Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
225-221: DERIX, J., - Baba Papoea. Jan P.K.van Eechoud, een biografie.
202-242: DERMOUT, M., - Donker van uiterlijk.
202-240: DERMOUT, M., - De juwelen haarkam.
200-252: DERMOUT, M., - Verzameld Werk.
211-274: DERMOUT, M., - De juwelen haarkam.
220-260: DERMOUT, M., - Verzameld Werk.
223-357: DEROGY, J., - De zaak Wallenberg. De meest tragische held van de Tweede Wereldoorlog.
210-233: DERVELD, F.E.R., - Politieke mobilisatie en integratie van de Javaan in Suriname.
214-585: DESCHARNES, ROBERT, - The world of Salvador Dali.
200-632: DESCHARNES, ROBERT, - The world of Salvador Dali.
222-549: DESCHARNES, ROBERT / N…RET, GILLES, - Salvador DalŪ 1904-1989. Het geschilderde werk. Deel I: 1904-1946 Deel II: 1946-1989.
218-410: DESSENS, H. E.A. (ONDER RED.VAN), - Verhalen van het water. Scheepvaart en mensen in de twintigste eeuw.
206-513: DESSING, CHR.S. (UITGEG.DOOR), - Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de Abdij van Egmond in de 15e eeuw.
217-249: DEUDOCUS, C., - Bataviaasche portretten. Geschetst in ernst en in caricatuur.
197-187: DEUDOCUS, C., - Bataviaasche portretten. Geschetst in ernst en in caricatuur.
213-559: DEURSEN, A.TH.VAN, - Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw.
215-355: DEURSEN, A.TH.VAN, - In gemeenschap met de tijd.
205-591: DEURSEN, A.TH.VAN, - Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw.
225-317: DEURSEN, A.TH.VAN, - Maurits van Nassau. 1567-1625. De winnaar die faalde.
190-437: DEURSEN, A.TH. VAN E.A., - De Admiraal. De wereld van Michiel Adriaenszoon de Ruyter.
223-287: DEURSEN, A.TH.VAN, - Bavianen en slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt.
209-526: DEURSEN, A.TH.VAN, - Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw.
226-538: DEURSEN, A.TH.VAN, - Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw.
224-634: DEVONSHIRE, R.L., - Rambles in Cairo.
213-118: DEWALD, H.P., - Leven, natuur en verdichting. Gedichten aan Neerlands Knapen en Meisjes gewijd.
225-108: DEWALD, H.P., - Leven, natuur en verdichting. Gedichten aan Neerlands Knapen en Meisjes gewijd.
218-442: DEYSSEL, L. VAN, - Multatuli. / Multatuli en Mr. J. van Lennep / Multatuli en de vrouwen. met een bibliographie van K.J. L. Alberdingk Thijm.
220-416: DEYSSEL, L. VAN, - Het leven van Frank Rozelaar. Naar het handschrift uitgegeven ingeleid en van aantekeningen voorzien door Harry G.M.Prick. 2e herziene en vervolledigde druk.
225-153: DICK, HOWARD A.O., - The emergence of a national economy. An economic history of Indonesia, 1800-2000.
211-112: DICK, PHINY, - Miezelientje en Kakeline de Kip.
226-29: DICK, PHINY, - Van Pom, Verk en Fop.
225-40: DICKENS, CH., - De krekel bij den haard. vertaling door J.C.Bloem.
226-601: DICKENS, CH., - Het verlaten huis. 2 delen in 1 band. (een heel vroege Nederlandse druk)
193-141: DICKHOFF, W.C. (REDACTIE), - Archief voor de Suikerindustrie in Nederlandsch-IndiŽ. Orgaan van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Ned.- IndiŽ. XXVIIe Jaargang 1919 deel II.
193-140: DICKHOFF, W.C. (REDACTIE), - Archief voor de Suikerindustrie in Nederlandsch-IndiŽ. Orgaan van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Ned.- IndiŽ. XXIXe Jaargang 1921 deel II.
190-546: DIEDERICH, J. E.A., - Vijf Eeuwen Boek.
194-506: DIEDERICH, J. E.A., - Vijf Eeuwen Boek.
211-121: DIEDERIK, OOM, - Lente en Herfst. Vertellingen, versjes, Geschiedenis, Uitvindingen, Rekenkundige Voorstellen, Raadsels, enz. (het zijn vooral vertellingen, verder eigenlijk niet)
225-41: DIEMEN DE JEL, N.W. VAN, - Jan Klomp en zijn makkers. Een boek voor jongens.
225-42: DIEMEN DE JEL, N.W. VAN, - Maantje Pik in zijn schooljaren.
225-43: DIEMEN DE JEL, N.W. VAN, - Peter Blom en zijn Lies.
225-44: DIEMEN DE JEL, N.W. VAN, - Teun Vonderman.
211-16: DIEMEN DE JEL, N.W. VAN, - Teun Vonderman.
216-542: DIEPENHORST, H.A. (TEN GELEIDE), - Eilandgeschiedenis in beeld. Afbeeldingen van de Hoeksche Waard uit de zeventiende tot en met de negentiende eeuw.
218-535: DIEPENHORST, L.A. (TEN GELEIDE), - De dood verbloemen? Begraven en cremeren in Amsterdam; gedenktekens spreken. Tentoonstellingscatalogus Nieuwe Kerk, Amsterdam.
226-549: DIEPEVEEN, W.J., - De vervening in Delfland en Schieland tot het einde der Zestiende eeuw.
226-412: DIEPSTRATEN, J. ( O.R.V. ), - Bzzlletin nummer Gerrit Komrij.
208-354: DIERICKX, M., - Bevlogen jaren. Nederlandse burgerluchtvaart tussen de wereldoorlogen.
223-172: DIESSEN, J. R. VAN / VOSKUIL, R. P. G. A., - Boven IndiŽ. Nederlands-IndiŽ en Nieuw-Guinea in luchtfoto's, 1921-1963.
216-564: DIETEREN, R., - De migratie in de mijnstreek 1900-1935. Een sociaal-historische studie.
216-565: DIETEREN, R., - Grondbeleid en volkshuisvesting in de mijnstreek. N.V.Bouwgrondmaatschappij Tijdig 1913-1963.
219-570: DIETEREN, R., - Mens en mijn. Een halve eeuw strijd, groei en bloei van de Neder-landse Katholieke Mijnwerkersbond.
218-100: DIETZ, H. / LEOPOLD, K., - Zonnestralen in school en huis. Vertellingen. (= deel I)
224-304: DIFEREE, H.C., - Het Gedenkboek 1813. Uitgegeven bij het eeuwfeest der herwinning van ons zelfstandig volksbestaan.
215-152: DIJK, T.A.VAN, - Het literatuuronderwijs op school. Een kritische analyse.
189-219: DIJK, A.VAN E.A., - Langs verre kust. Twaalf zendingsverhalen voor de jeugd. Uitgave van het zendingsbureau, Oegstgeest. Met 36 ingeplakte plaatjes.
224-519: DIJK, A.VAN E.A., - Een keizerlijk cadeau. toegevoegd : O.Moorman van Kappen : Het rechtshistorisch karakter van de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen. 1992. 16 p.
203-604: DIJK, KR.VAN / DIJK-VOS,TR.VAN, - De Lier in beeld.
219-353: DIJK, W.J., - H.K.S. De Hoop, 1898-1938. Uitg.t.g.v. 40-jarig bestaan van de Neder-landsche Vereeniging ten Behoeve van zeelieden van elke nationaliteit Hospitaal Kerkschip 'De Hoop
215-103: DIJK, ANTOINETTE VAN, - Het reuze-boek.Verhalen, versjes, liedjes met muziek, gezelschapsspelletjes, raadsels, rebussen, grapjes, puzzles, schaduwbeelden enz. 2 delen.
214-271: DIJK, J.J.VAN / SLOK, J., - Saamgesnoerd door eenen band. Een eeuw Hout- en Bouwbond. 1900-2000.
223-500: DIJK, C.VAN, - Alexandre A.M.Stols, 1900-1973. uitgever-typograaf.een documentatie.
215-592: DIJK, C.VAN, - De tweede schoonheid. Alexander Stols en Adriaan Roland Holst. uitgave van: Protestantse Stichting tot Bevordering van het Bibliotheekwezen en de Lectuurvoorlichting in Nederland.
221-350: DIJK, J.J.VAN / WERKMAN, P.E., - Door geweld gedwongen. Het CNV in oorlogstijd.
217-503: DIJK, A.VAN E.A., - Een keizerlijk cadeau.
201-539: DIJK, A.VAN E.A., - Een keizerlijk cadeau.
209-215: DIJK, A.VAN, - Een Soendaneesche droom en zijn uitlegging.
217-558: DIJK, R. VAN / KLEIN ESSINK, J., - De Mariniers zo wijd de wereld strekt.
217-554: DIJK, H. VAN, - Henri Hermans (1883-1947). De grondlegger van het Limburgs muziekleven.
226-561: DIJK, H.VAN / ROORDA, D.J., - Het Patriciaat in Zierikzee tijdens de Republiek.
194-420: DIJK, W.J., - De schoonheid onzer binnenschepen.
201-474: DIJK, C.VAN, - Alexander A.M.Stols, 1900-1973. uitgever-typograaf.een documentatie.
208-218: DIJK, A.VAN E.A., - Langs verre kust. Twaalf zendingsverhalen voor de jeugd. Uitgave van het zendingsbureau, Oegstgeest. Met 36 ingeplakte plaatjes.
222-39: DIJK, CAREL VAN, - Het geheim van oom Duc.
219-285: DIJK, HENK VAN / BOETJE, JO, - 20 Jaar AJC in vogelvlucht. 1918-1938.
216-538: DIJK, W.J., - De Laakhaven. Met toelichtingen en teekeningen.
212-491: DIJK, C.VAN, - Alexandre A.M.Stols, 1900-1973. uitgever-typograaf.een documentatie.
220-215: DIJK, F.N.J.VAN E.A. (REDACTIE), - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. 4 delen. 12 maart 1942 tot 3 november 1945.
225-258: DIKKEN, JUDY DEN, - Liem Bwan Tjie (1891-1966) Westerse vernieuwing en oosterse traditie. BibliografieŽn en oeuvrelijsten van Nederlandse architecten en stedebouwkundigen.
218-411: DIKKERS, A.J., - Van adelborst tot schout-bij-nacht. (Jacob Jan Dikkers (1883-1968).
226-342: DIKKERS, A.J., - Van adelborst tot schout-bij-nacht. (Jacob Jan Dikkers (1883-1968).
218-320: DILLEN, J. G. VAN, - Mensen en achtergronden. Studies uitg. t.g.v. de tachtigste jaardag van de schrijver.
214-187: DILLO, I., - De nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie. 1783-1795. Schepen en zeevarenden.
222-190: DINA, (= C.H.BARNARD-BARNARD), - Offers.
221-602: DINET, E./ BIN IBRAHIM, SLIMAN, - Het Leven van Muhammad, De Profeet van Allah. In het Nederlandsch vertaald door R.A.A.Wiranta Koesoema.
214-528: DINGELDEIN, W.H., - Het 'Losse Hoes' Groot Bavel. Uit de geschiedenis van een Twentsch Erf.
225-425: DIS, A. VAN, - Dubbelliefde. Geschiedenis van een jongeman.
225-426: DIS, L.M.VAN, - Reformatorische rederijkersspelen uit de eerste helft van de zestiende eeuw.
214-400: DIS, A. VAN, - Dubbelliefde. Geschiedenis van een jongeman.
217-414: DIS, A. VAN, - Familieziek. Een roman in taferelen.
214-401: DIS, L.M.VAN, - Reformatorische rederijkersspelen uit de eerste helft van de zestiende eeuw.
193-510: DISSEL, A.M.C. VAN, - 59 Jaar eigengereide doeners in Flevoland Noordoostpolder en Wieringermeer. Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 1930-1989.
202-644: DITTRICH, Z. R. E.A., - Zeven revoluties.
217-578: DITTRICH, KATHINKA E.A. (REDACTIE), - Berlijn-Amsterdam 1920-1940. Wisselwerkin-gen.
196-279: DITZHUYZEN, R. E. VAN, - Oranje-Nassau. Een biografisch woordenboek.
225-127: DITZHUYZEN, R. E. VAN, - Onderwijs als opdracht. Leven en werk van de eerste vijtien ministers belast met het onderwijs in de periode 1798-1830.
199-533: DITZHUYZEN, R. E. VAN, - Kroontjespen catechismus & mondige ouders. Portret van de Haagse (Sint) Paschalisschool.
218-412: DIWALD, H., - Strijd om de WereldzeeŽn. De zee als politieke machtsfactor. Een verrassende kijk op tweeduizend jaar geschiedenis.
217-308: DIXON HUNT, JOHN / JONG, ERIK DE, - The Anglo/Dutch Garden in the Age of William and Mary - De gouden eeuw van de Hollandse Tuinkunst.
219-140: DJAJADININGRAT, ARIA ACHMAD, - Herinneringen van Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat.
223-290: DJAJADININGRAT, MADELON, - Een freule van dertien. Hofschandalen in de 19e eeuw.
223-173: DJELANTIK, A.A.M., - The Birthmark. Memoirs of a Balinese Prince.
211-275: DJOJOPOESPITO, S., - Buiten het gareel. Indonesische roman. Met inl.van E.du Perron.
218-253: DJOJOPOESPITO, S., - Buiten het gareel. Indonesische roman. Met ineiding van E.du Perron.
221-161: DJUMINI, TINO, - Relatives / Kerabat. Portraits of contemporary Indonesian families / Potrt keluarga Indonesia masa kini. With an eaasy by Ayu Utami.
213-645: DOBERER, K.K., - Goldsucher Goldmacher. Welt zwisschen Tat und Traum.
202-117: DODDE, N.L., - Het rijksschooltoezicht in de Bataafsche Republiek. Een onderzoek naar het denken en het doen van de eerste schoolopzieners in de departementen van de Amstel, de Delf en Texel en van het departement Holland tijdens de schoolwetten van 1801 en 1803.
207-150: DODDE, N. L., - ...tot der kinderen selffs proffijt. Een geschiedenis van het onderwijs te Rotterdam.
190-138: DODDE, N.L., - Het rijksschooltoezicht in de Bataafsche Republiek. Een onderzoek naar het denken en het doen van de eerste schoolopzieners in de departementen van de Amstel, de Delf en Texel en van het departement Holland tijdens de schoolwetten van 1801 en 1803.
225-128: DODDE, N.L., - .. tot der kinderen selffs proffijt.... Een geschiedenis van het onderwijs te Rotterdam.
225-129: DODDE, N.L., - Het rijksschooltoezicht in de Bataafsche Republiek. Een onderzoek naar het denken en het doen van de eerste schoolopzieners in de departementen van de Amstel, de Delf en Texel en van het departement Holland tijdens de schoolwetten van 1801 en 1803.
224-158: DOEL, H.W. VAN DEN, - Afscheid van IndiŽ. De val van het Nederlandse imperium in AziŽ.
223-529: DOELEMAN, F., - De heerschappij van de Proost van Sint Jan in de Middeleeuwen 1085/1594. Een rechtshistorische studie van de institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het veen van Wilnis, Mijdrecht, Tamen, Kudelstaart en Zevenhoven in het grensgebied van Holland en het Nedersticht, alsmede in Achttienhoven.
218-413: DOES, W. VAN DER, - Storm, ijs en walvisschen. Een moderne Vikingtocht met Noorsche walvischvaarders naar de Zuidelijke IJszee.
216-524: DOES, J. C. VAN DER, - Maarten van Rossem. De glorieuze Geldersche legeraanvoerder.
221-283: DOES, J. C. VAN DER, - Prinsessen uit het Huis van Oranje.
217-580: DOESSCHATE CHUN, PETRA TEN, - Im Lichte Hollands. Hollšndische malerei des 17.Jahrhunderts aus den Sammlungen des FŁrsten von Liechtenstein und aus Schweizer Besitz.
221-351: DOGGER, G., - De vierkante maan. Een persoonlijk oorlogsrelaas.
224-353: DOGGER, G., - De vierkante maan. Een persoonlijk oorlogsrelaas.
215-677: DOHLE, MAX, - Over ťťn nacht ijs. Een schaatsalfabet.
207-564: DOLDER-DE WIT, H. VAN, - De St.-Janskerk te Gouda. Mensen en monumen-ten in een oude stadskerk.
221-519: DOLFING, B., - Waterbeheer geregeld? Een historisch bestuurkundige analyse van de institutionele ontwikkeling van de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland. 1600-1800.
215-139: DOMELA NIEUWENHUIS, P.N.H. (VOORWOORD), - Beweegbare boeken. Tentoonstelling Singermuseum / Museum Mr.Simon van Gijn.
208-144: DOMELA NIEUWENHUIS, P.N.H. (VOORWOORD), - Beweegbare boeken. Tentoonstelling Singermuseum / Museum Mr.Simon van Gijn.
