Antiquariaat Academia
Lootsstraat 19 III, Postbus 3569, 1001 AJ Amsterdam            Email: info@antiquariaatacademia.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
14805: SLIGGERS, BERT - Bloemendaal. 350 jaar kerk en dorp.
8371: SLIGGERS, BERT - Het schetsboek van Cornelis van Noorde 1731-1795. Het leven van een veelzijdig Haarlems kunstenaar.
20072: SLIGGERS, BERT; (RED.) - De verborgen wereld van DEMOCRIET. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869.
15920: SLIGGERS, BERT - 'In alles ghetrou'. Geschiedenis van de Haarlemse Begrafenisbos 'De Vrijwillige Liefdebeurs' (1719-1994).
5128: SLIS, IR. P.L. - L.W.E. Rauwenhoff (1828-1889). Apologeet van het modernisme. Predikant, kerkhistoricus en godsdienstfilosoof.
13879: SLIVE, SEYMOUR; HOETINK, H.R. - Jacob van Ruysdael.
13071: SLIVE, SEYMOUR; HOETINK, H.R. - Jacob van Ruysdael.
20899: SLOAN, ANNIE; GWYNN, KATE - Decoratieve verftechnieken tot verfraaiing van het interieur. (3e dr.)
21841: SLOAN, ANNIE; GWYNN, KATE - Decoratieve antiek-effecten met verf, vernis en was.
9912: SLOB, WOUTER; HERENIUS, ANS - Paarden en Oranje-Nassau.
4120: SLOB, DR.EWOUD - Luxuria. Regelgeving en maatregelen van censoren ten tijde van de Romeinse Republiek.
10694: SLOB, DR.EWOUD - Luxuria. Regelgeving en maatregelen van censoren ten tijde van de Romeinse Republiek. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
13000: SLOOS, LOUIS PH. - Voor den dienst der Armée. De militaire uitgeverij-boekhandel De Gebroeders van Cleef te 's-Gravenhage en te Amsterdam 1739-1967. (2 dln.)
21507: SLOOTMANS, C.J.F. - Paas- en Koudemarkten te Bergen op Zoom 1365-1565. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dln. LXIV, LXV, LXVI ) ( 3 dln.)
12008: SLOT, B.J. - The Origins of Kuwait.
9373: SLOTTEN, ROSS A. - The Heretic in Darwin's Court. The Life of Alfred Russel Wallace.
8540: SLUIJTER, ERIC JAN - De 'Heydensche Fabulen' in de Noordnederlandse schilderkunst circa 1590-1670. Een proeve van beschrijving en interpretatie van schilderijen met verhalende onderwerpen uit de klassieke mythologie. (proefschrift Rijksuniversiteit Leifden)
7280: SLUIMERS, L.E.L. - De Brits-Russische Entente van 31 augustus 1907 gezien als verwezenlijking van Bismarcks "cauchemar des coalitions". (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
22124: SLUITER, J.W.; (SAMENGESTELD DOOR) - Overzicht van de Nederlandse spoor- en tramwegbedrijven. (3e geheel herziene en uitgebreide druk)
7138: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en Binnenhuis in Nederland in vroeger eeuwen. (Met 435 afbeeldingen)
18220: SMEETS, F. TH. W.; GOOSEN, DR. A.B.J.M.; LE BLANC, DRS. P.M. - Lemborgh. Het Kasteel en zijn Sint Salviuskerk te Limbricht.
13974: SMELIK, J.C.; HOGENSTEIJN, C.M.; JANSSEN, W.J.M. - A.J. Duymaer van Twist. Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indie (1851-1856).
21375: SMIJERS, AD - Kunst aan de Maas. Kunstenaars van toen en nu bunnen de gemeennte Mook en Middelaar.
23777: SMIT, DR. JACOB - Driemaal Huygens. Vergelijkende karakteristieken van Constantijn Huygens' Batava Tempe, 't Costelick Mal en de Uytlandighe Herder.
