Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
L7674: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen VI: L.J.M. Feber: Frederik van Eeden's verhouding tot het Christendom. S.M. Noach: "Het Dromenboek". H.W. van Tricht: Frederik van Eeden en " Geestelijke weerbaarheid". Oorlogsbrieven.
T0426: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXVII: Fred. van Eeden: Aan mijn zoon. C. Brinkgreve: F. van Eeden en de psychotherapie. F. van Eeden: Sigmund Freud / Natuurgeneeswijze en medische wetenschap. E.J.W. Wolters: Analyse van Van Eeden's handschrift.
T3448: EEDEN, FREDERIK VAN. - Van de koele meren des doods.
R0037: EEDEN, PETER VAN / WIM J. SIMONS. - Van Eeden ! Van Eeden ! Daar komt hij aangetreden!
Y5692: EEDEN, FREDERIK VAN. - Krantenknipsels over/van Frederik van Eeden.
M8100: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het sonnet. Blijspel in drie bedrijven.
H7540: EEDEN, FREDERIK VAN. - De geestelijke verovering van de wereld.
H7530: EEDEN, FREDERIK VAN. - Van de koele meren des doods.
B5339: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXIV: A.L.J. Sivirsky: H.W. van Tricht, Erevoorzitter. Johan Andreas Der Mouw en Frederik van Eeden (1890-1919).
M7862: EEDEN, FREDERIK VAN. - Paul's ontwaken.
B7373: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het lied van schijn en weezen. Drie deeltjes.
Y2949: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes.
T3449: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes.
L4915: EEDEN, FREDERIK VAN. - Ellen. Ein Lied vom Schmerz. Aus dem Niederlandischen von Otto Hauser.
B8425: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXXIII: Mooijweer: Frederik van Eeden in Amerika, Van der Veen-Mulder: Frederik van Eeden als redacteur van De Groene Amsterdammer.
H2279: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes. Tweede deel.
B0218: EEDEN, FREDERIK VAN. - Literama. Kroniek over boeken, schrijvers en toneel. Frederk van Eeden nummer.
T0859: EEGHEM, W. VAN. - Prudens van Duyse herdacht (1804-1959).
L7140: EEGHEM, W. VAN. - Jan Frans Willems en Willem Bilderdijk.
K4511: EEGHEN, I.H. VAN / W.GS. HELLINGA / H. DE LA FONTAINE VERWEY. - Het illustere begin van het Athenaeum. Drie opstellen ter inleiding van de tentoonstelling in de Agnietenkapel t.g.v. het 325-jarig bestaan van de instelling voor hoger onderwijs te Amsterdam,
T7511: EEGHEN, S.P. VAN. - Rede uitgesproken door den heer S.P. van Eeghen, voorzitter der kamer van koophandel en fabrieken te Amsterdam, in de zitting dier kamer van 4 januari 1916.
B1542: EEGHEN, ISABELLA H. VAN. - Meniste vrijage. Jakob van Geuns (1769 - 1832) Gronings dokter, Amsterdam 'kassier'.
R9155: EEGHEN, I.H. VAN. - Inventaris van het archief van regenten en regentessen van het Deutzenhofje.
B0077: EEGHEN, I.H. VAN. - Inventarissen van de familie-archieven Heshuysen, Hooft, Hooft van Woudenberg.
B0079: EEGHEN, I.H. VAN. - Inventaris van het familie-archief Backer.
H3866: EEGHEN, ISABELLA H. VAN. - Brieven van het Deutzenhofje. Madame de Nerha en Mirabeau.
T0074: EEGHEN, I.H. VAN. - De Amsterdamse Boekhandel 1680-1725. Deel: I-IV.
K0340: EEGHEN, I.H. VAN. - Van stadscourantendrukkerij tot stadsdrukkerij van Amsterdam.
T6437: EEGHEN, P. VAN. - Jan Luyken en zijne bloedverwanten.
T9122: EEKHOFF, W. - Friesland in 1813. Historische bijzonderheden omtrent hetgeen voor en tijdens de verlossing en herstelling van Nederland van 1810 tot 1815 in Friesland en inzonderheid te Leeuwarden is voorgevallen.
B2523: EEKHOFF, W. - De betrekking van de jufvrouwen Wolff en Deken tot Friesland.
R1594: EEKHOUD, GEORGES. - Hendrik Conscience. Vertaling W.D. Leen.
T3150: EEKHOUD, GEORGES. - Les fusilles de malines.
T9278: EEKHOUD, GEORGES. - Kermesses.
R3685: EEKHOUD, GEORGES. - Nieuw Cartago.
T7080: EEKHOUD, GEORGE / GUSTAVE VANWELKENHUIZEN. - Pages choisies.
T2625: EEKHOUD, GEORGES. - Myrtes & Cypres.
R7952: EEKHOUD, GEORGE. - Teniers.
B4213: EEKHOUT, JAN H. - Jermolijn.
K2826: EEKHOUT, JAN H. - Werk. Het boek der jong-protestantsche letterkunde.
L2111: EEKHOUT, JAN H. - De waarachtige historie van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen.
K8906: EEKHOUT, JAN H. - Solaas. Verzen van hernieuwd geloof.
K8832: EEKHOUT, JAN H. - De neger zingt. Amerikaansche negerlyriek. Vertaald en ingeleid door ...
K5305: EEKHOUT, JAN H. - Doolagien. Verzen.
K5829: EEKHOUT, JAN. - Warden een koning.
T0461: EEKHOUT, GEORGES. - HEM DAY 24 mai 1947. Hommage a Georges Eekhoud, ne a Anvers en 1854 mort a Bruxelles le 24 mai 1927.
K5246: EEKHOUT, JAN H. - De Anti-Christ mystisch kerstspel der toekomst en Kleine balladespel van den dood.
K5399: EEKHOUT, JAN H. - De boer zonder god. Zeeuwsch-Vlaamsche roman.
Y0764: EEKHOUT, JAN H. - Leven en daden van Pastoor Poncke van Damme in Vlaanderen.
R9216: EEKHOUT, JORIS. - Ernest Psichari, Giovanni Papini, Giosue Borsi.
K5688: EEKMAN, TOM. - Joegoslavie. Verhalen van deze tijd. Bijeengebracht, vertaald en van een nawoord voorzien door...
H5024: EEKMAN, T. / A. LJESKOW / C.G. SCHWENCKE. - Over Ljeskow.
B5001: EEMAN, ERNEST. E.A. - Hulde van het Davidsfonds aan Guido Gezelle.
Y3207: DE EENDRACHT. - De Eendracht. Orgaan van de afdeelingen der S.D.A.P. in Noordbrabant. 9e jaargang 1908: no. 6 - 7 - 10 - 13 - 14 - 16 - 24 - 28 - 30 - 34 - 35 - 39 - 41 - 48. 10e jaargang 1909: no. 4 - 15 - 17 - 20 - 21 t/m- 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51. 11e jaargang 1910: no. 1 t/m 7
Y4220: EENDRACHT, DE. - Tooneel en Filmnieuws. Redacteur Paul Vermeer. 8 Juni 1945. No. 1.
Y4472: NATIONALE EENHEID. - Nationale Eenheid. 1e jaargang 6 juli 1940. no. 1. Aan het Nederlandsche Volk.
Y5195: EENHEIDSVAKCENTRALE. - 1: Geloofsbrief voor de Eerste Landelijke Conferentie van de Bedrijfsgroep Metaalindustrie 1 Augustus 1946 in Krasnapolsky te Amsterdam. 2: Kies lijst 2: Dat is de E.V.C. Candidatenlijst. 3: Kaartje Stembiljet.
Y1096: EENHEIDSVAKCENTRALEN. - Loonsverhoging. Nu!
L7262: EERENBEEMT, HERMAN VAN (ED.). - Van Munster's kerstboek 1928.
B5227: EERENBEEMT, B. VAN DEN. - Het kind in onze middeleeuwsche literatuur.
T8025: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN. - Vincent van Gogh als H.B.S.-leerling 1866-1868: een onbekende episode in Tilburg.
R5773: EERENBEEMT, H.F.J.M. - Van Lanschot en het Tilburgse Bedrijfsleven. 150 jaar.
K8179: EERENBEEMT, NOUD VAN DEN. - September.
B4339: EERENBEEMT, HERMAN VAN (ED.). - Van Munster's vierde kerstboek.
R2811: EERENBEEMT, B. VAN DEN. - Het kind in onze middeleeuwsche literatuur.
H0984: EETEN, PETER VAN. - Dichterlijk labirint. Opstellen over het werk van Willem Kloos.
Y0965: DOCUMENTATIEBLAD WERKGROEP 18E EEUW. - De verlichting in worsteling om de staat. Der Aufgeklarte Absolutismus als europaisches Problem. Een stedelijke reactie op de politiek van Jozef II. Het gevel BruggeL het onverwachte Jozefisme van de ambachten en de volksmassa. De Nederlandse kerkpolitiek van Jozef II: verlicht of despotisch. Is de concentratie van macht onder koning Lodewijk een uitloper van het verlicht absolutisme. Koning Willem I: een verlicht despoot? Het politiek bestel onder Koning Willem I. De verlichte ambrenaren onder Willem I: kritische pijlers van een bewind.
T3904: EFFEN, JUSTUS VAN. - Proza.
B0142: EFFEN, JUSTUS VAN. - Ernst en Boert uit den Hollandschen Spectator.
M4122: EFFEN, JUSTUS. - Eene beschouwing uit de zeventiende eeuw over de mode, dit netelige, verontrustende maar tegelyk welgevallige en altoos belangryke onderwerp dat byzonderlyk de vrouwelyke kunne sinds de schepping bezighhoudt en regeert.
R7270: EFFEN, JUSTUS VAN. BROER OKELES. [= C.E. BAKKER]. - Ienfaldige ljeafdescijdnis uwt de earste helfte fen de achttsjiende ieuw, uwt it holloans forfrijsce.
Y0740: EFFEN, JUSTUS VAN. - Brief van een bejaard man en Reis naar Zweden. Vertaling en toelichting P.J. Buijnsters.
L1297: EGELER, C.G. - Problemen uit het grensgebied van algemene geologie en petrologie.
R1924: EGETER VAN KUYK, R.H.J. (RED.). - Elementen. Ida Gerhardt (1905-1997).
Y0678: EGGER, AUGUSTIN. - Erbarm U over het volk.
P1120: EGGINK, CLARA. - Landinwaarts.
K8491: EGGINK, JACOBA. - Kyrie eleison.
B0970: EGGINK, CLARA. - De vrouw en de cormorant. Teekening van Fiep Westendorp.
T7055: EGGINK, L.G. EN W.A.T. SCHELFHOUT. - Partij verloren... Gedenkboek ter herinnering aan de schakers in Nederland, die tijdens de bezetting heengingen.
T6300: EGGINK, CLARA. - Leven met J.C. Bloem.
Y4588: EHMCKE, F.H. - Amtliche Graphik. (Flugschriften des Munchner Bundes, Heft 4).
W9332: EICHENBERG, FRITZ. - Lithography and Silkscreen. Art and Technique.
T2727: EIGEMAN, J.A. - Het socialisme van Troelstra een in zichzelf verdeelde beweging. Beschouwingen over het beginsel eener nieuwe politieke partij-organisatie.
T3233: EIGEMAN, J.A. - De Liberale Gedachte. Een nieuwe tijdgeest en een nieuwe groepeering der partijen.
Y1067: EIGEMAN, JACOB. - Kunst en Keur. Leesboek voor de hoogste klasse der lagere Christelijke School.
K0025: EIGENBERGER, W. E.A. - Die Fliegerei was sie bietet und verspricht.
R7769: EIGENHUIS, J. - De Wijsgeer.
R7764: EIGENHUIS, J. - Groei. Een roman uit de onderwijzerswereld.
R1003: EIGENHUIS, J. - De kunstenaar en de duivel.
R7770: EIGENHUIS, J. - De horizon blinkt.
R7767: EIGENHUIS, J. - De dijk.
T4920: EIGENHUIS, J. - Idylle.
T2790: EIGENHUIS, J. - Evenwicht.
T2447: EIJCK, JAN VAN. - Nieuwe filosofie.
R1551: EIJK, H.P.A. VAN. - Mededelingsvormen bij Arthur van Schendel. Een stilistisch onderzoek.
K6623: EIJK, HENRIETTE VAN. - Het eenig echte.
Y2968: EIJK, HENRIETTE VAN. - Sinterklaas blijft een zomer over. Met illustraties van Ruscha Wijdeveld.
R0790: EIJK, H.P.A. VAN. - Mededelingsvormen bij Arthur van Schendel. Een stilistisch onderzoek.
H2500: EIJK, JACK VAN. - Kamperfoelie.
T8789: EIJKELBOOM, JAN. - Twee dochters en een zoon. Met tekeningen van Rein Dool.
T8177: EIJKELBOOM, J. - Wat blijft komt nooit terug. Eigen en andermans gedichten.
T8178: EIJKELBOOM, J. - Het lied van de krekel. Gedichten.
T8179: EIJKELBOOM, J. - Kippevleugels. Gedichten.
T8180: EIJKELBOOM, J. - De gouden man. Gedichten.
T8583: EIJKELBOOM, JAN. - Want poëzie doet niets gebeuren.
Y1656: EIJKELBOOM, J. - Heden voelen mijn voeten zich goed. Nieuwe gedichten.
H2289: EIJKELBOOM, J. - Lucebert.
T8218: EIJKELBOOM, J. - De wimpers van de dageraad.
R6870: EIJKELBOOM, J. - 36ste overzicht betreffende den Bond gedurende de jaren 1941 tot en met 1945.
H6597: EIJKELBOOM, J. - Tot zo ver. De meeste gedichten.
T3825: EIJKERN-BALKENSTEIN, J. VAN E.A. - Kashmirsjaals en de geweven Westeuropese imitaties. Verslag van de Textieldag van 24 mei 1984 in het Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem.
T3475: EIJKMAN,J. - Wij bouwen verder maar op welken grondslag?
B3095: EIJKMAN, L.P.H. - Phonetiek van het Nederlands.
B3098: EIK, JOSUA VAN. - De Algemeene Beginselen van het Internationaal Policieregt.
Y0064: EIKEBOOM, HENK. - Kruistochten. Door eigen en anderer werk.
Y4434: [DANTE] EIKEBOOM, ROGIER. - Het Inferno van Dante. In de oorspronkelijke taal toegankelijk gemaakt.
L7485: EIKENDAL, W.J.C. - De electrische uitrusting van de auto. Practisch handboek voor vakman en automobilist.
B1344: EIKEREN, JOHAN H. VAN. - Amsterdamse lieverdjes.
M3582: EIKEREN, J.H. VAN (SAMENSTELLING). - Vier Maria Legenden.
K0699: EIKEREN, JOHAN H. VAN. - Over boekverzorging. Een door het Gerrit Jan Thiemefonds bekroonde beschouwing over het welverzorgde boek.
