Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
L7043: FROMMEL, WOLFGANG [F.W. L'ORMEAU]. - Templer und Rosenkreuz. Ein Traktat zur Christologie Stefan Georges.
L2790: FROWEIN, CHRISTINE. - Vier eeuwen kleding in Nederland.
K2293: FRUH, SIGRID. - De vrouw die haar man ging redden. Sprookjes over vrouwenlist en vrouwenliefde.
L5902: FRUIN, R. - De provincie Zeeland en hare recherlijke indeeling voor 1795.
L6230: FRUIN, R. - Het archief der O.L.V. Abdij te Middelburg.
K9495: FRUIN, R. - The siege and relief of Leyden in 1574. Translated by Elizabeth Trevelyan. Introduction by G.M. Trevelyan.
L8610: FRUIN, R. - Nachrift van Dr. R. Fruin op zijn Open brief aan Mr. G. Groen van Prinsterer.
L8891: FRUIN, J.A. - De Anfang en de slichte Clage umme varende Have. Naar het Oud-Saksische recht.
T7818: FRUIN, R. - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Nieuwe reeks zevende deel, tweede stuk.
B7454: FRUIN, R. - Over twee middelnederlandsche woorden.
B7817: FRUIN, R. - Een onuitgegeven werk van Hugo de Groot.
B7853: FRUIN, R. - Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog 1588-1598.
B8127: FRUIN, R. - Over den zoogenaamden kiesdwang.
B9768: FRUIN, R. - Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog 1588-1598.
B0507: FRUIN, ROBERT. - Allerliefste van Hugo de Groot. Over het leven van Maria van Reigersbergh en haar man, gevolgd door een keuze uit Maria's briefwisseling door Gerben Wytzes Hellinga, met een verantwoording door W.Gs. Hellinga.
B9573: FRUIN, R. - De Geste van Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink als Archivaris des Rijks 1854-1865. Hoofdzakelijk uit zijn ambtelijke correspondentie toegelicht.
M7735: FRUTKIN, MARK. - De ontbrekende schakel. Documentaire roman. Vertaling Henk van Kerkwijk.
T0201: FRUYTIER, JOHAN. [=JAN HEYN JR]. - De Kaersse die niet Brandde. De laatste July-dagen van 1650.
T7928: FRUYTIER, JOHAN. - Hello Tommies!
Y0195: FRY, A.J. / DEREK RUBIN / P.J. DE VOOGD. - Joods Amerikaanse Literatuur.
R5282: KAPITEIN FRYATT. - De dood van Kapitein Fryatt.
T3357: FUCHS, RUDI. - Onvoorstelbaar. Lectorale Rede. Maandag 1 oktober 2012. / Inconceivable. Inauguaral Lecture. Monday October 1, 2012.
L0329: FUCHS, BORIS UND CHRISTIAN ONNASCH. - Dr. Ing. Rudolf Hell. Der Jahrhundert-Ingenieur im Spiegelbild des Zeitgeschehens. Sein beispielhaftes Wirken.
L2245: FUCHS, EDUARD. - Geschichte der erotischen Kunst. Erweiterung und Neubearbeitung des Werkes 'Das erotische Element in der Karikatur' mit Einschluss der ernsten Kunst.
H3038: FUCHS, RUDI. - Kwaliteit. (een bericht).
B3542: FUCHS, J.M. - Verzorgen en verplegen. Evangelisch-Lutherse bejaardenzorg. Luthers Diaconiehuis, Nieuwe Keizersgracht 120, Amsterdam. 1772-1967. Ingeleid door W.J. Kooiman.
B6633: FUCHS, J.M. - Korte levensschets van den Minister-president Dr. H. Colijn.
T6147: FUCIK, JULIUS. - Met de strop om de nek. Vertaald door Magda Emde Boas en Willy Berg.
M0365: FUENTES, CARLOS. - The buried mirror. Reflections on Spain and the new world.
T3610: FUHRMANS, ALBERT. - Ritter Geisbrecht, der Held von Amsterdam. Eine Dichtung. Mit einem Titelbilde.
T7990: FUKKINK, H. - Handleiding voor de praktijk bij de toepassing van het verhaal ingevolge art. 63 e.v. der Armenwet.
C0478: FULLER, JOHN. - De hemel tegemoet. Een vertelling. Vertaling Rene Kurpershoek.
R4791: FULWELL, ULPIAN. - Like Will To Like. 1587.
T9995: FUNDAMENT. KOPPELSTOCK, C.J. - Burgeroorlog in Europa?
T9846: FUNDAMENT. - Plan. Hein van Wijk e.a.: Plan-Politiek en Plan-Socialisme. Bibliografie over Plan-Politiek.
T9845: FUNDAMENT. - Oostenrijk. Richard M. Jokel: Oostenrijk tusschen de grootmachten. Erik Martens: Nieuwe vormen van strijd. Willi Schlamm: Leider en verantwoordelijkheid. H.v.W.: Over Wenen.
T9841: FUNDAMENT. - Jef Last: Brieven uit Spanje.
T9864: FUNDAMENT. - Josef Fischer: Het socialisme in Europa (bekeken van uit Praag). Socialisten en Devaluatie. Ordelievende Terroristen. Vermoeid Proletariaat. Proletariaat en Leiding. Europa's Toekomst.
T9850: FUNDAMENT. - De Volksbeweging in India. Interview met B. de Ligt.
T9837: FUNDAMENT. - Middel-Europa. Erik Martens: Sancties. A. Treurniet: Het Slavische Oosten. Illegalis: Wat wil Hitler? J. Romein: De Sovjet-Unie en Midden-Europa. Jef Last: Barbusse, een mens uit een stuk.
T9836: FUNDAMENT. - H. Sterk: Oorlogsdreiging en Vredesdaad. Stemmen uit de Vredesbeweging. Enquete en beschouwing.
T9851: FUNDAMENT. - Literatuur Nummer. J.H. de Groot: Ontwapeningsredenaar. D. Luschnat: De schrijvers en de Oorlog. / Een Schepper begon te scheppen. Gerard den Brabander: Granaten. W. Cordan: Over de toekomst van den Geest in tijden van geweld. D. de Jong: Proletarisch Minneliedje. W. Helimert: Spaet. H.W. Horn: Lapin Agil. Th. J. van der Wal: De Bandiet. E. Weinert: Het Afscheid. Boekbespreking: Marsman, Helman, Kuyle en Last.
T9863: FUNDAMENT. - Redactie: Heksenkermis. Hein van Wijk: Slagschaduwen over Europa. Walter Lemkering: Hermann Goring's Luchtmacht.
T9844: FUNDAMENT. - 1 Mei Gedichten.
T9861: FUNDAMENT. - H. Roland Holst: Klein spreekkoor. Illegalis: Terreur over Duitsland. Masereel: Ecce Homo. Jef van Anderghem: In ballingschap. Brecht: Loflied op de revolutionnair. Nico Rost: Bij de dood van Kurt Tucholsky. Tucholsky: Ons land.
T9854: FUNDAMENT. - A. van Dam: Het Grote Rad van Avontuur.
T6486: FUNDAMENT. - A.G. Stock: Engelse socialistische problemen. A.R. de Jong: Herinneringen uit het eerste oorlogsjaar. Jan H. de Groot: Joden 1935. J. van Hattum: His Hou Zee, ble majesty. Jac.van der Ster: Bioskoop.
T9847: FUNDAMENT. - Arie Treurniet en Hein van Wijk: Europa op het keerpunt. Lucien Laurat: Frankrijk begint zijn grote experiment. J. Tinbergen: De Zweedse conjunctuurpolitiek. Jef Last: Eenheidsfront en jonge generatie. Combattant: Spanje op weg naar de sociale revolutie.
T6487: FUNDAMENT. - Sexuele problemen. Soma-paradijs of socialisme. W. Jochems: Fascisme en sexuele moraal. A. Romein-Verschoor: Het probleem der sexen. J. Engels: Werkloos... C. van Emde Boas: Over sexuele hervorming. W. Cordan: La mort difficile. Jef Last: Barbusse, een mens uit een stuk.
T9853: FUNDAMENT. - Redactie: Rusland. H. Diesel: De weg van Sowjet Rusland. Ordelievende terroristen in Spanje.... en hier. Tussen twee wereldoorlogen.
T6485: FUNDAMENT. - ROND ZIMMERWALD. Manifest van Zimmerwald. H. Roland Holst: Herinneringen aan Zimmerwald. / Het socialisme is opgestaan. Erik Martens: Rosa Luxemburg. Brief van Rosa Luxemburg. Hein van Wijk: Friedrich Engels. Manifest van 1797.
T6489: FUNDAMENT. - Verzamelen. W. Cordan: De mensen meenen het slecht met de mensen. J. van Hattum: Eeuwen stelden het zonder Uw Lied... Jac. van der Ster: Stad. Loenatscharsky: Proletarische Cultuur. G. den Brabander: Proletarische vrouw. A. Borger: De opvoeding als revolutionaire factor. Lou Tieman: Dance macabre. Jef Last: Over de psychologische achtergrond van het fascisme. M. Beversluis: Brief aan Clerie. D. Luschnat: Sonnett. D. de Jong: De sirenen fluiten.... W. van Iependaal: Dan koos ik sekuur. H. Roland Holst: Roode juli. Th. v.d. Wal: Juli 1934 Amsterdam.
T9839: FUNDAMENT. - Erik Martens: Ondanks alles. W. Jochems: Een nieuwe stroming in het Italiaanse anti-fascisme. Illegalis: Brief uit Duitsland. Lied van de Veensoldaten. David de Jong: Modern fatalisme. Chris Blom: Grienend Pacifisme. Boekbespreking. Barbaropa.
T9838: FUNDAMENT. - Abessinie. A. van Dam: De zegetocht der beschaving.
T6490: FUNDAMENT. - Combattant: De revolutie in Spanje. Arne Gallis: Zuid Slavie en de koningsmoord. Nico Rost: Levensbericht van luitenant Scheringer. W. Cordan: Socialistische traditie.
T5434: FUNDAMENT. DOOLAARD, A. DEN. - Hooge hoeden en pantser platen.
T9849: FUNDAMENT. - David de Jong: Verstarring en vernieuwing in de letterkunde. Hein van Wijk: Prof. Huizinga, geestelijk leider van onze tijd? K. Molenaar: Politiek en muziek. E.M. en d. N.: Socialistische literatuurbeschouwing. + Extra nummer: Jan Romein: De Japanse Vulkaan, gaat Tokio een tweede wereldoorlog ontketenen?
H3675: FUNKE, VERA. - Dat Bestelhuis! Dat Bestelhuis! Wat speelt dat 'n rol! 125 jaar Centraal Boekhuis.
H8550: FUNKE, VERA. - Immer met moed. Een portret van de uitgever J.M. Meulenhoff [1869-1939].
H1406: MULTATULI / G.L. FUNKE. - Briefwisseling tusschen Multatuli en G.L. Funke. Uitgegeven door G.L. Funke.
R5142: [WILDE] FUNKE, PETER. - Oscar Wilde In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
T3661: MULTATULI / G.L. FUNKE. - Briefwisseling tusschen Multatuli en G.L. Funke. Uitgegeven door G.L. Funke.
R8342: FURNBERG, LOUIS UND ARNOLD ZWEIG. - Der Briefwechsel zwischen Louis Furnberg und Arnold Zweig. Dokumente einer Freundschaft.
K3476: FURSTNER, H. EN D. VAN DER STOEP. (ED.). - Jaren weten meer dan boeken. Opstellen over de geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond t.g.v. zijn honderdjarig bestaan.
K2446: FURSTNER, HANS. - Vijftig jaar vakwerk. Terugblik op een halve eeuw opleidingen voor het boekenvak.
R1687: FURSTNER, H. - Rondom het boekbedrijf in Nederland.
P1024: FURSTNER, H. - Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels 1940-65. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan.
H5252: FURSTNER, H. - In en om het boekhuis.
H8796: FUSSEL, STEPHAN. (ED.). - Gutenberg-Jahrbuch 2001.
H8795: FUSSEL, STEPHAN. (ED.). - Gutenberg-Jahrbuch 2002.
K2355: FUSSEL, STEPHAN. (ED.). - Gutenberg-Jahrbuch 2003.
L3273: FUSSEL, STEPHAN. (ED.). - Gutenberg-Jahrbuch 2005.
T4471: FUTURA. - Volledige boekenlijst van de N.V. uitgeversvennootschap Futura, Leiden, januari 1919.
T4470: FUTURA. - Volledige boekenlijst van de N.V. uitgeversvennootschap Futura, Leiden, januari 1920.
T5810: FUUT, E. [=EVERT AART VERMEER]. - En toch beweegt zij zich.
R6448: GAAL, F.J. VAN. - Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923. Over organisatie en mentaliteit.
B6065: GAARDER, JOSTEIN. - De dochter van de circusdirecteur. Vertaald door Lucy Pijttersen en Carla Joustra.
T5341: GAASTRA, FEMME S. - De geschiedenis van de VOC.
K7789: GAAUW, STEVEN VAN DER. (ED.). - Hoe wordt je halfopen mond gedicht. Gedichten over Herman de Coninck.
B6001: GAAY FORTMAN, B. DE. - Over den arbeid van den Reveilkring na 1840.
T6758: GAAY FORTMAN, B. DE. - Over den rechtstoestand van den bijzonderen onderwijzer.
B8435: GAAY FORTMAN, B. DE. - Levensbericht van Mr D.P.D. Fabius.
T8804: GAAY FORTMAN, BAS DE. - De wapens van de geest.
B2702: GABELLE, M. - Het schilderen op Porselein, hout, zijde, fluweel enz. Vertaling A.S. en E.S.
L3272: GABRIEL, ANGELO. - Venezia ed il Mercato del Cotone 1435.
L7599: GABRIELS, JULIANE. - Karel Aubroeck. De monumentale beeldhouwkunst in de Nederlanden.
R3019: GABRIELS, H. EN K. JONGMAN. - Koninklijke Olie: de eerste honderd jaar 1890-1990.
T8027: GACHET, PAUL. - Van Gogh a Auvers. Histoire d'un tableau.
L6790: GAD, TUE. - Johannes Ewald.
T5565: GADDA, CARLO EMILIO. - De leerschool van het lijden. Vertaald door Frans Denissen. Met een voorwoord van Ronald de Rooy.
R1678: GADELLA, RIK EN WALTER SMET. (ED.). - Cafe Oedipus nr. 1.
H7104: GAINES, CHARLES. - Slachtweekend. Vertaling Pieter Verhulst.
T6357: GAJUS. - De revolutie in Rusland.
L7133: GALAMA, E.G.A. - Gysbert Japiks en het oordeel van tijdgenoot en nageslacht.
B7785: GALAMA, E.G.A. - Twee zestiende-eeuwse spelen van de verlooren zoone door Robert Lawet.
R9471: GALBREATH, D.L. & H. DE VEVEY. - Manuel d'Heraldique. Premiere initiation a l'art et a la science du blason.
T8893: GALEANO, EDUARDO. - Kroniek van het vuur I : Het begin. Vertaald door Dick Bloemraad.
T8894: GALEANO, EDUARDO. - Het boek der omhelzingen. Beelden en woorden uit Latijns Amerika. Vertaald door Dick Bloemraad.
T8895: GALEANO, EDUARDO. - Vagamundo. Verhalen. Vertaald door Dick Bloemraad.
T8896: GALEANO, EDUARDO. - Dolende woorden. Met houtsneden van Jose Francisco Borges. Vertaald door Dick Bloemraad.
T8898: GALEANO, EDUARDO. - Kroniek van het vuur 3: De eeuw van de wind. Vertaald door Dick Bloemraad.
K6037: GALEN LAST, H. VAN. - De spoken van W.F. Hermans. Een kleine bijdrage tot de moderne cultuurgeschiedenis van Nederland.
