Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
220-292: VUYK, B., - Het hout van Bara.
208-365: WAAGENAAR, S., - Mata Hari. Niet zo onschuldig...
219-295: WAAGENAAR, S., - Mata Hari. Niet zo onschuldig...
214-565: WAAL, W.F.DE, - De ambachtsheerlijkheid en de grondheerlijkheid Charlois.
220-188: WAAL, E.DE, - Aanteekeningen over koloniale onderwerpen. 2 delen. O.a. Het ontwerp van wet op in- en uitgaande regten in Nederlandsch IndiŽ / Het zoutmonopolie in Nederlandsch IndiŽ / De kleine verpachte middelen op Java / De nieuwe inrichting van het gewestelijk bestuur op Java / Onze financiŽle politiek jegens Nederlandsch IndiŽ / Een handuitgaaf der Indische begrooting voor 1887, met eenige opmerkingen.
223-355: WAALEWIJN, A., - Achter de bres. De Rijkswaterstaat in oorlogstijd.
218-396: WAALEWIJN, A., - Achter de bres. De Rijkswaterstaat in oorlogstijd.
192-429: WAALEWIJN, A., - Achter de bres. De Rijkswaterstaat in oorlogstijd.
214-479: WAALS, JACQELINE E. VAN DER, - Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten van Jacquline van der Waals.
216-437: WAARD, E. DE (REDACTIE), - Chr.J.van Geel. Een bundel over zijn poŽzie, oorspronkelijk verschenen als RAAM-nummer vermeerderd met 9 nieuwe artikelen.
222-530: WAARD, C.DE, - Regestenlijst van de Charters en bijbehoorende stukken van de Zeeuwsche rekenkamer 1525-1784.
217-339: WAARD, J.A.DE, - De portretten van Marnix van St.Aldegonde. Een ikonografische verkenning. Met voorwoord van R.E.O.Ekkart.
207-596: WAARD, C.DE, - Regestenlijst van de Charters en bijbehoorende stukken van de Zeeuwsche rekenkamer 1525-1784.
219-460: WAARSENBURG, H.VAN DE, - Theun de Vries. Voetsporen door de tijd. Portret van een kunstenaar.
215-538: WAARSENBURG, H.VAN DE, - Theun de Vries. Voetsporen door de tijd. Portret van een kunstenaar.
196-253: WACHTENDORP, CASPARUM, - Oude Hollandsche Geschiedenissen ofte Corte Rym-Kronyck Verdeelt in XIII Boecken, beginnende van de Suntvloet, tot den Iare 1560.
211-620: WACHTER, L.DE, - De waarachtige reis van Marco Polo. Naverteld en geillustreerd.
200-678: WADDELL, H., - Vaganten in de Middeleeuwen. Herdruk van een classic over de studenten en geleerden die in de Mieddeleeuwen rondreisden op zoek naar kennis en cultuur.
221-364: WAGENAAR, J. (VERTAALD DOOR), - Canadeezen bouwen bruggen. De geschiedenis van het Tweede Bataljon der 'Royal Canadian Engineers' 1940-1945.
214-150: WAGENAAR, L., - Galle VOC-vestiging in Ceylon. Beschrijving van een koloniale samenleving aan de vooravond van de Singalese opstand tegen het Nederlandse gezag, 1760.
195-106: WAGENAAR, JAN, - Het geheim van den boschrand.
215-95: WAGENAAR, JAN, - De vlucht van Nol Walders.
213-582: WAGENAAR, C., - Welvaartsstad in wording. De wederopbouw van Rotterdam 1940-1952.
206-78: WAGENAAR, JAN, - De bannelingen van de Achterhoek.
223-463: WAGENVOORT, MAURITS / VIERHOUT, CHRISTIEN, - Tegen het leven is niet te strijden. Briefwisseling 1889-1910. bezorgd door Rob van der Schoor.
219-630: WAGENVOORT, MAURITS, - In het voetspoor der vaderen. Indrukken van modern Hindoestan.
219-631: WAGENVOORT, MAURITS, - Karavaanreis door Zuid-PerziŽ.
223-579: WAGNER, ANNA, - Isaac Israels. Met hoeveelheid krantenartikelen.
196-603: WAGNER, ANNA, - Jan Voerman. IJsselschilder.
216-594: WAGNER, ANNA, - Suze Robertson. Haags Gemeentemuseum
209-636: WAGNER, P., - Eros Revided. Erotica of the Enlightenment in England and America.
217-133: WAGNER, H., - Het dierenrijk. Naar het hoogduits door T.C.Winkler.
214-601: WAGTBERG HANSEN, AUDREY M.M.V. ANDR…A KROON, - Henri Verstijnen (1882-1940) Beeldend kunstenaar en theosoof.
210-502: WAHLE, HEDWIG, - Leven uit dezelfde bron. Joden en christenen in het spanningsveld van de geschiedenis.
222-232: WAL, A. VAN DER / WEL, FR.VAN, - Met eigen stem. Herkenningspunten in de letterkunde van de Nederlandse Antillen.
196-243: WAL, JAN VAN DER, - Het Hollandsche Koloniale Barokmeubel. Bijdrage tot de kennis van het ebbenhouten meubel omstreeks het midden der XVIIIde eeuw.
194-105: WAL, JO VAN DER, - Het lied van de Kokila.
205-152: WAL, S. L. VAN DER, - Besturen Overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-IndiŽ.
199-281: WAL, J. DE, - Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden van Drenthe.
221-95: WAL, JO VAN DER, - Het lied van de Kokila.
202-408: WALDA, D., - Gevangen in het Ijs. De overwintering van Willem Barents op Nove Zembla.
190-447: WALDA, D., - Gevangen in het ijs. De overwintering van Willem Barents op Nova Zembla.
209-379: WALDA, D., - Gevangen in het Ijs. De overwintering van Willem Barents op Nove Zembla.
215-97: WALDEN, WOUTER (= H.DE LA RIVE BOX), - De Snoek van Ventje.
182-518: WALL, V.I.VAN DE, - Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia. Deel I, meer niet verschenen.
202-187: WALL, V.I.VAN DE, - Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia. Deel I. (meer niet verschenen) Tweede vermeerderde druk. (ingeplakte pagina met extra informatie)
203-417: WALL, R., - De gouden tijd van de Oceaanstomers.
201-170: WALL, V.I.VAN DE, - Figuren en feiten uit den Compagniestijd.
218-516: WALL, J.W.M. VAN DE, - De valkerij op het Loo. The Royal Loo Hawking Club 1839-1855.
217-278: WALL, V.I.VAN DE, - Oude Hollandsche bouwkunst in IndonesiŽ. Bijdrage tot de kennis van de Hollandsche koloniale bouwkunst in de XVIIe en XVIIIe eeuw.
221-196: WALL, HANS VAN DER E.A., - Bataviaasch Nieuwsblad 50 Jaren 1895-1935. met artikelen over: De geschiedenis van het Bataviaasch Nieuwsblad / P.A.Daum / F.H.K.Zaalberg / De discretie van den Journalist / Een en ander over de Bataviasche pers enz.
218-146: WALL PERNE, G. VAN DE, - Veluwsche Sagen. 2 delen.
216-164: WALL, V.I.VAN DE, - Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia. Deel I. (meer niet verschenen) Tweede vermeerderde druk. (ingeplakte pagina met extra informatie)
221-594: WALLACH, J., - Koningin van de woestijn. Raadgever van Koningen, Avonturier, Bondgenoot van Lawrence of Arabia.
216-221: WALLE, J.VAN DE, - De Nederlandse Antillen. Land / volk / cultuur. The Netherlands Antilles. Country / people / culture.
219-221: WALLE, J.VAN DE, - De Nederlandse Antillen. Land / volk / cultuur. // The Netherlands Antilles. Country / people / culture
216-298: WALLER ZEPER, S.A., - Jan van Henegouwen heer van Beaumont. Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlanden in de eerste helft der veertiende eeuw.
212-535: WALLER, H.F., - Korte geschiedenis van de Rhetorijkkamer 'Trou moet Blycken' voorgedragen op 19 november 1903 bij de viering van haar 400-jarig bestaan.
214-241: WALRAVEN, W., - Een maand in het boevenpak.
213-321: WALRAVEN, W., - Op de grens. Korte verhalen, brieffragmenten, kronieken.
219-461: WALRAVENS, J., - Verzameld proza. Ingeleid door Louis Paul Boon.
209-456: WALRAVENS, J., - Verzameld proza. Ingeleid door Louis Paul Boon.
189-520: WALSCHAP, G., - Een mens van goede wil.
206-475: WALSCHAP, G., - Oproer in Congo.
219-462: WALSCHAP, G., - De wereld van Soo Moereman.