K1128: EIKEREN, JOHAN H. VAN. - Over boekverzorging. Een door het Gerrit Jan Thiemefonds bekroonde beschouwing over het welverzorgde boek.
R9774: EIKEREN, JOHAN H. VAN. - Over de aesthetische kant van uw vak.
B4241: EILANDER, JOHAN H. - Nijmegen. Facetten van een boeiende stad.
B6663: EILANDER, GERRIT. (RED.). - Pamflet 3e jaargang nr. 5, april 1982.
T7475: EILERS, H.J. - Het Nederlandsche volk vraagt naar waarheid, recht en rechtvaardigheid. Wordt dat het volk gegeven? Hoe wordt een uitvinder door de regeering behandeld? Deze vragen beantwoord door H.J. Eilers, uitvinder en fabrikant van chemische preparaten te Oegstgeest.
R9325: EILERS KOCH, J.R. - Zedeleer in spreuken. Uitgegeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen.
T2811: EILLBERG, HANS PETER UND PETER STEINER. - Druckobjekte auf Naturpapieren. Nr. 3: Bucher Trager des Wissens.
B2967: EINSTEIN, ALFRED. - Geschichte der Musik.
T6710: EISNER, HERMAN. - De Statenloze. Een appel aan het geweten der wereld.
B8648: EK JZN, JACOB. - Van Eeden's 'Ellen, een lied van de smart'. Toegelicht.
Y1393: EK, A. VAN EN W.J. V.D. VEEN. - Verkiezingsgids voor Gemeentebesturen, leden hoofd- centrale- en gewone stembureau's, kiesvereenigingen en kiezers. Inhoud: Behandeling kieswet met betrekking tot Tweede Kamer-, Staten- en Raadsverkiezingen, agenda verkiezingswerkzaamheden, kieswet en uitvoeringsvoorschriften.
M6116: EKELOF, GUNNAR. - De Byzantijnse trilogie. Diwan over de Vorst van Emgion, Gids naar de Onderwereld, Het verhaal van Fatumeh. Vertaling H.C. ten Berge.
L8908: EKEREN, LINDA VAN EN J. GOEDEGEBUURE. (ED.). - Alleen het verdriet is waar. Bloemlezing.
H6169: EKKART, R.E.O. - Jean Francois Verster en zijn verzameling Exlibris.
L1506: EKKART, R.E.O., H. VAN KRIMPEN, K.F. TREEBUS. - Karel F. Treebus, Typograaf.
M3013: EKKART, R.E.O. - Vroege boekdrukkunst uit Italie. Italiaanse incunabelen uit het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
L2770: EKKART, RUDI. - Hidden. Dutch and Flemish paintings of the 16th and 17th centuries from the collection W.C. Escher. Verborgen. Nederlandse en Vlaamse schilderijen uit de 16de en 17de eeuw uit de collectie W.C. Escher
B2665: [QUADFLIEG] EKKART, R.E.O. & HUIB VAN KRIMPEN. - Raamin-Presse 1973-1983.
B6140: EKKART, R.E.O. - De sleutel tot het boek. Een keuze van boeken uit vijf eeuwen.
K3971: EKKART, R.E.O. (ED.). - Wilt Hooren 't Woord. Boekdrukkerij en uitgeverij in Hoorn voor het jaar 1700.
M7076: EKKART, RUDOLF E.O. - Werk van Pieter Wetselaar.
M2999: EKKART, R.E.O. - Van William Morris tot Roswitha Quadflieg. Een eeuw private presses.
M1160: EKKERS, REMCO. - Praten met een reiger.
B2982: EKKERS, REMCO. - De vrouw van zwaarden. Gedichten.
M5977: EKMAN, KERSTIN. - Zwart water. Vertaling M. Senders.
K8406: ELBURG, JAN G. - Serenade voor Lena.
R8901: ELBURG, JAN G. - Streep door de rekening.
R8905: ELBURG, JAN G. - Drietand. Gedichten 1952-1958.
T8687: ELBURG, JAN G. - Iets van dat alles. Een keuze uit de gedichten. Nawoord Wiel Kusters.
R1874: ELBURG, JAN G. E.A. - Zes Vlyghen. De synde eene Versaemelingh van Lofsanghen, Heeklevaesen ende Rymen waerin besonghen wort, de Minne, 't Schoone Vrouwmens, de Waerelt, de Seevaert, de Kreygh ende eenighe andere Snaecken/ oftewl cleyne Strontjens van Lastghe Vlyghen op de craecksindelycke Vensterdoecken van Hollands Burgherdeugt.
M8996: ELBURG, JAN G. - De kikkers van Potter.
T8860: ELBURG, JAN. G. - De vlag van de werkelijkheid.
T4021: ELBURG, JAN G. - Klein T(er)reurspel.
H2276: ELBURG, JAN G. - Praatjes kijken. Tekeningen Lotte Ruting.
B7322: ELDERMANS, H. - Oogst. Novelle.
L3015: ELEBAERS, KAREL. - Antoon Coolen.
R8239: ELEUTHEROS. [=ABRAHAM GANS]. - In uw licht. Met houtsneden van Madeleine Gans.
M5633: ELFFERS, JOOST / MIKE SCHUYT. - Groot museumboek. Geïllustreerde gids langs 660 musea van Nederland. Tekst en redactie Annemieke Overbeek.
W8477: ELFFERS, DICK. - Typografie en affiches.
K9238: [MULTATULI] BERGH VAN EYSINGA-ELIAS. - Multatuli als denker en dichter. Een keur uit zijn werken. Met inleiding.
T2391: ELIAS, H.J. - Onze wording tot Natie. Inleiding tot de geschiedenis der Vlaamsche Beweging.
R1190: ELIAS, H.J. - 25 jaar Vlaamse beweging 1914-1939.
Y4771: ELIAS, W.H.J. - De Japanse bezetting van Nederlands-Indie. Een oogetuige-verslag.
T7177: ELIAS, H.J. - Bijdragen tot de geschiedenis der Vlaamsche Beweging. Lezing gehouden op het IXe Congres voor Philologie, te Leuven 14-15 april 1928.
R6768: ELIAS, E. - Paradijs in cellophaan. Uit een journalistiek dagboek
T7595: ELINK SCHUURMAN, GERARD A. (G. DUURING & ZOON). - De koffiecultuur in Brazilie. Eenige aanteekeningen en beschouwingen.
Y0633: ELINK SCHUURMAN, W.H.A. - De verklaringen van Washington. Waartoe in Indie een oorlogsmarine?
Y0294: ELIOT, GEORGE. - De molen aan de Floss. Vertaling W.A. Dorsman-Vos.
T1638: ELIOT, T.S. - Kobus Kruls parmantige kattenboek. Vertaling Gerrit Komrij.
B9956: ELLEN, MAC. - Histoire de l' Ecole Polulaire et de la Lutte Scolaire en Belgique.
Y0854: ELLERBROEK-FORTUIN, E. - Amsterdamse Rederijkersspelen in de Zestiende Eeuw.
H2245: ELLIS, HAVELOCK. - De sexueele keuze bij den mensch.
AP0031: ELLIS, HAVELOCK. - Etudes de psychologie sexuelle. Traduction par A. van Gennep.
R4171: ELLIS, HAVELOCK. - De psychologie der sexen. De sexen in hare verhouding tot de maatschappij. Vertaald onder toezicht van en met een voorrede voorzien door A.W. van Renterghem.
A0030: ELLIS, HAVELOCK. - Psychology of sex. The biology of sex, The sexual impulse in youth, Sexual deviation, the erotic symbolisms enz.
B6007: ELLIS, HAVELOCK. - De geslachten in hun verhouding tot de maatschappij. Vertaald onder toezicht van en met een voorrede voorzien door A.W. van Renterghem.
B4519: ELLIS, HAVELOCK. - Geschlecht und Gesellschaft. Grundzuge der Soziologie des Geschlechtslebens. Teil I und Teil II.
R9082: ELLIS, HAVELOCK. - De wereld der droomen. Met toestemming van den schrijver in het Nederlandsch vertaald door Truce Verweij.
Y0319: [BECKETT] ELLMANN, RICHARD. - Samuel Beckett, Nayman of Noland: A Lecture Delivered at the Library of Congress on April 16, 1985.
R4838: [WILDE] ELLMANN, RICHARD. - Oscar Wilde.
R8314: ELOQUENTIA. - Reglement van het gymnasiasten reciteergezelschap 'Eloquentia' te Groningen.
R9685: ELSEVIER. - Fondscatalogus 1951 Elsevier.
T3818: UITGEVERIJ ELSEVIER. - Elseviriana. Een geillustreerd tijdschrift over boeken en hun schrijvers nr 21 November 1934.
R8479: ELSKEN, ED. VAN DER (FOTO'S). - Nederlands Dans Theater.
T3404: ELSKEN, ED. VAN / ANDRE VAN DER LOUW E.A. (RED). - Twen/Taboe. Twen I: Wie Dit Leest Wordt Gek. Taboe 2: Maar 't Went Wel. Taboe 3: Samen Wonen Kijk Kijk Kijk Maar. Taboe 4: Ssst Ssstdijk Soestdijk.
L1298: ELSKEN, J. VAN DER. - Warmteleer in beweging.
T3405: ELSKEN, ED. VAN / ANDRE VAN DER LOUW E.A. (RED). - Taboe 3: Samen Wonen Kijk Kijk Kijk Maar.
T7435: ELSLANDER, ANT. VAN. - Cyriel Buysse. Uit zijn Leven en zijn Werk. Deel I.
T0267: ELSLANDER, ANT. VAN. - Cyriel Buysse. Uit zijn Leven en zijn Werk Twee delen.
R4736: ELSLANDER, A. VAN. - August Vermeylen en het tijdschrift Van Nu en Straks. Uitgesproken in de vergadering van 12 mei 1980.
W8982: ELSON, ROBERT T. - Time Inc. The intimate history of a publishing enterprise 1923 - 1941.
R3179: ELSSCHOT, WILLEM. - Le Bateau-citerne. Roman.
B6672: ELSSCHOT, WILLEM. - Zwijgen kan niet verbeterd worden. Ongebundelde teksten. Samengesteld door A. Kets-Vree.
R4009: ELSSCHOT, WILLEM. - Villa des Roses. Translated with an introduction and notes by Paul Vincent.
L0783: ELSSCHOT, WILLEM. - Kijk, Willem Elsschot. De Schrijver in beeld.
B8579: ELSSCHOT, WILLEM. - Het tankschip.
L4831: ELSSCHOT, WILLEM. - De verlossing.
T1756: ELSSCHOT, WILLEM. - Lijmen: I. Lijmen II. Het been.
L9458: ELSSCHOT, WILLEM. - Verzen.
H0807: ELSSCHOT, WILLEM. - De verlossing.
L9417: ELSSCHOT, WILLEM. - Het tankschip.
R9912: ELSSCHOT, WILLEM. - Nagelaten werk.
T7141: ELSSCHOT, WILLEM. - Lijmen.
T7142: ELSSCHOT, WILLEM. - Kaas. Versierd door Jozef Cantré.
L2957: ELSSCHOT, WILLEM. - Cheese. Translated and with a preface by Paul Vincent.
L2958: ELSSCHOT, WILLEM. - Kase. Aus dem Niederlandischen von Agnes Kahmann-Matter und Gerd Busse. Mit einem Nachwort von Gerd Busse.
L2959: ELSSCHOT, WILLEM. - Leimen. Aus dem Niederlandischen von Gerd Busse.
R3180: ELSSCHOT, WILLEM. - Gedichten.
R3178: ELSSCHOT, WILLEM. - Maria in der Hafenkneipe. Aus dem Niederlandischen von Gerd Busse.
R3686: ELST, F. VAN DER. - Het standpunt van de Volksunie.
R9171: ELUARD, PAUL. - Leda. Vertaling Hans Lodeizen.
L9589: ELZEN, SUS VAN. - Hoog boven de blauwe stad. Verhalen.
R9188: ELZEN, JOHANNUS. [=JAN ELZO NIEMEIJER]. - Kees vecht mee.
B0015: ELZEN, SUS VAN. - Spookrijders.
K1919: EMANT, VAN LOOY, ALETRINO. E.V.A. - Onopgelost en andere korte verhalen van Nederlandse schrijvers van omstreeks de eeuwwisseling.
H8506: EMANTS, MARCELLUS. - Inwijding. Haags leven 2 delen.
W0322: EMANTS, MARCELLUS. - Afgestorven, Huwelijksgeluk, Een kind.
W8226: EMANTS, MARCELLUS. - Godenschemering. Een gedicht.
T2412: EMANTS, MARCELLUS. - Monaco. Drie typen.
B3829: EMANTS, MARCELLUS & PETER YVON DE VRIES. - Mode. Vormgeving Peter Yvon de Vries.
R1342: EMANTS, MARCELLUS. - Geachte heer Redacteur!
Y5678: EMANTS, MARCELLUS. - Een zonderling.
H5904: EMANTS, MARCELLUS. - In gesprek met E. d'Oliveira jr. uit 'De mannen van 80 aan het woord.
R1312: EMANTS, MARCELLUS. - Vijftig.
L8396: EMANTS, MARCELLUS. - Godenschemering. Een gedicht.
R1077: EMANTS, MARCELLUS. - Huwelijksgeluk en andere verhalen. Samengesteld door Nop Maas.
L8704: EMANTS, MARCELLUS. - Voor mij blijft het leven een krankzinnigheid. Een portret in brieven. Geselecteerd en toegelicht door Nop Maas.
W4487: EMANTS, MARCELLUS. - Aantekeningen. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Nop Maas, m.m.v. Pierre H. Dubois.
T3664: EMANTS, MARCELLUS. - Liefdeleven.
T1553: EMANTS, MARCELLUS. - De mens moet het leven overwinnen. Brieven aan Jkvr. E. van Nispen tot Sevenaer, bezorgd door Nop Maas.
Y5691: EMANTS, MARCELLUS. - Krantenknipsels over/van Marcellus Emants.
R7426: EMBDEN, D. VAN. - Het Plan van de Arbeid. Rede uitgesproken op 5 februari 1936.
T7965: EMBDEN, D. VAN. - Verbod tot gebruik van gifgas en gifgaswapens in het volkenrecht.
T7962: EMBDEN, D. VAN. - Tekst van het gifgasrapport van den Volkenbond. Met een antwoord van Prof. Dr. D. van Embden op de brochure van Kapitein Maas en andere bestrijding.
T5930: EMBDEN, D. VAN. - Waarom nationale ontwapening geboden is.
T6916: EMBDEN, D. VAN. - Nationale ontwapening of volksverdelging.
Y3091: EMDE BOAS-STARKENSTEIN, MAGDA VAN. - Pornografie en beeldende kunst.
K1844: EMDE BOAS, C. VAN. - Inleiding tot de studie van de pornografie.
K1845: EMDE BOAS, C. VAN. - Obsceniteit van pornografie anno 1966.
R6782: EMDE BOAS, C. VAN. - Shakespeare's sonnetten en hun verband met de travesti-double spelen : een medisch-psychologische studie.