22226: SMIT, DR. H.J. - Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland. Dl. II 1485-1585: Eerste Stuk, 1485-1558. (RGP, Gr. S. no. 86).
19971: SMIT, D. - Het Goring-gambiet. (2e uitgebreide en gecorrigeerde dr.)
10919: SMIT, F. - Geschiedenis der Doopsgezinden in Blokzijl.
17332: SMIT, DR. C. - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Derde periode 1899-1919. Dl. 6. Buitenlandse Bronnen 1899-1914; Deel 7. Idem 1914-1917; Deel 8. Idem 1917-1919. Tweede stuk. (3 dln.) (R.G.P., Grote Serie, nos. 128, 137 en 146).
13373: SMIT, DAAN (SAMENGESTELD DOOR) - Planten uit de bijbel. Hun herkomst en hun gebruik door de eeuwen heen. Gids voor het kweken.
1481: SMIT, W.A.P. - Twaalf Studies. Met een lijst van zijn wetenschappelijke publikaties.
15674: SMIT, JEROEN - De Prooi. Blinde trots breekt ABN Amro. (7e dr.)
23305: SMIT, REINDER - Fragmenten uit de geschiedenis van Dwingelo.
7899: SMIT, JO - Terschellinger getij.
21994: SMIT, W.A.P. - Kalliope in de Nederlanden. Het Renaissancistisch-klassicistische epos van 1550 tot 1850. Deel 2 : III. Hoogwater (1700-1780).
21993: SMIT, W.A.P. - Kalliope in de Nederlanden. Het Renaissancistisch-klassicistische epos van 1550 tot 1850. Deel 2 : III. Hoogwater (1700-1780).
2214: SMIT, MR. DR. C.; (UITG. D.) - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Derde periode 1899-1919. Zesde deel : Buitenlandse bronnen 1899-1914. (R.G.P. Grote Serie, deel 128)
13119: SMIT, F.R.H.; HERINGA, J. - Bestuursinstellingen en ambtenaren van de landschap Drenthe 1600 tot 1750. / Buren en eigenerfden, tellingen en gissingen. ( = Drentse Historische Studiën. Dl. VIII)
17326: SMIT, J.G.; (BEWERKT DOOR) - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel III. 1467-1477.
21122: SMIT, F.A.L. - Bolland's wijsbegeerte of eene hoogleraars-benoeming aan de Universiteit te Leiden.
352: SMIT, MR. DR. C. - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Derde periode 1899-1919. Dl. 4. 1914-1917. Dl. 5 1917-1919 1e en 2e stuk (in 2 banden). (3 dln.) (R.G.P. Gr. S. nos. 109, 116 en 117)
14829: SMIT, COR - Ondernemers en geleerden. Leiden 1778-2003.
13315: SMIT, SUSAN - De zweefmolen. Wegwijs in de jungle van alternatieve behandelingen. (2e dr.)
4669: SMITH, PETER B.; BOND, MICHAEL HARRIS - Social Psychology Across Cultures. Analysis and Perspectives.
9665: SMITH, GEOFFREY S. - To Save a Nation. American Countersubversives, the New Deal and the Coming of World War II.
9056: SMITH BOWEN, ELENORE - Return to Laugther. An Anthropological Novel.
4509: SMITH, BEN H. - Traditional Imagery of Charity in 'Piers Plowman'.
4393: SMITH, F.B. - The People's Health 1830-1910.
14279: SMITH, SIMON - Kuwait 1950-1965. Britain, the al-Sabah, and Oil.
21412: SMITH, MAXWELL A. - Prosper Merimee.
16046: SMITH, ERIC OWEN - The German Economy.
7667: SMITH, MICHAEL - Station X. Het Enigma-raadsel ontrafeld.
20514: SMITH, PETER C. - Royal Navy Ships` Badges.