197-631: DOMELA NIEUWENHUIS, F., - Peter Kropotkine. Van Prins tot Anarchist.
220-340: DOMELA NIEUWENHUIS, F., - Hoe ons land geregeerd wordt op papier en in de werkelijkheid. (Nieuw bijgewerkte uitgave)
216-227: DOMINICUS, F. C., - Het huiselijk en maatschappelijk leven van de Zuid-Afrikaner in de eerste helft der 18de eeuw.
223-27: DOMINIK, HANS, - Moderne piraten. Avontuurlijk jongensboek.
190-39: DOMINIK, HANS, - Staal en vuur. Nederlandse bewerking door Thijs van de Griendt.
191-546: DOMPSELER, N.VAN / VERSTEEG, C., - Kurhaus, baken van Scheveningen.
219-6: DONATH, B., - Natuurkundige Kamerproeven tot Ontspanning en Leering. Bewerkt door C.Sleeswijk.
190-547: DONGELMANS, B. E.A. (ONDER RED.VAN), - Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
220-493: DONGELMANS, B. E.A. (ONDER RED.VAN), - Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
225-212: DONGEN, PETER VAN, - Rampokan Java. (beeldverhaal over de gebeurtenissen op Java in 1946)
210-569: DONGEN, A.VAN, - Verloren gegane schepen en gebleven vissers Scheveningen 1914-1920.
225-211: DONGEN, PETER VAN, - Rampokan Java. (beeldverhaal over de gebeurtenissen op Java in 1946)
219-393: DONKER, ANTONIE, - Fausten en faunen. Beschouwingen over boeken en menschen. Over: Herman Gorter, Karel v.d.Woestijne, J.Slauerhoff, Marsman, RoelHouwink, Annie Salomons e.v.a.
216-38: DONKER VAN HENGEL, H., - Peter kiest haar eigen weg.
208-490: DOOIJES, D., - Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H.de Roos. Uitgave van BŁhrmann-Ubbens Papier.
210-508: DOOIJES, D., - Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H.de Roos. Uitgave van BŁhrmann-Ubbens Papier.
204-527: DOOIJES, D., - Mijn leven met letters.
206-485: DOOIJES, D., - Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H.de Roos. Uitgave van BŁhrmann-Ubbens Papier.
206-486: DOOIJES, D., - Sjoerd H. De Roos zoals ik mij hem herinner.
225-419: DOOLDER, A.DEN, - Lodewijk van Deyssel. 1864 - 22 september - 1934.
225-45: DOORMAN, CHRISTINE, - Dicky getrouwd. Naar het deensch.
223-99: DOORMAN, CHRISTINE, - Sprookjes van Moeder de Gans. Opnieuw bewerkt.
216-95: DOORMAN, CHRISTINE, - Indische Tooversprookjes voor jongens en meisjes. Naverteld. (India)
216-106: DOORMAN, CHRISTINE, - Roodkapje.
212-48: DOORMAN, CHRISTINE, - Dicky getrouwd. Naar het deensch.
203-602: DOORN, M. VAN, - Het leven gaat er een lichten gang. Den Haag in de jaren 1919-1940.
217-507: DOORN, M. VAN, - Het leven gaat er een lichten gang. Den Haag in de jaren 1919-1940.
224-159: DOORN, J.A.A., - De laatste eeuw van IndiŽ. Ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project.
220-583: DOORNE, VEERLE VAN / BAUMANN, CORNELIA (SAMENGESTELD DOOR), - Sint-Martens-Latem Worpswede 1880-1914. Twee kunstenaarskolonies.
216-146: DOORNINCK, D. J. VAN, - Hollanders op Java en in Holland.
213-171: DOORNINCK, D. J. VAN, - Leven op Java. Critische opstellen. Nieuwe geheel omgewerkte en uitgebreide uitgaaf van 'Hollanders op Java en in Holland
203-443: DOORNINCK, J.I.VAN, - Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren. 3 delen in 1 band. Reprint van de uitgave van 1883.
220-419: DOORNINCK, J.I.VAN, - Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren. 3 delen in 1 band. Reprint van de uitgave van 1883.
218-196: DOOTJES, F.J.J., - Oostkust van Sumatra-Instituut 1916-1941.
208-439: DORLEIJN, G.J. E.A. (UITGEGEVEN, INGELEID), - Brieven van J.C.Bloem aan P.N.van Eyck. 2 delen. I: 1910-1916, deel II: 1917-1962.
222-159: DORLING, PHILIP / LEE, DAVID, - Australia & Indonesia's independence. The Renville agreement. Documents 1948.
216-363: D÷RR, S. (BIJEENGEBRACHT EN TOEGELICHT), - De kundige kapitein. Brieven en bescheiden betrekking hebbende op Jan Olphert Vaillant, Kapitein-ter-Zee (1751-1800).
226-539: DORREN, GABRIELLE, - Eenheid en verscheidenheid. De burgers van Haarlem in de Gouden Eeuw.
222-584: DOSTOJEWSKI, F.M., - Het landgoed Stepantchikowo en zijn bewoners. Humoristische roman. Uit het Russisch vertaald door S.van Praag.
214-610: DOSTOJEWSKI, F.M., - De speler. Uit de gedenkschriften van een jongeman.
220-623: DOSTOJEWSKI, F.M., - De vernederden. Uit het Russisch door J.C.van Wageningen.
209-405: DOUWES DEKKER, MEVR., - Brieven van Multatuli. Bydragen tot de kennis van zyn leven. Gerangschikt en toegelicht. 10 delen.
215-114: DOUWES, W.F., - Letters en woorden. Eerste leesboekje voor de kleintjes.
220-589: DOUWES, W.F., - Vincent van Gogh.
214-634: DOWSON, JOHN, - A classical dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geography, History, and Literature. Reprint.
225-529: DRACHENBERG, ERHARD, - Mittelalterliche Glasmalerie in Erfurt. Aufnahmen von Fritz StrauŖ.
222-570: DRAGT, THEO H. / SPAANS, LOES, - Kees Verkade, beeldhouwer, sculptor, sculpteur. met opdracht van de schrijver.
217-541: DRENTH, A. VAN, - De zorg om het Philipsmeisje. Fabrieksmeisjes in de elektronische industrie in Eindhoven (1900-1960).
210-593: DRENTH, A. VAN, - De zorg om het Philipsmeisje. Fabrieksmeisjes in de elektronische industrie in Eindhoven (1900-1960).
214-552: DRESCH, N.J.M., - Inventaris van de Oude kerkelijke Doop-, Trouw- en Dooden-(Begraaf-)boeken te Alkmaar. 1540 - 1811 (1896)
225-334: DRESDEN, S., - Vervolging, vernietiging, literatuur.
198-627: DRESEN-COENDERS, L., - Het verbond van heks en duivel. Een waandenkbeeld aan het begin van de moderne tijd als symptoom van een veranderende situatie van de vrouw en als middel tot hervorming der zeden.
203-510: DRIEL, L.VAN, - Een leven in woorden. J.H.van Dale - schoolmeester - archivaris - taalkundige.
217-542: DRIES-VAN DER VELDEN, A.VAN DEN, - Het Brabant van toen.. Vertellingen over het leven van alledag uit Midden-Brabant door ooggetuigen tussen 1900 en nu. Opgetekend in 32 afleveringen voor Het Nieuwsblad van het Zuiden.
216-612: DRIESSEN, HENK, - In het huis van de islam. Geografie geschiedenis geloofsleer cultuur economie politiek.
219-526: DRIJFHOUT, H. / JASSIES, K., - Het Overijselse volkskarakter.
221-290: DRIJVER, F.W., - Schetsen en beelden.
202-539: DRIJVER, J., - Texel het vogeleiland.
189-567: DRIJVER, J., - Texel het vogeleiland. Met een opdracht van de schrijver.
223-292: DRIJVER, F.W., - Mozaiek. Allerlei op 't gebied van geschiedenis, volkseigenaardig-heden, feesten, gebruiken, bijgeloof, taal, enz. 3e geheel omgewerkte en vermeerderde druk / Supplement
207-508: DRIMMELEN, W. VAN E.A., - Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek. A hundred highlights from the Koninklijke Bibliotheek.
191-429: DRION, H., - Het conservatieve hart. Essays.
203-445: DRION, H., - Het conservatieve hart. Essays.
225-155: DRISSEN, ERNST (VERZ.DOOR), - Vastgelegd voor later. Indische foto's (1917-1942) van Thilly Weissenborn.
218-559: DROGENDIJK, A.C., - De verloskundige voorziening in Dordrecht van ca. 1500 tot heden.
207-567: DROOGLEEVER FORTUIJN, C. / BOSCH, F.D.K., - Gedenkboek der maskerade gehouden ter viering van het LXVII lustrum der Leidsche Hoogeschool. 20-27 juni 1910.
224-161: DROOGLEVER, P.J. (O.R.V.), - De Vaderlandse Club, 1929-1942. Totoks en de Indische Politie. (With a summary in english)
205-280: DROST, G. W., - De Moriscos in de publicaties van Staat en Kerk, 1492-1609. Een bijdrage tot het historisch discriminatieonderzoek.
222-551: DROSTE, MAGDALENA, - Bauhaus 1919-1933.
201-617: DROULERS, EUG., - Dictionnaire des attributes allťgories emblŤmes et symboles.
222-535: DRUBERS, JOS, - Het kloosterkerkhof bij kasteel Stein.
213-607: DRUICK, DOUGLAS W. / KORT ZEGERS, PETER, - Van Gogh and Gouguin.
200-485: DUBOIS, S. (INGELEID EN VERTAALD DOOR), - Rebels en beminnelijk. Brieven van Belle van Zuylen.
223-482: DUBOIS, S., - Belle van Zuylen 1740-1805. Leven op afstand.
220-421: DUBOIS, P.H. E.A., - In zijn soort een mooi werk. Schrijversportretten in het Letter-kundig Museum.
191-630: DUBY, G. / PERROT,M., - Geschiedenis van de vrouw. Van Renaissance tot de moderne tijd. o.r.v. A.Farge en N.Zemon Davis.
196-610: DUBY, G., - De middeleeuwse liefde en andere essays. Uit het Frans door R.de Roo-Raymakers.
221-603: DUBY, G., - De middeleeuwse liefde en andere essays. Uit het Frans door R.de Roo-Raymakers.
226-298: DUIJN, ROEL VAN, - Provo. De geschiedenis van de Provotarische Beweging 1965-1967.
221-110: DUIM, H.V.D., - Over de IJssel. Hollandse jongens in hongertijd.
219-224: DUIN, P.VAN / ROSS, R., - The economy of tjhe Cape Colony in the Eighteenth Century.
208-449: DUINHOVEN, A. M., - Karel en de Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelneder-landse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie. 2 delen
225-428: DUINKERKEN, A. VAN., - Verzamelde Geschriften. 3 delen.
225-429: DUINKERKEN, A. VAN., - Verzen uit St.Michielsgestel. Legende van den wederkeer.
222-394: DUINKERKEN, ANTON VAN / BRAAK, MENNO TER, - Het christendom. Twee getuigenissen in polemischen vorm.
218-507: DUINKERKEN, J., - Schepenen aan de Zuiderzee. De Magistraat van Harderwijk 1700-1750.
215-466: DUINKERKEN, A. VAN., - Verzen uit St.Michielsgestel. Legende van den wederkeer.
220-422: DUINKERKEN, A. VAN., - Dichters der Contra-reformatie. Een bloemlezing met inleiding en bibliografische aanteekeningen.
216-431: DULLAERT, HEIMAN, - Enkele gedichten van Heiman Dullaert.
208-554: DUMAS, C., - Haagse stadsgezichten. Topografische schilderijen van het Haags Historisch Museum. 1550-1800. (met medewerking van J.v.d.Meer Mohr).
215-186: DUMAS, ROBERT MARTIN, - 'Teater Abdulmuluk' in Zuid-Sumatra. Op de drempel van een nieuw tijdperk.
221-162: DUMONT, CH.F.H., - Aardrijkskundig woordenboek van Nederlandsch Oost-IndiŽ. Met een grote uitsl.gekl.overzichtskaart.
221-163: DUMONT, CH.F.H., - Geschiedenis van IndiŽ. Ethnologie van IndiŽ. 3 delen. Alles in 1 band. Geheel in stencil uitgevoerd boek.
200-686: DUNCAN, DAVID DOUGLAS, - The Kremlin.
225-369: DUNLOP, H., - Hollandsche zeerovers in de zeventiende eeuw.
218-554: DUPARC, H.J.A. / SLUITER, J.W., - Van Pier tot Vliet. 117 Jaar Haags openbaar vervoer in foto's 1864-1981.
221-393: DUPARC, , - Bolero.
216-467: DUPUIS, M., - Eenheid en versplintering van het IK. Thema's, motieven en vormen in verband met de problematiek van de enkeling in de romanwereld van Wilem Frederik Hermans.
203-217: DUSSEL, W., - Dat was jij marinier! De geschiedenis van de mariniersbrigade.
194-224: DUSSEL, W., - Dat was jij marinier! Herinneringen van de ritmeester-adjudant van Generaal S.H.Spoor. De geschiedenis van de mariniersbrigade.
196-143: DUUREN, D.VAN, - Krissen. Een beredeneerde bibliografie.
216-551: DUURSMA, E.K. E.A. (SAMENGESTELD DOOR), - De Nederlandse Delta. Een compromis tussen milieu en techniek in de strijd tegen het water. Een jubileum uitgave van natuur en techniek. samen met: De Zelandiae Descriptio. Het panorama van Walcheren uit 1550. 2 dln in hoes.
206-498: DUVAL, GEORGES, - Les Orphelins d'Amsterdam. Histoire Hollandaise.
190-617: DUVAL, GEORGES, - Les Orphelins d'Amsterdam. Histoire Hollandaise.
214-402: DUYFF, TIM (BEZORGD DOOR), - Je bent een onmogelijke man!' De briefwisseling tussen Simon Vestdijk en Johan van der Woude 1939-1969.
224-477: DUYVENDAK, L., - Door lezen wijder horizont'. Het Haags Damesleesmuseum.
211-491: DUYVENDAK, L., - Het Haags Damesleesmuseum: 1894-1994.
218-555: DUYVENDAK, L., - Het Haags Damesleesmuseum: 1894-1994.
220-544: DUYVENDAK, L., - Het Haags Damesleesmuseum: 1894-1994.
213-172: DYKE, JOHN C. VAN, - In Java and the neighboring islands of the Dutch East Indies.
225-370: EBBEN, MAURITS, - Lodewijck Huygensī Spaans journaal. Reis naar het hof van de koning van Spanje, 1660/1661.
203-541: EBBENS, H.D., - Een en ander uit de geschiedenis der Groninger Maatschappij van Landbouw en Nijverheid. 1837-1912.
220-579: EBBINGA WUBBEN, J.C. (TEN GELEIDE), - Willem Buytewech 1591-1624. Tentoonstellingscatalogus Boymans van Beuningen.
222-555: EBBINK, HANS E.A. (BEZORGD DOOR), - Zelfportret als zeepaardje. Memoires van W.Jos.de Gruyter.
200-274: EBERHARD, A.G., - Hansjen, of het bruidsgeschenk. (gedicht)
222-496: ECK, TH. G. VAN, - De Nederlandsche familie Alvarez en hare afstamming uit den Hertog van Alva
224-507: ECK, TH. G. VAN, - De Middelburgsche Familie de Pťval.
225-130: ECK, P.L.VAN, - Hoe 't vroeger was. Schetsen ter inleiding tot de geschiedenis van onderwijs en opvoeding. Met voorwoord van J.H.Gunning.
218-414: ECK, TH. G. VAN, - Seeršuberei im Mittelmeer/ Dunkle Blštter Europšischer Geschichte.
208-366: ECTOR, F.F.M., - J.F.R.van Hooff zijn jeugd en Eindhovense jaren (1755-1788) Een aanzet tot een biografie. 2 dln. Deel I: tekst Deel II: Bijlagen, noten, bronnen en literatuur.
210-212: EECHOUD, J. VAN, - Vergeten aarde.
192-248: EECHOUD, J. VAN, - Vergeten aarde.
225-431: EEDEN, F. VAN., - Van de passieloze lelie.
225-488: EEDEN, F.W.VAN, - Onkruid. Botanische wandelingen. 2 delen in 1 band. Reprint van de uitgave 1886.
214-404: EEDEN, F. VAN., - Don Torribio. Een comedie.
214-403: EEDEN, F. VAN., - De kleine Johannes. (deel I)
219-394: EEDEN, F. VAN., - De kleine Johannes. 3 delen.
222-395: EEDEN, F. VAN., - De kleine Johannes.
209-392: EEDEN, F. VAN., - Van de passieloze lelie.
223-95: EEDEN - VAN VLOTEN, M.VAN, - Sprookjes van H.C.Andersen. Werelduitgave. 3 delen.