A0653: EMDE BOAS, C. VAN. - Shakespeare's sonnetten en hun verband met de travesti-double spelen : een medisch-psychologische studie.
B5518: EMDE BOAS, C. VAN. - De arts en de sexuele (r)evolutie.
B5519: EMDE BOAS, C. VAN. - De arts in de schaduw der normen.
L5631: EMDE BOAS, C. VAN. - De sociogenese van de vitale afkeer tegen de homo-sexualiteit.
M6166: EMECHETA, BUCHI. - Vrouwenhandel. Vertaald door Lieke Frese.
W5467: EMEIS, M.G. - Brand in Mokum.
T7379: EMEIS, JR, M.G. - Waar men 4 eeuwen om zeep ging 1554-1954.
R5509: EMEIS, M.G. - 500 jaren tussen Dam en Munt. / The heart of Holland. Engelse vertaling W.H. Howard.
B3087: EMEIS JR, M.G. - Van de oude stempel. 1865-1965.
Y1513: EMEIS, M.G. - Het Paleis op de Dam. De geschiedenis van het gebouw en zijn gebruikers.
R0741: EMMENES, A. VAN. - In het Huis van Bewaring, een pleidooi tegen Preventieve Hechtenis en het Celluaire Stelsel.
R9149: EMMENES, A. VAN. (VERZ.). - Oud en Nieuw. Revolutionaire Liederen en Gedichten uit het Verleden en het Heden.
T6223: EMMENES, A. VAN. - Een kritiek op de brochure "Federatie van Vakvereenigingen". (Een voorstel aan de georganiseerde en ongeorganiseerde arbeiders van Nederland, door Henri Polak, voorzitter van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond.).
B9659: EMMENES, A. VAN. - Het Socialisme in zijn twee stroomingen.
H1796: EMMENS, JAN. - Een hond van Pavlov.
B9167: EMMENS, J.A. - Rembrandt en de regels van de kunst.
T0793: EMMENS, JAN. - Chaconne.
H5633: EMMENS, J.A. - Kunsthistorische opstellen. Twee delen.
T3758: EMMERICH, ANNE CATHERINE. - Récit du voyage et de l'adoration des trois rois mages extrait des visions d'Anne Catherine Emmerich, sur la vie de Notre-Seigneur Jesus-Christ, et de la tres sainte vierge.
B2816: EMMERIK, GERARD VAN. - Amsterdamse Impressies.
K1917: EMMERIK, JUDY VAN. - Er moet nodig een gelucht worden.
L9317: EMRICH, ELKE ADELHEID. - Macht und Geist im Werk Heinrich Manns 1900-1925. Eine Uberwindung Nietzs
Y2092: EMST, P. VAN. - Indische Cultures Serie I: De Mangga.
B3670: ENDEPOLS, H.J.E. - Taaltoestanden te Maastricht op het einde der 18de en in het begin der 19de eeuw.
L1838: ENDEPOLS, H.J.E. (ED.). - Hrotsvitha van Gandersheim. Leesdrama's.
T6838: ENDERLEIN, J. - Buiten bij Kaatje! Een vertelseltje met versjes en knipsels.
T0696: ENDERT, A. VAN. - Beknopte handleiding betrekkelijk de reddingsmiddelen in het algemeen en den pompiersdienst in het bijzonder.
B6649: ENDICOTT, J.G. AND M. - Seven little plays.
B8844: ENDLICH, BEN. - 450 jaren Burger-Weeshuys. Bewerkt door Nanda van der Zee.
T6263: ENDLICH, BEN & NANDA VAN DER ZEE. - Het Amsterdams Burger-Weeshuys. Een stadje in een stad.
T3859: ENDREI, WALTER G. E.A. - Textielhistorische Bijdragen 18 (1977).
K1526: ENDT, ENNO. - Een taal van horen zeggen. Bargoens en andere ongeschreven sterke taal.
R7775: ENDT, ENNO. - Versluys tussen oud en nieuw.
T6426: ENDT, ENNO (ED.). - Bargoens woordenboek. Kleine woordenschat van de volkstaal. In samenwerking met L. Frerichs.
T6427: ENDT, ENNO (ED.). - Bargoens woordenboek. Kleine woordenschat van de volkstaal. In samenwerking met L. Frerichs.
T3995: ENG, J. VAN DER. - Tolstojs Novelle De Dood van Ivan Il'ic. Aspecten van de compositie en de taal.
T8093: ENG LIANG, OUW. - Over de doorbraaktijden der elementen van het blijvende gebit en het voorkomen van tandcaries bij Chineesche schoolkinderen te Batavia.
T0518: ENGBERTS, E. - Het antisemitisme critisch bezien.
L1299: ENGEL, H. - Over de geschiedenis van de zoologie.
L2300: ENGEL, H. - Het belang van het Zoologisch Museum voor Wetenschap en Maatschappij.
R8541: ENGEL, HENDRIK. - Cooperatie en Middenstand.
K5345: ENGELBERG, G. - Dagboek.
T0479: PATER L. ENGELBERT. - Een van onze eerwaarde paters... 50 Bloemekens uit den Seraphijnschen Lusthof, geplukt, gebundeld en aangeboden aan pater Christinus Kops O.F.M. op zijn gouden kloosterfeest, den 3en October van 't jaar Onzes Heeren 1944, door een paar van zijn vele vrienden.
R8997: ENGELBERT VAN BEVERVOORDE, K.TH. - Geschiedenis van het Slot te Muiden.
T4200: ENGELBERTS, E.M. - Verdediging van de eer der Hollandsche natie.
R6812: ENGELBERTS, MATTHIJS EN ONNO KOSTERS (EDS.). - Verder. Beckett en de 21e eeuw.
R7139: ENGELBERTS, PIETER NICOLAAS. - Eenige opmerkingen over Het Regentschap.
T2730: ENGELBERTS GERRITS, G. - Schoonheden uit Nederlandsche dichters der XVIIIe, XVIIIe en XIXe eeuw. Voor mijne jeugdige landgenooten. Eerste deel.
L8647: ENGELBERTS GERRITS, G. - Het leven en de regering van Z.M. Willem I.
Y4131: ENGELBERTS GERRITS, GERRIT. - Schoonheden uit de Nederlandsche dichters der XVIIde, XVIIIde en XIXde eeuw. Voor mijne jeugdige landgenooten. Eerste deel.
K3341: ENGELBRECHT, CORINA. - Gezegd en geschreven. Interviews met auteurs.
R2205: ENGELBRECHT, W.A. - Schets van de Geschiedenis der Nederlandsche Cartografie en van hare beteekenis ook voor andere landen.
W8336: ENGELBREGT, J.H.A. EN TILMAN SEEBASS. - Kunst- en muziekhistorische bijdragen tot de bestudering van het Utrechts Psalterium.
B1733: ENGELBREGT, JACOBUS HENDRIKUS ANTONIUS. - Het Utrechts Psalterium. Een eeuw wetenschappelijke bestudering (1860-1960). The Utrecht Psalter. One century of critical investigation (1860-1960).
R6828: ENGELBRONNER, D'. - Feest-verslag van de eerste-steenlegging op 17 november 1863. Nationaal Gedenkteeken voor November 1813, enz.
R8629: ENGELEN, W.E. - Nota van bedenkingen tegen het Verslag van de Commissie, benoemd in de vergadering der Staten, van 12 November 1862, no. 6, om haar te dienen van advies omtrent de vraag: Of het al of niet wenselijk is het floreenstelsel te vervangen door een ander.
B4114: ENGELEN, CORNELIUS VAN. - Bloemlezing uit het werk van Cornelius van Engelen (1726-1793).
H5599: ENGELEN, CORNELIUS VAN. - Bloemlezing uit het werk van Cornelius van Engelen (1726-1793).
Y0533: A, H. VAN. [= HERMAN VAN APPELTERN / ADRIAAN WALRAVEN ENGELEN. - Uit de gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte, over de tweede helft der achttiende en het begin der negentiende eeuw. Medegedeeld door H. van A. Nawoord C.H.E. de Wit.
Y2798: ENGELENBAK, DE. - De Engelenbak. 1e jaargang Augustus 1977. Nummer 1. Het zoekgeraakte leven.
K1290: ENGELENBURCHT, J. - Punch.
R6257: [COHEN] ENGELHARDT, VIKTOR. E.A. - Op de kentering der tijden. Vijf opstellen.
B7992: ENGELHART, BEN. - Inleiding tot de calligrafie. Met medewerking van T. Gourdie, H. Zapf, M. Hermersdorf, E. Kuhn, C. Brand.
M4828: ENGELMAN, JAN. - Het bezegeld hart.
P2574: ENGELMAN, JAN. - Hart en lied. Bloemlezing. [Met tekeningen en vignetten door C.A.B. Bantzinger].
L0537: ENGELMAN, JAN. - Tympanon. Opstellen over kunst en gewijde kunst.
T8225: ENGELMAN, JAN. - Verzamelde gedichten.
T3441: ENGELMAN, JAN. - Torso.
T0092: ENGELMAN, JAN. - Noodweer.
M0141: ENGELMAN, JAN. - Noodweer.
L0618: ENGELMAN, JAN. - Bij de bron. Een bundel religieuze liederen met teekeningen van Lode Sengers.
M0114: ENGELMAN, JAN. - Vrijheid. Tijdgedichten en berijmde schotschriften.
H2000: ENGELMAN, JAN. - Tuin van Eros.
K3127: ENGELMAN, JAN EN WOUTER PAAP. - Twee muzen. Een verzameling van Nederlandse gedichten handelend over muziek. Uitgezocht door...
Y5628: ENGELMAN, JAN. - Krantenknipsels van/over Jan Engelman.
M3601: ENGELMAN, JAN. - Kindje wiegen.
T0088: ENGELMAN, JAN. - Philomela. Teekening van C.F. Roelofsz.
T0124: ENGELMAN, JAN. - De dijk, een gedicht.
K7917: ENGELMAN, JAN. - Adam zelf de heeren der schepping op den keper bekeken, middels vele wijze mannen en vrouwen.
M0062: ENGELMAN, JAN. - Tuin van Eros.
H1157: ENGELMAN, JAN / MARINUS NIJHOFF / A. ROLAND HOLST. - Over Martinus Nijhoff.
W0104: ENGELMANN, BERNT. - De onvrijwillige reis. Het lot van de Duits-joodse emigrant Putti Eichelbaum tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vertaling Rob Pijpers.
B9037: ENGELRODE, GERARD VAN. - Merkwaardigheden uit het leven van Rabben Joseph Ben Johai.
B8110: ENGELS, J. - Zeventig jaar Nederlandse Romantiek (1884-1954.
T4704: ENGELS, A.H.J. - Fabrieksmenschen.
T7310: ENGELS, JACQ. - Het gemeenschapshuis voor werkeloozen.
T6293: ENGERING, TH.J.F. - Spotliedjes en Hekeldichten uit den bezettingstijd.
T4592: ENGLERT. M. - Kampmorgenzang. Een bonte bundel Rode Valkenliederen. Voorwoord Wim Gaffel.
H0147: ENGLISCH, PAUL. - Geschichte der erotischen Literatur.
M1702: ENGLISCH, PAUL. - Sittengeschichte Europas.
Y0373: ENK, P.J. - Geschiedenis der Latijnse Letterkunde.
T1915: ENKA. [= ANKE TJADEN VAN DER VLIES]. - De Daad.
T4318: ENKA. [= ANKE TJADEN VAN DER VLIES]. - Leeke-preeken. Zes toespraken, gehouden in bijeenkomsten van het religieus-socialistisch verbond.
R1879: ENKELAAR, WILLEM [= J.P. ROMIJN]. - Koorts. Novelle.
R8209: ENKELAAR, D. TH. - Levende bij de dooden. Reisherinneringen van een historicus.
K9861: ENKLAAR, D. TH. - Levende bij de dooden. Reisherinneringen van een historicus.
K9236: ENKLAAR, D. TH. - Levende bij de dooden. Reisherinneringen van een historicus.
B1456: ENKLAAR, D. TH. - Uit Uilenspiegel's Kring.
L7191: ENKLAAR, D. TH. - De gestaarte Engelsman.
W9296: ENKLAAR, D.TH. - Varende Luyden. Studien over de middeleeuwsche groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden.
L7126: ENKLAAR, D. TH. - Problemen der Institutioneele Geschiedenis van Nederland.
R0192: ENKLAAR, D.TH. - Lezende in buurmans hof. Literair-historische opstellen.
L7368: ENKLAAR, D. TH. - Was Jeanne D'Arc een duivelvereerster?
K7492: LES ENLUMINURES. - Books of Hours / Livres d' Heures. Catalogue 9. Introductory essay by Roger S. Wieck: "Thinking about Books of Hours...".
K7516: FORUM / LES ENLUMINURES. - Cyrillus-Fables in Ulrich von Pottenstein's version. Das Buch der naturlichen Weisheit.
K9637: ENNO VAN GELDER, H.A. - Prof. Dr. Johan Huizinga. Gedachten en beelden uit zijn werk.
L4179: ENNO VAN GELDER, H.A. - Nederland sinds de zestiende eeuw.
H8453: ENQUIST, ANNA. - Het meesterstuk. Roman.
L3084: ENQUIST, ANNA. - De sprong. Vijf monologen.
T8331: ENQUIST, ANNA. - De kwetsuur. Tien verhalen.
L0466: ENQUIST, PER OLOV, - Kapitein Nemo's bibliotheek. Uit het Zweeds vertaald door Cora Polet.
K3564: ENQUIST, ANNA. - Het geheim. Roman.
T8659: ENQUIST, ANNA. - Soldatenliederen. Gedichten.
L0708: ENQUIST, ANNA. - Het meesterstuk. Roman.
L8810: ENQUIST, PER OLOV. - De reis van de voorganger. Vertaling Cora Polet.
T5331: ENQUIST, ANNA. - De tweede helft. Gedichten.
T5332: ENQUIST, ANNA. - De tussentijd. Gedichten.
Y5632: ENQUIST, ANNA. - Krantenknipsels van/over Anna Enquist.
L3850: ENQUIST, PER OLOV. - Het record. Vertaald door J. Bernlef. Vertaling herzien door Cora Polet.
R3185: ENQUIST, ANNA. - De dokter. Monoloog uit Twaalf keer tucht.
T9264: ENSCHEDE, J.W. - De melodie van het Wilhelmus.
Y3067: ENSCHEDÉ, CH. - Laurens Jansz. Coster. De uitvinder van de boekdrukkunst. Vervolg op het Technisch onderzoek naar de Uitvinding van de Boekdrukkunst.
B2907: ENSCHEDE, CH. - Elzevier - van Dijck.
T4677: ENSCHEDE. - Conduite pour la Bienseance Civile et Chretienne, recueillie de plusieurs Auteurs, pour les Ecoles.
Y4627: ENSCHEDE. - Onze beste wensen / unsere beste Wunsche / our best wishes / nos meilleurs voeux.