14176: SMITHUIJSEN, C.B.; (RED.) - De hulpbehoevende mecenas. Particulier initiatief, overheid en cultuur, 1940-1990.
19891: SMITS, DR. C. - De Afscheiding van 1834. Dl. VII. Classes Rotterdam en Leiden.
19349: SMITS, ANNIKA - The role of parents in their adult children's housing and residential locations. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
21829: SMITS, DR. C. - De Afscheiding van 1834. Vijfde deel : Documenten uit het archief ds. H.P. Scholte, bewaard te Pella, Iowa, U.S.A. (vervolg)
20160: SMITS, DR. C. - De Afscheiding van 1834. Dl. VI. Het Réveil en ds. H.P. Scholte. Correspondentie.
22188: SMITS, NOUD - den Boogaard is dood, leve Den Boogaard".
14070: SMITS, M. - Een aardse geschiedenis. De ABTB in dienst van boeren en tuinders 1917-1997.
20385: SMITS-VELDT, M.B. - Samuel Coster ethicus-didacticus. Een onderzoek naar dramatische opzet en morele instructie van Ithys, Polyxena en Iphigenia.
13848: SMITS, KEES; (SCHILDERIJEN); MARTIS, ADI; (TEXT) - Kees Smits. Schilderijen / Paintings 1975-1990.
14022: SMITS, DR. C. - De Afscheiding van 1834. Tweede deel : Classis Dordrecht c.a.
19357: SMITS, DR. C. - De Afscheiding van 1834. Eerste deel : Gorinchem en "Beneden-Gelderland
11974: SMULDERS, FRITS; DOE, ERIK VAN DER (SAMENSTELLING EN REDACTIE) - Hein Kluiver. Een Zeeuws Cultuurhistoricus.
6737: SMULDERS, FRITS - António Vieira. Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. A critical edition [with introduction and commentary]. (tesis doctoral Katholieke Universiteit Nijmegen)
10286: SNELLEN, H.A. - Two Pioneers of Electrocardiography. The correspondence between Einthoven and Lewis from 1908-1926.
20475: SNELLER, PROF. DR. Z.W. - Bijdragen tot de economische geschiedenis.
11821: SNELLER, E. - Van achter de Blaeuwen Engel. Hervormd Heemstede in de zeventiende eeuw.
4116: SNIJDERS, ZUSTER CHERUBINE - Het Latijn der brieven van Lupus van Ferrières middeleeuws humanist. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
788: SNIJDERSE, IR. G.C; VAN DE KAMP, IR. J.; MAITLAND, IR. C.E.A.; E.A. - Gedenkboek Gemeentetelefoon Amsterdam 1896-1936. Uitgegeven ter gelegenheid van haar 40 jarig bestaan op den eersten november negentien honderd en zes en dertig
12666: SNOEK, JOHANNES - Antwoorden op het lijden. Een bijdrage aan de discussie over contextueel bijbellezen : Job 4-5 in het licht van opvattingen van Nicaraguaanse pinkstergelovigen. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
20643: SNOUCK HURGRONJE, C. - Verspreide Geschriften, dl. VI. (Boekaankondigingen, Verscheidenheden, Registers, Bibliographie)
11227: SNOW, HELEN FOSTER - My China Years.
17928: SOBAN, DARINKA - Joannes A. Scopoli - Carl Linnaeus. Dopisovanje / Correspondence 1760-1775.
23516: SOBOUL, ALBERT - Precis d'histoire de la Revolution francaise.
10107: SOCIETY OF ARTISTS AGENTS - The Directory off Illustration Originals. 5th ed.
14062: SOEHARTO - Mijn gedachte, woorden en daden. Autobiografie (opgetekend door Ramadhan K.H. en G. Dwipayana)
1854: SOEKANTO, (BOESTAMAN) - Het gewas in Indonesie religieus-adatrechtelijk beschouwd. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
23683: SOETERIK, ROBERT; (RED.) - De Verwoesting Van Palestina.
