Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T2412: EMANTS, MARCELLUS. - Monaco. Drie typen.
L7696: EMANTS, MARCELLUS. - Monaco. Drie typen.
T3664: EMANTS, MARCELLUS. - Liefdeleven.
L9437: EMANTS, MARCELLUS. - Langs de Nijl.
W4487: EMANTS, MARCELLUS. - Aantekeningen. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Nop Maas, m.m.v. Pierre H. Dubois.
L4908: EMANTS, MARCELLUS. - In de schouwburgen van Parijs en Berlijn.
H5904: EMANTS, MARCELLUS. - In gesprek met E. d'Oliveira jr. uit 'De mannen van 80 aan het woord.
H8506: EMANTS, MARCELLUS. - Inwijding. Haags leven 2 delen.
L8704: EMANTS, MARCELLUS. - Voor mij blijft het leven een krankzinnigheid. Een portret in brieven. Geselecteerd en toegelicht door Nop Maas.
L8396: EMANTS, MARCELLUS. - Godenschemering. Een gedicht.
B3829: EMANTS, MARCELLUS & PETER YVON DE VRIES. - Mode. Vormgeving Peter Yvon de Vries.
B7275: EMANTS, MARCELLUS E.A. - Letterkundig intermezzo. Samengesteld en toegelicht door Nop Maas.
W8226: EMANTS, MARCELLUS. - Godenschemering. Een gedicht.
R1077: EMANTS, MARCELLUS. - Huwelijksgeluk en andere verhalen. Samengesteld door Nop Maas.
T1553: EMANTS, MARCELLUS. - De mens moet het leven overwinnen. Brieven aan Jkvr. E. van Nispen tot Sevenaer, bezorgd door Nop Maas.
R1312: EMANTS, MARCELLUS. - Vijftig.
R1342: EMANTS, MARCELLUS. - Geachte heer Redacteur!
B7405: EMANTS, MARCELLUS. - Uit Bayreuth. Een jaar later.
W0322: EMANTS, MARCELLUS. - Afgestorven, Huwelijksgeluk, Een kind.
H2623: EMANTS, MARCELLUS. - Brieven aan Frits Smit Kleine. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Pierre H. Dubois.
R3869: EMANTS, MARCELLUS. - Niet om de knikkers, maar om het recht van 't spel.
T5930: EMBDEN, D. VAN. - Waarom nationale ontwapening geboden is.
T6916: EMBDEN, D. VAN. - Nationale ontwapening of volksverdelging.
T7962: EMBDEN, D. VAN. - Tekst van het gifgasrapport van den Volkenbond. Met een antwoord van Prof. Dr. D. van Embden.
T7965: EMBDEN, D. VAN. - Verbod tot gebruik van gifgas en gifgaswapens in het volkenrecht.
R7426: EMBDEN, D. VAN. - Het Plan van de Arbeid. Rede uitgesproken op 5 februari 1936.
L5631: EMDE BOAS, C. VAN. - De sociogenese van de vitale afkeer tegen de homo-sexualiteit.
A0653: EMDE BOAS, C. VAN. - Shakespeare's sonnetten en hun verband met de travesti-double spelen : een medisch-psychologische studie.
B5518: EMDE BOAS, C. VAN. - De arts en de sexuele (r)evolutie.
B5519: EMDE BOAS, C. VAN. - De arts in de schaduw der normen.
K1844: EMDE, BOAS, C. VAN. - Inleiding tot de studie van de pornografie.
K1845: EMDE, BOAS, C. VAN. - Obsceniteit van pornografie anno 1966.
R6782: EMDE BOAS, C. VAN. - Shakespeare's sonnetten en hun verband met de travesti-double spelen : een medisch-psychologische studie.
M6166: EMECHETA, BUCHI. - Vrouwenhandel. Vertaald door Lieke Frese.
T7379: EMEIS, JR, M.G. - Waar men 4 eeuwen om zeep ging 1554-1954.
W5467: EMEIS, M.G. - Brand in Mokum.
B3087: EMEIS JR, M.G. - Van de oude stempel. 1865-1965.
R5509: EMEIS, M.G. - 500 jaren tussen Dam en Munt. / The heart of Holland. Engelse vertaling W.H. Howard.
T5872: EMMENES, A. VAN. - Open brief aan Zijne Excellentie den Minister van Justitie Ruys van Beerenbroek over de slavernij in de veenkolonien.
R9149: EMMENES, A. VAN. (VERZ.). - Oud en Nieuw. Revolutionaire Liederen en Gedichten uit het Verleden en het Heden.
B9659: EMMENES, A. VAN. - Het Socialisme in zijn twee stroomingen.
R0741: EMMENES, A. VAN. - In het Huis van Bewaring, een pleidooi tegen Preventieve Hechtenis en het Celluaire Stelsel.
T6223: EMMENES, A. VAN. - Een kritiek op de brochure "Federatie van Vakvereenigingen". (Een voorstel aan de georganiseerde en ongeorganiseerde arbeiders van Nederland, door Henri Polak, voorzitter van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond.).
T9572: EMMENS, JAN. - Overkomst dringend gewenst. Gekozen en ingeleid door Wim Brands.
H5633: EMMENS, J.A. - Kunsthistorische opstellen. Twee delen.
H1796: EMMENS, JAN. - Een hond van Pavlov.
T0793: EMMENS, JAN. - Chaconne.
T8198: EMMENS, JAN. - Gedichten.
B9167: EMMENS, J.A. - Rembrandt en de regels van de kunst.
T3758: EMMERICH, ANNE CATHERINE. - Récit du voyage et de l'adoration des trois rois mages extrait des visions d'Anne Catherine Emmerich, sur la vie de Notre-Seigneur Jesus-Christ, et de la tres sainte vierge.
T1835: EMMERIG, RUTH E.A. (RED.). - Vouwbeen. Twee maandelijks tijdschrift voor vrijetijds boekbinders. Jaargang 1 t/m 8 in acht uniforme banden.
K1917: EMMERIK, JUDY VAN. - Er moet nodig een gelucht worden.
B2816: EMMERIK, GERARD VAN. - Amsterdamse Impressies.
L9317: EMRICH, ELKE ADELHEID. - Macht und Geist im Werk Heinrich Manns 1900-1925. Eine Uberwindung Nietzs
L1838: ENDEPOLS, H.J.E. (ED.). - Hrotsvitha van Gandersheim. Leesdrama's.
B3670: ENDEPOLS, H.J.E. - Taaltoestanden te Maastricht op het einde der 18de en in het begin der 19de eeuw.
R3023: ENDEPOLS, J. EN KOENEN-VAN ANROOY. - Klassiek handwoordenboekje van namen uit de Griekse en Romeinse mythologie, aardrijkskunde en geschiedenis en uit de Germaanse (Noordse) mythologie.
T6838: ENDERLEIN, J. - Buiten bij Kaatje! Een vertelseltje met versjes en knipsels.
T0696: ENDERT, A. VAN. - Beknopte handleiding betrekkelijk de reddingsmiddelen in het algemeen en den pompiersdienst in het bijzonder.
B6649: ENDICOTT, J.G. AND M. - Seven little plays.
B8844: ENDLICH, BEN. - 450 jaren Burger-Weeshuys. Bewerkt door Nanda van der Zee.
T6263: ENDLICH, BEN & NANDA VAN DER ZEE. - Het Amsterdams Burger-Weeshuys. Een stadje in een stad.
T3859: ENDREI, WALTER G. E.A. - Textielhistorische Bijdragen 18 (1977).
R7775: ENDT, ENNO. - Versluys tussen oud en nieuw.
K1526: ENDT, ENNO. - Een taal van horen zeggen. Bargoens en andere ongeschreven sterke taal.
T6427: ENDT, ENNO (ED.). - Bargoens woordenboek. Kleine woordenschat van de volkstaal. In samenwerking met L. Frerichs.
T6426: ENDT, ENNO (ED.). - Bargoens woordenboek. Kleine woordenschat van de volkstaal. In samenwerking met L. Frerichs.
B2287: [TSJECHOV] ENG, J.V.D., J.M. MEIJER, H. SCHMID. - On the Theory of Descriptive Poetics: Anton P. Chekhov as story-teller and playwright. Essays.
T3995: ENG, J. VAN DER. - Tolstojs Novelle De Dood van Ivan Il'ic. Aspecten van de compositie en de taal.
T8093: ENG LIANG, OUW. - Over de doorbraaktijden der elementen van het blijvende gebit en het voorkomen van tandcaries bij Chineesche schoolkinderen te Batavia.
T0518: ENGBERTS, E. - Het antisemitisme critisch bezien.
L2300: ENGEL, H. - Het belang van het Zoologisch Museum voor Wetenschap en Maatschappij.
L1299: ENGEL, H. - Over de geschiedenis van de zoologie.
R8541: ENGEL, HENDRIK. - Cooperatie en Middenstand.
K5345: ENGELBERG, G. - Dagboek.
T0479: PATER L. ENGELBERT. - Een van onze eerwaarde paters... 50 Bloemekens uit den Seraphijnschen Lusthof, geplukt, gebundeld en aangeboden aan pater Christinus Kops O.F.M. op zijn gouden kloosterfeest, den 3en October van 't jaar Onzes Heeren 1944, door een paar van zijn vele vrienden.
R8997: ENGELBERT VAN BEVERVOORDE, K.TH. - Geschiedenis van het Slot te Muiden.
T6167: ENGELBERTINK, B.A.A. - Onze Oostgrens. Gedachten over annexatie in verband met de Duits herstelbetalingen en enkele Nederlandse Sociaal-Economische problemen.
T4200: ENGELBERTS, E.M. - Verdediging van de eer der Hollandsche natie.
R6812: ENGELBERTS, MATTHIJS EN ONNO KOSTERS (EDS.). - Verder. Beckett en de 21e eeuw.
L8647: ENGELBERTS GERRITS, G. - Het leven en de regering van Z.M. Willem I.
R7139: ENGELBERTS, PIETER NICOLAAS. - Eenige opmerkingen over Het Regentschap.
T2730: ENGELBERTS GERRITS, G. - Schoonheden uit Nederlandsche dichters der XVIIIe, XVIIIe en XIXe eeuw. Voor mijne jeugdige landgenooten. Eerste deel.
K3341: ENGELBRECHT, CORINA. - Gezegd en geschreven. Interviews met auteurs.
R2205: ENGELBRECHT, W.A. - Schets van de Geschiedenis der Nederlandsche Cartografie en van hare beteekenis ook voor andere landen.
W8336: ENGELBREGT, J.H.A. EN TILMAN SEEBASS. - Kunst- en muziekhistorische bijdragen tot de bestudering van het Utrechts Psalterium.
B1733: ENGELBREGT, JACOBUS HENDRIKUS ANTONIUS. - Het Utrechts Psalterium. Een eeuw wetenschappelijke bestudering (1860-1960). The Utrecht Psalter. One century of critical investigation (1860-1960).
R6828: ENGELBRONNER, D'. - Feest-verslag van de eerste-steenlegging op 17 november 1863. Nationaal Gedenkteeken voor November 1813, enz.
H5599: ENGELEN, CORNELIUS VAN. - Bloemlezing uit het werk van Cornelius van Engelen (1726-1793).
B4114: ENGELEN, CORNELIUS VAN. - Bloemlezing uit het werk van Cornelius van Engelen (1726-1793).
R8629: ENGELEN, W.E. - Nota van bedenkingen tegen het Verslag van de Commissie, benoemd in de vergadering der Staten, van 12 November 1862, no. 6, om haar te dienen van advies omtrent de vraag: Of het al of niet wenselijk is het floreenstelsel te vervangen door een ander.
K1290: ENGELENBURCHT, J. - Punch.
R6257: [COHEN] ENGELHARDT, VIKTOR. E.A. - Op de kentering der tijden. Vijf opstellen.
B7992: ENGELHART, BEN. - Inleiding tot de calligrafie. Met medewerking van T. Gourdie, H. Zapf, M. Hermersdorf, E. Kuhn, C. Brand.
T3441: ENGELMAN, JAN. - Torso.
H2000: ENGELMAN, JAN. - Tuin van Eros.
M0114: ENGELMAN, JAN. - Vrijheid. Tijdgedichten en berijmde schotschriften.
H1157: ENGELMAN, JAN / MARINUS NIJHOFF / A. ROLAND HOLST. - Over Martinus Nijhoff.
K7917: ENGELMAN, JAN. - Adam zelf de heeren der schepping op den keper bekeken, middels vele wijze mannen en vrouwen.
L0618: ENGELMAN, JAN. - Bij de bron. Een bundel religieuze liederen met teekeningen van Lode Sengers.
P2574: ENGELMAN, JAN. - Hart en lied. Bloemlezing. [Met tekeningen en vignetten door C.A.B. Bantzinger].
M4828: ENGELMAN, JAN. - Het bezegeld hart.
M3601: ENGELMAN, JAN. - Kindje wiegen.
M0062: ENGELMAN, JAN. - Tuin van Eros.
T0092: ENGELMAN, JAN. - Noodweer.
L0537: ENGELMAN, JAN. - Tympanon. Opstellen over kunst en gewijde kunst.
T0124: ENGELMAN, JAN. - De dijk, een gedicht.
T8225: ENGELMAN, JAN. - Verzamelde gedichten.
K3127: ENGELMAN, JAN EN WOUTER PAAP. - Twee muzen. Een verzameling van Nederlandse gedichten handelend over muziek. Uitgezocht door...
T0792: ENGELMAN, JAN. - Saar de Swart, muze der Tachtigers.
M0141: ENGELMAN, JAN. - Noodweer.
T0088: ENGELMAN, JAN. - Philomela. Teekening van C.F. Roelofsz.
W0104: ENGELMANN, BERNT. - De onvrijwillige reis. Het lot van de Duits-joodse emigrant Putti Eichelbaum tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vertaling Rob Pijpers.
B9037: ENGELRODE, GERARD VAN. - Merkwaardigheden uit het leven van Rabben Joseph Ben Johai.
L7670: ENGELS. F. - De oorsprong van het gezin, van de particuliere eigendom en van de Staat. In aansluiting op de onderzoekingen van Lewis H. Morgan.
B8110: ENGELS, J. - Zeventig jaar Nederlandse Romantiek (1884-1954.
T7310: ENGELS, JACQ. - Het gemeenschapshuis voor werkeloozen.
T4704: ENGELS, A.H.J. - Fabrieksmenschen.
T6293: ENGERING, TH.J.F. - Spotliedjes en Hekeldichten uit den bezettingstijd.