T6864: ENSCHEDE. SIERMAN, KOOSJE. - (Enz.)> 5. Speciale uitgave van Joh. Enschede.
T4325: ENSCHEDE, J.W. - Catalogue de la Bibliotheque de feu M. J.W. Enschede, ancien-bibliothecaire de la Bibliotheque Communal de Haarlem.
T6580: ENSCHEDE, J.W. - De oprichting in 1870 en de eerste jaren van het dagblad Het Nieuws van den Dag.
T2342: ENSERINCK, ARNOLDUS A.M. - De Nederlandsche Radio-Wetgeving Geschiedkundig Ontwikkeld.
B9293: ENSOR, JAMES. AUG. TAEVERNIER. - James Ensor. Catalogue illustre de ses gravures, leur description critique et l'inventaire des plaques. Geillustreerde catalogus van zijn gravures, hun kritische beschrijving en inventaris van de platen. Illustrated catalogue of his engravings their critical description and inventary of the plates.
T4830: ENST KONING, G.V. - Het huis te Ilpendam en deszelfs voornaamste bezitters. Uit echte bescheiden.
H7593: ENT, ANTON. - Domein van meidoorn.
T8535: ENT, ANTON. - Feestgangers. Gedichten.
T8518: ENT, ANTON. - Zwart zilver. Gedichten
H4019: ENT, HENK VAN DER. - Waterlelies.
T4897: ENT, W. VAN DEN. - Karel ende Elegast. Ingeleid en verklaard door W. van den Ent.
T8517: ENT, ANTON. - De hoed van Kierkegaard. Gedichten.
Y4211: DE ENTENTEKRONIEK. - De Ententekroniek. Veertiendaagsch Overzicht der Tijdschriften en Dagbladen van de Entente. 1917-1918. No 1 Duitschland's volgende oorlog. No 4 Wat Britsche gevangen in Duitsland hebben geleden. No. 5. Duitschland's vrees voor een ramp na den oorlog.
R5316: ENTER, STEPHAN. - Spel.
Y5716: ENTER, STEPHAN. - Grip.
Y2512: ENTER, H. IJ. EN TH TEN KATE. - Zo schrijven wij nu! Van hellende drukletter tot lopend schrift. Schrijfmethode voor de lagere school Klas 2, deel 1, 2 en 3. Klas 3, deel 1 en 2. + Toelichting.
L2326: ENTHOVEN, H.E. - De val van Delcasse.
L5184: ENTHOVEN, HENRI E. - Van Tanger tot Agadir.
L1265: ENTHOVEN, H.E. - Het verdrag van Bjorko.
T6308: ENTHOVEN, FRANS BERNARD. - Studie over het anarchisme van de daad.
Y5005: ENTROP, G. EN N. - Met onze kano naar Indie. De avonturen van twee Indie-vaarders.
K3780: ENZENSBERGER, HANS MAGNUS. - De stuurloze avant-garde. Vertaling C.E. van Amerongen.
B3438: ENZENSBERGER, MARTIN. - Uber die typographische Verantwortung der Layoutsetzerei. Vortrag zur Jahrestagung der CONTEXT in Bremen.
K3583: ENZINCK, WILLEM. (ED.). - Boek der vriendschap voor Ben van Eysselsteijn. Aangeboden t.g.v. zijn zestigste verjaardag op 22 januari 1958.
R4446: EPEN, J. VAN. - Als de kersen bloeien. Tooneelspel in drie bedrijven.
B3365: EPEN, JAN VAN. - Durf te lachen.
L3392: EPPENS-VAN VEEN, JOS H. - Potterie.
Y4875: ERASMUS, DESIDERIUS. - Een twaalftal samenspraken. Uit het Latijn vertaald door N.J. Singels. Tot inleiding: Cd. Busken Huet's beschouwing over Erasmus.
T9880: ERASMUS. - De correspondentie van Desiderius Erasmus 1. Brieven 1-141. In een vertaling van M.J. Steens.
T9881: ERASMUS. - De correspondentie van Desiderius Erasmus 2. Brieven 142-297. In een vertaling van M.J. Steens.
T9882: ERASMUS. - De correspondentie van Desiderius Erasmus 2. Brieven 298-445. In een vertaling van M.J. Steens.
B9075: ERASMUS, DESIDERIUS. - Een twaalftal samenspraken. Uit het Latijn vertaald door N.J. Singels. Tot inleiding: Cd. Busken Huet's beschouwing over Erasmus.
M0499: ERASMUS. - Het boeckje van Erasmus aengaende de beleeftheidt der kinderlijcke zeden. Herdrukt naar de Latijns-Nederlandse uitgave van 1678.
K8059: ERASMUS. - La correspondance d'Erasme et l'epistolographie humaniste.
Y5946: ERASMUS, DESIDERIUS. - Het leven van Hieronymus. In een vertaling van John Piolon.
H5956: ERASMUS, DESIDERIUS. - Lof der zotheid of de Dwaasheid gekroond. Een pronkrede. Vertaald door Harm-Jan van Dam.
W7690: ERASMUS, DESIDERIUS. - Oorlog.
T8332: ERASMUS. - De lof der zotheid.
K6913: ERASMUS. - Erasmus in den vreemde.
H4315: ERASMUS, DESIDERIUS. - Een tweede twaalftal samenspraken. Vertaald en van aanteekeningen voorzien door N.J. Singels.
T4390: ERASMUS. - Vrouwengesprekken. Een keuze uit de Colloquia. Vertaald door Jeanine De Landtsheer.
Y1045: ERASMUS, DESIDERIUS. - Een goddelijk festijn. Samenspraak. In een vertaling van Jeanine De Landtsheer. Met een inleiding van Lucy L.E. Schluter.
H4029: ERASMUS, DESIDERIUS. - Een tweede twaalftal samenspraken. Vertaald en van aanteekeningen voorzien door N.J. Singels.
B2094: ERASMUS. - Seneca en Erasmus. Brieven over den vrede en den vrede des harten. Vertaling Albert van Gool.
R5376: ERASMUS, DESIDERIUS / ARNON GRUNBERG. - Waarde Van Dorp / Geachte Erasmus. Brieven 1515-2000. Deze twee brieven verschenen t.g.v. de jaarwisseling 2000-2001 voor de vrienden van de uitgever.
Y5893: ERASMUS, DESIDERIUS. - Lof der zotheid. Met de tekeningen van Hans Holbein uit het Baselse exemplaar van 1515. Vertaald, geannoteerd en ingeleid door Petty Bange.
L5667: ERASMUS. - Das Lob der Torheit.
R9388: ERASMUS, DESIDERIUS. - Een twaalftal samenspraken. Uit het Latijn vertaald door N.J. Singels. Tot inleiding: Cd. Busken Huet's beschouwing over Erasmus.
B1290: ERASMUS. - Das Lob der Torheit. Mit den Randzeichnungen der Basler Ausgabe. Deutsch von Alfred Hartmann. Mit einer Einfuhrung herausgegeben von Curt Loehning.
B9456: ERASMUS, DESIDERIUS. - Een derde twaalftal samenspraken. Ingeleid en vertaald door C. Sobry.
B9461: ERASMUS, DESIDERIUS. - Een vierde twaalftal samenspraken. Ingeleid en vertaald door C. Sobry.
B9547: ERBE, THEODOR. - Die Locrinesage und die Quellen des pseudo-shakespeareschen Loctrine.
B2159: ERDMAN SCHMIDT, ANNA JOHANNA. - Syr Tryamowre. A metrical romance. With introduction, glossary and notes.
H3971: ERDRICH, LOUISE. - De Suikerbietenkoningin.
K6858: ERENS, EMILE. - Kluizenaressen.
T9940: ERENS, FRANS / LODEWIJK VAN DEYSSEL. - Dansen en rhytmen. 2 delen.
W7743: ERENS, FRANS. - Een stille zaaier. Grondtonen, De conferentie, Berbke, Een sprookje. Ingeleid door G. Termorshuizen.
B0926: ERENS, FRANS. - Litteraire wandelingen.
R9438: ERENS, FRANS. - Frans Erens over Limburg. Schetsen, herinneringen, vertellingen, beschouwingen.
B2397: ERENS, FRANS. - Litteraire overwegingen.
B9217: ERENS, FRANS. - Litteraire meeningen.
T1130: ERENS, FRANS. - Boekbeoordeeling J.K. Huysmans. A vau-'leau [1882].
T9274: ERENS, FRANS. - Over Gil Blas. Uit het dagboek van een grensbewoner. Caveant consules. Over Paul et Virginie.
Y3278: ERENS, F. - Isaac Israels. Hollandsche Schilders van dezen tijd.
R1472: ERENS, FRANS. - Vervlogen jaren. Met een voorwoord van Anton van Duinkerken. Vervolledigd uitgegeven en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick.
R3122: ERENS, FRANS. - Toppen en hoogten. Litteraire kritieken.
R3419: ONS ERFDEEL. - L.P. Boon en de bende van Jan de Lichte. De Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Anarchisme in de Nederlanden. Tapijtkunst van Helga Ottenheym. Schrijven is geen spreken. De dichter J. Bernlef. De kineast Joris Ivens. Nederlandstalige boeken in vertaling.
R3415: ONS ERFDEEL. - Veertig jaar Ons Erfdeel. Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking. Engagement en kleine wetenschap bij Hofland. poëzie van Bernard Dewulf. Pop in je moerstaal. Schilderijen van M. Breedveld. Over het proza van Nicolaas Matsier. Emile Claus: denken en voelen in kleur. Recente architectuur van Herman Hertzberger. Nederstandstalig cultureel aanbod in Brussel. Nieuw proza in de jaren negentig.
R3418: ONS ERFDEEL. - De Reformatie in L.P. Boons Geuzenboek. Beelden van G. Hellegers en R. D'Haese. De Katholieke Kerk in Nederland. Dr. A.L. Constandse, solidaire solist. De poëzie van Ida Gerhardt. Nederlandse literatuur in Frankrijk. Jan Greshoff in Brussel. Nederlands voor anderstaligen.
R3308: ONS ERFDEEL. - Pierre H. Dubois. Een schrijversleven. Herman de Coninck: De hectaren van het geheugen. Marginale drukkers en uitgevers. Vlaanderen en China. Cola Debrot: De Antilliaan. De vrouwenbeweging in Vlaanderen. Jonge monumenten in Nederland.
R3307: ONS ERFDEEL. - Over de poëzie van Hans Verhagen. Tone Brulin en tien jaar Tiedrie. De raadsels van Reinaert. Het beeldhouwwerk van Tom Postma. De problemen rond Engelse vertalingen. Over de poëzie van Christine D'haen. Verval bij de romanpersonages van Alfred Kossmann. De schilderijen van Harmen Abma.
B6208: ERICKSON, STEVE. - Pornograaf in de zwarte tijd. Vertaald door Geertje Lammers.
L6098: ERINGA, FOKKO SIEBOLD. - Loetoeng Kasaroeng. Een mythologisch verhaal uit West-Java. Bijdrage tot de Soendase taal- en Letterkunde.
B6501: ERKA, JACQ. - Jeugd en Vrije Gedachte. Radio-rede. Voorwoord van J. Hoving.
Y4570: ERKELENS, A.M.L.E. - Rijksmuseum paleis Het Loo.
L6338: ERLER, GEORG. - Leipziger Magisterschmause im 16., 17. und 18. Jahrhundert.
T3294: ERMANN, HERMAN J. - A. Ds. F.J. Krop in 't vagevuur? B. Het louteringsidee van ds. M. Beversluis.
T5009: ERMANN, H. - De bijbel aan een ketting. Open brief aan Aletta Hoog.
L6050: ERMANN, H. - Eene Garve. Dichtstukjes.
T4197: ERMERINS, JACOBUS. - Eenige Zeeuwsche Oudheden, uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebragt. Behelzende de Heeren van Vere uit den Huize van Borssele.
B8427: ERMERINS, J.W. - Levensberigt van Claas Mulder.
R6957: ERNALSTEEN, J. - Pint, Pintjesmeesters, Pintjesboeken.
B4063: ERNAUX, ANNIE. - De blik naar buiten. Vertaling Marianne Kaas.
Y0856: ERNE, B.H. - Twee zestiende-eeuwse Spelen van de Hel.
MK0201: ERNST, SANDRA B. - The ABC's of Typography.
H7968: ERPERS ROYAARDS, F. VAN. - In de kaart gekeken. Europese speelkaarten van de 15de eeuw tot heden.
T4722: ERSKINE STUART, JANET. - De opvoeding van katholieke meisjes. Met een voorbericht van Kardinaal Bourne. Voor Nederland bewerkt door Pr. Wolters en de poëzie door Edg. Heynen.
T8478: ERSKINE, JOHN. - Het korte uur van Francois Villon. Vertaald door Max Schuchart, tekeningen van C.A.B. Bantzinger.
B8354: ERTS. - Letterkundig jaarboek Erts 1930. Verzen, proza, drama, essay.
K6762: ERTS. - Erts Letterkundige Almanak voor het jaar 1927.
T0844: ERTS. - Letterkundig jaarboek Erts 1930. Verzen, proza, drama, essay.
B6614: ERWICH, ANTON EN PAUL HAIMON. E.A. - Verzen van Anton Erwich, Paul Haimon, Theo van der Helm, Felix Lemmens, Jan van Maren, Maarten Vrolijk, Bruno Weykamp en Aldert Witte.
L6793: ES, G.A. VAN. - Barokke lyriek van protestantsche dichters in de zeventiende eeuw.
L3877: ES, G.A. VAN EN E. ROMBAUTS. - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Deel V: De Letterkunde van Renaissance en Barok deel II.
C1430: ES, JOHAN FRANK. - De verminkten.
M8533: ES, GIJSBERT VAN. - NRC Handelsblad 1970-1995.
T5981: ES, W.J.L. VAN. - De ondergang van het Dietsch in Frankrijk na de Saksisch-Frankisch-Friesche nederzetting.
L3608: ES, G.A. VAN EN G.S. OVERDIEP. - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Deel IV: De Letterkunde van Renaissance en Barok in de zeventiende eeuw deel I.
B7152: ES, W.J.L. VAN. - De Fransche Nederlanden.
C0193: ESCARPIT, ROBERT - Kauwgum en kaviaar. Vertaling W. Boswinkel.
B4434: ESCH, W.J.M. VAN. - Schoolbesturen en de vrijheid van onderwijs. Bestuurlijke en organisatorische factoren van invloed op de benutting van beleidsruimte door bijzondere schoolbesturen.
L7484: ESCH, W. - De ideale uitdrukking. Signifisch-philosophische ideeen.
L2709: ESCHER, M.C. - M.C. Escher Grafiek en tekeningen.
M3091: ESFANDIARY, F.M. - Identiteitskaart. Vertaling I. Klosters.
B1575: ESHUIS, HENDRIK JOHAN. - Palynologisch en stratigrafisch onderzoek van de Peelvenen.
A0718: ESKAPA, ROY D. - Bizarre Sex.
T2849: ESKES, GERRIT WILLEM. - De statistische en de biographische methode in het strafrecht.