9946: SOK, PAN; JANSMA, BERT (TEKSTEN) - Pan Sok. Theaterfotografie.
23444: SOKOLOVA, LYDIA - Dancing for Diaghilev. The memoirs of Lydia Sokolova (ed. by Richard Buckle)
22037: SOL, ARNOLD - Zaanse molens in heden en verleden.
20907: SOLLE, H.M.R.A. - De geschiedenis van de Rotterdamse elektrische tramlijnen. (Trams en tramlijnen, dl. 25)
21699: SOMAN, ALFRED; (ED.) - The Massacre of St. Bartholomew. Reappraisals and Documents.
23577: SOMERS, NADET; SCHREUDER, FRANS - Gestrand In Indie. Muziek en cabaret in gevangenschap.
9994: SOMERS, ERIK - Vrijgegeven door de Duitsche Censuur". Fotograaf in dienst van de bezetter.
21930: SOMERSET, ANNE - The Affair of the Poisons. Murder, Infanticide and Satanism at the Court of Louis XIV.
11760: SOMMER, ACHIM; (HRSG. VON) - In Augenhöhe : Paul Klee. Frühe werke im Blick auf Max Ernst.
18634: SONBART, WERNER - Der moderne Kapitalismus. Historisch-systematische Darstellung des gesamteuropaischen Wirtschaftsleben von seinem Anfangen bis zur Gegenwart. (2 Bande in 4 Halbbanden) (3. Auflage)
10092: SOSONKO, GENA; STERREN, PAUL VAN DER (EDS.) - New in Chess. Yearbook/Jahrbuch/Jaarboek/Arsbok/Annuaire/Anuario 9 - 1988
10091: SOSONKO, GENA; STERREN, PAUL VAN DER (EDS.) - New in Chess. Yearbook/Jahrbuch/Jaarboek/Arsbok/Annuaire/Anuario 8 - 1988
24029: SOTEMANN, A.L. - Vier opstellen over J.C. Bloem.
17114: SOUHAMI, DIANA - The Trials of Radclyffe Hall.
18734: SOUKUP, UWE - Ik ben nu eenmaal Duitser. Sebastian Haffner. Een biografie.
8514: SOUTE, JOH. B. - Apollo's Negende Decennium. 1853 3 Juni 1943. Verhal van gebeurtenissen uit het negentig-jarig bestaan in tijdsorde weergegeven.
7698: SOUTHERN, PAT - Augustus.
9702: SOUVEREYNS, ROGER - Kruiden op Scholteshof.
6727: SOVON (SAMENGESTELD DOOR) - Atlas van de Nederlandse Vogels.
17800: SPAAN, ERNST; VAN NAERSSEN, TON; (EDS.) - Contemporary Migrations in Asia and Europe : Exploring Transnationalism, Multiple Linkages and Development. ( = Asian and Pacific Migration Journal, vol. 14 /2005/, no. 1-2)
12237: SPAHR, GEBHARD - Spätmitteraltliche Glasmalerei. Liebfrauenkirchen Ravensburg und Eriskirch.
6922: SPALDING, J.L. - The Life of the most. rev. M.J. Spalding, D.D., Archbishop of Baltimore.
17539: SPANJAARD, HELENA - Het ideaal van een moderne Indonesische schilderkunst 1900-1995. De creatie van een nationale culturele identiteit. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
15066: SPAZIANI, MARCELLO - Gli amici della Principessa Matilde. Lettere inedite di Merimee, Sainte-Beuve, Gautier, Flaubert, Renan, Taine, Goncourt, Maupassant. (25 illustrazioni)
4508: SPEAIGHT, ROBERT - William Poel and the Elizabethan Revival.
19494: SPEAIGHT, GEORGE - Bawdy Songs of the Early Music Hall.
21193: SPECK, W.A. - The Butcher. The Duke of Cumberland and the Suppression of the 45.
