HELEN. - Cambridge commemorated. An anthology of university life.
H3163: FOWLES, JOHN. - A Maggot.
Y4225: PARADISO FOX. - Paradiso Fox no. 2.
B2415: FRACCAROLI, ARNALDO. - Het paradijs der meisjes. Geautoriseerde vertaling van Tom Tijhuis.
B3051: FRACKERS, W.F.K.J.F. - Starend over stormend water sta ik stil.
B8897: FRAECHEM, HERMAN VAN. (ED.). - In den spiegel. Dichters over Dichters!
L7479: CASTRVM PEREGRINI XXXII. WILHELM FRAENGER. - Castrum Peregrini.
B1659: FRAENKEL-NIEUWSTRATEN, E.M. - Correspondeerende Woordpositie in het Vers.
T3872: FRAGOSO, MARGAUX. - Tijger, tijger. Vertaald door Anne Jongeling.
B4255: FRAME, JANET. - To the Is-land. An autobiography.
K5452: FRANCE, ANATOLE. - De misdaad van Sylvestre Bonnard alsmede de roman Dit was mijn vriend en drie artikelen uit Het literaire leven. Met een inleiding over auteur en werk door Charles de Trooz.
M6444: FRANCE, M. DE. - De Lais. Vertaling A. Vermeer-Meijer.
Y0209: FRANCINA. - Suze Boorsma's strijd. Geillustreerd door O. Geerling.
H8583: FRANCK. - Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. 2e druk door N. van Wijk.
M3078: FRANCK, DAN. - De scheiding. Vertaling Dirk Zijlstra.
H3390: FRANCK, HANS. - Johan Sebastian's pelgrimstocht. Vertaling Th. van Berkel
Y0923: FRANCK. - Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. 2e druk door N. van Wijk.
L3786: FRANCKEN, EEP / ARIANE VAN SANTEN / HARRY SCHOLTEN. - Voor H.A. Gomperts bij zijn 65ste verjaardag.
M2784: FRANCKEN, EEP/G. VAN MUNSTER/A. POS. - Slauerhoff student auteur.
R8359: FRANCKEN, W. - Bijwerk, op 't gebied van Kunst en Geschiedenis.
W3703: [MULTATULI] FRANCKEN, EEP. - Multatuli. De veelzinnige muze van E. Douwes Dekker.
P0549: FRANCOIS, ANNE. - Zonder haar.
R6926: FRANK, BRUNO. - Politieke novelle. Vertaling Alice van Nahuys.
M5939: FRANK, BRUNO. - Het paspoort. Vertaling Huib van Krimpen. Nawoord M.H. Wurzner.
H3406: FRANK, BRUNO. - Zestienduizend francs. Vertaling Jan Buys.
P1516: FRANK, DIMITRI FRENKEL. - Pas op dat je geen woord zegt. Een komedie.
L0336: FRANK, LEONHARD. - Drie van drie millioen. Vertaling Joh. Kuiper.
Y3120: FRANK, GREGOR FRENKEL. - Brief aan mijn vader.
P0215: FRANK, COBIE. - Alsof er niets gebeurd was. Terugblik van een joodse verzetsman.
Y1862: FRANK, P. - La semaine du 6 au 12 fevrier. Pour l'alliance ouvriere! Pour la IVe Internationale!
M0354: FRANK, SAM. - Sex in de film.
A0830: FRANKE, HERMAN. - De verbeelding.
B0277: FRANKE, HERBERT W. EN GOTTFRIED JAGER. - Apparative Kunst. Vom Kaleidoskop zum Computer.
T2026: FRANKE, G.A.J. - Programma van het Gymnasium te Groningen voor het jaar 1887-1888. Waarbij gevoegd is eene verhandeling, getiteld: Aanteekeningen over de Oorzaken der Patriottische Woelingen.
Y2981: FRANKE, S. & FREDDIE LANGELER. - Sinterklaas Kapoentje. Versje en gekleurde platen.
Y2665: FRANKE, CARL J.TH. - Herinnerings Marsch t.g.v. het 40 jarig jubile der Vrijwillige Brandweer te Zaandam. Gecomponeerd en opgedragen namens het muziekcorps der Amsterdamsche Brandweer. 1879 - 1919.
H3042: FRANKEN, H. - Maat en regel.
M2168: FRANKEN, TJEBBO. - Het bloembollenboek. Een "roman" van kleuren en geuren. Met 16 gekleurde platen naar lumiere-foto's en circa 100 illustraties in zwart.
T6395: FRANKEN, L. - Een ongeschreven Hoofdstuk in de geschiedenis der Ned. Vrijmetselarij door L. Franken in verband met het boek van G.J.P.J. Bolland. De Vrijmetselarij voorheen en thans.
H3407: FRANKLIN, BENJAMIN. - Een praktische moralist. Vertaling Jaap Buijs
R3506: FRANQUIN, ANDRE. - Flagrante flaters.
T3723: FRANQUINET, ROBERT. - Figuratief overschot.
R9222: FRANQUINET, G.D.L. - Mastreechter veerskes. Inleijing en bandteikening van E. Franquinet.
L6307: FRANQUINET, E. - Maskeraad.
L2857: FRANQUINET, E. - Misdaad en straf.
L2858: FRANQUINET, E. - Misdaad en straf.
K8158: FRANQUINET, ROBERT. - De laatste dageraad. Verzen.
K8910: FRANQUINET, ROBERT. - Ghislaine la Bruyere en ik.
B5884: FRANQUINET, ROBERT. - Picasso: ongenadig oog in de tijd.
R2817: FRANQUINET, ROBERT. - Mijn hart zal niet vrezen.
Y1049: VROOLIJKE FRANS. - Con Spirito. Gedichten en Liederen van Vroolijke Frans en andere vroolijke jongens.
Y1089: FRANSEN JZ, P. - Graankorrels. Leesboekje voor de Volksschool.
L4556: FRANSEN, J. - Les Comediens Francais en Hollande au XVIIe et au XVIIIe siecles.
Y1088: FRANSEN JZ, P. - Spruitjes. Leesboekje voor de laagste klasse der Volksschool.
Y1056: FRANSEN JZ., P. - Meibloempjes. Leesboekje voor de Volksschool.
T3866: [REVE] FRANSEN, AD. - De nadagen van Gerard Reve.
Y1058: FRANSEN JZ., P. - Sprokkelingen. Leesboek voor de Hoogste Klasse der Volksschool.
L7915: FRANSES, DESIDERIUS. - Mariavereering in de eerste eeuwen der kerk.
B4908: FRANSSEN, P.J.A. - Tussen tekst en publiek. Jan van Doesborch, drukker-uitgever en literator te Antwerpen en Utrecht in de eerste helft van de zestiende eeuw.
H6014: FRANSSENS, JEAN-PAUL. - Een reiziger op weg naar de Zwitserse Alpen.
T6257: FRANSSENS, JEAN-PAUL. - De wereld wil bedrogen worden.
T9162: FRANSSENS, JEAN-PAUL. - Ware liefde.
B1547: FRANTZEN, J.J.A.A. - Over Middeleeuwsche School- en Volkspoëzie.
K0310: FRANZ, ERICH. (ED.). - Hans von Marees und die Moderne in Deutschland.
K6712: FRANZEN, JONATHAN. - De correcties. Vertaling M. Lameris.
T3227: FRAPIE, LEON. - La Maternelle. Roman.
L3346: FRAPIE, LEON. - De bewaarschool. Bewerkt door A.M. de Jong.
T0651: FRAPIE, LEON. - Vertellingen rond de bewaarschool. Geautoriseerde bewerking van A.M. de Jong.
R3652: FREDERICQ, PAUL. - Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging. Eerste deel.
H7847: FREDERIK. - De zetduivel.
T4258: FREDERIKS, K.J. - Op de bres 1940-1944. Overzicht van de werkzaamheden aan het Departement van Binnenlandsche Zaken gedurende de oorlogsjaren.
L8637: FREDERIKS, K.J. (ED.). - Maximes de Napoleon. Droit public. Politique interieure.
B4849: FREDERIKS, J.A. - Het Middelburgsche Raadhuis in de Tweede Kamer.
R5524: FREDERIKS, J.G. - De historische namen gegeven aan de nieuwe straten van Amsterdam volgens het beginsel aangenomen door den Gemeenteraad in zijne vergadering van den 20 April 1870, opgave der personen, wier namen gegeven zijn aan de grachten, kaden, straten en pleinen, sedert 1866, met de dagteekening der Raadsvergadering, waarin daartoe het besluit genomen is.
K3008: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Anna, Hanna en Johanna. Uit het Zweeds vertaald door Janny Middelbeek-Oortgiesen.
H8270: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Het zesde zintuig. Uit het Zweeds vertaald door Ins Sassen.
R3997: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Als vrouwen wijs waren. Beschouwingen.
H9868: FREDRIKSSON, MARIANNE. - De nachtwandelaar. Uit het Zweeds vertaald door Janny Middelbeek-Oortgiesen.
H6601: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Elisabeths dochter. Vertaling Ina Sassen.
K1699: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Het boek Eva. Vertaling Anna Ruighaver.
R3995: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Het boek Eva. Vertaling Anna Ruighaver.
L1319: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Het raadsel van de liefde. Vertaling Anna Ruighaver.
H1254: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Inge en Mira. Vertaling J. Middelbeek.
R2336: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Het boek Kain. Uit het Zweeds vertaald door Anna Ruighaver.
R2400: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Het mysterie. Uit het Zweeds vertaald door Anna Ruighaver.
H0216: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Simon. Vertaling J. Middelbeek.
M8127: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Volgens Maria Magdalena. Vertaald Janny Middelbeek.
M2423: FREEMAN, GILLIAN. - The undergrowth of literature. With a foreword by David Stafford-Clark.
C0526: FREEMAN, WILLIAM. - A Concise Dictionary of English Idioms.
W2014: FREIMAN, RAY (ED.). - The Author looks at Format.
B0417: FREIRE D'AGUIAR, ROSA. - Memoria de Tradutora. Entrevista a Marlova Aseff e Dorothee de Bruchard. Edicao de texto de Marlova Aseff.
L5810: FREITAG, KAREL EMIL. - Herman Stehr. Gehalt und Gestalt seiner Dichtung. I. Gehalt.
B1878: FREITAG, KARL EMIL. - Herman Stehr. Gehalt und Gestalt seiner Dichtung. I. Gehalt.
M2858: FRENCH, MARILYN. - Onze vader. Vertaling Jeanette Bos.
B0661: FRENCH, NICCI. - Verloren. Vertaling Irving Pardoen.
R3999: FRENCH, NICCI. - Bezeten van mij. Vertaald door Molly van Gelder en Gideon den Tex.
T7827: FRENK, PAUL. - Im Machtbereich der Gestapo. Erlebnis Roman der Wirklichkeit nacherzahlt.
B5652: FRENKEL, F.E. (ED.). - Provo. Kanttekeningen bij een deelverschijnsel.
B7163: FRENKEL FRANK, DIMITRI. - Hoe ik van mijn vrouw leerde houden & andere curiosa.
T0014: [SPINOZA] FRENKEL FRANK, DIMITRI. - Spinoza.
T1470: FRENKEL, M.B. - Acht gedichten.
L5650: FRENSSEN, GUSTAV. - Van strijd en vrede. Vertaling J. Herderschee.
M5493: FRERIKS, KESTER. - Ogenzwart.
A0971: FRERIKS, KESTER. - Soevereine actrice. Verhalen.
B2817: FRERIKS, KESTER. - De bruid van Elswout.
B6047: FRERIKS, KESTER. - De Golven van het Van Starkenborghkanaal.
B7703: FRERIKS, KESTER. - Domino. Roman.
B3811: FRESCO, MARCEL. (ED.). - Over J.A. Der Mouw. Beschouwingen.
T1942: FRESCO, M.F. - De dichter Der Mouw en de Klassieke Oudheid. Deel: I en II A. Deel II B. Twee delen.
R3839: [SPINOZA] FRESCO, MARCEL F. / HAMMACHER, KLAUS. - Hemsterhuis und seine Stellungname zu Spinoza: Spinoza in der Sicht von Hemsterhuis / Hemsterhuis und Spinoza.
K5324: FREUD, S. - Het ik en de psychologie der massa. Vertaling N. van Suchtelen.
A0145: FREUD, SIGMUND / ARNOLD ZWEIG. - Briefwechsel. Heraugegeben von Ernst L. Freud.
A0142: FREUD, SIGMUND. - Briefe 1873-1939. Ausgewahlt und herausgegeben von Ernst und Lucie Freud.
H8227: FREUD, SIGMUND. - Totem and Taboo. Resemblances between the psychic lives of savages and neurotics.
T3230: FREUD, SIGM. - Inleiding tot de studie der psychoanalyse. Academische voorlezingen. Uit het duitsch vertaald door A.W. Renterghem. Deel I: Vergissingen. Voorlezing en De droom.
R8332: FREUD, SIGMUND EN ARNOLD ZWEIG. - Briefwechsel. Herausgegeben von Ernst L. Freud.
M5525: FREUND, GISELE. - Three days with Joyce. Preface by Richard Ellmann.
T1295: [SPINOZA] FREYER, KURT. - Spinoza, Führer der Irrenden. Gedenkschrift anlässlich der 250. Wiederkehr des Todestages Spinozas 21. Februar 1927.
M3076: FRIEDAN, BETTY. - Het misverstand vrouw. Vertaling J. Hardenberg.
R9878: FRIEDEMANN, ADOLF. - Na drie en twintig jaar. Reisbrieven uit Palestina.