T4592: ENGLERT. M. - Kampmorgenzang. Een bonte bundel Rode Valkenliederen. Voorwoord Wim Gaffel.
H0147: ENGLISCH, PAUL. - Geschichte der erotischen Literatur.
M1702: ENGLISCH, PAUL. - Sittengeschichte Europas.
T1759: ENGLISH, JOE. - Joe English: Leven en Werken.
Y0373: ENK, P.J. - Geschiedenis der Latijnse Letterkunde.
T1915: ENKA. [= ANKE TJADEN VAN DER VLIES]. - De Daad.
T4318: ENKA. [= ANKE TJADEN VAN DER VLIES]. - Leeke-preeken. Zes toespraken, gehouden in bijeenkomsten van het religieus-socialistisch verbond.
R1879: ENKELAAR, WILLEM [= J.P. ROMIJN]. - Koorts. Novelle.
R8209: ENKELAAR, D. TH. - Levende bij de dooden. Reisherinneringen van een historicus.
K9236: ENKLAAR, D. TH. - Levende bij de dooden. Reisherinneringen van een historicus.
K9861: ENKLAAR, D. TH. - Levende bij de dooden. Reisherinneringen van een historicus.
K8853: ENKLAAR, D. TH. - Peilingen in de beschavingsgeschiedenis van Spanje.
L7126: ENKLAAR, D. TH. - Problemen der Institutioneele Geschiedenis van Nederland.
L7191: ENKLAAR, D. TH. - De gestaarte Engelsman.
L7368: ENKLAAR, D. TH. - Was Jeanne D'Arc een duivelvereerster?
B1456: ENKLAAR, D. TH. - Uit Uilenspiegel's Kring.
W9296: ENKLAAR, D.TH. - Varende Luyden. Studien over de middeleeuwsche groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden.
R0192: ENKLAAR, D.TH. - Lezende in buurmans hof. Literair-historische opstellen.
K7516: FORUM / LES ENLUMINURES. - Cyrillus-Fables in Ulrich von Pottenstein's version. Das Buch der naturlichen Weisheit.
K7492: LES ENLUMINURES. - Books of Hours / Livres d' Heures. Catalogue 9. Introductory essay by Roger S. Wieck: "Thinking about Books of Hours...".
K9637: ENNO VAN GELDER, H.A. - Prof. Dr. Johan Huizinga. Gedachten en beelden uit zijn werk.
L4179: ENNO VAN GELDER, H.A. - Nederland sinds de zestiende eeuw.
L3850: ENQUIST, PER OLOV. - Het record. Vertaald door J. Bernlef. Vertaling herzien door Cora Polet.
R9545: ENQUIST, ANNA, A.F.TH VAN DER HEIJDEN, TOMMY WIERINGA. - Niets gaat voorbij. Drie verhalen bij het afscheid van Pieter de Jong, algemeen directeur van WPG Uitgevers.
L3084: ENQUIST, ANNA. - De sprong. Vijf monologen.
K3564: ENQUIST, ANNA. - Het geheim. Roman.
H8453: ENQUIST, ANNA. - Het meesterstuk. Roman.
L0708: ENQUIST, ANNA. - Het meesterstuk. Roman.
T5332: ENQUIST, ANNA. - De tussentijd. Gedichten.
T5331: ENQUIST, ANNA. - De tweede helft. Gedichten.
B1503: ENQUIST, PER OLOV. - De vijfde winter van de magnetiseur. Vertaling Cora Polet.
T8659: ENQUIST, ANNA. - Soldatenliederen. Gedichten.
T8331: ENQUIST, ANNA. - De kwetsuur. Tien verhalen.
L0466: ENQUIST, PER OLOV, - Kapitein Nemo's bibliotheek. Uit het Zweeds vertaald door Cora Polet.
R3185: ENQUIST, ANNA. - De dokter. Monoloog uit Twaalf keer tucht.
T9287: ENSCHEDE. - Catalogue de l'exposition de Joh. Enschede en Zonen donnant un apercu de l'art typographique dans les Pays-Bas depuis le XVe siecle jusque dans nos jours.
T9652: [LETTERPROEF] ENSCHEDE EN ZONEN, JOH. - Boekletter.
T6580: ENSCHEDE, J.W. - De oprichting in 1870 en de eerste jaren van het dagblad Het Nieuws van den Dag.
T6864: ENSCHEDE. SIERMAN, KOOSJE. - (Enz.)> 5. Speciale uitgave van Joh. Enschede.
B2907: ENSCHEDE, CH. - Elzevier - van Dijck.
T3249: ENSCHEDE, JOH. - Het bedrijf der Enschede's. Voordracht gehouden op 19 juni 1903 t.g.v. de aanstaande viering van het 200-jarig bestaan van het bedrijf.
T9264: ENSCHEDE, J.W. - De melodie van het Wilhelmus.
T4325: ENSCHEDE, J.W. - Catalogue de la Bibliotheque de feu M. J.W. Enschede, ancien-bibliothecaire de la Bibliotheque Communal de Haarlem.
T4677: ENSCHEDE. - Conduite pour la Bienseance Civile et Chretienne, recueillie de plusieurs Auteurs, pour les Ecoles.
T2342: ENSERINCK, ARNOLDUS A.M. - De Nederlandsche Radio-Wetgeving Geschiedkundig Ontwikkeld.
R9861: ENSERINCK, P. - Van batikken en ikatten.
B9293: ENSOR, JAMES. AUG. TAEVERNIER. - James Ensor. Catalogue illustre de ses gravures, leur description critique et l'inventaire des plaques. Geillustreerde catalogus van zijn gravures, hun kritische beschrijving en inventaris van de platen. Illustrated catalogue of his engravings their critical description and inventary of the plates.
T4830: ENST KONING, G.V. - Het huis te Ilpendam en deszelfs voornaamste bezitters. Uit echte bescheiden.
T8517: ENT, ANTON. - De hoed van Kierkegaard. Gedichten.
H7593: ENT, ANTON. - Domein van meidoorn.
H4019: ENT, HENK VAN DER. - Waterlelies.
T8535: ENT, ANTON. - Feestgangers. Gedichten.
T4897: ENT, W. VAN DEN. - Karel ende Elegast. Ingeleid en verklaard door W. van den Ent.
T8518: ENT, ANTON. - Zwart zilver. Gedichten
T9654: ENTER, H.IJ. EN TH. TEN KATE. - Zo schrijven wij nu! Van hellende drukletter tot lopend schrift. Schrijfmethode voor de Lagere School. Klas 1, deel 1-2-3.
R5316: ENTER, STEPHAN. - Spel.
L2326: ENTHOVEN, H.E. - De val van Delcasse.
L1265: ENTHOVEN, H.E. - Het verdrag van Bjorko.
L5184: ENTHOVEN, HENRI E. - Van Tanger tot Agadir.
T6308: ENTHOVEN, FRANS BERNARD. - Studie over het anarchisme van de daad.
T9676: ENTROP, MARCO. - Onbekwaam in het compromis. Willem Arondeus kunstenaar en verzetsstrijder.
K3780: ENZENSBERGER, HANS MAGNUS. - De stuurloze avant-garde. Vertaling C.E. van Amerongen.
B3438: ENZENSBERGER, MARTIN. - Uber die typographische Verantwortung der Layoutsetzerei. Vortrag zur Jahrestagung der CONTEXT in Bremen.
L3107: ENZINCK, WILLEM. - Cor de Boer - Sinia.
K3583: ENZINCK, WILLEM. (ED.). - Boek der vriendschap voor Ben van Eysselsteijn. Aangeboden t.g.v. zijn zestigste verjaardag op 22 januari 1958.
B3365: EPEN, JAN VAN. - Durf te lachen.
R4446: EPEN, J. VAN. - Als de kersen bloeien. Tooneelspel in drie bedrijven.
L3392: EPPENS-VAN VEEN, JOS H. - Potterie.
T9881: ERASMUS. - De correspondentie van Desiderius Erasmus 2. Brieven 142-297. In een vertaling van M.J. Steens.
T9880: ERASMUS. - De correspondentie van Desiderius Erasmus 1. Brieven 1-141. In een vertaling van M.J. Steens.
B9075: ERASMUS, DESIDERIUS. - Een twaalftal samenspraken. Uit het Latijn vertaald door N.J. Singels. Tot inleiding: Cd. Busken Huet's beschouwing over Erasmus.
H4029: ERASMUS, DESIDERIUS. - Een tweede twaalftal samenspraken. Vertaald en van aanteekeningen voorzien door N.J. Singels.
W7690: ERASMUS, DESIDERIUS. - Oorlog.
L5667: ERASMUS. - Das Lob der Torheit.
K6913: ERASMUS. - Erasmus in den vreemde.
K8059: ERASMUS. - La correspondance d'Erasme et l'epistolographie humaniste.
B1290: ERASMUS. - Das Lob der Torheit. Mit den Randzeichnungen der Basler Ausgabe. Deutsch von Alfred Hartmann. Mit einer Einfuhrung herausgegeben von Curt Loehning.
B2094: ERASMUS. - Seneca en Erasmus. Brieven over den vrede en den vrede des harten. Vertaling Albert van Gool.
H5956: ERASMUS, DESIDERIUS. - Lof der zotheid of de Dwaasheid gekroond. Een pronkrede. Vertaald door Harm-Jan van Dam.
T9882: ERASMUS. - De correspondentie van Desiderius Erasmus 2. Brieven 298-445. In een vertaling van M.J. Steens.
T8332: ERASMUS. - De lof der zotheid.
B9456: ERASMUS, DESIDERIUS. - Een derde twaalftal samenspraken. Ingeleid en vertaald door C. Sobry.
B9461: ERASMUS, DESIDERIUS. - Een vierde twaalftal samenspraken. Ingeleid en vertaald door C. Sobry.
M0499: ERASMUS. - Het boeckje van Erasmus aengaende de beleeftheidt der kinderlijcke zeden. Herdrukt naar de Latijns-Nederlandse uitgave van 1678.
R9388: ERASMUS, DESIDERIUS. - Een twaalftal samenspraken. Uit het Latijn vertaald door N.J. Singels. Tot inleiding: Cd. Busken Huet's beschouwing over Erasmus.
T4390: ERASMUS. - Vrouwengesprekken. Een keuze uit de Colloquia. Vertaald door Jeanine De Landtsheer.
H4315: ERASMUS, DESIDERIUS. - Een tweede twaalftal samenspraken. Vertaald en van aanteekeningen voorzien door N.J. Singels.
R5376: ERASMUS, DESIDERIUS / ARNON GRUNBERG. - Waarde Van Dorp / Geachte Erasmus. Brieven 1515-2000. Deze twee brieven verschenen t.g.v. de jaarwisseling 2000-2001 voor de vrienden van de uitgever.
B9547: ERBE, THEODOR. - Die Locrinesage und die Quellen des pseudo-shakespeareschen Loctrine.
B2159: ERDMAN SCHMIDT, ANNA JOHANNA. - Syr Tryamowre. A metrical romance. With introduction, glossary and notes.
H3971: ERDRICH, LOUISE. - De Suikerbietenkoningin.
B9217: ERENS, FRANS. - Litteraire meeningen.
K6858: ERENS, EMILE. - Kluizenaressen.
B2397: ERENS, FRANS. - Litteraire overwegingen.
T9940: ERENS, FRANS / LODEWIJK VAN DEYSSEL. - Dansen en rhytmen. 2 delen.
R1472: ERENS, FRANS. - Vervlogen jaren. Met een voorwoord van Anton van Duinkerken. Vervolledigd uitgegeven en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick.
R3122: ERENS, FRANS. - Toppen en hoogten. Litteraire kritieken.
W7743: ERENS, FRANS. - Een stille zaaier. Grondtonen, De conferentie, Berbke, Een sprookje. Ingeleid door G. Termorshuizen.
T1130: ERENS, FRANS. - Boekbeoordeeling J.K. Huysmans. A vau-'leau [1882].
T2150: ERENS, FRANS. - Dansen en Rhytmen.
R9438: ERENS, FRANS. - Frans Erens over Limburg. Schetsen, herinneringen, vertellingen, beschouwingen.
B0926: ERENS, FRANS. - Litteraire wandelingen.
T9274: ERENS, FRANS. - Over Gil Blas. Uit het dagboek van een grensbewoner. Caveant consules. Over Paul et Virginie.
R3415: ONS ERFDEEL. - Veertig jaar Ons Erfdeel. Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking. Engagement en kleine wetenschap bij Hofland. poëzie van Bernard Dewulf. Pop in je moerstaal. Schilderijen van M. Breedveld. Over het proza van Nicolaas Matsier. Emile Claus: denken en voelen in kleur. Recente architectuur van Herman Hertzberger. Nederstandstalig cultureel aanbod in Brussel. Nieuw proza in de jaren negentig.
R3308: ONS ERFDEEL. - Pierre H. Dubois. Een schrijversleven. Herman de Coninck: De hectaren van het geheugen. Marginale drukkers en uitgevers. Vlaanderen en China. Cola Debrot: De Antilliaan. De vrouwenbeweging in Vlaanderen. Jonge monumenten in Nederland.
R3418: ONS ERFDEEL. - De Reformatie in L.P. Boons Geuzenboek. Beelden van G. Hellegers en R. D'Haese. De Katholieke Kerk in Nederland. Dr. A.L. Constandse, solidaire solist. De poëzie van Ida Gerhardt. Nederlandse literatuur in Frankrijk. Jan Greshoff in Brussel. Nederlands voor anderstaligen.
R3419: ONS ERFDEEL. - L.P. Boon en de bende van Jan de Lichte. De Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Anarchisme in de Nederlanden. Tapijtkunst van Helga Ottenheym. Schrijven is geen spreken. De dichter J. Bernlef. De kineast Joris Ivens. Nederlandstalige boeken in vertaling.
R3307: ONS ERFDEEL. - Over de poëzie van Hans Verhagen. Tone Brulin en tien jaar Tiedrie. De raadsels van Reinaert. Het beeldhouwwerk van Tom Postma. De problemen rond Engelse vertalingen. Over de poëzie van Christine D'haen. Verval bij de romanpersonages van Alfred Kossmann. De schilderijen van Harmen Abma.
B6208: ERICKSON, STEVE. - Pornograaf in de zwarte tijd. Vertaald door Geertje Lammers.
L6098: ERINGA, FOKKO SIEBOLD. - Loetoeng Kasaroeng. Een mythologisch verhaal uit West-Java. Bijdrage tot de Soendase taal- en Letterkunde.
B6501: ERKA, JACQ. - Jeugd en Vrije Gedachte. Radio-rede. Voorwoord van J. Hoving.