223-464: WALSCHAP, G., - Nieuw Deps.
209-538: WALSH, E., - Russen en Engelsen in Noord-Holland. Een verslag van de expeditie naar Holland in de herfst van het jaar 1799. vertaald door H.G.D.Eysink Smeets.
199-464: WALTERS, N., - Nederlands spreekwoordenboek.
214-398: WANINK, G.H., - Twents-Achterhoeks woordenboek. Benevens grammatica.
200-590: WANSINK, H., - Politieke wetenschappen aan de Leidse Universiteit 1575-Ī1650.
192-622: WARD, GEOFFREY C., - Before the trumpet. Young Franklin Roosevelt 1882-1905.
211-621: WAREMAN, P., - Spielmannsdichtung. Versuch einer Begriffsbestimmung.
216-199: WARMER, JOH.A.G. (ILLS.), - Java, 1942-1945. Kampschetsen uit: Keselir, Banjoe Beri, Tjikoedapateuh 15e bat. in Bandoeng. tekst van A.C.Broeshart en A.N.de Wit. Van tekst voorzien door A.C.Broeshart en A.N.de Wit. Voorwoord van H.A.van Karnebeek.
212-590: WARNCKE, CARSTEN-PETER, - Pablo Picasso 1881-1973. Uitgegeven door Ingo R.Walther. Deel I: Oeuvre 1890-1936 Deel II: Oeuvre 1937-1973.
218-296: WARNECK, JOH., - Sechzig Jahre Batakmission in Sumatra. (in Gotisch schrift)
203-418: WARNER, O., - Great sea battles.
223-465: WARNERS, J.D.PH., - Het Nederlandse kwatrijn.
215-539: WARNERS, J.D.PH., - Het Nederlandse kwatrijn.
203-419: WARNSINCK, J.C.M., - Drie zeventiende-eeuwsche admiraals. Piet Heyn, Witte de With, Jan Evertsen.
222-383: WARNSINCK, J.C.M., - Drie zeventiende-eeuwsche admiraals. Piet Heyn, Witte de With, Jan Evertsen.
214-341: WARNSINCK, J.C.M., - De vloot van den Koning-Stadhouder, 1689-1690.
202-410: WARNSINCK, J.C.M., - De vloot van den Koning-Stadhouder, 1689-1690.
190-449: WARNSINCK, J.C.M., - Twaalf doorluchtige zeehelden.
190-450: WARNSINCK, J.C.M., - Van vlootvoogden en zeeslagen. derde, vermeerderde druk.
208-431: WARNSINCK, J.C.M., - Admiraal de Ruyter, de zeeslag op Schooneveld juni 1673.
211-381: WARNSINCK, J.C.M., - Van vlootvoogden en zeeslagen. Tweede vermeerderde druk.
209-380: WARNSINCK, J.C.M., - Van vlootvoogden en zeeslagen.
197-364: WARREN, C. E. / BENSON, J., - Above us the waves. The story of Midger Submarines and Human Torpedoes.
213-524: WARREN, H., - Geheim dagboek 1984-1987. (16e deel)
219-543: WARTENA, R., - Oude en Nieuwe Gasthuis Zutphen,1625-1975.
203-201: WASSENAAR-JELLEMA, H.C., - Van Oost naar West. Relaas van de repatriŽring van 1945 tot en met 1966.
217-598: WASSENBERGH, A., - De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw.
220-610: WASSENBERGH, A., - De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw.
189-149: WASSING, R. / WASSING-VISSER,R., - Adoeh, IndiŽ!. Het beste van Hein Buitenweg.
208-302: WASSING-VISSER, R. (MET INLEIDING VAN), - Weefsels en adatkostuums uit IndonesiŽ. Catalogus van tentoonstelling in Volkenkundig Museum Nusantara Delft.
202-154: WASSING, R. / WASSING-VISSER,R., - Adoeh, IndiŽ!. Het beste van Hein Buitenweg.
217-279: WASSING-VISSER, R. (MET INLEIDING VAN), - Weefsels en adatkostuums uit IndonesiŽ. Catalogus van tentoonstelling in Volkenkundig Museum Nusantara Delft.
223-358: WASTENECKER, J.G.M., - De mannen van overste Wastenecker. De geschiedenis van de B.S. in Noord-Hollands Noorderkwartier.
217-393: WASTENECKER, J.G.M., - De mannen van overste Wastenecker. De geschiedenis van de B.S. in Noord-Hollands Noorderkwartier.
208-319: WATER, J.W. TE, - Historie van het verbond en de smeekschriften der Nederlandsche edelen, ter verkrijginge van vrijheid in den godsdienst en burgerstaat in de jaaren 1565-1567. 4 delen in 3 banden.
214-522: WATERBOLK, H.T., - Havelte. Beschrijving van een interessante en typisch Drentsche gemeente. Ingeleid door E.J.Eggink
223-519: WATERSCHOOT, JOS VAN, - Hooggeleerde exlibris. (46 boekmerken van professoren)
207-622: WATTEL, J., - Harem- en Parda-systeem.
214-342: WEBER, R.E.J., - De beveiliging van de zee tegen Europeesche en Barbarijsche zeeroovers. 1609-1621.
223-220: WEBER-VAN BOSSE, A., - Een jaar aan boord H.M.Soboga.
220-189: WEBER-VAN BOSSE, A., - Een jaar aan boord H.M.Soboga. Herdruk van de uitgave van 1903.
205-153: WEBER-VAN BOSSE, A., - Een jaar aan boord H.M.Soboga. Herdruk van de uitgave van 1903.
206-259: WEEDA, P., - Pieter van den Broek in AziŽ, of geschiedenis der Togten en Verrigtingen van dezen Nederlandschen Regulus.
211-535: WEEDA, K.A. (INLEIDING), - Zuiderzeemuseum. Veelzijdig verzameld.
216-492: WEEKHOUT, I., - Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw.
201-496: WEEKHOUT, I., - Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw.
223-520: WEEKHOUT, I., - Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw.
207-562: WEEL, A.VAN DER, - Haagse hervormde kerken en kapellen.
197-566: WEEL, A.VAN DER, - Haagse hervormde kerken en kapellen.
201-555: WEEL, HELEEN VAN DER, - Een beeld van een toren. Een geschiedenis van de Haagse Toren. Geschreven en getekend.
206-563: WEEL, HELEEN VAN DER, - De oude kerk op Scheveningen. Het reilen en zeilen van een visserskerk in verleden en heden. Geschreven en getekend.
201-586: WEEL, HELEEN VAN DER, - De oude kerk op Scheveningen. Het reilen en zeilen van een visserskerk in verleden en heden. Geschreven en getekend.
219-542: WEEL, A.J.VAN, - De incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek.
223-558: WEELE, J.P. VAN DER, - De SociŽteit gevestigd in de Rotterdamsche Manege 1837-1937. In opdracht van het bestuur samengesteld bij het honderd-jarig bestaan en voorafgegaan door een geschiedkundig overzicht der voordien bestaan hebbende rijscholen 1636-1830.
219-251: WEERLEE, DUCO VAN, - Indische koortsen. Confrontaties in een verloren paradijs.
203-121: WEG, S.VAN DER / WEG-LAVERMAN, J.VAN DER, - Hundert jier Nynke fan Hichtum. Monuminten yn berneliteratuur - Monumenten in kinderliteratuur.
210-280: WEGENMAN, WILLEM, - Corruptie. Een Indische roman. Met een voorrede door J.H.Valckenier Kips.
222-245: WEGENMAN, WILLEM, - Corruptie. Een Indische roman. Met een voorrede door J.H.Valckenier Kips.
208-108: WEHL, NANNIE, VAN (= S.LUGTEN-REYS), - De tante uit het Duinveld.
214-83: WEHL, NANNIE, VAN (= S.LUGTEN-REYS), - De Boschjes-club.
223-86: WEHL, NANNIE, VAN (= S.LUGTEN-REYS), - Aan den Waterkant.
223-91: WEHL, NANNIE, VAN (= S.LUGTEN-REYS), - Huize Labor.
223-90: WEHL, NANNIE, VAN (= S.LUGTEN-REYS), - De vriendschap van Bertha en Beata.
223-89: WEHL, NANNIE, VAN (= S.LUGTEN-REYS), - De tante van het Duinveld.
223-88: WEHL, NANNIE, VAN (= S.LUGTEN-REYS), - De tante uit het Duinveld.
223-87: WEHL, NANNIE, VAN (= S.LUGTEN-REYS), - De Boschjes-club.
214-399: WEIJNEN, A., - Onderzoek naar de dialectgrenzen in Noord-Brabant in aansluiting aan geographie, geschiedenis en volksleven.