R8691: FRIEDERICY, H.J. - Vorsten, vissers en boeren.
K9133: FRIEDERICY, H.J. - De eerste etappe.
T1780: FRIEDERICY, H.J. - Verzameld werk. Met een inleiding van Rob Nieuwenhuys.
R8682: FRIEDERICY, H.J. - De raadsman.
W5821: FRIEDLAENDER, HENRI. - Der Knecht Gottes. Schichsal/Aufgabe/Trost. Die Lieder vom Knecht Gottes aus Jirmejahu und Jeschajahu in der Buber-Rossenweigschen Ubersetzung eingeleitet und erlautert von.....
B1307: FRIEDLANDER, MAX J. & JAKOB ROSENBERG. - The Paintings of Lucas Cranach.
H5443: FRIEDMAN, CARL. - De grauwe minnaar.
L2190: FRIEDMAN, CARL. - Dostojevski's paraplu.
B3640: FRIEDMAN, CARL. - De grauwe minnaar.
R7451: FRIEDMAN, CARL. - Wie heeft de meeste joden.
R7915: FRIEDRICH, OTTO. - Voor de zondvloed. Berlijn in de jaren twintig.
L1243: FRIELINK, A.B. - Waarom moeten computers kunnen denken?
Y0431: FRIEND, CLIFF - NAZELLES ET LEMARCHAND - Wana. Gros succes de la Revue des Folies Bergere Folies sur Folies.
W2572: FRIES, FRITZ RUDOLF. - De weg naar Oobliadooh. Vertaling D. & M. Salomons.
T2210: FRIES, K. DE. - In deze Bajes. Een jaar Oranje-Hotel. Inleiding J. Oranje.
K2265: FRIESEN, HOLGER-JACOB, BEAT R. JENNY UND CHRISTIAN MULLER. (EDS.). - Bonifacius Amerbach 1495-1562. Zum 500. Geburtstag des Basler Juristen und Erben des Erasmus von Rotterdam.
Y3437: FRIESLAND. - Provinciaal Blad van Friesland van 1864. No. 1 t/m 114. Met bijlagen.
R4088: FRIESWIJK, JOHAN. - Socialisme in Friesland 1880-1900.
L2316: FRIETEMA, H.J. - De cooperatie in verband met de maatschappelijke organisatie van het economisch leven.
T6164: FRIETEMA, H>J> - Eenige Economische Beschouwingen over de Toepassing van Cooperatie.
M5315: FRIETHOFF, C.X.J.M. - Volledige Marialeer.
T3549: FRIETHOFF, C. - De predestinatie-leer van Thomas en Calvijn.
H6368: FRIJDA, NICO. - Post uit Friesland.
Y0519: FRIJDA, H. - Realisme en theoretische economie.
W0364: FRIJDA, N.H. - Kunnen mensen denken?
T5808: FRIJHOFF, W.TH.M. - Cultuur, mentaliteit: illusies van elites?
R7748: FRIJHOFF, WILLEM & MARGOT JONGEDIJK & RUUD ROTTIER. - 'Vryheid of de Dood' - La Révolution Française vue des Pays-Bas 1789 - 1798.
R3586: FRIJHOFF, WILLEM. - Heiligen, idolen, iconen.
R9440: FRIJLING-SCHREUDER, E.C.M. / J. MOORMANN / G. TH. KEMPE / J. DE CLERCK. - Droom en onthulling. Lezingen gehouden voor het Criminologisch Instituut.
K9744: [VONDEL] FRIJNS, W.M. - Vondel en de Moeder Gods.
B7220: [VONDEL] FRIJNS, W.M. - Vondel en de 'Zeestar'.
Y0802: FRIJNS, BERT / MARJAN BOOT. - Bert Frijns Glas / Glass.
T1858: FRIJNS, W.M. - Grotius in Peter en Pauwels?
H2491: FRIJTERS, C.H.C. - Lezen gaat ongezien. Honderd jaar lectuurvoorziening aan blinden en slechtzienden en de rol van de Nederlandsche Blindenbibliotheek daarbij.
K2440: FRIOUX, CLAUDE. - Maiakovski par lui-meme.
H5629: FRISCH, MAX. - Dienstboekje. Vertaling C.R. Vink.
M2359: FRISCHE, PAUL. - Indische jaren achter bilik.
R7650: FRISCHE, PAUL. - Wakker worden.
K7697: FROE, A. DE. - Fatum en Fortuna.
R3211: FROE, A. DE. - Fatum en Fortuna. Kans en buitenkans / Een leesboek over de mens.
M2660: HELINANT MONNIK VAN FROIDMONT. - Het lied van de dood. Ingeleid en vertaald door Jacques Fieuws.
H6394: FROMENTIN, EUGENE. - Dominique. Vertaling Jan Versteeg. Nawoord Sjef Houppermans.
R2682: FROMM, ERICH. - De angst voor vrijheid. De vlucht in autoritairisme, destructivisme, conforisme. Vertaling H. Redeker.
L7043: FROMMEL, WOLFGANG [F.W. L'ORMEAU]. - Templer und Rosenkreuz. Ein Traktat zur Christologie Stefan Georges.
L2790: FROWEIN, CHRISTINE. - Vier eeuwen kleding in Nederland.
K2293: FRUH, SIGRID. - De vrouw die haar man ging redden. Sprookjes over vrouwenlist en vrouwenliefde.
Y2927: FRUIJT, G.P. - Drie Oranjeliederen.
L5902: FRUIN, R. - De provincie Zeeland en hare recherlijke indeeling voor 1795.
L6230: FRUIN, R. - Het archief der O.L.V. Abdij te Middelburg.
K9495: FRUIN, R. - The siege and relief of Leyden in 1574. Translated by Elizabeth Trevelyan. Introduction by G.M. Trevelyan.
L8610: FRUIN, R. - Nachrift van Dr. R. Fruin op zijn Open brief aan Mr. G. Groen van Prinsterer.
L8891: FRUIN, J.A. - De Anfang en de slichte Clage umme varende Have. Naar het Oud-Saksische recht.
T7818: FRUIN, R. - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Nieuwe reeks zevende deel, tweede stuk.
Y3479: FRUIN, R., J.E.H. HOOFT VAN IDDEKINGE EN W.J.C. RAMMELMAN ELSEVIER. - De oude verhalen van het beleg en ontzet van Leiden, bij gelegenheid van het derde eeuwgetijde in hun oorspronkelijken vorm herdrukt. Namens de historische commissie van de maatschappij der Nederlandsche letterkunde. {=de inleiding].
B7454: FRUIN, R. - Over twee middelnederlandsche woorden.
B7817: FRUIN, R. - Een onuitgegeven werk van Hugo de Groot.
B7853: FRUIN, R. - Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog 1588-1598.
B9768: FRUIN, R. - Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog 1588-1598.
B0507: FRUIN, ROBERT. - Allerliefste van Hugo de Groot. Over het leven van Maria van Reigersbergh en haar man, gevolgd door een keuze uit Maria's briefwisseling door Gerben Wytzes Hellinga, met een verantwoording door W.Gs. Hellinga.
B9573: FRUIN, R. - De Geste van Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink als Archivaris des Rijks 1854-1865. Hoofdzakelijk uit zijn ambtelijke correspondentie toegelicht.
Y3467: FRUIN, B. - De aanstelling van Marnix van St. Aldegonde tot bijbelvertaler.
M7735: FRUTKIN, MARK. - De ontbrekende schakel. Documentaire roman. Vertaling Henk van Kerkwijk.
T0201: FRUYTIER, JOHAN. [=JAN HEYN JR]. - De Kaersse die niet Brandde. De laatste July-dagen van 1650.
T7928: FRUYTIER, JOHAN. - Hello Tommies!
Y0195: FRY, A.J. / DEREK RUBIN / P.J. DE VOOGD. - Joods Amerikaanse Literatuur.
R5282: KAPITEIN FRYATT. - De dood van Kapitein Fryatt.
T3357: FUCHS, RUDI. - Onvoorstelbaar. Lectorale Rede. Maandag 1 oktober 2012. / Inconceivable. Inauguaral Lecture. Monday October 1, 2012.
L0329: FUCHS, BORIS UND CHRISTIAN ONNASCH. - Dr. Ing. Rudolf Hell. Der Jahrhundert-Ingenieur im Spiegelbild des Zeitgeschehens. Sein beispielhaftes Wirken.
L2245: FUCHS, EDUARD. - Geschichte der erotischen Kunst. Erweiterung und Neubearbeitung des Werkes 'Das erotische Element in der Karikatur' mit Einschluss der ernsten Kunst.
H3038: FUCHS, RUDI. - Kwaliteit. (een bericht).
B3542: FUCHS, J.M. - Verzorgen en verplegen. Evangelisch-Lutherse bejaardenzorg. Luthers Diaconiehuis, Nieuwe Keizersgracht 120, Amsterdam. 1772-1967. Ingeleid door W.J. Kooiman.
B6633: FUCHS, J.M. - Korte levensschets van den Minister-president Dr. H. Colijn.
Y0812: FUCHS, LUDWIG F. - Die Glaskunst im Wandel der Jahrtausende.
T6147: FUCIK, JULIUS. - Met de strop om de nek. Vertaald door Magda Emde Boas en Willy Berg.
M0365: FUENTES, CARLOS. - The buried mirror. Reflections on Spain and the new world.
T7990: FUKKINK, H. - Handleiding voor de praktijk bij de toepassing van het verhaal ingevolge art. 63 e.v. der Armenwet.
C0478: FULLER, JOHN. - De hemel tegemoet. Een vertelling. Vertaling Rene Kurpershoek.
R4791: FULWELL, ULPIAN. - Like Will To Like. 1587.
T9995: FUNDAMENT. KOPPELSTOCK, C.J. - Burgeroorlog in Europa?
T9846: FUNDAMENT. - Plan. Hein van Wijk e.a.: Plan-Politiek en Plan-Socialisme. Bibliografie over Plan-Politiek.
T9845: FUNDAMENT. - Oostenrijk. Richard M. Jokel: Oostenrijk tusschen de grootmachten. Erik Martens: Nieuwe vormen van strijd. Willi Schlamm: Leider en verantwoordelijkheid. H.v.W.: Over Wenen.
T9864: FUNDAMENT. - Josef Fischer: Het socialisme in Europa (bekeken van uit Praag). Socialisten en Devaluatie. Ordelievende Terroristen. Vermoeid Proletariaat. Proletariaat en Leiding. Europa's Toekomst.
T9850: FUNDAMENT. - De Volksbeweging in India. Interview met B. de Ligt.
T9838: FUNDAMENT. - Abessinie. A. van Dam: De zegetocht der beschaving.
T9837: FUNDAMENT. - Middel-Europa. Erik Martens: Sancties. A. Treurniet: Het Slavische Oosten. Illegalis: Wat wil Hitler? J. Romein: De Sovjet-Unie en Midden-Europa. Jef Last: Barbusse, een mens uit een stuk.
T9836: FUNDAMENT. - H. Sterk: Oorlogsdreiging en Vredesdaad. Stemmen uit de Vredesbeweging. Enquete en beschouwing.
T9851: FUNDAMENT. - Literatuur Nummer. J.H. de Groot: Ontwapeningsredenaar. D. Luschnat: De schrijvers en de Oorlog. / Een Schepper begon te scheppen. Gerard den Brabander: Granaten. W. Cordan: Over de toekomst van den Geest in tijden van geweld. D. de Jong: Proletarisch Minneliedje. W. Helimert: Spaet. H.W. Horn: Lapin Agil. Th. J. van der Wal: De Bandiet. E. Weinert: Het Afscheid. Boekbespreking: Marsman, Helman, Kuyle en Last.
T9863: FUNDAMENT. - Redactie: Heksenkermis. Hein van Wijk: Slagschaduwen over Europa. Walter Lemkering: Hermann Goring's Luchtmacht.
T9844: FUNDAMENT. - 1 Mei Gedichten.
T9861: FUNDAMENT. - H. Roland Holst: Klein spreekkoor. Illegalis: Terreur over Duitsland. Masereel: Ecce Homo. Jef van Anderghem: In ballingschap. Brecht: Loflied op de revolutionnair. Nico Rost: Bij de dood van Kurt Tucholsky. Tucholsky: Ons land.
T9854: FUNDAMENT. - A. van Dam: Het Grote Rad van Avontuur.
T6486: FUNDAMENT. - A.G. Stock: Engelse socialistische problemen. A.R. de Jong: Herinneringen uit het eerste oorlogsjaar. Jan H. de Groot: Joden 1935. J. van Hattum: His Hou Zee, ble majesty. Jac.van der Ster: Bioskoop.
T9847: FUNDAMENT. - Arie Treurniet en Hein van Wijk: Europa op het keerpunt. Lucien Laurat: Frankrijk begint zijn grote experiment. J. Tinbergen: De Zweedse conjunctuurpolitiek. Jef Last: Eenheidsfront en jonge generatie. Combattant: Spanje op weg naar de sociale revolutie.
T6487: FUNDAMENT. - Sexuele problemen. Soma-paradijs of socialisme. W. Jochems: Fascisme en sexuele moraal. A. Romein-Verschoor: Het probleem der sexen. J. Engels: Werkloos... C. van Emde Boas: Over sexuele hervorming. W. Cordan: La mort difficile. Jef Last: Barbusse, een mens uit een stuk.
T9853: FUNDAMENT. - Redactie: Rusland. H. Diesel: De weg van Sowjet Rusland. Ordelievende terroristen in Spanje.... en hier. Tussen twee wereldoorlogen.