M2740: GALEN LAST, H. VAN. - De waanzin van Ajax en andere kritische notities.
H1177: GALEN LAST, H. VAN. - President Dramakutra.
L9188: GALEN LAST, H. VAN. - Nederland voor de storm. Politiek en literatuur in de jaren dertig.
B2107: GALEN, LOES. E.V.A. - Variaties op Variaties door Veertien Heren en Twee Dames.
T6165: GALEN, L.C.E. - Annexatie van Duitsch gebied een dure plicht voor Nederland.
L2794: GALESLOOT, KEES. - Vreugden rond het huis.
H8870: GALEY, MATTHIEU. - Dagboek 1953 - 1986. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door Joop van Helmond.
H0488: GALIEN, LAURA VAN DER. - Zeventien.
R8438: GALIEN, S.M. V.D. - Hwet wy as bern boarten. In samling boartersspillen.
L0065: [COUPERUS] GALLE, MARC. - Couperus in de kritiek.
R4319: [COUPERUS] GALLE, MARC. - Van gedroomd minnen tot ons dwaze bestaan. Het noodlot in het werk van Louis Couperus.
H8412: GALLE, MARC. - Cyriel Buysse.
T8404: GALLICO, PAUL. - Snowflake.
T8372: GALLICO, PAUL. - Sneeuwvlok.
T8376: GALLICO, PAUL. - Bloemen voor Ada Harris.
T8133: GALLICO, PAUL. - De sneeuwgans. Een verhaal van Duinkerken.
T8779: GALLICO, PAUL. - Het kleine wonder.
T8340: GALLOWAY, DAVID, EN CHRISTIAN SABISCH (SAMENST.). - Wij twee jongens : mannelijke homoseksualiteit in de 20ste-eeuwse literatuur, een internationale bloemlezing. Met een nawoord van Ron Mooser.
Y0122: GALLUS. - Le plan des Jesuites de voile par la lettre du pere Ignace au pere Escobar.
T3096: GALSWORTHY, JOHN. - De Freelands. Vertaald door Carry van Bruggen.
R0581: GALVEZ, MANUEL. - Nacha Regules. Vertaald door Anna Benavente.
T3614: GAMORAN, EMANUEL EN ABRAHAM H. FRIEDLAND. - Gilenu. The Play Way to Hebrew. (First Book after the Aleph-Beth). Exercise Book One.
R1728: GANDALF. - Gandalf nr. 32.
R1726: GANDALF. - Gandalf nr. 27.
R5978: GANDALF. - Gandalf nr. 21.
R5981: GANDALF. - Gandalf nr. 25.
R5982: GANDALF. - Gandalf nr. 26.
R1732: GANDALF. - Gandalf nr. 37.
R5962: GANDALF. - Gandalf nr. 31.
R1727: GANDALF. - Gandalf nr. 29.
R1725: GANDALF. - Gandalf nr. 24.
R1723: GANDALF. - Gandalf nr. 18.
R5974: GANDALF - Gandalf nr. 12.
R5983: GANDALF. - Gandalf nr. 28.
R1731: GANDALF. - Gandalf nr. 36.
W3299: GANGADIN, RABIN. - Tussen letter en geest.
W3287: GANGADIN, RABIN. - Een zeldzame kamer.
L6908: GANS, JACQUES. - Liefde en goudvisschen.
R2506: GANS, EVELIEN. - Jaap en Ischa Meijer. Een joodse geschiedenis 1912-1956.
H8314: GANS, M.H. - De joden in Nederland.
T7760: GANS, MOZES HEIMAN. - Aan de Nederlanders in Zwitserland ter gelegenheid van 31 augustus 1944.
B6025: GANS, A. - Niets dan.
R3209: GANS, MOZES HEIMAN. - Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940.
B9490: GANS, JACQUES. - Liefde en goudvisschen.
R1715: GANS, A. - De wever. Gedichten.
B4377: GANTOIS, J.M. - Hoe ik mijn volk en mijn taal terugvond.
R6809: GANTOIS, J.M. - De Zuidelijkste Nederlanden. Verzamelde opstellen. Uitgegeven naar aanleiding van zijn 60ste verjaardag.
R7152: GAPONE, GEORGE. - Oproep van George Gapone aan het Russische Volk, aan de arbeiders en aan de boeren, ten gunste van het Joodsche Volk. Met een voorwoord van La Tribune Russe. Vertaling W.H.V. [Willem Hubert Vliegen].
T9883: GARCIA LORCA, FEDERICO. - Verzamelde gedichten. Vertaald en toegelicht door Bart Vonck. Met een nawoord van Hagar Peeters.
T8611: GARD, ROGER MARTIN DU. - De verdrinking. Vertaald uit het Frans en van een nawoord voorzien door Anneke Alderlieste.
R7815: GARDEAU, LEONIE & JACQUES DE FEYTAUD. - Le chateau de Montaigne: Avec Montaigne dans sa Seigneurie & Une Visite a Montaigne.
M7801: GARFIELD, LEON. - De Poolse dochter. Vertaling T. Leiker.
R9122: GARGAS, ZYGMUNT. - Behoort Cholm tot Polen? Eene bijdrage tot de geschiedenis van den nationalen en confessioneelen strijd in Rusland.
B0177: GARMONSWAY, G.N. / J. SIMPSON. (ED.). - The Penguin all English Dictionary.
M3670: GARNET, ELDON. - I shot Mussolini.
H3403: GARNETT, DAVID. - De tweelingen en de Ark van Noach.
K4976: GARNETT, DAVID. - Mijn vos, mijn vrouw... Vertaling Else Hoog. Met houtsneden van R.A. Garnett.
M3704: GARREC, EVELYNE LE. - Een bed voorjezelf. Vrouwen op weg. Vertaald door Tia Kloots.
M6953: GARRETT, RICHARD. - Reis in het ongewisse. Mysterieuze verdwijningen op zee. Vertaling J.G. Baggerman.
L8963: GARRIC, ROBERT. - Actualite de Pascal.
H8099: GARRITSEN, A.M. (ED.). - Pyttersen's Nederlandse Almanak 1999-2000. 98ste jaargang + Supplement 2000.
K3498: GARSJIN, V.M. - Uit de memoires van soldaat Ivanov. Vertaald door R. Kellermann Deibel.
B6157: GARSJIN, V.M. / KURT LOB. - De rode bloem. Vertaling Aleida G. Schot. Geillustreerd door Kurt Lob.
K5671: GARSJIN, W. - De palm die door het dak breekt en andere verhalen.
B9851: GASKELL, PHILIP. - A new introduction to bibliography.
K5308: GASPAR, RENE & ROB ROEMANS. - Onze middeleeuwse letteren als spiegel van ons volk. Mystiek en geestelijke lyriek I.
B6943: GAST, ALEIDA EN N.B. TENHAEFF. (ED.). - Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen op het gebied van de geschiedenis van Nederland verschenen in het jaar 1940.
B6944: GAST, ALEIDA. (ED.). - Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van Nederland verschenen in het jaar 1941.
R1829: GAST, ALEIDA. (ED.). - Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van Nederland verschenen in het jaar 1942-1944.
K1597: GASTEL, L.A. VAN (RED.). - Drukinkt.
L3625: GASTEL, L.A. VAN. - Van ambacht naar industrie.
L8923: GASTEL, P. VAN EN G. SCHUURMAN. E.V.A. - De Boschhoorn. Tijdschrift voor allen die werken bij de N.V. Drukkerij v.h. L.E. Bosch & Zoon.
H3435: GATHORNE-HARDY, EDWARD. - An adult's garden of bloomers. Uprooted from the works of several eminent authors.
R3172: GAUDE, LAURENT. - Nacht in Mozambique. Verhalen. Uit het Frans vertaald door Jan Versteeg.
R5938: GAULKE, JOHANNES. - In het Walhalla. Vertaling Gerhard Rijnders.
R4850: GAUNT, WILLIAM. - The aesthetic adventure.
R5138: GAUNT, WILLIAM. - Victorian Olympus.
H9983: GAUVREAU, EMILE EN LESTER COHEN. - Billy Mitchell. De stichter van de Amerikaanse Luchtmacht. Vertaling I. Carvalho.
T7139: GAWRONSKI, JERZY. - Amsterdam, een maritieme stad?
T5967: GAWRONSKY, DIMITRY. - De balans van het Russische Bolsjewisme uit authentieke bronnen opgemaakt.
T7385: GAWRONSKY, DIMITRY. - Die Bilanz des russischen Bolschewismus auf Grund authentischer Quellen dargestelt.
T0380: GAY, JOHN. - The Fox at the point of death.
A0093: GEBHARD, PAUL / GAGNON, J. / POMEROY, W. E.A. - Sex offenders. An Analysis of Types.
T4298: GEBHARD, ANNIE CONRADINA. - Onze kinderen en hun boeken. Handboekje.
M3448: GEBHARDT, MANFRED. (ED.). - Ein Hauch von Maienblute. Postkarten der deutschen Arbeiterbewegung zum 1. Mai. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Manfred Gebhardt.
H9280: GECK, ELISABETH. (ED.). - Das Wort der Meister. Bekenntnisse zu Schrift und Druck aus funf Jahrhunderten.
T7969: DE DIETSCHE GEDACHTE. - De Dietsche Gedachte 10e jaargang 1935. nr. 3-4-5-6.
T7970: DE DIETSCHE GEDACHTE. - De Dietsche Gedachte 13e jaargang. januari t/m december 1938.
W5887: GEDEFROY, J. - Handboek voor kunstgeschiedenis stijl- en ornamentleer Deel II. Oud-Christelijke tot en met de Middeleeuwsche Kunst.
T0679: GEDENKBOEK. - Gedenkboek van de jubileumfeesten ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan Algemeen Handelsblad. 1828-1928.
T0002: GEDENKBOEK. - Postzegelkunde en postwezen. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. de tachtig-jarige invoering van de Nederlandsche postzegels en het tien-jarig bestaan van het Nederlandsch maandblad voor philatelie. 1852-1922-1932.
C1972: GEDENKBOEK. - 1811 - 1961 met Amsterdam als brandpunt. Honderd vijftig jaar Kamer van Koophandel en Fabrieken.
K9357: GEDENKBOEK. - Amsterdam Natuurhistorisch gezien. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 40 jarig bestaan 1901 - 26 januari 1941.
M8481: GEDENKBOEK. - Bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden gevierd op 18, 20 en 21 mei 1966.
K9879: GEDENKBOEK. - Honderd Nationale Jaren. Nationale Levensverzekering Bank.
P1296: GEDENKBOEK. - Makelaarsvereeniging te Amsterdam 1877-1927.
K9849: GEDENKBOEK. - Op Hechte Fundamenten. Geschiedenis van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond. Dertigjarig jubileum.
L4960: GEDENKBOEK. - Schrift en Historie. Gedenkboek bij het vijftig-jarig bestaan der georganiseerde Antirevolutionaire Partij 1878 - 1928. In opdracht van de Dr A. Kuyper-Stichting.
W9570: GEDENKBOEK. - Vereeniging "Hendrick de Keyser" 1918 - 1938.
R4096: GEDENKBOEK. - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de Sociaal-Decmocratische Arbeiderspartij in Nederland opgericht 26 augustus 1894 in opdracht van het partijbestuur uitgegeven.
L7018: GEDENKBOEK. - Prof. Dr. Julius Persijn 1878 - 1928. Gedenkboek der feestelijkheden t.g.v. zijner 50e verjaring te Antwerpen gehouden op 9 september 1928.
L7245: GEDENKBOEK. - N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij 1890, 16 juni 1950.
L7487: GEDENKBOEK. - Gedenkboek uitgegeven door het Botercontrolestation Zuid-Holland te 's-Gravenhage ter herdenking van zijn 25-jarig bestaan 1901 - 22 april - 1926.
T7950: GEDENKBOEK. - Gedenkboek Rotterdamse Journalisten Vereniging. 1898-1948. Uitgegeven t.g.v. het 50-jarig bestaan op 10 Januari 1948.
H5506: GEDENKBOEK. - Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst 1829-1979.
T2234: GEDENKBOEK. - Gedenkboek van het verzet der Delftsche studenten en docenten gedurende de jaren 1940 - 1945
R7225: GEDENKBOEK. - Gedenkboek der feesten, ingericht door de stad Antwerpen, ter gelegenheid van de 350e verjaring van P.P. Rubens' geboorte 1577-1927.
R7598: GEDENKBOEK. - Wet-risico. Vereeniging tot het onderling dragen van wettelijk risico 28 december 1908-1933.
R6499: GEDENKBOEK. - Gedenkboek 1905-1930. Uitgeven t.g.v. het vijf en twintig jarig bestaan der Vereeniging tot Bevordering der Kennis in de Grafische Vakken te 's-Gravenhage.
R9075: GEE, A.L.W. DE. - Alarm! Luchtgevaar! Hoe kan ik mij beveiligen? Voorwoord C.A. Prins.
M8399: GEEL, RUDOLF. - De ambitie, roman.
R9391: GEEL, JACOB. - Wat proza.
K8607: GEEL, CHR. J. VAN. - Het zinrijk.
K0400: GEEL, CHR. J. VAN. - Spinroc en andere verzen.
L0529: GEEL, JACOB. - Mengelwerk.
M6216: GEEL, RUDOLF J. - De magere heilige, roman.
W6505: GEEL, RUDOLF. - Bitter & zoet.
K7250: GEEL, RUDOLF. - De paradijsganger. Roman.
C1440: GEEL, RUDOLF. - De terugkeer van Buffalo Bill.
C1441: GEEL, RUDOLF. - De vrouwenbron, roman.
H4684: GEEL, RUDOLF. - Dode bladeren. Novelle.
H6269: GEEL, RUDOLF. - Een dichteres uit Los Angeles.
H2630: GEEL, RUDOLF. - Een vrouw als een gedicht.
W6428: GEEL, RUDOLF. - Genoegens van weleer, verhalen.
K1085: GEEL, RUDOLF. - Het moet allemaal nog even wennen.
W0538: GEEL, RUDOLF. - Trage schaduwen, verhalen.
R8017: GEEL, JACOB. - Gesprek op den Drachenfels. Een dialoog over de literatuur in de negentiende eeuw. Herdruk verzorgd door J.C. Brandt Corstius.
R6141: GEEL, RUDOLF. - Speech ! Speech !. Schrijf een succesvolle toespraak.
B6278: GEEL, RUDOLF. - Dierbaar venijn. Roman.
B6719: GEEL, J. - Brieven van Geel 1836-1846.
T8371: GEEL, CHR. J. VAN. - Vluchtige Verhuizing.
T8370: GEEL, CHR. J. VAN. - Vluchtige Verhuizing.
T8151: GEEL, CHR. J. VAN. - Enkele gedichten.
T8207: GEEL, CHR. J. VAN. - Dierenalfabet. Het omliggend vee. Een bestiarium.
T1975: GEEL, C.J. VAN. - Van den spiegel die niet loog.
R9342: GEEL, JACOB. - Gesprek op den Drachenfels.
H1563: GEEL, JACOB. - Onderzoek en phantasie, Gesprek op den Drachenfels, Het proza. Met eene voorrede van W.P. Wolters.
L0412: GEEL, JACOB. - Onderzoek en phantasie, Gesprek op den Drachenfels, Het proza. Met een inleiding en aantekeningen van C.G.N. de Vooijs.
K7122: GEEL, CHR. J. VAN. - Het zinrijk.
L5117: GEELEN, ALBERT J.A. VAN. - Martin Greif als Dramatiker in seinen Beziehungen zu Laube und zum Burgtheater unter Wilbrandt und Dingelstedt.
L6280: GEELEN, HARRIE. - Ooms en tantes/tantes en ooms.
K2152: GEELEN, J. VAN. (ED.). - Lexicon van de moderne Nederlandse literatuur. Biografische en bibliografische gegevens van bijna 500 auteurs uit Belgie, Friesland en Nederland.