4520: SPECTOR, ROBERT DONALD - English literary periodicals and the climate of opinion during the Seven Years' War.
6412: SPECTOR, ROBERT DONALD - English literary periodicals and the climate of opinion during the Seven Years' War.
14519: SPEET, BEN - Edam. Duizend jaar geschiedenis van een stad.
21493: SPEET, BEN; (RED.) - De Burgwalbuurt tusen Poort en Bruggen.
2317: SPEISMAN, STEPHEN A. - The Jews of Toronto. A History to 1937.
13690: SPEK, ARJANNE VAN DER - Ongelijksoortigheden. 12 werken van Arjanne van der Spek.
17763: SPENCE, JONATHAN - God's Chinese Son. The Taiping Heavenly Kingdom of Hong Xiuquan.
12405: SPENCE, JONATHAN - Op zoek naar het moderne China 1600-1989.
17764: SPENCE, JONATHAN - God's Chinese Son. The Taiping Heavenly Kingdom of Hong Xiuquan.
17771: SPENCE, JONATHAN D. - Chinese Roundabout. Essays in History and Culture.
17282: SPENCER, ROBIN; ( ED.) - Whistler. A Retrospective.
10044: SPENDER, STEPHEN - Binnenwereld. Een autobiografie.
21338: SPENSER, EDMUND - The Illustrated Faerie Queene. A modern Prose Adaptation by Douglas Hill.
7269: SPERBER, JONATHAN - Rhineland radicals. The Democratic Movement and the Revolution of 1848-1849.
18615: SPIEL, HILDE - Fanny von Arnstein oder Die Emanzipation. Ein Frauenleben an der Zeitwende 1758-1818.
15472: SPIEL, HILDE - Die hellen und die finsteren Zeiten. Erinnerungen 1911-1946.
10301: SPIELMAN, JOHN P. - Leopold I of Austria.
17284: SPIELMANN, HEINZ - Die japanische Photographie. Gerschichte, Themen, Strukturen. (Dumont Foto 5)
2688: SPIER, FRED - Religious Regimes in Peru. Religion and state development in a long-term perspective and the effects in the Andean village of Zurite. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
20553: SPIERENBURG, PIETER - Zwarte schapen. Losbollen, dronkaards en levensgenieters in achttiende-eeuwse beterhuizen.
14969: SPIERS, EDWARD M. - Haldane : an Army Reformer.
2515: SPIERTZ, DR. M.G. - Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw. (Maaslandse Monografieen, dl. 1)
15364: SPIES, WERNER - Picasso. Das Plastische Werk. (Werkverzeichnis der Skulpturen in Zusammenarbeit mit Christine Piot.) (2., revidierte und ergänzte Auflage des 1971 erschienen Buches Pablo Picasso - Das plastische Werk
13923: SPIESENS, G. - Leven en werk van de Antwerpse luitcomponist Emanuel Adriaenssen (ca. 1554-1604). Deel I. Tekst. = Verhandelingen Kon. Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie, Klasse der Schone Kunsten, jrg. XXXVI, nr. 28)
20404: SPIGT, P. - Keurig in de kontramine. Over Multatuli.
1604: SPIGT, P. - De ballingschap van Multatuli (1865-1868).
1598: SPIGT, P. - Keurig in de kontramine. Over Multatuli.
7555: SPILKER, DR. WERNER - Robert Prutz als Zeitungswissenschaftler.
18096: SPILSBURY, JOHN R.; (ED.) - Cobourg. Early Days and Modern Times
6809: SPINDLER, GEORGE D. - Being an Anthropologist. Fieldwork in Eleven Cultures.
15992: SPINNER JR., THOMAS J. - George Joachim Goschen. The Transformation of a Victorian Liberal.
5815: SPIRO, MELFORD E. - Kinship and Marriage in Burma. A Cultural and Psychodynamic Analysis.