T6485: FUNDAMENT. - ROND ZIMMERWALD. Manifest van Zimmerwald. H. Roland Holst: Herinneringen aan Zimmerwald. / Het socialisme is opgestaan. Erik Martens: Rosa Luxemburg. Brief van Rosa Luxemburg. Hein van Wijk: Friedrich Engels. Manifest van 1797.
T6489: FUNDAMENT. - Verzamelen. W. Cordan: De mensen meenen het slecht met de mensen. J. van Hattum: Eeuwen stelden het zonder Uw Lied... Jac. van der Ster: Stad. Loenatscharsky: Proletarische Cultuur. G. den Brabander: Proletarische vrouw. A. Borger: De opvoeding als revolutionaire factor. Lou Tieman: Dance macabre. Jef Last: Over de psychologische achtergrond van het fascisme. M. Beversluis: Brief aan Clerie. D. Luschnat: Sonnett. D. de Jong: De sirenen fluiten.... W. van Iependaal: Dan koos ik sekuur. H. Roland Holst: Roode juli. Th. v.d. Wal: Juli 1934 Amsterdam.
T9839: FUNDAMENT. - Erik Martens: Ondanks alles. W. Jochems: Een nieuwe stroming in het Italiaanse anti-fascisme. Illegalis: Brief uit Duitsland. Lied van de Veensoldaten. David de Jong: Modern fatalisme. Chris Blom: Grienend Pacifisme. Boekbespreking. Barbaropa.
T6490: FUNDAMENT. - Combattant: De revolutie in Spanje. Arne Gallis: Zuid Slavie en de koningsmoord. Nico Rost: Levensbericht van luitenant Scheringer. W. Cordan: Socialistische traditie.
T5434: FUNDAMENT. DOOLAARD, A. DEN. - Hooge hoeden en pantser platen.
T9849: FUNDAMENT. - David de Jong: Verstarring en vernieuwing in de letterkunde. Hein van Wijk: Prof. Huizinga, geestelijk leider van onze tijd? K. Molenaar: Politiek en muziek. E.M. en d. N.: Socialistische literatuurbeschouwing. + Extra nummer: Jan Romein: De Japanse Vulkaan, gaat Tokio een tweede wereldoorlog ontketenen?
H3675: FUNKE, VERA. - Dat Bestelhuis! Dat Bestelhuis! Wat speelt dat 'n rol! 125 jaar Centraal Boekhuis.
H8550: FUNKE, VERA. - Immer met moed. Een portret van de uitgever J.M. Meulenhoff [1869-1939].
H1406: MULTATULI / G.L. FUNKE. - Briefwisseling tusschen Multatuli en G.L. Funke. Uitgegeven door G.L. Funke.
R5142: [WILDE] FUNKE, PETER. - Oscar Wilde In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
T3661: MULTATULI / G.L. FUNKE. - Briefwisseling tusschen Multatuli en G.L. Funke. Uitgegeven door G.L. Funke.
R8342: FURNBERG, LOUIS UND ARNOLD ZWEIG. - Der Briefwechsel zwischen Louis Furnberg und Arnold Zweig. Dokumente einer Freundschaft.
K3476: FURSTNER, H. EN D. VAN DER STOEP. (ED.). - Jaren weten meer dan boeken. Opstellen over de geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond t.g.v. zijn honderdjarig bestaan.
K2446: FURSTNER, HANS. - Vijftig jaar vakwerk. Terugblik op een halve eeuw opleidingen voor het boekenvak.
R1687: FURSTNER, H. - Rondom het boekbedrijf in Nederland.
P1024: FURSTNER, H. - Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels 1940-65. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan.
H5252: FURSTNER, H. - In en om het boekhuis.
H8796: FUSSEL, STEPHAN. (ED.). - Gutenberg-Jahrbuch 2001.
H8795: FUSSEL, STEPHAN. (ED.). - Gutenberg-Jahrbuch 2002.
K2355: FUSSEL, STEPHAN. (ED.). - Gutenberg-Jahrbuch 2003.
L3273: FUSSEL, STEPHAN. (ED.). - Gutenberg-Jahrbuch 2005.
T4471: FUTURA. - Volledige boekenlijst van de N.V. uitgeversvennootschap Futura, Leiden, januari 1919.
T4470: FUTURA. - Volledige boekenlijst van de N.V. uitgeversvennootschap Futura, Leiden, januari 1920.
T5810: FUUT, E. [=EVERT AART VERMEER]. - En toch beweegt zij zich.
R6448: GAAL, F.J. VAN. - Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923. Over organisatie en mentaliteit.
B6065: GAARDER, JOSTEIN. - De dochter van de circusdirecteur. Vertaald door Lucy Pijttersen en Carla Joustra.
T5341: GAASTRA, FEMME S. - De geschiedenis van de VOC.
K7789: GAAUW, STEVEN VAN DER. (ED.). - Hoe wordt je halfopen mond gedicht. Gedichten over Herman de Coninck.
B6001: GAAY FORTMAN, B. DE. - Over den arbeid van den Reveilkring na 1840.
T6758: GAAY FORTMAN, B. DE. - Over den rechtstoestand van den bijzonderen onderwijzer.
B8435: GAAY FORTMAN, B. DE. - Levensbericht van Mr D.P.D. Fabius.
T8804: GAAY FORTMAN, BAS DE. - De wapens van de geest.
B2702: GABELLE, M. - Het schilderen op Porselein, hout, zijde, fluweel enz. Vertaling A.S. en E.S.
Y3073: GABLER, JOSEPHINE U.A. (EDS.). - Kaiserlicher Kunstbesitz aus dem holländischen Exil Haus Doorn.
L3272: GABRIEL, ANGELO. - Venezia ed il Mercato del Cotone 1435.
L7599: GABRIELS, JULIANE. - Karel Aubroeck. De monumentale beeldhouwkunst in de Nederlanden.
R3019: GABRIELS, H. EN K. JONGMAN. - Koninklijke Olie: de eerste honderd jaar 1890-1990.
T8027: GACHET, PAUL. - Van Gogh a Auvers. Histoire d'un tableau.
L6790: GAD, TUE. - Johannes Ewald.
T5565: GADDA, CARLO EMILIO. - De leerschool van het lijden. Vertaald door Frans Denissen. Met een voorwoord van Ronald de Rooy.
R1678: GADELLA, RIK EN WALTER SMET. (ED.). - Cafe Oedipus nr. 1.
Y2667: GAEL, HENRI VAN. - L' Iris. Six marceaux faciles Nr. 2: Fantaisie.
Y2666: GAEL, HENRI VAN. - Fleurs de Lys. Six moreaux faciles. Nr. 5: Flocons de Neige. Pour Piano.
H7104: GAINES, CHARLES. - Slachtweekend. Vertaling Pieter Verhulst.
Y3064: GAITA, RAIMOND. - De hond van de filosoof. Vertaald door Pauline Moody.
T6357: GAJUS. - De revolutie in Rusland.
L7133: GALAMA, E.G.A. - Gysbert Japiks en het oordeel van tijdgenoot en nageslacht.
B7785: GALAMA, E.G.A. - Twee zestiende-eeuwse spelen van de verlooren zoone door Robert Lawet.
R9471: GALBREATH, D.L. & H. DE VEVEY. - Manuel d'Heraldique. Premiere initiation a l'art et a la science du blason.
T8893: GALEANO, EDUARDO. - Kroniek van het vuur I : Het begin. Vertaald door Dick Bloemraad.
T8895: GALEANO, EDUARDO. - Vagamundo. Verhalen. Vertaald door Dick Bloemraad.
T8896: GALEANO, EDUARDO. - Dolende woorden. Met houtsneden van Jose Francisco Borges. Vertaald door Dick Bloemraad.
T8898: GALEANO, EDUARDO. - Kroniek van het vuur 3: De eeuw van de wind. Vertaald door Dick Bloemraad.
K6037: GALEN LAST, H. VAN. - De spoken van W.F. Hermans. Een kleine bijdrage tot de moderne cultuurgeschiedenis van Nederland.
M2740: GALEN LAST, H. VAN. - De waanzin van Ajax en andere kritische notities.
H1177: GALEN LAST, H. VAN. - President Dramakutra.
L9188: GALEN LAST, H. VAN. - Nederland voor de storm. Politiek en literatuur in de jaren dertig.
B2107: GALEN, LOES. E.V.A. - Variaties op Variaties door Veertien Heren en Twee Dames.
T6165: GALEN, L.C.E. - Annexatie van Duitsch gebied een dure plicht voor Nederland.
L2794: GALESLOOT, KEES. - Vreugden rond het huis.
H8870: GALEY, MATTHIEU. - Dagboek 1953 - 1986. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door Joop van Helmond.
H0488: GALIEN, LAURA VAN DER. - Zeventien.
R8438: GALIEN, S.M. V.D. - Hwet wy as bern boarten. In samling boartersspillen.
L0065: [COUPERUS] GALLE, MARC. - Couperus in de kritiek.
R4319: [COUPERUS] GALLE, MARC. - Van gedroomd minnen tot ons dwaze bestaan. Het noodlot in het werk van Louis Couperus.
H8412: GALLE, MARC. - Cyriel Buysse.
T8404: GALLICO, PAUL. - Snowflake.
T8372: GALLICO, PAUL. - Sneeuwvlok.
T8376: GALLICO, PAUL. - Bloemen voor Ada Harris.
T8133: GALLICO, PAUL. - De sneeuwgans. Een verhaal van Duinkerken.
T8779: GALLICO, PAUL. - Het kleine wonder.
T8340: GALLOWAY, DAVID, EN CHRISTIAN SABISCH (SAMENST.). - Wij twee jongens : mannelijke homoseksualiteit in de 20ste-eeuwse literatuur, een internationale bloemlezing. Met een nawoord van Ron Mooser.
Y0122: GALLUS. - Le plan des Jesuites de voile par la lettre du pere Ignace au pere Escobar.
T3096: GALSWORTHY, JOHN. - De Freelands. Vertaald door Carry van Bruggen.
R0581: GALVEZ, MANUEL. - Nacha Regules. Vertaald door Anna Benavente.
T3614: GAMORAN, EMANUEL EN ABRAHAM H. FRIEDLAND. - Gilenu. The Play Way to Hebrew. (First Book after the Aleph-Beth). Exercise Book One.
R1727: GANDALF. - Gandalf nr. 29.
R1725: GANDALF. - Gandalf nr. 24.
W3299: GANGADIN, RABIN. - Tussen letter en geest.
W3287: GANGADIN, RABIN. - Een zeldzame kamer.
R2506: GANS, EVELIEN. - Jaap en Ischa Meijer. Een joodse geschiedenis 1912-1956.
H8314: GANS, M.H. - De joden in Nederland.
T7760: GANS, MOZES HEIMAN. - Aan de Nederlanders in Zwitserland ter gelegenheid van 31 augustus 1944.
L6908: GANS, JACQUES. - Liefde en goudvisschen.
B6025: GANS, A. - Niets dan.
R3209: GANS, MOZES HEIMAN. - Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940.
B9490: GANS, JACQUES. - Liefde en goudvisschen.
R1715: GANS, A. - De wever. Gedichten.
B4377: GANTOIS, J.M. - Hoe ik mijn volk en mijn taal terugvond.
R6809: GANTOIS, J.M. - De Zuidelijkste Nederlanden. Verzamelde opstellen. Uitgegeven naar aanleiding van zijn 60ste verjaardag.
R7152: GAPONE, GEORGE. - Oproep van George Gapone aan het Russische Volk, aan de arbeiders en aan de boeren, ten gunste van het Joodsche Volk. Met een voorwoord van La Tribune Russe. Vertaling W.H.V. [Willem Hubert Vliegen].
Y1017: GARCET, ROBERT E.A. - Eben-Ezer et il était une fois - Eben-Ezer en er was eens...
T9883: GARCIA LORCA, FEDERICO. - Verzamelde gedichten. Vertaald en toegelicht door Bart Vonck. Met een nawoord van Hagar Peeters.
T8611: GARD, ROGER MARTIN DU. - De verdrinking. Vertaald uit het Frans en van een nawoord voorzien door Anneke Alderlieste.
R7815: GARDEAU, LEONIE & JACQUES DE FEYTAUD. - Le chateau de Montaigne: Avec Montaigne dans sa Seigneurie & Une Visite a Montaigne.
Y2316: GARDIJN, PETER DU. - Wat huid is. Gedichten.
M7801: GARFIELD, LEON. - De Poolse dochter. Vertaling T. Leiker.
R9122: GARGAS, ZYGMUNT. - Behoort Cholm tot Polen? Eene bijdrage tot de geschiedenis van den nationalen en confessioneelen strijd in Rusland.
M3670: GARNET, ELDON. - I shot Mussolini.
H3403: GARNETT, DAVID. - De tweelingen en de Ark van Noach.
M3704: GARREC, EVELYNE LE. - Een bed voorjezelf. Vrouwen op weg. Vertaald door Tia Kloots.
M6953: GARRETT, RICHARD. - Reis in het ongewisse. Mysterieuze verdwijningen op zee. Vertaling J.G. Baggerman.
L8963: GARRIC, ROBERT. - Actualite de Pascal.
H8099: GARRITSEN, A.M. (ED.). - Pyttersen's Nederlandse Almanak 1999-2000. 98ste jaargang + Supplement 2000.
K3498: GARSJIN, V.M. - Uit de memoires van soldaat Ivanov. Vertaald door R. Kellermann Deibel.
B6157: GARSJIN, V.M. / KURT LOB. - De rode bloem. Vertaling Aleida G. Schot. Geillustreerd door Kurt Lob.