K5223: GEELEN, JAN VAN EN JAN VERMEULEN. - Litterair Paspoort 1946-1973. Een keuze. Met een voorwoord van Hans van Straten.
K3359: GEELEN, JAN VAN. - Auteurs van de twintigste eeuw.
T2619: GEELKERKEN, C. VAN. (ED.). - De strijd der Nationaal-Socialistische Beweging 14 December 1931 Mei 1941.
B0204: GEEMERT, KO VAN EN PAUL IJPELAAR. (ED.). - Dichters binnen de perken.
T7987: GEER, D.J, DE. - De Synthese in den Oorlog.
T9792: GEER, D.J. DE. - Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman.
R2295: GEERAEDTS, LOEK (ED.). - Het Volksboek van Ulenspieghel. Naar de oudste, bewaard gebleven druk van Michiel Hillen van Hoochstraten te Antwerpen uit de eerste helft van de 16de eeuw.
H9436: GEERAERTS, JEF. - Goud.
H9617: GEERAERTS, JEF. - Gangreen 2. (De goede moordenaar).
L9671: GEERAERTS, JEF. - Gangreen 3 (Het Teken van de Hond).
L3719: GEERAERTS, JEF. - Indian Summer. Met een nawoord van Jos Borre.
L9583: GEERAERTS, JEF. - Double-face. Misdaadroman.
L9981: GEERAERTS, JEF. - Het Sigmaplan. Misdaadroman.
L9984: GEERAERTS, JEF. - Zand. Misdaadroman.
B4070: GEERAERTS, D. & G. JANSSENS. - Wegwijs in woordenboeken. Een kritisch overzicht van de lexicografie van het Nederlands.
B0157: GEERARS, C.M. - Hubert Korneliszoon Poot.
B7802: GEERARS, C.M. - Hubert Korneliszoon Poot.
T8418: GEERDS, KOOS. - Woeste grond. Gedichten.
K9220: GEERDS, J.F. EN J.M.J. SICKING. - De Vrije Bladen. Bibliografische beschrijving, analytische inhoudsopgaven en indices.
M3025: GEERDS, KOOS. - Goutbeekarchief. Gedichten.
W9964: GEERKE, H.P. - Jan Pieterszoon Coen. De baanbreker in ons IndiŽ.
L3463: GEERS, G.J. - Lope de Vega zijn geest en zijn werk 25 november 1562 - 27 augustus 1635.
T3252: GEERS, G.J. - Cervantes en de vrijheid. Het doorbreken van de barok.
B3808: GEERTS, ROGER. - Alfons van Meirvenne.
W6163: GEERTS, G / W. HAESERYN / J. DE ROOIJ / M.C. VAN DEN TOORN (EDS.). - Algemene Nederlandse Spraakkunst.
K7870: GEEST, K. VAN DER. - Thuisreis.
B5998: GEEST, ALFRIED DE, - Frans Demers en zijn exotisch tooneel.
R6328: GEEST, DIRK DE / E. VANFRAUSSEN / M. BEYEN / ILSE MESTDAGH. - Collaboratie of cultuur? Een Vlaams tijdschrift in bezettingstijd (1941-1944).
L2228: GEESTZWAARD, J. - Sta op! Gedichten.
L2227: GEESTZWAARD, J. - Voorwaarts en niet vergeten. Gedichten.
L5566: SEGER. GEHART. - Concentratiekamp Oranienburg. Het eerste authentieke verhaal van een, die uit het concentratiekamp ontvluchtte.
T8172: GEIJSEN, BARBEL. - Zoute veren. Gedichten.
K0007: GEISSLER, CHRISTIAN. - Het Derde Rijk.
L6299: GEISSLER, JOHAN E.C. - Het karakter van Johann Heinrich Pestalozzi.
B1688: GEISSLER, JOHAN E.C. - Het karakter van Johann Heinrich Pestalozzi.
T4871: GEIST, P.H. - Oplossing der vraagstukken, voorkomende in het derde rekenboek voor de scholen van P.J. Baudet. The behoeve van aankomende onderwijzers.
H6897: GELDER, ED VAN. - Papier ... 'om te roulleren voor en in stede van contant geld'.
H3920: GELDER, H. VAN. - Algemeene Geschiedenis. Vier delen.
M1227: GELDER, H.E. VAN. - Glas en Ceramiek. De kunsten van het vuur.
L1853: GELDER, H.E. VAN. - Rembrandt. Saul en David, Petrus verloochent Christus.
K7887: GELDER, H.E. VAN. (ED.). - Die Haghe jaarboek 1917/18.
L6152: GELDER, HENK VAN. - De rokende schoorsteen. Schrijvers in de reclame.
W7732: GELDER, JAN VAN. - Droom en werkelijkheid.
K6915: GELDER, JAN VAN. - Latijnse geschiedschrijvers. Bloemlezing uit de werken van Sallustius, Caesar, Livius en Tacitus. In nieuwe vertaling, samengesteld en ingeleid.
K6918: GELDER, JAN VAN. - Latijnse lyriek. Een keuze van vertalingen uit Catullus, Horatius, Tibullus en Propertius van inleiding en commentaar voorzien.
H7075: GELDER, ROELOF VAN & WAALS, JAN VAN DER (EDS.). - Een wereldreiziger op papier. De atlas van Laurens van der Hem (1621-1678).
T1747: GELDER, JAN JACOB DE. - Bartholomeus van der Helst.
K4390: GELDER, HENK VAN. - Carmiggelt. Het levensverhaal.
T8009: GELDER, J.G. VAN. / VINCENT VAN GOGH. - De Aardappeleters van Vincent van Gogh.
K5992: GELDER, H.E. E.A. - Het tijdperk van de Camera Obscura. Kunst en leven van 1800-1850.
R3218: GELDER, H.E. VAN & BEATRICE JANSEN. - Aardewerk en porselein in de Nederlandse musea.
L0162: GELDER, E. VAN / K.H. HEEROMA / G. KAZEMIER / M.D.E. DE LEVE. - Humanisme en Renaissance. Zes lezingen.
T0745: GELDER, H.E. VAN. - Levensbericht van Dr. C. Hofstede de Groot. Met bibliografie samengesteld door H. Gerson.
R6997: GELDER, ENNO VAN. - Memorien en adviezen van Cornelis Pieterszoon Hooft.
M7118: GELDER, H.E. VAN. - Kunstgeschiedenis der Nederlanden. Samenvattende kunstgeschiedenis van Nederland en Vlaanderen van begin tot heden.
H3224: [ERASMUS] GELDER, H.A.E. - Erasmus. Schilders en Rederijkers. De religieuze crisis der 16e eeuw weerspiegeld in toneel- en schilderkunst.
B0355: GELDER, E. VAN / K.H. HEEROMA / G. KAZEMIER / M.D.E. DE LEVE. - Humanisme en Renaissance. Zes lezingen.
M8324: GELDERBLOM, ARIE. - Zwijgen om woorden.
L8748: GELDERBLOM, ARIE-JAN (ED.). - Binnen zonder koppen. Verhalen en fragmenten waarin de mens op kantoor centraal staat.
L4540: GELDEREN, J. VAN EN P. GEYL. E.A. - Nederland erfdeel en taak.
R3525: GELDEREN, J. VAN. - Indie, de Sociaal-Democratie en de onlusten op Java.
R7403: GELDEREN, J. VAN EN J.E. STOKVIS. - Praeadviezen over het grondstoffen-vraagstuk, economisch en politiek beschouwd.
M6906: GELDERMALSEN, INGEBORG VAN. - De gelukkige man, verhalen.
H4802: GELDORP, JOSE & RUDI EKKART. - Voor Plakboek en poŽziealbum.
L7194: GELENS, F.M. EN TH.H. VAN DOORN. - Vaktalen Imkers en Riviervissers.
B0681: GELLINGS, PAUL. - De maanden. Gedichten.
R2714: GELMAN TAYLOR, JEAN. - Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in Azie.
K5933: GELRE, HENK VAN. - Henry Miller legende en waarheid.
T5171: DE NIEUWE GEMEENSCHAP. - De Nieuwe Gemeenschap 1e jaargang 1934. Nrs: 1 t/m 12.
T5172: DE NIEUWE GEMEENSCHAP. - De Nieuwe Gemeenschap 2e jaargang 1935. Nrs: 1 t/m 12.
T5173: DE NIEUWE GEMEENSCHAP. - De Nieuwe Gemeenschap 3e jaargang 1936. Nrs: 1 t/m 12.
M8149: GEMERT, M.J.C. VAN. - Toveren met licht? Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar op 28 november 1991.
L5603: GEMSER, BEREND. - De beteekenis der persoonsnamen voor onze kennis van het leven en denken der oude Babyloniers en Assyriers.
A0600: GENDEREN STORT, REINIER VAN. - De grijsaard en de jongeling.
B3618: GENDEREN STORT, R. VAN. - De grijsaard en de jongeling.
B3619: GENDEREN STORT, R. VAN. - De grijsaard en de jongeling.
B3626: GENDEREN STORT, REINIER VAN. - Het goede leven.
T0477: GENDT, E. VAN. - Open Brief aan de Nederlandsche Regeering in zake het toepassen van Slachtmethodes bij Huisdieren.
B6249: GENECHTEN, R. VAN. - Wat willen de Vlamingen?
R9026: GENECHTEN, R. VAN. - Tegen Huizinga. Uit de nevelen van gisteren.
R9027: GENECHTEN, R. VAN. - De wet der verminderende meeropbrengsten.
R9030: GENECHTEN, R. VAN. - Wie zijn de Schuldigen aan Neerlands ondergang?
R9031: GENECHTEN, VAN. - Een beroep op het gezond verstand.
R9032: GENECHTEN, R. VAN. - Een jong Nederland in een jong Europa.
R9038: GENECHTEN, R. VAN. - Der Kapitalismus in den Niederlanden.
R5880: LID VAN DEN DRIEHOEK EN LID VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. - Waarvoor vechten wij? Een woord van bezinning gericht tot de Illegaliteit.
H4260: GENESTET, P.A. DE. - De dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. Twee delen.
H7837: GENESTET, P.A. DE. - Gedichten. Van een inleiding en aantekeningen voorzien door G.A. Brands en R.W. Lieve.
L4245: GENESTET, P.A. DE. - Laatste der Eersten. Verspreide gedichten.
H5511: GENESTET, P.A. DE. - Nagelaten brieven 1829-1861. Verzameld, geannoteerd en ingeleid door C.M. Verkroost.
B5461: GENESTET, P.A. DE. - Eerste gedichten.
B5462: GENESTET, P.A. DE. - Laatste der Eersten. Verspreide gedichten.
R3036: GENESTET, P.A. DE. - De dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. Twee delen in een band.
R7982: GENESTET, P.A. DE. - Complete gedichten. Inleiding en aanteekeningen door H.L. Oort. Met twee portretten.
K1572: GENESTET, P.A. DE. - De dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele.
L4870: GENET, JEAN. - Onze lieve vrouw van de bloemen. Vertaling C.N. Lijsen.
B5073: GENET, JEAN. - Rembrandt. Vertaald en van een nawoord voorzien door Matthijs Bakker.
R6976: HISTORISCH GENOOTSCHAP. - Historische avonden. Bundel uitgegeven door het Historisch Genootschap te Groningen. T.g.v. van zijn tienarig bestaan.
R6440: GENT, JACQUES VAN. - Nicolaas Beets en de titelbeschrijver. Over volledigheid, precisie, structuur, standaardisering en uitwisselbaarheid van bibliografische gegevens in de catalogus.
MK0076: GENZMER, FRITZ. - Umgang mit der schwarzen Kunst.
T9138: NATIONAL GEOGRAPHIC. - National Geographic index 1888-1988.
K3075: GEORGE, STEFAN. - Castrvm Peregrini. Een uitgeverij in het teken van Stefan George.
B7638: GEORGE, STEFAN. - Der Teppich des Lebens und die Lieder von Traum und Tod. Mit einem Vorspiel.
T6401: GEORGE, DAVID LLOYD. - Waarvoor Groot-Brittannie strijdt. Een heldere uiteenzetting van de oorlogs-doeleinden.
T5745: GEORGE, [HENRY]. - Het licht der Nieuwe Wereld. De millionairs, de rijken, de burger-middenstand, de armen bekeken door eenen socialen bril door George.
R6390: GERAETS, FONS. - Boven het maaiveld. 100 portretten van markante Limburgers uit de twintigste eeuw.
H0680: GERARDY, THEO. - Das Papier der Seckelmeisterrechnungen von Freiburg i. Ue. 1402-1465.
K9961: GERARDY, THEO. - Vorschlage zu einer einheitlichen Terminologie, Reproduktion und beschreibung der Wasserzeichen.
R8417: GERBENZOON, P. - Friese rechtstaal en vreemd recht.
H2962: GERBRANDY, P.S. - Indonesia.
B2206: [GOSSAERT] GERBRANDY, P.S. (VOORW.). - In memoriam Prof Dr. F.C. Gerretson.
R9500: GERDES, E. - Christelijke Philanthropie in Nederland. Reisherinneringen van E. Gerdes. Ten voordeele der Weesinrichting te Neerbosch.
L2343: GERDING, H. - Vervaging van grenzen en samenwerking.
T6957: EEN GEREFORMEERDE. - Ds. Wisse en de dienstweigering. Het dienstweigerings-vraagstuk van gereformeerd standpunt bezien.
T6704: GERHARD, J.W. - Over scholen en onderwijs in Nederland en Duitschland.
T6698: GERHARD, J.W. - De volksontwikkeling in Nederland, Duitsland en Zwitserland.
R6116: GERHARD, J.W. - Boek en tijdschrift voor de geestelijke ontwikkeling in Nederland en in het buitenland.
B6503: GERHARD, A.H. - Vrije Gedachte en Moraal. Verboden Radio-rede.
B8141: GERHARD, J.W. - Algemeene Volksschool of Vrije Scholen?
R3400: GERHARD, A.H. - Een sociaal sprookje. Geillustreerd door Alb. Hahn.
Y0132: GERHARD, J.W. - Voor neutrale Vakvereenigingen.
T3283: [COHEN] GERHARD, A.H. - Worden en zijn.
B9981: GERHARD, A.H. - 1 Mei. Het Lentefeest der Arbeiders.
T6315: GERHARDT, IDA. - Buiten schot.
T8566: GERHARDT, IDA. - Buiten schot.
M5101: GERHARDT, CLAUS W. - Beitrage zur Technikgeschichte des Buchwesens. Kleine Schriften 1969-1976.
L5322: GERHARDT, IDA E.A. - Een boek voor altijd/2
K0518: GERHARDT, IDA G.M. - Kwatrijnen in opdracht.
K9191: GERHARDT, IDA. - De Ravenveer.
K0424: GERHARDT, IDA. - De zomen van het licht.
L1548: GERHARDT, IDA. - De zomen van het licht.
L4943: GERHARDT, MIA IRENE. - Essai d'analyse litteraire de la Pastorale dan les litteratures Italienne, Espagnole et Francaise.
H0431: GERHARDT, IDA. - De hovenier.
L6880: GERHARDT, IDA. - Vroege verzen.
L6824: GERHARDT, M.I. - Iets over het gebruik van de eerste persoon in verhalend proza.
B4734: GERHARDT, IDA G.M. - Kwatrijnen in opdracht.
T8136: GERHARDT, IDA G.M. - Het veerhuis. Een bundel van Holland.
T8166: GERHARDT, IDA G.M. - De Slechtvalk.
L7948: GERHARDT, IDA. - Courage! Brieven. Berzorgd door Ben Hosman & Mieke Koenen.
K6805: GERHARDT, MIA I. - Old men of the sea. From Neptunus to Old French luiton: ancestry and character of a water-spirit.