207-228: WEINER, J. F., - The Lost Drum. The Myth of Sexuality in Papua New Guinea and Beyond.
212-355: WELCKER, J.M., - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914. With a summary in English.
209-551: WELKER, P. M. H., - Geschiedenis van de Ambachtsheerlijkheid, de Polders en de Dorpen van Cromstrijen uit de oorkonden getrokken in het vier-honderdste jaar na de Uitgifte en Leenheffing. (1492-1892 Vier eeuwen Regering en Arbeid ten plattelande in Holland)
209-575: WELKER, P. M. H., - Uit de vroegte. Gedenkboek 1878-1902. samengesteld t.g.v. zijn Zilveren Jubileum als Schrijver en door de Uitgevers van de 'Nieuwe Vlaardingsche Courant' en het 'Nieuwsblad, gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard en IJselmonde' op den 25e Verjaardag van het Eerste Nummer dezer bladen.
212-356: WELS, C.B. E.A., - Vaderlands Verleden in veelvoud. Opstellen over de Nederlandse Geschiedenis na 1500. 2 delen.
199-502: WELSENES, A.VAN, - Groninger land. Beeld en tegenbeeld.
216-593: WELSH, ROBERT E.A., - Mondriaan aan de Amstel 1892/1912.
223-564: WELTERS, A., - De Lieve Vrouwkes van Limburg.
222-537: WELTERS, A., - De Lieve Vrouwkes van Limburg.
209-588: WELTERS, A., - Uit Valkenburgs verleden. Historische schetsen van Ad Welters. Verzameld t.g.v. zijn 80e verjaardag.
204-548: WENNEKES, W., - Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de Van Miereveldstraat.
212-357: WENNEKES, W., - De aartsvaders. Grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven.
221-628: WENSINCK, A.J. / KRAMERS, J.H., - HandwŲrterbuch des Islam. Im Auftrag der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam. Herausgegeben.
219-370: WENTHOLT, L. R., - Brug over den oceaan. Een eeuw geschiedenis van de Holland Amerika Lijn.
223-311: WERD, GUIDO DE (HRSG.), - Soweit der Erdkreis reicht. Johann Moritz von Nassau-Siegen. 1604-1679. Ausstellungskatalog.
200-508: WERFF, G.H.VAN DER, - Geschiedenis van N.V.Hollandsche Manufac-turenhandel Van der Werff & Co. Groningen over de periode 1920-1945.
188-604: WERINGH, K.VAN, - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
222-556: WERINGH, K.VAN, - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
206-577: WERINGH, K.VAN, - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
212-275: WERMESKERKEN, H. VAN, - Tropische zoutwaterliefde. Humoristische roman.
219-557: WERMESKERKEN, C.VAN, - Benoordenhout belicht. Momentopnamen 1890 - 1940.
199-265: WERMESKERKEN, H. VAN, - Suikerfreule. Een vroolijke Indische roman. Filmeditie.
199-264: WERMESKERKEN, H. VAN, - Een Indisch binnenhuisje.
220-293: WERMESKERKEN, H. VAN, - Een Indisch binnenhuisje.
218-147: WERNER, E.T.C., - Myths & Legends of China.
213-238: WERTHEIM, W. F., - East-West parallels. Sociological approaches to modern India.
211-203: WERTHEIM, W. F., - IndonesiŽ van vorstenrijk tot neo-kolonie.
217-187: WERTHEIM, W. F., - East-West parallels. Sociological approaches to modern India.
214-343: WERUMEUS BUNING, A., - De Ruijter's Afrikaansche Reis. Een vergeten bladzijde uit het leven van onzen grooten zeeheld.
219-171: WERUMEUS BUNING, A., - In en om de Kampong. Oost-Indische Schetsen.
211-382: WERUMEUS BUNING, A., - Onze Marine-Glorie (1639-1673). Episoden uit het zeeheldentijdperk.
223-467: WERUMEUS BUNING., J. W. F., - Hemel en aarde. Met opdracht van Ben van Eijssselsteijn.
223-468: WERUMEUS BUNING., J. W. F., - Verzamelde gedichten.
204-394: WERUMEUS BUNING, A., - Marine-schetsen.
212-482: WERUMEUS BUNING., J. W. F., - De ware geschiedenis van Tristan en Isolde. In het kort naverteld.
223-576: WESCHER, PAUL, - Jean Fouquet et son temps.
218-211: WESSELING, H.L., - IndiŽ verloren Rampspoed geboren. En andere opstellen over de geschiedenis van de Europese Expansie.
207-579: WESSELING, J., - De geschiedenis van Axel.
214-253: WESSELS, C., - De geschiedenis der R.K.Missie in Amboina. Vanaf haar stichting door den H.Franciscus Xaverius tot haar vernietiging door de O.I.Compagnie. 1546-1605.
222-571: WESSEM, J.N.VAN (SAMENGESTELD DOOR), - Grafiek. Nederlandse grafiek na negentienvijfenveertig.
221-422: WESSEM, C. VAN, - Slauerhoff. Een Levensbeschrijving.
219-441: WESSEM, C. VAN, - Slauerhoff. Een Levensbeschrijving.
220-190: WESTENDORP BOERMA, J.J. (UITGEGEVEN DOOR), - Briefwisseling tussen J.van den Bosch en J.C.Baud 1829-1832 en 1834-1836. 2 delen.
194-286: WESTERBAEN, JAKOB, - Alle de gedichten van Iakob Westerbaen, Heer van Randtwiick. 1e en 2e deel . (van 3 delen) Inhoud deel I: Minne-dichten, Brieven van Doorluchtige vrouwen, Helden-dichten, Mengel-dichten. (Ockenburgh, &c., genoemd, maar niet in dit deel aanwezig) deel II: Lof der Sotheid, De ses comedien van Terentius, Seneecaas Troas, Avond-schoolen,Of de Minne-kunst, Farrago Latina.
212-140: WESTERMAN, J.C. / WESTERMAN, M, - Bybelsche Gedichtjes.
212-358: WESTERMANN, J.C., - The Netherlands and the United States. Their relations in the beginning of the nineteenth century.
206-521: WESTEROP, R., - Hoorns Buitensingel in rym beschreven. reprint van de uitgave van 1728.
208-413: WEUTS, S., - Historiek van het bataljon bevrijding.
218-558: WEYAND, J., - De roman van een orkest. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het veertigjarig jubileum van het Residentie-Orkest. Voorwword van C.J.A. de Ranitz.
221-546: WEYER, A. VAN DE, - De religieuze practijk in een Brabantse industriestad. Een sociografisch onderzoek in Tilburg.
212-340: WEYERMAN, JACOB CAMPO, - De leevens byzonderheden van Johan Hendrik, Baron van Syberg, heer van Ermelinghoven en Backersbek, &c. 2 delen.
220-366: WEYERMAN, JACOB CAMPO, - De leevens byzonderheden van Johan Hendrik, Baron van Syberg, heer van Ermelinghoven en Backersbek, &c. 2 delen.
223-555: WEZELAAR-DOBBELMAN, L., - Louis Dobbelman 1837-1901. Yankee en Rotterdammer.
210-635: WHEEN, FRANCIS, - Marx een biografie.
215-406: WHITING, CH. W. / TREES, W., - Van Dolle Dinsdag tot Bevrijding ons langste oorlogsjaar.
213-424: WHITING, CH., - '44 In combat on the western front from Normandy to the Ardennes.
215-407: WIBAUT-GUILONARD, T., - Zo ben je daar. Kampervaringen. Aangevuld met documenten van vele anderen.
213-105: WIBAUT- B.V.B., M./ TILANUS,L., - Een zonnig thuis. (De familie Mulder).
222-323: WICHERS, L., - De Regeering van Koning Lodewijk Napoleon 1806-1810. Grootendeels naar oorspronkelijke en onuitgegeven bescheiden bewerkt.
208-213: WICHMAN, A., - De Heer J.G.F.Riedel en de meren van Noord en Centraal-Celebes.
206-347: WICKEVOORT CROMMELIN, H.S.M. VAN, - Johan de Witt en zijn tijd.
222-110: WIEBENGA, NEL, - Guus en de eikelmannetjes.
219-529: WIEBERDINK, G.L. (SAMENSTELLING), - Historische Atlas van Overijssel. Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000.
214-492: WIEBERDINK, G.L. (SAMENSTELLING), - Historische Atlas Groningen. Chromotopische Kaart des Rijks. 1 : 25.000
220-191: WIEBES, C. / ZEEMAN,B., - Indonesische dagboeknotitties van dr. H.N.Boon 1946 - 1949.