Y3228: GARVENS, O. - Crisis. Coloured designs by: O. Garvens, O. Gulbransson, Th. Th. Heine, E. Schilling, W. Schulz, Ed. Thony.
B9851: GASKELL, PHILIP. - A new introduction to bibliography.
K5308: GASPAR, RENE & ROB ROEMANS. - Onze middeleeuwse letteren als spiegel van ons volk. Mystiek en geestelijke lyriek I.
B6943: GAST, ALEIDA EN N.B. TENHAEFF. (ED.). - Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen op het gebied van de geschiedenis van Nederland verschenen in het jaar 1940.
B6944: GAST, ALEIDA. (ED.). - Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van Nederland verschenen in het jaar 1941.
R1829: GAST, ALEIDA. (ED.). - Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van Nederland verschenen in het jaar 1942-1944.
K1597: GASTEL, L.A. VAN (RED.). - Drukinkt.
L3625: GASTEL, L.A. VAN. - Van ambacht naar industrie.
L8923: GASTEL, P. VAN EN G. SCHUURMAN. E.V.A. - De Boschhoorn. Tijdschrift voor allen die werken bij de N.V. Drukkerij v.h. L.E. Bosch & Zoon.
H3435: GATHORNE-HARDY, EDWARD. - An adult's garden of bloomers. Uprooted from the works of several eminent authors.
R3172: GAUDE, LAURENT. - Nacht in Mozambique. Verhalen. Uit het Frans vertaald door Jan Versteeg.
R5938: GAULKE, JOHANNES. - In het Walhalla. Vertaling Gerhard Rijnders.
R4850: GAUNT, WILLIAM. - The aesthetic adventure.
R5138: GAUNT, WILLIAM. - Victorian Olympus.
H9983: GAUVREAU, EMILE EN LESTER COHEN. - Billy Mitchell. De stichter van de Amerikaanse Luchtmacht. Vertaling I. Carvalho.
T7139: GAWRONSKI, JERZY. - Amsterdam, een maritieme stad?
T5967: GAWRONSKY, DIMITRY. - De balans van het Russische Bolsjewisme uit authentieke bronnen opgemaakt.
T7385: GAWRONSKY, DIMITRY. - Die Bilanz des russischen Bolschewismus auf Grund authentischer Quellen dargestelt.
T0380: GAY, JOHN. - The Fox at the point of death.
A0093: GEBHARD, PAUL / GAGNON, J. / POMEROY, W. E.A. - Sex offenders. An Analysis of Types.
T4298: GEBHARD, ANNIE CONRADINA. - Onze kinderen en hun boeken. Handboekje.
M3448: GEBHARDT, MANFRED. (ED.). - Ein Hauch von Maienblute. Postkarten der deutschen Arbeiterbewegung zum 1. Mai. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Manfred Gebhardt.
Y2945: GEBSER, JEAN. - Lorca. Poète - Dessinateur. Avec 13 dessins inédits de Federico Garcia Lorca.
H9280: GECK, ELISABETH. (ED.). - Das Wort der Meister. Bekenntnisse zu Schrift und Druck aus funf Jahrhunderten.
T7969: DE DIETSCHE GEDACHTE. - De Dietsche Gedachte 10e jaargang 1935. nr. 3-4-5-6.
T7970: DE DIETSCHE GEDACHTE. - De Dietsche Gedachte 13e jaargang. januari t/m december 1938.
Y1284: DE VRIJE GEDACHTE. - De Vrije Gedachte. Orgaan voor Nederlandsche Vrijdenkers. jrg. 1910-1911. Nrs: 1 - 4 - 5 - 11 - 14 - 23 - 24. / jrg. 1912-1913. nr: 4. / jrg. 1914-1915. nrs: 1 t/m 18.
Y2029: VRIJE GEDACHTEN. - Vrije gedachten. Sociaal-Democratisch Orgaan. speciale uitgave. In een vernieuwd staatsgebouw: Nieuwe organen.
W5887: GEDEFROY, J. - Handboek voor kunstgeschiedenis stijl- en ornamentleer Deel II. Oud-Christelijke tot en met de Middeleeuwsche Kunst.
T0679: GEDENKBOEK. - Gedenkboek van de jubileumfeesten ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan Algemeen Handelsblad. 1828-1928.
T0002: GEDENKBOEK. - Postzegelkunde en postwezen. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. de tachtig-jarige invoering van de Nederlandsche postzegels en het tien-jarig bestaan van het Nederlandsch maandblad voor philatelie. 1852-1922-1932.
C1972: GEDENKBOEK. - 1811 - 1961 met Amsterdam als brandpunt. Honderd vijftig jaar Kamer van Koophandel en Fabrieken.
K9357: GEDENKBOEK. - Amsterdam Natuurhistorisch gezien. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 40 jarig bestaan 1901 - 26 januari 1941.
M8481: GEDENKBOEK. - Bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden gevierd op 18, 20 en 21 mei 1966.
K9879: GEDENKBOEK. - Honderd Nationale Jaren. Nationale Levensverzekering Bank.
P1296: GEDENKBOEK. - Makelaarsvereeniging te Amsterdam 1877-1927.
K9849: GEDENKBOEK. - Op Hechte Fundamenten. Geschiedenis van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond. Dertigjarig jubileum.
L4960: GEDENKBOEK. - Schrift en Historie. Gedenkboek bij het vijftig-jarig bestaan der georganiseerde Antirevolutionaire Partij 1878 - 1928. In opdracht van de Dr A. Kuyper-Stichting.
W9570: GEDENKBOEK. - Vereeniging "Hendrick de Keyser" 1918 - 1938.
R4096: GEDENKBOEK. - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de Sociaal-Decmocratische Arbeiderspartij in Nederland opgericht 26 augustus 1894 in opdracht van het partijbestuur uitgegeven.
L7018: GEDENKBOEK. - Prof. Dr. Julius Persijn 1878 - 1928. Gedenkboek der feestelijkheden t.g.v. zijner 50e verjaring te Antwerpen gehouden op 9 september 1928.
L7245: GEDENKBOEK. - N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij 1890, 16 juni 1950.
L7487: GEDENKBOEK. - Gedenkboek uitgegeven door het Botercontrolestation Zuid-Holland te 's-Gravenhage ter herdenking van zijn 25-jarig bestaan 1901 - 22 april - 1926.
T7950: GEDENKBOEK. - Gedenkboek Rotterdamse Journalisten Vereniging. 1898-1948. Uitgegeven t.g.v. het 50-jarig bestaan op 10 Januari 1948.
Y1898: GEDENKBOEK. - Gedenkboek der Feestviering van het Vijftigjarig bestaan der Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, op 12, 14 en 14 Augustus 1867.
T2234: GEDENKBOEK. - Gedenkboek van het verzet der Delftsche studenten en docenten gedurende de jaren 1940 - 1945
R7225: GEDENKBOEK. - Gedenkboek der feesten, ingericht door de stad Antwerpen, ter gelegenheid van de 350e verjaring van P.P. Rubens' geboorte 1577-1927.
R7598: GEDENKBOEK. - Wet-risico. Vereeniging tot het onderling dragen van wettelijk risico 28 december 1908-1933.
R6499: GEDENKBOEK. - Gedenkboek 1905-1930. Uitgeven t.g.v. het vijf en twintig jarig bestaan der Vereeniging tot Bevordering der Kennis in de Grafische Vakken te 's-Gravenhage.
R9075: GEE, A.L.W. DE. - Alarm! Luchtgevaar! Hoe kan ik mij beveiligen? Voorwoord C.A. Prins.
M8399: GEEL, RUDOLF. - De ambitie, roman.
R9391: GEEL, JACOB. - Wat proza.
K8607: GEEL, CHR. J. VAN. - Het zinrijk.
K0400: GEEL, CHR. J. VAN. - Spinroc en andere verzen.
L0529: GEEL, JACOB. - Mengelwerk.
M6216: GEEL, RUDOLF J. - De magere heilige, roman.
W6505: GEEL, RUDOLF. - Bitter & zoet.
K7250: GEEL, RUDOLF. - De paradijsganger. Roman.
C1440: GEEL, RUDOLF. - De terugkeer van Buffalo Bill.
C1441: GEEL, RUDOLF. - De vrouwenbron, roman.
H4684: GEEL, RUDOLF. - Dode bladeren. Novelle.
H6269: GEEL, RUDOLF. - Een dichteres uit Los Angeles.
H2630: GEEL, RUDOLF. - Een vrouw als een gedicht.
W6428: GEEL, RUDOLF. - Genoegens van weleer, verhalen.
K1085: GEEL, RUDOLF. - Het moet allemaal nog even wennen.
W0538: GEEL, RUDOLF. - Trage schaduwen, verhalen.
R8017: GEEL, JACOB. - Gesprek op den Drachenfels. Een dialoog over de literatuur in de negentiende eeuw. Herdruk verzorgd door J.C. Brandt Corstius.
R6141: GEEL, RUDOLF. - Speech ! Speech !. Schrijf een succesvolle toespraak.
B6278: GEEL, RUDOLF. - Dierbaar venijn. Roman.
B6719: GEEL, J. - Brieven van Geel 1836-1846.
T8370: GEEL, CHR. J. VAN. - Vluchtige Verhuizing.
T8151: GEEL, CHR. J. VAN. - Enkele gedichten.
T8207: GEEL, CHR. J. VAN. - Dierenalfabet. Het omliggend vee. Een bestiarium.
T1975: GEEL, C.J. VAN. - Van den spiegel die niet loog.
R9342: GEEL, JACOB. - Gesprek op den Drachenfels.
H1563: GEEL, JACOB. - Onderzoek en phantasie, Gesprek op den Drachenfels, Het proza. Met eene voorrede van W.P. Wolters.
K7122: GEEL, CHR. J. VAN. - Het zinrijk.
L5117: GEELEN, ALBERT J.A. VAN. - Martin Greif als Dramatiker in seinen Beziehungen zu Laube und zum Burgtheater unter Wilbrandt und Dingelstedt.
L6280: GEELEN, HARRIE. - Ooms en tantes/tantes en ooms.
K2152: GEELEN, J. VAN. (ED.). - Lexicon van de moderne Nederlandse literatuur. Biografische en bibliografische gegevens van bijna 500 auteurs uit Belgie, Friesland en Nederland.
K5223: GEELEN, JAN VAN EN JAN VERMEULEN. - Litterair Paspoort 1946-1973. Een keuze. Met een voorwoord van Hans van Straten.
K3359: GEELEN, JAN VAN. - Auteurs van de twintigste eeuw.
T2619: GEELKERKEN, C. VAN. (ED.). - De strijd der Nationaal-Socialistische Beweging 14 December 1931 Mei 1941.
Y2272: GEELS, JOHANNA. - Vuurmakers. Gedichten. Kees van der Knaap: Tekeningen.
Y2288: GEELS, JOHANNA. - Wildberichten. Gedichten.
B0204: GEEMERT, KO VAN EN PAUL IJPELAAR. (ED.). - Dichters binnen de perken.
T7987: GEER, D.J, DE. - De Synthese in den Oorlog.
T9792: GEER, D.J. DE. - Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman.
R2295: GEERAEDTS, LOEK (ED.). - Het Volksboek van Ulenspieghel. Naar de oudste, bewaard gebleven druk van Michiel Hillen van Hoochstraten te Antwerpen uit de eerste helft van de 16de eeuw.
H9436: GEERAERTS, JEF. - Goud.
H9617: GEERAERTS, JEF. - Gangreen 2. (De goede moordenaar).
L9671: GEERAERTS, JEF. - Gangreen 3 (Het Teken van de Hond).
L3719: GEERAERTS, JEF. - Indian Summer. Met een nawoord van Jos Borre.
L9583: GEERAERTS, JEF. - Double-face. Misdaadroman.
L9981: GEERAERTS, JEF. - Het Sigmaplan. Misdaadroman.
L9984: GEERAERTS, JEF. - Zand. Misdaadroman.
B4070: GEERAERTS, D. & G. JANSSENS. - Wegwijs in woordenboeken. Een kritisch overzicht van de lexicografie van het Nederlands.
Y2841: GEERAERTS, JEF. - Cro-Magnon.
B0157: GEERARS, C.M. - Hubert Korneliszoon Poot.
B7802: GEERARS, C.M. - Hubert Korneliszoon Poot.
T8418: GEERDS, KOOS. - Woeste grond. Gedichten.
K9220: GEERDS, J.F. EN J.M.J. SICKING. - De Vrije Bladen. Bibliografische beschrijving, analytische inhoudsopgaven en indices.
M3025: GEERDS, KOOS. - Goutbeekarchief. Gedichten.
W9964: GEERKE, H.P. - Jan Pieterszoon Coen. De baanbreker in ons Indië.
L3463: GEERS, G.J. - Lope de Vega zijn geest en zijn werk 25 november 1562 - 27 augustus 1635.
T3252: GEERS, G.J. - Cervantes en de vrijheid. Het doorbreken van de barok.
Y0905: GEERS, G.J. - De Renaissance in Spanje. Kultuur-Litteratuur-Leven.
B3808: GEERTS, ROGER. - Alfons van Meirvenne.
W6163: GEERTS, G / W. HAESERYN / J. DE ROOIJ / M.C. VAN DEN TOORN (EDS.). - Algemene Nederlandse Spraakkunst.
Y3647: [VONDEL] GEERTS, A.M.F.B. - Vondel als classicus bij de Humanisten in de leer.
K7870: GEEST, K. VAN DER. - Thuisreis.