22033: SPLIETHOFF, MARIEKE E.; VAN HEUVEN-VAN NES, EMERENTIA; JANSEN, MIEKE; REM, PAUL - Koningin Wilhelmina. Schilderijen en tekeningen.
12642: SPLIETHOFF, MARIEKE E. - Feestelijke geschenken voor de jonge koningin 1898-1913.
20259: SPOERRI, MARLENE - Engineering Revolution ? Building Parties and Bringing Down Dictators in the Former Yugoslavia. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
468: SPOOR, RONALD (SAMENGESTELD EN INGELEID DOOR) - Alexander Cohen. Uiterst links. Journalistiek werk 1887-1896. (De Engelbewaarder nr. 19)
23991: SPRINGBORG, ROBERT - Family, Power, and Politics in Egypt. Sayed Bey Marei--his clan, clients, and cohorts.
10022: SPRUIT, J.E. - Catalogus van Romeinse auteurs. ( = Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, dl. XXXIV, pp. 59-95)
14850: SPRUIT, J.E. - Rechtsgeleerde muurbloempjes uit de 17e eeuw. Curieus verglaasde wandtegels met taferelen uit de pandecten [van Justinianus]. / Le droit romain sujet d'une décoration murale du 17e siècle. Carreaux émaillés illustrant les Pandectes de Justinien.
19770: SPRUIT, PROF. MR. J.E. - Cunabula iuris. Elementen van het Romeinse privaaatrecht. ( 2e /herziene/ dr.)
20420: SPRUIT, RUUD - Kaiyo-Maru.
11478: SPRUIT, W.A. - Het dorpse Sint-Aagtenkerke en het stedelijke Beverwijk.
5228: SPULER, LINUS - Oskar Kollbrunner. Leben, Werk und literarhistorische Stellung eines Schweizer Dichters in der Neuen Welt. (Dissertation Universität Freiburg, Schweiz)
3714: SRESTHA, AMANDA P.; UPRETY, HARI; (EDS.) - Conflict Resolution and Governance in Nepal.
16966: SRINIVAS, M.N. - Village, caste, Gender and Method. Essys in Indian Social Anthropology.
10770: SRODES, JAMES - Allen Dulles. Master of Spies.
21702: ST. ARMAND, BARTON LEVI - Emily Dickinson and Her Culture. The Soul's Society.
4103: STAAL, L.D. - Verhalen en legenden van Israel.
22252: STADIEN, WILLIAM - Too Rich. The High Life and Tragic Death of King Farouk.
19285: STAHL, JULIA - Limits to the co-occurtence of avian herbivores. How geese share scarce resources. (dissertation Rijksuniversiteit Groningen)
13526: STAHLECKER, ADRIAN - Een liefde tusssen oorlog en vrede. De stormachtige relatie tussen Marlene Dietrich en Jean Gabin.
19804: STAIRS, WILLIAM G.; KONCZACKI, JANINA M. - Victorian Explorer. The African Diaries of Captain William G. Stairs 1887-1892. (edited by Janina M. Konczacki)
20025: STAKENBURG, A.; VAN HAREN, ONNO ZWIER - Onno Zwier van Haren. De Geuzen. (ingeleid en toegelicht door A. Stakenburg) (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
14065: STALKNECHT, H.A. - Mensen van mondig geloof. De lange geschiedenis van de Sint Michaelparochie te Zwolle.
15010: STALLABRASS, JULIAN; (TEXT); DYER, ANGELA; (RED.) - Henry Moore. Mutter und Kind / Mother and Child.
14626: STALLER, NATASHA - A Sum of Destructions. Picasso's Cultures and the Creation of Cubism.
19215: STALLEY, ROGER - Irish High Crosses.
7897: STALPART VAN DER WIELE, JAN BAPTIST - Gulde Jaer Ons Heeren Iesu Christi. Op alle de Zonnen-Dagen Des Iaers.