L6338: ERLER, GEORG. - Leipziger Magisterschmause im 16., 17. und 18. Jahrhundert.
T5009: ERMANN, H. - De bijbel aan een ketting. Open brief aan Aletta Hoog.
L6050: ERMANN, H. - Eene Garve. Dichtstukjes.
T3294: ERMANN, HERMAN J. - A. Ds. F.J. Krop in 't vagevuur? B. Het louteringsidee van ds. M. Beversluis.
B8427: ERMERINS, J.W. - Levensberigt van Claas Mulder.
T4197: ERMERINS, JACOBUS. - Eenige Zeeuwsche Oudheden, uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebragt. Behelzende de Heeren van Vere uit den Huize van Borssele.
R6957: ERNALSTEEN, J. - Pint, Pintjesmeesters, Pintjesboeken.
B4063: ERNAUX, ANNIE. - De blik naar buiten. Vertaling Marianne Kaas.
MK0201: ERNST, SANDRA B. - The ABC's of Typography.
H7968: ERPERS ROYAARDS, F. VAN. - In de kaart gekeken. Europese speelkaarten van de 15de eeuw tot heden.
T8478: ERSKINE, JOHN. - Het korte uur van Francois Villon. Vertaald door Max Schuchart, tekeningen van C.A.B. Bantzinger.
T4722: ERSKINE STUART, JANET. - De opvoeding van katholieke meisjes. Met een voorbericht van Kardinaal Bourne. Voor Nederland bewerkt door Pr. Wolters en de poëzie door Edg. Heynen.
T0844: ERTS. - Letterkundig jaarboek Erts 1930. Verzen, proza, drama, essay.
B8354: ERTS. - Letterkundig jaarboek Erts 1930. Verzen, proza, drama, essay.
K6762: ERTS. - Erts Letterkundige Almanak voor het jaar 1927.
B6614: ERWICH, ANTON EN PAUL HAIMON. E.A. - Verzen van Anton Erwich, Paul Haimon, Theo van der Helm, Felix Lemmens, Jan van Maren, Maarten Vrolijk, Bruno Weykamp en Aldert Witte.
T1920: ES, M.L. VAN DER. - Open brief van een vader aan het Hoog Militair Gerechtshof te Utrecht.
T5981: ES, W.J.L. VAN. - De ondergang van het Dietsch in Frankrijk na de Saksisch-Frankisch-Friesche nederzetting.
L3877: ES, G.A. VAN EN E. ROMBAUTS. - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Deel V: De Letterkunde van Renaissance en Barok deel II.
L3608: ES, G.A. VAN EN G.S. OVERDIEP. - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Deel IV: De Letterkunde van Renaissance en Barok in de zeventiende eeuw deel I.
M8533: ES, GIJSBERT VAN. - NRC Handelsblad 1970-1995.
C1430: ES, JOHAN FRANK. - De verminkten.
L6793: ES, G.A. VAN. - Barokke lyriek van protestantsche dichters in de zeventiende eeuw.
B7152: ES, W.J.L. VAN. - De Fransche Nederlanden.
C0193: ESCARPIT, ROBERT - Kauwgum en kaviaar. Vertaling W. Boswinkel.
L7484: ESCH, W. - De ideale uitdrukking. Signifisch-philosophische ideeen.
B4434: ESCH, W.J.M. VAN. - Schoolbesturen en de vrijheid van onderwijs. Bestuurlijke en organisatorische factoren van invloed op de benutting van beleidsruimte door bijzondere schoolbesturen.
L2709: ESCHER, M.C. - M.C. Escher Grafiek en tekeningen.
M3091: ESFANDIARY, F.M. - Identiteitskaart. Vertaling I. Klosters.
B1575: ESHUIS, HENDRIK JOHAN. - Palynologisch en stratigrafisch onderzoek van de Peelvenen.
A0718: ESKAPA, ROY D. - Bizarre Sex.
T2849: ESKES, GERRIT WILLEM. - De statistische en de biographische methode in het strafrecht.
H4726: ESPER, FRANK. - Bewogen grenzen. Over de poëzie van Marits Mok.
M2741: ESPER, FRANK. - In gave bladstand. Over de poëzie van Chr. J. van Geel.
W9210: ESPER, FRANK. - Op de hoogte met Leopold. Een orientatie.
K6154: ESPER, FRANK. - Wisselend verblijf, over de poëzie van Hans Andreus.
R0257: ESPER, FRANK. - Beheerd domein. Over de poëzie van Ida Gerhardt.
R3679: ESQUIROL, J-E, D. / PINEL, PH. - Geesteszieken. observaties & behandeling / Verhandeling over krankzinnigheid. Met een voorwoord van Erwin H. Ackerknecht.
H4850: ESSEN, C.C. VAN. - De kunst van het oude Rome.
T0897: ESSEN, L. VAN / F. VAN CAUWELAERT / T. HERBERT / L. DE LICHTERVELDE EN JORIS VAN SEVEREN. - De Vlaamsche Beweging. Belgie en de gebondenheid der Nederlanden. Nieuwe richtlijnen.
R7219: ESSEN, L. VAN DER. - De historische gebondenheid der Nederlanden.
R7218: ESSEN, L. VAN DER EN G.J. HOOGEWERFF. - Le Sentiment National dans les Pays-Bas.
B6724: ESSEN, L. VAN DER EN H.F. BOUCHERY. - Waarom Justus Lipsius gevierd ?
R5734: ESSEN, C.C. VAN. - Sulla als Bouwheer.
T6789: ESSEN, HEIN VON. - Dierenliedjes.
L4088: ESSER JR., I. - Verstrooide bladen.
K9487: ESSO, I. VAN. - Het consult van Dr. Jozef Bueno aan het ziekbed van Prins Maurits van Oranje.
T8558: ESTER, HANS & LINA SPIES (EDS.). - Die blou berg moet ek oor. Zuid0Afrikaanse gedichten over bergen.
R9588: ESTER, HANS (ED.). - Elisabeth Eybers: poëzie tussen twee werelden.
L9934: ESTERIK, CHRIS VAN EN JOOP VAN TIJN. - Jaap Burger, een leven lang dwars. Een politieke biografie.
R8216: ESTERIK, CHRIS VAN. - Een jongen van het dorp. Honderd jaar Ingen, een dorp in de Betuwe.
M5936: ETCHERELLI, CLAIRE. - Elise en het echte leven. Vertaling Marianne Kaas.
H4871: ETHERTON, P.T. - All over the world.
R0786: ETIEMBLE. - The Written Word.
K5589: ETIENNE, FERNAND. - George Bernard Shaw.
T2974: [MULTATULI] ETT, HENRI A. - De opvoeringen van Multatuli's Vorstenschool door de Nieuwe Rotterdamsche Schouwburg-Vereeniging gedurende het tijdvak van 1 maart 1875 tot 23 mei 1879.
B6838: ETT, HENRI A. - Herman de Man. (Een poging tot reconstructie van zijn verhalend proza).
H2149: ETTY, ELSBETH. - Dames gaan voor. Nieuwe Nederlandse schrijfsters van Hella Haasse tot Connie Palmen.
T9708: EURIPIDES. - Hippolytus / Iphiginea in Taurie / Ion. Vertaald en ingeleid door Willy Courteaux en Bart Claes.
L3864: EURIPIDES. - Herakles.
M3000: EUW, ANTON VON. - Karolingische verluchte evangelieboeken.
R5630: EUWE, M. - Inleiding tot het schaakspel.
L3617: EVANS, B. IFOR. - English Literature.
M3089: EVANS, BERGEN. - De bastions van het onverstand. VertalingW. IJzerdraat.
H0483: EVANS, NICHOLAS. - De paardenfluisteraar. Vertaling Irving Pardoen.
K7933: EVANS, WENDY (ED.). - Making Glass.
B0229: EVANS, NICHOLAS. - Het keerpunt.
B2668: EVANS, RALPH M. - An introduction to Color.
M2619: EVANS, NICHOLAS. - De wolvenlus.
L6184: EVENHUIS, GERTIE. - Ach ga weg.
R1875: EVENHUIS, EDDY. - Uit de pas. Gedichten.
W9045: [LEOPOLD] EVERARD, P.M.TH. /H. HARTSUIKER (EDS.). - Ontroering door het woord. Over J.H. Leopold.
B8296: EVERDINGEN, J.G. VAN. - Titellijst van de bibliografie van Nederlandse Protestanse periodieken.
R1689: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 50 December 1967.
R1696: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 52 March 1968.
R1703: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 53 April 1968.
R1698: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 54 May 1968.
R1693: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 60 November 1968.
R1701: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 62 January 1969.
R1692: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 64 March 1969.
R1690: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 67 June 1969.
R1697: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 69 August 1969.
R1691: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 71 October 1969.
R1712: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 75 February 1970.
R1711: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 76 March 1970.
R1694: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 77 April 1970.
R1709: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 80 July 1970.
R1700: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 83 October 1970.
R1699: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 84 November 1970.
R1702: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 85 December 1970.
R1706: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 86 January 1971.
R1704: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 91 July 1971.
R1708: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 92 September 1971.
R1710: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 93 October 1971.
R1707: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 94 December 1971.
H9001: EVERS, GEORGE & HARRY PEER & GEERTEN SCHRAMA. - Symbool van vertrouwen. Uit de geschiedenis van de ABVA.
B1319: EVERS, G.A. - Losse gedachten over de begintijd der boekdrukkunst.
R0905: EVERS, G.A. (ED.). - Nederlandsche Bibliographie van Boek- en Bibliotheekwezen 1911.
R6777: EVERS, G.A. - Koppermaandag in de boekdrukkerij.
L0512: EVERTS, J. - Kracht naar kruis. Tooneelspel in een bedrijf.
T3225: EVERTS, J. (INLEIDING). - Het vraagstuk der voorschotverleening en woekerbestrijding.
K6073: EVERTS. J. - Proza.
R4442: EVERTS, J. - De verleider. Tooneelspel in een bedrijf.
T6671: EVERTS, JOHANNES. - Rapport inzake de stichting van tehuizen voor weduwnaars met kinderen. Uitgebracht door een daartoe bij besluit van het dagelijksch bestuur van den Armenraad van 2 December 1918 ingestelde commissie.
L0513: EVERTS, J. - De derde. Tooneelspel in een bedrijf.
R9886: EVERTS, J. - De verleider. Tooneelspel in een bedrijf.
R9268: EWALD, CARL. - Mijn groote dochter. Uit het Deensch door B. Bakker.
R7989: EWALD, J.L. - Huwelijks-betrekkingen en Huwelijks-leven. Gedachten.
R2734: EWEG, E. (ED.). - Deugdelijk vermaak. Opstellen over literatuur en filosofie in de negentiende eeuw.
R7143: EWIJK, CORNELIS BERNARD LEOPOLD FRANS VAN. - De beteekenis van het woord Geestelijken in art. 91 der Grondwet.
B2196: EXALTO. [TOBIAS RITMAN ED.]. - De ontdekking van de ware mythe d.m.v. de literatuurfilosofie van Menno ter Braak n.a.v. de verkrachting van Gerrit Achterberg in de literatuurbeschouwingen.
T4527: EXCELSIOR. - Psychisch-organisch communisme.
H6171: EXLIBRIS. - Acht Nederlandse Exlibris in houtgravure op thema verzamelen.
K1319: EXLIBRIS. - Drieentwintig Nederlandse Exlibris.
T4939: EYBERGEN, KOOS VAN. - Dans. Met 2 houtsneden van Bieling.
L2401: EYBERS, ELISABETH, W.E.G. LOUW, TOTIUS. E.A. - Negen gedichten voor de Kersttijd.
H2778: EYBERS, ELISABETH. - Neerslag.
L0660: EYBERS, ELISABETH. - Neerslag.
K0481: EYBERS, ELISABETH. - Noodluik.
K9193: EYBERS, ELISABETH. - Nuweling.
H4429: EYBERS, ELISABETH. - Rymdwang.
K9194: EYBERS, ELISABETH. - Tydverdryf / Pastime.
L6231: EYBERS, G.W. - Bepalingen en instructien voor het Bestuur van de Buitendistricten van De Kaap De Goede Hoop (1805).
B3859: EYBERS, ELISABETH / HANNY MICHAELIS / ANNIE M.G. SCHMIDT E.A. - Gedichten. Een keuze uit eigen werk door ....
L9331: EYBERS, ELISABETH. - Kruis of munt.
M4837: EYBERS, ELISABETH. - Onderdak. Gedigte november 1962 - juni 1967.
B0202: EYBERS, ELISABETH. - Teespraak.
T8183: EYBERS, ELISABETH. - Versamelde gedigte.
T9570: EYBERS, ELISABETH. - My radarhart laat niks ontglip. Gekozen en ingeleid door Alfred Schaffer.
H0487: EYBERS, ELISABETH. - Winter-surplus.
R7907: EYCK, P.N. VAN / ALBERT VERWEY. - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Albert Verwey. Deel 1: juli 1904 - april 1914. Bezorgd door H.A. Wage.
H1185: EYCK, P.N. VAN / H. MARSMAN. - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en H. Marsman.
T0609: EYCK, JAN (RED.). - Staf De Clercq.
W6229: EYCK, CARO. - Het zijn allemaal mensen.
M2156: EYCK, P.N VAN. - Kritisch onderzoek en verbeelding.
L0319: EYCK, P.N. VAN / C. GERRETSON / P. GEYL. - Leiding. Algemeen Tweemaandelijksch Tijdschrift Eerste jaargang 1930 Twee delen.
M7352: EYCK, P.N. VAN. - Benaderingen. Vertaalde gedichten 1916-1943.
K3541: EYCK, P.N. VAN. - De getooide doolhof.
H0291: EYCK, P.N. VAN. - Gedichten. Het ronde perk. Lichtende golven.
K6012: EYCK, P.N. VAN. - Herwaarts, gedichten 1920-1945.
W4530: EYCK, P.N. VAN. - Inkeer.
W3256: EYCK, P.N. VAN. - Meesters. Zeven gedichten.
H0979: EYCK, P.N. VAN. - Verzameld Werk. Zeven delen. 1958-1964.
W0358: EYCK, P.N. VAN. - Verzameld Werk: Deel 3.
W0360: EYCK, P.N. VAN. - Verzameld Werk: Deel 5.
W0387: EYCK, P.N. VAN. - Verzameld Werk: Deel 7.
M6595: EYCK, P.N. VAN. - Verzen 1940.
H1999: EYCK, ROBERT. - Perpetual treason, poems.
W3425: EYCK, ROBERT. - Perpetual treason, poems.
T8537: EYCK, P.N. VAN. - Inkeer.