222-507: EEDEN, F.W.VAN, - Onkruid. Botanische wandelingen. 2 delen in 1 band. I:Kennemerland II: De Noordzee-eilanden - Gelderland - Overijssel.
199-436: EEDEN, F. VAN., - Het Poortje of De Duivel in Kruimelberg. Blijspel in Vijf Bedrijven en een Voorspel.
220-423: EEDEN, F. VAN., - De Broeders. Tragedie van het recht.
202-186: EEGHEN, CHR.P.VAN (INLEIDING), - G.de Vries & Zonen 1775-1950. (makelaars) Gedenkboek uitg.t.g.v. het Honderd vijf en zeventig-jarig bestaan van de Vennootschap 14 september 1950.
211-434: EEGHEN, I.H.VAN E.A. (M.M.V.), - Inventaris van het familie-archief Backer.
199-408: EEKHOUT, L. L. M. E.A., - Emblemen van de Koninklijke Marine / Coat of Arms of the Royal Netherlands Navy.
224-162: EERDE, J. C. VAN, - Koloniale volkenkunde. Eerste stuk: Omgang met inlanders. Uitgave van het Koloniaal Instituut.
197-609: EERENBEEMT, H. VAN DEN, - Malmstroem. Spiel in vier AufzŁgen. Deutsch von Else Otten. Nr. 66 van 500 ex.
221-535: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN, - Brabant Gemeten. Bestuurlijk, economisch-sociaal en cultureel-religieus in recent historisch perspectief.
221-536: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN, - Industrieel ondernemerschap en mentaal klimaat, 1914-1940.
218-101: EEWIJCK, EGBERT, - De gelukkige gast. Sprookjes.
224-533: EFD…E, RIA, - Molen naar de wind gezet. Honderdvijftig jaar Koopmans Koninklijke Meelfabrieken BV. 1846-1996.
221-549: EGELIE, G.M. / WINKEL, TH.B.M.VAN, - Wegkruisen - veldkapellen en andere uitingen van de volksvroomheid in de gemeente Beek.
213-629: EGGEBRECHT, ARNE, - Das alte ńgypten. 3000 Jahre Geschichte und Kultur des Pharaonenreiches.
223-387: EGGINK, C., - Leven met J.C.Bloem.
224-411: EGGINK, C., - Leven met J.C.Bloem.
216-433: EGGINK, C., - De rand van de horizon. Oude en nieuwe verzen.
226-507: EGMOND, FLORIKE / MASON, PETER, - Het Walvisboek. Walvissen en andere zeewezens beschreven door Adriaen Coenen in 1585. met commentaar de Kees Lankester.
226-505: EGMOND, MARCO VAN E.A. (REDACTIE), - Bijzonder onderzoek. Een ontdekkingsreis door de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.
221-287: EGMOND, F., - Banditisme in de franse tijd. Profiel van de Grote Nederlandse Bende. 1790-1799.
221-288: EGMOND, FL., - Op het verkeerde pad. Georganiseerde misdaad in de Noordelijke Nederlanden 1650-1800.
226-506: EGMOND, FLORIKE, - Het Visboek. De wereld volgens Adriean Coenen 1514-1587.
218-16: EIGENHUIS- VAN GENT, MEVR., - Broertje.
222-396: EIJSSELSTEIJN, BEN VAN, - Tristan en Isolde.
207-509: EIKEREN, J.H. VAN, - Omstreeks honderd jaar geleden op papier. Een Corvey Model. Een lichtvaardige en volkomen onverantwoorde bespiegeling van wat er een eeuw geleden zoal aan drukwerk werd gemaakt, op schrift gesteld en van te hooi en te gras verzamelde afbeeldingen voorzien door A.Nonymus.
219-580: EIKEREN, J.H. VAN, - De Amsterdamse Joffers. Maria van Regteren-Altena, Ans van den Berg, Jo Bauer-Stumpff, Nelly Bodenheim, Lizzy Ansingh, Coba Ritsema, Coba Surie, Betsie Westendorp-Osieck. (toegevoegd, 2 tentoonstel-lingsfolders0
210-609: EIKEREN, J.H. VAN, - De Amsterdamse Joffers. Maria van Regteren-Altena, Ans van den Berg, Jo Bauer-Stumpff, Nelly Bodenheim, Lizzy Ansingh, Coba Ritsema, Coba Surie, Betsie Westendorp-Osieck. (toegevoegd, 2 tentoonstel-lingsfolders0
222-598: EISENSTEIN, SERGEI, - Film Form. Essays in film theory. Edited and translated by Jay Leyda.
203-648: EKKART, R.E.O., - Isaac Claesz.van Swanenburg. 1537-1614. Leids schilder en burgemeester.
223-225: ELAND, L, - Met Piet Bosman door Nederlandsch Oost-IndiŽ.
225-198: ELAND, L, - Met Piet Bosman door Nederlandsch Oost-IndiŽ.
191-197: ELANDS, M. E.A., - 1 Divisie '7 December'1946-1996.
212-561: ELANDS, M. (E.A.), - De geschiedenis van 1 Divisie '7 December' 1946-1996.
226-473: ELIACH, YAFFA, - Chassidische vertellingen over de holocaust.
224-496: ELIAS, J.E., - Genealogie van het geslacht Elias, Faas Elias en Witsen Elias.
222-279: ELIAS, B. G. J., - De Tachtigjarige Oorlog.
188-166: ELIAS, W. H. J., - De Japanse Bezetting van Nederlands-IndiŽ. Een ooggetuige-verslag.
223-229: ELIAS, W. H. J., - IndiŽ onder Japanschen hiel.
225-507: ELIAS, J.E., - Geschiedenis van het Amsterdamsche Regentenpatriciaat.
226-565: ELIňNS, TITUS M., - Den Haag rond 1990. Een bloeiend kunstleven. Tentoonstelling Museum Het Paleis. M.m.v. M.Josephus Jitta en I.Meij
212-578: ELIňNS, T.M., - T.A.C.Colenbrander (1841-1930). Ontwerper van de Haagse Plateelbakkerij Rozenburg.
224-538: ELLENBROEK, H. E.A., - Gang is alles. Zes eeuwen IJsselsteins Korenmolenbedrijf.
225-571: ELLIOTT, J.H., - Een Paleis voor een Koning. Het Buen Retiro en het hof van Filips IV.
221-604: ELLMERS, D. E.A., - Handel en wandel in de dertiende eeuw.
225-109: ELMSLIE, TH.C., - Charlie's Speelmakker. Naar het Engelsch door Helena van Holland.
209-326: ELOUT, C. K., - In kleuren en kleeren. Nederlandsche Volksdrachten. Verzameling van driekleurendrukken welke zijn verschenen in het Algemeen Dagblad.
219-142: ELOUT, C. K., - Dagwerk in IndiŽ. Hommage aan een verstild verleden.
219-143: ELOUT, C. K., - Indisch Dagboek.
223-215: ELSON, ROBERT, - Soeharto, een biografie.
214-412: ELSSCHOT, W., - Verzameld werk.
214-411: ELSSCHOT, W., - Kaas.
216-434: ELSSCHOT, W., - Het dwaallicht.
223-409: ELSSCHOT, W., - Verzameld werk.
216-435: ELSSCHOT, W., - Lijmen. I: Lijmen. II: Het been.
198-404: ELSSCHOT, W., - Het dwaallicht.
204-412: ELSSCHOT, W., - Kijk, Willem Elsschot. De schrijver in beeld.
212-445: ELSSCHOT, W., - Lijmen. I: Lijmen. II: Het been.
211-402: ELSSCHOT, W., - Lijmen. I: Lijmen. II: Het been.
225-371: ELWES, A., - De zee en hare beheerschers, of beknopte geschiedenis der voornaam-ste zeemogendheden van vroegeren en lateren tijd. Voor Nederland bewerkt door A.A.Deenik.
220-527: ELZENGA, E. (REDACTIE), - Het Witte Loo. Van Lodewijk Napoleon tot Wilhelmina 1806-1962.
225-433: EMANTS, M., - Godenschemering. Een gedicht.
225-434: EMANTS, M., - Lilith. Gedicht in drie zangen.
225-435: EMANTS, M., - Monaco. Drie typen.
208-451: EMANTS, M., - Schrijversprentenboek Marcellus Emants.
210-430: EMANTS, M., - Schrijversprentenboek Marcellus Emants.
223-411: EMANTS, M., - Godenschemering. Een gedicht.
220-424: EMANTS, M., - Monaco. Drie typen.
220-425: EMANTS, MARCELLUS E.V.A., - Onze onzalige erfenis.
220-198: EMBURG, P.J. VAN, - Li'ing. De kleine dajak.
226-492: EMPELEN, P.VAN (VOORWOORD), - De wereld volgens Blaeu. Blaeu's wereldkaart op groot formaat uit 1646.
214-561: ENDE, K.C. VAN DEN E.A., - Hodshon Huis. Bewoningsgeschiedenis en Restauratie.
195-436: ENDT, E. / FRERICHS, L., - Bargoens woordenboek. Kleine woordenschat van de volkstaal. Volkstaal - ABN / ABN - Volkstaal.
220-426: ENDT, E. / FRERICHS, L., - Bargoens woordenboek. Kleine woordenschat van de volkstaal. Volkstaal - ABN / ABN - Volkstaal.
217-610: ENGBERTS, EGBERT, - Herinneringen aan Rusland. Met inleiding van zijn kleinzoon Toon Tellegen.
223-260: ENGELBERTS GERRITS, G., - Het Leven en de Daden van de doorluchtige zeehelden J.van Heemskerk en P. Pzn.Hein. In gesprekken tusschen eene vader en zijne kinderen.
225-110: ENGELBERTS GERRITS, G., - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Noord- en Zuid-Nederlandsche geschiedenis, voor de vaderlandsche jeugd en scholen.
225-294: ENGELEN, D., - Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheids Dienst.
191-602: ENGELMAN, J., - Pyke Koch.
198-407: ENGELMAN, J., - Tuin van Eros (gedichten).
219-213: ENGELS, CHR.J. / WALLE, J. VAN DER, - Klein VenetiŽ. CuraÁao in vroeger dag. Een briefwisseling tussen Chris J.Engels en J.van de Walle en een beeldverhaal.
225-503: ENKLAAR, D.TH., - Het landsheerlijk bestuur in het Sticht Utrecht aan deze zijde van den IJsel gedurende de regeering van Bisschop David van BourgondiŽ 1456-1496.
215-593: ENSCHED…, J.W., - De Boek- en Handelsdrukkerij C.A.Spin & Zoon te Amsterdam 1819-1919. Gedenkboek bij haar Honderdjarig Bestaan.
223-533: ENST KONING, G.VAN, - Het Huis te Ilpendam en deszelfs voornaamste bezitters. Uit echte bescheiden.
211-577: ENT, ARIE VAN DER, - De buurman van god. Een Poesjkin-biografie.
216-228: ENTE, W.K., - Natal en Nieuw-Gelderland en de vooruitzichten der kolonisatie aldaar.
220-143: ENTHOVEN, J.J.K., - Bijdrage tot de Geographien van Borneo's Wester-Afdeeling. 2 delen.
224-346: ENTROP, MARCO, - Onbekwaam in het compromis. Willem Arondťus kunstenaar en verzetsstrijder.
214-421: ENZINCK, WILLEM (SAMENGESTELD), - Boek der vriendschap aangeboden ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag op 22 januari 1958. Met bijdragen van velen.
224-497: EPEN, D.G.VAN (ONDER LEIDING VAN), - De Wapenheraut. Maandblad gewijd aan Geschiedenis-, Geslacht-, Wapenkunde, enz.
220-570: ERAS, J.F.M. (TEN GELEIDE), - Stichting het R.K.Gasthuis Sint Elisabeth Ziekenhuis Tilburg. Gedenkboek uitg.t.g.v het Honderd Vijf en Twintig-jarig bestaan van het huidige ziekenhuis 29 November 1954.
210-317: ERASMUS, , - De lof der zotheid. Vertaald door J.B.Kan en van korte ophelderingen voorzien door A.H.Kan.
219-397: ERENS, FR., - Litteraire wandelingen.
226-226: ERINGA, F.S., - Loetoeng Kasaroeng. Een mythologisch verhaal uit West-Java. (eerste gedeelte) Bijdrage tot de Soendase taal- en letterkunde.
217-581: ERKELENS, J. E.A., - Tussen zonnegoud en kaarslicht. Dordtse meesters 1780-1840.
218-225: ERN…, B.H., - Bren naar voren partisanen! Het O.V.W.-Bataljon 1- 12 R.I. op Java.
222-548: ERVE, W.S VAN DE, - Le Corbusier idealistisch architect.
212-587: ES, JONIEKE VAN, - Samuel Jessurun de Mesquita (1868-1944). Tekenaar, graficus, sierkunstenaar.
199-237: ESCHER, R.TH. E.A., - Orde en vrede. De humanitaire/militaire missie in Nederlands Oost-IndiŽ 1945-1950.
218-17: ESP…, KAT…, - Truus Rovaarts' kostschool-ervaringen.
217-544: ESSINK, H.B.M., - Het land van Cuijk tussen 20 april 1308 en 31 december 1839. Een bijdrag tot de landbouwgeschiedenis.
194-595: ESSINK, H.B.M., - Het land van Cuijk tussen 20 april 1308 en 31 december 1839. Een bijdrag tot de landbouwgeschiedenis.
213-404: ESTEBAN, C. E.A., - Grootboek van de Tweede Wereldoorlog.
210-213: ESTERIK, CHR.VAN, - Nederlands laatste bastion in de Oost. Economie en politiek in de Nieuw-Guinea-kwestie.
199-249: ESTERIK, CHR.VAN, - Nederlands laatste bastion in de Oost. Economie en politiek in de Nieuw-Guinea-kwestie.
218-376: ETTEN, F.J.P.VAN, - Het leven van den H.Willebrord of Vestiging van het Christendom in Noordelijk-Nederland.
209-420: ETTY, ELSBETH, - HenriŽtte Roland Holst 1868-1952. Liefde is heel het leven niet.
226-460: ETTY, ELSBETH, - HenriŽtte Roland Holst 1868-1952. Liefde is heel het leven niet.
221-11: EVERARD, JAPPY, - Hoe de Bengels tÚch naar Zwitserland gingen.
200-608: EVERS, C.A., - Onderscheidingen.
221-561: EVERS, J.W., - Geschiedenis van het meubel.
220-518: EVERS-EVERS, TH.H., - Oud-Enschede in 175 foto's. Een keuze uit de verzameling van Jan van Ooyik. Uitg.t.g.v. het 175-jarig bestaan van de Openbare Bibliotheek.
192-321: EVERTS, F.E.C., - Nederland op de Wereldtentoonstelling Brussel 1958. Verslag van de Nederlandse deelneming. Met voorwoord van H.F.van Walsem.
226-566: EX, NICOLE, - The brocadian paradise. The restored walls of the Japanes Chamber in Huis te Bosch Palace.
219-7: EXEL, PHILIP, - Naar het land van den vliegenden Vuurgod.
216-40: EXEL, PHILIP, - Jan Breydel bij den laatsten koning der Azteken. Een verhaal uit Noord-Amerika omtrent 1519.
220-47: EXEL, PHILIP, - Jan Persijn. Een verhaal uit de tijd van de vierde kruistocht. Een verhaal uit de dagen van Alva en de Boschgeuzen.
202-244: EXODUS, A. (= M.H. DU CROO)., - Sergeant Weers en de zijnen. 2e herziene, omgewerkte en vermeerderde druk.
217-251: EXODUS, A. (= M.H. DU CROO)., - Nahak uit de bijgebouwen.hoe een toean Kromo en de zijnen, Ardjo en Maradin, kokkie en baboe, den kebon en den paardenjongen maar bovenal Nahak Assa leerde kennen.
202-221: EYBERS, E., - Versamelde Gedigte.
211-247: EYBERS, E., - Versamelde Gedigte.
219-225: EYBERS, G.W., - Bepalingen en instructiŽn voor het bestuur van de buitendistricten van De Kaap de Goede Hoop (1805).
214-420: EYCK, P.N. VAN, - Herwaarts. Gedichten.
218-415: EYCK VAN HESLINGA, E.S. VAN, - Van compagnie naar koopvaardij. De scheepvaart-verbinding van de Bataafse Republiek met de koloniŽn in AziŽ 1795-1806.
209-372: EYCK VAN HESLINGA, E.S. VAN, - Van compagnie naar koopvaardij. De scheepvaart-verbinding van de Bataafse Republiek met de koloniŽn in AziŽ 1795-1806.
217-36: EYGENHUYSEN, TRUUS, - De schoolclub.
220-586: EYNDE, H.A.VAN DER E.A. REDACTIE, - Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst 1921. Bijdragen van D.J.Bierens de Haan / Bert Nienhuis / J.F.van Royen.