220-146: WIEDER, F.C., - Dr.Ir.J.W.IJzerman, persoonlijke herinneringen. (Met lijst van zijn geschriften)
221-591: WIEFFERING, F., - Glorieuze Orgeldagen. (draaiorgels)
211-544: WIEFFERING, F., - Glorieuze Orgeldagen. (draaiorgels)
194-620: WIEFFERING, F., - Glorieuze Orgeldagen. (draaiorgels)
211-104: WIEGMAN, JAN, - Versjes die wij nooit vergeten. Verzameld en verlucht. Een groot boek voor kleine kleuters.
211-302: WIELENGA, D.K., - Soemba. (Onze Zendingsvelden V.)
218-273: WIELENGA, D.K., - Marapoe. Een verhaal uit Soemba.
218-274: WIELENGA, D.K., - Oemboe Dongga. Het kampong-hoofd op Soemba. Een verhaal uit het leven van een heiden.
218-212: WIELINGA, J.D., - Weerzien op Soemba. Fragemnten uit een dagboek.
219-420: WIEREMA, THIJS (INLEIDING), - Nescio.
222-344: WIERINGA, F. ( O.R.V. ), - Republiek tussen Vorsten. Oranje / Opstand / Vrijheid / Geloof.
217-516: WIERSMA, K. (VOORWOORD), - Gedenkboek van het Leidsche Studentencorps. Samengesteld in opdracht van de Commissie tot organisatie van het eerste eeuwfeest van het Leidsche Studentencorps.
221-491: WIERSMA, J.P., - Aldfaers Groun. Byld fan in tiidrek (1860-1940).
216-103: WIERSMA, J.P., - Friese Volkssprookjes. Verzameld en ingeleid. Met inleiding van P.Sipma.
215-416: WIERSUM, E., - Egbert Meussen Cortenaer. Geboren te Groningen in 1605 / Gesneuveld bij Lowestoff in 1665.
205-603: WIERSUM, E., - De archieven der Rotterdamsche gilden.
204-619: WIERSUM, E., - De archieven der Rotterdamsche gilden.
208-153: WIERTS VAN COEHOORN-STOUT, JOHANNA, - De Kindertuin. Handleiding bij de ontwikkeling van het kind van 3 tot 7 jaar, volgens de methode van FrŲbel.
203-93: WIJCHGEL, NETTY, - Verdere avonturen en overwinning van het dolle freuletje.
215-99: WIJCHGEL, NETTY, - Het dolle freuletje als detective.
203-91: WIJCHGEL, NETTY, - Het dolle freuletje als detective. Roman voor oudere meisjes.
208-478: WIJK, N. VAN, - Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. met supplement van C.B.van Haeringen. 2 delen in 1 band.
219-484: WIJK, J.VAN / JAEGER, J., - Atlas der geheele aarde ten dienste van Nederlanders, naar de laatste ontdekkingen en vorderingen in de Aardrijkskunde bewerkt. Bevattende, in 34 Kaarten, de Wereldkaart, de Werelddeelen, de Landen van Europa, de ProvinciŽn van het Koningrijk der Nederlanden en de Overzeesche Bezittingen. Fotografische herdruk naar de uitgave van J.Oomkens Jzn, Groningen.
218-302: WIJK, J. VAN, - Rekenboek voor de scholen in ons Vaderland; bijzonderlijk geschikt voor diegenen, waarin volgens verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven. 3 stukjes in 1 band.
215-541: WIJK, N. VAN, - Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. met registers.
208-362: WIJK, L.VAN (INLEIDING), - Pictures of the spirit. Een kijk op het blauwe gevoel.
220-487: WIJK, N. VAN, - Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. met registers. / C.B.van Haeringen : Supplement. Herdruk 1971
187-617: WIJN, J.W., - Krijgskundige aanteekeningen van Johan de Middelste van Nassau.
215-232: WIJN, J.J.A. (O.R.V.), - Tot in de verste uithoeken....' De cruciale rol van de Gouvernements Marine bij het vestigen van de Pax Neerlandica in de Indische Archipel 1815-1962.
192-193: WIJN, J.J.A. (O.R.V.), - Tot in de verste uithoeken....' De cruciale rol van de Gouvernements Marine bij het vestigen van de Pax Neerlandica in de Indische Archipel 1815-1962.
222-187: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W., - De gezaghebbers der Oost-Indische Campagnie op haar Buiten-comptoiren in AziŽ.
210-546: WIJNAND, J.H. (SAMENGESTELD DOOR), - Het Gouden Boek van A.F.C. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaN DER Amsterdamsche Football Club 1895-1945.
220-96: WIJNBEEK, PH…, - Dat moet je durven...!
219-514: WIJNBERG, A.V. (INLEIDING), - Groningen. Uitgave van de Commissie Plan 1913. Met artikelen van een aantal auteurs.
200-514: WIJNBERG, A.V. (INLEIDING), - Groningen. Uitgave van de Commissie Plan 1913.`Met artikelen van een aantal auteurs.
218-369: WIJNBERGEN, A.I.M.J. VAN, - Onze Marken onder de werking der Wet van 10 Mei 1886.
207-368: WIJNEN, H., - De prins-Gemaal. Vogelvrij en gekooid.
213-387: WIJNEN, H. VAN, - Vorst Willem, het is alles uw schuld! Oranje en de ondergang van de Republiek bij de omwentelingen, 1787-1795.
186-430: WIJNGAARDS, N., - Jan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis.
206-450: WIJNGAARDS, N., - Jan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis.
213-76: WIJSMAN-GOEDKOOP, E., - Op den rand van het nest.
221-96: WIJSMAN-GOEDKOOP, E., - Mies en Loes. Een kostschoolverhaal voor meisjes.
215-100: WILDE, HAN DE, - Kabouter Smulgraag lacht weer.
213-77: WILDE, HAN DE, - Kabouter Smulgraag wordt mager!
213-78: WILDE, HAN DE, - Oepidoepie Niemendal.
216-484: WILDE, OSCAR, - De Bajes. ballade Herdichting van Oscar Wilde's Ballad of Reading Gaol door A.Marja.
221-483: WILDE, I.DE, - Nieuwe deelgenoten in de wetenschap. Vrouwelijke studenten en docenten aan de Rijksuniversiteit Groningen 1871-1919.
204-549: WILDENBERG, I.W., - Catalogus van de oude drukken van het Rotterdamsch Leeskabinet.
222-579: WILHELM, KEIZER, - Gedenkschriften van Keizer Wilhelm. Feiten en personen 1878-1918. Vertaling Ch.F.Haje.
206-612: WILHELM, K., - Luise von Kobell und die KŲnige von Bayern.
217-203: WILKENS, DUCO, - De verlaten kampong.
214-84: WILKESHUIS, C., - Aanpakken maar..!
211-105: WILKESHUIS, C., - Vertelsels uit Nieuw- Lutjeputje.
213-106: WILKESHUIS, C., - Zwart op wit.
221-97: WILKESHUIS, C., - Een jongen van de zee.
223-108: WILLEBEEK LE MAIR, H., - Hollandsche kinderliedjes. Geharmoniseerd door J.RŲntgen. Reprint van de uitgave van 1917.
203-111: WILLEBEEK LE MAIR, H., - Hollandsche kinderliedjes. Geharmoniseerd door J.RŲntgen.
208-446: WILLEKENS, E., - Profiel van Hendrik Conscience 1812-1883. Hij leerde zijn volk lezen.
217-224: WILLEMS, W. / MOOR,J.DE, - Het einde van IndiŽ. Indische Nederlanders tijdens de Japanse bezetting en de dekolonisatie.
217-188: WILLEMS, WIM E.A., - Uit IndiŽ geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis.
222-242: WILLEMS, WIM, - Tjalie Robinson. Biografie van een Indo-schrijver. (Jan Boon)
223-221: WILLEMS, WIM, - Sporen van een Indisch verleden. 1600-1942.
211-229: WILLEMS, W. / MOOR,J.DE, - Het einde van IndiŽ. Indische Nederlanders tijdens de Japanse bezetting en de dekolonisatie.
221-98: WILLEMSE, WILLY / MAREE,PIET, - Ping Pong Ponia. De wonderlijke avonturen van Pim Goverts en Tuitel den tovenaar.
200-266: WILLEMSEN, MARIE-ANTOINETTE, - Een missionarisleven in brieven. Willem van Bekkum, IndiŽ 1936-1998.
218-280: WILLEMSEN, MARIE-ANTOINETTE, - Een missionarisleven in brieven. Willem van Bekkum, IndiŽ 1936-1998.
211-162: WILLIAMS, H., - Ceylon pearl of the East.
220-192: WILLINCK, G.D., - Het rechtsleven bij de Minangkabausche MaleiŽrs.