R7825: EYCK, P.N. VAN. - Getijden.
T6422: EYCK, ALDO VAN. - Aldo van Eyck. Ax Bax.
B6443: EYCK, P.N. VAN. - Uitzichten.
T1484: EYCK, P.N. VAN. - Inkeer.
T7842: EYCK, P.N. VAN. - Herman Gorter. Mei. Een gedicht.
R4819: EYCK, P.N. VAN / ALBERT VERWEY. - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Albert Verwey. Deel 1: juli 1904 - april 1914. Deel II: mei 1914 - juli 1919. Bezorgd door H.A. Wage. Twee delen.
M0038: EYCK, P.N. VAN. - Opgang.
H1073: EYCK, P.N. VAN / AART VAN DER LEEUW. - De briefwisseling van P.N. van Eyck en Aart van der Leeuw. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Delen.
T1699: EYCK, P.N. VAN / C. GERRETSON / P. GEYL. - Leiding. Algemeen Tweemaandelijksch Tijdschrift Eerste jaargang Tweede aflevering 15 maart 1930.
T8999: EYCK, P.N. VAN. - Over leven en dood in de poëzie.
T0087: EYCK, P.N. VAN. - Brent Bridge. Teekening van Pam G. Rueter.
R8143: EYCK, P.N. VAN. - Verzameld Werk: Deel 6.
M8365: EYCKMANS, JOZEF. - Zonder dansmeester.
B1543: EYCKMANS, JOZEF. - Achtendertig componisten.
R1580: EYE 7. - Eye: International Review of Graphic Design. Winter 1992, nr. 7 volume 2.
R1577: EYE 6. - Eye: International Review of Graphic Design. Autumn 1992, nr. 6 volume 2.
R5247: EYFFINGER, A.C.G.M. - Grotius Poeta. Aspecten van Hugo Grotius' dichterschap.
L0949: EYK, HENRIETTE VAN. - Het paaspaard en andere verhalen.
L2325: EYK, B.J. VAN. - Beroep op de wetenschap.
L1266: EYK, B.J. VAN. - Enkele psychologische aspecten van het natuurwetenschappelijk onderzoek.
C1769: EYK, HENRIETTE VAN. - Bedelarmband.
C1775: EYK, HENRIETTE VAN. - De jacht op de spiegel.
H6669: EYK, HENRIETTE VAN. - Gabriel, de geschiedenis van een mager mannetje.
C1768: EYK, HENRIETTE VAN. - In vredesnaam.
H7701: EYK, HENRIETTE VAN. - In vredesnaam en andere verhalen.
H2954: EYK, HENRIETTE VAN. - Intieme revue. De kleine parade II.
W7864: EYK, HENRIETTE VAN. - Schots en scheef.
A0202: EYK, HENRIETTE VAN. - Als de wereld donker is.
B0571: EYK, HENRIETTE VAN. - Gabriel, de geschiedenis van een mager mannetje.
T8724: EYKMAN, KAREL. - Mijn hoofd in de wolken. Met tekeningen van Sylvia Weve.
B7913: EYMAEL, H.J. - Huygens-studien. Nalezing met critische aanteekeningen op uitgaven van C. Huygens' werken door Verwijs, Verdam, Bilderdijk, Van Vloten en A.W. Stellwagen.
B2673: EYNDE, J. VAN DEN & VICTOR FOUQUET. - Schutterslied. Gedicht & Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
H0083: EYSENCK, H.J. - Sexualitat und Personlichkeit.
H5174: EYSINGA, W.J.M. - Huigh de Groot. Een schets.
L7189: EYSINGA, W.J.M. VAN. - De Groots Jodenreglement.
B5828: MULTATULI / S.E.W. ROORDA VAN EYSINGA - Briefwisseling. Uitgegeven door M. Douwes Dekker.
R0742: EYSINGA, W.J.M. - De studie van het internationale recht. Rede bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleeraar in het volkenrecht aan de Rijksuniversiteit te Leiden uitgesproken den 23sten October 1912.
L2836: EYSSELSTEIJN, BEN VAN. - E.T.A. Hoffmann de verteller der romantiek.
P0947: EYSSELSTEIJN, BEN VAN. - Henriette L.T. de Beaufort. Een schrijfster en haar werk.
W3666: EYSSELSTEIJN, BEN VAN. - Paus Maan. Roman over een kerk in verwarring.
L7958: EYSSELSTEIJN, BEN VAN. - De gendarm van Europa.
W3413: EYSSELSTEIJN, BEN VAN. - Laat het sneeuwen, Heer!
L5329: EYZENBACH, TOM. - Perpetuum immobile.
L9892: FAAS, HENRY. - Termieten & Muskieten.
B0443: FAAS, HENRY. - Het Rode Boekje van Wandelganger. Lessen in De-Maocratie. Opgefleurd door Opland.
B4223: FAAS, HENRY. - God, Nederland en de franje. Necrologie van het Nederlandse partijwezen.
B9166: FAASSEN, S.A.J. VAN E.A. (EDS.). - Jaarboek Letterkundig Museum 5.
B9165: FAASSEN, S.A.J. VAN E.A. (EDS.). - Jaarboek Letterkundig Museum 6.
M3357: FAASSEN, EGBERT VAN. - Drukwerk voor PTT typografie en vormgeving voor een staatsbedrijf in de jaren twintig en dertig.
L3077: FAASSEN, S.A.J. VAN E.A. (EDS.). - Jaarboek Letterkundig Museum 7.
K7956: FAASSEN, SJOERD VAN (ED.). - Menno ter Braak. Een verzameling artikelen.
K2157: FAASSEN, SJOERD VAN. - Wat een degradatie, om van een Forum op een blad vol wijven terecht te komen! Briefwisseling over de reorganisatie van Groot Nederland in 1935.
B0264: FAASSEN, S.A.J. VAN. (ED.). - Jaarboek Letterkundig Museum I. Met alle Literaire prijzen.
B2696: FAASSEN, S.A.J. (ED.). - Jaarboek Letterkundig Museum 9.
B3194: FAASSEN, S.A.J. (ED.). - Jaarboek Letterkundig Museum 10.
B8902: FAASSEN, S.A.J. VAN (ED.). - Was ik er ooit eerder? Een bundel opstellen aangeboden aan Dr H.A. Wage bij zijn afscheid van de School voor Taal- en Letterkunde.
R9621: FAASSEN, SJOERD VAN (ED.). - W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij 1903 - 1965.
T9035: FABBRI, LUIGI. - Che Cosa e l'Anarchia.
K0734: FABER, BASHA. - De jeugdzonde. Roman.
T5744: FABER, J.A. - Dure tijden en hongersnoden in pre-industrieel Nederland.
R9142: FABER, J.M. - Scheikundige proeven thuis. Onderhoudende en leerzame proeven met eenvoudige hulpmiddelen op scheikundig gebied.
R5717: FABER, TLG. J.M. - Een straaltje humor.
R4325: FABER, WIM. - Maank spouken en spenelmboardjes. Olle Grunneger spoukverhoalen van nijs verteld.
B2461: FABIANUS BOLLEN, P. EN P. LADISLAUS KERKHOVE. - Bibliographie der Minderbroeders van de Sint Jozef provincie in Belgie 1833 - 1947.
R7987: FABIUS, D.P.D. - Huiskamer en Keuken. Een tweetal schetsen.
T5919: FABIUS, D.P.D. - Elout van Soeterwoude.
T7382: FABIUS, A.N.J. - De historisch-allegorische optocht gehouden te Amsterdam bij de feesten ter gelegenheid der Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina. Schetsen van A. Reyding.
L8123: FABRE, MAURICE. - Geschiedenis van de menselijke communicatie.
T1695: FABRICIUS, JAN. - Straight out. Adapted by A.P. Peacock.
C1432: FABRICIUS, JOHAN. - Dag, Leidseplein.
M7536: FABRICIUS, JOHAN. - De kraton.
K5163: FABRICIUS, JOHAN. - Dromen is ook leven.
L4297: FABRICIUS, JOHAN. - Flipje.
P1507: FABRICIUS, JOHAN. - Nagtegael.
M9518: FABRICIUS, JOHAN. - Partnerruil niet uitgesloten.
H0137: FABRICIUS-MOLLER, J. - Het samenzijn van man en vrouw. I: Sexuele nood en bevrijding. II: Vrijmoedige vragen openhartig beantwoord. Vertaling J. Winkler.
B0148: FABRICIUS, FRANCISCUS. - Redenvoering over den hondert en vyftigsten verjaardag, of het derde jubeljaar der Hollandsche Akademie te Leiden. Uit last der hoge overheden. Gedaan den VIII. February 1725.
B1684: FABRICIUS. - Eenzaam.
W4074: FABRICIUS, JOHAN. - Mijn Rosalia. Roman.
R6133: FABRICIUS, JAN. - Jeugd herinneringen van een Asser jongen.
C1433: FABRICIUS, JOHAN. - Chalotte's grote reis.
R7099: FABRICIUS, JOHAN. - Sentimental Journey. Een reis door het nieuwe Indonesie.
M3090: FAECKE, PETER. - De rode milaan. Vertaling H. Manger.
T9775: FAFIE, TH. A. - De Molenpage-Stichting. Een Hervormd-Luthers hofje in Amsterdam sedert 1918.
T8037: FAGEL, P. - Ik doe er niet meer aan.
B3801: FAHRENFORT, J. / H. JANSZEN . F. SANDERS. - Oproer in Amsterdam. Her verhaal van twee historische dagen 13-14 juni 1966.
R8777: FAHRENFORT, J.J. - Over communisme en privaat bezit bij natuurvolken.
T0613: FAINGNAERT, A.L. - Verraad of zelfverdediging? Bijdragen tot de geschiedenis van den strijd voor de zelfstandigheid van Vlaanderen tijdens den oorlog van 1914-18.
B4977: DE FAKKEL. - Statuten der naamlooze vennootschap Boek- en Steendrukkerij De Fakkel voorheen B. van Mantgem gevestigd te Amsterdam.
R9829: FALCONER, LANOE. - De geheimzinnige Gouvernante. Uit het Engelsch door F. Hageman.
R9357: FALCONER, LANOE. - De geheimzinnige gouvernante. Uit het Engelsch, door F. Hageman.
A0033: FALKE, KONRAD. - Machtwille und Menschenwurde. Briefwechsel mit einer Schweizerin uber das Problem der Geschleschtsliebe.
T7316: FALKENBURG, PH. - De werkloosheid als maatschappelijk verschijnsel.
K7121: FALKENLAND, CHRISTINE. - Begeerten van de ziel. Vertaling E. van der Heijden.
H5725: FALKENLAND, CHRISTINE. - Mijn schaduw. Vertaling E. van der Heijden.
Y0098: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Zeventiende bundel.
Y0099: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Zestiende bundel.
Y0100: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Vijftiende bundel.
Y0110: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Zevende bundel.
Y0111: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Zesde bundel.
L2720: FALKLAND, SAMUEL (HERMAN HEYERMANS JR.). - Droompaard, Hevig avontuur van tante Mijntje, Angstavond.
K4217: FALKLAND, SAMUEL. - Schetsen en vertellingen. Gekozen en ingeleid door Wim J. Simons.
B0853: FALKLAND, S. (HERMAN HEIJERMANS). - De Roode Flibustier zijnde de Levensgeschiedenis van Ezechiel de Wilde. Uit diens mond en geschriften opgeteekend en naverteld.
Y0102: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Dertiende bundel.
H5603: FALKLAND, SAMUEL. [=HERM. HEIJERMANS JR.]. - Gevleugelde daden, zijnde de historie ... [etc.]
Y0103: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Twaalfde bundel.
Y0104: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Tiende bundel.
Y0105: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Elfde bundel.
Y0106: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Negende bundel.
Y0107: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Achtste bundel.
Y0097: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Achttiende bundel.
Y0108: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Derde bundel.
Y0109: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Vijfde bundel.
Y0101: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Veertiende bundel.
M4590: FALLACI, ORIANA. - Penelope trekt ten strijde. Vertaald door Henny Rip.
Y0371: FALLERSLEBEN, HOFFMANN VON. - Theophilus. Niederdeutsches Schauspiel in zwei Fortsetzungen aus einer Stockholmer und einer Helmstadter Handschrift. Mit Anmerkungen.
T9635: FALLERSLEBEN, HOFFMANN VON. - Theophilus. Niederdeutsches Schauspiel aus einer Trierer Handschrift des XV. Jahrhunderts. Mit Einleitung, Anmerkungen und Worterbuch.
H7986: WINKLER FALLERT. - 50 jaar Winkler Fallert.
B3778: MATER FAMILIAS. - Een woord over De vrouw en de studie.
T6530: HAMONIE EN FANFARE. - Feestgids voor het 18e concours van den Bond van Harmonie- en Fanfarecorpsen. Provincie Utrecht en omstreken op vrijdag 15 augustus 1924. In het weiland van den heer J. Vien te Vreeland.
T6529: HAMONIE EN FANFARE. - Feestgids voor het 20e concours te houden door den Bond van Harmonie- en Fanfarecorpsen. Provincie Utrecht en omstreken op donderdag 13 mei 1926. Op het prachtige landgoed van den Hoog Wel. Heer G.J.K Baron van Lijnden van Nederhorst te Nederhorst den Berg.
T6531: HARMONIE EN FANFARE. - Feestgids voor het 22e concours te houden door den Bond van Harmonie- en Fanfare-Corpsen. Prov. Utrecht en Omstreken. T.g.v. het 25-jarig jubileum donderdag 17 mei 1928. Op het weiland van den heer J. Vien te Vreeland.
T6528: HARMONIE EN FANFARE. - Feestgids voor het 17e concours te houden door den Bond van Harmonie- en Fanfare-Corpsen. Prov. Utrecht en Omstreken. T.g.v. het 25-jarig jubileum van Concordia op donderdag 10 mei 1923. In het Weiland van den heer P.J. Mulckhuijse te Vinkenveen.
K9503: FARAGO, LASZLO. - Palestina op de tweesprong. Vertaald door E. Straat.
T4312: FARBMAN, MICHAEL S. - De opbouw van de Sowjet-Unie. Het vijfjaarsplan als economisch offensief.
L9231: FARENSBACH, HERMAN JAN GERARD. - De Onmacht als Huwelijksbeletsel.
T2935: FARINA, SALVATORE. - Schoppenboer. Vrij naar het Italiaansch van ....
P2081: FARO, ISAAC. - De vrouwenclub.
W4228: FARO, ISAAC. - Damesverhalen.
W4389: FARO, ISAAC. - Inspio-Lisa. Roman over bedrijfsspionage.