W7914: GERHARDT, IDA. - Twee uur: de klokken antwoordden elkaar.
T8926: GERHARDT, IDA G.M. - Kosmos. Gedichten.
T8924: GERHARDT, IDA. - Weet gehad.. ..en niet gehad. Ida Gerhardt.. ..en A-4.1.
R5148: GERHARDUS, MALY AND DIETFRIED. - Symbolism and Art Nouveau: Sense of Impending Crisis, Refinement of Sensibility, and Life Reborn in Beauty.
M2195: GERITS, A. - Muisstil.
M4502: GERITS, ANTON. - Asielbeleid. Gedichten.
L5962: GERLACH ROYEN, P. - In andermans vaarwater. Een bonte rij in hun doen en laten wat nader beschouwd.
W0690: GERLACH ROYEN, P. - In andermans vaarwater. Een bonte rij in hun doen en laten wat nader beschouwd.
L4840: GERLACH ROYEN, P. - Kernproblemen van de Nederlandse klassifikatie: divergentie van Der en Haar.
K9550: GERLACH ROYEN, P. - Kollewijn spelling en taalwetenschap.
L5520: GERLACH ROYEN, P. - Taal en Maatschappij.
R7483: GERLACH, P. - De verhalen over de dood van Balthasar Gerard.
L6777: GERLACH ROYEN, P. - Intonatie en grammatische funktie in het Nederlands.
B3366: GERLACH, WALTER. - Lexicon van het bijgeloof. Van Abracadabra tot Zwarte kunst
B7168: GERLACH ROYEN, P. - Het kollektieve speelt in het Nederlands zijn eigen rol. Diskongruentie en kollektiviteit.
B2359: GERLACH, EVA. - Daar ligt het.
R6429: GERLINGS, H.TH. - De Zoeker. Uit de rechtss-Praktijk.
L7662: GERLO, ADA. - Daadlooze droomen.
T0482: GERLO, ALOIS. - De onuitgegeven briefwisseling van Marnix van Sint-Aldegonde. The unpublished correspondence of Marnix of Saint Aldegonde.
R3962: GERLO, ALOIS. - Noch hoveling, noch gunsteling. Een levensverhaal.
R1453: GERMAIN, SYLVIE. - De woestijn van de liefde.
B5054: GERNHARDT, ALMUT & ROBERT GERNHARDT. - Mit dir sind wir vier. 29 Bilder und 28 Geschichten.
H8958: GERRARD, NICCI. - De onderstroom. Roman.
T2663: GERRETSON, C. - De Tusschenwateren 1839-1867. Dipolomatieke Documenten verzameld en uitgegeven.
T3158: GERRETSON, C. - Muiterij en Scheuring 1830. Twee delen.
T1518: GERRETSON, C. & P. GEYL. - Briefwisseling Gerretson - Geyl. I: 1911-1928, II: 1929-1934, III: 1935-1940, IV: 1942-1945, V: 1946-1958 [volledig in vijf delen].
B1089: GERRETSON, F.C. EN W.PH. COOLHAAS. - Particuliere Briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken.
T6052: GERRETSON, R. - Koninginnedag. Muzikale Feest Revue (met woorden) voor Harmonium of Piano.
T2779: GERRETSON, F.C. EN P.N. VAN EYCK. - Briefwisseling Gerretson - Van Eyck.
B3197: GERRETSON, C. EN P. GEYL. - Briefwisseling en aanteekeningen van Willem Bentinck, Heer van Rhoon. (tot aan de dood van Willem IV 22 October 1751) hoofdzakelijk naar de bescheiden in het Britisch Museum. Deel I: Tot aan de praeliminairen van Aken (30 april 1748).
B5345: GERRETSON, C. - Verzamelde werken. Zeven delen.
R2981: GERRETSON, F.C. - Geschiedenis der "Koninklijke". Drie delen in vier banden.
T9412: GERRETSON, R. - De Landing van Willem I te Scheveningen. Historische Schets voor Gemengd koor, Harmonium of Piano. 1813-1913.
B8431: GERRETSON, F.C. - History of the Royal Dutch. Four volumes.
R8658: GERRETSON, C. - Verzamelde werken. Deel I: Literatuur.
T2624: GERRITS, LODEWYK. - De Godverzaker.
T5900: GERRITSEN, T.J.C. - Miguel de Unamuno. Een essay.
H5411: GERRITSEN, JOH. EN BAREND DE GOEDE. - Burgers in bezettingstijd. Balans van het laatst der dagen.
L5066: GERRITSEN, TIEMEN J.C. - La Philosophie de Heymans.
L0939: GERRITSEN, W.P. (ED.). - Die wrake van Ragisel. Onderzoekingen over de middelnederlandse bewerkingen van de Vengeance Raguidel, gevolgd door een uitgave van de wrake-teksten.
Y0479: GERRITSEN, T.J.C. - De toekomst en het Humanisme.
T1711: GERRITSEN, A.L. - Vorstelijke Moeders.
R7405: GERRITSZ, J. EN TH. VAN DER WAERDEN. - Handelspolitiek en Nederlandsch Fabrikaat.
K9030: GERSON, H. - Van Geertgen tot Frans Hals. De Nederlandse Schilderkunst deel I. Met 172 foto's.
L2344: GERSSEN, P. - Totale oorlog en totale oorlogsgereedheid.
R7150: TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS. - P. Jansen: Jan Aart de Jonge 1926-1975. J. Giele: De oppositie der volksmannen (1850-1869). F. Gaastra: Werknemers en werkgevers in de Rotterdamse haven 1900-1920. Biografisch woordenboek. J. Frieswijk: Foeke Kamstra J. Kalma: Meindert Rozenga en Sjoerd Siebrens van Veen.
R7151: TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS. - P. van Horsten en D. Rietveld: De Sociaal Democratische Bond. J. Perry: Socialisme in Maastricht 1884-1894. J. Gielen en G. van Oenen: Een antwoord op Klassen en Klassenbewustzijn van Herman A. Diederiks.
B8893: TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS. - Historische tijdschriften.
B7585: TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS. - Thema-nummer: Revolutie en Contrarevolutie.
T2948: TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS. - Peter van Kessel, De Italiaanse geschiedschrijving na 1945. H.W. von der Dunk, Weimar in de nieuwe meerdimensionale benadering. P.B.M. Blaas, Gerretson en Geyl: de doolhof der Grootnederlandse gedachte. H.L. Wesseling, De taaiheid der oude krachten.
R0443: TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS. - P.C. van der Eerden: Het maatschappijbeeld van Jan van Boendale. J. van Gerven: P. van der Eerden en Boendale's maatschappijbeeld. J. de Meere: Standen en klassen in een Noordhollands dorp. M. Campfens en J. Welcker: Derde aanvulling op de voorlopige pseudoniemenlijst.
R0428: TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS. - I.J. van Manen en K. Vermeulen: Het lagere volk van Amsterdam in de strijd tussen patriotten en oranjegezinden 1780-1800. (II). J. Tinbergen: Het loondebat in de jaren dertig Armoede en Kapitalisme in pre-industrieel Europa, een debat. J. de Vries: Armoede en Kapitalisme; een bespreking.
K9588: GESCHIERE, L. - Enkele opmerkingen over de beoefening der Franse syntaxis.
L2195: GESSEL, HAN VAN (ED.). - Bert Vuijsje stijlboek.
H7439: GESSEL, HAN VAN. - Een beeld van een dagblad.
L6217: GESSEL, HAN VAN. - Welig tiert de taal.
L4102: GESSLER, J. - Over den vermeenden invloed van de H. Hildegardis op de Van Eycken en hun meesterwerk. Kantteekeningen van een Limburger bij een Limburgsch boek.
L4697: GESSLER, JAN. - Proeve van een Oudhasseltsch Glossarium.
L6807: GESSLER, JEAN. - La Bibliotheque de l'abbaye de Saint-Laurent a Liege au XIIe et au XIIIe Siecle.
L7921: GESSLER, J. - Jezus' lijden en zijdewonde in woord en beeld verheerlijkt.
T9976: GESSLER, J. - De Vlaamsche Baardheilige Wilgefortis of Ontcommer.
T7050: GESSLER, JAN. (VERZAMELD). - Varia Hasselensia. Schetsen uit Hasselt's verleden.
T0166: GESSLER, J. - Over en om De Mystieke Wijnpers te Aarschot en Elders.
T7053: GESSLER, JAN. - Bibliographie der Algemeene en Limburgsche plaatsnaamkunde.
C1442: GESTEL, MARCEL VAN. - De demon van Amsterdam.
K7612: [ERASMUS] GESTEL, G. VAN. - Desiderius Erasmus van Rotterdam.
B4870: GESTEL, A. VAN. - Het Handelsblad en het mandement der bisschoppen.
T9476: GESTEL, P.H. VAN & C.G. POORT. - Het Nieuwe Sierschrift. No. 1.
B5146: GESTEL, P.H. VAN & G.C.F. VAN DER LAAN. - Het Rondschrift Nr. 3. Methodisch gerangschikte schrijfoefeningen voor inrichtingen van Middelbaar en Lager Onderwijs en zelfonderricht.
T9177: GEUDENS, EDM. - Blijde Inkomst der Aartshertogen Albertus en Isabella te Antwerpen in 1599.
B3715: GEUKEN, H.C. - De hygiene in het schoolleven.
H7718: GEULINCX, ARNOUT. - Van de hoofddeugden. De eerste tuchtverhandeling. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Cornelis Verhoeven.
R7398: GEUNS, A. VAN. - De Provincie, haar Bevolking en haar Bestuur.
R1147: GEURTS, A.J. - In de ban van de band. Enkele notities over boekbanden en boekbinden geillustreerd met voorbeelden uit de Zutphense collecties.
T3110: GEURTS, N. - Het huwelijk bij de Griekse en Romeinse Moralisten.
T1027: GEURTS, P.A.M. E.A. - J.A. Alberdingk Thijm 1820-1889. Erflater van de negentiende eeuw. Een bundel opstellen.
B2027: GEUS, WILLEM DE. - 't Verloren schip.
T0197: GEUS, PETER DE. - Oranje is er weer. Vrijheid Verscheen Vandaag! Voorloopig Verschenen Vrijheidszangen.
R2255: DE (WITTE) GEUS. - De witte Geus, tijdloos schrift voor Mythologie en Ons Daaglijks Brood. Fred P.A. Hoekstra (red.).
K9605: HET GEUSJE. - Het Geusje. Wekelijks verschijnend Blaadje voor alle Vrienden van Kerk, Oranje en Vaderland.
R6772: GEVELERS, ALF. - Eene treurige bladzijde uit Leliendaal's verleden.
R6707: GEVELERS, L. - Lucas Fayd'herbe en de kerk van Leliendael.
H5915: GEVERS, J.K.M. - De hedendaagse dynamische verschijningsvormen van Jan Salie.
L9385: GEVERS, MARIE. - De levenslijn. Vertaling Marie-Claire De Meyer.
R1188: GEVERS, ANNE EN HERMAN TAK (ED.). - Oorlog en vrede.
R6437: GEVERS, LIEVE. - Bewogen Jeugd. Ontstaan en ontwikkeling van de katholieke Vlaamse studentenbeweging (1830-1894).
T7749: GEYER, FLORIAN. - Pruisen's zege.
K8812: GEYERSTAM, GUSTAF AF. - Moeder Lena en haar jongen. Naar het Zweedsch van Gustaf Af Geyerstam door Ph. Wijsman.
L0096: GEYL, P. - Patriotten en N.S.B.ers. Een historische parallel.
L5837: GEYL, P. - De Nederlandse cultuur in de wereld van nu.
L4346: GEYL, P. - Historicus in de tijd.
L5306: GEYL, P. - Nederlands-Belgische betrekkingen.
K1833: GEYL, P. - Reacties. Groen van Pinsterer, Fruin, Multatuli, Busken Huet, Ter Braak, Du Perron, Romein.
L4253: GEYL, P. - Tochten en toernooien.
L7546: GEYL, P. - Napoleon voor en tegen in de Franse geschiedschrijving.
B5992: GEYL, P. - Nederlandse figuren. Twee delen.
R0924: GERRETSON EN GEYL. - Briefwisseling Gerretson - Geyl. Deel I: 1911-1928.
L1325: GEYL, P. - De Patriottenbeweging 1780-1787.
B5991: GEYL, P. - Franse figuren.
T0314: GEYL, P. - Nederland en Belgie. Hun gemeenschappelike geschiedenis en hun onderlinge betrekkingen.
T4948: GEYL, P. - De Amerikaanse Burgeroorlog en het probleem der onvermijdelijkheid.
T0925: GEZELLE, GUIDO. - Liederen, eerdichten et reliqua.
H4132: GEZELLE, GUIDO. - Boomen.
W8162: GEZELLE, GUIDO. - De doolaards in Egypten. Verlucht door E. Jacobs.
K4313: GEZELLE, GUIDO. - Dichtwerken, GelegenheidspoŽzie.
W3980: GEZELLE, GUIDO. - Gedichten.
A0489: GEZELLE, GUIDO. - Gedichten. Bloemlezing samengesteld door J. Aleida Nijland. Met een voorwoord van Caesar Gezelle.
K2482: GEZELLE, GUIDO. - Guido Gezelle herdacht.
K9231: GEZELLE, GUIDO. - Guido Gezelle zijn leven en zijne werken.
K0288: GEZELLE, GUIDO. - Hiawadha's lied.
K6578: GEZELLE, GUIDO. - Kleengedichtjes. Twee delen.
K9182: GEZELLE, GUIDO. - Motto Album.
K3310: GEZELLE, GUIDO. - Proza en Varia. Proza uit 't jaer 30, Politieke verzen, Jeugdverzen, vertalingen, verklarend glossarium.
T0891: GEZELLE, GUIDO - Tijdkrans.
R7484: GEZELLE, GUIDO. - Liederen, eerdichten et reliqua.
L7246: GEZELLE. - Gezellekroniek. Bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap.
B2154: GEZELLE, CAESAR. - Uit 't land en 't leven van Guido Gezelle.
B3930: GEZELLE, GUIDO. - Guido Gezelle zijn leven en zijne werken.
B4746: GEZELLE. - Gezelle Brevier.
B4951: GEZELLE, GUIDO. - Als de ziele luistert. Verzen.
R7389: GEZELLE, GUIDO. - Dichtwerken, GelegenheidspoŽzie. / Proza en Varia. Proza uit 't jaer 30, Politieke verzen, Jeugdverzen, Vertalingen, Verklarend Glossarium.
B9896: GEZELLE, GUIDO. - Kleengedichtjes. Twee deeltjes in een band.
R4161: GEZELLE, GUIDO. - Verzameld dichtwerk deel 3: The song of Hiawatha. Tijdkrans.
R4162: GEZELLE, GUIDO. - Verzameld dichtwerk deel 2: Gedichten, Gezangen en Gebeden & Kleengedichtjes, Liederen, Eerdichten en Reliqua.
R4163: GEZELLE, GUIDO. - Verzameld dichtwerk deel 6: Nagelaten dichtwerk 2
T5709: GEZELLE, GUIDO. - Dichtwerken. Deel I: Dichtoefeningen, Kerkhofblommen - Gedichten, Gezangen en Gebeden, Liederen, Eerdichten et Reliqua, The song of Hiawatha. Deel II: Tijdkrans, Rijmsnoer, Laatste verzen, Verklarend glossarium, Alphabetisch register.
R2182: GEZELLIANA. - Hulde album voor prof. dr. Jan Persyn.
T6290: GHEEL GILDEMEESTER, F. VAN. - Van geslachte tot geslacht. Rede gehouden in tegenwoordigheid van Hare Majesteit de Koningin-Moeder bij de godsdienstoefening ter Inwijding der Regentessekerk te 's-Gravenhage op Zondag den 3den Maart 1901.