K6154: ESPER, FRANK. - Wisselend verblijf, over de poëzie van Hans Andreus.
H4726: ESPER, FRANK. - Bewogen grenzen. Over de poëzie van Marits Mok.
W9210: ESPER, FRANK. - Op de hoogte met Leopold. Een orientatie.
R0257: ESPER, FRANK. - Beheerd domein. Over de poëzie van Ida Gerhardt.
M2741: ESPER, FRANK. - In gave bladstand. Over de poëzie van Chr. J. van Geel.
R3679: ESQUIROL, J-E, D. / PINEL, PH. - Geesteszieken. observaties & behandeling / Verhandeling over krankzinnigheid. Met een voorwoord van Erwin H. Ackerknecht.
H4850: ESSEN, C.C. VAN. - De kunst van het oude Rome.
R5734: ESSEN, C.C. VAN. - Sulla als Bouwheer.
B6724: ESSEN, L. VAN DER EN H.F. BOUCHERY. - Waarom Justus Lipsius gevierd ?
R7218: ESSEN, L. VAN DER EN G.J. HOOGEWERFF. - Le Sentiment National dans les Pays-Bas.
T0897: ESSEN, L. VAN / F. VAN CAUWELAERT / T. HERBERT / L. DE LICHTERVELDE EN JORIS VAN SEVEREN. - De Vlaamsche Beweging. Belgie en de gebondenheid der Nederlanden. Nieuwe richtlijnen.
T6789: ESSEN, HEIN VON. - Dierenliedjes.
R7219: ESSEN, L. VAN DER. - De historische gebondenheid der Nederlanden.
L4088: ESSER JR., I. - Verstrooide bladen.
K9487: ESSO, I. VAN. - Het consult van Dr. Jozef Bueno aan het ziekbed van Prins Maurits van Oranje.
R9588: ESTER, HANS (ED.). - Elisabeth Eybers: poëzie tussen twee werelden.
Y2257: ESTER, HENK. - E-groot is rood. Bijgeluiden XX t/m XXXII.
Y1747: ESTER, HANS EN ERNST LINDENBERG (EDS.). - Uit liefde en ironie. Liber Amicorum Elisabeth Eybers.
T8558: ESTER, HANS & LINA SPIES (EDS.). - Die blou berg moet ek oor. Zuid0Afrikaanse gedichten over bergen.
R8216: ESTERIK, CHRIS VAN. - Een jongen van het dorp. Honderd jaar Ingen, een dorp in de Betuwe.
Y4827: ESTERIK, CHRIS VAN. - Nederlands laatste bastion in de Oost. Economie en politiek in de Nieuw-Guinea-kwestie.
Y0910: ESTERIK, CHRIS VAN. - Jongens waren we. Totalitaire verleiding in de jaren zeventig.
H4871: ETHERTON, P.T. - All over the world.
R0786: ETIEMBLE. - The Written Word.
K5589: ETIENNE, FERNAND. - George Bernard Shaw.
B6838: ETT, HENRI A. - Herman de Man. (Een poging tot reconstructie van zijn verhalend proza).
H2149: ETTY, ELSBETH. - Dames gaan voor. Nieuwe Nederlandse schrijfsters van Hella Haasse tot Connie Palmen.
T9708: EURIPIDES. - Hippolytus / Iphiginea in Taurie / Ion. Vertaald en ingeleid door Willy Courteaux en Bart Claes.
Y2543: EUROPA. - Europa. Letterkundig Maandschrift. Jaargang 1906 in vier banden.
Y1801: ZANGVEREENIGING EUTERPE. - Gemengde Zangvereeniging Euterpe. Tekstboekje voor het Concert op woensdag 28 april 1909, in de Schouwburgzaal te Deventer.
Y5571: EUTERPE. - Berigten omtrent eenige minder bekende Nederduitsche dichters en uittreksels uit derzelve. (Jacobus Zevecorius, Daniel Heisius, Jacob Duym.
M3000: EUW, ANTON VON. - Karolingische verluchte evangelieboeken.
R5630: EUWE, M. - Inleiding tot het schaakspel.
L3617: EVANS, B. IFOR. - English Literature.
B2668: EVANS, RALPH M. - An introduction to Color.
K7933: EVANS, WENDY (ED.). - Making Glass.
H0483: EVANS, NICHOLAS. - De paardenfluisteraar. Vertaling Irving Pardoen.
M3089: EVANS, BERGEN. - De bastions van het onverstand. VertalingW. IJzerdraat.
B0229: EVANS, NICHOLAS. - Het keerpunt.
M2619: EVANS, NICHOLAS. - De wolvenlus.
R1875: EVENHUIS, EDDY. - Uit de pas. Gedichten.
L6184: EVENHUIS, GERTIE. - Ach ga weg.
B8296: EVERDINGEN, J.G. VAN. - Titellijst van de bibliografie van Nederlandse Protestanse periodieken.
R1692: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 64 March 1969.
R1693: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 60 November 1968.
R1710: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 93 October 1971.
R1711: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 76 March 1970.
R1690: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 67 June 1969.
R1691: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 71 October 1969.
R1706: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 86 January 1971.
R1707: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 94 December 1971.
R1708: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 92 September 1971.
R1694: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 77 April 1970.
R1697: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 69 August 1969.
R1698: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 54 May 1968.
R1699: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 84 November 1970.
R1700: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 83 October 1970.
R1701: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 62 January 1969.
R1702: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 85 December 1970.
R1703: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 53 April 1968.
R1704: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 91 July 1971.
Y3468: EVERGREEN. - Evergreen review, Volume 8, nr. 34 December 1964.
R1709: EVERGREEN. - Evergreen review nr. 80 July 1970.
H9001: EVERS, GEORGE & HARRY PEER & GEERTEN SCHRAMA. - Symbool van vertrouwen. Uit de geschiedenis van de ABVA.
B1319: EVERS, G.A. - Losse gedachten over de begintijd der boekdrukkunst.
R0905: EVERS, G.A. (ED.). - Nederlandsche Bibliographie van Boek- en Bibliotheekwezen 1911.
R9886: EVERTS, J. - De verleider. Tooneelspel in een bedrijf.
L0512: EVERTS, J. - Kracht naar kruis. Tooneelspel in een bedrijf.
L0513: EVERTS, J. - De derde. Tooneelspel in een bedrijf.
K6073: EVERTS. J. - Proza.
R4442: EVERTS, J. - De verleider. Tooneelspel in een bedrijf.
R9268: EWALD, CARL. - Mijn groote dochter. Uit het Deensch door B. Bakker.
R7989: EWALD, J.L. - Huwelijks-betrekkingen en Huwelijks-leven. Gedachten.
R2734: EWEG, E. (ED.). - Deugdelijk vermaak. Opstellen over literatuur en filosofie in de negentiende eeuw.
R7143: EWIJK, CORNELIS BERNARD LEOPOLD FRANS VAN. - De beteekenis van het woord Geestelijken in art. 91 der Grondwet.
B2196: EXALTO. [TOBIAS RITMAN ED.]. - De ontdekking van de ware mythe d.m.v. de literatuurfilosofie van Menno ter Braak n.a.v. de verkrachting van Gerrit Achterberg in de literatuurbeschouwingen.
T4527: EXCELSIOR. - Psychisch-organisch communisme.
Y5924: EXCOFFON. - Excoffon.
H6171: EXLIBRIS. - Acht Nederlandse Exlibris in houtgravure op thema verzamelen.
K1319: EXLIBRIS. - Drieentwintig Nederlandse Exlibris.
Y5000: EXODUS, ABRAHAM. (=M.H. DU CROO). - Ons platje in de club. Zijnde belevenissen van den makelaar, Timotheus, den groothandel, den hoofdambtenaar en mij om en op het platje van de Harmonie te Batavia.
T4939: EYBERGEN, KOOS VAN. - Dans. Met 2 houtsneden van Bieling.
H0487: EYBERS, ELISABETH. - Winter-surplus.
T9570: EYBERS, ELISABETH. - My radarhart laat niks ontglip. Gekozen en ingeleid door Alfred Schaffer.
H4429: EYBERS, ELISABETH. - Rymdwang.
K9193: EYBERS, ELISABETH. - Nuweling.
K9194: EYBERS, ELISABETH. - Tydverdryf / Pastime.
B3859: EYBERS, ELISABETH / HANNY MICHAELIS / ANNIE M.G. SCHMIDT E.A. - Gedichten. Een keuze uit eigen werk door ....
L2401: EYBERS, ELISABETH, W.E.G. LOUW, TOTIUS. E.A. - Negen gedichten voor de Kersttijd.
M4837: EYBERS, ELISABETH. - Onderdak. Gedigte november 1962 - juni 1967.
L0660: EYBERS, ELISABETH. - Neerslag.
L9331: EYBERS, ELISABETH. - Kruis of munt.
K0481: EYBERS, ELISABETH. - Noodluik.
H2778: EYBERS, ELISABETH. - Neerslag.
Y1679: EYBERS, ELISABETH. - Bestand.
Y5630: EYBERS, ELISABETH. - Krantenknipsels van/over Elisabeth Eybers
L6231: EYBERS, G.W. - Bepalingen en instructien voor het Bestuur van de Buitendistricten van De Kaap De Goede Hoop (1805).
T8183: EYBERS, ELISABETH. - Versamelde gedigte.
B0202: EYBERS, ELISABETH. - Teespraak.
H1185: EYCK, P.N. VAN / H. MARSMAN. - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en H. Marsman.
T6422: EYCK, ALDO VAN. - Aldo van Eyck. Ax Bax.
M2156: EYCK, P.N VAN. - Kritisch onderzoek en verbeelding.
T8537: EYCK, P.N. VAN. - Inkeer.
T1484: EYCK, P.N. VAN. - Inkeer.
R7907: EYCK, P.N. VAN / ALBERT VERWEY. - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Albert Verwey. Deel 1: juli 1904 - april 1914. Bezorgd door H.A. Wage.
H0291: EYCK, P.N. VAN. - Gedichten. Het ronde perk. Lichtende golven.
B6443: EYCK, P.N. VAN. - Uitzichten.
T0609: EYCK, JAN (RED.). - Staf De Clercq.
W4530: EYCK, P.N. VAN. - Inkeer.
W0358: EYCK, P.N. VAN. - Verzameld Werk: Deel 3.
W0360: EYCK, P.N. VAN. - Verzameld Werk: Deel 5.
M0038: EYCK, P.N. VAN. - Opgang.
K6012: EYCK, P.N. VAN. - Herwaarts, gedichten 1920-1945.
L0319: EYCK, P.N. VAN / C. GERRETSON / P. GEYL. - Leiding. Algemeen Tweemaandelijksch Tijdschrift Eerste jaargang 1930 Twee delen.
K3541: EYCK, P.N. VAN. - De getooide doolhof.
Y0690: EYCK, P.N. VAN / C. GERRETSON / P. GEYL. - Leiding. Algemeen Tweemaandelijksch Tijdschrift, Tweede jaargang, Tweede aflevering 15 december 1931.
T8999: EYCK, P.N. VAN. - Over leven en dood in de poëzie.
H0979: EYCK, P.N. VAN. - Verzameld Werk. Zeven delen. 1958-1964.
M6595: EYCK, P.N. VAN. - Verzen 1940.
W6229: EYCK, CARO. - Het zijn allemaal mensen.
H1999: EYCK, ROBERT. - Perpetual treason, poems.
H1073: EYCK, P.N. VAN / AART VAN DER LEEUW. - De briefwisseling van P.N. van Eyck en Aart van der Leeuw. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Delen.
W3256: EYCK, P.N. VAN. - Meesters. Zeven gedichten.
Y5629: EYCK, P.N. VAN. - Krantenknipsels van/over P.N. van Eyck.
R7825: EYCK, P.N. VAN. - Getijden.
T0087: EYCK, P.N. VAN. - Brent Bridge. Teekening van Pam G. Rueter.
R4819: EYCK, P.N. VAN / ALBERT VERWEY. - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Albert Verwey. Deel 1: juli 1904 - april 1914. Deel II: mei 1914 - juli 1919. Bezorgd door H.A. Wage. Twee delen.
T1699: EYCK, P.N. VAN / C. GERRETSON / P. GEYL. - Leiding. Algemeen Tweemaandelijksch Tijdschrift Eerste jaargang Tweede aflevering 15 maart 1930.
W0387: EYCK, P.N. VAN. - Verzameld Werk: Deel 7.
R8143: EYCK, P.N. VAN. - Verzameld Werk: Deel 6.
M7352: EYCK, P.N. VAN. - Benaderingen. Vertaalde gedichten 1916-1943.
B1543: EYCKMANS, JOZEF. - Achtendertig componisten.
M8365: EYCKMANS, JOZEF. - Zonder dansmeester.
R1577: EYE 6. - Eye: International Review of Graphic Design. Autumn 1992, nr. 6 volume 2.
R1580: EYE 7. - Eye: International Review of Graphic Design. Winter 1992, nr. 7 volume 2.
R5247: EYFFINGER, A.C.G.M. - Grotius Poeta. Aspecten van Hugo Grotius' dichterschap.
W7864: EYK, HENRIETTE VAN. - Schots en scheef.
L0949: EYK, HENRIETTE VAN. - Het paaspaard en andere verhalen.
B0571: EYK, HENRIETTE VAN. - Gabriel, de geschiedenis van een mager mannetje.
L2325: EYK, B.J. VAN. - Beroep op de wetenschap.
C1769: EYK, HENRIETTE VAN. - Bedelarmband.
C1775: EYK, HENRIETTE VAN. - De jacht op de spiegel.
H6669: EYK, HENRIETTE VAN. - Gabriel, de geschiedenis van een mager mannetje.
H7701: EYK, HENRIETTE VAN. - In vredesnaam en andere verhalen.
L1266: EYK, B.J. VAN. - Enkele psychologische aspecten van het natuurwetenschappelijk onderzoek.
C1768: EYK, HENRIETTE VAN. - In vredesnaam.
T8724: EYKMAN, KAREL. - Mijn hoofd in de wolken. Met tekeningen van Sylvia Weve.
B7913: EYMAEL, H.J. - Huygens-Studiën. Nalezing met critische aanteekeningen op uitgaven van C. Huygens' werken door Verwijs, Verdam, Bilderdijk, Van Vloten en A.W. Stellwagen.
B2673: EYNDE, J. VAN DEN & VICTOR FOUQUET. - Schutterslied. Gedicht & Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
H5174: EYSINGA, W.J.M. - Huigh de Groot. Een schets.
L7189: EYSINGA, W.J.M. VAN. - De Groots Jodenreglement.
R0742: EYSINGA, W.J.M. - De studie van het internationale recht. Rede bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleeraar in het volkenrecht aan de Rijksuniversiteit te Leiden uitgesproken den 23sten October 1912.
W3413: EYSSELSTEIJN, BEN VAN. - Laat het sneeuwen, Heer!
W3666: EYSSELSTEIJN, BEN VAN. - Paus Maan. Roman over een kerk in verwarring.