14259: STAMM, GUNTHER - The Architecture of J.J.P. Oud 1906-1963. An Exhibition of drawings, Plans and Photographs from the archives of Mrs. J.M.A. Oud-Dinaux, Wassenaar, Holland.
21343: STANGE, MANFRED - Reinmarks Lyrik. Forschungskritik und Uberlegungen zu einem neuen Verstandnis Reinmars des Alten.
2319: STANISLAWSKI, STANISLAS - For Whom Do I Toil ? Judah Leib Gordon and the Crisis of Russian Jewry.
21838: STANTON, YVETTE; SCOTT, PRUE - Mountmellick Embroidery. Inspired by nature.
11096: STAPEL, F. - Voorbereidend kapselteekenen. Voor gebruik op de kappersvakscholen en bij zelfstudie. + Kapselteekenen. Voor gebruik op de kappersvakscholen en bij zelfstudie. 2 dln.
8068: STAPELKAMP, HERMAN - Gerhardus Fabius (1806-1888). Een leven voor de marine. (Bijdragen tot de Nederlandse marinegeschiedenis 9)
4631: STAPLETON, LAURENCE - Marianne Moore. The Poet's Advance.
20446: STAPPERS-VURTHEIM, A. - Twaal eeuwen Oldenzaal. (2e dr.)
6222: STARNONE, DOMENICO - De straat der klachten.
1451: STARTER, J.J.; BROUWER, DR. J.H.; VELDHUYZEN, DRS. MARIE; (UITGEGEVEN EN VAN INLEIDING EN AANTEKENINGEN VOORZIEN DOOR) - Friesche Lust-Hof. Dl. 1. - Teksten. Dl. II. - De Melodieen. (Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden , nr. 49 A en B) (2 dln.)
17417: STASSAERT, LUCIENNE - Keerpunt.
6101: STATIUS VAN EPS, DR. L.W.; LUCKMAN-MADURO, E.; (RED.) - Van Scheepschirurgijn tot Specialist. 333 Jaar Nederlands-Antilliaanse geneeskunde.
19271: STAVERMAN, DR. M. - Buitenkerkelijkheid in Friesland.
14446: STEDMAN, JOHN - Narrative of a five years' expedition against the revolted negroes of Surinam in Guiana on the Wild Coast of South America from the years 1772 to 1777. Illustrated with 80 engravings from drawings by the author. (Introduction and Notes by R.A.J. van Lier)
15659: STEENBEEK, ROSITA - Schimmenrijk. (5e dr.)
2566: STEENBEEK, GERDIEN - Vrouwen op de drempel. Gender en moraliteit in een Mexicaanse provinciestad. (proefschrift Universiteit Utrecht)
3083: STEENBERGEN, DR G. JO (INGELEID, UITGEGEVEN EN TOEGELICHT DOOR) - De Bekeeringe Pauli.
23617: STEENKAMP, NIEK - Doe wel en zie niet om. Ridderorden en onderscheidingen in de Nederlanden.
5042: STEENSMA, D.J. - Het plaveiselcarcinoom van de tong. (proefschrift Rijksuniversirteit Groningen)
18719: STEENWIJK, DICK - Met de muziek voorop. een tocht door honderd jaar gescchiedenis van Driebergen-Rijsenburg onder muzikale begeleiding van Aurora.
5250: STEFAN, PAUL - Bruno Walter. Mit Beiträgen von Lotte Lehmann, Thomas Mann, Stefan Zweig.
19229: STEIN, HARRY P. - The Fiber and the Fabric. An Inquiry into Wittgenstein's Views on Rule-Following and Linguistic Normativity. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
7400: STEINACKER, HAROLD - Austro-Hungarica. Ausgewählte Aufsätze und Vorträge zur Geschichte Ungarns und der österreichisch-ungarischen Monarchie.
20018: STEINBERG, LUCIEN - Le Comite de defense des Juifs en Belgique 1942-1944.