K4348: GHEYSELINCK, ROGIER. - De dood van taai geroddel. De snode verzinsels rond Ulenspiegel en de Coster.
L0134: GHIJSEN, H.C.M. - Dapper vrouwenleven. Karakter- en levensbeeld van Betje Wolff en Aagje Deken.
L0833: GHIJSEN, H.C.M. - Betje Wolff in verband met het geestelijk leven van haar tijd. Jeugd- en huwelijksjaren.
T4993: GHIKA, PRINS WLADIMIR. - Jacques Maritain. Een verovering der kristene wijsbegeerte.Geautoriseerde vertaling van J.A. Goris.
B5573: GIANOTTEN, ERNA. - Het gouden licht van Afrika.
H5020: GIBB, H.A.R. - De islam. Een historisch overzicht. Vertaling L.O. Schuman.
H0301: GIBBS, PHILIP. - The pageant of the years. An autobiography.
L5140: GIDE, ANDRE. - Oeuvres Completes. 15 volumes.
K4664: GIDE, ANDRE. - Vrouwenschool waarin opgenomen Robert en Genevieve. Vertaald door Jef Last.
L3370: GIDE, ANDRE. - Vrouwenschool. Robert en Genevieve.
H7694: GIDE, ANDRE. - De terugkeer van den verloren zoon. Vertaling Jef Last.
R6478: GIDE, ANDRE. - Over Duitschland. Vertaald en ingeleid door Max Nord.
B9522: GIDE, ANDRE. - De enge poort. Vertaling A.H. Nijhoff.
L3332: GIDE, ANDRE. - De nieuwe spijzen. [Les nouvelles nourritures]. Met portret van den schrijver. Vertaling Jef Last.
R9746: GIDE, ANDRE. - Terug uit Sowjet-Rusland. Vertaald door E.C.M. Brugmans-Kan en H. Brugmans.
R2011: DE NIEUWE GIDS. - J. Reddingius: Een romantische Jongen. W. Kloos: Verzen. J. de Meester: Geertje. Reyneke van Stuwe: Arm leven. Literaire Kroniek: Helene Swart: Octoberloover. Giza Ritschl: Nieuwe Verzen.
R2016: DE VLAAMSE GIDS. - H. Van Werveke: Een berucht financier uit de 19de eeuw: Langrand-Dumonceau. V. De Ruyter: Tiny Alice. M. Wauters: Nota's voor een portret. F. Herzen: Het net. G. Walgraeve: Lulu van Alban Berg. J. Barthels: In memoriam Dag in, Dag uit. S. Vinkenoog: Tribuun / De mens in de rechtspraak. P. Aerts: Vele malen zon. Kanttekeningen.
R2019: DE VLAAMSE GIDS. - H. Loreis: Synthese van de Nouveau Roman (I). Jaak Fontier: Op-art. Marc Neckebrouck: In memoriam Teirlinck. Klaus Rifbjerg: Liefde (II). Kanttekeningen.
R2564: DE GIDS. - Nederland en Indonesie. D.M.G. Koch: Indonesie was voor ons een vreemd land geworden.
T4244: DE GIDS. - Enno Endt, Herman Gorter en de tachtigers.
T9908: DE JONGE GIDS. - Willem van Oranje-nummer. Het tijdperk van de Hollandsche Burgerlijke Revolutie. Oranje geloofsheld? De Revolutie in de literatuur. Willem de Zwijger als revolutionair politicus. Oranje en onze tijd. Nationalisme en Nationalisme.
R2023: DE VLAAMSE GIDS. - A. Bolckmans: De moderne roman in Zweden. H. Speliers: Ten zuiden van. R. Hannelore: Voyeur. W. Meewis, R. De Neef, R. Roegholt, en B. Wineke: Gedichten. N. Van de Welle: Het surrealisme in de Belgische schilderkunst. C. Jacobi: Oh, what a beautiful morning. R. Van de Velde: Spijtig voor het kind. M. Van Maele: Zes nooduitgangen en een hartslag. Kanttekeningen.
R2014: DE NIEUWE GIDS. - H. v.d. Vaate: Jan de Bruijn. W. Kloos: Verzen. J. de Meester: Geertje. Literaire Kroniek: August Vermeylen: Eerste Bundel, Verzamelde Opstellen.
T5855: DE NIEUWE GIDS. - 54e jaargang januari 1939, 1e aflevering. Werkeloosheid-Nummer.
T9070: DE KATHOLIEKE GIDS. - De Katholieke Gids. Maanschrift voor het Katholieke Nederlandsche Volk. XVI jaargang 1904.
T2240: DE NIEUWE GIDS. - Inhoud: Jac. van Looy: Shakespeare's Macbeth. J. Hora Adema: Aan den Geelkerker Plas. Willem Kloos: Literaire Kroniek. W. Steenhoff: N.a.v. eener tentoonstelling van Toorop. F. Roosdorp: Troost. H.J. Boeken: De hel van Dante in proza vertaald 11-13. Edw. B. Koster: Najaar.
R2020: DE VLAAMSE GIDS. - Hans Van Werveke: Aldous Huxley en de Lage Landen. Rik Onckelinx: Afrika waarheen? Julia Tulkens: Mijn vriend die zoveel wist. Luc Clerinx: Gedicht. W.E. Hegman: Multatuli in het Van Crombrugghe's genootschap te Gent. H. Van Tichelen: Een bekoorlijke gastvrouw. H. Loreis: Synthese van de Nouveau Roman (II). Kanttekeningen.
R2015: DE VLAAMSE GIDS. - In memoriam Marcel Stijns. H. Uyttersprot: Rilke's Weise von Liebe und Tod. Dichtung und Wahrheit. A. Bontridder: J. Dupuis: architekt naar menselijk maatstaf. R. Brulez: Oude en nieuwe kritiek of Het omgekeerde kopje van juffrouw Baker. R. Verbeeck: Gedichten. R. Hannelore: Monstra(ns). S. Pauw: Universitaire expansie. P. Aerts: Na de bom. Kanttekeningen.
K9759: DE GIDS. - Honderdste jaargang 1837-1936. December 1936 no. 12.
W5025: DE GIDS. - Tachtigste jaargang: 1 mei 1916.
H6821: DE NIEUWE GIDS. - 35e jaargang 1920. 2e half jaar.
H6818: DE NIEUWE GIDS. - 36e jaargang 1921. 1e half jaar.
H6822: DE NIEUWE GIDS. - 36e jaargang 1921. 2e half jaar.
L8348: DE GIDS. - De Gids. Tienjarig register 1917 - 1926.
T5728: DE NIEUWE GIDS. - Pieter van der Meer: De Vrijdenker. J. de Meester: Een ongeluk. G. van Hulzen: Van de zelfkant der samenleving. P.H. van Moerkerken: Verzen. W. Kloos: Literaire kroniek.
R2561: DE GIDS. - M. Gijsen: Kaddisj voor Sam Cohn. L. Vroman, J. Greshoff, E. v. Lokhorst, H. Warren: Marnix Gijsen zestig jaar. A. van Duinkerken: Frans de Wilde. W. Debrock: Belgisch-Nederlandse toenaderingsmogelijkheden op onderwijsgebied.
T9374: DE NIEUWE GIDS. - 32e jaargang 1917. 1e half jaar. nrs. 1 t/m 6.
B7822: DE GIDS. - Themanummer: Miguel de Unamundo strijd en twijfel.
R2546: DE GIDS. - We praten polemisch. Harry Mulisch vijfentwintig jaar Gids-redacteur.
R2006: DE NIEUWE GIDS. - Verster: Modelletje. De Boer: Dramatische problemen. Middelhoven: Tentoonstelling van platen ter wandversiering. Reddingius: Gedichten. Van Maanen: Nicotera. Boeken: De dichters bij Ferrero. Ritschl: Verzen. v.d. Mandere: Tweede vredesconferentie. Buurman: Weerzien en Van Lijders. Kloos: Gedichten van H. Koldewijn. Sprookjes door H. Koldewijn. In memoriam.
R2560: DE GIDS. - L. Vroman, M. v.d. Plas, Willem Brandt: Gedichten. D.A.M. Binnendijk: Openbaarmaking van brieven. D. Voerman: Verificatie van Gravioni. A. Kossmann: Het rozenfeest van Heinrich von Kleist. A. van Duinkerken: De gijzelaar Piet Geyl.
R2547: DE GIDS. - A. de Swaan: De rol van het Nederlands in het Europese talenstelsel. H. de Lange: De strategie van de milieu-oorlog. Het lot van de Nederlandse literatuur in andere talen.
T5397: [PROVO] DE GIDS. - De Gids. 129e Jrg. nr. 1 1966.
T3451: DE GIDS. - De gids. Tienjarig register 1907 - 1916.
R2009: DE NIEUWE GIDS. - Bolland: Spreuken en Over de Natuur. Schepers: De letterkundige en de school. Steynen: Sentimenteele geschiedenissen. Teirlinck: Mijnheer Serjanszoon en de dood van Ieperen. de Boer: Het Hamlet-probleem. de Meester: Iets over nevrose in letteren. Reyneke van Stuwe: David. Kloos: Verzen. Mijnssen: De schoone kunst.
R2549: DE GIDS. - De Gids & de Letteren. Hans Andreus, F. Bordewijk, S. Vestdijk, Hella Haasse, Vladimir Nabokov, Ingeborg Bachmann.
R2550: DE GIDS. - Anton van Duinkerken: Dit wonder bijzonder gedenken toch. Theun de Vries: Achttien gedichten van Toe Foe. A. Roland Holst: Waarmee ik dan maar zeggen wil. W. van Elden: Gaspara Stampa. B.A. van Groningen: Vier briefjes van keizer Julianus den Afvallige. Jan F. de Zanger: Erik Stinus, de dichter in de tent. R. Pieters: Het geluk is goedkoop. Piet Calis: Kroniek van de poŽzie.
R2558: DE GIDS. - B. Voeten, M. Mok, H. v.d. Bergh, L.Th. Lehmann: Gedichten. H.M. van Randwijk: De doden en de levenden. L. Vroman: Maar ver weg: feestgeluiden. M. Verjans: Aspecten van het Wilhelmus. A. van Duinkerken: Vrijdag 27 april 1894.
R2008: DE NIEUWE GIDS. - Verreijn: De Ahasverieden. Erens: Een sprookje. Kloos: E.J. Potgieter. de Boer: Warenar's eerherstel. Simons: Aanteekeningen over volkskracht. v. Genderen Stort: Het tooneelspel John Gabriel Borkman. Vollgraff: De oudste godsdienst in Griekenland. Schurmann: Verzen. Reyneke v. Stuwe: Slaap, droom en dood. v.d. Oever: De watermeulen van Deurne. Plasschaert: Schilderkunst. Ritschl: Gedichten. Kloos: Literaire kroniek. de Hartog: Over Bolland en de muziek.
T3525: DE NIEUWE GIDS. - 32e jaargang 1917. 2e half jaar. nrs: 7 t/m 12.
K3785: DE GIDS. - In memoriam Gerrit Achterberg 1905-1962.
R2010: DE NIEUWE GIDS. - H.J. Boeken: Is Homerus een onzedelijk dichter? W. Kloos: Verzen. Reyneke van Stuwe: Arm leven. J. Reddingius: Verzen. Literaire Kroniek: Correspondence de George Sand et d'Alfred de Musset. Minnebrieven van een Portugeesche Non, vertaald door van Schendel.
R2018: DE VLAAMSE GIDS. - Klaus Rifbjerg: Liefde I. M. Rutten: Dichtkunst is spraakkunst. Ludwig Alene: Tribune: Gedichten. Frans Depeuter: De waarheid. Piet Vandeloo: Gedichten. Kanttekeningen.
T3514: DE NIEUWE GIDS. - 19e jaargang 1903-1904. ( Nieuwe Reeks 9e jaargang). Redactie Willem Kloos, J. de Meester en Jeanne Reyneke van Stuwe.
R2007: DE NIEUWE GIDS. - v.d. Woestijne: De maanden van zomer en herfst. Carbin: Smeulend vuur. Boeken: Uit Engeland. Steynen: Sentimenteele geschiedenissen. v. Genderen Stort: De oorsprong der napoleontische legende. Plasschaert: Eenzaamheid, Schemering, Zwanen en Kermis. de Meester: Iets over nevrose in letteren. Meresco: Gesprekken. Verschoren: Vlaamsche kermis. Kloos: Literaire kroniek.
T2846: DE NIEUWE GIDS. - J.J. Griss: Hooft en zijn Warenar. F. Grandezza: Een eerste indruk. P.N. van Eijck: Odusseus en Kalupso. A. Verreijn: Lentetij. J. Reddingius: Vers in proza. P. van Assche: De eenzamen. Georges Mijlt: Verzen. Willem Kloos: Literaire kroniek.
T2847: DE NIEUWE GIDS. - Bolland: Spreuken. Over geschiedenis der wijsbegeerte. C. Veth: Van Hogarth tot Beardsley. F. Mijnssen: De Hamlet voordracht van Eduard Verkade. J. Goedkoop-de Jongh: Het licht in september. E. Vas Nunes: Bolland en de muziek. J. van Looy: Verzen. Passchaertz: Verzen. Schilderkunst. J. Steynen: Sentimenteele geschiedenis. W. Kloos: Verzen. J. de Meester: Iets over nevrose in letteren. Twee boekbesprekingen. W. Kloos: Literaire Kroniek.
T3450: DE GIDS. - Register op de Veertig Eerste Jaargangen van De Gids 1837-1876.
Y0412: DE NIEUWE GIDS. - 35e jaargang 1920. 1e half jaar. No. 1-6
M6783: DE GIDS. - Ed Hoornik 9 maart 1910 - 1 maart 1970.
T2954: DE NIEUWE GIDS. - Bolland, Boutens, Emants, Boeken, De Boer, Simons, De Meester, Reyneke van Stuwe, W. Kloos: Literaire Kroniek.
T2953: DE NIEUWE GIDS: - Bolland, Van Campen, De Haan, Plasschaert, Koster, Van Genderen Stort, Reijneke van Stuwe, W. Kloos: Literaire Kroniek.
R8106: DE GIDS. - De Gids. Jubileumjaargang 1837-1987. Hondervijftigste jaargang nr. 9/10, november 1987.
T3497: DE VLAAMSE GIDS. - De Vlaamse Gids. Algemeen Maandschrift. 40ste jaargang 1956.
R6395: GIEBELS, LUDY. - De Zionistische Beweging in Nederland 1899-1941.
L1374: GIEBELS, LUDY (ED.). - Jacob Israel de Haan. Correspondent in Palestina 1919 -1924.
R6445: GIELE, JACQUES & GER HARMSEN. E.A. (RED.). - Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1978.
Y0047: GIELE, JACQUES & GER HARMSEN. E.A. (RED.). - Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1976.
R5068: GIELE, JACQUES. - Arbeidersleven in Nederland 1850-1914.
B4730: GIELE, JACQUES & GER HARMSEN. E.A. (RED.). - Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1977.
T5143: GIELE, JACQUES & GER HARMSEN. E.A. (RED.). - Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1979.
T3122: GIELE, JACQUES J. - De eerste internationale in Nederland. Een onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse arbeidersbeweging van 1868 tot 1876.
M3868: GIELEN, JOS J. - De dichter Verwey. Bijdrage tot het verstaan van zijn poŽzie.
K9624: GIELEN, A.B.H. (ED.). - Jaarlijksche boekenschouw 1920-1921. Tweede jaargang.
M4286: GIELEN, JOS J. - De dichter Verwey. Bijdrage tot het verstaan van zijn poŽzie.
B3209: GIELEN, FRANKA. - Vrouwen over de man.
K9625: GIELEN, A.B.H. (ED.). - Jaarlijksche boekenschouw 1923. Vierde jaargang.