226-578: EYSSELSTEIJN, BEN VAN / VOGELESANG, HANS, - Anton Pieck, zyn leven - zyn werk.
218-372: EYSTEN, J., - Het leven van Prins Willem II.
216-147: EZERMAN, J.L.J.F., - Beschriijving van den Koan Iem-Tempel 'Tiao-kak-sie' te Cheribon.
225-157: EZERMAN, J.L.J.F., - Beschriijving van den Koan Iem-Tempel 'Tiao-kak-sie' te Cheribon.
225-486: FAASSEN, SJ.VAN E.A., - W.L. & J.Brusse's uitgeversmaatschappij. 1903-1965. inclusief fondscatalogus.
206-418: FAASSEN, S.A.J. VAN ( BEZ. DOOR), - S. Vestdijk & Theun de Vries. Briefwisseling.
220-491: FAASSEN, SJ.VAN E.A., - W.L. & J.Brusse's uitgeversmaatschappij. 1903-1965. inclusief fondscatalogus.
223-28: FABER, J., - Een Rus te Delfzijl of de laatste Franschen in ons land.
225-493: FABER, J.A., - Drie eeuwen Friesland. Economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800. 2 delen.
213-15: FABER, J., - Een Marker jongen.
208-588: FABER, PAUL E.A. (REDACTIE), - Schatten van het Museum voor Volkenkunde Rotterdam.
222-41: FABER, J., - Blinde Hanske.
224-305: FABIUS, A.N.J. / BIEMA, ED.VAN, - Reizen en pleisteren. Met bijlagen en aantekeningen. Bijdragen tot de geschiedenis van het Hotel en Reiswezen.
226-228: FABRICIUS, JOH., - Nacht over Java. Roman.
226-227: FABRICIUS, JOH., - De Kraton. Gedichten.
222-42: FABRICIUS, JOH., - De scheepsjongens van Bontekoe.
189-270: FABRICIUS, JOH., - Luie Stoel. Roman van indolentie, tropenhitte en de onmacht om de problemen van dit leven het hoofd te bieden.
205-88: FABRICIUS, JOH., - Hansje Bluf of het zangersfeest van Koning Langelip. Met muziek van Anna Wins. Opdracht van de schrijver.
201-455: FABRICIUS, JAN, - Seideravond. Drama in vijf bedrijven. (op omslag staat: 3 bedrijven)
202-7: FABRICIUS, JOH., - De wonderbaarlijke avonturen van Bartje Kokliko.
191-44: FABRICIUS, JOH., - Eiko van den Reigerhof. 2e geheel omgewerkte druk.
223-245: FABRICIUS, JAN, - Nonni. Spel van sleur, voorschot en ethica in drie bedrijven. met opdracht : Voor m'n eerwaarde senior van Johan Fabricius, 19/4/ 1916
218-203: FABRICIUS, JOH., - Het beest uit de zee. De ondergang van de Oostindievaarder Batavia.
224-256: FABRICIUS, JOH., - Tempo Doeloe. Uit de Goeie Ouwe Tijd.
217-253: FABRICIUS, JOH., - Halfbloed.
219-8: FABRICIUS, JOH., - De wonderbaarlijke avonturen van Bartje Kokliko. 3 delen.
212-168: FABRICIUS, JOH., - Dipanegara. De Java-oorlog van 8125 tot 1830.
217-38: FABRICIUS, JOH., - De wonderbaarlijke avonturen van Bartje Kokliko.
220-261: FABRICIUS, JOH., - Halfbloed.
220-262: FABRICIUS, JOH., - Het gordijn met de ibissen. Roman uit het oude IndiŽ. Met woordenlijst.
217-525: FAGEL, P., - Zeven eeuwen Veere.
212-305: FALCK, A.R., - Brieven van A.R.Falck. 1795-1845. Met levensberigt door O.W.Siccema en Karakterschets door C.Vollenhoven.
219-226: FALKENHORST, C.(=STAN.JEZEWSKI), - De Helden van de Vaalrivier. Een verhaal uit de Zuid-Afrikaanschen Vrijheidsoorlog. Uit het duitsch door Jan van Egmond.
217-559: FALLS, C., - De Grote Veldslagen.
226-609: FARGE, JOHN LA, - An artist's letters from Japan.
211-19: FARRAR, F.W., - Een schooljongen of van kwaad tot erger. Naar het Engelsch, uitgegeven door J.Kneppelhout.
221-333: FASSEUR, C., - Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormeloze jas.
221-164: FASSEUR, C., - De Indologen. Ambtenaren voor de Oost (1825-1950).
221-332: FASSEUR, C., - Wilhelmina. De jonge koningin.
218-370: FASSEUR, C., - Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormeloze jas.
217-156: FASSEUR, C., - De weg naar het paradijs en andere Indische geschiedenissen.
221-165: FEBER, L.J.M., - De wereld in Beeld. 2 delen. I: Onze overzeesche gewesten. (natuurfoto's). Met een inleidend woord van J.C.Koningsberger. II: De groote Indische cultures. Met inleidend woord van D.Fock. Plaatjesalbums van Zeepfabrieken 'Het Anker
220-199: F»BRE, S.D.LE, - Vertellingen uit onze Oost. Leesboek voor de hoogste klassen der Lagere School, het voortgezet onderwijs en voor de lagere klassen van H.B.S., Lyceum en Gymnasium zoowel in Nederland als in Ned.IndiŽ.
223-124: FEDDERSEN, JACOB FREDERIK, - Leerzame verhalen uit de Bijbelsche Geschiedenissen voor kinderen. Zijnde het vervolg van Het Leven van Jezus voor Kinderen van dezelfde schrijver. Gevolgd naar de spelling van den Hoogleraar M.Siegenbeek.
224-15: FEENSTRA, ELLY, - IJdeltuitje. Een bakvisch-roman.
226-610: FEENSTRA KUIPER, J., - Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw.
220-48: FEENSTRA, ELLY, - IJdeltuitje. Een bakvisch-roman.
209-573: FEIJST, G.VAN DER, - Geschiedenis van Schiedam.
214-417: FEIKEMA, L. E.A. (RED.), - Op gezang en vlees belust. Over leven, werk en stad van Jan Engelman.Over leven, werk en stad van Jan Engelman.
220-427: FEIKEMA, L. E.A. (RED.), - Op gezang en vlees belust. Over leven, werk en stad van Jan Engelman.Over leven, werk en stad van Jan Engelman.
215-564: FEIN, JOCHANAN, - Jongen met viool. Herinneringen. Vertaald uit het Ivriet en van noten voorzien door Silvie Huyink.
220-587: FEIS, B.R. / NIJHOF, - Bedrijfsmonumenten in het groene hart van Holland. Een verkenning van monumenten van bedrijf en techniek in Midden-Holland en West-Utrecht.
195-216: FEITH, J., - Het Indische monster. Een jongensboek.
213-332: FEITH, RHIJNVIS, - Het graf, in vier zangen. 4e druk
217-40: FEITH, J., - De levende mummie. Of: Een sportkampioen van voor 2000 jaar.
219-176: FEITH, J., - Het Indische monster. Een jongensboek.
188-198: FEITH, J., - Tropiaden.
226-518: FEITH, J.A., - Uit Groningens verleden.
226-519: FEITH, J.A., - Wandelingen door het oude Groningen. Oorspronkelijk verschenen in de Groningsche Volksalmanakken van 1891 tot 1908.
226-516: FEITH, J.A. (ONDER RED.VAN), - De Ommelander Borgen en haar bewoners in de zeventiende achttiende eeuw.
226-517: FEITH, J.A. (ONDER RED.VAN), - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1904. Jaarboekje voor geschiedenis, taal, en oudheidkunde der provincie Groningen.
217-254: FEITH, J., - Tropiaden.
210-187: FEITH, J., - Het Indische monster. Een jongensboek.
209-559: FEITH, J. / BEHRENS, CH. GL., - Zwerftochten door ons land: Zuid-Holland. Plaatjesalbum van Koek- en Beschuitfabriek Hille & Zoon.
220-315: FEITH, LOUISE, - Catalogus der verzameling van boeken en prenten betrekking hebbende op de Stad Batavia bijeengebracht door en eigendom van Jhr.Mr.P.R.Feith.
220-327: FEITH, RHIJNVIS, - PoŽtisch Mengelwerk. 4e druk
220-529: FEITH, J. / BEHRENS, CH. GL., - Zwerftochten door ons land: Gelderland. Plaatjes-album van Koek- en Beschuitfabriek Hille & Zoon.
222-191: FEITH, J., - Het Indische monster. Een jongensboek.
224-16: FEITSMA, J., - De strijd om de IJmuider sluis.
214-32: FEITSMA, J., - De Vliegende Pater.
226-30: FEITSMA, J., - De strijd om de IJmuider sluis.
216-46: FELDE, MAX, - De zoon der wouden. Naar het duits door W.Vermeer.
209-525: FELIUS, H.VAN / METSELAARS, H.J., - Noordhollandse statenleden 1840-1919.
217-255: FELMAN, , - Het 'Java Aero' Mysterie. Detective-verhaal uit het na-oorlogse IndiŽ. (geschreven in Gevangenenkamp Tjimahi 1943-1944)
225-531: FELTZ, A.C.A.W. VAN DER, - Beschrijvende catalogus kunstnijverheid Hannema-de Stuers Fundatie.
202-274: FENELON, FR. DE SALIGNAC DE LA MOTHE, - Les Avantures de Telemaque fils d'Ulysse. Nouvelle edition. Conform de Manuscrit original; avec des Notes pour servir d'ťclaircissement ŗ la Fable.Le tout encrichi de Planches & Vignettes qui ont raport au sujet.
226-522: FENEMA, C.H.VAN, - Het Academie-gebouw te Groningen 1614-1909.
225-79: FENNEMA-ZBORAY, I.M. (SAMENGESTELD DOOR), - Kris Kras Jan Plezier - de tweede. Verhalen, sprookjes, gedichten, muziek, toneel etc.
218-102: FENNEMA-ZBORAY, I.M. (SAMENGESTELD DOOR), - Kris Kras Jan Plezier. Verhalen, sprookjes, gedichten, muziek, toneel etc.
213-97: FENNEMA-ZBORAY, I.M. (SAMENGESTELD DOOR), - Kris Kras Jan Plezier. Verhalen, sprookjes, gedichten, muziek, toneel etc.
212-230: FERGUSON, M., - Mammie ik ga dood. Aantekeningen uit de Japanse tijd op Java 1942-1945.
223-293: FERINGA, N.M., - Gedenkboek betreffende het volkspetitionnement. Bewerkt.
218-571: FERINGA, M.M.S. / VOET,H.A., - De stadsdriehoek Rotterdam. deel I, II en III.
201-579: FERINGA, M.M.S. / VOET,H.A., - De stadsdriehoek Rotterdam. deel I, II en III.
221-605: FERRILL, ARTHUR, - De oorsprong van oorlog van het stenen tijdperk tot en met Alexander de Grote.
216-47: FERRIS, JAMES CODY, - Twee dappere jongens. Een verhaal van cowboys en veedieven. Bewerkt door H.P.van Nyenrode.
226-332: FEST, J.C., - Speer. Een biografie.
211-308: FESTEN, H., - 125 Jaar geneeskunst en maatschappij. t.g.v. het 125-jarig bestaan der Maatschappij. (Kon.Mij. tot Bevordering der Geneeskunst).
193-611: FIEDLER, J. / FEIERABEND, P., - Bauhaus. (Nederlandse uitgave)
212-580: FILEDT KOK, J.P., - 's Levens Felheid de Meester van het Amsterdamse kabinet of de Hausbuch-meester. Ca. 1470-1500. Met bijdragen van K.G.Boon en anderen
222-220: FINDLAY, D.G.A., - De geschiedenis van het bagno van Frans Guyana. (Overdruk uit 'De West')
209-84: FINN, FRANCIS J., - Een voetbalwedstrijd en zijne gevolgen. Vertaald door Jos. Witlox.
188-627: FISCHER-FABIAN, S., - Die deutschen Cšsaren. Triumph und TragŲdie der Kaiser des Mittelalters.
225-295: FISCHER, E.J. E.A., - De Vereeniging het Nederlandsch Economisch Historisch Archief. 1914-1989.
218-162: FISCHER, E.J. (REDACTIE), - Katoen voor IndiŽ. Sociale ondernemers op het spoor van vooruitgang 1815-1940.
220-525: FISCHER, E.J. E.A., - Bestemming Semarang. Geschiedenis van de textielfabrikanten Gelderman in Oldenzaal 1817-1970.
226-31: FITINGHOFF, LAURA, - De kinderen van de Groote Fjeld. Uit het zweeds door N.Basenau-Goemans.
226-32: FITINGHOFF, ROSA, - In de kleine berghut bij de rendieren. Uit het Zweeds door M.J.Molanus-Stamperius.
226-343: FLAES, C., - Buiten de uiterton. Marine verhalen.
220-633: FLAMMARION, CAMILLE, - Stella. Vertaald door H.M.Leopold.
223-603: FLAUBERT, GUSTAVE / SAND, GEORGE, - Wij moeten lachen en huilen. Brieven. Vertaald en van voorwoord en noten voorzien door Edu Borger.
224-613: FLAUBERT, GUSTAV, - Reis door de OriŽnt. Vertaald door Chris van de Poel.
221-581: FLESCH, CARL, - De kunst van het vioolspel. Vertaald door L.Couturier.
222-192: FLIER, A. VAN DER, - Van Jacatra tot Batavia.
208-221: FLIER, A. VAN DER, - Van Jacatra tot Batavia.
223-373: FLINDERS, MATTHEW, - Die erste Umsegelung Australiens 1801-1803. Nach der ersten deutschen Ausgabe von Ferdinand GŲtze neu herausgegeben von Wolf-Dieter GrŁn.
222-511: FOCKEMA ANDREAE, S.J. E.A., - Kastelen, ridderhofsteden en buitenplaatsen in Rijnland.
212-488: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - KOEMAN, C., - Kaarten en kaarttekenaars.
194-277: FOKKE, A.SIMONSZ, - Het hoekjen van den haard of Historie van Frankrijk, van den oirsprong des lands af, tot op het einde der Koningen van den Carolovingischen Stam, in een' boertigen stijl beschreeven enz.
218-300: FOKKE, A.SIMONSZ, - Leven van zijn excellentie, den hoogwelgeboren heere jonckheere, Ahrimanus, Typhon, Thammuz, Beelzebub, Ashimodaeus, Daemon, Lucifer de Groote de s duisteren onderaardschen Rijks, graaf van Scheol en Gerenna, Vrijheer van hades, enz. Uit aloude en Hedendaagsche oostersche en Westersche berichten samengesteld.
212-171: FOKKENS, F., - The great Cultures of the isle of Java. With a preface by Prof.Dr.Treub.
209-596: FONG-LENG, , - Fong-Leng.
218-241: FONK, HANS (CONCEPT EN FOTOGRAFIE), - CuraÁao Architectuur & stijl. Tekst van Ruud van der Neut. Uitgave van Stichting CuraÁao Style.
219-490: FONTAINE VERWEY, H.DE LA, - Uit de wereld van het boek. 3 delen. I: Humanisten Dwepers en Rebellen in de Zestiende Eeuw. II:Drukkers, Liefhebbers en Pinten in de Zeventiende Eeuw. III: In en om de 'Vergulde Sonnewyser'. IV: Boeken Banden en Bibliofielen. (deel IV: Boeken Banden en Bibliofielen niet aanwezig.)
220-250: FONTAINE, J. DE LA, - Zeelandia de geschiedenis van een fort.
200-263: FONTEIN, J., - Het goddelijk gezicht van Indonesie. Meesterwerken der Beeldhouw-kunst 700-1600.
208-291: FONTEIN, J. / SOEKMONO, R. / SULEIMAN SATYAWATI, - Kesenian Indonesia Purba. Zaman Djawa Tengah dan Djawa Timur.
212-297: FONTEIN, J., - Het goddelijk gezicht van Indonesie. Meesterwerken der beeldhouwkunst. 700 -1600.
217-264: FONTEIN, J., - Het goddelijk gezicht van Indonesie. Meesterwerken der Beeldhouw-kunst 700-1600.
216-418: FONTIJN, J. / LODDERS, F., - Frans Coenen.
223-395: FONTIJN, J. / SCHOUTEN,D. (SAMENGESTELD EN INGELEID), - Carry van Bruggen. (1881-1932).
223-417: FONTIJN, J., - Tederheid en storm. De persoonlijkheid van Jacob IsrŽl de Haan. In deze bundel tevens opgenomen 10 feuilletons uit het Algemeen Handelsblad.
226-229: FOORE (= F.J.J.A.IJZERMAN-JUNIUS), ANNIE, - Bogoriana. Roman uit IndiŽ. Met inleiding van Vilan van de Loo. Herspelde uitgave naar de 2e druk uit 1893.