L2836: EYSSELSTEIJN, BEN VAN. - E.T.A. Hoffmann de verteller der romantiek.
H3103: EYSSELSTEIJN, BEN VAN. - Henriette L.T. de Beaufort. Een schrijfster en haar werk.
L7958: EYSSELSTEIJN, BEN VAN. - De gendarm van Europa.
L5329: EYZENBACH, TOM. - Perpetuum immobile.
B4223: FAAS, HENRY. - God, Nederland en de franje. Necrologie van het Nederlandse partijwezen.
B0443: FAAS, HENRY. - Het Rode Boekje van Wandelganger. Lessen in De-Maocratie. Opgefleurd door Opland.
L9892: FAAS, HENRY. - Termieten & Muskieten.
L3077: FAASSEN, S.A.J. VAN E.A. (EDS.). - Jaarboek Letterkundig Museum 7.
B2696: FAASSEN, S.A.J. (ED.). - Jaarboek Letterkundig Museum 9.
B9165: FAASSEN, S.A.J. VAN E.A. (EDS.). - Jaarboek Letterkundig Museum 6.
B9166: FAASSEN, S.A.J. VAN E.A. (EDS.). - Jaarboek Letterkundig Museum 5.
B8902: FAASSEN, S.A.J. VAN (ED.). - Was ik er ooit eerder? Een bundel opstellen aangeboden aan Dr H.A. Wage bij zijn afscheid van de School voor Taal- en Letterkunde.
K7956: FAASSEN, SJOERD VAN (ED.). - Menno ter Braak. Een verzameling artikelen.
K2157: FAASSEN, SJOERD VAN. - Wat een degradatie, om van een Forum op een blad vol wijven terecht te komen! Briefwisseling over de reorganisatie van Groot Nederland in 1935.
R9621: FAASSEN, SJOERD VAN (ED.). - W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij 1903 - 1965.
M3357: FAASSEN, EGBERT VAN. - Drukwerk voor PTT typografie en vormgeving voor een staatsbedrijf in de jaren twintig en dertig.
B3194: FAASSEN, S.A.J. (ED.). - Jaarboek Letterkundig Museum 10.
B0264: FAASSEN, S.A.J. VAN. (ED.). - Jaarboek Letterkundig Museum I. Met alle Literaire prijzen.
T9035: FABBRI, LUIGI. - Che Cosa e l'Anarchia.
T5744: FABER, J.A. - Dure tijden en hongersnoden in pre-industrieel Nederland.
R5717: FABER, TLG. J.M. - Een straaltje humor.
K0734: FABER, BASHA. - De jeugdzonde. Roman.
R4325: FABER, WIM. - Maank spouken en spenelmboardjes. Olle Grunneger spoukverhoalen van nijs verteld.
R9142: FABER, J.M. - Scheikundige proeven thuis. Onderhoudende en leerzame proeven met eenvoudige hulpmiddelen op scheikundig gebied.
B2461: FABIANUS BOLLEN, P. EN P. LADISLAUS KERKHOVE. - Bibliographie der Minderbroeders van de Sint Jozef provincie in Belgie 1833 - 1947.
R7987: FABIUS, D.P.D. - Huiskamer en Keuken. Een tweetal schetsen.
T7382: FABIUS, A.N.J. - De historisch-allegorische optocht gehouden te Amsterdam bij de feesten ter gelegenheid der Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina. Schetsen van A. Reyding.
T5919: FABIUS, D.P.D. - Elout van Soeterwoude.
L8123: FABRE, MAURICE. - Geschiedenis van de menselijke communicatie.
Y5772: FABRI, H.F. E.A. (EDS.). - Mars et Historia. 25 jaar. {1966-1991].
B0148: FABRICIUS, FRANCISCUS. - Redenvoering over den hondert en vyftigsten verjaardag, of het derde jubeljaar der Hollandsche Akademie te Leiden. Uit last der hoge overheden. Gedaan den VIII. February 1725.
B1684: FABRICIUS. - Eenzaam.
P1507: FABRICIUS, JOHAN. - Nagtegael.
W4074: FABRICIUS, JOHAN. - Mijn Rosalia. Roman.
K5163: FABRICIUS, JOHAN. - Dromen is ook leven.
M7536: FABRICIUS, JOHAN. - De kraton.
R6133: FABRICIUS, JAN. - Jeugd herinneringen van een Asser jongen.
Y4830: FABRICIUS, JOHAN. - Dipanegara. De Java-oorlog van 1825 tot 1830.
M9518: FABRICIUS, JOHAN. - Partnerruil niet uitgesloten.
Y4984: FABRICIUS, JOHAN. - Hoe ik Indie terug vond.
Y4782: FABRICIUS, JOHAN. - Het gordijn met de ibissen. Roman uit het oude Indië.
R7099: FABRICIUS, JOHAN. - Sentimental Journey. Een reis door het nieuwe Indonesie.
Y4967: FABRICIUS, JOHAN. - De schreeuw van de witte kakatoe. De Patimura-opstand in de Molukken.
C1432: FABRICIUS, JOHAN. - Dag, Leidseplein.
C1433: FABRICIUS, JOHAN. - Chalotte's grote reis.
L4297: FABRICIUS, JOHAN. - Flipje.
T1695: FABRICIUS, JAN. - Straight out. Adapted by A.P. Peacock.
Y4218: DE FABRIEKSBODE - De Fabrieksbode. 60ste jrg. zaterdag 18 October 1941 no. 42. Van Markens Drukkerij Vennootschap, herdenking 50-jarig bestaan.
Y4043: NEDERLANDS FABRIKAAT. - Maandblad van de Vereniging Nederlands Fabrikaat. No 6, 30e jaargang juni 1947.
M3090: FAECKE, PETER. - De rode milaan. Vertaling H. Manger.
T9775: FAFIE, TH. A. - De Molenpage-Stichting. Een Hervormd-Luthers hofje in Amsterdam sedert 1918.
T8037: FAGEL, P. - Ik doe er niet meer aan.
Y2329: FAGEL, EDWIN. - Nul.
R8777: FAHRENFORT, J.J. - Over communisme en privaat bezit bij natuurvolken.
Y3044: DE FAKKEL. - De Fakkel. Links Socialistisch Weekblad. 1e jaargang 1932. nrs: 1 t/m 70. (mist 18-25-26-27-28-65-66).
B4977: DE FAKKEL. - Statuten der naamlooze vennootschap Boek- en Steendrukkerij De Fakkel voorheen B. van Mantgem gevestigd te Amsterdam.
R9829: FALCONER, LANOE. - De geheimzinnige Gouvernante. Uit het Engelsch door F. Hageman.
R9357: FALCONER, LANOE. - De geheimzinnige gouvernante. Uit het Engelsch, door F. Hageman.
T7316: FALKENBURG, PH. - De werkloosheid als maatschappelijk verschijnsel.
Y0551: FALKENBURG, PH. - Loonsverhooging en hare natuurlijke grenzen.
H5725: FALKENLAND, CHRISTINE. - Mijn schaduw. Vertaling E. van der Heijden.
K7121: FALKENLAND, CHRISTINE. - Begeerten van de ziel. Vertaling E. van der Heijden.
Y0101: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Veertiende bundel.
Y0111: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Zesde bundel.
Y0104: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Tiende bundel.
Y0105: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Elfde bundel.
Y0106: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Negende bundel.
Y0107: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Achtste bundel.
Y0097: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Achttiende bundel.
Y0110: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Zevende bundel.
Y0103: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Twaalfde bundel.
Y0099: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Zestiende bundel.
Y0100: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Vijftiende bundel.
Y0098: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Zeventiende bundel.
Y0102: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Dertiende bundel.
K4217: FALKLAND, SAMUEL. - Schetsen en vertellingen. Gekozen en ingeleid door Wim J. Simons.
L2720: FALKLAND, SAMUEL (HERMAN HEYERMANS JR.). - Droompaard, Hevig avontuur van tante Mijntje, Angstavond.
Y0108: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Derde bundel.
Y0109: FALKLAND, SAMUEL. (HERMAN HEYERMANS JR.). - Schetsen. Vijfde bundel.
H5603: FALKLAND, SAMUEL. [=HERM. HEIJERMANS JR.]. - Gevleugelde daden, zijnde de historie ... [etc.]
Y0730: FALKLAND, SAMUEL (=HERMAN HEIJERMANS JR.). - Drijvende klompjes.
B0853: FALKLAND, S. (HERMAN HEIJERMANS). - De Roode Flibustier zijnde de Levensgeschiedenis van Ezechiel de Wilde. Uit diens mond en geschriften opgeteekend en naverteld.
M4590: FALLACI, ORIANA. - Penelope trekt ten strijde. Vertaald door Henny Rip.
Y3490: FALLENTIN, M.C. - Het is en het blijft.... Een familie geschiedenis in vijf bedrijven. 1898 - 1938.
H7987: WINKLER FALLERT. - 50 jaar Winkler Fallert.
B3778: MATER FAMILIAS. - Een woord over De vrouw en de studie.
T6529: HAMONIE EN FANFARE. - Feestgids voor het 20e concours te houden door den Bond van Harmonie- en Fanfarecorpsen. Provincie Utrecht en omstreken op donderdag 13 mei 1926. Op het prachtige landgoed van den Hoog Wel. Heer G.J.K Baron van Lijnden van Nederhorst te Nederhorst den Berg.
K9503: FARAGO, LASZLO. - Palestina op de tweesprong. Vertaald door E. Straat.
T4312: FARBMAN, MICHAEL S. - De opbouw van de Sowjet-Unie. Het vijfjaarsplan als economisch offensief.
L9231: FARENSBACH, HERMAN JAN GERARD. - De Onmacht als Huwelijksbeletsel.
P2081: FARO, ISAAC. - De vrouwenclub.
W4228: FARO, ISAAC. - Damesverhalen.
W4389: FARO, ISAAC. - Inspio-Lisa. Roman over bedrijfsspionage.
H2172: FARQUHAR, GEORGE. - Galante listen. The Beaux Stratagem. Een blijspel. Bewerking en liedjes Ernst van Altena.
M8460: O'FARRELL, MAGGIE. - Voorbij de liefde. Vertaling Anneke Goddijn.
Y4476: HET ALLEDAAGS FASCISME. - Het Alledaags Fscisme. April/ Mei 1968. Vierde Mei: Waarom eigenlijk nog?
B2230: FASMER, JAN HENDRIK. - Verzen van gisteren voor vandaag.
T8126: FASSEUR, CEES. - Juliana & Bernard. Het verhaal van een huwelijk de jaren 1936-1956.
Y2457: FASSEUR, CEES. - Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormloze jas.
Y4859: FASSEUR, C. (ED.). - Geld en geweten. Een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands bestuur in de Indonesische archipel. Deel I: 19e eeuw. Deel II: Het tijdvak tussen 1900-1942
H8436: FASSEUR, CEES. - Wilhelmina. De jonge koningin.
R6279: FASSEUR, C. - De Indologen. Ambtenaren voor de Oost 1825-1950.
B9083: FAULKNER, WILLIAM. - De Familie Sartoris. Een romantisch verhaal uit den Amerikaanschen Burgerkrijg, 1861-1865. Vertaald uit het Engels.
Y2572: FAULMANN, KARL. - Neue Untersuchungen uber die Entstehung der Buchstabenschrift und die Person des Erfinders.
MK0023: FAULMANN, KARL. - Illustrirte Geschichte der Schrift, popular-wissenschaftliche Darstellung der Entstehung der Schrift der Sprache und der Zahlen sowie der Schriftsysteme aller Volker der Erde.
T3331: FAURE, SEBASTIEN. - Twaalf bewijzen voor het niet bestaan van god. Vertaald door Gerhard Rijnders.
Y5609: FAVEREY, HANS. - Hinderlijke goden.
T2680: FAYAT, HENDRIK. - In het teken van Artevelde. (Memoires van een Brusselse Vlaming, 2e deel).
R9441: FEBER, G.H.A. - De criminaliteit der katholieken in Nederland. Een uitgewerkte voordracht met discussie.
Y4931: FEBER, L.J.M. - In de schaduw der waringins.
Y1832: FEBER, W.J.H. - Handleiding ten dienste van het voorbereidend Militair Onderricht naar officieele bronnen.
M8097: FEBER, L.J.M. - Frederik van Eeden's ontwikkelingsgang.
R7670: FEBRE, S.D. LE. - Vertellingen uit onze Oost.
Y5314: FEBRUARI, M. - Krantenknipsels van/over M. Februari.
Y2909: FEDDER, J. - Klassenstrijd of Volkerenstrijd? Beschouwingen over Sociaal-Democratie en Landsverdediging.
H4317: FEDDER, HENK. - Kontoer en kern. Gedichten.
L7574: FEDDER, HENK - Verzet-Verzen. Bedreigd, beoorloogd, bezet, bevrijd. Illustraties Rein van Looy.
T8013: FEDELI, UGO. - Il Movimento Anarchico a Carrara.
H0098: FEDERMANN, REINHARD. - Die konigliche Kunst. Eine Geschichte der Alchemie.
B4503: FEDOSEJEW, GRIGORI. - In de greep van de Dzjoegdyr.
L9897: FEDRIGOTTI, ISABELLA BOSSI. - Van goede huize.
B5005: FEENSTRA KUIPER, J. - Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw.
Y0035: FEESTNUMMER. - De Volksbond. Orgaan van de Vereeniging tegen drankmisdruik Feestnummer 1875-1900.
Y4677: FEESTWIJZER - Feestwijzer voor de Feesten te Sliedrecht ter gelegenheid der Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina op Woensdag 31 Augustus 1898.
K4829: FEHLBAUM, ROLF. - After the design explosion.
W7698: FEHMERS, FRANK / BERT SNIJDERS. - Mengeling. Een bundel proza en poëzie van jongeren uit landen van het Vrije Europa. Met bijdragen van : Jaap Harten, Harriet Laurey, John O'Mill, G.K. van 't Reve, Ellen Warmond.
W2366: FEIFFER, JULES. - Harry, de vrouwenploert. Vertaling Stella Bromet.
R4869: FEIFFER, JULES. - Geslachtsgemeenschap. Een televisiespel.
H8674: FEIFFER, JULES. - Tweede jeugd.
B0709: FEIKEMA, LIESBETH / ROMAN KOOT EN EDWIN LUCAS. - Op gezang en vlees belust. Over leven, werk en stad van Jan Engelman.
T2448: FEIS, AGNITA. - Kermis.
R8883: FEITH, RHYNVIS. - Brieven over verscheidene onderwerpen. Eerste deel.
K2904: FEITH, JAN. - La Belle en haar aanbidders. Frankrijk bereisd, gezien, geproefd en genoten met ....
K3770: FEITH, JAN. - Wat Columbus heeft meegebracht.
B6608: FEITH, JAN. - Het valsche Russische goud.
Y1762: FEITH, J.A. - De Ommelander Borgen en haar bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw.
B7323: FEITH, JAN. - Een week als Vliegmensch.