B5998: GEEST, ALFRIED DE, - Frans Demers en zijn exotisch tooneel.
R6328: GEEST, DIRK DE / E. VANFRAUSSEN / M. BEYEN / ILSE MESTDAGH. - Collaboratie of cultuur? Een Vlaams tijdschrift in bezettingstijd (1941-1944).
L2228: GEESTZWAARD, J. - Sta op! Gedichten.
L2227: GEESTZWAARD, J. - Voorwaarts en niet vergeten. Gedichten.
L5566: SEGER. GEHART. - Concentratiekamp Oranienburg. Het eerste authentieke verhaal van een, die uit het concentratiekamp ontvluchtte.
T8172: GEIJSEN, BARBEL. - Zoute veren. Gedichten.
K0007: GEISSLER, CHRISTIAN. - Het Derde Rijk.
L6299: GEISSLER, JOHAN E.C. - Het karakter van Johann Heinrich Pestalozzi.
B1688: GEISSLER, JOHAN E.C. - Het karakter van Johann Heinrich Pestalozzi.
T4871: GEIST, P.H. - Oplossing der vraagstukken, voorkomende in het derde rekenboek voor de scholen van P.J. Baudet. The behoeve van aankomende onderwijzers.
H6897: GELDER, ED VAN. - Papier ... 'om te roulleren voor en in stede van contant geld'.
H3920: GELDER, H. VAN. - Algemeene Geschiedenis. Vier delen.
M1227: GELDER, H.E. VAN. - Glas en Ceramiek. De kunsten van het vuur.
L1853: GELDER, H.E. VAN. - Rembrandt. Saul en David, Petrus verloochent Christus.
K7887: GELDER, H.E. VAN. (ED.). - Die Haghe jaarboek 1917/18.
L6152: GELDER, HENK VAN. - De rokende schoorsteen. Schrijvers in de reclame.
W7732: GELDER, JAN VAN. - Droom en werkelijkheid.
K6915: GELDER, JAN VAN. - Latijnse geschiedschrijvers. Bloemlezing uit de werken van Sallustius, Caesar, Livius en Tacitus. In nieuwe vertaling, samengesteld en ingeleid.
K6918: GELDER, JAN VAN. - Latijnse lyriek. Een keuze van vertalingen uit Catullus, Horatius, Tibullus en Propertius van inleiding en commentaar voorzien.
H7075: GELDER, ROELOF VAN & WAALS, JAN VAN DER (EDS.). - Een wereldreiziger op papier. De atlas van Laurens van der Hem (1621-1678).
T1747: GELDER, JAN JACOB DE. - Bartholomeus van der Helst.
K4390: GELDER, HENK VAN. - Carmiggelt. Het levensverhaal.
T8009: GELDER, J.G. VAN. / VINCENT VAN GOGH. - De Aardappeleters van Vincent van Gogh.
K5992: GELDER, H.E. E.A. - Het tijdperk van de Camera Obscura. Kunst en leven van 1800-1850.
R3218: GELDER, H.E. VAN & BEATRICE JANSEN. - Aardewerk en porselein in de Nederlandse musea.
L0162: GELDER, E. VAN / K.H. HEEROMA / G. KAZEMIER / M.D.E. DE LEVE. - Humanisme en Renaissance. Zes lezingen.
R6997: GELDER, ENNO VAN. - Memorien en adviezen van Cornelis Pieterszoon Hooft.
M7118: GELDER, H.E. VAN. - Kunstgeschiedenis der Nederlanden. Samenvattende kunstgeschiedenis van Nederland en Vlaanderen van begin tot heden.
H3224: [ERASMUS] GELDER, H.A.E. - Erasmus. Schilders en Rederijkers. De religieuze crisis der 16e eeuw weerspiegeld in toneel- en schilderkunst.
B0355: GELDER, E. VAN / K.H. HEEROMA / G. KAZEMIER / M.D.E. DE LEVE. - Humanisme en Renaissance. Zes lezingen.
M8324: GELDERBLOM, ARIE. - Zwijgen om woorden.
L8748: GELDERBLOM, ARIE-JAN (ED.). - Binnen zonder koppen. Verhalen en fragmenten waarin de mens op kantoor centraal staat.
L4540: GELDEREN, J. VAN EN P. GEYL. E.A. - Nederland erfdeel en taak.
R3525: GELDEREN, J. VAN. - Indie, de Sociaal-Democratie en de onlusten op Java.
R7403: GELDEREN, J. VAN EN J.E. STOKVIS. - Praeadviezen over het grondstoffen-vraagstuk, economisch en politiek beschouwd.
Y2799: GELDERLANDER, DE. - De Gelderlander. Hoofdorgaan der provincie. 77e jaargang Woensdag 12 Augustus 1925 nr. 197.
M6906: GELDERMALSEN, INGEBORG VAN. - De gelukkige man, verhalen.
H4802: GELDORP, JOSE & RUDI EKKART. - Voor Plakboek en poëziealbum.
B0681: GELLINGS, PAUL. - De maanden. Gedichten.
R2714: GELMAN TAYLOR, JEAN. - Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in Azie.
K5933: GELRE, HENK VAN. - Henry Miller legende en waarheid.
Y2818: VRIJE GELUIDEN. - Vrije Geluiden. Maandelijkse bijlage bij Omroepgids VPRO. 1e jaargang Nr. 0. November 1985.
Y3894: VRIJE GELUIDEN. (RADIOBODE). - Vrije geluiden 18e jaargang 28 augustus 1948. No. 35. Nationaal Programma.
T5171: DE NIEUWE GEMEENSCHAP. - De Nieuwe Gemeenschap 1e jaargang 1934. Nrs: 1 t/m 12.
T5172: DE NIEUWE GEMEENSCHAP. - De Nieuwe Gemeenschap 2e jaargang 1935. Nrs: 1 t/m 12.
T5173: DE NIEUWE GEMEENSCHAP. - De Nieuwe Gemeenschap 3e jaargang 1936. Nrs: 1 t/m 12.
M8149: GEMERT, M.J.C. VAN. - Toveren met licht? Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar op 28 november 1991.
L5603: GEMSER, BEREND. - De beteekenis der persoonsnamen voor onze kennis van het leven en denken der oude Babyloniers en Assyriers.
A0600: GENDEREN STORT, REINIER VAN. - De grijsaard en de jongeling.
B3618: GENDEREN STORT, R. VAN. - De grijsaard en de jongeling.
B3619: GENDEREN STORT, R. VAN. - De grijsaard en de jongeling.
B3626: GENDEREN STORT, REINIER VAN. - Het goede leven.
T0477: GENDT, E. VAN. - Open Brief aan de Nederlandsche Regeering in zake het toepassen van Slachtmethodes bij Huisdieren.
R9030: GENECHTEN, R. VAN. - Wie zijn de Schuldigen aan Neerlands ondergang?
R5880: LID VAN DEN DRIEHOEK EN LID VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. - Waarvoor vechten wij? Een woord van bezinning gericht tot de Illegaliteit.
H4260: GENESTET, P.A. DE. - De dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. Twee delen.
H7837: GENESTET, P.A. DE. - Gedichten. Van een inleiding en aantekeningen voorzien door G.A. Brands en R.W. Lieve.
L4245: GENESTET, P.A. DE. - Laatste der Eersten. Verspreide gedichten.
H5511: GENESTET, P.A. DE. - Nagelaten brieven 1829-1861. Verzameld, geannoteerd en ingeleid door C.M. Verkroost.
B5461: GENESTET, P.A. DE. - Eerste gedichten.
B5462: GENESTET, P.A. DE. - Laatste der Eersten. Verspreide gedichten.
R3036: GENESTET, P.A. DE. - De dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. Twee delen in een band.
R7982: GENESTET, P.A. DE. - Complete gedichten. Inleiding en aanteekeningen door H.L. Oort. Met twee portretten.
K1572: GENESTET, P.A. DE. - De dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele.
B5073: GENET, JEAN. - Rembrandt. Vertaald en van een nawoord voorzien door Matthijs Bakker.
R6976: HISTORISCH GENOOTSCHAP. - Historische avonden. Bundel uitgegeven door het Historisch Genootschap te Groningen. T.g.v. van zijn tienarig bestaan.
R6440: GENT, JACQUES VAN. - Nicolaas Beets en de titelbeschrijver. Over volledigheid, precisie, structuur, standaardisering en uitwisselbaarheid van bibliografische gegevens in de catalogus.
MK0076: GENZMER, FRITZ. - Umgang mit der schwarzen Kunst.
T9138: NATIONAL GEOGRAPHIC. - National Geographic index 1888-1988.
K3075: GEORGE, STEFAN. - Castrvm Peregrini. Een uitgeverij in het teken van Stefan George.
B7638: GEORGE, STEFAN. - Der Teppich des Lebens und die Lieder von Traum und Tod. Mit einem Vorspiel.
T6401: GEORGE, DAVID LLOYD. - Waarvoor Groot-Brittannie strijdt. Een heldere uiteenzetting van de oorlogs-doeleinden.
T5745: GEORGE, [HENRY]. - Het licht der Nieuwe Wereld. De millionairs, de rijken, de burger-middenstand, de armen bekeken door eenen socialen bril door George.
R6390: GERAETS, FONS. - Boven het maaiveld. 100 portretten van markante Limburgers uit de twintigste eeuw.
H0680: GERARDY, THEO. - Das Papier der Seckelmeisterrechnungen von Freiburg i. Ue. 1402-1465.
K9961: GERARDY, THEO. - Vorschlage zu einer einheitlichen Terminologie, Reproduktion und beschreibung der Wasserzeichen.
R8417: GERBENZOON, P. - Friese rechtstaal en vreemd recht.
Y1661: GERBRANDY, PIET. - De zwijgende man is niet bitter. Gedichten.
H2962: GERBRANDY, P.S. - Indonesia.
B2206: [GOSSAERT] GERBRANDY, P.S. (VOORW.). - In memoriam Prof Dr. F.C. Gerretson.
R9500: GERDES, E. - Christelijke Philanthropie in Nederland. Reisherinneringen van E. Gerdes. Ten voordeele der Weesinrichting te Neerbosch.
L2343: GERDING, H. - Vervaging van grenzen en samenwerking.
T6957: EEN GEREFORMEERDE. - Ds. Wisse en de dienstweigering. Het dienstweigerings-vraagstuk van gereformeerd standpunt bezien.
T6704: GERHARD, J.W. - Over scholen en onderwijs in Nederland en Duitschland.
T6698: GERHARD, J.W. - De volksontwikkeling in Nederland, Duitsland en Zwitserland.
Y0976: GERHARD, A.H. & J.A. CRAMER. - Zedelijke opvoeding zonder geloofsdogma. & Zedelijkheid en Godsdienst. Een debat gehouden op 4 juni in Den Haag als voortzetting van het gevoerde op het Congres voor Kinderbescherming.
R6116: GERHARD, J.W. - Boek en tijdschrift voor de geestelijke ontwikkeling in Nederland en in het buitenland.
B8141: GERHARD, J.W. - Algemeene Volksschool of Vrije Scholen?
R3400: GERHARD, A.H. - Een sociaal sprookje. Geillustreerd door Alb. Hahn.
Y0132: GERHARD, J.W. - Voor neutrale Vakvereenigingen.
T3283: [COHEN] GERHARD, A.H. - Worden en zijn.
T6315: GERHARDT, IDA. - Buiten schot.
T8566: GERHARDT, IDA. - Buiten schot.
M5101: GERHARDT, CLAUS W. - Beitrage zur Technikgeschichte des Buchwesens. Kleine Schriften 1969-1976.
L5322: GERHARDT, IDA E.A. - Een boek voor altijd/2
K0518: GERHARDT, IDA G.M. - Kwatrijnen in opdracht.
K9191: GERHARDT, IDA. - De Ravenveer.
K0424: GERHARDT, IDA. - De zomen van het licht.
L1548: GERHARDT, IDA. - De zomen van het licht.
L4943: GERHARDT, MIA IRENE. - Essai d'analyse litteraire de la Pastorale dan les litteratures Italienne, Espagnole et Francaise.
H0431: GERHARDT, IDA. - De hovenier.
L6880: GERHARDT, IDA. - Vroege verzen.
L6824: GERHARDT, M.I. - Iets over het gebruik van de eerste persoon in verhalend proza.
H7026: GERHARDT, IDA. - Zeven maal om de aarde gaan. Een keuze uit haar gedichten door Gerrit Komrij.
B4734: GERHARDT, IDA G.M. - Kwatrijnen in opdracht.
T8136: GERHARDT, IDA G.M. - Het veerhuis. Een bundel van Holland.
L7948: GERHARDT, IDA. - Courage! Brieven. Berzorgd door Ben Hosman & Mieke Koenen.
K6805: GERHARDT, MIA I. - Old men of the sea. From Neptunus to Old French luiton: ancestry and character of a water-spirit.
W7914: GERHARDT, IDA. - Twee uur: de klokken antwoordden elkaar.
T8926: GERHARDT, IDA G.M. - Kosmos. Gedichten.
T8924: GERHARDT, IDA. - Weet gehad.. ..en niet gehad. Ida Gerhardt.. ..en A-4.1.
R5148: GERHARDUS, MALY AND DIETFRIED. - Symbolism and Art Nouveau: Sense of Impending Crisis, Refinement of Sensibility, and Life Reborn in Beauty.
Y4217: OP GOD GERICHT. - Op God Gericht.
M2195: GERITS, A. - Muisstil.
M4502: GERITS, ANTON. - Asielbeleid. Gedichten.