221-221: WILMAR, H.A., - Met de Mariniersbrigade in Oost-Java. Een fotoverhaal over de levensloop der Mariniersbrigade. (ongeveer de helft heeft betrekking op IndiŽ)
215-265: WILMAR, H.A., - Met de Mariniersbrigade in Oost-Java. Een fotoverhaal over de levensloop der Mariniersbrigade. (ongeveer de helft heeft betrekking op IndiŽ)
223-360: WILSON, CH., - Vijf oorlogsdagen en hun twintigjarige voorgeschiedenis.
217-260: WILTON VAN REEDE, THEO, - Een broekzak vol rijst. Ongewone verhalen uit IndonesiŽ. Met handtekening van de schrijver.
218-239: WILTON VAN REEDE, TH. / ONDERDENWIJNGAARD, A. , - Een draad van angst. Over Japanse vrouwenkampen op Java en het leven daarna.
212-595: WILTON, ANDREW, - The Life and Work of J.M.W.Turner.
222-89: WIN, ONNO, - Met de Trekpot op Avontuur.
213-79: WIN, ONNO, - Met de Trekpot op Avontuur.
217-408: WINDE, H.DE, - Rederij T.Muller.
211-383: WINDE, H.DE, - Rederij T.Muller.
203-651: WINGEN, ED (SAMENSTELLING), - De A van Cobra in woord en beeld. 50 Jaar Cobra.
214-344: WINKEL-RAUWS, H., - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627.
197-493: WINKEL, J.TE, - De Noordnederlandsche tongvallen. Atlas van taalkaarten met tekst.
218-397: WINKEL, H., - De ondergrondse pers. 1940-1945. Geheel herzien door H.de Vries.
210-398: WINKEL-RAUWS, H., - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627.
223-469: WINKELS, P.J.A., - Ten tijde van de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880 - 1895.
219-465: WINKELS, P.J.A., - Ten tijde van de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880 - 1895.
214-103: WINKLER-VONK, A. (SAMENGESTELD DOOR), - Omnibus voor de jeugd. ingeleid door Rien Marsman.
213-550: WINKLER, JOHAN, - De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en beteekenis.
211-90: WINTER, H.DE, - Twee Hollandsche jongens. Avontuurlijke zwerftochten van Frans en Willem Eggers.
208-363: WINTER, R. DE, - Hendrik Walaardt Sacrť 1873-1949 Leven voor de luchtvaart.
190-306: WINTER, LUCRETIA WILH.VAN, GEBOREN VAN MERKEN, - Jacob Simonszoon de Ryk. Treurspel.
201-290: WINTER, LUCRETIA WILH.VAN, GEBOREN VAN MERKEN, - De waare Geluksbedeling, Brieven, en nagelaten Gedichten. / WINTER,Nicolaas Simon van. - Gedichten en Fabelen.
223-470: WINTER, L.DE, - Zionoco.
223-271: WINTER, LUCRETIA WILH.VAN, GEBOREN VAN MERKEN, - De waare Geluksbedeeling, Brieven, en nagelaten Gedichten. / WINTER,Nicolaas Simon van. - Gedichten en Fabelen.
223-272: WINTER, NICOLAAS SIMON VAN EN MERKEN, L.M.VAN, - TooneelpoŽzy. Tweede deel. Samen met : Artemines. Treurspel. Onder de zinspreuk, La vertu pour guide. Te Amsterdam by J.Helders en A.Mars, 1785.
220-253: WINTER, P.J.VAN, - De Westindische Compagnie ter Kamer Stad en Lande.
215-607: WINTERINK, J.C., - Hoe onze boeken gemaakt worden. Een wandeling door de werkplaatsen der Wereldbibliotheek.
218-95: WINTERS, EUG»NE A., - De prinses en de drie verborgen schatten. Verteld en getekend. (uitgegeven n.a.v. bezoek prinses Juliana aan CuraÁao)
221-601: WINWAR, FR., - Jeanne d'Arc. Haar leven en haar tijd.
210-370: WISSELING, H.L., - Zoon en vader - Vader en zoon.
189-297: WISSELINK, LEO, - Indisch pigment. (reisverslag met afb.van zijn schilderijen)
221-502: WISSING, P.W.VAN (EINDREDACTIE EN INLEIDING), - De eerste volksvertegenwoordigers van Gelderland in 1795.
186-102: WIT, AUGUSTA DE, - Het Gulden sprookjesboek. Dertig Volkssprookjes van Verschillende Herkomst. Naverteld. 3 delen.
219-323: WIT, D. DE, - 60 + 40 is waarschijnlijk honderd. Ahrend Passers, pennen. Potloden en projecten.
190-374: WIT, C.H.E.DE, - Thorbecke en de wording van de Nederlandse Natie. I: Thorbecke, staatsman en historicus. II: Thorbecke, J.R.: Historische schetsen.
206-151: WIT, A. DE, - Facts and fancies about Java.
211-232: WIT, HENK DE, - Ter herinnering aan onze bevrijding 1945-1995. Einde Tweede Wereldoorlog Zuidoost-AziŽ.
212-302: WITH, K., - Java. Brahmanische, Buddhistische und Eigenlebige Architectur und Plastik auf Java.
199-213: WITH, K., - Java. Brahmanische, Buddhistische und Eigenlebige Architectur und Plastik auf Java.
190-561: WITKAMP, P.H., - Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland. Nieuwe uitgaaf, bijgewerkt door M.A.Sipman.
217-189: WITKAMP, F. E.A. (O.R.V.), - Gedenkboek van het K.N.I.L. uitg. i.o.v. Ver.van Oud-Onderofficieren van het K.N.I.L. 'Madjoe' t.g.v. haar 50-jarig bestaan,1911-1961.
220-193: WITKAMP, F. E.A. (O.R.V.), - Gedenkboek van het K.N.I.L. uitg. i.o.v. Ver.van Oud-Onderofficieren van het K.N.I.L. 'Madjoe' t.g.v. haar 50-jarig bestaan,1911-1961.
209-212: WITKAMP, F. E.A. (O.R.V.), - Gedenkboek van het K.N.I.L. uitg. i.o.v. Ver.van Oud-Onderofficieren van het K.N.I.L. 'Madjoe' t.g.v. haar 50-jarig bestaan,1911-1961.
194-287: WITSEN GEYSBEEK, P.G. / ENGELBERTS GERRITS, G., - Schoonheden en merkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis. 8 delen. (compleet)
215-652: WITSEN ELIAS, J.S., - Beeldhouwkunst . Koorbanken koorhekken en kansels.
206-112: WITSEN GEYSBEEK, P.G., - Maurits en Augusta of de kinderen zoo als zij behooren te zijn. Een leesboek voor ouders en kinderen. Uit het Hoogduitsch. (C.F.T.Voigt)
220-126: WITSEN GEYSBEEK, P.G., - De kleine Zimmerman, of de aarde en hare bewoners; een leesboek voor de beschaafde jeugd. 3 delen.
223-273: WITSEN GEYSBEEK, P.G. / ENGELBERTS GERRITS, G., - Schoonheden en merkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis. 8 delen. (compleet)
206-344: WITT HUBERTS, FR.DE, - Uit de jeugdjaren van Stadhouder Willem III.
189-168: WITTE, J.C., - J.B.van Heutsz leven en legende.
199-489: WITTE, ALDERT, - De vormgeving van het boek.
217-607: WITTEMANS, FR., - Geschiedenis der Rozenkruisers. Met een woord vooraf van W.H.Denier van der Gon.
217-340: WITTEMANS, FR. (WOORD VOORAF), - Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek.
213-593: WITTERT VAN HOOGLAND, R. W. C. G. A., - Een Halve Eeuw Militaire Luchtvaart, 1913-1963.
223-341: WITTOP KONING, D.A. (BEW.DOOR), - Compendium voor de Geschiedenis van de Pharmacie van Nederland.
212-369: WITTOP KONING, D.A. (BEW.DOOR), - Compendium voor de Geschiedenis van de Pharmacie van Nederland.
220-370: WITTOP KONING, D.A., - Nederlandse vijzels. Uitgave t.g.v. het 90-jarig jubileum van de CoŲperatieve Apothekers Vereniging OPG 9 februari 1899 - 9 februari 1989.
222-345: WOELDERINK, BERNARD, - Geschiedenis van de Thesaurie. Twee eeuwen Thesaurie en thesauriers van het Huis oranje-Nassau, 1775-1975.
187-182: WOELDERS, M.O., - Het Sultanaat Palembang 1811-1825.
195-211: WOELDERS, M.O., - Het Sultanaat Palembang 1811-1825.
200-223: WOELDERS, M.O., - Het Sultanaat Palembang 1811-1825.
205-156: WOELDERS, M.O., - Het Sultanaat Palembang 1811-1825.