T2523: FEITH, JAN EN SIEGFRIED GRANAAT. - Uit tijden van Oorlogswinst.
R5074: FEITH, JAN. - De vrede in prent. Politieke karikaturen uit verschillende landen. Bandteekening van Willy Sluiter.
L8998: FEITH, RHIJVIS. - Dicht- en prozaische werken. Tweede deel. Brieven I-II.
Y4332: FEITH, J. / W.F.A.J. VAARZON MOREL. - Herinnering aan het Bloemen-corso, 12 April 1896. Platen van W.F.A.J. Vaarzon Morel. Bijschrift van J.F.
R4132: FEITH, JAN. - De vrede in prent. Politieke karikaturen uit verschillende landen. Bandteekening van Willy Sluiter.
R5410: FEITSMA, ANTHONIA / W. JAPPE ALBERTS EN B. SJOLIN. - Die Friesen und ihre Sprache.
K9998: FEITSMA, A. / H. ENTJES / E. VAN ITTERBEEK / I.M. GREVERUS. - Literatuur in sociaal perspektief. Lezing gehouden op 6 april 1974.
A0655: FEITSMA, ANTHONIA. - De autografemen in het werk van Gysbert Japicx. Een verkennend grafematisch onderzoek naar de taal van Gysbert Japicx en een bijdrage tot de friese spellinggeschiedenis. Vier delen in twee banden.
L5563: FEITSMA, A. - Kroniek van een eeuw Universitaire Frisistiek I.
R7782: FEIWEL, M. - Historische sprokkelingen uit de Universiteit van Amsterdam. Aangeboden aan mevr. M. Feiwel bij haar afscheid.
B7090: FEJTO, FRANCOIS. - Un Habsbourg revolutionnaire Joseph II. Portrait d'un despote eclaire.
T3663: FEKKES, JAN (SAMENST.). - De god van je tante ofwel het Ezelproces van Gerard Kornelis van het Reve een documentaire.
L4096: FELDBRUGGE, THEODOOR V.J.M. - Over het privilegie voor huurpenningen van onroerende goederen.
K7841: BRAUN-FELDWEG. - Beitrage zur Formgebung.
T2810: FELIX, ANNETTE, R. HALLEUX, EN C. COPPENS. - 300 jaar Chemie te Leuven 1685-1985.
H8784: FELL, ALISON. - De vrouw van Lilliput. Een omreis, behelzende de omzwervingen van Mary Gulliver in Lilliput, Batavia en de Spechy-Archipel, waarbij zij haar geluk najaagt en vindt. Vertaling H. Damsma.
R6138: FELTES, N.N. - Modes of Production of Victorian Novels.
Y2989: FENNEMA, ILONA. (ED.). - Kris Kras Sint Nicolaasboek.
T6903: FENNER BROCKWAY, A. - Gevangenissen kunnen zij worden afgeschaft? zijnde verslag van de rede gehouden op de Jaarvergadering op 6 Augustus 1922.
T5511: FENNER BROCKWAY, A. - Gevangenissen kunnen zij worden afgeschaft? zijnde verslag van de rede, gehouden op de jaarvergadering van het C.M.S., 6 Augustus 1922.
R2526: FENNIS, PAUL. - De buurten van Oud-West.
L9594: FENS, KEES. - Op weg naar het schavot.
B3971: FENS, KEES. - De gevestigde chaos. Opstellen en kritieken.
R9546: FENS, KEES. - Nabij.
H3053: FENS, KEES. - Spiegelbeelden.
B4009: FENS, KEES. - The gentle art of reading.
T8874: FENS, KEES. - De gevestigde chaos. Opstellen en kritieken.
T8778: FENS, KEES. - Bibliofiel,- dat mag op zijn steen staan. In memoriam Johan B.W. Polak.
B0870: FENS, KEES / H. JESSURUN D'OLIVEIRA / J. OVERSTEEGEN. - Literair Lustrum 2. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse Literatuur 1966-1971.
T4500: FENS, KEES. - Een jas voor het leven.
L6936: FENS, KEES. - Heilige slakken en andere terzijdes over boeken, bibliotheken, lezers en lezeressen.
Y5318: FENS, KEES. - Krantenknipsels van/over Kees Fens.
L8227: FENS, KEES / H. JESSURUN D'OLIVEIRA / J. OVERSTEEGEN. - Literair Lustrum I. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse Literatuur 1961-1966.
L6957: FERBER, EDNA. - Show boat. Vertaling G.J. Werumeus Buning-Ensink.
P2937: FERDINANDUSSE, RINUS. - Neem er eentje van mij.
W6008: FERDINANDUSSE, RINUS. - Een klein vergrootglaasje. Een eigen keuze uit de cafe-notities.
L9435: FERDINANDUSSE, RINUS. - Tappelings. Notities in en rond het cafe.
W0307: [KOOLHAAS] FERDINANDUSSE, RINUS. - Feestrede, uitgesproken bij de uitreiking van de P.C. Hooftprijs 1992 aan A. Koolhaas in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag op 21 mei 1992.
K6612: FERGUSON, MARGARETHA. - Anna en haar vader. Verhalen.
W6094: FERGUSON, MARGARETHA. - Maan licht en middag zon.
Y4780: FERGUSON, MARGARETHA. - Elias in Batavia en Jakarta.
Y4690: FERINGA, J.H. - Door mij regeeren de koningen. Inleiding op de plechtige ure des gebeds ter gelegenheid van de aanvaarding der regeering van Hare Majesteit Wilhelmina Helena Pauline Maria Koningin der Nederlanden.
R8331: FERMI, LAURA. - Mussolini. Vertaling G. Messelaar.
H4285: FERMIN, MARIA H.J. - Kritiek en interpretatie in de spiegel van de tijd.
H6563: FERNALD, JOHN. - Destroyer from America. Illustrated by John Worsley.
A0693: FERNANDEZ, DOMINIQUE. - De school van het Zuiden. Vertaling Bert Simons.
B2097: FERNANDEZ FLOREZ, W. - Stilte der stemmen. Vertaling J. van Praag.
M3390: FERNAU, HERMANN. - Juist omdat ik Duitscher ben! "J"accuse" geautoriseerde vertaling met een voorrede van Frederik van Eeden.
Y1809: FERNÇNDEZ-ARMESTO, FELIPE. - Dus jij denkt dat je een mens bent? Een korte geschiedenis van de mensheid.
K1519: FERRA, BARTOMEU. - Chopin und George Sand auf Mallorca. Aus dem Spanischen ubertragen von Egon Schoss. Eingeleitet mit einem Auszug aus den Erinnerungen von Aurore Sand.
Y5610: FERRANTE, ELENA. - De geniale vriendin. De Napolitaanse romans I. Kinderjaren, puberteit.
P2992: FERREE, HANS (SAMENGESTELD). - In & Uit. Statusvijzel voor de halfwas intellectueel en zijn tegendraadse amateur.
R8205: FERREE, C.J. - De Sojaboon en duurzaam Sojameel.
M2906: FERRES, ANTONIO. - De overwonnenen.
Y3106: FERRON, LOUIS. - Spergebied. Roman.
P2951: FERRON, LOUIS. - Alpengloeien, vertellingen uit een keizerrijk en later.
K7310: FERRON, LOUIS. - Plicht!
H4523: FERRON, LOUIS. - Voor de val.
B8659: FERRON, LOUIS. - De keldergang der heren. Geschiedenis van de Haarlemse societeit Teisterbant.
B2820: FERRON, LOUIS. - Hier ligt Boot.
Y5315: FERRON, LOUIS. - Krantenknipsels van/over Louis Ferron.
M8398: FERRON, LOUIS. - Gekkenschemer. Roman.
L7709: FERRON, LOUIS. - Karelische nachten. Roman.
L8143: FERWERDA, FRITS. - Tweehonderd anagrammen.
T4280: FERWERDA, G.S. - Mijn ervaringen in Sovjet-Rusland.
Y1255: FESTSCHRIFT 2. - Internationales Sozialistisches Jugend Treffen in Wien vom 12. bis 14. bis juli 1929. Beilage: Programm + Teilnehmer -armband.
L4768: FEVRE, D. (INTRODUCTION). - L'Amour dans la Gravure des XVIe siecles.
Y2510: FEYFER, F.M.G. DE. - Die Schriften des Andreas Vesalius. Eine Bibliographie mit einer iconographischen Tafel und 8 Abbildungen.
T1132: [SANDBERG]. SERVUS FIDEI. - Lectura sub aqua. Experimenta Typografica [1].
T1133: [SANDBERG]. SERVUS FIDEI. - Lectura sub aqua. Experimenta Typografica [1].
Y4108: VIRTUS CONCORDIA FIDES. - Virtus Concordia fides. Orgaan van het Leidsch Studentencorps. 13e jrg. no. 365. Donderdag 11 December 1924.
R4996: [WILDE] FIDO, MARTIN. - Oscar Wilde.
L6182: FIELDING, HENRY. - The life of Mr. Jonathan Wilde the Great. With wood-engravings by Frank Martin.
B2361: FIELDING, WILLIAM J. - What every married man should know.
Y2274: FIERENS, ANDY. - Wonderbra's en Pepperspray. Gedichten.
R5692: FIERENS, PAUL. - Eekman: peintre, graveur, dessinateur.
B4804: FIGEE, HENK. - Brandglas.
B5021: FIGEE, HENK. - Hoezo beroemd? Met illustraties van Marian Latour.
M5867: FIGES, EVA. - Dochters. Vertaling K. van Santen.
M5871: FIGES, EVA. - Een moment van paniek. Vertaling Dolf Koning.
W2354: FIGES, EVA. - Ontwaken. Vertaling J. Verheydt.
R7332: FIGES, EVA. - Patriarchaal gedrag. De vrouw in de maatschappij.
Y4442: FIGHT. - Workers of the World Unite for the Fourth International. Volume I No 1. October 1936. Organ of the Birtish Bolshevik-Leninist (Trotskyists). + Supplement The Moscow Trial.
B8656: FIJNJE-LUZAC, EMILIE. - Myne beslommerde Boedel. Brieven in ballingschap 1787-1788.
R2956: FIJTER-VAN VUGT., ERICA DE. - Sprekend papier. Gedichten.
H7092: FILEDT KOK, J.P. (ED.). - 's Levens felheid. De Meester van het Amsterdamse Kabinet of de Hausbuch-meester ca. 1470-1500.
H7070: FILEDT KOK, J.P. - Lucas van Leyden-grafiek (1489 of 1494-1533). Met een complete oeuvre-catalogus van zijn gravures, etsen en houtsneden.
R2262: FILIUS, JAN. (ED.). - Voor mensen van goede wil. Goodwill in de oude binnenstad van Amsterdam. Illustraties Anton Pieck.
B8390: FILTER. - Het plezier van de vertaler.
B8978: FILTER. - Onvertaalbare gulzigheid & Portretten van vertaalsters.
R3320: FILTER. - De stem van de dader.
R3330: FILTER. - Ogen en haken. Vertaalpleidooi nader bezien.
R3322: FILTER. - De hemel als boek. Vertaaljaar 2009.
R3321: FILTER. - IJdelheid en wind. Filter Vertaalprijs 2008 & Het vertaaljaar 2007.
R3319: FILTER. - Seefhoek vooruit, Vlaanderen boppe. Cartoons en tekstballonnen in vertaling.
R3326: FILTER. - De poorten van het vertalen. Over nachtmerries en taal in vrije val.
R3329: FILTER. - Een gewiekste verleidster. Over duivels, tijgers en Italiaanse humanisten.
R3325: FILTER. - Les temps heroiques. Het verhaal van de sixties.
R3324: FILTER. - Ee, Geordie lad, where did ye gan? Wereldwijde vertaalverhalen.
R3331: FILTER. - De taal der liefde. Oogst van een jaar.
Y2793: FILTRAAT. - Filtraat. Voor teens en twens. Een blad zonder blad voor de mond. 1e jaargang 1 t/m 7.
T7003: FIMMEN, EDO. - Oorlog aan den oorlog. De taak der georganiseerde arbeiders in den strijd voor den wereldvrede.
T4074: FINCH, KAREN & GRETA PUTNAM. - The Care and Preservation of Textiles.
B4926: FINCH, SIMON. - Seduction of the innocent.
H2393: FINK, IDA. - Een klein ogenblik. Vertaling Gerard Rasch.
Y2970: FINKERS, HERMAN & CARLL CNEUT. - Sinterklaas en de arme kindertjes.
T9911: FIO. - Gelegenheids-Versjes bij Nieuwjaars- Verjaars- en Bruidfeesten voor de Jeugd.
W2569: FIRBANK, RONALD. - Kardinaal Pirelli gevolgd door Valmouth. Vertaling en nawoord Gerrit Komrij.
M9315: FIRBANK, RONALD. - Het grillige leven van kardinaal Pirelli gevolgd door Valmouth. Vertaling en nawoord van Gerrit Komrij.
R4285: FISCHER, JOS. 9ED.). - Der "Deutsche Ptolemäus". Aus dem Ende des XV. Jahrhunderts [um 1490]. In Faksimiledruck. Mit einer Einleitung.
Y1904: FISCHER, BONIFATIUS. - Die Alkuin-Bible. Aus der Geschichte der Lateinischen Bibel, I. Von Bonifatius Fischer Monch von Beuron.
T3858: FISCHER, E.J. E.A. (ED.). - Textielhistorische Bijdragen 25 (1985).
Y0428: FISHER, FRED. - Chicago, that Toddling Town.
L5127: FISHER, H.A.L. - Geschiedenis van Europa. Bewerkt onder toezicht H. Brugmans en F. Szper. Deel I: Oudheid en Middeleeuwen. Deel II: Nieuwe Tijd. Deel III: Nieuwste Tijd.
W5653: FISKOVIC, CVITO. - Radovan.
K5549: FITCH, JANET. - Witte Oleander. Vertaling Heleen ten Holt.
T2565: FLAES, C. - Buiten de uiterton. Marineverhalen.
L6665: FLAMENT, A.J. - De archieven der gemeenschappen, collegien en ambtenaren te Roermond die een rechterlijk of landsheerlijk karakter hadden of rechtstreeks invloed op het Algemeen Bestuur van de 13de tot in 1894.
A0278: FLANAGAN, MARY. - Stoute meisjes. Vertaling Else Hoog.
R0522: FLANAGAN, MARY. - Bad Girls.
T3600: O'FLANDERS, A. - Toen Vlaanderen groot was. Zantingen in vreemde landen. Voorwoord Cyriel Verschaeve.
Y3002: FLANDRIA. - Flandria. Wekelijksch Tijdschrift. 4de jaar 1 januari 1888. t/m 30 december 1888.
T2393: PRO FLANDRIA. - Pro Flandria. Maandschrift tot verdediging van het Vlaamsche Nationalisme. 3e jrg. nr. 5-6, mei-juni 1921.
T5938: PRO FLANDRIA. - Pro Flandria Maandschrift tot verdediging van het Vlaamsche Nationalisme. 3e jrg. nr. 1-2-4. januari - februari - april 1921.