190-280: FOORE (= F.J.J.A.IJZERMAN-JUNIUS), ANNIE, - Bogoriana. Roman uit IndiŽ.
190-595: FORBES, R.J., - Het zout der aarde. Samengesteld t.g.v. het Vijftigjarig bestaan van de NV Kon.Nederl. Zoutindustrie te Hengelo.
189-148: FORMAN, B., - Borobudur. The Buddhist legend in stone.
203-277: FORMAN, B., - Batik en ikat. Indonesische textielkunst, eeuwenoude schoonheid.
200-634: FORMAN, B., - American seating Furniture 1630-1730. An interpretive catalogue.
193-132: FORMAN, B., - Borobudur. The Buddhist legend in stone.
200-148: FORMAN, B., - Borobudur. The Buddhist legend in stone.
219-261: FORMAN, B., - Batik en ikat. Indonesische textielkunst, eeuwenoude schoonheid.
215-444: FORMISANO, LUCIANO (EDITED AND WITH INTRODUCTION), - Letters from a new world. Amerigo Vespucci's discovery of America. Translated by David Jacobson.
202-222: FORTES, M. / DIETERLEN,G. (PREFACE BY), - African Systems of Thought. Studies presented and discussed at the third international African seminar in Salisbury.
216-337: FORTHAAS, J.C., - Geheime wapens. Van raket tot atoom-bom.
204-154: FOX, J.J. / SATHER, C., - Origins, ancestry and alliance. Exploration in Austronesian ethnography.
196-494: FOX, P., - Treasures of the Library. Trinity College Dublin.
221-166: FRACCAROLI, ARNALDO, - Sumatra e Giava.
204-306: FRANCKEN, A. W., - Het leven onzer voorouders in de Gouden eeuw.
224-354: FRANK, ANNE, - Het Achterhuis. Dagboekbrieven 12 Juni 1942 - 1 Augustus 1944. Met inleiding van Annie Romein-Verschoor.
206-24: FRANK, THEO, - Storm over de prairie.
226-319: FRANK, ANNE, - Het Achterhuis. Dagboekbrieven 12 Juni 1942 - 1 Augustus 1944. Met inleiding van Annie Romein-Verschoor.
224-355: FRANK, ANNE, - Verhalen rondom Het Achterhuis. Een gedeelte van deze bundel verscheen in 1949 onder de titel: Weet je Nog.
215-566: FRANK, ANNE, - Het Achterhuis. Dagboekbrieven 12 Juni 1942 - 1 Augustus 1944. Met inleiding van Annie Romein-Verschoor.
204-53: FRANK, THEO, - Johnny's grootste avontuur.
225-239: FRANKE, S., - Njai Sarina. Roman.
217-44: FRANKE, S., - Twee Urker jongens.
211-114: FRANKE, S., - Wat zou het wezen?
226-168: FRANKE, S., - Si Boeroeng bij de Javaanse vogelnestjesplukkers.
226-167: FRANKE, S., - De wajangpop.
211-113: FRANKE, S., - Vertellen en luisteren.
217-43: FRANKE, S., - De zoon van Joost Perlemoer.
220-203: FRANKE, S., - Si Taloe, de Dessajongen.
222-161: FRANKEN, L., - Indrukken van een reis per Motorschip naar Ned. Oost-IndiŽ.
217-45: FRANKEN, NANNIE, - Ank weet wat ze wil.
216-567: FRANKEWITZ, S. / VENNER,G., - De zegels der steden en dorpen in het Overkwartier van Gelder. / Die Siegel der Stšdte und DŲrfer im geldrischer Oberquartier. 1250-1798.
218-416: FRANKS, H.G., - Holland Afloat.
198-631: FRANQUINET, E., - Fokker. Een leven voor de luchtvaart.
208-355: FRANQUINET, E., - Fokker. Een leven voor de luchtvaart.
202-490: FRANSEN, AD, - W.F.Hermans, een Hollander in Parijs.
225-46: FRANSSEN, FRANS, - Puk en Muk naar Afrika. 2 delen.
215-8: FRANSSEN, FRANS, - Puk en Muk naar Afrika. 2 delen.
219-355: FRANZ…N, A., - The warship Vasa. Deep diving and Marine Archaeology in Stockholm.
226-611: FRASER, HUGH, - Letters from Japan. A record of modern life in the island empire. 2 vols.
224-635: FRAZER, JAMES, - The Golden Bough. A Study in Magic and Religion.
200-665: FREESE, R., - Wilhelm von Humboldt. Sein Leben und Wirken, dargestellt in Briefen, TagebŁchern und Dokumenten seiner Zeit. Aushewšhlt und zusammengestellt.
191-391: FRENKS, V., - De wereld van Michiel de Ruyter. De trots van Zee-land.
205-222: FRERIKS, K., - Geheim IndiŽ. Het leven van Maria Dermout 1888-1962.
220-289: FRERIKS, K., - Madelon. Het verborgen leven van Madelon Szťkely-Lulofs.
225-474: FRESCO, M. (O.R.V.), - Over J.A.DŤr Mouw. Beschouwingen.
210-460: FRESCO, M. (O.R.V.), - Over J.A.DŤr Mouw. Beschouwingen.
219-391: FRESCO, M. (O.R.V.), - Over J.A.DŤr Mouw. Beschouwingen.
224-257: FRIEDERICY, H.J., - Verzameld werk. Met een inleiding van Rob Nieuwenhuys. De laatste generaal/ Vorsten, vissers en boeren/ De raadsman/ De eerste etappe.
210-258: FRIEDERICY, H.J., - Vorsten, vissers en boeren.
210-257: FRIEDERICY, H. J., - De raadsman.
218-255: FRIEDERICY, H.J., - De eerste etappe.
214-233: FRIEDERICY, H.J., - Verzameld werk. Met een inleiding van Rob Nieuwenhuys. De laatste generaal/ Vorsten, vissers en boeren/ De raadsman/ De eerste etappe.
205-226: FRIEDERICY, H.J., - Verzameld werk. Met een inleiding van Rob Nieuwenhuys. De laatste generaal/ Vorsten, vissers en boeren/ De raadsman/ De eerste etappe.
209-274: FRIEDERICY, H.J., - Verzameld werk. Met een inleiding van Rob Nieuwenhuys. De laatste generaal/ Vorsten, vissers en boeren/ De raadsman/ De eerste etappe.
220-263: FRIEDERICY, H.J., - Verzameld werk. Met een inleiding van Rob Nieuwenhuys. De laatste generaal/ Vorsten, vissers en boeren/ De raadsman/ De eerste etappe.
226-474: FRIEDLńNDER, S., - Herinneringen..
224-347: FRIEDLANDER, A.H., - Leo Baeck. Teacher of Theresienstadt.
217-582: FRIEDMAN, MILDRED (REDACTIE), - De Stijl 1917-1931.
193-535: FRIESWIJK, J., - Socialisme in Friesland.
222-502: FRIESWIJK, JOHAN / SCHROOR, MEINDERT, - Geschiedenis in Zuidoost-Friesland. 7 deeltjes in doos. De erfenis van de Fries stadhouders / De Zuidoosthoek: een gebied van grenzen / Heren van het hoogveen / Het verhaal van adel en patrciaat / het verhaal van de socialisten / Het verhaal van de turfgravers / Bewoningsgeschiedenis van de Zuidoosthoek.
211-438: FRIJHOFF, W. E.A., - Genealogie en de Canon. 2 delen.
218-375: FRIJHOFF, W. E.A., - Wegen van Evert Willemsz. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf, 1607-1647. (hij werd predikant in Nieuw Amsterdam)
220-535: FRIJHOFF, W.TH.M. E.A. (ONDER RED.VAN), - Geschiedenis van Zutphen. Tweede ongewijzigde druk.
223-478: FRIJLINK, H., - Elisabeth Wollf, geb. Bekker, en Agatha Deken, zoo uit hare geschriften als uit andere bescheiden geschetst. Gevolgd van eene lijst der werken geschreven door A. Wolff e.a. met bijvoegselen en verbeteringen. 2 delen in 1 band. Achterin 2 brieven in facsimile van Betje en Aagje.
219-193: FRISCHE, P., - Indische jaren achter bilik.
222-283: FRITSCHY, W., - Gewestelijke financiŽn ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. 2 delen. I: Overijssel (1604-1795) II: L. van der Ent / W.Fritschy : Drente (1602 -1795)
189-24: FR÷SCHEL, G., - Admiraal Bobby. Een avontuurlijk verhaal voor jongens. vertaald door E.C.
217-46: FR÷SCHEL, G., - Admiraal Bobby. Een avontuurlijk verhaal voor jongens. vertaald door E.C.
222-284: FRUIN, R., - Tien Jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog, 1588-1598.
225-159: FRUIN-MEES, W., - Geschiedenis van Java. 2 delen. I: Hindoetijdperk II: De Mohammedaansche Rijken tot de bevestiging van de macht der Compagnie. (deel I is 2e druk)
217-526: FRUIN, R., - De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht. Het Bourgondische tijdvak 1433-1584.
225-297: FRUIN, R., - Tien Jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog, 1588-1598.
223-294: FRUIN, R., - Correspondentie van Robert Fruin, 1845-1899. Uitg. door H. J. Smit en W. J. Wieringa.
225-296: FRUIN, R., - De tijd van de Witt en Willem III. 2 delen.
207-584: FRUIN, R., - De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht. Het Bourgondische tijdvak 1433-1584.
209-567: FRUIN, R., - The Siege and Relief of Leyden. Translated by E. Trevelan.
220-510: FRUIN, R., - Overzicht der staatsgeschiedenis van het Landschap Westerwolde tot op zijne Vereeniging met de XVII Nederlanden.
204-56: FRUITHOF, P.H., - Over 4 uur.
202-612: FUCHS, RUDI, - Tussen kunstenaars. Een romance.
207-531: FUCHS, J. M., - Verzorgen en verplegen. Evangelisch-Lutherse bejaardenzorg. Luther's Diaconiehuis Nieuwe Keizersgracht 120 Amsterdam 1772-1967.
207-530: FUCHS, J. M., - Opvangen en opvoeden. Lutherse wezenzorg in Amsterdam.
203-506: FUKS-MANSFELD, R.G., - De Sefardim in Amsterdam tot 1795. Aspecten van een joodse minderheid in een Hollandse stad.
204-511: FUKS-MANSFELD, R.G., - De Sefardim in Amsterdam tot 1795. Aspecten van een joodse minderheid in een Hollandse stad.
217-233: FURNEAUX, RUPERT, - The Zulu war: Isandhlwana and Rorke's Drift.
201-476: FURSTNER, H., - Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. 1940 -65. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan.
221-582: GAAL, ROB VAN, - Een bolwerk voor de muzen. 50 Jaar Stadsschouwburg Utrecht. 1941=1991.
217-621: GAARDER, JOSTEIN, - De wereld van Sofie. Roman over de geschiedenis van de filosofie. Vertaald uit het Noors.
196-554: GAARLANDT-KIST, A.F. (O.R.V.)., - 400 Jaar St. Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem.
212-192: GAASTRA, F., - Bewind en beleid bij de VOC. De financiŽle en commerciŽle politiek van de bewindhebbers, 1672-1702.
198-170: GAASTRA, F.S., - De geschiedenis van de VOC.
221-185: GAASTRA, F.S., - De geschiedenis van de VOC.
190-189: GAASTRA, F.S., - De geschiedenis van de VOC.
190-190: GAASTRA, F.S., - De geschiedenis van de VOC.
218-204: GAASTRA, F.S., - De geschiedenis van de VOC.
213-177: GAASTRA, F.S., - De geschiedenis van de VOC.
214-188: GAASTRA, F., - Bewind en beleid bij de VOC. De financiŽle en commerciŽle politiek van de bewindhebbers, 1672-1702.
209-209: GAASTRA, F.S., - De geschiedenis van de VOC.
206-141: GADALA, MARIE-TH…R»SE, - Fleurs Ocťaniennes. Java - Bali.
226-33: GAEHTGENS, EVA, - De kleine Hamburgers op reis. vertaald uit het duitsch door tante Cora.
217-310: GAEMERS, JELLE / DAALDER, HANS, - Willem Drees 1886-1988. 4 delen. I: De rode wethouder. De jaren 1886-1940 II: Gedreven en behoedzaam. De jaren 1940-1948 III: Premier en Elder Statesman. De jaren 1948-1988 IV: De Indonesische kwestie.
218-154: GALDIKAS, B.M.F, - De spiegel van het paradijs. Mijn jaren bij de orang-oetans van Borneo.
222-249: GALESTIN, TH.P., - Balische kunst uit eigen bezit. Koninklijk Instituut voor de Tropen.
197-247: GALJAARD, J. M ., - Pootje Baden . De Vaderlandse geschiedenis van het badleven.
208-332: GALJAARD, J. M ., - Pootje Baden . De Vaderlandse geschiedenis van het badleven.
193-303: GALLEE, J.H., - Het Boerenhuis in Nederland en zijn bewoners. (boek + map met platen) reprint van de uitgave van 1908.
220-342: GALLEE, J.H., - Het Boerenhuis in Nederland en zijn bewoners. (boek + map met platen) reprint van de uitgave van 1908.
215-559: GANS, M.H., - De Amsterdamse jodenhoek in foto's. 1900-1940.
225-533: GANS, M. H., - Juwelen en mensen. De geschiedenis van het bijou van 1400 tot 1900, voornamelijk naar Nederlandse bronnen.
209-461: GANS, M. H., - Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940.
192-251: GARDI, R., - Tambaran. Een ontmoeting met de verdwijnende cultuur van Nieuw Guinea.
210-214: GARDI, R., - Tambaran. Een ontmoeting met de verdwijnende cultuur van Nieuw Guinea.
225-223: GARDI, R., - Sepik. Fotodocumenten van een stervende cultuur. vert. door S.Kooijman.
206-601: GARDNER, W.J. A.O., - A history of the University of Canterbury 1873-1973.
224-132: GASE, R., - Beel in Batavia. Van conflict tot conflict. Verwikkelingen rond de Indonesische kwestie in 1948.
222-46: GASS- VAN DER HOOP, A., - Drie vogels van verschillend nest.
226-35: GASS- VAN DER HOOP, A., - Wervelwind.
226-34: GASS- VAN DER HOOP, A., - Rita, genaamd Piet.
197-582: GAST, K. DE / REGT, W.DE, - Wereldhaven Rotterdam.
226-612: GASTEREN, LA.VAN E.A. (REDACTIE), - In een Japanse stroomversnelling. Berichten van Nederlandse watermannen - rijswerkers, ingenieurs, werkbazen - 1872-1903.
211-277: GAUDREAU, G., - Achteraf bezien.
220-264: GAUDREAU, G., - Achteraf bezien.
200-661: GAUPP, F., - Wegbereiders der Renaissance. vertaald door H.C.Pos.
226-272: GEDENKBOEK, , - N.P.S.B. (Ned. Politie Sportbond) 1930-1935. Vijf Jaren Politie-Sport Bond in Nederland.
211-299: GEDENKBOEK, , - Om te Gedenken. (Gereformeerde Zendings-Bond). Vijf-en-twintig jaar zendingsarbeid van den G.Z.B. onder de Sa'dan Toradja's, Zuid-Celebes.
200-575: GEDENKBOEK, , - Veiling 'Berkel en Rodenrijs' G.A. 1903-1953.
226-320: GEDENKBOEK, , - Gedenkboek Gijzelaarskamp Haaren. Onder redactie van W.Boerhave-Beekman e.a.
226-321: GEDENKBOEK, , - Gijzelaarskamp Beekvliet St Michielsgestel.
220-495: GEDENKBOEK, , - Onze eeuw. Gerhard Loeber. 1846-1946. (Over papierhandel)
220-540: GEELS-TEN BOOM, E.W., - Regionaal-historische bibliografie van Noord - en Zuid-Holland 1983-1986.
215-487: GEERARS, C.M., - Hubert Korneliszoon Poot.
223-178: GEERTS, G.A., - Eresaluut aan een vergeten leger. 140 Jaar vreugde en verdriet van de bewoners va 'Bronbeek
210-406: GEERTS, TON, - Met veel smaak geordonneerd. Willem Bilderdijk (1756-1831) als boekillustrator.
224-405: GEERTS, TON, - Het Bilderdijk-Museum. Catalogus van kunstvoorwerpen.
225-47: GEERTSEMA, G., - Het verdwenen beursje.
216-49: GEERTSEMA, G., - Het verdwenen beursje.
216-50: GEERTSMA-ALLEMA, T., - Als de grimmige noordooster waait.
223-149: GEERTZ, HILDRED, - State and Society in Bali. Historical, textual ad anthro-pological approaches.
224-278: GEERTZ, HILDRED, - Images of power. Balinese paintings made for Gregory Bateson and Margaret Mead.