Y0305: GERITS, ANTON. - Op dubbelspoor en Pilatusbaan. Boeken als middel van bestaan.
Y1660: GERLACH, EVA. - Wat zoekraakt. Gedichten.
L5962: GERLACH ROYEN, P. - In andermans vaarwater. Een bonte rij in hun doen en laten wat nader beschouwd.
W0690: GERLACH ROYEN, P. - In andermans vaarwater. Een bonte rij in hun doen en laten wat nader beschouwd.
L4840: GERLACH ROYEN, P. - Kernproblemen van de Nederlandse klassifikatie: divergentie van Der en Haar.
K9550: GERLACH ROYEN, P. - Kollewijn spelling en taalwetenschap.
L5520: GERLACH ROYEN, P. - Taal en Maatschappij.
R7483: GERLACH, P. - De verhalen over de dood van Balthasar Gerard.
L6777: GERLACH ROYEN, P. - Intonatie en grammatische funktie in het Nederlands.
B3366: GERLACH, WALTER. - Lexicon van het bijgeloof. Van Abracadabra tot Zwarte kunst
B7168: GERLACH ROYEN, P. - Het kollektieve speelt in het Nederlands zijn eigen rol. Diskongruentie en kollektiviteit.
B2359: GERLACH, EVA. - Daar ligt het.
Y0852: GERLACH ROYEN, P. - Taalrapsodie. Taalkundige en didaktische varia van het en der.
R6429: GERLINGS, H.TH. - De Zoeker. Uit de rechtss-Praktijk.
L7662: GERLO, ADA. - Daadlooze droomen.
T0482: GERLO, ALOIS. - De onuitgegeven briefwisseling van Marnix van Sint-Aldegonde. The unpublished correspondence of Marnix of Saint Aldegonde.
R3962: GERLO, ALOIS. - Noch hoveling, noch gunsteling. Een levensverhaal.
Y3563: GERLO, ALOIS. - Marnix l' enigmatique ? A propos d' une nouvelle biographie de Marnix de Sainte-Aldegonde (1540-1598).
R1453: GERMAIN, SYLVIE. - De woestijn van de liefde.
B5054: GERNHARDT, ALMUT & ROBERT GERNHARDT. - Mit dir sind wir vier. 29 Bilder und 28 Geschichten.
H8958: GERRARD, NICCI. - De onderstroom. Roman.
T2663: GERRETSON, C. - De Tusschenwateren 1839-1867. Dipolomatieke Documenten verzameld en uitgegeven.
T3158: GERRETSON, C. - Muiterij en Scheuring 1830. Twee delen.
T1518: GERRETSON, C. & P. GEYL. - Briefwisseling Gerretson - Geyl. I: 1911-1928, II: 1929-1934, III: 1935-1940, IV: 1942-1945, V: 1946-1958 [volledig in vijf delen].
B1089: GERRETSON, F.C. EN W.PH. COOLHAAS. - Particuliere Briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken.
T6052: GERRETSON, R. - Koninginnedag. Muzikale Feest Revue (met woorden) voor Harmonium of Piano.
T2779: GERRETSON, F.C. EN P.N. VAN EYCK. - Briefwisseling Gerretson - Van Eyck.
B3197: GERRETSON, C. EN P. GEYL. - Briefwisseling en aanteekeningen van Willem Bentinck, Heer van Rhoon. (tot aan de dood van Willem IV 22 October 1751) hoofdzakelijk naar de bescheiden in het Britisch Museum. Deel I: Tot aan de praeliminairen van Aken (30 april 1748).
B5345: GERRETSON, C. - Verzamelde werken. Zeven delen.
R2981: GERRETSON, F.C. - Geschiedenis der "Koninklijke". Drie delen in vier banden.
T9412: GERRETSON, R. - De Landing van Willem I te Scheveningen. Historische Schets voor Gemengd koor, Harmonium of Piano. 1813-1913.
B8431: GERRETSON, F.C. - History of the Royal Dutch. Four volumes.
R8658: GERRETSON, C. - Verzamelde werken. Deel I: Literatuur.
Y2307: GERRIST, ANNEMIEKE. - Het volume van een logé. Gedichten.
Y3192: OUDE GERRIT. - Nieuwjaarswensch van Oude Gerrit aan de Amsterdamsche Effectenbeurs.
T2624: GERRITS, LODEWYK. - De Godverzaker.
T5900: GERRITSEN, T.J.C. - Miguel de Unamuno. Een essay.
H5411: GERRITSEN, JOH. EN BAREND DE GOEDE. - Burgers in bezettingstijd. Balans van het laatst der dagen.
L5066: GERRITSEN, TIEMEN J.C. - La Philosophie de Heymans.
L0939: GERRITSEN, W.P. (ED.). - Die wrake van Ragisel. Onderzoekingen over de middelnederlandse bewerkingen van de Vengeance Raguidel, gevolgd door een uitgave van de wrake-teksten.
Y1706: GERRITSEN, W.P. EN WILLEM WILMINK. - Lyrische lente. Liederen en gedichten uit het middeleeuwse Europa. Vertaald door Willem Wilmink.
Y0479: GERRITSEN, T.J.C. - De toekomst en het Humanisme.
T1711: GERRITSEN, A.L. - Vorstelijke Moeders.
R7405: GERRITSZ, J. EN TH. VAN DER WAERDEN. - Handelspolitiek en Nederlandsch Fabrikaat.
K9030: GERSON, H. - Van Geertgen tot Frans Hals. De Nederlandse Schilderkunst deel I. Met 172 foto's.
L2344: GERSSEN, P. - Totale oorlog en totale oorlogsgereedheid.
R7150: TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS. - P. Jansen: Jan Aart de Jonge 1926-1975. J. Giele: De oppositie der volksmannen (1850-1869). F. Gaastra: Werknemers en werkgevers in de Rotterdamse haven 1900-1920. Biografisch woordenboek. J. Frieswijk: Foeke Kamstra J. Kalma: Meindert Rozenga en Sjoerd Siebrens van Veen.
R7151: TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS. - P. van Horsten en D. Rietveld: De Sociaal Democratische Bond. J. Perry: Socialisme in Maastricht 1884-1894. J. Gielen en G. van Oenen: Een antwoord op Klassen en Klassenbewustzijn van Herman A. Diederiks.
B8893: TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS. - Historische tijdschriften.
T2948: TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS. - Peter van Kessel, De Italiaanse geschiedschrijving na 1945. H.W. von der Dunk, Weimar in de nieuwe meerdimensionale benadering. P.B.M. Blaas, Gerretson en Geyl: de doolhof der Grootnederlandse gedachte. H.L. Wesseling, De taaiheid der oude krachten.
R0443: TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS. - P.C. van der Eerden: Het maatschappijbeeld van Jan van Boendale. J. van Gerven: P. van der Eerden en Boendale's maatschappijbeeld. J. de Meere: Standen en klassen in een Noordhollands dorp. M. Campfens en J. Welcker: Derde aanvulling op de voorlopige pseudoniemenlijst.
K9588: GESCHIERE, L. - Enkele opmerkingen over de beoefening der Franse syntaxis.
L2195: GESSEL, HAN VAN (ED.). - Bert Vuijsje stijlboek.
H7439: GESSEL, HAN VAN. - Een beeld van een dagblad.
L6217: GESSEL, HAN VAN. - Welig tiert de taal.
L4102: GESSLER, J. - Over den vermeenden invloed van de H. Hildegardis op de Van Eycken en hun meesterwerk. Kantteekeningen van een Limburger bij een Limburgsch boek.
L4697: GESSLER, JAN. - Proeve van een Oudhasseltsch Glossarium.
L6807: GESSLER, JEAN. - La Bibliotheque de l'abbaye de Saint-Laurent a Liege au XIIe et au XIIIe Siecle.
L7921: GESSLER, J. - Jezus' lijden en zijdewonde in woord en beeld verheerlijkt.
T9976: GESSLER, J. - De Vlaamsche Baardheilige Wilgefortis of Ontcommer.
T7050: GESSLER, JAN. (VERZAMELD). - Varia Hasselensia. Schetsen uit Hasselt's verleden.
T0166: GESSLER, J. - Over en om De Mystieke Wijnpers te Aarschot en Elders.
T7053: GESSLER, JAN. - Bibliographie der Algemeene en Limburgsche plaatsnaamkunde.
C1442: GESTEL, MARCEL VAN. - De demon van Amsterdam.
K7612: [ERASMUS] GESTEL, G. VAN. - Desiderius Erasmus van Rotterdam.
B4870: GESTEL, A. VAN. - Het Handelsblad en het mandement der bisschoppen.
T9476: GESTEL, P.H. VAN & C.G. POORT. - Het Nieuwe Sierschrift. No. 1.
B5146: GESTEL, P.H. VAN & G.C.F. VAN DER LAAN. - Het Rondschrift Nr. 3. Methodisch gerangschikte schrijfoefeningen voor inrichtingen van Middelbaar en Lager Onderwijs en zelfonderricht.
Y1370: GESTEL, P.H. VAN EN G.C.F. VAN DER LAAN. - Schrijven en schrijfonderwijs. Algemeen geschiedkundig en methodisch overzicht, met toelichting bij: Het Schoonschrift, het Taktschrift, het Rondschrift en het Netschrift.
Y1632: GESTEL, A. VAN. - Pauperisme en Christendom of De noodzakelijkheid van christelijk onderwijs voor de kinderen der armen.
T9177: GEUDENS, EDM. - Blijde Inkomst der Aartshertogen Albertus en Isabella te Antwerpen in 1599.
B3715: GEUKEN, H.C. - De hygiene in het schoolleven.
Y3873: GEULDAL, HET. - Kroningsjubel. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
H7718: GEULINCX, ARNOUT. - Van de hoofddeugden. De eerste tuchtverhandeling. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Cornelis Verhoeven.
R7398: GEUNS, A. VAN. - De Provincie, haar Bevolking en haar Bestuur.
R1147: GEURTS, A.J. - In de ban van de band. Enkele notities over boekbanden en boekbinden geillustreerd met voorbeelden uit de Zutphense collecties.
T3110: GEURTS, N. - Het huwelijk bij de Griekse en Romeinse Moralisten.
T1027: GEURTS, P.A.M. E.A. - J.A. Alberdingk Thijm 1820-1889. Erflater van de negentiende eeuw. Een bundel opstellen.
B2027: GEUS, WILLEM DE. - 't Verloren schip.
T0197: GEUS, PETER DE. - Oranje is er weer. Vrijheid Verscheen Vandaag! Voorloopig Verschenen Vrijheidszangen.
R2255: DE (WITTE) GEUS. - De witte Geus, tijdloos schrift voor Mythologie en Ons Daaglijks Brood. Fred P.A. Hoekstra (red.).
K9605: HET GEUSJE. - Het Geusje. Wekelijks verschijnend Blaadje voor alle Vrienden van Kerk, Oranje en Vaderland.
Y2595: HET GEUSJE. - Het Geusje. Wekelijks verschijnend Blaadje voor alle Vrienden van Kerk, Oranje en Vaderland.
Y4031: GEUZENBODE. - De Geuzenbode. Gereformeerde zamenspraken.
R6772: GEVELERS, ALF. - Eene treurige bladzijde uit Leliendaal's verleden.
R6707: GEVELERS, L. - Lucas Fayd'herbe en de kerk van Leliendael.
H5915: GEVERS, J.K.M. - De hedendaagse dynamische verschijningsvormen van Jan Salie.
R1188: GEVERS, ANNE EN HERMAN TAK (ED.). - Oorlog en vrede.
R6437: GEVERS, LIEVE. - Bewogen Jeugd. Ontstaan en ontwikkeling van de katholieke Vlaamse studentenbeweging (1830-1894).
Y0572: OSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND. - Gewerkschaftlicher Nachrichten Dienst Nr. 1 en 2. November 1945 en Janner 1946.
Y2370: GEWICHT., HET. - Het Gewicht. 1e jaargang 1975-1976. Nummers: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7. / 2e jaargang 1976-1977. Nummers: 1 - 2 - 3 - 4. 3e jaargang 1978. Nummers: 1 - 5 - 6.
Y2715: GEWICHT, HET. - Het Gewicht. Nrs. 0 - 1 - 2 - 3 - 6. November 1975 - April/Mei 1976.
T7749: GEYER, FLORIAN. - Pruisen's zege.
K8812: GEYERSTAM, GUSTAF AF. - Moeder Lena en haar jongen. Naar het Zweedsch van Gustaf Af Geyerstam door Ph. Wijsman.
L0096: GEYL, P. - Patriotten en N.S.B.ers. Een historische parallel.
L5837: GEYL, P. - De Nederlandse cultuur in de wereld van nu.
L4346: GEYL, P. - Historicus in de tijd.
L5306: GEYL, P. - Nederlands-Belgische betrekkingen.
K1833: GEYL, P. - Reacties. Groen van Pinsterer, Fruin, Multatuli, Busken Huet, Ter Braak, Du Perron, Romein.
L4253: GEYL, P. - Tochten en toernooien.
L7546: GEYL, P. - Napoleon voor en tegen in de Franse geschiedschrijving.
B5992: GEYL, P. - Nederlandse figuren. Twee delen.
R0924: GERRETSON EN GEYL. - Briefwisseling Gerretson - Geyl. Deel I: 1911-1928.
L1325: GEYL, P. - De Patriottenbeweging 1780-1787.
B5991: GEYL, P. - Franse figuren.
T0314: GEYL, P. - Nederland en Belgie. Hun gemeenschappelike geschiedenis en hun onderlinge betrekkingen.