B2125: FLAP, JILDAU. (ED.). - Cultuur in uitvoering. Nieuwe en vernieuwde cultuurvoorzieningen in Amsterdam. Culture at work. New and renovated venues in Amsterdam.
L4085: FLAUBERT, GUSTAVE. - De legende van Sint Julianus den Gastvrije. Vertaald door Victor van Vriesland. Verlucht met houtgravuren van Desire Acket.
R3544: FLAUBERT, GUSTAVE. - Leerschool der liefde.
T3446: FLAUBERT, GUSTAVE. - Haat is een deugd. Een keuze uit de correspondentie. Samengesteld en vertaald door E. Borger.
K8880: FLAUBERT, GUSTAVE. - Uren met Flaubert.
K0838: FLAUBERT, GUSTAVE / KURT LOB. - Bibliomanie.
L0680: FLAUBERT, GUSTAVE. - De eerste leerschool der liefde. Vertaling Jenny Tuin.
B0820: FLAXMAN, SEYMOUR L. - Herman Heijermans and his dramas.
R8536: FLEERACKERS, E. - Reyneke Vos in de Kempen.
L3515: FLEISCHHAUER, WOLFRAM. - De hand van de schilder.
R1531: FLEMING, ROBERT. - Sleutel tot de Openbaaringe of Verhandelng over De Opkomst en den Val des Pausdoms.
Y0825: FLEMING, ARNOLD. - Glass of To-day. In: The Studio August 1931.
R7397: FLES, L. - Godsdienst, Openbare School en Zionisme in hun Wanverhouding tot de S.D.A.P. Open brief aan de heer dr. Henri Polak.
T5144: FLES, L. - Water en vuur. Een kritiek op de houding der S.D.A.P. ten opzichte van den godsdienst.
M3504: FLETCHER, GEOFFREY S. - London's pavement pounders.
M2388: SHAKESPEARE MET JOHN FLETCHER. - Cardenio of Het Tweede Treurspel van de Jonkvrouw. Charles Hamilton.
L9170: FLEUREN-VAN HAL, DORINE. - Forum 1931-1935.
Y0873: FLEURKENS, ANNEKE C.G. - Stichtelijke lust. De toneelspelen van D.V. Coornhert (1522-1590) als middelen tot het geven van morele instructie.
K6558: FLEURY, SERGE. - Terre de France.
M3423: FLEXNER, JAMES THOMAS. - Washington. The indispensable man.
Y4679: FLIER, G.J. VAN DER. - Twee toespraken gehouden in de Groote Kerk te 's-Gravenhage bij gelegenheid van den 18den Verjaardag van H.M. de Koningin (31 Augustus) en van de Kerkelijke Plechtigheid (9 September).
Y4793: FLIER, A. VAN DER. - Van Jacatra tot Batavia.
K2876: FLIER, A. VAN DER. - Filatelie van A tot Z. Het verzamelen van postzegels.
Y5534: FLIER, G.J. VAN DER. - Twee toespraken gehouden in de Groote Kerk te 's-Gravenhage bij gelegenheid van den 18den Verjaardag van H.M. de Koningin (31 Augustus) en van de Kerkelijke Plechtigheid (9 September).
R9674: FLINKENFLOGEL, W.N. - Mijterij op de Zeven Provincien. Politisering en depolitisering in de Koninklijke Marine rond 1933.
T9626: FLINN, JOHN. - Le Roman de Renart dans la littérature française et dans les littératures étrangères au moyen age.
R5300: FLIPPO, W.G. - Lexicon of the Belgian Romantic Painters.
B0469: FLIPSE, ROBERT PAUL. - Mexico in de regentijd.
B0759: FLOCON, ALBERT. - L'Univers des livres. Etude historique des origines a la fin du XVIIIe siecle.
T8244: FLORENTIJN, POGGIO DE. - Groot grollenboek. Boerten en verhalen uit de vijftiende eeuw.
H3593: POGGIO DE FLORENTIJN. - Priesters, vrouwen, dokters & andere monsters. Vertaald en van een nawoord voorzien door Gerrit Komrij.
R3343: FLORIAN. - Fables de Florian.
R0929: FLORIJN, H. & J.P. NEVEN. - Voorgangers in de noodkerk.
K3665: FLORQUIN, JOOS. - Ten huize van ... vierde reeks.
K3666: FLORQUIN, JOOS. - Ten huize van ... zestiende reeks.
T1582: FLORQUIN, JOOS. - Mijn Streuvelsboek.
K2985: FLORQUIN, JOOS. - Ten huize van ... 8.
K2986: FLORQUIN, JOOS. - Ten huize van ... 9.
B4610: FLUCHERE, HENRI (ED.). - Jean Giono. Catalogue redige par Francoise Arnaud avant-propos par Henri Fluchere chronologie etablie par Luce et Robert Ricatte. Bibliographie etablie avec le concours de Jean Bottin.
K9951: FLURI, ADOLF. - Geschichte der Berner Papiermuhlen. Eine Chronologie.
B9990: FLURSCHEIM, MICHAEL. - Open Brief aan Zijne Heiligheid Paus Leo XIII. Uit het Duitsch.
T6398: FLYNN, JOHN T. - The truth about Pearl Harbor.
K7350: FOBEL, JIM & JIM BOLEACH. - Sjabloneren.
T7388: FOCKEMA ANDREAE, J.P. - De stad Utrecht, haar historie en haar toekomst.
T1974: FOCKEMA ANDREAE, J.P. - Buitenmodel-kalender voor den wetgever.
R4270: FOCKEMA ANDREAE, S.J. & C. KOEMAN. - Kaarten en kaarttekenaars.
R8398: FOCKEMA, R.A. - Minister Aalberse en zijn tijd.
Y4646: FOCQUENBROCH, W.V. - Alle de Werken. Twee delen.
L8710: FOCQUENBROCH, W.G. VAN. - De Min in 't Lazarushuis.
L3553: FOCQUENBROCH, W.G. VAN. - Gedachten over 't onbestendig geluk.
Y3164: FOCQUENBROCH, WIILEM GODSCHALK VAN. - De Afrikaanse brieven. Heetaald door Thomas Rosenboom. Met een inleiding door Arie Jan Gelderblom.
B0733: FODEN, GILES. - De belegering. Vertaling Ria Loohuizen.
K2284: FOELKEL, FRITHJOF. - De pythons en de nachtportier. Verhalen.
Y3092: FOERSTER, FR. W. - Levenswandel. Een boek voor jonge menschen. Vertaling Titia van der Tuuk. Inleiding H.L. Oort.
A0179: FOERSTER, FR. W. - Levenswandel. Een boek voor jonge menschen. Vertaling Titia van der Tuuk. Inleiding H.L. Oort.
T0824: FOGAZZARO, ANTONIO. - Donkere dagen. Vertaling E.J.T.
K7417: FOGG, SAM. - Text Manuscripts of the Middle Ages and Renaissance. Catalogue 15.
R7489: FOGTELOO, C. - De Overwintering op Nova Zembla en andere oorspronkelijke vaderlandsch-historische novellen.
B4388: FOHRBECK, KARLA EN HUUB KUIJPERS (RED.). - Van totem tot lifestyle. Europese cultuur in ontwikkeling.
Y3104: FOKKE SIMONSZ., AREND - De Graveur. Behelzende eene beknopte handleiding tot de daktylioglyphia, of graveerkunst in edele gesteenten, het stempelsnijden, het graveeren in hout en koper. Het etsen, het graveeren in zwarte kunst, of in Mezzo Tinto. Het hamerwerk. Het graveeren in de manier van craijon en om met couleuren te drukken, en uiteindelijk het pointeeren en graveeren in Acqua Tinta....
R2286: FOKKE SIMONSZ, A. - De vrouw is de baas. Eene geheimzinnige magtspreuk verklaard.
K6721: FOKKE SIMONSZ., AREND. - De boeknegotie in het toekomend jaar drie duizend. Eene mijmering.
R8360: FOKKE SIMONSZ, A. - Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden; op eene vrolijke onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderd.
T6852: FOKKE SIMONSZ, A. - Verzameling der werken van A. Fokke, Simonsz. VII: Iets over alles I en II.
R1887: FOKKE SIMONSZ, A. - De oude en jonge Janus, of gedachten op den Ouden- en Nieuwenjaarsdag.
R1891: FOKKE SIMONSZ, A. - Het (Latijnsch) spreekwoord: Practica est multiplex! Zei de duivel, en hij sneed een' boer de ooren af, en gebruikte het vel tot achterlappen voor schoenen. Ironiesch critiesch verklaard.
R1893: FOKKE SIMONSZ, A. - Het Hollandsche spreekwoord: 't Is al geen goud wat 'er blinkt, ironiesch allegorisch verklaard, of De waereldsche kermismarkt.
R1895: FOKKE, SIMONSZ, A. - Het oud Fransch spreekwoord: Point d'argent, point de Suisses! of Geen geld, geen Zwitsers! ironiesch en komiesch historiesch verklaard.
T6847: FOKKE SIMONSZ, A. - Amsterdamsche burgers-winteravond-uitspanningen.
B4760: FOKKE, GERRIT. - De mens moet mens worden.
M1420: FOKKEMA, R.L.K. - Varianten bij Achterberg. Uitgegeven en toegelicht. Deel I De varianten Deel II De commentaar.
L5094: FOKKEMA, KLAAS. - Het Stadsfries. Een bijdrage tot de geschiedenis en de grammatica van het dialect van Leeuwarden.
K9344: FOKKEMA, K. - Uit het spel der klanken. Enige beschouwingen uit de Friese klankleer.
R1198: FOKKEMA, ANITA E.A. - Het leven in de crisisjaren 1929-1939. Actueel-historisch album met meer dan 300 foto's uit het Geillustreerd weekblad Het Leven.
Y3213: FOKKEMA, R.L.K. - Keuzelijst moderne Nederlandse poëzie 1950-1980.
L6652: FOKKEMA, K. - Over de groei van het Friese taalbesef.
R8418: FOKKEMA, K. - De waardering van het Fries.
W0632: FOKKEMA, DOUWE. - Zichtbare steden. Roman.
K0672: FOKKEMA, R.L.K. - Het komplot der vijftigers. Een literair-historische documentaire.
R8410: FOKKENS, PHOCAS. - Vrouwen links... Mannen rechts! Met teekeningen van den schrijver uit de strafgevangenis aan den Amstelveenschenweg te Amsterdam.
T7202: FOKKER, EDUARD. - Verplichte verzekering van loontrekkenden tegen de gevolgen van invaliditeit en ouderdom. Rapport op verzoek van het Bestuur der Liberale Unie uitgebracht.
R6190: FOKKER, E. - De maatschappelijke en de rechts-toestand der vrouw in Nederland in 1896.
B8496: FOLIUM. - Inhoud: J.B.W. Polak: Bibliografie van J.H. Leopold. H. de la Fontaine Verwey: Een humanist in zijn bibliotheek. P.T.A. Swillens: Twee schetsboeken van Hendrik van Cranenburgh. C.F. van Veen: Verzamelaar en bibliotheek. W. Lampen: Het boek als attribuut in de kerkelijke kunst. G.C. Crisis.
B8497: FOLIUM. - Inhoud: H. de la Fontaine Verwey: Portretten van bibliophielen II: Charles Fairfax Murray. W. Lampen: Een brief aan de Nederlandse antiquaren. Boekendieven. G.: Sotemann contra Goldschmidt. Emblem Books not listed by Praz, III. A. Hallema: Gevangenislectuur en gevangeniscouranten in de 19e eeuw.
K5533: FOLKERTS, J. E.A. (ED.). - Overijsselse biografieen Deel 1. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Overijsselaars.
K5534: FOLKERTS, J. E.A. (ED.). - Overijsselse biografieen Deel 2. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Overijsselaars.
L3767: FOLKERTSMA, B. - Abc voor de niet-drukker van zijn boekdrukker.
M3352: FOLKERTSMA, B. - Twee portretten van uw drukker. Een boekje voor auteurs.
M8112: FOLLAIN, JEAN. - Drie gedichten. Vertaling Clasine Heering.
L6186: FONCKE, ROBERT. - Een handvol Vlaamsche Volksvertelsels met Duitsche varianten.
R3675: FONCKE, R. - Bij twee verbleekte Mechelse Spreuken voor behouden Reize.
Y5709: FONDSLIJST. - Catalogus der uitgaven van Van Holkema & Warendorf, Amsterdam. Prachtwerken, Theologie, Literatuur, Jongens- en Meisjesboeken, Varia.
Y5710: FONDSLIJST. - Nieuwe Boeken Holland Haarlem.
Y2037: FONDSLIJST. - Fondslijst: Marxistische Bibliotheek. Reeds 15 deeltjes verschenen.
H6412: FONE, BYRNE R.S. - Hidden heritage. History and the Gay Imagination. An Anthology.
H3076: FONTAINE VERWEY-LE GRAND, ISA DE LA. (ED.) - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1996.
K6611: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Oud Delft. Meester Harman Schinckel, een Delftse Boekdrukker van de 16e eeuw.
B9477: FONTAINE VERWEY-LE GRAND, ISA DE LA. (ED.). - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1995.
B9480: FONTAINE VERWEY-LE GRAND, ISA DE LA. (ED.) - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1999.
B5866: FONTAINE VERWEY-LE GRAND, ISA DE LA. E.A.(EDS.). - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2000. VIII.
R2268: FONTAINE, J. DE LA. - Fables de J. Fontaine. Illustrees de 120 gravures par J. Desandre et W.-H. Freeman.
T9646: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Uit de wereld van het boek II: Drukkers, Liefhebbers en Piraten in de Zeventiende Eeuw.
T9647: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Uit de wereld van het boek I: Hunanisten, Dwepers en Rebellen in de Zestiende Eeuw.
H8748: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - De Stedelijke Bibliotheek van Amsterdam in de Nieuwe Kerk 1578-1632.
K0979: FONTAINE, LA. - The twelve De La Fontaine fabels as painted in the Dining Saloon M.V. 'Dalerdijk'. Holland-America Line.
M7150: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Het Nederlandse geïllustreerde boek. Een schets van zijn geschiedenis.
M7183: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - De geboorte van het moderne boek in de XVIe eeuw. Twee voordrachten in de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam op 17 en 24 mei 1954.
R9205: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Choix de poemes en l'honneur du livre.
M3360: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - De wereld van het boek. Rede uitgesproken ter aanvaarding van het ambt van bizonder hoogleraar in de wetenschap van het boek en de bibliographie op 10 mei 1954.
B3475: FONTAINE VERWEY-LE GRAND, ISA DE LA. E.A.(EDS.). - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2004. XII.
W7218: FONTAINE VERWEY-LE GRAND, ISA DE LA. (ED.) - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1993.
B4288: FONTAINE VERWEY-LE GRAND, ISA DE LA. E.A.(EDS.). - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2006. XIV.
B1321: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Bookbindings by Albert Magnus.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

5/9