H2172: FARQUHAR, GEORGE. - Galante listen. The Beaux Stratagem. Een blijspel. Bewerking en liedjes Ernst van Altena.
M8460: O'FARRELL, MAGGIE. - Voorbij de liefde. Vertaling Anneke Goddijn.
B2230: FASMER, JAN HENDRIK. - Verzen van gisteren voor vandaag.
R6279: FASSEUR, C. - De Indologen. Ambtenaren voor de Oost 1825-1950.
T8126: FASSEUR, CEES. - Juliana & Bernard. Het verhaal van een huwelijk de jaren 1936-1956.
H8436: FASSEUR, CEES. - Wilhelmina. De jonge koningin.
T4397: FAUBEL, A.F.L. - Leed en onrecht in Nederland Mei 1940-1945.
B9083: FAULKNER, WILLIAM. - De Familie Sartoris. Een romantisch verhaal uit den Amerikaanschen Burgerkrijg, 1861-1865. Vertaald uit het Engels.
MK0023: FAULMANN, KARL. - Illustrirte Geschichte der Schrift, popular-wissenschaftliche Darstellung der Entstehung der Schrift der Sprache und der Zahlen sowie der Schriftsysteme aller Volker der Erde.
T3331: FAURE, SEBASTIEN. - Twaalf bewijzen voor het niet bestaan van god. Vertaald door Gerhard Rijnders.
T3354: FAVIE, TRUDY EN MICHEL KRIELAARS( (RED.). - Alles van waarde. Een bundel opstellen ter gelegenheid van het afscheid van boekhandelaar Nico Favié.
T2680: FAYAT, HENDRIK. - In het teken van Artevelde. (Memoires van een Brusselse Vlaming, 2e deel).
M8097: FEBER, L.J.M. - Frederik van Eeden's ontwikkelingsgang.
R9441: FEBER, G.H.A. - De criminaliteit der katholieken in Nederland. Een uitgewerkte voordracht met discussie.
T5880: FEBERWEE, A. - Het Relatief Gezinsloon. Voorwoord S.R. Steinmetz.
R7670: FEBRE, S.D. LE. - Vertellingen uit onze Oost.
H4317: FEDDER, HENK. - Kontoer en kern. Gedichten.
L7574: FEDDER, HENK - Verzet-Verzen. Bedreigd, beoorloogd, bezet, bevrijd. Illustraties Rein van Looy.
T8013: FEDELI, UGO. - Il Movimento Anarchico a Carrara.
H0098: FEDERMANN, REINHARD. - Die konigliche Kunst. Eine Geschichte der Alchemie.
B4503: FEDOSEJEW, GRIGORI. - In de greep van de Dzjoegdyr.
L9897: FEDRIGOTTI, ISABELLA BOSSI. - Van goede huize.
B5005: FEENSTRA KUIPER, J. - Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw.
Y0035: FEESTNUMMER. - De Volksbond. Orgaan van de Vereeniging tegen drankmisdruik Feestnummer 1875-1900.
K4829: FEHLBAUM, ROLF. - After the design explosion.
W7698: FEHMERS, FRANK / BERT SNIJDERS. - Mengeling. Een bundel proza en poëzie van jongeren uit landen van het Vrije Europa. Met bijdragen van : Jaap Harten, Harriet Laurey, John O'Mill, G.K. van 't Reve, Ellen Warmond.
R4869: FEIFFER, JULES. - Geslachtsgemeenschap. Een televisiespel.
H8674: FEIFFER, JULES. - Tweede jeugd.
W2366: FEIFFER, JULES. - Harry, de vrouwenploert. Vertaling Stella Bromet.
B0709: FEIKEMA, LIESBETH / ROMAN KOOT EN EDWIN LUCAS. - Op gezang en vlees belust. Over leven, werk en stad van Jan Engelman.
T2448: FEIS, AGNITA. - Kermis.
T1912: FEITH, JAN EN KEES VAN PONTEN. - Pillen voor Joe. Teekeningen van Jan Feith, byschrift van Kees van Ponten.
R5074: FEITH, JAN. - De vrede in prent. Politieke karikaturen uit verschillende landen. Bandteekening van Willy Sluiter.
B6608: FEITH, JAN. - Het valsche Russische goud.
K2904: FEITH, JAN. - La Belle en haar aanbidders. Frankrijk bereisd, gezien, geproefd en genoten met ....
K3770: FEITH, JAN. - Wat Columbus heeft meegebracht.
L8998: FEITH, RHIJVIS. - Dicht- en prozaische werken. Tweede deel. Brieven I-II.
B7323: FEITH, JAN. - Een week als Vliegmensch.
R8883: FEITH, RHYNVIS. - Brieven over verscheidene onderwerpen. Eerste deel.
T2523: FEITH, JAN EN SIEGFRIED GRANAAT. - Uit tijden van Oorlogswinst.
T5787: FEITH, JOHAN ORA. - De wraak van den Ur-Drenth. Een wandeling van Assen naar De Punt in 1892. Met tekeningen van Johan Huizinga en een nawoord van Herma Kamphuis.
R4132: FEITH, JAN. - De vrede in prent. Politieke karikaturen uit verschillende landen. Bandteekening van Willy Sluiter.
L5563: FEITSMA, A. - Kroniek van een eeuw Universitaire Frisistiek I.
K9998: FEITSMA, A. / H. ENTJES / E. VAN ITTERBEEK / I.M. GREVERUS. - Literatuur in sociaal perspektief. Lezing gehouden op 6 april 1974.
A0655: FEITSMA, ANTHONIA. - De autografemen in het werk van Gysbert Japicx. Een verkennend grafematisch onderzoek naar de taal van Gysbert Japicx en een bijdrage tot de friese spellinggeschiedenis. Vier delen in twee banden.
R5410: FEITSMA, ANTHONIA / W. JAPPE ALBERTS EN B. SJOLIN. - Die Friesen und ihre Sprache.
R7782: FEIWEL, M. - Historische sprokkelingen uit de Universiteit van Amsterdam. Aangeboden aan mevr. M. Feiwel bij haar afscheid.
AP0034: FEJOS, ARMAND. - Paris meiner Traume. Mit 262 Abbildungen, davon 161 im Text sowie 86 einfarbige und 16 mehrfarbige Kunstdrucktafeln.
B7090: FEJTO, FRANCOIS. - Un Habsbourg revolutionnaire Joseph II. Portrait d'un despote eclaire.
T3663: FEKKES, JAN (SAMENST.). - De god van je tante ofwel het Ezelproces van Gerard Kornelis van het Reve een documentaire.
L4096: FELDBRUGGE, THEODOOR V.J.M. - Over het privilegie voor huurpenningen van onroerende goederen.
K7841: BRAUN-FELDWEG. - Beitrage zur Formgebung.
T2810: FELIX, ANNETTE, R. HALLEUX, EN C. COPPENS. - 300 jaar Chemie te Leuven 1685-1985.
H8784: FELL, ALISON. - De vrouw van Lilliput. Een omreis, behelzende de omzwervingen van Mary Gulliver in Lilliput, Batavia en de Spechy-Archipel, waarbij zij haar geluk najaagt en vindt. Vertaling H. Damsma.
R6138: FELTES, N.N. - Modes of Production of Victorian Novels.
T6903: FENNER BROCKWAY, A. - Gevangenissen kunnen zij worden afgeschaft? zijnde verslag van de rede gehouden op de Jaarvergadering op 6 Augustus 1922.
T5511: FENNER BROCKWAY, A. - Gevangenissen kunnen zij worden afgeschaft? zijnde verslag van de rede, gehouden op de jaarvergadering van het C.M.S., 6 Augustus 1922.
R2526: FENNIS, PAUL. - De buurten van Oud-West.
B4158: FENOGLIO, BEPPE. - De drieentwintig dagen van de stad Alba. Vertaald door Karin van Ingen Schenau.
H3053: FENS, KEES. - Spiegelbeelden.
L6936: FENS, KEES. - Heilige slakken en andere terzijdes over boeken, bibliotheken, lezers en lezeressen.
L8227: FENS, KEES / H. JESSURUN D'OLIVEIRA / J. OVERSTEEGEN. - Literair Lustrum I. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse Literatuur 1961-1966.
L9594: FENS, KEES. - Op weg naar het schavot.
B0870: FENS, KEES / H. JESSURUN D'OLIVEIRA / J. OVERSTEEGEN. - Literair Lustrum 2. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse Literatuur 1966-1971.
R9546: FENS, KEES. - Nabij.
B3971: FENS, KEES. - De gevestigde chaos. Opstellen en kritieken.
B4173: FENS, KEES. - Gezelle en Gorter: het begin.
B4009: FENS, KEES. - The gentle art of reading.
T8614: FENS, KEES. - Voetstukken. Een keuze uit de essays 1964-1980.
T8828: FENS, KEES. - Waarom ik niet tennis (en ook niet hockey). Sportcolumns.
T8874: FENS, KEES. - De gevestigde chaos. Opstellen en kritieken.
T8778: FENS, KEES. - Bibliofiel,- dat mag op zijn steen staan. In memoriam Johan B.W. Polak.
T4500: FENS, KEES. - Een jas voor het leven.
L6957: FERBER, EDNA. - Show boat. Vertaling G.J. Werumeus Buning-Ensink.
W6008: FERDINANDUSSE, RINUS. - Een klein vergrootglaasje. Een eigen keuze uit de cafe-notities.
L9435: FERDINANDUSSE, RINUS. - Tappelings. Notities in en rond het cafe.
P2937: FERDINANDUSSE, RINUS. - Neem er eentje van mij.
W0307: [KOOLHAAS] FERDINANDUSSE, RINUS. - Feestrede, uitgesproken bij de uitreiking van de P.C. Hooftprijs 1992 aan A. Koolhaas in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag op 21 mei 1992.
K6612: FERGUSON, MARGARETHA. - Anna en haar vader. Verhalen.
P2346: FERGUSON, MARGARETHA. - Brief aan niemand. Dagboekfragmenten 1948-1984.
W6094: FERGUSON, MARGARETHA. - Maan licht en middag zon.
R2266: FERKET, CHRIS. - Met poëzie naar Catalonie. Bloemlezing van Vlaamse gedichten en vijf Catalaanse gastdichters.
R8331: FERMI, LAURA. - Mussolini. Vertaling G. Messelaar.
H4285: FERMIN, MARIA H.J. - Kritiek en interpretatie in de spiegel van de tijd.
H6563: FERNALD, JOHN. - Destroyer from America. Illustrated by John Worsley.
A0693: FERNANDEZ, DOMINIQUE. - De school van het Zuiden. Vertaling Bert Simons.
H4052: FERNANDEZ, DOMINIQUE. - Le rapt de Canymede.
B2097: FERNANDEZ FLOREZ, W. - Stilte der stemmen. Vertaling J. van Praag.
M3390: FERNAU, HERMANN. - Juist omdat ik Duitscher ben! "J"accuse" geautoriseerde vertaling met een voorrede van Frederik van Eeden.
K1519: FERRA, BARTOMEU. - Chopin und George Sand auf Mallorca. Aus dem Spanischen ubertragen von Egon Schoss. Eingeleitet mit einem Auszug aus den Erinnerungen von Aurore Sand.
K1069: FERREE, HANS. - Langs deze mij onsymphatieke weg....
P2992: FERREE, HANS (SAMENGESTELD). - In & Uit. Statusvijzel voor de halfwas intellectueel en zijn tegendraadse amateur.
B8572: FERREE, HANS. - Van mens tot marionet. Hoe imitatie de menselijke mogelijkheden beperkt tot consumptie.
W4221: FERREE, HANS. - Het instant paradijs.
R8205: FERREE, C.J. - De Sojaboon en duurzaam Sojameel.
M2906: FERRES, ANTONIO. - De overwonnenen.
P2951: FERRON, LOUIS. - Alpengloeien, vertellingen uit een keizerrijk en later.
M8398: FERRON, LOUIS. - Gekkenschemer. Roman.
K7310: FERRON, LOUIS. - Plicht!
H4523: FERRON, LOUIS. - Voor de val.
L7709: FERRON, LOUIS. - Karelische nachten. Roman.
B2820: FERRON, LOUIS. - Hier ligt Boot.
B8659: FERRON, LOUIS. - De keldergang der heren. Geschiedenis van de Haarlemse societeit Teisterbant.
L8143: FERWERDA, FRITS. - Tweehonderd anagrammen.
T4280: FERWERDA, G.S. - Mijn ervaringen in Sovjet-Rusland.
L4768: FEVRE, D. (INTRODUCTION). - L'Amour dans la Gravure des XVIe siecles.
T1132: [SANDBERG]. SERVUS FIDEI. - Lectura sub aqua. Experimenta Typografica [1].
T1133: [SANDBERG]. SERVUS FIDEI. - Lectura sub aqua. Experimenta Typografica [1].
R4996: [WILDE] FIDO, MARTIN. - Oscar Wilde.
L6182: FIELDING, HENRY. - The life of Mr. Jonathan Wilde the Great. With wood-engravings by Frank Martin.
B2361: FIELDING, WILLIAM J. - What every married man should know.
R5692: FIERENS, PAUL. - Eekman: peintre, graveur, dessinateur.
B4804: FIGEE, HENK. - Brandglas.
B5021: FIGEE, HENK. - Hoezo beroemd? Met illustraties van Marian Latour.
R7332: FIGES, EVA. - Patriarchaal gedrag. De vrouw in de maatschappij.
M5867: FIGES, EVA. - Dochters. Vertaling K. van Santen.
M5871: FIGES, EVA. - Een moment van paniek. Vertaling Dolf Koning.
W2354: FIGES, EVA. - Ontwaken. Vertaling J. Verheydt.
L0168: FIJN VAN DRAAT, P. - Vreemdelingen. Vreemde woorden en gezegden bij beschaafde Nederlanders in gebruik met hunne Engelse equivalenten. Woordenboek. Bewerkt door....
B8656: FIJNJE-LUZAC, EMILIE. - Myne beslommerde Boedel. Brieven in ballingschap 1787-1788.
R2956: FIJTER-VAN VUGT., ERICA DE. - Sprekend papier. Gedichten.
H7070: FILEDT KOK, J.P. - Lucas van Leyden-grafiek (1489 of 1494-1533). Met een complete oeuvre-catalogus van zijn gravures, etsen en houtsneden.
H7092: FILEDT KOK, J.P. (ED.). - 's Levens felheid. De Meester van het Amsterdamse Kabinet of de Hausbuch-meester ca. 1470-1500.