R2605: GIELEN, A.B.H. (ED.). - Jaarlijksche boekenschouw 1919-1920. Eerste jaargang.
T3548: GIELEN, A.B.H. (RED.). - Standaard Catalogus van het R.K. Centraal Bureau voor Lectuur Amsterdam, Eerste Supplement.
R2947: GIELEN, A.B.H. (ED.). - Jaarlijksche boekenschouw 1922. Derde jaargang.
R2948: GIELEN, A.B.H. (ED.). - Jaarlijksche boekenschouw 1932. Dertiende jaargang.
R5903: GIELEN, JOS J. E.A. - P.C. Hooft: dichter, dramaturg, geschiedschrijver en magistraat. Vijf redevoeringen gehouden op 20 en 21 Mei 1947 bij de herdenking van zijn sterfdag 21 Mei 1647.
R2202: GIELEN, JOS / TOINE KOOPS / C. LAEVEN / G. VELDERS. - Massaliteratuur. Een onderzoek naar de schriftroman Saskia. Roman rond moeder en kind. Twee delen.
K6523: GIER, JACOB DE. - Stichtelijke en onstichtelijke experimenten. Een onderzoek naar Geerten Gossaerts dichterlijke ontwikkeling en de samenstelling van zijn poŽziebundel.
K2357: GIESEN, MATTHIAS. - Het nieuwe belastingstelsel in cartoons.
R4235: GIESEN, J. - Religieus anarcho-communisme.
T5712: LETTERPROEF BAUERSCHE GIESSEREI. - Folio schmal mager - schmal halbfett.
L6674: GIEZEN, ALBERT M. VAN DER. - De eerste fase van de schoolstrijd in Nederland (1795 - 1806).
R8334: GIFFEN, A.E. VAN EN W. GLASBERGEN. - Thermen en Castella te Heerlen-Coriovallum.
R4710: GIJN, ANT. VAN. - Wat zal de Naaste Tijd Brengen?
B0118: GIJSELS, HUGO. - Het Vlaams Blok.
R2675: GIJSEN, MARNIX. - Helena op Ithaka. Een opera zonder muziek in drie bedrijven.
R2511: GIJSEN, MARNIX. - De man van overmorgen.
R2480: GIJSEN, MARNIX. - De oudste zoon.
K8625: GIJSEN, MARNIX & KAREL JONCKHEERE. - Breviarium der Vlaamse Lyriek.
K2772: GIJSEN, MARNIX. - Breviarium der Vlaamsche lyriek.
C0408: GIJSEN, MARNIX. - De diaspora. Novellen.
H2604: GIJSEN, MARNIX. - De kat in den boom.
M4740: GIJSEN, MARNIX. - De literatuur in Zuid-Nederland sedert 1830.
K8521: GIJSEN, MARNIX. - De man van overmorgen.
C0265: GIJSEN, MARNIX. - De parel der diplomatie, een divertimento.
L2904: GIJSEN, MARNIX. - De school van Fontainebleau.
P1533: GIJSEN, MARNIX. - De vleespotten van Egypte. Een sotternij.
W9096: GIJSEN, MARNIX. - De vleespotten van Egypte. Een sotternij.
P0819: GIJSEN, MARNIX. - Er gebeurt nooit iets.
H1082: GIJSEN, MARNIX. - Harmagedon. Een kroniek van recente jaren.
C0227: GIJSEN, MARNIX. - Het boek van Joachim van Babylon.
K3570: GIJSEN, MARNIX. - Het boek van Joachim van Babylon.
H4458: GIJSEN, MARNIX. - Het boek van Kalina. Met tekeningen van Maria Theresia Evers.
K3169: GIJSEN, MARNIX. - Het gordijn zakt... (berichten 1978-1980).
L5517: GIJSEN, MARNIX. - Het paard Ugo. Kroniek uit een beloken tijd 10 mei 1940 - 7 december 1941.
H3720: GIJSEN, MARNIX. - Karel Jonckheere.
H1551: GIJSEN, MARNIX. - Lucinda en de lotoseter.
M0196: GIJSEN, MARNIX. - Lucinda en de lotoseter.
H6688: GIJSEN, MARNIX. - Marie Gevers.
K4975: GIJSEN, MARNIX. - Mijn vriend, de moordenaar en De boom van goed en kwaad. Met aantekeningen door Paul de Wispelaere.
C1262: GIJSEN, MARNIX. - Peripatetisch onderricht. Nieuwe kroniek der poŽzie.
K3680: GIJSEN, MARNIX. - Telemachus in het dorp. Een verhaal zonder wind of wolken.
H4045: GIJSEN, MARNIX. - Telemachus in het dorp. Een verhaal zonder wind of wolken.
L3729: GIJSEN, MARNIX. - Telemachus in het dorp. Een verhaal zonder wind of wolken.
M7481: GIJSEN, MARNIX. - The house by the leaning tree. Een suite van archaische gedichten. Illustraties Inel de Vriendt.
K4940: GIJSEN, MARNIX. - The house by the leaning tree. Een suite van archaische gedichten. Illustraties Inel de Vriendt.
H2218: GIJSEN, MARNIX. - Van een kat die te veel pretentie had. Geillustreerd door Maria Segers.
K4107: GIJSEN, MARNIX. - Zelfportret, gevleid, natuurlijk.
K4699: GIJSEN, MARNIX. - Zelfportret, gevleid, natuurlijk.
H1193: GIJSEN, MARNIX. - Marie-ama van Antwerpen.
L9585: GIJSEN, MARNIX. - Uit het Brussels getto. (berichten 1975-1977).
L9586: GIJSEN, MARNIX. - Terug van weggeweest. Gedachten, meningen, mijmeringen, commentaren en vele andere dingen ter overweging.
B2197: GIJSEN, MARNIX. - Liever heimwee dan Holland. Some scholarly comments on the saying of the Dutch poet Leo Vroman.
B6789: GIJSEN, MARNIX. - Ontdek Amerika.
H2001: GIJSEN, MARNIX. [=JOANNES ALPHONSIUS ALBERTUS GORIS]. - Het huis, verzen waarin is opgenomen de vierde druk van De lof-litanie van Sint Franciscus van Assisi.
B7827: GIJSEN, MARNIX. - Lucinda en de lotoseter.
R2482: GIJSEN, MARNIX. - Ter wille van Leentje.
T0684: GIJSEN, MARNIX. - Ons Volkskarakter. Een poging tot inzicht.
B6689: GIJSEN, MARNIX. - Odusseus achterna. Reisnotas uit Griekenland.
H9440: GIJSEN, MARNIX. - Voor Marnix Gijsen.
W0446: GIJSEN, MARNIX. - Wat de dag meebrengt... Bladen uit een dagboek.
T7444: GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIA FREDERIKA. - Wijkplaatsen voor vervolgden. Asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16de- tot eind 18de- eeuw.
R6353: GIJZEL, B.H. V.D. - St. Michielgestel. Herinneringen uit het Gijzelaarsleven.
L0920: GILBERT, DAVID. - Onder normalen. Vertaling Dirk-Jan Arensman.
R4147: GILBERT, ELIZABETH. - Eten, bidden, beminnen. De zoektocht van een vrouw in ItaliŽ, India en IndonesiŽ. Vertaling Martine Jellema.
B7621: GILES, MAGGI. - The Perfect Planet.
T1816: GILL, ERIC. - Over typografie.
H7890: GILL, BOB & JOHN LEWIS. - Illustration: aspects and directions.
H9092: GILL, ERIC. - A holy tradition of working. Passages from the writings of Eric Gill. Introductory essay by Brian Keeble. Foreword by Walter Shewring.
M0176: GILL, ERIC. - Autobiography.
H9038: GILL, ERIC. - Essays. "Last essays" and "In a strange land". Introduction by Mary Gill.
M6497: GILL, ERIC. - Letters of Eric Gill. Edited by Walter Shewring.
H9341: GILL, ERIC. - Strict Delight. The Life and Work of Eric Gill 1882-1940.
B0746: GILL, ERIC. - Een verhandeling over typografie.
M6498: GILL, ERIC. - The engraved work of Eric Gill.
T3842: GILL, K. E.A. - Meubelstoffering. Verslag van de Textieldag op 15 april 1993, Museon te 's-Gravenhage.
B6125: GILLAM, STANLEY. - The Divinity School and Duke Humfrey's Library at Oxford.
K2631: GILLET, LOUIS. - Jan Greshoff.
R6836: GILLET, LEON. - De ware geschiedenis van een die ontkwam aan de fusillade by den muur van Tschoffen, Leopoldstraat, Dinant den 23en Augustus 1914.
T6980: GILLET, LEON. - De ware geschiedenis van een die ontkwam aan het geweervuur bij den muur van Tschoffen, Leopoldstraat, Dinant den 23e Augustus 1914.
R8136: GILLET, LOUIS. - Jan Greshoff. Zijn poŽzie en Poetiek.
Y0180: GILLIAMS, MAURICE. - Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer.
K5037: GILLIAMS, MAURICE. - De man voor het venster. Aanteekeningen.
K4652: GILLIAMS, MAURICE. - Emmanuel de Bom 1868-1953.
L1897: GILLIAMS, MAURICE. - Het verleden van Columbus. Gedichten.
K6023: GILLIAMS, MAURICE. - Oefentocht in het luchtledige.
L5436: GILLIAMS, MAURICE. - Zwanen en zoutsteen. Oefentocht in het luchtledige Libera Nos, Domine.
H4089: GILLIAMS, MAURICE. - Gregoria of een huwelijk op Elseneur. Esoterische memorabilia 1938 [1982].
L7344: GILLIAMS, MAURICE. - Oefentocht in het luchtledige.
R9051: GILLIAMS, MAURICE. - Oefentocht in het luchtledige.
R4533: GILLIAMS, MAURICE. - Twee oefeningen. Meneer Alberic en In memoriam.
T8628: GILLIAMS, MAURICE. - Elias of het gevecht met de nachtegalen.
R1683: GILLIAMS, MAURICE. - Dankwoord bij de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren, 't Amsterdam op 4 oktober 1980, uitgesproken door Maurice Gilliams.
R8140: GILLIAMS, MAURICE. - Het werk der leerjaren: Het Verlangen; Acht Dagboekbladen; Zeven Gedichten.
R5139: GILMAN, RICHARD. - Decadentie. De merkwaardige geschiedenis van een etiket. Vertaling en nawoord van Joyce & Co.
L6630: GILMONT, MARTINE & NATHALIE GRUNHARD. (ED.). - Roger Avermaete. Preface de Desire Denuit.
W5642: GILMOUR, PAT. (ED.). - Lasting impressions. Lithography as Art.
R7800: GILS, GUST. - Ziehier een dame.
K4638: GILS, GUST. - Berichten om bestwil gevolgd door Finimeuble.
L3722: GILS, GUST. - Berichten om bestwil gevolgd door Finimeuble. Met een nawoord van Yves T'Sjoen.
L1330: GILS, P.J.M. VAN. - Eenige opmerkingen over de middeleeuwsche boekenlijst der Abdij Rolduc.
R6607: GILSE, P.H.G. VAN / E. LAQUEUR / A.J. STEENHAUER / L.K. WOLFF. - De cocaine en hare vervangmiddelen als oppervlakte-anaesthetica.
T6928: GILTAY, H. - Ekonomie en oorlogsdrift.
B3436: GILTAY VETH, D. - Grafisch werk van Maarten de Jong Jr.
T0224: GIMBERG, J. - Het Armwezen te Zutphen.
L5709: GIMBRERE, E.G.J. - De strijd om het contractueele karakter der N.V.
R6945: GIMMICK. - Gimmick: Januari nr. 3 [numbered as Vol1, no. 1]. 1971.
H5017: GIMPEL, CORN. J. - Amsterdam oud en nieuw. Stemmingen en studies. Geillustreerd naar teekeningen van H.Heuff en met reproducties van oude teekeningen en schilderijen.
L4790: GINEVRA WEIDENBACH, HELGA. - Bilder und Zeichnungen 1981 bis April 1983.
L4227: GINNEKEN, JAC VAN. - De taalschat van het Limburgsche leven van Jesus.
K2318: GINNEKEN, JAC VAN. - Publicaties der afdeeling Nederlandsch van het Instituut Nieuwe Letteren aan de Nijmeegsche Universiteit. Eerste en tweede deel.
L5513: GINNEKEN, JAC. VAN. - De geschiedenis der Middelnederlandsche Letterkunde in het licht der ethnologische literatuur-wetenschap.
L5422: GINNEKEN, JAC. VAN. - De oorzaken der taal veranderingen.
L0165: GINNEKEN, JAC. VAN. - Nederlandsche dialectstudie.
L4753: GINNEKEN, JACQUES VAN. - Contribution a la grammaire comparee des langues du Caucase.
L7308: GINNEKEN, JAC. VAN. (ED.). - Trois textes pre-Kempistes du premier livre de l'Imitation. A l'occasion de l'anniversaire sexcentenaire de Gerard Groote 1340 - 1940.
L7680: GINNEKEN, JAC VAN. - Op zoek naar den oudsten tekst en den waren schrijver van het eerste boek der Navolging van Christus. Tekstvergelijkende Spoor-naspeuringen.
B6745: GINNEKEN, J. VAN. - De erfelijkheid der klankwetten.
B7389: GINNEKEN, JAC. VAN. - Taalkundige afdwalingen.
L2890: GINNEKEN, LILY VAN. - De woorden, de dingen, de beelden.
B8451: GINNEKEN, JAC VAN. - Publicaties der afdeeling Nederlandsch van het Instituut Nieuwe Letteren aan de Nijmeegsche Universiteit. Eerste deel.
T4061: GINSBURG, MADELEINE. - The illustrated history of textiles.
K4693: GINZBURG, NATALIA. - De stemmen van de avond. Vertaald J.H. Klinkert.
M5807: GINZBURG, NATALIA. - Valentino, een novelle. Vertaling J.H. Klinkert.
R4144: GIORDANO, PAOLO. - De eenzaamheid van priemgetallen. Vertaling Mieke Geuzebroek en Pietha de Voogd.
K3918: GIPHART, RONALD. - Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid. Persoonlijke kroniek 2001.
T7646: GIRAN, ETIENNE. - De Godsdienstige Waarheid en de Moderne Christenen. / La Verite religieuse et les Chretiens Modernes.
K6627: GIRAUDOUX, JEAN. - De amoureuze vergissing.
K5868: GIRAUDOUX, JEAN. - De amoureuze vergissing. Vertaling Victor E. van Vriesland.
M7524: GIRAUDOUX, JEAN. - De engel van het kwaad. Vertaling Max Nord.
H9437: GIRODIAS, MAURICE (ED.). - The Olympia Reader. Selections from the Traveller's Companion Series. Illustrated by Norman Rubington.
R4065: GITTER, LEAH EN SIEG. - Rosj Hasjanah en Jom Kippoer.
T4568: GIUNTOLI, FTEFANO. - Kunst en Geschiedenis van Pompeji.
R9164: GJEMS SELMER, AGOT. - Een bloemensprookje. Over het ontstaan van het leven een vervolg op: Een doktersfamilie in het hooge noorden.
T3000: GLAESER, ERNST UND F.C. WEISKOPF. - Der Staat ohne Arbeitslose. Drei Jahre "FŁnfjahresplan". 265 Abbildungen. Mit einem Nachwort von Alfred Kurella.
M0183: GLAISTER, GEOFFREY ASHALL. - Glossary of the book.
W0488: GLAISTER, GEOFFREY ASHALL. - Glossary of the book. Terms used in paper-making, printing, bookbinding and publishing, with notes on illuminated manuscripts, bibliophiles,
T0136: GLAS, FRANK DE. - Nieuwe lezers voor het goede boek. De Wereldbibliotheek en Ontwikkeling / De Arbeiderspers voor 1940.
L8316: GLASIUS, B. - Vijftig jaren geleden. 1813 - 1863.