223-522: GEESINK, J., - Uit Zwolle's verleden. Schetsen van stad en omgeving.
207-535: GEEST, J.VAN E.A., - Verloren uitzicht. Bloei en teloorgang van het Wijkermeer.
215-322: GEIJN-VERHOEVEN, M.VAN DE E.A., - Domestic Interiors at the Cape and in Batavia 1602-1795.
218-277: GEIJN-VERHOEVEN, M.VAN DE E.A., - Wonen op de Kaap en in Batavia 1602-1795.
224-163: GEISE, N.J.C., - Badujs en moslims in Lebak Parahian Zuid-Banten.
223-29: GEISLER-PLAT, M., - Late rozen.
223-30: GEISLER-PLAT, M., - Robbedoes. Een boek voor meisjes. (geen uitgever vermeld) serie 200
219-118: GELDER, H. VAN, - 't Is 'n bijzonder kind, dat is ie. Kinderboekenschrijvers van toen.
219-480: GELDER, W.VAN, - Schoolatlas van Nederlandsch Oost-IndiŽ. Derde, herziene druk.
222-311: GELDER, H.A. ENNO VAN, - Prof. Dr. Johan Huizinga. Gedachten en beelden uit zijn werk.
217-47: GELDER, M.N.VAN, - Tom Mix, mijn leven en avonturen in het Wilde Westen. Uitgegeven en naverteld.
226-345: GELDER, R.VAN E.A. (ONDER RED.VAN), - Souffrir pour Parvenir. De wereld van Jan Huygen van Linschoten.
221-186: GELDER, R.VAN, - Het Oost-Indisch avontuur. Duitsers in diens van de VOC. (1600-1800).
203-644: GELDER, H.E.VAN, - Honderd jaar Haagse schilderkunst in Pulchri Studio. Gevolgd door werk van tegenwoordige leden. Bevat biografische gegevens van kunstenaars.
211-493: GELDER, H.E.VAN, - 's-Gravenhage in zeven eeuwen.
191-400: GELDER, H. VAN, - Carmiggelt. Het levensverhaal.
208-335: GELDER / KLOTERS. J., H. VAN, - Door de nacht klinkt een lied. Amusement in Nederland, 1940-1945.
202-104: GELDER, H. VAN, - 't Is 'n bijzonder kind, dat is ie. Kinderboekenschrijvers van toen.
210-558: GELDER, H.A. ENNO VAN, - In Oud-'s-Gravenhage. 26 stadsgezichten.
220-601: GELDER, H.E.VAN, - Honderd jaar Haagse schilderkunst in Pulchri Studio. Gevolgd door werk van tegenwoordige leden. Bevat biografische gegevens van kunstenaars.
213-567: GELDORP, F.VAN (SAMENGESTELD DOOR), - Santpoort 't playsante buyten. Een aantal bijdragen tot de geschiedenis van het dorp Santpoort.
201-532: GELDORP, F.VAN (SAMENGESTELD DOOR), - Santpoort 't playsante buyten. Een aantal bijdragen tot de geschiedenis van het dorp Santpoort.
213-130: GELDORP, JOS… VAN / EKKART, RUDI, - Voor Plakboek en PoŽziealbum. (over de plaatjes)
224-289: GELLERT, C.F., - Gellerts Fabelen en vertelsels. In Nederduitsche vaerzen gevolgd. 3 delen in 1 band.
224-290: GELLERT, C.F., - Gellerts Fabelen en vertelsels. In Nederduitsche vaerzen gevolgd. 3 delen in 1 band.
192-300: GELLERT, C.F., - Zedekundige lessen; in het Nederduitsch overgezet door Joannes Lublink, den jongen. Derde uitgave. In 3 afdeelingen / Zedelyke karakters.
206-263: GELLERT, C.F., - Zedekundige lessen; in het Nederduitsch overgezet door Joannes Lublink, den jongen. Derde uitgave. In 3 afdeelingen / Zedelyke karakters.
223-261: GELLERT, C.F., - Gellerts Fabelen en vertelsels. In Nederduitsche vaerzen gevolgd. 3 delen in 1 band.
226-520: GEMERT, G.A.VAN E.A. (ONDER RED.VAN), - Om niet aan onwetendheid en barbarij te bezwijken. Groningse geleerden 1614-1989.
217-560: GENESTE, W.J.J., - Het Korps Mariniers in de twintigste eeuw. Van Peking tot AlbaniŽ.
200-609: GENESTE, W.J.J., - Het Korps Mariniers in de twintigste eeuw. Van Peking tot AlbaniŽ.
213-590: GENESTE, W.J.J., - Het Korps Mariniers in de twintigste eeuw. Van Peking tot AlbaniŽ.
226-273: GENT, M.J.VAN / LE BAILLY, M.-CH., - Gids voor de Landsheerlijke archieven van Gelre, Holland, Zeeland en het Sticht. Bestuurlijke, economische en sociale geschiedenis vůůr 1500. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, onderzoeksgids.
221-167: GENT, L.F.VAN E.A. (ONDER RED.VAN), - Gedenkboek voor Nederlandsch-IndiŽ ter gelegenheid van het regeeringsjubileum van H.M.de Koningin 1898-1923.
210-144: GENT, L.F.VAN E.A. (ONDER RED.VAN), - Gedenkboek voor Nederlandsch-IndiŽ ter gelegenheid van het regeeringsjubileum van H.M.de Koningin 1898-1923.
189-234: GEORGE, L., - Het zelfgedolven graf van Neerlands glorie.
213-16: GERARDS, MARIANNE, - De vreemde vogel.
214-116: GERDES, E., - De Fluitspeler. Een verhaal voor jonge lieden.
223-31: GERDES, E., - De zwarte wolf.
225-438: GERHARDT, IDA, - Courage! Brieven. Bezorgd door Ben Hosman en Mieke Koenen.
219-399: GERHARDT, IDA, - De zomen van het licht
219-401: GERHARDT, IDA, - Kwatrijnen in opdracht.
219-402: GERHARDT, IDA, - Twee uur: De klokken antwoordden elkaar.
219-398: GERHARDT, IDA, - Buiten schot.
222-398: GERHARDT, IDA, - Zeven maal om de aarde te gaan. Een keuze uit haar gedichten door Gerrit Komrij.
226-381: GERHARDT, IDA, - Verzamelde gedichten.
218-425: GERHARDT, IDA, - Het Veerhuis. Een bundel van Holland.
221-168: GERICKE, J.F.C. / ROORDA, - Javaansch-Nederlandsch Handwoordenboek. Vermeerderd en verbeterd door A.C.Vreede.
203-513: GERITS, A., - Op dubbelspoor en Pilatusbaan. Boeken als middel van bestaan.
220-343: GERLACH, H., - Het proces tegen Oldenbarnevelt en de ' Maximen in den Staet
212-306: GERLACHE, E.C.DE, - Histoire du Royaume des Pays-Bas depuis 1814 jusqu'en 1830, prťcťdťe d'un coup d'oeil sur les Rťvolutions Religieuses de XVIe et XVIIIe siecle, et suivie d'un essai sur l'histoire de Royaume de Belgique depuis la Rťvolution de 1830 jusqu'au traitť de 1839; accompagnťe de discours parlementaires. De notes et de pieces justificatives.
215-345: GERRETSON, C. / GEYL,P., - Briefwisseling en aantekeningen van Willem Bentinck, heer van Rhoon. (tot de dood van Willem IV, 22 oktober 1751). 2 delen in 3 banden.
222-266: GERRETSON, C. / GEYL,P., - Briefwisseling en aantekeningen van Willem Bentinck, heer van Rhoon. (tot de dood van Willem IV, 22 oktober 1751). 2 delen in 3 banden.
211-309: GERRETSON, C., - Verzamelde Werken. 7 delen. (deel I: Literatuur/ deel II t/m VI: Geschiedenis/ deel VII: Inleiding en registers)
217-48: GERRITSEN, GERDA, - Wereld in wit en groen. Roman voor jonge mensen.
223-556: GERSTEL, J.J. / ROGIER,L.J. (ONDER RED.VAN), - Gedenkboek der Eerste H.B.S. 5-J.C. met gewijzigd leerplan (Eerste Handelsschool) te Rotterdam. Uitgegeven ter gelgenheid van het Vijftigjarig bestaan.
201-316: GERWEN, J.VAN, - De Centrale Centraal. Geschiedenis van de Centrale Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank opgericht in 1904 tot aan de fusie in De Reaal Groep in 1990.
214-275: GERWEN, J.VAN, - Goede wijn...behoeft een krans. Reclame van verzekeraars in Nederland vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw tot heden.
210-322: GESSLER, J / NIERMEYER, J.F., - Florilegium Chronicorum Neerlandicorum. Een keuze uit de Latijse kronieken van Noord- en Zuid-Nederland van de tiende tot de vijftiende eeuw.
218-327: GESSLER, J / NIERMEYER, J.F., - Florilegium Chronicorum Neerlandicorum. Een keuze uit de Latijse kronieken van Noord- en Zuid-Nederland van de tiende tot de vijftiende eeuw.
223-302: GESSLER, JEAN, - Le 'Journaal' de C.Huygens, le jeune. Extraits rťunis et commentťs.
207-54: GEUDEKER, C.H., - Het vreselijke visavontuur van Professor Hubbel.
210-215: GEURTJENS, H., - Onder de Kaja-Kaja's van Zuid Nieuw Guinea.
223-296: GEURTS, P. A. M. / MESSING, F. A. M., - Theoretische en methodologische aspecten van de economische en sociale geschiedenis. 2 delen.
219-527: GEVERS, A.J. / MENSEMA, A.J., - De Havezaten in Salland en hun bewoners. Uitg.t.g.v. het 125-jarig bestaan van de Ver.tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis.
194-540: GEWIN, J.P.J. E.A., - Geschiedenis der Graven van Limburg Stirum. / Die Grafen van Limburg Stirum. 4 delen in 9 banden.
216-498: GEWIN, J.P.J. E.A., - Geschiedenis der Graven van Limburg Stirum. / Die Grafen van Limburg Stirum. 4 delen in 10 banden. deel I in 2 banden / deel II in 4 banden / deel III in 3 banden / deel IV in 1 band.
221-334: GEYL, P., - Willem IV en Engeland tot 1748 (Vrede van Aken).
222-286: GEYL, P., - Geschiedenis van de Nederlandse Stam. 3 delen.
222-287: GEYL, P., - Oranje en Stuart, 1641-1672.
202-361: GEYL, P. ( O.R.V. ), - Wilhelmus van Nassouwe. Uitg. t.g.v. het IVde eeuwfeest der geboorte van Prins Willem van Oranje.
218-537: GEYL, P., - Revolutiedagen te Amsterdam (Augustus-September 1748). Prins Willem IV en de Doelistenbeweging.
223-297: GEYL, P., - The revolt of the Netherlands. (1555-1609).
225-298: GEYL, P., - Geschiedenis van de Nederlandse Stam. 3 delen.
211-310: GEYL, P., - Geschiedenis van de Nederlandse Stam. 3 delen.
216-440: GEZELLE, G., - De ring van 't Kerkelijk Jaar. (Guido Gezelle's Prozawerken)
222-399: GEZELLE, G., - De XIV stonden of de bloedige dagvaart ons Heeren.
216-441: GEZELLE, CAESAR, - Keurgedichten van Guido Gezelle. Verklaard en toegelicht door Caesar Gezelle. 2 delen.
215-468: GHEON, H., - O.l.Vrouw in de Doornkens. Tooneelspel in 3 bedrijven. Vertaald door F.Timmermans.
223-503: GHESQUI»RE, RITA - QUAGHEBEUR, PATRICIA, - Averbode. Een uitgever apart 1877-2002.
226-475: GIDAL, NACHUN T., - De joden in Duitsland van de Romeinse tijd tot de Weimar Republiek. Met een voorwoord van Marion DŲnhoff.
220-163: GIEBELS, L., - Soekarno President. Een biografie 1950-1970.(= 2e deel)
223-421: GIEBELS, LUDY (SAMENGESTELD EN INGELEID), - Jacob IsraŽl de Haan correspondent in Palestina 1919-1924.
225-278: GIEBELS, L., - Beel, van vazal tot onderkoning. Biografie 1902-1977.
214-426: GIER, J. DE, - Stichtelijke en onstichtelijke experimenten. Een onderzoek naar Geerten Gossaerts dichterlijke ontwikkeling en de samenstelling van zijn poŽziebundel.
216-293: GIETMAN, CONRAD, - Republiek van adel. Eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur (1555-1702).
199-314: GIEZEN-NIEUWENHUYS, H.W.M. / WILMER, C.C.S., - Nederlandse duiventillen. Historische duifhuizen geschilderd en beschreven.
220-519: GIGENACK, J.W.M., - Twentse Woorden en Gezegden. Deel I.
201-393: GIJSBERTI HODENPIJL, I. J. H., - De werkkring der Nederlandsche Marine.
214-424: GIJSEN, M., - Het huis. Verzen. Waarin opgenomen de derde druk van de Lof-Litanie van Sint Franciscus van Assisi.
224-359: GILBERT, M., - De laatste reis. De vernietiging van de joden in Nazi-Duitsland.
215-10: GILHUIS-SMITSKAMP, G., - Pit.
216-449: GILLET, L., - Jan Greshoff. Zijn poŽzie en poŽtiek.
198-420: GILLET, L., - Jan Greshoff. Zijn poŽzie en poŽtiek.
190-476: GILLIAMS, MAURICE, - Vita brevis. Verzameld werk.
218-598: GILODO, ANDREI, - Russian Silver. Mid 19th century - Beginning of the 20th century. (Tekst in english and Russian)
189-628: GILS, P.J.M.VAN, - Miscellanea Mgr.Dr.P.J.M.van Gils. 2 dln. Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap deel LXXXV.
203-465: GILS, J. B. F. VAN, - De dokter in de oude Nederlandsche Tooneelliteratuur.
212-447: GILS, J. B. F. VAN, - De dokter in de oude Nederlandsche Tooneelliteratuur.
212-387: GILTAY VETH, D. / LEEUW, A. J. VAN DER, - Rapport uitgebracht aan de minister van Justitie inzake de activiteiten van Drs. F. Weinreb gedurende de jaren 1940-1945. 2 delen. + aanvulling.
211-361: GILTAY VETH, D. / LEEUW, A. J. VAN DER, - Rapport uitgebracht aan de minister van Justitie inzake de activiteiten van Drs. F. Weinreb gedurende de jaren 1940-1945. 2 delen.
207-56: GIPHART, M.J., - Strandpaal 19.
215-469: GIPHART, J., - Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid. Persoonlijke kroniek 2001.
225-337: GISEVIUS, H.B., - Adolf Hitler.
212-582: GLAVIMANS, A. (INLEIDING), - Doeve. Zestig reproducties van zijn werk.
213-178: GLISSENAAR, F., - Voorheen Nederlands-IndiŽ. Een reis door de geschiedenis.
223-160: GLOUDEMANS, CEES, - Dwars door Borneo.
211-165: GOB…E, E. / ADRIAANSE, C., - Nasihat-nasihat C.Snouck Hurgronje semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda 1889 -1936. 5 delen. Seri Khusus INIS I - V.
216-229: GOD…E-MOLSBERGEN, E. C. / VISSCHER, J. , - Zuid-Afrika's geschiedenis in beeld. South-African history told in pictures.
197-178: GOD…E-MOLSBERGEN, E. C. / VISSCHER, J. , - Zuid-Afrika's geschiedenis in beeld. Platen atlas. South-African history told in pictures. Pictorial atlas.
218-206: GOD…E MOLSBERGEN, E.C., - Tijdens de O.-I. Compagnie.
201-214: GOD…E-MOLSBERGEN, E. C. / VISSCHER, J. , - Zuid-Afrika's geschiedenis in beeld. Platen atlas. South-African history told in pictures. Pictorial atlas.
214-190: GOD…E MOLSBERGEN, E.C., - Tijdens de O.-I. Compagnie.
219-227: GOD…E-MOLSBERGEN, E. C. / VISSCHER, J. , - Zuid-Afrika's geschiedenis in beeld. South-African history told in pictures.
221-188: GOD…E MOLSBERGEN, E.C., - Tijdens de O.-I. Compagnie.
188-601: GODEFROY, J., - Geschiedenis van de bouwkunst. De ontwikkeling van de bouwstijlen van af den oorsprong tot het hedendaagsche tijdperk. 2 delen. I: Oudheid en Middeleeuwen. II: Van de Renaissance tot heden.
210-617: GODEFROY, J., - Geschiedenis van de bouwkunst. De ontwikkeling van de bouwstijlen van af den oorsprong tot het hedendaagsche tijdperk. 2 delen. I: Oudheid en Middeleeuwen. II: Van de Renaissance tot heden.
223-441: GOEDE, BAREND DE, - Willem Paap. Het paard van Troje.