R2262: FILIUS, JAN. (ED.). - Voor mensen van goede wil. Goodwill in de oude binnenstad van Amsterdam. Illustraties Anton Pieck.
R3324: FILTER. - Ee, Geordie lad, where did ye gan? Wereldwijde vertaalverhalen.
B8978: FILTER. - Onvertaalbare gulzigheid & Portretten van vertaalsters.
R3319: FILTER. - Seefhoek vooruit, Vlaanderen boppe. Cartoons en tekstballonnen in vertaling.
R3329: FILTER. - Een gewiekste verleidster. Over duivels, tijgers en Italiaanse humanisten.
R3321: FILTER. - IJdelheid en wind. Filter Vertaalprijs 2008 & Het vertaaljaar 2007.
R3325: FILTER. - Les temps heroiques. Het verhaal van de sixties.
B8390: FILTER. - Het plezier van de vertaler.
R3320: FILTER. - De stem van de dader.
R3331: FILTER. - De taal der liefde. Oogst van een jaar.
R3326: FILTER. - De poorten van het vertalen. Over nachtmerries en taal in vrije val.
R3322: FILTER. - De hemel als boek. Vertaaljaar 2009.
R3330: FILTER. - Ogen en haken. Vertaalpleidooi nader bezien.
T7003: FIMMEN, EDO. - Oorlog aan den oorlog. De taak der georganiseerde arbeiders in den strijd voor den wereldvrede.
B4926: FINCH, SIMON. - Seduction of the innocent.
T4074: FINCH, KAREN & GRETA PUTNAM. - The Care and Preservation of Textiles.
H2393: FINK, IDA. - Een klein ogenblik. Vertaling Gerard Rasch.
T9911: FIO. - Gelegenheids-Versjes bij Nieuwjaars- Verjaars- en Bruidfeesten voor de Jeugd.
M9315: FIRBANK, RONALD. - Het grillige leven van kardinaal Pirelli gevolgd door Valmouth. Vertaling en nawoord van Gerrit Komrij.
W2569: FIRBANK, RONALD. - Kardinaal Pirelli gevolgd door Valmouth. Vertaling en nawoord Gerrit Komrij.
T3858: FISCHER, E.J. E.A. (ED.). - Textielhistorische Bijdragen 25 (1985).
R4285: FISCHER, JOS. 9ED.). - Der "Deutsche Ptolemäus". Aus dem Ende des XV. Jahrhunderts [um 1490]. In Faksimiledruck. Mit einer Einleitung.
W2306: FISHER, CARRIE. - Groeten van een randgeval. Vertaling M. van Gelder.
L5127: FISHER, H.A.L. - Geschiedenis van Europa. Bewerkt onder toezicht H. Brugmans en F. Szper. Deel I: Oudheid en Middeleeuwen. Deel II: Nieuwe Tijd. Deel III: Nieuwste Tijd.
Y0428: FISHER, FRED. - Chicago, that Toddling Town.
W5653: FISKOVIC, CVITO. - Radovan.
K5549: FITCH, JANET. - Witte Oleander. Vertaling Heleen ten Holt.
T2565: FLAES, C. - Buiten de uiterton. Marineverhalen.
T0338: FLAM, L. - Descartes, Het betoog over de methode (1637).
L6665: FLAMENT, A.J. - De archieven der gemeenschappen, collegien en ambtenaren te Roermond die een rechterlijk of landsheerlijk karakter hadden of rechtstreeks invloed op het Algemeen Bestuur van de 13de tot in 1894.
A0278: FLANAGAN, MARY. - Stoute meisjes. Vertaling Else Hoog.
R0522: FLANAGAN, MARY. - Bad Girls.
T3600: O'FLANDERS, A. - Toen Vlaanderen groot was. Zantingen in vreemde landen. Voorwoord Cyriel Verschaeve.
T2393: PRO FLANDRIA. - Pro Flandria. Maandschrift tot verdediging van het Vlaamsche Nationalisme. 3e jrg. nr. 5-6, mei-juni 1921.
T5938: PRO FLANDRIA. - Pro Flandria Maandschrift tot verdediging van het Vlaamsche Nationalisme. 3e jrg. nr. 1-2-4. januari - februari - april 1921.
B2125: FLAP, JILDAU. (ED.). - Cultuur in uitvoering. Nieuwe en vernieuwde cultuurvoorzieningen in Amsterdam. Culture at work. New and renovated venues in Amsterdam.
K4171: FLAUBERT, GUSTAVE. - De eerste leerschool der liefde. Vertaling Jenny Tuin.
L4085: FLAUBERT, GUSTAVE. - De legende van Sint Julianus den Gastvrije. Vertaald door Victor van Vriesland. Verlucht met houtgravuren van Desire Acket.
L5679: FLAUBERT, GUSTAVE. - Madame Bovary. Moeurs de province. Douze compositions par Albert Fourie gravees a l'eau forte par E. Anot et D. Mordant.
K8880: FLAUBERT, GUSTAVE. - Uren met Flaubert.
K0838: FLAUBERT, GUSTAVE / KURT LOB. - Bibliomanie.
T4227: FLAUBERT, GUSTAVE. - Madame Bovary. Provinciaalse zeden en gewoonten.
R3544: FLAUBERT, GUSTAVE. - Leerschool der liefde.
T3446: FLAUBERT, GUSTAVE. - Haat is een deugd. Een keuze uit de correspondentie. Samengesteld en vertaald door E. Borger.
B0820: FLAXMAN, SEYMOUR L. - Herman Heijermans and his dramas.
R8536: FLEERACKERS, E. - Reyneke Vos in de Kempen.
L3515: FLEISCHHAUER, WOLFRAM. - De hand van de schilder.
R1531: FLEMING, ROBERT. - Sleutel tot de Openbaaringe of Verhandelng over De Opkomst en den Val des Pausdoms.
T5144: FLES, L. - Water en vuur. Een kritiek op de houding der S.D.A.P. ten opzichte van den godsdienst.
R3487: FLES, L. - Water en vuur. Een kritiek op de houding der S.D.A.P. ten opzichte van den godsdienst.
R7397: FLES, L. - Godsdienst, Openbare School en Zionisme in hun Wanverhouding tot de S.D.A.P. Open brief aan de heer dr. Henri Polak.
R4852: FLETCHER, IAN (ED.). - Decadence and the 1890s.
M3504: FLETCHER, GEOFFREY S. - London's pavement pounders.
M2388: SHAKESPEARE MET JOHN FLETCHER. - Cardenio of Het Tweede Treurspel van de Jonkvrouw. Charles Hamilton.
L9170: FLEUREN-VAN HAL, DORINE. - Forum 1931-1935.
K6558: FLEURY, SERGE. - Terre de France.
M3423: FLEXNER, JAMES THOMAS. - Washington. The indispensable man.
K2876: FLIER, A. VAN DER. - Filatelie van A tot Z. Het verzamelen van postzegels.
R9674: FLINKENFLOGEL, W.N. - Mijterij op de Zeven Provincien. Politisering en depolitisering in de Koninklijke Marine rond 1933.
T9626: FLINN, JOHN. - Le Roman de Renart dans la littérature française et dans les littératures étrangères au moyen age.
R5300: FLIPPO, W.G. - Lexicon of the Belgian Romantic Painters.
B0469: FLIPSE, ROBERT PAUL. - Mexico in de regentijd.
B0759: FLOCON, ALBERT. - L'Univers des livres. Etude historique des origines a la fin du XVIIIe siecle.
T8244: FLORENTIJN, POGGIO DE. - Groot grollenboek. Boerten en verhalen uit de vijftiende eeuw.
R3343: FLORIAN. - Fables de Florian.
R0929: FLORIJN, H. & J.P. NEVEN. - Voorgangers in de noodkerk.
K2985: FLORQUIN, JOOS. - Ten huize van ... 8.
K2986: FLORQUIN, JOOS. - Ten huize van ... 9.
K3665: FLORQUIN, JOOS. - Ten huize van ... vierde reeks.
K3666: FLORQUIN, JOOS. - Ten huize van ... zestiende reeks.
T1582: FLORQUIN, JOOS. - Mijn Streuvelsboek.
T9292: FLU, P.C. - Verslag van een studiereis naar Suriname (Nederlandsch Guyana) Sept. 1927 - Dec. 1927, en beschouwingen dienaangaande.
B4610: FLUCHERE, HENRI (ED.). - Jean Giono. Catalogue redige par Francoise Arnaud avant-propos par Henri Fluchere chronologie etablie par Luce et Robert Ricatte. Bibliographie etablie avec le concours de Jean Bottin.
K9951: FLURI, ADOLF. - Geschichte der Berner Papiermuhlen. Eine Chronologie.
B9990: FLURSCHEIM, MICHAEL. - Open Brief aan Zijne Heiligheid Paus Leo XIII. Uit het Duitsch.
T6398: FLYNN, JOHN T. - The truth about Pearl Harbor.
K7350: FOBEL, JIM & JIM BOLEACH. - Sjabloneren.
R8398: FOCKEMA, R.A. - Minister Aalberse en zijn tijd.
T1974: FOCKEMA ANDREAE, J.P. - Buitenmodel-kalender voor den wetgever.
R4270: FOCKEMA ANDREAE, S.J. & C. KOEMAN. - Kaarten en kaarttekenaars.
T7388: FOCKEMA ANDREAE, J.P. - De stad Utrecht, haar historie en haar toekomst.
L8710: FOCQUENBROCH, W.G. VAN. - De Min in 't Lazarushuis.
L3553: FOCQUENBROCH, W.G. VAN. - Gedachten over 't onbestendig geluk.
B0733: FODEN, GILES. - De belegering. Vertaling Ria Loohuizen.
K2284: FOELKEL, FRITHJOF. - De pythons en de nachtportier. Verhalen.
L5391: FOERSTE, W. EN K. HEEROMA. - Westfaalse en Nederlandse expansie.
A0178: FOERSTER, FR. W. - Levenswandel. Een boek voor jonge menschen. Vertaling Titia van der Tuuk. Inleiding H.L. Oort.
A0179: FOERSTER, FR. W. - Levenswandel. Een boek voor jonge menschen. Vertaling Titia van der Tuuk. Inleiding H.L. Oort.
T3413: FOGAZZARO, ANTONIO. - De Heilige. Vertaling E.J.T.
T0824: FOGAZZARO, ANTONIO. - Donkere dagen. Vertaling E.J.T.
K7417: FOGG, SAM. - Text Manuscripts of the Middle Ages and Renaissance. Catalogue 15.
R7489: FOGTELOO, C. - De Overwintering op Nova Zembla en andere oorspronkelijke vaderlandsch-historische novellen.
B4388: FOHRBECK, KARLA EN HUUB KUIJPERS (RED.). - Van totem tot lifestyle. Europese cultuur in ontwikkeling.
K6721: FOKKE SIMONSZ., AREND. - De boeknegotie in het toekomend jaar drie duizend. Eene mijmering.
B4760: FOKKE, GERRIT. - De mens moet mens worden.
T6847: FOKKE SIMONSZ, A. - Amsterdamsche burgers-winteravond-uitspanningen.
T6852: FOKKE SIMONSZ, A. - Verzameling der werken van A. Fokke, Simonsz. VII: Iets over alles I en II.
R2286: FOKKE SIMONSZ, A. - De vrouw is de baas. Eene geheimzinnige magtspreuk verklaard.
R1895: FOKKE, SIMONSZ, A. - Het oud Fransch spreekwoord: Point d'argent, point de Suisses! of Geen geld, geen Zwitsers! ironiesch en komiesch historiesch verklaard.
R1891: FOKKE SIMONSZ, A. - Het (Latijnsch) spreekwoord: Practica est multiplex! Zei de duivel, en hij sneed een' boer de ooren af, en gebruikte het vel tot achterlappen voor schoenen. Ironiesch critiesch verklaard.
R1893: FOKKE SIMONSZ, A. - Het Hollandsche spreekwoord: 't Is al geen goud wat 'er blinkt, ironiesch allegorisch verklaard, of De waereldsche kermismarkt.
R1887: FOKKE SIMONSZ, A. - De oude en jonge Janus, of gedachten op den Ouden- en Nieuwenjaarsdag.
R8360: FOKKE SIMONSZ, A. - Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden; op eene vrolijke onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderd.
M1420: FOKKEMA, R.L.K. - Varianten bij Achterberg. Uitgegeven en toegelicht. Deel I De varianten Deel II De commentaar.
K9344: FOKKEMA, K. - Uit het spel der klanken. Enige beschouwingen uit de Friese klankleer.
L5094: FOKKEMA, KLAAS. - Het Stadsfries. Een bijdrage tot de geschiedenis en de grammatica van het dialect van Leeuwarden.
K0672: FOKKEMA, R.L.K. - Het komplot der vijftigers. Een literair-historische documentaire.
R8418: FOKKEMA, K. - De waardering van het Fries.
L6652: FOKKEMA, K. - Over de groei van het Friese taalbesef.
W0632: FOKKEMA, DOUWE. - Zichtbare steden. Roman.
R1198: FOKKEMA, ANITA E.A. - Het leven in de crisisjaren 1929-1939. Actueel-historisch album met meer dan 300 foto's uit het Geillustreerd weekblad Het Leven.
R8410: FOKKENS, PHOCAS. - Vrouwen links... Mannen rechts! Met teekeningen van den schrijver uit de strafgevangenis aan den Amstelveenschenweg te Amsterdam.
T7001: FOKKER, E. - Wat wij willen? Vlugschrift.
R6190: FOKKER, E. - De maatschappelijke en de rechts-toestand der vrouw in Nederland in 1896.
T7202: FOKKER, EDUARD. - Verplichte verzekering van loontrekkenden tegen de gevolgen van invaliditeit en ouderdom. Rapport op verzoek van het Bestuur der Liberale Unie uitgebracht.
B8497: FOLIUM. - Inhoud: H. de la Fontaine Verwey: Portretten van bibliophielen II: Charles Fairfax Murray. W. Lampen: Een brief aan de Nederlandse antiquaren. Boekendieven. G.: Sotemann contra Goldschmidt. Emblem Books not listed by Praz, III. A. Hallema: Gevangenislectuur en gevangeniscouranten in de 19e eeuw.
B8496: FOLIUM. - Inhoud: J.B.W. Polak: Bibliografie van J.H. Leopold. H. de la Fontaine Verwey: Een humanist in zijn bibliotheek. P.T.A. Swillens: Twee schetsboeken van Hendrik van Cranenburgh. C.F. van Veen: Verzamelaar en bibliotheek. W. Lampen: Het boek als attribuut in de kerkelijke kunst. G.C. Crisis.