H5686: GLASTRA VAN LOON, KAREL. - De passievrucht.
K2062: GLASTRA VAN LOON, KAREL. - Vannacht is de wereld gek geworden.
H3678: GLASTRA VAN LOON, KAREL. - Lisa's adem.
L2400: GLASTRA VAN LOON, KAREL. - Lisa's adem.
B1495: GLASTRA VAN LOON, KAREL. - Lisa's adem.
W5139: GLATZ, J.F. - Drukkunst in postzegels.
R9521: GLATZ, J. - Merkwaardige reizen in en door vreemde werelddeelen, ingerigt naar de vatbaarheid der jeugd. Naar het Hoogduitsch. Eerste deel.
R9519: GLATZ, JACOB. - Minona, of aangename verhalen voor jonge meisjes.
L1945: GLAUBINGER, JANE. - Paper now. Bent, Molded and Manipulated. Foreword by Evan H. Turner.
R7691: GLAUCOMASTIX, JUVENALIS. [=J. GUEPIN]. - Datheeniana, of Ophelderingen en aanmerkingen over de vermaarde psalmberijminge van Petrus Dathenus; uit oude en geloofwaardige gedenkstukken, echte handschriften en onderscheidene leezingen der beroemdste geleerden verzaamelt; met de nodige bijvoegzels, en een lofzang, alles ter verdediging van dien uitmuntenden Dichter uitgegeeven.
R8330: GLAVIMANS, A. - Doeve, zestig reproducties van zijn werk. Ingeleid door....
K5893: GLAVIMANS, A. - Jo Spier. Teekenaar.
R8515: GLAVIMANS, A. - Jo Spier, Pennevruchten.
T4066: GLEICHMAN, J.G. - Opmerkingen over den Politieken toestand van het oogenblik.
B2248: GLERUM, JAN PIETER. - Antiek.
R3992: GLEZ, MONTERO. - Als de nacht dwingt. Vertaling Adri Boon.
T3318: GLIENKE, FRANZ. - In dienst van GPU en Gestapo.
R8508: GLIMMERVEEN, D.J. - Geschiedkundig verslag van de meestbekende, buitengewoon hooge watervloeden doorbraken en overstroomingen welke Noord- en Zuid-Nederland van de vroegste tijden tot heden hebben geteisterd.
B7464: GLOCKNER, ERNST. - Begegnung mit Stefan George. Auszuge aus Briefen und Tagebuchern 1913-1934.
T2186: GNIELKA, THOMAS. - Falschspiel mit der Vergangenheit.
T2723: GNJEW. - De stormvogel der revolutie. Mededeelingen van een ooggetuige over de "Aderlating" op 22 januari 1905 te St. Petersburg.
R6468: GOBBERS, WALTER. - Vierde colloquium: Pieter Frans van Kerckhoven 1818-1857.
T7620: GOBEL, J.S. EN A.J.C. SNIJDERS. - Spiritisme.
B0424: GOBITS, YVONNE. E.A. - Een voetstuk van water. Gedichten.
T0659: GOBIUS, TINE. - De wonderlijke familie. Een verhaal voor kinderen van 6-9 jaar.
R1127: GODEE MOLSBERGEN, E.C. - Jan van Riebeeck en zijn tijd. Een stuk zeventiende-eeuws Oost-Indie.
R9140: GODEFROY, J. - Het penteekenen. Een geillustreerde inleiding tot de techniek van het teekenen in zwart en wit.
B8016: GODEFROY, J.G. - Het methodisch ontwerpen van Vlak-Ornament.
T1723: GODEFROY, J. - Beknopt overzicht van de meubelstijlen.
K1289: GODELAINE, C. - Het Vlaamsche Volkstooneel.
T4872: GODERIE, JAN. - De berechting van Oorlogsmisdadigers. Een karakterschets uit het proces te Lueneburg.
P1956: GODFREY, RICHARD T. - Printmaking in Britain. A general history from its beginnings to the present day.
T1129: GODSCHALK, L.A.F. - Ontijdig schip-verlaten.
W7910: GODTHELP, H. / A.F. MIRANDE. - Het Dietse lied van de middeleeuwen. Een Keur verzameld en gerangschikt en van een inleiding en aantekeningen voorzien door...
B9033: GOEDBLOED, J.W. - Landverschaffing aan landarbeiders.
W6912: GOEDE, BAREND DE (BIJEENGEBRACHT). - Kort dag. Keuze uit de poŽzie van jonggestorven dichters sinds 1880.
K7925: GOEDE, BAREND DE. - Willem Paap, het paard van Troje.
B0930: GOEDE, BAREND DE. - Het beheer in het waterstaatsrecht.
R3213: GOEDE, B. DE. - Aan de hand van de grondwet.
K9202: GOEDE, BAREND DE. - Willem Paap, het paard van Troje.
R4363: GOEDEGEBUURE, JAAP. - Nederlandse literatuur 1960-1988.
B4072: GOEDEGEBUURE, J.L. - Romantische tradities in literatuur en literatuurwetenschap.
B6830: GOEDEGEBUURE, JAAP. - Op zoek naar een bezield verband. De literaire en maatschappelijke opvattingen van H. Marsman in de context van zijn tijd. Twee delen.
R0785: GOEDEGEBUURE, JAAP. (RED.). - Een klievende roman. Over Opwaaiende zomerjurken van Oek de Jong. Essays van Maria Vlaar, Jaap Goedegebuure, Erwin Mortier, Annie van den Oever en Bart Vervaeck. Interview van Willem Jan Otten.
B3329: GOEDEMANS, A.J.M. & G. PUCHINGER. - Gerretson de Strijdbare. Veertig artikelen over actuele onderwerpen.
R1485: GOEDEWAAGEN, T. - Summa Contra Metaphysicos. Einfuhrung zum System der Philosophie.
T1459: GOEDEWAAGEN, T. - Het spectrum der philosophie in de twintigste eeuw.
T2181: GOEDEWAAGEN, D.A. - Over het leven en streven van de eerste pijpmakers in Gouda.
T4552: GOEDEWAAGEN, D.A. - Over het leven en streven van de eerste Pijpmakers in Gouda.
R9596: GOEDEWAAGEN, T. - De Nederlandsche Kultuur in Europa. Radiorede op 6 september 1942 bij de opening van het winterprogramma.
T0392: GOEDHART, H.A. (ED.). - De Pers in Nederland. Onder auspicien van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Met een inleidend woord van Max Blokzijl.
T1405: GOEDHART, G.J.D.C. - Het vijfde Internationaal Cooperatief Congres te Manchester.
R8395: GOEDHART, G.J.D.C. / CHARLES GIDE. - De Cooperatieve Verbruiksvereeniging. Bewerkt door....
T9791: GOEDHART, G.J.D.C. - J.C. van Marken.
T3421: GOEDHART, H.A. (ED.). - De Pers in Nederland. Onder auspicien van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Met een inleidend woord van Max Blokzijl.
L4373: GOEKEN, PAUL. - De Orde.
L6541: GOEKEN, PAUL. - Camouflage.
R0623: GOEMAERE, PIERRE. - Een dag bij den koning der Belgen.
K6561: GOEMAN, A. - Remmingen en storingen in de ontwikkeling van de kinderspraak.
R8383: GOENS, RIJKLOF MICHAEL VAN. - Politiek vertoog over het waar sistema van de stad van Amsterdam, met relatie tot de algemeene belangens der Republiek, zo als hetzelve uit 's lands historien kan worden opgemaakt. Benevens consideratien over den tegenwoordigen oorlog en het voorgevallene in de jaaren 1777-1780. Mitsgaders, deductie over de geheime onderhandelingen tusschen den heer Van Berckel, en de Engelsche colonien in America, en het tractaat met dezelve geslooten te Aken 4 sept. 1778. Uit de papieren van een regent van eene voornaame stad, in eene der land-provintien.
Y0169: GOES, F. VAN DER / R.J.W. RUDOLPH. - Marx of Christus. Verslag van het openbaar debat, gehouden op donderdag 22 maart 1906, tussen de heeren F. van der Goes, Privaat Docent aan de Gemeente Universiteit te Amsterdam en R.J.W. Rudolph, Geref. Predikant te Leiden.
T7477: GOES, F. VAN DER. - De Arbeidskracht.
R3030: GOES, FRANK VAN DER. - Verkooping Bibliotheek van wijlen Frank van der Goes benevens enkele bijvoegingen.
K5571: GOES, F. VAN DER. - Litteraire herinneringen. Uit den Nieuw-Gids-Tijd.
L3309: GOES, F. VAN DER. - Luimig proza. Charles Lamb, Thackeray, Leigh Hunt, Villiers de l'Isle Adam. Verz. en vert.
Y0374: GOES, F. VAN DER / H. GORTER / J. SAKS / H. ROLAND HOLST. - De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 5de Jaargang 1900/1901.
K6512: GOES, F. VAN DER. - Verzamelde opstellen. Eerste bundel. Inhoud: Een Vrouwetijdschrift, Geschiedenis, Socialistische Aesthetiek, Malthusianisme, M.W.F. Treub, J.C. van Marken, J. de Koo.
T0805: GOES VAN NATERS, M. VAN DER. - Ferdinand Lassalle en zijn program.
T2289: GOES, F. VAN DER / H. GORTER / H. ROLAND HOLST. - De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 2e Jaargang 1897/98.
T7602: GOES, F. VAN DER. - Wat de socialisten niet willen.
B5090: GOES, FRANK VAN DER. - Uit het werk van Frank van der Goes. Voorwoord Henriette Roland Holst.
T6337: GOES, F. VAN DER. - Verkeerde Partijleiding.
T8091: GOES, F. VAN DER. - Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de kennis der Middenstandspolitiek. Eerste stuk.
T0582: GOES, F. VAN DER. - Van den verbranden schouwburg.
T0584: GOES, FR. VAN DER. - Aan wie de schuld? Een woord over de aanleiding tot den oorlog.
R3381: GOES VAN NATERS, M. VAN DER. - Socialistische staatsvernieuwing.
T5185: GOES, J. ANTONIDES. - De Ystroom. Begreepen in vier boeken.
Y0385: PROGRAMMA GOES. - Programma van de viering van den jaardag van H.M. de Koningin op 30 en 31 Augustus 1946. Oranje-Vereeniging Goes.
R0255: GOES, JOANNES ANTONIDES VAN DER. - Gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van Bilderdijk. Drie delen.
T2288: GOES, F. VAN DER / H. GORTER / H. ROLAND HOLST. - De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 10de Jaargang 1905.
T3132: GOES VAN NATERS, M. VAN DER. - De Leiding van den Staat.
T7043: GOES, HERMAN VAN DER. - Het scherm gaat op!
R7402: GOES VAN NATERS, M. VAN DER. - Economische ordening en geestelijke vrijheid.
R7350: GOES, F. VAN DER / R.J.W. RUDOLPH. - Marx of Christus. Verslag van het openbaar debat, gehouden op donderdag 22 maart 1906, tussen de heeren F. van der Goes en R.J.W. Rudolph.
R3089: GOES, F. VAN DER. - De Prostitutie. Een voordracht.
R0306: GOES, F. VAN DER / J. DE KADT / P.J. SCHMIDT. - Actie of scheuring? Een woord van verweer door de redacteuren van "De Fakkel".
T6211: GOES, F. VAN DER (RED.). - De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift. Juni 1896.
T6213: GOES, F. VAN DER. - Organische ontwikkeling der maatschappij. Socialistische studie.
T3124: GOES, F. VAN DER / H. GORTER / H. ROLAND HOLST. - De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 11e Jaargang 1906.
T6201: GOES, FRANK VAN DER. - Organische Ontwikkeling der Maatschappij. Socialistische Studie.
T2290: GOES, F. VAN DER / H. GORTER / H. ROLAND HOLST. - De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 3e Jaargang 1898/99.
R5512: GOES, FRANK VAN DER. - Geen monumentensjagger. Een woord tegen den verkoop van het oude stadhuis.
T0305: GOES, F. VAN DER. - Grootkapitaal en Kleinhandel. Bijdrage tot de Kennis van de Middenstandspolitiek. Eerste en Tweede Stuk.
T1045: GOES, F. VAN DER / H. GORTER / J. SAKS / H. ROLAND HOLST. - De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 7de Jaargang 1902.
T1046: GOES, F. VAN DER / H. GORTER / H. ROLAND HOLST. - De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 4de Jaargang 1899/1900.
T7577: GOES, F. VAN DER / H. GORTER / J. SAKS / H. ROLAND HOLST. - De Nieuwe Tijd: Sociaaldemokratisch Maandschrift 6de Jaargang 1901.
T1462: GOESSEN, J. - Maastricht en zijn Santjes.
R2120: GOETHE, J.W. - Die Leiden des jungen Werthers. Holzschnitte von V.K. Jonynas.
R3163: GOETHE. - Goethes Gedichte in zeitlicher Folge.
K7410: GOETHE, JOHAN WOLFGANG VON. - Novelle.
K0329: GOETHE, JOHAN WOLFGANG VON. - Novelle. Vertaald door N. van Suchtelen
L8135: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON. - Sankt-Rochus-Fest zu Bingen am 16. August 1814.
Y0277: GOETHE, JOHANN WOLFGANG. - Natuurlijke verwantschap. Vertaling Pim Lukkenaer.
R1228: GOETHEM, NICOLE VAN. - Drawing the Film.
L8502: GOEVERNEUR, J.J.A. EN W. HECKER. - Vlaamsche Poezij. Bloemlezing uit de werken der Zuid-Nederlandsche dichters van onzen tijd.
L8663: GOEVERNEUR, J.J.A. - De Dichtwerken. Twee delen in een band.
T5353: GOEVERNEUR, J.J.A. - Avonturen en Ontmoetingen van den Kleine Hans.
T1525: GOEVERNEUR, JOHAN J.A. - Hoe langer hoe liever. [naar het Duits van Wilhelm Hey; met 6 platen [lithographie] van Otto Eerelman].
B1390: GOEYSE, E. DE. - De Brabantsche Omwenteling van 1789.
L2950: GOFFETTE, GUY. - De lichte last van een zomer. Vertaling Marianne Kaas.
K9432: GOFFIN-VAN TERM, ANG. - Mijmeringen.
B9560: GOFFIN, ARNOLD. - Memling.
L6176: GOGH, VINCENT VAN. - Verzamelde brieven.
L4775: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN. - Als iedere vrouw eens wist....
L6953: GOGH-KAULBAGH, ANNA VAN. - Op de drempel vol geheim.
B4575: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN. - Menschen van dezen tijd.
B6362: GOGH, VINCENT VAN. - Vincent van Gogh. Deel I: Schilderijen.
T8022: GOGH, VINCENT VAN. - Brieven uit Antwerpen. November 1885 - Februari 1886.
T8024: GOGH, VINCENT VAN. - Lettres du Borinage.
T8026: GOGH, VINCENT VAN. - Vincent van Gogh. Tekeningen uit de verzameling van V.W. van Gogh.
T8072: GOGH, VINCENT VAN. - Zelfportret in brieven en schetsen.
R9172: GOGH, VINCENT VAN. - Zelfportret in brieven en schetsen.
R6963: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN. - Het licht van binnen.
B9472: GOGH, VINCENT VAN. - Brieven van Vincent van Gogh aan Anthon G.A. Ridder v. Rappard 1881-1885.
T8241: GOGOL, NIKOLAJ. - De mantel, De neus, Dagboek van een gek.
T8358: GOGOL, NICOLAJ W. - Dagboek van een gek.
T8411: GOGOL, NICOLAI. - De doode zielen of de avonturen van Tchitchikow. Geautoriseerde vertaling uit het Russisch door S. van Praag.
R8179: GOGOL, NICOLAAS. - Avonden op Dikanjka.