Y2334: GEYSKENS, VINCENT. - Op stijgend vocht.
T0925: GEZELLE, GUIDO. - Liederen, eerdichten et reliqua.
H4132: GEZELLE, GUIDO. - Boomen.
K4313: GEZELLE, GUIDO. - Dichtwerken, Gelegenheidspoëzie.
A0489: GEZELLE, GUIDO. - Gedichten. Bloemlezing samengesteld door J. Aleida Nijland. Met een voorwoord van Caesar Gezelle.
K2482: GEZELLE, GUIDO. - Guido Gezelle herdacht.
K9231: GEZELLE, GUIDO. - Guido Gezelle zijn leven en zijne werken.
K0288: GEZELLE, GUIDO. - Hiawadha's lied.
K6578: GEZELLE, GUIDO. - Kleengedichtjes. Twee delen.
K9182: GEZELLE, GUIDO. - Motto Album.
K3310: GEZELLE, GUIDO. - Proza en Varia. Proza uit 't jaer 30, Politieke verzen, Jeugdverzen, vertalingen, verklarend glossarium.
T0891: GEZELLE, GUIDO - Tijdkrans.
R7484: GEZELLE, GUIDO. - Liederen, eerdichten et reliqua.
L7246: GEZELLE. - Gezellekroniek. Bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap.
B2154: GEZELLE, CAESAR. - Uit 't land en 't leven van Guido Gezelle.
B3930: GEZELLE, GUIDO. - Guido Gezelle zijn leven en zijne werken.
B4746: GEZELLE. - Gezelle Brevier.
B4951: GEZELLE, GUIDO. - Als de ziele luistert. Verzen.
R7389: GEZELLE, GUIDO. - Dichtwerken, Gelegenheidspoëzie. / Proza en Varia. Proza uit 't jaer 30, Politieke verzen, Jeugdverzen, Vertalingen, Verklarend Glossarium.
B9896: GEZELLE, GUIDO. - Kleengedichtjes. Twee deeltjes in een band.
Y0761: GEZELLE, GUIDO. - Song of Hiawatha.
Y0848: GEZELLE, CAESAR. - Voor onze misprezen moedertaal. Honig uit den Westvlaamsche Biekorf.
R4161: GEZELLE, GUIDO. - Verzameld dichtwerk deel 3: The song of Hiawatha. Tijdkrans.
R4162: GEZELLE, GUIDO. - Verzameld dichtwerk deel 2: Gedichten, Gezangen en Gebeden & Kleengedichtjes, Liederen, Eerdichten en Reliqua.
R4163: GEZELLE, GUIDO. - Verzameld dichtwerk deel 6: Nagelaten dichtwerk 2
T5709: GEZELLE, GUIDO. - Dichtwerken. Deel I: Dichtoefeningen, Kerkhofblommen - Gedichten, Gezangen en Gebeden, Liederen, Eerdichten et Reliqua, The song of Hiawatha. Deel II: Tijdkrans, Rijmsnoer, Laatste verzen, Verklarend glossarium, Alphabetisch register.
R2182: GEZELLIANA. - Hulde album voor prof. dr. Jan Persyn.
Y1444: GHESQUIERE, H. - La Mine et les Mineurs. Avec preface de G. Delory.
K4348: GHEYSELINCK, ROGIER. - De dood van taai geroddel. De snode verzinsels rond Ulenspiegel en de Coster.
L0134: GHIJSEN, H.C.M. - Dapper vrouwenleven. Karakter- en levensbeeld van Betje Wolff en Aagje Deken.
L0833: GHIJSEN, H.C.M. - Betje Wolff in verband met het geestelijk leven van haar tijd. Jeugd- en huwelijksjaren.
B5573: GIANOTTEN, ERNA. - Het gouden licht van Afrika.
H5020: GIBB, H.A.R. - De islam. Een historisch overzicht. Vertaling L.O. Schuman.
H0301: GIBBS, PHILIP. - The pageant of the years. An autobiography.
L5140: GIDE, ANDRE. - Oeuvres Completes. 15 volumes.
K4664: GIDE, ANDRE. - Vrouwenschool waarin opgenomen Robert en Genevieve. Vertaald door Jef Last.
L3370: GIDE, ANDRE. - Vrouwenschool. Robert en Genevieve.
H7694: GIDE, ANDRE. - De terugkeer van den verloren zoon. Vertaling Jef Last.
R6478: GIDE, ANDRE. - Over Duitschland. Vertaald en ingeleid door Max Nord.
B9522: GIDE, ANDRE. - De enge poort. Vertaling A.H. Nijhoff.
L3332: GIDE, ANDRE. - De nieuwe spijzen. [Les nouvelles nourritures]. Met portret van den schrijver. Vertaling Jef Last.
Y2862: GIDS. - Gids van Amsterdam, ten dienste der vreemdelingen die de hoofdstad gedurende de inhuldigingsfeesten wenschen te bezoeken 1898.
R2011: DE NIEUWE GIDS. - J. Reddingius: Een romantische Jongen. W. Kloos: Verzen. J. de Meester: Geertje. Reyneke van Stuwe: Arm leven. Literaire Kroniek: Helene Swart: Octoberloover. Giza Ritschl: Nieuwe Verzen.
R2016: DE VLAAMSE GIDS. - H. Van Werveke: Een berucht financier uit de 19de eeuw: Langrand-Dumonceau. V. De Ruyter: Tiny Alice. M. Wauters: Nota's voor een portret. F. Herzen: Het net. G. Walgraeve: Lulu van Alban Berg. J. Barthels: In memoriam Dag in, Dag uit. S. Vinkenoog: Tribuun / De mens in de rechtspraak. P. Aerts: Vele malen zon. Kanttekeningen.
R2019: DE VLAAMSE GIDS. - H. Loreis: Synthese van de Nouveau Roman (I). Jaak Fontier: Op-art. Marc Neckebrouck: In memoriam Teirlinck. Klaus Rifbjerg: Liefde (II). Kanttekeningen.
R2564: DE GIDS. - Nederland en Indonesie. D.M.G. Koch: Indonesie was voor ons een vreemd land geworden.
R2023: DE VLAAMSE GIDS. - A. Bolckmans: De moderne roman in Zweden. H. Speliers: Ten zuiden van. R. Hannelore: Voyeur. W. Meewis, R. De Neef, R. Roegholt, en B. Wineke: Gedichten. N. Van de Welle: Het surrealisme in de Belgische schilderkunst. C. Jacobi: Oh, what a beautiful morning. R. Van de Velde: Spijtig voor het kind. M. Van Maele: Zes nooduitgangen en een hartslag. Kanttekeningen.
R2014: DE NIEUWE GIDS. - H. v.d. Vaate: Jan de Bruijn. W. Kloos: Verzen. J. de Meester: Geertje. Literaire Kroniek: August Vermeylen: Eerste Bundel, Verzamelde Opstellen.
T5855: DE NIEUWE GIDS. - 54e jaargang januari 1939, 1e aflevering. Werkeloosheid-Nummer.
T9070: DE KATHOLIEKE GIDS. - De Katholieke Gids. Maanschrift voor het Katholieke Nederlandsche Volk. XVI jaargang 1904.
R2020: DE VLAAMSE GIDS. - Hans Van Werveke: Aldous Huxley en de Lage Landen. Rik Onckelinx: Afrika waarheen? Julia Tulkens: Mijn vriend die zoveel wist. Luc Clerinx: Gedicht. W.E. Hegman: Multatuli in het Van Crombrugghe's genootschap te Gent. H. Van Tichelen: Een bekoorlijke gastvrouw. H. Loreis: Synthese van de Nouveau Roman (II). Kanttekeningen.
R2015: DE VLAAMSE GIDS. - In memoriam Marcel Stijns. H. Uyttersprot: Rilke's Weise von Liebe und Tod. Dichtung und Wahrheit. A. Bontridder: J. Dupuis: architekt naar menselijk maatstaf. R. Brulez: Oude en nieuwe kritiek of Het omgekeerde kopje van juffrouw Baker. R. Verbeeck: Gedichten. R. Hannelore: Monstra(ns). S. Pauw: Universitaire expansie. P. Aerts: Na de bom. Kanttekeningen.
K9759: DE GIDS. - Honderdste jaargang 1837-1936. December 1936 no. 12.
W5025: DE GIDS. - Tachtigste jaargang: 1 mei 1916.
H6821: DE NIEUWE GIDS. - 35e jaargang 1920. 2e half jaar.
H6818: DE NIEUWE GIDS. - 36e jaargang 1921. 1e half jaar.
H6822: DE NIEUWE GIDS. - 36e jaargang 1921. 2e half jaar.
Y3370: EEHEIDS VAK CENTRALE- GIDS 1. - EVC-Gids. 1 Mei 1951 voor Vrede en loonsverhoging. 4e jaargang Mei 1951, nr. 1.
L8348: DE GIDS. - De Gids. Tienjarig register 1917 - 1926.
T5728: DE NIEUWE GIDS. - Pieter van der Meer: De Vrijdenker. J. de Meester: Een ongeluk. G. van Hulzen: Van de zelfkant der samenleving. P.H. van Moerkerken: Verzen. W. Kloos: Literaire kroniek.
Y3518: GIDS. - Volks-feestgids voor de Kroningsfeesten. Wegwijzer naar winkeliers en de bezienswaardigheden van Amsterdam.
R2561: DE GIDS. - M. Gijsen: Kaddisj voor Sam Cohn. L. Vroman, J. Greshoff, E. v. Lokhorst, H. Warren: Marnix Gijsen zestig jaar. A. van Duinkerken: Frans de Wilde. W. Debrock: Belgisch-Nederlandse toenaderingsmogelijkheden op onderwijsgebied.
T9374: DE NIEUWE GIDS. - 32e jaargang 1917. 1e half jaar. nrs. 1 t/m 6.
B7822: DE GIDS. - Themanummer: Miguel de Unamundo strijd en twijfel.
R2546: DE GIDS. - We praten polemisch. Harry Mulisch vijfentwintig jaar Gids-redacteur.
R2006: DE NIEUWE GIDS. - Verster: Modelletje. De Boer: Dramatische problemen. Middelhoven: Tentoonstelling van platen ter wandversiering. Reddingius: Gedichten. Van Maanen: Nicotera. Boeken: De dichters bij Ferrero. Ritschl: Verzen. v.d. Mandere: Tweede vredesconferentie. Buurman: Weerzien en Van Lijders. Kloos: Gedichten van H. Koldewijn. Sprookjes door H. Koldewijn. In memoriam.
R2560: DE GIDS. - L. Vroman, M. v.d. Plas, Willem Brandt: Gedichten. D.A.M. Binnendijk: Openbaarmaking van brieven. D. Voerman: Verificatie van Gravioni. A. Kossmann: Het rozenfeest van Heinrich von Kleist. A. van Duinkerken: De gijzelaar Piet Geyl.
R2547: DE GIDS. - A. de Swaan: De rol van het Nederlands in het Europese talenstelsel. H. de Lange: De strategie van de milieu-oorlog. Het lot van de Nederlandse literatuur in andere talen.
T5397: [PROVO] DE GIDS. - De Gids. 129e Jrg. nr. 1 1966.
Y3125: DE GIDS. - De Gids voor Tooneel, Muziek en Bioscoop. Officieel programma Hollandsche Schouwburg. 28 Jaargang (27): Alex de Jong, Komedianten. Comedie in vijf bedrijven van A.N. Ostrowsky.
R2009: DE NIEUWE GIDS. - Bolland: Spreuken en Over de Natuur. Schepers: De letterkundige en de school. Steynen: Sentimenteele geschiedenissen. Teirlinck: Mijnheer Serjanszoon en de dood van Ieperen. de Boer: Het Hamlet-probleem. de Meester: Iets over nevrose in letteren. Reyneke van Stuwe: David. Kloos: Verzen. Mijnssen: De schoone kunst.
R2550: DE GIDS. - Anton van Duinkerken: Dit wonder bijzonder gedenken toch. Theun de Vries: Achttien gedichten van Toe Foe. A. Roland Holst: Waarmee ik dan maar zeggen wil. W. van Elden: Gaspara Stampa. B.A. van Groningen: Vier briefjes van keizer Julianus den Afvallige. Jan F. de Zanger: Erik Stinus, de dichter in de tent. R. Pieters: Het geluk is goedkoop. Piet Calis: Kroniek van de poëzie.
R2558: DE GIDS. - B. Voeten, M. Mok, H. v.d. Bergh, L.Th. Lehmann: Gedichten. H.M. van Randwijk: De doden en de levenden. L. Vroman: Maar ver weg: feestgeluiden. M. Verjans: Aspecten van het Wilhelmus. A. van Duinkerken: Vrijdag 27 april 1894.
R2008: DE NIEUWE GIDS. - Verreijn: De Ahasverieden. Erens: Een sprookje. Kloos: E.J. Potgieter. de Boer: Warenar's eerherstel. Simons: Aanteekeningen over volkskracht. v. Genderen Stort: Het tooneelspel John Gabriel Borkman. Vollgraff: De oudste godsdienst in Griekenland. Schurmann: Verzen. Reyneke v. Stuwe: Slaap, droom en dood. v.d. Oever: De watermeulen van Deurne. Plasschaert: Schilderkunst. Ritschl: Gedichten. Kloos: Literaire kroniek. de Hartog: Over Bolland en de muziek.
T3525: DE NIEUWE GIDS. - 32e jaargang 1917. 2e half jaar. nrs: 7 t/m 12.
K3785: DE GIDS. - In memoriam Gerrit Achterberg 1905-1962.