218-542: GOEDE, A. DE, - Waterland. Westfriesche rechtsgeschiedenis. Deel II / 1 en 2 in 1 band. (deel I is het proefschrift: Swannotsrecht)
212-448: GOEDE, BAREND DE, - Kort dag. Keur uit de poŽzie van jonggestorven dichters sinds 1880. Bijeengebracht en ingeleid. nr 310 van 775 ex.
225-465: GOEDEGEBUURE, J., - Op zoek naar een bezield verband. De literaire en maatschappelijke opvattingen van H. Marsman in de context van zijn tijd. 2 delen.
212-492: GOEDGEBUURE, J. E.A (SAMENGESTELD DOOR), - Een Uitgelezen Hartstocht. De geschiedenis van 50 cultboeken in de 20ste eeuw.
222-406: GOEDKOOP, HANS, - Geluk. Het leven van Herman Heijermans.
213-306: GOENS, R. VAN, - De schaduwhand. Spook-kerstverhaal uit Bandoeng anno 1945. (speelt in de bersiap-tijd)
212-194: GOENS, R. VAN, - Javaense Reyse. De bezoeken van een VOC-gezant aan het hof van Mataram 1648-1654. Ingeleid en van commentaar voorzien door Darja van Wever.
221-189: GOENS, R. VAN, - Javaense Reyse. De bezoeken van een VOC-gezant aan het hof van Mataram 1648-1654. Ingeleid en van commentaar voorzien door Darja van Wever.
223-538: GOER…E D'OVERFLACQU…E, JOH. (=S.F.VAN OSS), - Uit een geheim dagboek 1918-1919. Zijnde de Aantekeningen van den heer Johan Gorťe d'Overflac-qťe te 's-Gravenhage.
212-541: GOER…E D'OVERFLACQU…E, JOH. (=S.F.VAN OSS), - Uit een geheim dagboek 1918-1919. Zijnde de Aantekeningen van den heer Johan Gorťe d'Overflac-qťe te 's-Gravenhage.
212-586: GOES, BERNADETTE VAN DER, - The spirit of modern advertising. Jan Lavies, poster designer (1902). toegevoegd een aantal artikelen.
191-636: GOETHE, JOHANN WOLFGANG, - Gedenkausgabe der Werke, Briefe und Gespršche. 28.August 1949. Herausgabe von Ernst Beutler. 24 Bšnde + 6 Ergšnzungsb. + Registerband. (zusammen 31 Bnd.)
224-450: GOEVERNEUR, J.J.A., - Gedichten en rijmen.
225-49: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN, - Moed.
222-585: GOGOL, N.W., - Verzamelde werken. Vertaald door Hans Leerink en Charles Timmer. 3 delen.
226-602: GOGOL, N.W., - Dode zielen. Vertaald door Arthur langeveld.
211-241: GOILO, E.R., - Papiaments leerboek.
217-548: GOIRLE, C. VAN, - De koorbanken van Oirschot. Fotografisch gezien door Martien Coppens.
216-558: GOIRLE, C. VAN, - Gedachten in steen. De Kathedrale Basiliek van St.Jan te 's Hertogenbosch.
211-514: GOIRLE, C. VAN, - Gedachten in steen. De Kathedrale Basiliek van St.Jan te 's Hertogenbosch.
213-601: GOLAY, LAURENT (INLEIDING), - Benjamin Samuel Bolomay. 1739-1819. Een Zwitsers schilder aan het hof van stadhouder Willem V.
189-400: GOLDHAGEN, D. J., - Hitlers gewillige beulen.
221-353: GOLDHAGEN, D. J., - Een morele afrekening. De rol van de Katholieke kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel.
225-339: GOLDHAGEN, D. J., - Hitlers gewillige beulen.
216-343: GOLDHAGEN, D. J., - Hitlers gewillige beulen.
222-207: GOLDSMANN, NICOLETTE (REDACTIE), - Ooggetuigen van oorlog.Zestig verhalen van Nederlandse slachtoffers over japanse terreur 1942-1945.
222-554: GOMBRICH, E.H., - Kunst en Illusie. De psychologie van het beeldend weergeven.
215-634: GOMBRICH, E.H., - Kunst en Illusie. De psychologie van het beeldend weergeven.
225-534: GOMBRICH, E.H., - Eeuwige schoonheid. 14e geheel herziene en uitgebreide druk.
225-535: GOMBRICH, E.H., - Kunst en Illusie. De psychologie van het beeldend weergeven.
225-160: GOMMANS, JOS E.A., - Dutch sources on South Asia c.a 1600-1825. Volume I: Bibliography an Archival Guide to the National Archives at The Hague (The Netherlands).
222-162: GOMMANS, JOS E.A., - Dutch sources on South Asia c.a 1600-1825. Volume I: Bibliography an Archival Guide to the National Archives at The Hague (The Netherlands).
217-229: GON NETSCHER, A.D.VAN DER, - De opheffing van de slavernij en de toekomst van Nederlandsch West-IndiŽ.
217-256: GONDA, J. (VERZAMELD EN INGELEID), - Letterkunde van de Indische Archipel.
205-227: GONDA, J. (VERZAMELD EN INGELEID), - Letterkunde van de Indische Archipel.
217-159: GONGGRIJP, G. F. E., - GeÔllustreerde encyclopedie van Nederlandsch-IndiŽ. Heruitdruk van de uitgave van 1934.
224-625: GONTSJAROV, IVAN A., - Oblomow. Roman in 4 delen. Vertaald door Wils Huisman.
220-625: GONTSJAROV, IVAN A., - Oblomow. Vertaling, nawoord en noten van Arthur Lange-veld.
224-153: GOOR, J. VAN, - Jan Kompenie as Schoolmaster. Dutch education in Ceylon 1690-1795.
225-161: GOOR, J. VAN, - Indische Avonturen. Opmerkelijke ontmoetingen met een andere wereld.
214-425: GOOSEN, LOUIS, - Van Andreas tot ZacheŁs. Thema's uit het Nieuwe Testament} en de apocriefe literatuur in religie en kunsten.
223-150: GORIS, R., - Bali. Atlas Kebudajaan. Cults and customs. Cultuurgeschiedenis in beeld.
224-258: GORIS, R., - Beknopt Sasaksch-Nederlandsch Woordenboek.
203-131: GORIS, R., - Bali. Atlas Kebudajaan. Cults and customs. Cultuurgeschiedenis in beeld.
219-131: GORIS, R., - Bali. Atlas Kebudajaan. Cults and customs. Cultuurgeschiedenis in beeld.
211-511: GORRIS, G. E.A., - Dorp aan de Vliet. Geschiedenis van Voorburg.
223-562: GORRIS, G. E.A., - Dorp aan de Vliet. Geschiedenis van Voorburg.
222-216: GORRIS, G. E.A., - Palabroea de witte uil van Hato.
225-440: GORTER, H., - De weg naar de macht. (Karl Kautsky) vertaald door Herman Gorter.
214-573: GORTER, F.B. E.A., - SociŽteit Minerva 1875-1965. (Gedenkboek)
219-404: GORTER, H., - Verzen. Eerste deel.
216-442: GORTER, H., - De groote dichters. Nagelaten studiŽn over de wereldliteratuur en haar maatschappelijke grondslagen.
216-443: GORTER, H., - De school der PoŽzie. Verzamelde Werken deel II.
216-444: GORTER, H., - Episch Werk. Verzamelde Werken deel IV.
223-547: GORTER, F.B. E.A., - SociŽteit Minerva 1875-1965. (Gedenkboek)
213-284: GOSLINGA, C. CH., - A short history of the Netherlands Antilles and Surinam.
213-285: GOSLINGA, C. CH., - De Trinitaria. (korte verhalen)
209-477: GOSS, J. (INL. EN AANV.TEKSTEN), - Blaeu. De Grote Atlas van de wereld in de 17e eeuw.
223-374: GOSSE, PHILIP, - Geschiedenis van de zeeroverij. I: Zeeroverij in de oudheid II: De zeerovers van het Noorden III: De zeerovers van het Westen IV: De zeerovers van het Oosten. 4 delen in 1 band.
212-391: GOSSE, PHILIP, - Geschiedenis van de zeeroverij. I: Zeeroverij in de oudheid II: De zeerovers van het Noorden III: De zeerovers van het Westen IV: De zeerovers van het Oosten. 4 delen in 1 band.
223-496: GOSSELINK, MARTINE, - Land in zicht. Vingboons tekent de wereld van de 17de eeuw. met bijgevoegde artikelen.
222-288: GOSSES, I. H., - Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden. Deel I: De Middeleeuwen.
224-309: GOSSES, I. H., - Welgeborenen en Huislieden. Onderzoekingen over Standen en Staat in het Graafschap Holland.
199-316: GOU, L. DE, - Het plan van constitutie van 1796. Chronologische bewerking van het archief van de eerste constitutiecommissie ingesteld bij decreet van de nationale vergadering van 15 maart 1796. Met een facsimile uitgave van het plan van constitutie.
219-534: GOUDA QUINT, S., - Grondslagen voor de bibliogaphie van Gelderland. Vervolgdeel 1910-1925.
216-530: GOUDOEVER, J.VAN / NIJHOFF ASSER, P. (VOORWOORD), - Vrijburg. Geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse schuilkerk. Uitgegeven bij het 350-jarig bestaan van de Oude Remonstantse Kerk.
217-509: GOUDRIAAN, F. E.A.(O.R.V.), - Vijftig Jaren Middelbaar Technisch Onderwijs te Dordrecht,1911-1961. Gedenkboek uitg. t.g.v. het 50-jarig bestaan.
211-440: GOUDRIAAN, D.F. E.A. (ONDER RED.VAN), - Gedenkboek 1948-1978. Afdeling Kennemer-land van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
226-36: GOUDRIAAN, C. (PS.VAN C.GRILK), - Het kamp aan de grens.
226-550: GOUDRIAAN, K. E.A. (UITGEGEVEN DOOR), - Het Goudse hofstedengeldregister van ca. 1397 en andere bronnen voor de vroege stadsontwikkeling van Gouda.
225-80: GOUDSMIT, J., - Kijkjes in de Tooverwereld.
226-552: GOUW, J.L. VAN DER E.A., - De landscheidingen tussen Delfland, Rijnland en Schieland.
223-552: GOUW, J.L. VAN DER, - De Ring van Putten. Onderzoekingen over een hoogheemraadschap in het Deltagebied.
210-544: GOUW, J. TER, - Nacht en Morgenrood. Een tijdvak uit de Geschiedenis van Amsterdam. Meerendeels naar oorspronkelijke stukken.
224-222: GOUW, A.C.TER, - Indische jongens.
210-563: GOUW, J.L. VAN DER, - De Ring van Putten. Onderzoekingen over een hoogheemraadschap in het Deltagebied.
224-164: GOVAARS-TJIA, M.T.N., - Dutch Colonial Education. The Chinese Experience in Indonesia, 1900-1942. Translated by Lorre Lynn Trytten. With a foreword by Wang Gungwu.
224-165: GOVAARS-TJIA, M.T.N., - Hollands onderwijs in een koloniale samenleving. De Chi-nese ervaring in IndonesiŽ 1900-1942.
199-166: GOVAARS-TJIA, M.T.N., - Dutch Colonial Education. The Chinese Experience in Indonesia, 1900-1942. Translated by Lorre Lynn Trytten. With a foreword by Wang Gungwu.
225-608: GOVEDARICA, BLAGOJE, - Zeptertršger - Herrscher der Steppen.Die frŁhen Ockergršber des šlteren ńneolithikums im karpatenbalkanischen Gebiet und im Steppenraum SŁdost- Osteuropas. Herausgegeben von Harald Hauptmann.
224-167: GRAAF, H.J., - De Javaansche Vorstenlanden in oude ansichten.
217-319: GRAAF, R.DE, - Oorlog om Holland. 1000-1375.
224-377: GRAAF, H. J. DE, - De tekeningen van de zee-officier Q.M.R. Ver Huell. artikel in : Bijdragen tot de Taal -, Land- en Volkende.
224-310: GRAAF, R.DE, - Oorlog om Holland. 1000-1375.
225-265: GRAAF, H.J.DE / PIGEAUD, TH.G.TH., - Chinese muslims in Java in the 15th and 16th centuries: The Malay Annals of Semarang and Cerbon. Translated and provided.
224-166: GRAAF, H.J.DE / PIGEAUD, TH.G.TH., - De eerste moslimse vorstendommen op Java. StudiŽn over de staatkundige geschiedenis van de 15de en 16de eeuw.
221-521: GRAAF, J.H.G. DE, - Moordrecht in touw.
223-180: GRAAF, H. J. DE, - Wonderlijke verhalen uit de Indonesische historie.
224-168: GRAAFF, B. DE, - Kalm temidden van woedende Golven'. Het ministerie van KoloniŽn en zijn taakomgeving, 1912-1940.
222-315: GRAAFF, B. DE, - Spion in de tuin. King Kong voor en na zijn dood.
224-554: GRAAFF, H. H. A. DE, - De Militair-Rechterlijke Organisatie, 1795-1955 en haar verband met de bevelsverhoudingen bij de Landmacht.
213-181: GRAAFF, B. DE, - Kalm temidden van woedende Golven'. Het ministerie van KoloniŽn en zijn taakomgeving, 1912-1940.
216-180: GRAAFF, A.P. DE, - Met de T.N.I. op stap. De laatste patrouiile van het vergeten leger. Met voorwoord van Dading Kalbuadi, Lt.Generaal der T.N.I.bd., geleide van F.L.Meijler.
223-321: GRAAFF, B. DE / LOCHER-SCHOLTEN, E., - J.P.Graaf van Limburg Stirum 1873-1948. Tegendraads landvoogd en diplomaat.
223-315: GRAAFF, B. DE, - Spion in de tuin. King Kong voor en na zijn dood.
191-383: GRAAFF, A.DE, - De geschiedenis van de S.S.Rosalie. Nederlands oudste stoom-sleepboot 1873-1997.
207-57: GRAAFF-WUPPERMANN, A. DE, - Twee jaar op 't jachthuis.
200-276: GRAAFF, M.H.DE, - Middeleeuwsche vertellingen, volksoverleveringen en Noordsche gedichten.
224-498: GRAAFLAND, J.L.M., - Heraldische Encyclopedie. m.m.v. A.Stalins. Tekst in frans en nederlands.
217-124: GRńBNER, G.A., - Robinson Crusoe. Met medewerking van opvoedkundigen geheel op nieuw bewerkt naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd. Uit het Hoogduitsch door C.H.Brouwer. Onder toezicht en met een aanbevelend voorwoord van P.Louwer-se.
194-174: GRAEFF, A.C.D.DE (SAMENGESTELD DOOR), - Van vriend tot vijand. De betrekkingen tusschen Nederlandsch-IndiŽ en Japan.
219-198: GRAEFF, A.C.D.DE (SAMENGESTELD DOOR), - Van vriend tot vijand. De betrekkingen tusschen Nederlandsch-IndiŽ en Japan.
206-565: GRAF, P., - Een ongelijke strijd. Wilton-Feijenoord 1983-1988.
213-584: GRAF, P., - Een ongelijke strijd. Wilton-Feijenoord 1983-1988.
225-442: GRAFT, CH. VAN DE, - Marialegenden. Verzameld en met een inleiding voorzien.
225-443: GRAFT, C.CATH.VAN DER, - Maria-Legenden. Verzameld en met een inleiding.
197-248: GRAFT, C.CATH.VAN DER, - Palmpaasch. Een folkloristische studie van Palmzondaggebruiken in Nederland.
220-111: GRAFT, C.CATH.VAN DER, - Waarom en waardoor. Nieuwe natuurlijke historie. Oude volksverhalen.
226-94: GRAFT, C.CATH.VAN DER, - Waarom en waardoor. Nieuwe natuurlijke historie. Oude volksverhalen.
225-545: GRAM, JOHAN, - Onze schilders in Pulchri Studio. Met een biografisch register.
218-122: GRAM, JOHAN, - Mijn praatstoel. Vertellingen voor onze jongens en meisjes.
194-455: GRAM, JOHAN, - In Londen. Reisschetsen.
213-618: GRAM, JOHAN, - Onze schilders in Pulchri Studio. Met een biografisch register.
216-446: GRAM, JOHAN, - In Londen. Reisschetsen.
216-51: GRAM, JOHAN, - Uit mijn schetsboek. Verhalen voor onze jongens en meisjes.
223-539: GRAM, JOHAN, - 's Gravenhage in onzen tijd.
207-268: GRANPR… MOLIERE, CATH., - Aline du Reile. Indische roman.
215-615: GRAPPERHAUS, F. H. M., - Grobberehuson circa 1000- Grapperhausen 2000. History af Grapperhausen and both name-related farms and families.
206-26: GRAS, HENDRIK, - De schanslooper van Monnikendam.
216-52: GRAS, HENDRIK, - Siem Pompel in BelgiŽ. Een Hollandsche jongen in de belegerde stad.