T9722: GOGOLJ, NICOLAI. - De Mantel. In de vertaling van Aleida G. Schot. Zes illustraties van Peter Spier.
H6830: GOGOLJ, N. - Taras Boeljba. Vertaling J.D.W. Steenhuisen. Ingeleid door Theun de Vries. Verlucht met houtgravures van Nico Bulder.
H9713: GOGOLJ, N.W. - De Revisor en ander proza. Vertaling Josine Termaet.
H9712: GOGOLJ, NIKOLAJ. - Petersburgse vertellingen. Vertaling Aleida G. Schot.
T8343: GOGOLJ, NIKOLAJ. - De mantel.
R9364: GOGOLJ, N.W. - De Revisor. Comedie in vijf bedrijven. Uit het Russisch vertaald door Josine C. Termaat.
R8221: GOGOLJ, NIKOLAJ. - Het portret. Uit het Russisch vertaald door Aleida G. Schot. Houtsneden van A.J. Krawtsjenko.
T1190: GOHIER, URBAIN. [=URBAIN DEGOULET]. - Rome en de brandkast. Uit het Fransch vertaald en van aanteekeningen en een aanhangsel voorzien door J.A. Bergmeijer.
B8237: GOLDEN, ARTHUR. - Dagboek van een geisha.
R3834: [SPINOZA] GOLDENBAUM, URSULA. - Zwischen Bewunderung und Entsetzen. Leibniz' fruhe Faszination durch Spinoza's Tractatus thelogico-politicus.
W0894: GOLDENSON, ROBERT / KENNETH ANDERSON. - The Wordsworth Dictionary of Sex.
H8398: GOLDHAGEN, DANIEL JONAH. - Een morele afrekening. De rol van de katholieke Kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel.
T4392: GOLDING, WILLIAM. - Heer der vliegen. Vertaald door H.U. Jessurun d'Oliveira.
T4084: GOLDMAN, EMMA. - 3 Essays. Vaderlandsliefde. Minderheid tegenover meerderheid. Huwelijk en liefde.
L1099: GOLDMAN, EMMA. - De nieuwe vrouw. Feministiese opstellen.
K0844: GOLDMAN, EMMA. - Essays en brieven. Vertaling Janneke van der Meulen.
K7510: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 162.
K7509: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 165. Illustrated Books 1491-1759.
K7505: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 166. Illustrated and other rare books.
K7506: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 167. Rare books XV to XVIII centuries.
K7508: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 168. 190 Fine Books.
K7507: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 169.
K0091: GOLDSCHMIDT, GEORGES-ARTHUR. - Een tuin in Duitsland. Een vertelling. Vertaling Rosalie Siblesz.
H9682: GOLDSCHMIDT, GEORGES-ARTHUR. - Het onderbroken woud. Novelle. Vertaling Maria Noordman.
T1408: GOLDSCHMIDT, E.P. - De verbruikscooperatie in de crisis.
K7511: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 164. Illustrated catalogue of early printed and other rare books. Greek and Latin Classics, School Books, Archeology, Architecture, Emblem and Festival Books, Science and Technology.
K7512: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 160. Continental Printed Books 1480-1700.
K7513: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 163. Early Printed and other Rare Books.
R1762: GOLDSCHMIDT, E.P. - Catalogue 161. Two hundred books on history, medicine, mathematics, theology, etc.
R1763: GOLDSCHMIDT, E.P. - New Acquisitions.
Y0426: GOLDSCHMIDT, MANUEL R. - Manuel R. Goldschmidt in gesprek met Piet C. Cossee. Vertaling W. Hansen.
W2507: GOMA, PAUL. - Ostinato. Vertaling R. Jonkers.
B5160: GOMA, PAUL. - Het vierkante ei.
L4089: GOMBERT, JOHANNES. - Eilhart von Oberg und Gottfried von Strassburg. Beitrag zur Tristanforschung.
H3911: GOMBRICH, E.H. - Eeuwige schoonheid. Inleiding tot de kunst. Nederlandse vertaling M.E. Houtzager.
M9036: GOMBROWICZ, WITOLD. - Uit het dagboek van Witold Gombrowicz.Vertaling Paul Beers.
R0587: GOMBROWICZ, WITOLD. - De Pornografie. Vertaling J.L. Teengs.
K0416: GOMBROWICZ, WITOLD. - Dagboek Parijs-Berlijn. Vertaling Paul Beers.
K4771: GOMPERTS, H.A. - Wij tolken.
L1203: GOMPERTS, H.A. - Catastrofe der scholastiek. Anton van Duinkerken contra Menno ter Braak.
P2242: GOMPERTS, H.A. - De schok der herkenning. Acht causerieen over de invloed van invloed in de literatuur.
L4906: GOMPERTS, H.A. - De twee wegen van de kritiek.
L5949: GOMPERTS, H.A. - Grandeur en misere van de literatuurwetenschap.
B4335: GOMPERTS, H.A. - Jagen om te leven.
B4051: GOMPERTS, H.A. - Intenties 2. Terug tot Simon Vestdijk en andere essays.
B4329: GOMPERTS, H.A. - Intenties I. Kritieken en over kritiek.
B1738: GOMPERTS, H.A. - Wachten op niets. Toneelkritieken uit de jaren 1952 - 1965. Modern repertoire.
B8822: GOMPERTS, H.A. - Jagen om te leven.
W0328: GOMPERTS, H.A. - De schok der herkenning. Acht causerieen over de invloed van invloed in de literatuur.
W0308: GOMPERTS, H.A. - De geheime tuin.
R1812: GOMPERTS, H.A. - De geheime tuin.
M5222: GONCOURT, EDMOND EN JULES DE. - De ivoren kooi. Gekozen en vertaald door Leo van Maris.
R8472: GONGGRIJP, G.F.E. - Friesche eigenerfdenwapens. De wapens der Friesche eigenerfden in verband met hun berechtigd allodiaal erfgoed.
T7065: GONNET, C.J. - De meester van den scherpen zwaarde te Haarlem. Bijdrage tot de geschiedenis der lijfstraffelijke rechtspleging.
T8637: GONTSJAROV, I.A. - Oblomov. Met een inleiding door prof.dr. N. van Wijk.
R3871: GONTSJAROW, I.A. - Oblomow. Roman in vier delen.
L4766: GOOCH, G.P. - Studies in German History.
K1358: GOODEY, ERNEST A. (ED.). - Screen Process Printing 1954. Volume Three.
R5963: GOODMAN, PAUL. - Don Juan or, The Continuum of the Libido.
K9044: GOODWIN, PETER. - Men O' War. The illustrated story of life in Nelson's Navy.
T4863: GOOL, A. VAN EN TH. PANKEN. - Vooruit Cursus voor lopend schrift. nr. 1-7.
K2835: GOOL, JEF VAN. (ED.). - Over Hubert Lampo, beschouwingen en interviews.
R4130: GOOR, BERHARD VAN. - De terechtsstelling en het proces van Leo Vindevogel.
R8794: GOOS, J.A. - De Laatste Triomf voor de Katholieke Staatspartij met Kloosterstemmen behaald.
R6398: GOOSEN, LOUIS. - Van Afra tot de Zevenslapers. Heiligen uit Oost en West: hun leven, de legendevorming, de verering en hun aanwezigheid in de kunsten. Een Lexicon.
H1935: GOOSSENS, TH. - Het keerpunt van Brabant 1 maart 1796.
L6356: GOOSSENS, W. - Oud Christelijke gedenkteekenen in Nederland.
L7193: GOOSSENS, J. EN JAN VAN BAKEL. - Taalgeografie en semantiek.
B1421: GOOSSENS, TH.J.A.J. - Van den 'Wolwerck' in Den Bosch.
B1535: GOOSSENS, L.A.M. - Van man tot man.
B2039: GOOSSENS, KORNEEL. - Mechelen, het paradijs aan de Dele.
B4661: GOOSSENS, T.J.A.J. - Franciscus Sonnius in de pamfletten. Bijdragen tot zijne biografie.
T9367: GOOSSENS, JAN. - Was ist Deutsch - und wie verhalt es sich zum Niederlandischen?
T2385: GOOSSENS, KORNEEL. - Judokus. Met een teekening van Felix Timmermans.
T4352: GOOSSENS, KAPITEIN L.A.M. - Extra rantsoen voor Nederlandse militairen.
T4351: GOOSSENS, MAJOOR L.A.M. - Open kaart.
R9595: GOOSSENS, KORNEEL. - Al in dit soete nieuwe jaer... Het leven van het nieuwjaarslied.
W6888: GOOTE, ANNELIEN. - De Zilveren Camera 1993. Het beste werk van Nederlandse fotojournalisten.
B0123: GOOTE, HELEN & MELS SLUYSER. - Een plan van onbeschrijfelijke grootheid.
M6909: GORBATSJOV, MICHAIL. - Mijn visie, woorden die de wereld doen bewegen. Vertaald door Anneriek de Jong.
L8272: GORCUM, W. VAN. - De prijspolitiek van de Federatie.
L6388: GORDIJN, W. (ED.). - Bibliografie van Suriname.
B6802: GORDIJN, HERMAN. - Herman Gordijn. Schilderijen en grafiek 1962-1982.
H4783: GORDON, BARBARA. - Jennifer-Fieber. Ohne Treue: Der Mannertraum vom wahren Gluck mit einer neuen, jungen Frau. Deutsch von Ilse Strasmann.
K6836: GORIS, RENE EN J. GRESHOFF. - Marnix Gijsen.
B1308: GORIS, J.A. - Lierre. Ars Belgica IV.
T1861: GORIS, JAN ALBERT. [MARNIX GIJSEN]. - Du Genie Flamand.
T3692: GORIS, JAN-ALBERT [=MARNIX GIJSEN]. - Candid opinions on sundry subjects. An anthology of his editorial writings for the Belgian trade review 1954-1964.
H9559: GORISSEN, GOTZ. (ED.). - Berthold fototypes E 2. Body Types Vol. I. Synopsis, Katalog, layouts [577 Type Faces].
H9560: GORISSEN, GOTZ. (ED.). - Berthold headlines E 3. 1400 Titelsatzschriften nach ihrer Ahnlichkeit geordnet, 1400 Headline faces arranged according to similarity, 1400 caracteres pour titres classes en fonction de leur similitude.
Y0280: GORKI, MAKSIM. - Kinderjaren. Vertaling Maarten Tengbergen.
R3730: GORKI, MAXIM. - De moeder.
R3731: GORKI, MAXIM. - Zomer. Roman.
Y0287: GORKI, MAKSIM. - Onder de mensen. Vertaling Maarten Tengbergen.
T0649: GORKI, MAXIM. - Gevallenen. Vertaald door H.M.-S.
R8646: GORKOM, K.W. VAN. - Thee.
R8645: GORKOM, K.W. VAN. - Suiker.
B1171: GORLEE, LOES EN ELMA OOSTERHOFF. - Copy Culture. 40 jaar Amsterdams Grafisch Atelier.
M7800: GORLING, LARS. - 491. Vertaling Jan F. de Zanger.
K3781: GORP, JAN VAN. - Het Duitsche proza sedert den oorlog.
B3731: GORP, H. VAN. E.A. - Lexicon van literaire termen.
B7837: GORP, HENDRIK VAN. - Het optreden van de verteller in de roman. Een historisch-kritische studie over de Duitse Verhaal- en Romantheorie. (Mit deutscher Zusammenfassung).
R1169: GORP, H. VAN. - Inleiding tot de picareske verhaalkunst of de wederwaardigheden van een anti-genre.
L4462: GORRIS, G.C.W. - Dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd.
H3358: GORSEN, PETER. - Sexualasthetik. Grenzformen der Sinnlichkeit im 20. Jahrhundert.
Y0198: GORTER, HERMAN. - De dag gaat open als een gouden roos. Een bloemlezing uit zijn poŽzie, gekozen en ingeleid door Garmt Stuiveling.
T9857: GORTER, HERMAN. - Mei. Een gedicht.
M3856: GORTER, HERMAN. - Kontrast no 5. 1964. Herman Gorter 1864 - 1927.
R2508: GORTER, H. - Sociaal-Demokratie en Revisionisme.
R2509: GORTER, HERMAN. - De Wereldrevolutie.
R3045: GORTER, HERMAN. - Het historisch materialisme voor arbeiders verklaard.
R3043: GORTER, H. (VERT.). - De Algemeene Arbeiders-Bond (Revolutionaire Bedrijfsorganisaties). Uitgave van de :Allgemeine Arbeiters-Union).
L2346: GORTER, C.J. - De vooruitgang der natuurkunde.
H3456: GORTER, HERMAN. - 1864 - De dichter Herman Gorter - 1964.
W4510: GORTER, HERMAN. - De groote dichters. Nagelaten studien over de wereldliteratuur haar maatschappelijke grondslagen.
M7947: GORTER, HERMAN. - In memoriam. Bij den dood eener communiste.
W5058: GORTER, HERMAN. - In memoriam. Bij den dood eener communiste.
W5053: GORTER, HERMAN. - Verzamelde werken deel V: Pan.
C1113: GORTER, HERMAN. - Verzen.
M9921: GORTER, HERMAN. - Verzen. Tweede deel.
R3005: GORTER, H. - Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie.
K6122: GORTER, SIMON. - Brieven van Simon Gorter. Uitgegeven en ingeleid door G. Stuiveling.
T6899: GORTER, HERMAN. - Geheime geliefden. Brieven aan Ada Prins en Jenne Clinge Doorenbos. Bezorgd door Lieneke Frerichs.
W5676: GORTER, HERMAN. - De school der poŽzie. Verzen. 2 delen.
B0772: GORTER, HERMAN. - De arbeidersraad.
B1990: GORTER, HERMAN. - Verzamelde werken. 8 delen.
T7285: GORTER, R.A. (VOORZITTER). - Museum van den Arbeid. Rozengracht 224A Amsterdam.
B7438: GORTER, HERMAN. - Mei. Een gedicht.
T6787: GORTER, HERMAN. - Liedjes I-II-III. Aan de geest der muziek der nieuwe mensheid. Deel I: Bij het naderen der revolutie, Deel II; Bij het komen van de revolutie, Deel III: Bij de nederlaag der revolutie.
T8170: GORTER, HERMAN. - Pan. Een gedicht.
R0316: GORTER, HERMAN. - De school der poŽzie. Verzen.
R0241: GORTER, HERMAN. - Verzen. De editie van 1890 met een inleiding en annotaties van Enno Endt.
T1437: GORTER, HERMAN. - Verzamelde Werken deel VII. De groote dichters.
R0620: GORTER, HERMAN. - Het historisch materialisme voor arbeiders verklaard.
T6786: GORTER, HERMAN. - Verzen. Twee delen.
T6439: GORTER, M.S. DE EN MARIE-ANNE TELLEGEN. - Exposition Belle de Zuylen et son epoque. Catalogue: Institut Neerlandais, Paris 3 mars - 10 avril 1961, Rijksmuseum, Amsterdam 21 avril-4 juin 1961.
T8776: GORTER, HERMAN. - Een revolutionair socialist in politiek Bussum.
H4137: GORTER, HERMAN / HENRIňTTE ROLAND HOLST. - Herman Gorter en HenriŽtte Roland Holst in hun tijd.
R3054: GORTER, H. - Het Communisme VIII: De Wereldrevolutie.
R3042: GORTER, H. - Het opportunisme in de Nederlandsche Communistische Partij.
R3053: GORTER, H. - Het Communisme VII: Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie.
L6428: GORTER, HERMAN. - Verzamelde Lyriek tot 1905. Jeugdwerk, De school der poŽzie, Nalezing.
M7949: GORTER, HERMAN. - De arbeidersraad.
H2449: GORTER, HERMAN. - Ik vind je zo lief en zo licht. Veertig liefdesgedichten.
T2099: GORTER, HERMAN. - Mei. Een gedicht.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

12/15