215-543: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Janus met het dubbele voor-hoofd.
223-472: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Janus met het dubbele voor-hoofd.
223-473: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Verzamelde gedichten. Keuze samengesteld en ingeleid door P.Minderaa. Met voorwoord van A.Roland Holst.
223-474: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Wiekslag om de kim. Inhoud: Het menselijk brood / De modderen man / God aan zee / Het bergmeer. gedrukt in zwart en rood.
223-475: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Zon in den rug. Gedichten.
223-471: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Afwykingen.
219-467: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Wiekslag om de kim. Inhoud: Het menselijk brood / De modderen man / God aan zee / Het bergmeer.
219-466: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Nagelaten Gedichten.
205-511: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Wiekslag om de kim. Inhoud: Het menselijk brood / De modderen man / God aan zee / Het bergmeer.
187-587: WOLF, RUTH, - Honderdvijftig jaar Koninklijke Militaire Academie. Gedenkboek 1828 -1978.
213-544: WOLF, M., - Het Nederlands persmuseum. Liefdewerk oud papier.
188-357: WOLF, A.L.DE, - Oorlogsschepen der Belligerenten.
215-622: WOLF, RUTH, - Honderdvijftig jaar Koninklijke Militaire Academie. Gedenkboek 1828 -1978.
223-397: WOLF, RUTH, - Van alles het middelpunt. Over leven en werk van Carry van Bruggen.
190-453: WOLF, A.L.DE, - Oorlogsschepen der Belligerenten.
204-344: WOLF, MARIňTTE, - Het geheim van De Telegraaf. De geschiedenis van een krant.
222-487: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Historie van Willem Leevend. Naverteld door mevr. Van Wetrheene. 2 delen.
215-547: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Historie van Willem Leevend. 8 delen in 3 banden.
190-537: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Historie van Willem Leevend. 8 delen in 3 banden.
210-486: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Schrijversprentenboek Betje Wolff & Aagje Deken.
223-477: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Historie van den heer Willem Leevend. 8 delen in 3 banden.
215-586: WOLFF, S. DE, - Voor het land van belofte. Een terugblik op mijn leven.
222-259: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Economische liedjes. 3 delen.
217-97: WOLFFENBUTTEL-VAN ROOIJEN, H., - Het zevende meisje.
217-365: WOLFS, S.P., - Studies over Noordnederlandse dominicanen in de middeleeuwen.
219-475: WOLKERS, J., - Brandende liefde.
219-476: WOLKERS, J., - De hond met de blauwe tong.
223-480: WOLKERS, J., - De walgvogel.
218-483: WOLKERS, J., - Het vroege werk.
204-509: WOLKERS, J., - Het vroege werk.
220-194: W÷LLER, JOH., - Als officier van gezondheid naar Nederlands-IndiŽ. Vertaald door Greta Baars-Jelgersma. inleiding van L.van Vuuren.
213-328: WOLTERSDORFF, MARIE, - De zware eisch. Uit het Duitsch vertaald door H.J.van der Munnik.
219-477: WOLTHUIS, G. W., - Duivelskunsten en Sprookjesgestalten. StudiŽn over literatuur en folklore. Marieken van Nieumeghen.
209-351: WOLTJER, J. J., - Opstand en onafhankelijkheid. Eerste Vrije Statenvergadering Dordrecht 1572. Tentoonstellingscatalogus.
210-571: WOLTJER, R.H., - Plan voor de wederopbouw van Scheveningen. Een ontwikkelingsplan. Rapport uitgebracht door de V.V.V. 's-Gravenhage.
212-370: WOLZOGEN K‹HR, S.I.VON, - De Nederlandsche vrouw in de eerste helft der 18e eeuw. / De Nederlandsche vrouw in de tweede helft van de 18e eeuw. 2 delen.
198-534: WOODCOCK, TH. / ROBINSON, J.M., - The Oxford Guide to Heraldry.
193-105: W÷RISH÷FFER, S., - De diamanten van den Peruaan. Tochten door BraziliŽ en Peru. naar het Duitsch.
195-110: W÷RISH÷FFER, S., - Gered! Dooltocht van twee jonge lichtmatrozen door de Indische wonderwereld. Naar het duits.(speelt in Brits-Borneo)
182-524: WORMSER, C.W., - Drie en dertig jaren op Java. I. In de rechterlijke macht.
182-525: WORMSER, C.W. (SAMENGESTELD DOOR), - Wat IndiŽ ontving en schonk.
195-212: WORMSER, C.W., - Drie en Dertig Jaren op Java. 3 delen. I: In de rechterlijke macht. II: In de bergen. III: In het dagbladwezen.
194-257: WORMSER, C.W., - Bergenweelde. (Over de belangrijkste bergen van Ned.IndiŽ)
211-248: WORMSER, J.A., - Drie en zestg jaren in diens der vrijheid. De levensgeschiedenis van General Joubert. Aan de jongens van Hollandschen stam verhaald.
210-281: WORMSER, C.W., - Het Hooge heiligdom. Legenden, tempelruines en heilige graven van Java's bergen.
221-197: WORMSER, C.W. (SAMENGESTELD DOOR), - Wat IndiŽ ontving en schonk.
213-204: WORMSER, C.W., - Frans Junghuhn.
199-268: WORMSER, C.W., - Het Hooge heiligdom. Legenden, tempelruines en heilige graven van Java's bergen.
209-291: WORMSER, C.W., - Het graf op den Soembing. Een Javaansche roman.
200-351: WORP, J. A., - Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. 2 delen. (reprint van de uitgave van 1903/1907, Langerveld, Rotterdam).
219-478: WORP, J. A., - Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. 2 delen. (reprint van de uitgave van 1903/1907, Langerveld, Rotterdam).
212-526: WORP, J. A., - Geschiedenis van den Amsterdamschen Schouwburg, 1496-1772. Uitg. met aanvulling tot 1872 door J.F.M.Sterck.
213-389: WOUD, A. VAN DER, - De Bataafse Hut. Verschuivingen in het beeld van de geschiedenis. 1750-1850.
215-179: WOUDE, J. VAN DER, - Coen koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in IndiŽ (1598-1614).
187-92: WOUDE, JOHANNA VAN, - Van knop tot bloem. (naar het duits van Else Hoffmann)
203-155: WOUDE, J. VAN DER, - Coen koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in IndiŽ (1598-1614).
218-96: WOUDE, JOHANNA VAN (= S.M.V.WERMESKERKEN-JUNIUS), - Hollandsch binnenhuisje.
208-371: WOUDE, D.M. VAN DER, - Vrouwen in de hardrijdersbaan.
218-159: WOUDE, J. VAN DER, - Coen koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in IndiŽ (1598-1614).
204-345: WOUDE, A.M.VAN DER E.A., - Dertig jaar agrarische geschiedenis.
220-371: WOUDE, A.M.VAN DER, - Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. 3 delen.
221-501: WOUDENBERG, H.M.VAN, - De geschiedenis van de Grote Kerk in Scherpenzeel.
204-671: WOUDENBERG, A., - Buiten de bandijken ( rivierwerken c.a ). m. m.v. G. van Wieringen.
209-549: WOUDT, K. / NIEUWENHUIS, W., - Honderd Jaar Verkade, 1886-1986.
215-159: WOUTERS, D./VISSER,W.J., - Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs vooral in Nederland.
221-360: WOUTERS, TJ. (REDACTIE EN SAMENSTELLING), - Opdat het nageslacht het wete. Gedenkboek voor de mannen die op 2 october 1944 uit ons dorp werden weggevoerd.
208-479: WOUTERS, D. / MOORMANN,J., - Het straatlied. Nieuwe Bundel. Schoone historie-, liefde- en oubollige liederen.
221-585: WOUTERS, D., - Het nederlandse straatlied. Met een aantal liederen.
199-214: WOUTERS, D., - Insulinde. Schetsen van land en volk van Nederlandsch O. IndiŽ. m. m. v. J. v. Hulzen en J. Koning.
221-541: WOUTERS, TH. A., - Van bedeling naar verheffing. Evolutie in houding tegenover de behoeftige mens te 's-Hertogenbosch 1854-1912.
209-589: WOUTERS, H.H.E, - Grensland en bruggehoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht.
218-377: WRANGEL, E., - De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw. uit het zweedsch door mw.Beets-Damstť.
202-552: WUITE, R., - Het Kortenbosch. Biografie van een Haagse arbeidersstraat, van 1648 tot 1873.
205-599: WUITE, R., - Het Kortenbosch. Biografie van een Haagse arbeiders-straat, van 1648 tot 1873.
206-548: W‹LLSCHLEGER, L., - Scheurmakers en Nieuwlichters. Over Remonstranten en Contra-Remonstranten te 's-Gravenhage. (1612-1618)
196-343: W‹PPERMANN, GENERAAL, - Nederland voor Honderd Jaren, 1795-1813.