221-169: GRASVELD, F. (REDACTIE), - Tanah Sabrang. Land aan de overkant. Landbouw-kolonisatie en wayang in een film van Mannus Franken.
218-472: 'S-GRAVESANDE, G.H., - E.du Perron. Herinneringen en beschouw-ingen.
215-493: 'S-GRAVESANDE, G.H., - Het conflict tusschen Willem Kloos en Frederik van Eeden. De questie 'Lieven Nijland'. Bijeengebrachte documenten.
219-406: GRESHOFF, J., - Pluis en niet Pluis. De zes en zeven kruisjes.
219-407: GRESHOFF, J., - Verzamelde gedichten.
219-405: GRESHOFF, J., - Mengelstoffen op het gebied der Fransche Letterkunde.
216-447: GRESHOFF, J., - Fabrieksgeheimen.
192-482: GRESHOFF, J., - De wieken van de molen.
192-484: GRESHOFF, J., - Gedichten 1907-1936. Herziene en vermeerderde uitgave. Met een studie over 'Hemelsche en aardsche PoŽzie' door S.Vestdijk.
195-528: GRESHOFF, J., - Arthur van Schendel.
223-571: GRESHOFF, J., - Jozef Cantrť, houtsnijder.
203-467: GRESHOFF, J., - Catrijntje Afrika.
216-448: GRESHOFF, J., - Oud zeer. Eerste gedichten.
203-472: GRESHOFF, J., - Wachten op Charon. (gedichten 1958-1960).
204-418: GRESHOFF, J. / BRAAK, M.TER / PERRON, E. DU, - Sans famille. Drie brieven over een hedendaadsch vraagstuk.
220-428: GRESHOFF, J., - Catrijntje Afrika.
220-429: GRESHOFF, J., - Op de valreep. (Variaties op Vaarwel).
222-47: GREUP-ROLDANUS, SINI, - De Grapjas. Vervolg op: De Orchidee van 5A.
205-33: GREUP-ROLDANUS, SINI, - De Orchidee van 5-A
216-53: GREUP-ROLDANUS, SINI, - De Grapjas. 2e druk van : De manke grapjas.
208-22: GREUP-ROLDANUS, SINI, - De Orchidee van 5-A
213-17: GREUP-ROLDANUS, SINI, - De manke grapjas. (Later verschenen als: De grapjas).
212-516: GREUP, G.M., - De Rijnverbinding van Amsterdam en haar geschie-denis.
221-293: GREVE, H.E., - De tijd van den tachtig-jarigen oorlog in beeld. Afbeeldingen van schilderijen, prenten, portretten, penningen, wapens en andere documenten uit het tijdvak.
212-231: GREVEDAMME, BEN, - Vrij. Een verzameling foto's uit IndiŽ van den foto-journalist van den Marine-Voorlichtingsdienst Luit. Ter zee 3e kl. J.A.Stevens met brieven van Ben Grevedamme.
216-181: GREVEDAMME, BEN, - Vrij. Een verzameling foto's uit IndiŽ van den foto-journalist van den Marine-Voorlichtingsdienst Luit. Ter zee 3e kl. J.A.Stevens met brieven van Ben Grevedamme.
223-582: GREVER, TONKO / HEUFT, ANNEMIEKE, - De LŠszlů in Holland. Nederlanders geportretteerd door de internationale societyschilder Philip de LŠszlů. Met bijdragen van Sandra de LŠszlů.
200-687: GRIEP, W./ KRŃH…,FR. (WISSENSCH.ERARBEITUNG), - Peter der GroŖe in Westeuropa. Die GroŖe Gesandschaft 1697-1698.
222-520: GRIJPSKERKE, JACOB VAN, - 'T Graafschap van Zeeland. Corte representatie van de regeeringe van Zeeland onder haare Graven, tot den jaare 1579, behelsende zeer omstandigh den staat en recht van de ridderschap en edelen van Zeelandt. Uitg.door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen, naar een handschrift in zijn boekerij, met een aanhangsel bevattende eene Genealogie van het geslacht van Grijpskerke en andere stukken betrekkelijk dat geslacht.
222-289: GRIJZENHOUT, F. E.A. (O.R.V.), - Voor vaderland en vrijheid. De revolutie der patriotten.
198-296: GRIJZENHOUT, FR. / TUYL VAN SEROOSKERKEN, C.VAN, - Edele eenvoud. Neo-classicisme in Nederland 1765-1800.
225-300: GRIJZENHOUT, F. E.A. (O.R.V.), - Voor vaderland en vrijheid. De revolutie der patri-otten.
206-27: GRILK, C., - De bron in het Beverwoud.
223-181: GRIMBERG, W.L.F., - Gids door de Nederlandsche geschiedenis. II Tropisch Neder-land. Geschiedkundige gegevens met kaarten, grafieken en foto's.
226-97: GRIMM, GEBR., - Artistieke Prentenboeken no 3 : Asschepoester.
226-98: GRIMM, GEBR., - Artistieke Prentenboeken no 4: De schoone Slaapster in het Bosch.
226-95: GRIMM, GEBR., - Artistieke Prentenboeken no 1 : Hans en Grietje.
226-96: GRIMM, GEBR., - Artistieke Prentenboeken no 2 : Roodkapje.
215-635: GRIMSCHITZ, BRUNO, - Die Altwiener Maler.
199-588: GRIMSCHITZ, BRUNO, - Die Altwiener Maler.
226-521: GROEN, P., - Oude en nieuwe Groninger Liederen. (1). Opgeteekend, verzameld en van enkele aanteekeningen voorzien. Voor piano bewerkt door G.R.Jager. Met inl.van H.Poort.
222-290: GROEN VAN PRINSTERER, G., - Maurice et Barnevelt. …tude Historique.
191-198: GROEN, P.M.H., - Marsroutes en dwaalsporen. Het Nederlands militair-strategisch beleid in IndonesiŽ 1945-1950.
221-250: GROEN VAN PRINSTERER, G., - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 2 delen.
221-500: GROEN, K. (INLEIDING), - Gezicht op Scherpenzeel, een grens-geval.
219-199: GROEN, P.M.H., - Marsroutes en dwaalsporen. Het Nederlands militair-strategisch beleid in IndonesiŽ 1945-1950.
190-160: GROENEBOER, K., - Weg tot het Westen. Het Nederlands voor Indie 1600-1950.
209-282: GROENEBOER, K., - Een vorst onder de taalgeleerden. Herman Neubronner van der Tuuk. Taalafgevaardigde voor IndiŽ van het Nederlandsch Bijbelgenootschap 1847-1873. Een bronnenpublicatie.
224-360: GROENEVELD, G., - Zwaard van de geest. Het bruine boek in Nederland 1921-1945. Uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer 1932-1944.
205-35: GROENEWEG., J.J., - Het geheim van Ibrahim Mouna. Een boek voor jonge mensen.
219-177: GROENEWEG., J.J., - Waar de doornboomen fluisteren. (Zuid-Afrika) Een boek voor jonge mensen.
216-55: GROENEWEG., J.J., - De gelukkige eilanden. Een boek voor jonge menschen.
222-292: GROENEWEG, N. / HALLEMA, A., - Van Nachtwacht tot Computermacht. Vijftig Eeuwen Politie en Justitie.
194-244: GROENEWEG., J.J., - Waar de doornboomen fluisteren. Een boek voor jonge mensen.
219-228: GROENEWEG., J.J., - Manitou. Uit 't leven van 'n Transvaalsche middelbare school. Voor jongeren en ouderen.
221-12: GROENEWEG., J.J., - Het geheim van Ibrahim ben Mouna. Een boek voor jonge mensen.
195-23: GROENEWEG., J.J., - Het geheim van AbessyniŽ.
212-53: GROENEWEG., J.J., - Blauw bloed. Voor jongeren en ouderen.
198-456: GROENEWEGEN, H. (REDACTIE), - En gene schitterde op de rede.
222-294: GROENVELD, S. E.A., - Unie - Bestand - Vrede. Drie fundamentele wetten van de Republiek der Verenigde Nederlanden.
218-329: GROENVELD, S., - De kogel door de kerk? De opstand in de Nederlanden en rol van de Unie van Utrecht, 1559-1609. De Tachtigjarige Oorlog 1.
218-330: GROENVELD, S. / LEEUWENBERG, H. L. PH., - De bruid in de schuit. De consolidatie van de Republiek, 1609-1650. De Tachtigjarige Oorlog 2
205-295: GROENVELD, S., - Verlopend Getij. De Nederlandse Republiek en de Engelse Burgeroorlog, 1640-1646.
225-301: GROENVELD, S. E.A. (ONDER RED.VAN), - De kogel door de kerk? De opstand in de Nederlanden en rol van de Unie van Utrecht, 1559-1609.
222-293: GROENVELD, S., - De kogel door de kerk? De opstand in de Nederlanden en rol van de Unie van Utrecht, 1559-1609. De Tachtigjarige Oorlog 1.
220-348: GROENVELD, S. E.A. (ONDER RED.VAN), - Nassau uit de schaduw van Oranje.
223-182: GRONEMAN, J., - De Tjandi Baraboedoer op Midden-Java. 4e nieuw bijgewerkte uitgaaf.
204-310: GRONEMEIJER, C.F., - Gedenkboek van het Nederlandsch Bijbelgenootschap 1814-1914.
216-56: GRONINGEN, A.VAN (= L.A.H.ALBERING), - De man in het bos.
221-13: GRONINGEN, A.VAN (= L.A.H.ALBERING), - De man in het bos.
222-374: GROOT, S.J.DE / SCHAAP,S., - De Nederlandse visserij rond 1900.
214-587: GROOT, J.M.DE (TEN GELEIDE VAN), - Tweehonderd jaar Pictura. een tekengenootschap in Dordrecht.
217-50: GROOT, CLARA DE, - Toen het lente werd op Oegenhoek. Een verhaal uit het Friese waterland. Met een voorwoord van Nienke van Hichtum.
195-580: GROOT, K., - Oude foto's en prentbriefkaarten Beverwijk, Heemskerk, Wijk aan Zee.
191-596: GROOT, J.M.DE / BUDDE, R. (VOORWOORD), - Arent de Gelder 1645-1727) Rembrandts laatste leerling. (Bij tentoonstelling Dordrecht, Keulen en Gent)
222-125: GROOT, A. D. DE, - Sint Nicolaas. Patroon van Liefde. Een psychologische studie over de Nicolaas-figuur en zijn verering in vroeger eeuwen en nu.
207-603: GROOT, C.W.DE, - Jan Steen. Beeld en woord.
226-99: GROOT, JAN H.DE, - Zomerzon. Versjes voor de kleintjes.
223-573: GROOT, J.M.DE (MET VOORWOORD VAN), - Aelbert Cuyp en zijn familie, schilders te Dordrecht. Gerrit Gerritsz Cuyp, Jacob Gerritsz Cuyp, Benjamin Gerritsz Cuyp, Aelbert Cuyp. Tentoonstellingscatalogus.
218-426: GROOT, JAN H.DE, - Verloren liedjes.
216-486: GROOT, J.R.DE, - Boeken verzamelen. Opstellen aangeboden aan Mr.J.R.de Groot bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Leiden. Met bijdragen van: C.Reedijk, E.Braches, R.E.O.Ekkaart, A.Korteweg, Ha.G.M.Prick, M.A.Schenkeveld-van der Dussen e.a.
199-586: GROOT, J.M.DE (MET VOORWOORD VAN), - Aelbert Cuyp en zijn familie, schilders te Dordrecht. Gerrit Gerritsz Cuyp, Jacob Gerritsz Cuyp, Benjamin Gerritsz Cuyp, Aelbert Cuyp. Tentoonstellingscatalogus.
219-604: GROOT, J.M.DE (MET INLEIDING VAN), - Ary Scheffer, tekeningen, aquarellen en olieverfschetsen. Tentoonstelling Dordrechts Museum.
212-581: GROOT, J.M.DE / BUDDE, R. (VOORWOORD), - Arent de Gelder 1645-1727) Rembrandts laatste leerling. (Bij tentoonstelling Dordrecht, Keulen en Gent)
220-440: GROOT, A.D. DE E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Louise Mellema 1900-1990. Haar leven Herinneringen Literair werk.
219-528: GROOTENBOER, J.J., - Grote Sien & Kleine Sien. Klopjes in Twente.
214-466: GROOTENDORST, R., - Theo Thijssen.
225-50: GROOTHEDDE, IVO, - Cor en Chris in actie.
203-474: GRUNBERG, A., - Fantoompijn.
222-402: GRUNBERG, A., - De troost van de slapstick. Essays.
223-359: GR‹TER, R., - Een fantast schrijft geschiedenis. De affaires rond Friedrich Weinreb.
222-92: GRUYS-KRUSEMAN, S., - Onder de schemerlamp. 4 delen in 2 banden.
208-120: GRUYS-KRUSEMAN, S., - Uit m'n mouw geschud.
223-32: GRUYS-KRUSEMAN, S., - Vacantie aan de Friesche kust.
217-51: GRUYS-KRUSEMAN, S., - Met z'n zevenen uit logeeren.
226-38: GRUYS-KRUSEMAN, S., - Met z'n zevenen uit logeeren.
221-563: GRUYTER, J.DE, - De Haagse School. 2 delen. I: Joh.Bosboom / J.Israels / P.J.C.Gabriel / J.H.Weissenbruch / H.W.Mesdag / W.Roelofs. II:G.Bilders / Jac.Maris / M.Maris / A.Mauve / W.de Zwart.
210-598: GUDDE, G.J., - Vier eeuwen geschiedenis van het Garnizoen 's-Hertogenbosch.
191-623: GUDLAUGSSON, S.J., - Gerard Ter Borch. Zwolle 1617 Deventer 1681. Tentoonstellingscatalogus Mauritshuis.
210-491: GUENTER, MICHAEL, - Die Juden in Lippe von 1648 bis zur Emanzipation 1858.
224-641: GU…PIN, J.P., - De kunst van Janus Secundus. De 'kussen' en andere gedichten. Met een bijdrage van P.Tuynman.
224-520: GUIBAL, C.J., - Democratie en oligargie in Friesland tijdens de Republiek.
208-481: GULIK, C.VAN E.A., - Drie eeuwen Bredase boeken 1604-1900. Catalogus van de tentoonstelling in het Stedelijk en Bisschoppelijk Museum te Breda 22 december 1984 tot en met 17 februari 1985.
203-359: GULIK, W. R. VAN, - In het spoor van de Liefde. Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.
226-614: GULIK, W. R. VAN, - In het spoor van de Liefde. Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.
216-183: GUNAWAN, B., - KudetŠ. Staatsgreep in Djakarta. De achtergronden van de 30 september-beweging.
223-183: GUNNING, C.P., - IndiŽ en Jong-Nederland. Bijdragen uit veler pen, beoogende ons opgroeiend geslacht Indie beter te doen kennen en begrijpen.
216-230: GUTSCHE, H. E.A., - Die F. A. K.- Volksangbundel. Derde- of eeufees-uitgawe.
221-395: GYSSELING, MAURITS, - Toponymisch woordenboek van BelgiŽ, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (vůůr 1226). 2 delen.
210-434: HAAN, J. I. DE, - Het Joodsche lied. Tweede boek.
225-485: HAAN, JACQUES DEN, - De buste van Beets wordt u persoonlijk aangeboden. (langs de hoofdspoorweglijn) Uitgave t.g.v. 100-jarig bestaan Bruna 1868-1968.
219-535: HAAN, A.A.M.DE, - Het wijsgerig onderwijs aan het Gymnasium Illustre en de Hogeschool te Harderwijk 1599-1811.
208-555: HAAN, A.M.J.DE, - Inventaris van het Archief van de Heilige Geest en het Heilige Geesthofje te 's-Gravenhage 1311-1917. 3 delen. (in type-schrift) I: Inleiding en inventarisatie II: Regesten III: Indices.
217-562: HAAN, L.DEN, - Turf in je ransel.
217-561: HAAN, J.J.A. DE (VOORWOORD), - Mariniers van vandaag. Het Korps Mariniers in 1980. Uitg. T.g.v. het driehonderdvijftienjarig bestaan van het Korps Mariniers 10 december 1980.
213-465: HAAN, JACQUES DEN, - Bevindelijk reisboek.
226-128: HAAN, B.DE, - Een bijtempel van Tjandi Sewoe. Overdruk
217-417: HAAN, J. I. DE, - In Russische gevangenissen. Met woord vooraf door W.J.Simons.
192-485: HAAN, J. I. DE, - Het Joodsche lied. Tweede boek.
200-610: HAAN, J.J.A. DE (VOORWOORD), - Mariniers van vandaag. Het Korps Mariniers in 1980. Uitg. T.g.v. het driehonderdvijftienjarig bestaan van het Korps Mariniers 10 december 1980.

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum

9/13