K5533: FOLKERTS, J. E.A. (ED.). - Overijsselse biografieen Deel 1. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Overijsselaars.
K5534: FOLKERTS, J. E.A. (ED.). - Overijsselse biografieen Deel 2. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Overijsselaars.
L3767: FOLKERTSMA, B. - Abc voor de niet-drukker van zijn boekdrukker.
M3352: FOLKERTSMA, B. - Twee portretten van uw drukker. Een boekje voor auteurs.
M8112: FOLLAIN, JEAN. - Drie gedichten. Vertaling Clasine Heering.
L6186: FONCKE, ROBERT. - Een handvol Vlaamsche Volksvertelsels met Duitsche varianten.
T4105: FONCKE, ROBERT. - Vlaamsche Volksvertelsels.
R3675: FONCKE, R. - Bij twee verbleekte Mechelse Spreuken voor behouden Reize.
H6412: FONE, BYRNE R.S. - Hidden heritage. History and the Gay Imagination. An Anthology.
R2663: FONTAINE VERWEY, H. DE LA (INTR.). - Clandestiene drukken op letterkundig gebied tijdens de Duitse bezetting in Nederland gedrukt.
T2868: FONTAINE-VERWEY, HERMAN DE LA & HUIB VAN KRIMPEN. - Tentoonstellingen: Handschriften en Incunabelen & Het welverzorgde boek.
H8748: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - De Stedelijke Bibliotheek van Amsterdam in de Nieuwe Kerk 1578-1632.
K6611: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Oud Delft. Meester Harman Schinckel, een Delftse Boekdrukker van de 16e eeuw.
R9510: FONTAINE , JEAN LA. - De krekel en de mier en andere fabels. Twaalf etsen van Jeanne Bieruma Oosting met teksten van J.W.F. Werumeus Buning.
L4588: FONTAINE VERWEY, H. DE LA (INL.). - Lof der Zeevaart. Collectie Dr. W.A. Engelbrecht.
M3360: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - De wereld van het boek. Rede uitgesproken ter aanvaarding van het ambt van bizonder hoogleraar in de wetenschap van het boek en de bibliographie op 10 mei 1954.
M3835: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Grolier-banden in Nederland.
M7150: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Het Nederlandse geïllustreerde boek. Een schets van zijn geschiedenis.
H3076: FONTAINE VERWEY-LE GRAND, ISA DE LA. (ED.) - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1996.
W7219: FONTAINE VERWEY-LE GRAND, ISA DE LA. (ED.). - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1994.
H9128: FONTAINE, LA. - De verhalen van La Fontaine. Vertaling Jan van den Berg.
K0979: FONTAINE, LA. - The twelve De La Fontaine fabels as painted in the Dining Saloon M.V. 'Dalerdijk'. Holland-America Line.
B3475: FONTAINE VERWEY-LE GRAND, ISA DE LA. E.A.(EDS.). - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2004. XII.
R6401: FONTAINE, JEAN DE LA. - De Fabelen van La Fontaine. Nagevolgd door J.J.L. ten Kate. Geïllustreerd met 81 platen en vele vignetten door Gustave Doré.
M7183: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - De geboorte van het moderne boek in de XVIe eeuw. Twee voordrachten in de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam op 17 en 24 mei 1954.
B1321: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Bookbindings by Albert Magnus.
B5866: FONTAINE VERWEY-LE GRAND, ISA DE LA. E.A.(EDS.). - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2000. VIII.
B7531: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Bookbindings by Albert Magnus.
W7218: FONTAINE VERWEY-LE GRAND, ISA DE LA. (ED.) - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1993.
T9647: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Uit de wereld van het boek I: Hunanisten, Dwepers en Rebellen in de Zestiende Eeuw.
T9646: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Uit de wereld van het boek II: Drukkers, Liefhebbers en Piraten in de Zeventiende Eeuw.
R9205: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Choix de poemes en l'honneur du livre.
R2268: FONTAINE, J. DE LA. - Fables de J. Fontaine. Illustrees de 120 gravures par J. Desandre et W.-H. Freeman.
R5207: FONTAINE VERWEY, H. DE LA & W. GS. HELLINGA. - In officina Ioannis Blaev. Twee inleidende studies bij een kleine tentoonstelling van de Dr. P.A. Tiele-Stichting.
B9477: FONTAINE VERWEY-LE GRAND, ISA DE LA. (ED.). - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1995.
B9480: FONTAINE VERWEY-LE GRAND, ISA DE LA. (ED.) - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1999.
B4288: FONTAINE VERWEY-LE GRAND, ISA DE LA. E.A.(EDS.). - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2006. XIV.
Y0285: FONTANE, THEODOR. - Dolingen dwalingen. Vertaling Theodor Duquesnoy.
H1148: FONTANE, THEODOR. - Gesammelte Werke. Eine Auswahl in funf Banden.
H7913: FONTANTE, THEODOR. - Gedichte. Ausgewahlt von Friedhelm Kemp.
B9589: FONTEIN, JAN. - The Sculpture of Indonesia. With essays by R. Soekmono en Edi Sedyawati.
L9780: FONTEYN, GUIDO. - De walen. Een onderhuidse beweging. Voorwoord Jacques Hoyaux.
H5523: FONTEYNE, NORBERT EDGARD. - Kinderjaren. Met een inleiding van Benno Barnard.
T6156: FONTEYNE, JEAN. - Buchenwald.
T9645: FONTIJN, JAN. - Onrust. Het leven van Jacob Israël de Haan, 1881-1924.
L8692: FONTIJN, JAN. - Trots verbrijzeld. Het leven van Frederik van Eeden vanaf 1901.
T6713: FONTIJN, JOHANNES HENRICUS ANTONIUS. - Tweespalt. Het leven van Frederik van Eeden tot 1901. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren in het bijzonder de literatuurwetenschap.
H2442: FONTIJN, J / J.J. OVERSTEEGEN / H. PLEIJ. E.A. - Populaire literatuur.
K5824: FONTIJN, JAN. - Broeders in bedrog. De biograaf en zijn held. Essays.
K2359: [OPTIMA]. FONTIJN, JAN. - Van Eedens jeugdliefde voor de meisjes Molony.
M4014: FONTIJN, JAN. E.A. - Menno ter Braak politiek en cultuur. 3 generaties 3 forums.
L1494: FONTIJN, JAN. - Leven in extase. Opstellen over mystiek en muziek, literatuur en decadentie rond 1900.
B4452: FONTIJN, J. - Frederik van Eeden: een open boek. Voordracht.
K6031: FONTIJN, JAN / GIDEON LODDERS. - Frans Coenen.
B8673: FONTIJN, JAN / MARITA MATHIJSEN EN ANTHONY MERTENS. - Aanslag op de letteren. De tegenstemmen.
L1586: FONTIJN, JAN / DINY SCHOUTEN. (ED.). - Carry van Bruggen 1881 -1932.
K8609: FONTIJN, JAN. - Tweespalt. Het leven van Frederik van Eeden tot 1901.
MK0090: FOOKS, EDWIN G. - Plain and Ornamental Lettering. A practical guide to Ticket & Showcard Writing Sign Writing and other forms of Decorative Lettering.
T6828: FOPPE, HAN (ED.). - In Den Haag geschied. 750 jaar in verhalen en beschouwingen.
T0986: FOPPE, HAN. - Vogelvrij, over Paul van Ostaijen.
K8149: FOPPEMA, YGE. - Spijkerschrift mei 1940 - 1945.
W7735: FOPPEMA, YGE. - Spijkerschrift mei 1940 - 1945.
K4730: FOPPEMA, YGE. (ED.). - Oude en nieuwe Geuzenliederen. Gekozen, ingeleid en toegelicht door ...
R5558: FOPPEMA, YGE. - Het Fries in Nederland.
H8224: FORBES, R.J. - Ambacht en wetenschap in het Oude Nabije Oosten.
R3223: FORBES, W.A. - Antiek bestek. Korte ontwikkelingsgeschiedenis van mes, lepel en vork.
R3239: FORBES WELS, P. - De Nederlandse cavalerie.
K5445: FORCEVILLE-VAN ROSSUM, JOKE. - Kan mijn dochter dit boek lezen?
H8869: FORD, MARGARET L. (ED.). - Christ, Plato, Hermes Trismegistus. The dawn of printing. Catalogue of the incunabula in the Bibliotheca Philosophica Hermetica.
M4210: FOREL, AUGUST. - Levensherinneringen. Geautoriseerde vertaling I Carvalho. Met 14 foto-illustraties.
T5003: FOREL, AUGUSTE. - De Internationale Orde van Goede Tempelieren. Een Maatschappelijke Hervormster, Haar Doel, Grondslagen, Organisatie en Arbeid.
H0311: FOREL, AUGUST. - Het sexueele vraagstuk.
L1302: FORMIJNE, P. - De ontwikkeling van de medische wetenschap en de ontwikkeling van den arts.
L2349: FORMIJNE, P. - Unde Venimus Quo Vadimus.
M5003: FORRESTER, VIVIANE. - Vanavond na de oorlog. Vertaling E. Klapwijk.
B0679: FORROKHZAD, FOROUGH. - Mijn minnaar en andere gedichten.
K1256: FORSTER, E.M. - De echo van de Marabar. Vertaling Jeroen Franke.
T8267: FORSTER, E.M. - Maurice. Vertaald door Theo Kars.
T4106: FORTHAAS, J.C. - Geheime wapens. Van raket tot atoom-bom.
K5232: FORTINI, PIETRO. - Drie dagen liefde. Erotische verhalen uit de zestiende eeuw. Vertaling Greta Peet.
B8196: FORUM. - Forum. Maandschrift voor Letteren en Kunst onder leiding van: Menno ter Braak, E. du Perron en Maurice Roelants. Redactie-secretaris: Everard Bouws. 1932-1935. 4 dln.
B8556: FORUM. - Forum. Maandschrift voor Letteren en Kunst. 1e jaargang no. 1. 1932.
B8931: FOSTER, NIGEL. - Bluff your way in Advertising.
B6356: FOUDRAINE, JAN. - Wie is van hout... Een gang door de psychiatrie.
T7260: [COHEN] FOUGASSE. - The luck of the draw.
T8309: ALAIN-FOURNIER. - Het grote avontuur. Vertaald door Max Nord.
R2718: FOWLER, LAURENCE & HELEN. - Cambridge commemorated. An anthology of university life.
H3163: FOWLES, JOHN. - A Maggot.
B2415: FRACCAROLI, ARNALDO. - Het paradijs der meisjes. Geautoriseerde vertaling van Tom Tijhuis.
B3051: FRACKERS, W.F.K.J.F. - Starend over stormend water sta ik stil.
B8897: FRAECHEM, HERMAN VAN. (ED.). - In den spiegel. Dichters over Dichters!
L7479: CASTRVM PEREGRINI XXXII. WILHELM FRAENGER. - Castrum Peregrini.
B1659: FRAENKEL-NIEUWSTRATEN, E.M. - Correspondeerende Woordpositie in het Vers.
T3872: FRAGOSO, MARGAUX. - Tijger, tijger. Vertaald door Anne Jongeling.
B4255: FRAME, JANET. - To the Is-land. An autobiography.
T0833: FRANCE, ANATOLE. - Het eiland der pinguins.
K5452: FRANCE, ANATOLE. - De misdaad van Sylvestre Bonnard alsmede de roman Dit was mijn vriend en drie artikelen uit Het literaire leven. Met een inleiding over auteur en werk door Charles de Trooz.
M6444: FRANCE, M. DE. - De Lais. Vertaling A. Vermeer-Meijer.
Y0209: FRANCINA. - Suze Boorsma's strijd. Geillustreerd door O. Geerling.
H8583: FRANCK - Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. 2e druk door N. van Wijk.
M3078: FRANCK, DAN. - De scheiding. Vertaling Dirk Zijlstra.
H3390: FRANCK, HANS. - Johan Sebastian's pelgrimstocht. Vertaling Th. van Berkel
L3786: FRANCKEN, EEP / ARIANE VAN SANTEN / HARRY SCHOLTEN. - Voor H.A. Gomperts bij zijn 65ste verjaardag.
M2784: FRANCKEN, EEP/G. VAN MUNSTER/A. POS. - Slauerhoff student auteur.
R8359: FRANCKEN, W. - Bijwerk, op 't gebied van Kunst en Geschiedenis.
W3703: [MULTATULI] FRANCKEN, EEP. - Multatuli. De veelzinnige muze van E. Douwes Dekker.
R7870: FRANCKEN, FRITZ. - Pol de Mont.
P0549: FRANCOIS, ANNE. - Zonder haar.
T1034: FRANCOIS, GUIDO. - Pol de Mont 1857-1931. Terugblik na vijftig jaar.
R6926: FRANK, BRUNO. - Politieke novelle. Vertaling Alice van Nahuys.
M5939: FRANK, BRUNO. - Het paspoort. Vertaling Huib van Krimpen. Nawoord M.H. Wurzner.
H3406: FRANK, BRUNO. - Zestienduizend francs. Vertaling Jan Buys.
P1516: FRANK, DIMITRI FRENKEL. - Pas op dat je geen woord zegt. Een komedie.
L0336: FRANK, LEONHARD. - Drie van drie millioen. Vertaling Joh. Kuiper.
P0215: FRANK, COBIE. - Alsof er niets gebeurd was. Terugblik van een joodse verzetsman.
M0354: FRANK, SAM. - Sex in de film.
A0830: FRANKE, HERMAN. - De verbeelding.
B0277: FRANKE, HERBERT W. EN GOTTFRIED JAGER. - Apparative Kunst. Vom Kaleidoskop zum Computer.
T2026: FRANKE, G.A.J. - Programma van het Gymnasium te Groningen voor het jaar 1887-1888. Waarbij gevoegd is eene verhandeling, getiteld: Aanteekeningen over de Oorzaken der Patriottische Woelingen.
H3042: FRANKEN, H. - Maat en regel.
M2168: FRANKEN, TJEBBO. - Het bloembollenboek. Een "roman" van kleuren en geuren. Met 16 gekleurde platen naar lumiere-foto's en circa 100 illustraties in zwart.
T6395: FRANKEN, L. - Een ongeschreven Hoofdstuk in de geschiedenis der Ned. Vrijmetselarij door L. Franken in verband met het boek van G.J.P.J. Bolland. De Vrijmetselarij voorheen en thans.
H3407: FRANKLIN, BENJAMIN. - Een praktische moralist. Vertaling Jaap Buijs
R3506: FRANQUIN, ANDRE. - Flagrante flaters.
T3723: FRANQUINET, ROBERT. - Figuratief overschot.