209-472: WURMBRAND, MAX / ROTH, CECIL, - Das Volk der Juden. 4000 Jahre Kampf ums ‹berleben.
217-599: W‹RZNER, M.H. E.A. (ONDER RED.VAN), - Aspecten van het Interbellum. Beeldende kunst, film, fotografie, cultuurfilosofie en literatuur in de periode tussen de twee wereldoorlogen.
198-246: WYBRANDS, K., - Tropenstijl !'. CauserieŽn en opstellen.
210-503: YEHOSHUA, A.B., - Meneer Mani. Een epos.
211-598: YONGE, CHARLOTTE MARY, - Life of John Coleridge Patteson. Missionary Bishop of the Melanesian Islands. 2 vols.
217-573: YOUNG, E.R., - The machinery of War. An illustrated history of weapons.
200-681: YOUNG, G.F., - The Medici.
218-390: YOUNG, D., - Rommel, der WŁstenfuchs.
196-255: YPEIJ, A. / DERMOUT, I.J., - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. 4 delen. + Aanteekeningen op de Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. 4 delen. (totaal 8 delen)
215-552: YPES, C. (VERT. DOOR), - Legenden van Sint-Franciscus. Uit het Italiaans.
203-356: YSSELSTEYN, G.T.VAN, - Van linnen en linnenkasten.
220-372: YSSELSTEYN, G.T.VAN, - Geschiedenis der tapijt-weverijen in de Noordelijke Nederlanden. 2 delen in 1 band. hierin ook: English version (86 pags.)
220-612: YSSELSTEYN, G.T.VAN, - White figurated linen damask. From the 13th to the beginning of the 19th century.
182-549: ZAAIER, A., - Carl's kerstfeest in Papoea-land. Een zendingsverhaal.
207-229: ZAAIER, A. (=A.J.DE NEEF), - Carl's kerstfeest in Papoea-land. Een zendingsverhaal.
207-231: ZAAIER, A. (=A.J.DE NEEF), - Pioniers en papoea's. Een verhaal uit het binnenland van Noord-Nieuw-Guinea.
217-204: ZAAIER, A. (=A.J.DE NEEF), - Twee Hollanders in het oerwoud.
207-230: ZAAIER, A. (=A.J.DE NEEF), - Papoea's in de branding. Een verhaal uit Nieuw-Guinee.
221-99: ZAALBERG, M.P., - Do Brouwer's verloving.
212-142: ZACHARIń, A., - Geschiedenis der Romeinen. Een leesboek voor de Jeugd. Uit het Hoogduitsch. Eerste stukje.
216-255: ZACHARIAH, O., - Travel in South Africa. Third edition 1927. Published by the South African Railways and Harbours.
195-385: ZAHN, E., - Regenten, Rebellen en Reformatoren. Een visie op Nederland en de Nederlanders.
215-674: ZAMJATIN, JEVGENIJ, - r=Teken van leven. Keuze en nawoord van C.J.Pouw.
221-479: ZANDSTRA, E., - Gelderse kastelen. Het kwartier Zutphen. Documentatie J.G.Buurman.
213-240: ZANDVLIET, K., - De Nederlandse ontmoeting met AziŽ 1600-1950. m.m.v. van velen. uitgave naar aanleiding van tentoonstelling in Rijksmuseum.
206-238: ZANEN, MARCO, - Een roeping in IndiŽ. Het echtpaar Kooij-van Zeggelen in Zuid-Celebes. Uitgave van Museon.
216-148: ZANEN, MARCO, - Een roeping in IndiŽ. Het echtpaar Kooij-van Zeggelen in Zuid-Celebes, 1905-1907.
221-292: ZAPPEY, W. M., - De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg.
221-336: ZEE, H. EN B. V.D., - William and Mary.
215-233: ZEE, D. VAN DER, - De S.D.A.P. en IndonesiŽ.
215-579: ZEE, N.VAN DER, - Jacques Presser. Het gelijk van de twijfel. Een biografie.
223-279: ZEE, H.VAN DER, - 's Heeren Slaaf. Het dramatische leven van Jacobus Capitein.
206-345: ZEE, H. EN B. V.D., - William and Mary.
209-333: ZEEUW, P.W.DE, - De keuvels van Overmase. Klederdracht van de Zuidhollandse eilanden.
217-522: ZEEUW, P.W.DE, - De keuvels van Overmase. Klederdracht van de Zuidhollandse eilanden.
222-253: ZEEUW, P. DE, - Onder kolonialen en kettinggangers. Leven en werken van zendeling J.J.Wijnveldt.
215-248: ZEGGELEN, M. VAN, - Het zeerooversjongetje.
215-247: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op De schat van den armen jongen.
215-246: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
219-188: ZEGGELEN, M. VAN, - Dona Alve.
212-277: ZEGGELEN, M. VAN, - Oude glorie. Indische roman. Met inleiding van Rob Nieuwen-huys.
209-227: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op: De schat van den armen jongen.
203-297: ZEGGELEN, W.J.VAN, - Uitstapje van Pieter Spa naar Amsterdam ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem II.
219-252: ZEGGELEN, M. VAN, - Indrukken van een zwervelinge. De Hollandse vrouw in IndiŽ. Inl. en toelichting van R.Nieuwenhuis.
204-216: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
218-222: ZEGGELEN, M. VAN, - Het zeerooversjongetje.
206-190: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op De schat van den armen jongen.
192-206: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
223-93: ZEGGELEN, M. VAN, - Averij.
217-205: ZEGGELEN, M. VAN, - De Gouden Kris. Een verhaal uit Zuid-Celebes.
212-276: ZEGGELEN, M. VAN, - Onderworpen. Schetsen uit Celebes.
219-186: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
199-233: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
209-226: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
212-484: ZEGGELEN, M. VAN, - De erven Burdee.
219-187: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op: De schat van den armen jongen.
217-500: ZEILER, F.D., - De Viaan. 'een Sijpschen molen anno 1579 op den Bergermeer opge-richt
184-218: ZENTGRAAFF, H.C., - In oude en nieuwe landen.
220-170: ZENTGRAAFF, H.C. / GOUDOEVER,W.A. VAN, - Sumatraantjes.
182-526: ZENTGRAAFF, H.C., - Atjeh.
204-196: ZENTGRAAFF, H.C. / GOUDOEVER,W.A. VAN, - Sumatraantjes.
210-183: ZENTGRAAFF, H.C., - Atjeh.
217-190: ZENTGRAAFF, H.C., - Atjeh.
205-520: ZERNIKE, E., - Dralend afscheid.
211-205: ZEYDNER, W.A., - Een waaiende kipas. Brieven uit Batavia, Timor en Medan.
189-495: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt.
217-468: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt. + mapje met 4 fotokaarten.
219-253: ZIKKEN, A., - De atlasvlinder.
214-481: ZIKKEN, A., - Hut 277.
204-256: ZIKKEN, A., - Terug naar de atlasvlinder. Een reis door Sumatra.
204-510: ZIKKEN, A., - Voor het vandaag werd.Ontmoetingen met schrijvers in de jaren zestig.
206-226: ZIMMERMANN, G.P.H., - Beschrijving van de rivier 'de Suriname' 10 pags. Artikel in Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. Deel II no 5. Met div andere artikelen o.a. P.J.Veth: Een woord bij de kaart van het DiŽnggebergte. (met uitsl.kaart)
208-286: ZOBELTITZ, F. VON, - Het heilzame vergift. (gedeeltelijk Ned.IndiŽ).
199-537: ZOEST, R. VAN / ECK, X. VAN, - Huis Schuylenburch.
219-257: ZOETE, BERYL DE / SPIES, WALTER, - Dance and drama in Bali. With a preface by Arthur Waley.
210-284: ZOETE, BERYL DE / SPIES, WALTER, - Dance and drama in Bali. With a preface by Arthur Waley.
185-491: ZOETE, JOH.DE / VERSTEEG,M., - Koppermaandagprenten. Verkenning van een Nederlandse grafische traditie. / Copper Monday Prints. Observations on a Dutch printing tradition.
223-154: ZOETE, BERYL DE / SPIES, WALTER, - Dance & Drama in Bali. Preface by Arthur Waley, Introduction by Michael Hitchcock. reprint after the original 1938 edition.
211-463: ZOETMULDER, S.H.A.M. E.A., - De Brabantse Molens.
203-669: ZOFF, O., - De Hugenoten. Een historisch verhaal van hun lijden en strijden. Vert.door J.C.van der Does. Inleiding van A.A.van Schelven.
213-527: ZOMEREN, K. VAN, - Ruim duizend dagen werk.