R2018: DE VLAAMSE GIDS. - Klaus Rifbjerg: Liefde I. M. Rutten: Dichtkunst is spraakkunst. Ludwig Alene: Tribune: Gedichten. Frans Depeuter: De waarheid. Piet Vandeloo: Gedichten. Kanttekeningen.
T3514: DE NIEUWE GIDS. - 19e jaargang 1903-1904. ( Nieuwe Reeks 9e jaargang). Redactie Willem Kloos, J. de Meester en Jeanne Reyneke van Stuwe.
R2007: DE NIEUWE GIDS. - v.d. Woestijne: De maanden van zomer en herfst. Carbin: Smeulend vuur. Boeken: Uit Engeland. Steynen: Sentimenteele geschiedenissen. v. Genderen Stort: De oorsprong der napoleontische legende. Plasschaert: Eenzaamheid, Schemering, Zwanen en Kermis. de Meester: Iets over nevrose in letteren. Meresco: Gesprekken. Verschoren: Vlaamsche kermis. Kloos: Literaire kroniek.
T2846: DE NIEUWE GIDS. - J.J. Griss: Hooft en zijn Warenar. F. Grandezza: Een eerste indruk. P.N. van Eijck: Odusseus en Kalupso. A. Verreijn: Lentetij. J. Reddingius: Vers in proza. P. van Assche: De eenzamen. Georges Mijlt: Verzen. Willem Kloos: Literaire kroniek.
T3450: DE GIDS. - Register op de Veertig Eerste Jaargangen van De Gids 1837-1876.
M6783: DE GIDS. - Ed Hoornik 9 maart 1910 - 1 maart 1970.
T2954: DE NIEUWE GIDS. - Bolland, Boutens, Emants, Boeken, De Boer, Simons, De Meester, Reyneke van Stuwe, W. Kloos: Literaire Kroniek.
Y1356: DE SOCIALISTISCHE GIDS. - Bonger: Over demokratie. Winkler: Frederik van Eeden. Veth: De Rembrandt-tentoonstelling. Aanteekeningen over beeldende kunst. Aanteekeningen over tooneel. Keulen: Kapitalisme en hervorming. Velde: Intellektmeting en haar waarde voor de arbeidersklasse. Banning: Jeugd en Socialisme. Waerden: Technies ekonomies overzicht. Commercieel bedrijf of dienst. Tempel: Nationale socialisme en internationale arbeidsverdeeling.
T2953: DE NIEUWE GIDS: - Bolland, Van Campen, De Haan, Plasschaert, Koster, Van Genderen Stort, Reijneke van Stuwe, W. Kloos: Literaire Kroniek.
R8106: DE GIDS. - De Gids. Jubileumjaargang 1837-1987. Hondervijftigste jaargang nr. 9/10, november 1987.
T3497: DE VLAAMSE GIDS. - De Vlaamse Gids. Algemeen Maandschrift. 40ste jaargang 1956.
R6395: GIEBELS, LUDY. - De Zionistische Beweging in Nederland 1899-1941.
L1374: GIEBELS, LUDY (ED.). - Jacob Israel de Haan. Correspondent in Palestina 1919 -1924.
R6445: GIELE, JACQUES & GER HARMSEN. E.A. (RED.). - Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1978.
Y0047: GIELE, JACQUES & GER HARMSEN. E.A. (RED.). - Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1976.
R5068: GIELE, JACQUES. - Arbeidersleven in Nederland 1850-1914.
B4730: GIELE, JACQUES & GER HARMSEN. E.A. (RED.). - Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1977.
T5143: GIELE, JACQUES & GER HARMSEN. E.A. (RED.). - Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1979.
T3122: GIELE, JACQUES J. - De eerste internationale in Nederland. Een onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse arbeidersbeweging van 1868 tot 1876.
M3868: GIELEN, JOS J. - De dichter Verwey. Bijdrage tot het verstaan van zijn poëzie.
K9624: GIELEN, A.B.H. (ED.). - Jaarlijksche boekenschouw 1920-1921. Tweede jaargang.
M4286: GIELEN, JOS J. - De dichter Verwey. Bijdrage tot het verstaan van zijn poëzie.
B3209: GIELEN, FRANKA. - Vrouwen over de man.
K9625: GIELEN, A.B.H. (ED.). - Jaarlijksche boekenschouw 1923. Vierde jaargang.
R2605: GIELEN, A.B.H. (ED.). - Jaarlijksche boekenschouw 1919-1920. Eerste jaargang.
R2947: GIELEN, A.B.H. (ED.). - Jaarlijksche boekenschouw 1922. Derde jaargang.
R2948: GIELEN, A.B.H. (ED.). - Jaarlijksche boekenschouw 1932. Dertiende jaargang.
R5903: GIELEN, JOS J. E.A. - P.C. Hooft: dichter, dramaturg, geschiedschrijver en magistraat. Vijf redevoeringen gehouden op 20 en 21 Mei 1947 bij de herdenking van zijn sterfdag 21 Mei 1647.
R2202: GIELEN, JOS / TOINE KOOPS / C. LAEVEN / G. VELDERS. - Massaliteratuur. Een onderzoek naar de schriftroman Saskia. Roman rond moeder en kind. Twee delen.
Y0490: GIELEN, A.B.H. (RED.). - Standaard Catalogus vn het R.K. Centraal Bureau voor lectuur Amsterdam.
K6523: GIER, JACOB DE. - Stichtelijke en onstichtelijke experimenten. Een onderzoek naar Geerten Gossaerts dichterlijke ontwikkeling en de samenstelling van zijn poëziebundel.
K2357: GIESEN, MATTHIAS. - Het nieuwe belastingstelsel in cartoons.
R4235: GIESEN, J. - Religieus anarcho-communisme.
Y2594: GIESSEL, H. VAN. - Centrale Bond van Nederl. Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel. Jaarboekje voor het jaar 1933. Veertiende jaargang.
Y3286: LETTERPROEF BAUERSCHE GIESSEREI. - Folio fett.
Y3287: LETTERPROEF BAUERSCHE GIESSEREI. - Die Folio.
Y4253: [LETTERPROEF]. BAUERSCHEN GIESSEREI. - Typoskizzenkartei der Bauerschen Giesserei.
Y3285: LETTERPROEF BAUERSCHE GIESSEREI. - Folio breit halbfett.
Y1403: GIETMAN, CONRAD. - Republiek van adel. Eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur (1555-1702).
L6674: GIEZEN, ALBERT M. VAN DER. - De eerste fase van de schoolstrijd in Nederland (1795 - 1806).
Y0606: GIGLIO, ELIO DESIDERIO DEL. (A.F. PIOPPA). - Luce Nova. (Canti umani - Intermezzo).
Y1956: GIJN, SIMON VAN. - Het huis van Oranje in prent.
R4710: GIJN, ANT. VAN. - Wat zal de Naaste Tijd Brengen?
B0118: GIJSELS, HUGO. - Het Vlaams Blok.
R2675: GIJSEN, MARNIX. - Helena op Ithaka. Een opera zonder muziek in drie bedrijven.
R2511: GIJSEN, MARNIX. - De man van overmorgen.
R2480: GIJSEN, MARNIX. - De oudste zoon.
K8625: GIJSEN, MARNIX & KAREL JONCKHEERE. - Breviarium der Vlaamse Lyriek.
K2772: GIJSEN, MARNIX. - Breviarium der Vlaamsche lyriek.
C0408: GIJSEN, MARNIX. - De diaspora. Novellen.
H2604: GIJSEN, MARNIX. - De kat in den boom.
M4740: GIJSEN, MARNIX. - De literatuur in Zuid-Nederland sedert 1830.
K8521: GIJSEN, MARNIX. - De man van overmorgen.
C0265: GIJSEN, MARNIX. - De parel der diplomatie, een divertimento.
L2904: GIJSEN, MARNIX. - De school van Fontainebleau.
P1533: GIJSEN, MARNIX. - De vleespotten van Egypte. Een sotternij.
W9096: GIJSEN, MARNIX. - De vleespotten van Egypte. Een sotternij.
P0819: GIJSEN, MARNIX. - Er gebeurt nooit iets.
H1082: GIJSEN, MARNIX. - Harmagedon. Een kroniek van recente jaren.
C0227: GIJSEN, MARNIX. - Het boek van Joachim van Babylon.
K3570: GIJSEN, MARNIX. - Het boek van Joachim van Babylon.
H4458: GIJSEN, MARNIX. - Het boek van Kalina. Met tekeningen van Maria Theresia Evers.
K3169: GIJSEN, MARNIX. - Het gordijn zakt... (berichten 1978-1980).
H3720: GIJSEN, MARNIX. - Karel Jonckheere.
H1551: GIJSEN, MARNIX. - Lucinda en de lotoseter.
M0196: GIJSEN, MARNIX. - Lucinda en de lotoseter.
K4975: GIJSEN, MARNIX. - Mijn vriend, de moordenaar en De boom van goed en kwaad. Met aantekeningen door Paul de Wispelaere.
C1262: GIJSEN, MARNIX. - Peripatetisch onderricht. Nieuwe kroniek der poëzie.
H4045: GIJSEN, MARNIX. - Telemachus in het dorp. Een verhaal zonder wind of wolken.
L3729: GIJSEN, MARNIX. - Telemachus in het dorp. Een verhaal zonder wind of wolken.
M7481: GIJSEN, MARNIX. - The house by the leaning tree. Een suite van archaische gedichten. Illustraties Inel de Vriendt.
K4940: GIJSEN, MARNIX. - The house by the leaning tree. Een suite van archaische gedichten. Illustraties Inel de Vriendt.
H2218: GIJSEN, MARNIX. - Van een kat die te veel pretentie had. Geillustreerd door Maria Segers.
K4107: GIJSEN, MARNIX. - Zelfportret, gevleid, natuurlijk.
K4699: GIJSEN, MARNIX. - Zelfportret, gevleid, natuurlijk.
H1193: GIJSEN, MARNIX. - Marie-ama van Antwerpen.
L9585: GIJSEN, MARNIX. - Uit het Brussels getto. (berichten 1975-1977).
L9586: GIJSEN, MARNIX. - Terug van weggeweest. Gedachten, meningen, mijmeringen, commentaren en vele andere dingen ter overweging.
B2197: GIJSEN, MARNIX. - Liever heimwee dan Holland. Some scholarly comments on the saying of the Dutch poet Leo Vroman.
B6789: GIJSEN, MARNIX. - Ontdek Amerika.
H2001: GIJSEN, MARNIX. [=JOANNES ALPHONSIUS ALBERTUS GORIS]. - Het huis, verzen waarin is opgenomen de vierde druk van De lof-litanie van Sint Franciscus van Assisi.
B7827: GIJSEN, MARNIX. - Lucinda en de lotoseter.
R2482: GIJSEN, MARNIX. - Ter wille van Leentje.
T0684: GIJSEN, MARNIX. - Ons Volkskarakter. Een poging tot inzicht.
B6689: GIJSEN, MARNIX. - Odusseus achterna. Reisnotas uit Griekenland.
H9440: GIJSEN, MARNIX. - Voor Marnix Gijsen.
W0446: GIJSEN, MARNIX. - Wat de dag meebrengt... Bladen uit een dagboek.
T7444: GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIA FREDERIKA. - Wijkplaatsen voor vervolgden. Asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16de- tot eind 18de- eeuw.
R6353: GIJZEL, B.H. V.D. - St. Michielgestel. Herinneringen uit het Gijzelaarsleven.
Y3838: DE GIL. - De Gil. Periodiek verschijnend orgaan voor nuchter Nederland. Nrs: 1 t/m 14.
Y4081: DE GIL. - De Gil. Periodiek Verschijnend Orgaan voor Nuchter Nederland. AHA No. 3.
Y4074: DE GIL. - De Gil. Periodiek Verschijnend Orgaan voor Nuchter Nederland. Speciale Extra-Editie. [1 Mei 1944].
Y4076: DE GIL. - De Gil. Periodiek Verschijnend Orgaan voor Nuchter Nederland. Speciaal Oranje Hoera nummer. Woensdag 30 Aug. 1944. No. 13.
Y4077: DE GIL. - De Gil. Periodiek Verschijnend Orgaan voor Nuchter Nederland. Als de oorlog voorbij is .... 21 april 1944. No. 5.
Y4078: DE GIL. - De Gil. Periodiek Verschijnend Orgaan voor Nuchter Nederland. Vrijdag 15 September 1944 Nr. 14.
L0920: GILBERT, DAVID. - Onder normalen. Vertaling Dirk-Jan Arensman.
Y2158: GILBERT, JEAN. - Die Frau im Hermelin. Operette in drei Akten von Rudolph Schanzer und Ernst Welisch. Musik von Jean Gilbert.
R4147: GILBERT, ELIZABETH. - Eten, bidden, beminnen. De zoektocht van een vrouw in Italië, India en Indonesië. Vertaling Martine Jellema.
B7621: GILES, MAGGI. - The Perfect Planet.
Y1564: GILISSEN, JOS. - Politiek Herstel. Tijdschrift uitgegeven door een groep katholieken tot bevordering van de anti-democratische herstel-gedachte. No. 2. Juni 1925.
T1816: GILL, ERIC. - Over typografie.
H7890: GILL, BOB & JOHN LEWIS. - Illustration: aspects and directions.
H9092: GILL, ERIC. - A holy tradition of working. Passages from the writings of Eric Gill. Introductory essay by Brian Keeble. Foreword by Walter Shewring.
M0176: GILL, ERIC. - Autobiography.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

5/30