R9222: FRANQUINET, G.D.L. - Mastreechter veerskes. Inleijing en bandteikening van E. Franquinet.
L6307: FRANQUINET, E. - Maskeraad.
L2857: FRANQUINET, E. - Misdaad en straf.
L2858: FRANQUINET, E. - Misdaad en straf.
K5255: FRANQUINET, E. - Vluchten.
K8158: FRANQUINET, ROBERT. - De laatste dageraad. Verzen.
K8910: FRANQUINET, ROBERT. - Ghislaine la Bruyere en ik.
B5884: FRANQUINET, ROBERT. - Picasso: ongenadig oog in de tijd.
R2817: FRANQUINET, ROBERT. - Mijn hart zal niet vrezen.
L4556: FRANSEN, J. - Les Comediens Francais en Hollande au XVIIe et au XVIIIe siecles.
T3866: [REVE] FRANSEN, AD. - De nadagen van Gerard Reve.
L7915: FRANSES, DESIDERIUS. - Mariavereering in de eerste eeuwen der kerk.
B4908: FRANSSEN, P.J.A. - Tussen tekst en publiek. Jan van Doesborch, drukker-uitgever en literator te Antwerpen en Utrecht in de eerste helft van de zestiende eeuw.
H6014: FRANSSENS, JEAN-PAUL. - Een reiziger op weg naar de Zwitserse Alpen.
T6257: FRANSSENS, JEAN-PAUL. - De wereld wil bedrogen worden.
T9162: FRANSSENS, JEAN-PAUL. - Ware liefde.
B1547: FRANTZEN, J.J.A.A. - Over Middeleeuwsche School- en Volkspoëzie.
K0310: FRANZ, ERICH. (ED.). - Hans von Marees und die Moderne in Deutschland.
K6712: FRANZEN, JONATHAN. - De correcties. Vertaling M. Lameris.
T6396: FRANZIE BERENSTEIN, S. EN A.B. DAVIDS. - Zionisme. Pro en Contra.
T3227: FRAPIE, LEON. - La Maternelle. Roman.
L3346: FRAPIE, LEON. - De bewaarschool. Bewerkt door A.M. de Jong.
T0651: FRAPIE, LEON. - Vertellingen rond de bewaarschool. Geautoriseerde bewerking van A.M. de Jong.
R3652: FREDERICQ, PAUL. - Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging. Eerste deel.
H7847: FREDERIK. - De zetduivel.
T4258: FREDERIKS, K.J. - Op de bres 1940-1944. Overzicht van de werkzaamheden aan het Departement van Binnenlandsche Zaken gedurende de oorlogsjaren.
L8637: FREDERIKS, K.J. (ED.). - Maximes de Napoleon. Droit public. Politique interieure.
B4849: FREDERIKS, J.A. - Het Middelburgsche Raadhuis in de Tweede Kamer.
R5524: FREDERIKS, J.G. - De historische namen gegeven aan de nieuwe straten van Amsterdam volgens het beginsel aangenomen door den Gemeenteraad in zijne vergadering van den 20 April 1870, opgave der personen, wier namen gegeven zijn aan de grachten, kaden, straten en pleinen, sedert 1866, met de dagteekening der Raadsvergadering, waarin daartoe het besluit genomen is.
K3008: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Anna, Hanna en Johanna. Uit het Zweeds vertaald door Janny Middelbeek-Oortgiesen.
H8270: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Het zesde zintuig. Uit het Zweeds vertaald door Ins Sassen.
R3997: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Als vrouwen wijs waren. Beschouwingen.
H9868: FREDRIKSSON, MARIANNE. - De nachtwandelaar. Uit het Zweeds vertaald door Janny Middelbeek-Oortgiesen.
H6601: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Elisabeths dochter. Vertaling Ina Sassen.
K1699: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Het boek Eva. Vertaling Anna Ruighaver.
R3995: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Het boek Eva. Vertaling Anna Ruighaver.
L1319: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Het raadsel van de liefde. Vertaling Anna Ruighaver.
H1254: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Inge en Mira. Vertaling J. Middelbeek.
R2336: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Het boek Kain. Uit het Zweeds vertaald door Anna Ruighaver.
R2400: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Het mysterie. Uit het Zweeds vertaald door Anna Ruighaver.
H0216: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Simon. Vertaling J. Middelbeek.
M8127: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Volgens Maria Magdalena. Vertaald Janny Middelbeek.
M2423: FREEMAN, GILLIAN. - The undergrowth of literature. With a foreword by David Stafford-Clark.
C0526: FREEMAN, WILLIAM. - A Concise Dictionary of English Idioms.
W2014: FREIMAN, RAY (ED.). - The Author looks at Format.
B0417: FREIRE D'AGUIAR, ROSA. - Memoria de Tradutora. Entrevista a Marlova Aseff e Dorothee de Bruchard. Edicao de texto de Marlova Aseff.
L5810: FREITAG, KAREL EMIL. - Herman Stehr. Gehalt und Gestalt seiner Dichtung. I. Gehalt.
B1878: FREITAG, KARL EMIL. - Herman Stehr. Gehalt und Gestalt seiner Dichtung. I. Gehalt.
M2858: FRENCH, MARILYN. - Onze vader. Vertaling Jeanette Bos.
B0661: FRENCH, NICCI. - Verloren. Vertaling Irving Pardoen.
R3999: FRENCH, NICCI. - Bezeten van mij. Vertaald door Molly van Gelder en Gideon den Tex.
T9582: FRENCKEN, HERMAN GERARD THEODOOR. - T Bouck van Wondre 1513.
T7827: FRENK, PAUL. - Im Machtbereich der Gestapo. Erlebnis Roman der Wirklichkeit nacherzahlt.
B5652: FRENKEL, F.E. (ED.). - Provo. Kanttekeningen bij een deelverschijnsel.
B7163: FRENKEL FRANK, DIMITRI. - Hoe ik van mijn vrouw leerde houden & andere curiosa.
T0014: [SPINOZA] FRENKEL FRANK, DIMITRI. - Spinoza.
T1470: FRENKEL, M.B. - Acht gedichten.
L5650: FRENSSEN, GUSTAV. - Van strijd en vrede. Vertaling J. Herderschee.
M5493: FRERIKS, KESTER. - Ogenzwart.
T5342: FRERIKS, PHILIP. - Het spoor van de monumentale meridiaan. Een Parijse wandeling over het monument van Jan Dibbets voor Francois Arago.
A0971: FRERIKS, KESTER. - Soevereine actrice. Verhalen.
B2817: FRERIKS, KESTER. - De bruid van Elswout.
B6047: FRERIKS, KESTER. - De Golven van het Van Starkenborghkanaal.
B7703: FRERIKS, KESTER. - Domino. Roman.
T3801: FRERIKS, KESTER. - Verborgen wildernis. Ruige natuur & kaarten in Nederland.
B3811: FRESCO, MARCEL. (ED.). - Over J.A. Der Mouw. Beschouwingen.
T1942: FRESCO, M.F. - De dichter Der Mouw en de Klassieke Oudheid. Deel: I en II A. Deel II B. Twee delen.
R3839: [SPINOZA] FRESCO, MARCEL F. / HAMMACHER, KLAUS. - Hemsterhuis und seine Stellungname zu Spinoza: Spinoza in der Sicht von Hemsterhuis / Hemsterhuis und Spinoza.
R4333: FRESCO, LOUISE O. - De Tuin van de Sultan van Rome.
K5324: FREUD, S. - Het ik en de psychologie der massa. Vertaling N. van Suchtelen.
A0145: FREUD, SIGMUND / ARNOLD ZWEIG. - Briefwechsel. Heraugegeben von Ernst L. Freud.
A0142: FREUD, SIGMUND. - Briefe 1873-1939. Ausgewahlt und herausgegeben von Ernst und Lucie Freud.
H8227: FREUD, SIGMUND. - Totem and Taboo. Resemblances between the psychic lives of savages and neurotics.
T3230: FREUD, SIGM. - Inleiding tot de studie der psychoanalyse. Academische voorlezingen. Uit het duitsch vertaald door A.W. Renterghem. Deel I: Vergissingen. Voorlezing en De droom.
R8332: FREUD, SIGMUND EN ARNOLD ZWEIG. - Briefwechsel. Herausgegeben von Ernst L. Freud.
M5525: FREUND, GISELE. - Three days with Joyce. Preface by Richard Ellmann.
T1295: [SPINOZA] FREYER, KURT. - Spinoza, Führer der Irrenden. Gedenkschrift anlässlich der 250. Wiederkehr des Todestages Spinozas 21. Februar 1927.
M3076: FRIEDAN, BETTY. - Het misverstand vrouw. Vertaling J. Hardenberg.
R9878: FRIEDEMANN, ADOLF. - Na drie en twintig jaar. Reisbrieven uit Palestina.
R8691: FRIEDERICY, H.J. - Vorsten, vissers en boeren.
K9133: FRIEDERICY, H.J. - De eerste etappe.
T1780: FRIEDERICY, H.J. - Verzameld werk. Met een inleiding van Rob Nieuwenhuys.
R8682: FRIEDERICY, H.J. - De raadsman.
W5821: FRIEDLAENDER, HENRI. - Der Knecht Gottes. Schichsal/Aufgabe/Trost. Die Lieder vom Knecht Gottes aus Jirmejahu und Jeschajahu in der Buber-Rossenweigschen Ubersetzung eingeleitet und erlautert von.....
B1307: FRIEDLANDER, MAX J. & JAKOB ROSENBERG. - The Paintings of Lucas Cranach.
H5443: FRIEDMAN, CARL. - De grauwe minnaar.
L2190: FRIEDMAN, CARL. - Dostojevski's paraplu.
B3640: FRIEDMAN, CARL. - De grauwe minnaar.
R9781: FRIEDMAN, CARL. - Tralievader.
R7451: FRIEDMAN, CARL. - Wie heeft de meeste joden.
R7915: FRIEDRICH, OTTO. - Voor de zondvloed. Berlijn in de jaren twintig.
L1243: FRIELINK, A.B. - Waarom moeten computers kunnen denken?
Y0431: FRIEND, CLIFF - NAZELLES ET LEMARCHAND - Wana. Gros succes de la Revue des Folies Bergere Folies sur Folies.
W2572: FRIES, FRITZ RUDOLF. - De weg naar Oobliadooh. Vertaling D. & M. Salomons.
T9296: DE VRIJE FRIES. - M. de Jong: J. Winkler en het Oera-Linda-Boek. A.E. van Giffen: Mededeeling over het proefonderzoek van het Klooster Smalle. P. Leendertz: Toneelgezelschappen te Harlingen. A.L. Heerma van Voss: De Conscriptio Exulum. P.V. Astro: Een zakalmanak van Bernard van Merode.
T2210: FRIES, K. DE. - In deze Bajes. Een jaar Oranje-Hotel. Inleiding J. Oranje.
T9297: DE VRIJE FRIES. - Johan Winkler;s nagelaten geschrift over het Oera-Linda-Bok, met naschrift door P.C.J. Boeles. Stadhouder, grietman en predikant. Stads- en Dorpskroniek van Friesland over de jaren 1780-1784. Friesland in den Romeinschen tijd. W.J. van Welderen Baron Rengers. De oorsprong van het Friesche tooneel.
K2265: FRIESEN, HOLGER-JACOB, BEAT R. JENNY UND CHRISTIAN MULLER. (EDS.). - Bonifacius Amerbach 1495-1562. Zum 500. Geburtstag des Basler Juristen und Erben des Erasmus von Rotterdam.
R4088: FRIESWIJK, JOHAN. - Socialisme in Friesland 1880-1900.
L2316: FRIETEMA, H.J. - De cooperatie in verband met de maatschappelijke organisatie van het economisch leven.
T6164: FRIETEMA, H>J> - Eenige Economische Beschouwingen over de Toepassing van Cooperatie.
M5315: FRIETHOFF, C.X.J.M. - Volledige Marialeer.
T3549: FRIETHOFF, C. - De predestinatie-leer van Thomas en Calvijn.
H6368: FRIJDA, NICO. - Post uit Friesland.
W0364: FRIJDA, N.H. - Kunnen mensen denken?
T5808: FRIJHOFF, W.TH.M. - Cultuur, mentaliteit: illusies van elites?
R7748: FRIJHOFF, WILLEM & MARGOT JONGEDIJK & RUUD ROTTIER. - 'Vryheid of de Dood' - La Révolution Française vue des Pays-Bas 1789 - 1798.
R3586: FRIJHOFF, WILLEM. - Heiligen, idolen, iconen.
R9440: FRIJLING-SCHREUDER, E.C.M. / J. MOORMANN / G. TH. KEMPE / J. DE CLERCK. - Droom en onthulling. Lezingen gehouden voor het Criminologisch Instituut.
K9744: [VONDEL] FRIJNS, W.M. - Vondel en de Moeder Gods.
B7220: [VONDEL] FRIJNS, W.M. - Vondel en de 'Zeestar'.
T1858: FRIJNS, W.M. - Grotius in Peter en Pauwels?
H2491: FRIJTERS, C.H.C. - Lezen gaat ongezien. Honderd jaar lectuurvoorziening aan blinden en slechtzienden en de rol van de Nederlandsche Blindenbibliotheek daarbij.
K2440: FRIOUX, CLAUDE. - Maiakovski par lui-meme.
H5629: FRISCH, MAX. - Dienstboekje. Vertaling C.R. Vink.
H5347: FRISCHAUER, PAUL. - Zeden en erotiek in de loop der eeuwen. Drie delen I Van het paradijs tot Pompeji, II Van Rome tot rococo, III Van Parijs tot de pil.
M2359: FRISCHE, PAUL. - Indische jaren achter bilik.
R7650: FRISCHE, PAUL. - Wakker worden.
T7655: FRISO, HARMODIUS. [PIETER VREEDE]. - Aanspraak aan Willem de Vde erfstadhouder &c. &c. &c.
K7697: FROE, A. DE. - Fatum en Fortuna.
R3211: FROE, A. DE. - Fatum en Fortuna. Kans en buitenkans / Een leesboek over de mens.
T5512: FROENTJES, W. - Criminalistiek als wetenschap.
M2660: HELINANT MONNIK VAN FROIDMONT. - Het lied van de dood. Ingeleid en vertaald door Jacques Fieuws.
H6394: FROMENTIN, EUGENE. - Dominique. Vertaling Jan Versteeg. Nawoord Sjef Houppermans.
R2682: FROMM, ERICH. - De angst voor vrijheid. De vlucht in autoritairisme, destructivisme, conforisme. Vertaling H. Redeker.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

12/15