204-521: ZOMEREN, D.VAN, - Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Weesp. Ze waren gewoon ineens weg.
216-513: ZONDERGELD, G.R., - De Friese Beweging in het tijdvak der beide Wereldoorlogen.
202-511: ZONDERLAND, DAAN (=DAAN VAN DER VAT), - Redeloze rijmen. Opgedragen aan al mijn vrienden die Piet heten
215-553: ZONDERLAND, DAAN (=DAAN VAN DER VAT), - Redeloze rijmen. Opgedragen aan al mijn vrienden die Piet heten
211-432: ZONDERLAND, DAAN (=DAAN VAN DER VAT), - Redeloze rijmen. Opgedragen aan al mijn vrienden die Piet heten
220-488: ZONDERVAN, H., - Algemeen verklarend woordenboek. 5e druk van Kramer's Alg.Kunstwoordentolk. Herzien en vermeerderd.
219-254: ZONNEVELD, P.VAN, - Indisch landschap. Dichters en schrijvers over IndonesiŽ.
222-246: ZONNEVELD, P.VAN, - Album van Insulinde. Beknopte geschiedenis van de Indisch-Nederlandsche literatuur.
212-279: ZONNEVELD, P.VAN, - De moord op Fientje de Feniks. Een Indische tragedie.
210-282: ZONNEVELD, P.VAN, - Indisch landschap. Dichters en schrijvers over IndonesiŽ.
212-278: ZONNEVELD, P.VAN, - Album van Insulinde. Beknopte geschiedenis van de Indisch-Nederlandsche literatuur.
216-268: ZONNEVELD, P.VAN, - De tuin van de Indische Romantiek. (negende Bart van Selm-lezing)
217-262: ZONNEVELD, P.VAN, - Album van Insulinde. Beknopte geschiedenis van de Indisch-Nederlandsche literatuur.
220-294: ZONNEVELD, P.VAN, - Album van Insulinde. Beknopte geschiedenis van de Indisch-Nederlandsche literatuur.
208-113: ZOOMERS-VERMEER, J.P., - De moedertjes.
208-114: ZOOMERS-VERMEER, J.P., - Hoe Els overwon.
218-97: ZOOMERS-VERMEER, J.P., - Martijntje. Het verhaal van een heel klein jongetje.
213-86: ZOOMERS-VERMEER, J.P., - Katrijntje van Waterhoek.
223-94: ZOOMERS-VERMEER, J.P., - Het bonte tuintje.
217-490: ZOON, J.H., - Friesland tussen hoop en vrees.
202-368: ZUIDERENT, AD (SAMENGESTELD DOOR), - 1 Februari 1953. Stormramp en watersnood nagewerkt in gedichten, verhalen en toneelkunst.
219-358: ZUIDHOEK, A., - Piet Hein en de Zilvervloot.
206-394: ZUIDHOEK, A., - Zeerovers van de Gouden Eeuw.
199-424: ZUIDHOEK, A., - Zeerovers van de Gouden Eeuw.
211-369: ZUIDHOEK, A., - Piet Hein en de Zilvervloot.
212-280: ZUIDINGA, R.H. (SAMENGESTELD DOOR), - Indisch letterland. Proza uit twee eeuwen Nedelands-Indische literatuur.
208-287: ZUIDINGA, R.H. (SAMENGESTELD DOOR), - Insulinde. Verhalen uit de Gordel van smaragd.
218-275: ZUIDINGA, R.H. (SAMENGESTELD DOOR), - Insulinde. Verhalen uit de Gordel van smaragd.
220-295: ZUIDINGA, R.H. (SAMENGESTELD DOOR), - Insulinde. Verhalen uit de Gordel van smaragd.
209-563: ZUIJDERHOUDT-HULST, W.A., - Geschiedenis van de Goudse Librije gedurende het verblijf in de St.Janskerk.
222-133: ZUURVEEN, TOOS, - Van Zedenleer tot Bruintje Beer.
211-401: ZUYDAM, W., - Justus van Effen, een bijdrage tot de kennis van zijn karakter en zijn denkbeelden.
185-311: ZUYLEN VAN NYEVELT, S. VAN, - Court life in the Dutch Republic 1638-1689.
223-481: ZUYLEN, BELLE VAN, - De geschiedenis van Caliste. Vertaald door Victor E.van Vriesland.
220-196: ZWAAG, J. VAN DER, - Tjoeroeg. De Indische ondernemingslandbouw en de ondergang van een rubbercultuurmaatschappij.
182-616: ZWAAN, J., - Soldaat in IndiŽ. De geschiedenis van een peloton.
221-223: ZWAAN, J. E.A., - Oorlog en verzet in Nederlandsch-IndiŽ 1941-1949 en de voorlichting aan de na-oorlogse generaties.
211-234: ZWAAN, J., - Soldaat in IndiŽ. De geschiedenis van een peloton.
193-473: ZWAAN, J., - Dagh-Werck van Constantijn Huygens.
217-446: ZWAAN, F. L., - Tien gedichten van Constantijn Huygens.
223-361: ZWAAN, J. (O.R.V.)., - De Zwarte Kameraden. Een geillustreerde geschiedenis van de N.S.B.
205-194: ZWAAN, J. E.A., - Oorlog en verzet in Nederlandsch-IndiŽ 1941-1949 en de voorlichting aan de na-oorlogse generaties.
220-231: ZWAAN, J., - Nederlands-IndiŽ, 1940-1946. Deel I: Gouvernementeel intermezzo 1940-1942.
220-232: ZWAAN, J., - Nederlands-IndiŽ, 1940-1946. Deel III: Geallieerd intermezzo 15 Augustus 1945-30 November 1946.
209-214: ZWAAN, J., - Nederlands-IndiŽ, 1940-1946. Deel III: Geallieerd intermezzo 15 Augustus 1945-30 November 1946.
217-226: ZWART, H., - Er waren er die niet gingen. Vijtien eeuwen straf voor IndonesiŽ-weigeraars.
211-235: ZWART, H., - Er waren er die niet gingen. Vijftien eeuwen straf voor IndonesiŽ-weigeraars.
219-85: ZWART, KERST, - Lief en leed in een klein wereldje. Vertellingen van Tsjerk.
208-553: ZWART, CEES, - Diender in Amsterdam. De beproevingen van een politiekorps 1966-1999.
208-613: ZWART, A. / BRAUN, K., - Heksen, ketters en inquisiteurs. Geloofsvervolging en heksenprocessen door de eeuwen.
217-426: ZWART, DIRK, - Ik heb mijzelf in woorden weggegeven'. K.Heeroma als literator.
218-517: ZWART, KERST, - Graafschapsche geschiedenissen.
209-97: ZWART, KERST, - Lief en leed in een klein wereldje. Vertellingen van Tsjerk.
212-99: ZWART, A.C. DE, - Hoe de zoon van den pionier president werd. Het leven van Abraham Lincoln. Herziene uitgave.
189-244: ZWEERS, L., - Strijd om Deli. De verboden foto's van de eerste politionele actie op Sumatra.
217-225: ZWEERS, L., - Front IndiŽ. Hugo Wilmar, ooggetuige van een koloniale oorlog.
211-206: ZWEERS, L., - Standplaats in de tropen. Missie, zending en ontwikkelingshulp in beeld. (niet beperkt tot Ned.IndiŽ /IndonesiŽ) (uit o.a. Geillustreerde bladen, met foto's van Alfred van Sprang, Jan Stevens, Hugo Wilmar, Peter Pennarts, Willem van de Poll, Ed.v.d.Elsken en Cas Oorthuys)
216-200: ZWEERS, L., - Strijd om Deli. De verboden foto's van de eerste politionele actie op Sumatra.
218-238: ZWEERS, L., - Front IndiŽ. Hugo Wilmar, ooggetuige van een koloniale oorlog.
204-640: ZWEERS, LOUIS (SAMENSTELLING EN TEKST), - Willem van de Poll 1895-1970. Tentoonstellingscatalogus.
220-233: ZWEERS, L., - Strijd om Deli. De verboden foto's van de eerste politionele actie op Sumatra.
219-189: ZWEGERS, B.V., - Mensen en wilde dieren. (2 hoofdstukken Ned.-IndiŽ)
214-206: ZWEGERS, B.V., - Mensen en wilde dieren. (2 hoofdstukken Ned.-IndiŽ)
196-184: ZWEGERS, B.V., - Mensen en wilde dieren. (2 hoofdstukken Ned.-IndiŽ)
214-199: ZWITZER, H.L./ HESHUSIUS,C.A., - Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, 1830-1950.
203-204: ZWITZER, H.L./ HESHUSIUS,C.A., - Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, 1830-1950.

12/15