17232: STEINBUCH, G.F. - De Automobiel. Handboek voor autobestuurders, monteurs, reparateurs en technici. Deel I. De Motor. (8e herziene druk.) Dl. II.Het Chassis zonder de motor. De Carrosserie. (6e geheel herziene dr.) ; Dl. III. De elektrische uitrusting. (4e dr.)
21002: STEINDORFF, LUDWIG - Die dalmatinischen Stadte im 12. Jahthundert. Studien zu ihrer politischen Stellung und gesellschaftlichen Entwicklung.
15084: STEINECKE, HARTMUT - Hermann Broch und der polyhistorische Roman. Studienzur Theorie und Technik eines Romantyps der Moderne.
14687: STEINER, STAN; (ED.) - Spirit Woman. The Diaries and Paintings of Bonita Wa Wa Calachaw Nunez.
12201: STEINLEN - De Katjes. (facsimile-editie)
19017: STEINMETZ, WILLEM - Wij brasten vol en stuurden West. De Geheime Missie van Zr. Ms. Lynx. Brieven van een adelborst 1822-1824. (bewerkt door F. Steinmetz)
19262: STEINMETZ, JEAN-LUC - Arthur Rimbaud. Presence of an Enigma.
16642: STEK, MAX - Depression in late life. Natural history, treatment and prognosis. (dissertation Vrije Universiteit amsterdam)
9815: STEMERDINK, BRAM - Jonkers. 170 jaar Koninklijke Militaire Academie.
20504: STEMPER, A.S. - Arnhem zo was het.
21189: STENEBERG, KARL ERIK - Kristinatidens Maleri. (Artpainting during the reign of Queen Christina)
2831: STENGERS, JEAN - Aux origines de la question royale. Léopold III et le gouvernement. Les deux politiques belges de 1940.
16174: STENHUIS, R. - Opstellen over vakbeweging. (Jeugdbibliotheek, deel 2)
21275: STENVERT, RONALD; KOLMAN, CHRIS; BROEKHOVEN, SABINE; VAN GINKEL-MEESTER, SASKIA - Monumenten in Nederland. Fryslan. Friesland.
2313: STEPHENS, HUGH W. - The Political Transformation of Tanganyika: 1920-67.
20892: STEPHENSON, SUE - Basketry of the Appalachian Mountains.
23283: STEUR, J.J. - Herstel of ondergang. De voorstellen tot redres van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 1740-1795.
14273: STEVELINCK, ERNEST; DE ROOVER, RAYMOND - De comptabiliteit door de eeuwen heen. Tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek Albert I
20802: STEVENS, JACQUES; DE PAEPE, EDDY - Jacques Stevens Persfotograaf.
9108: STEVENSON, LOUIS ROBERT - De zelfmoordclub en andere verhalen.
19851: STEVENSON, TOM - Champagner & Sekt. (duitstalig)
14627: STEVENSON, SARA - The Personal Art of David Octavius Hill.
21379: STEVERLYNCK, CARINE - Kleine martelaars. Een historisch document over misbruikte kinderen, kindermishandeling, incest en prostitutie.
20062: STEWART, DONALD H. - The Opposition Press of the Federalist Period.
4117: STEWART, ROBERTA - Public Office in Early Rome. Ritual Procedure and Political Practice.
11979: STEWART, BRIAN; CUTTEN, MERVYN - The Shayer Family of Painters.
20967: STEWART, R.J. - Celtic Gods. Celtic Goddesses. (illustrated by Miranda Gray and Courtney Davis)
14699: STEWART, CHARLES F. - The Economy of Morocco 1912-1962.
6466: STICCA, SANDRO - The Latin Passion Play : Its Origins and Development.
19325: STIERP-IMPINK, A.C.; VAN DER VEER, C.R.; DE REUS-VREDENBURG, A.A. - Het Gulden Vlies. Van herberg tot stadscafe.
15377: STILLMAN, NIGEL - How to make Wargames Terrain.
22004: STINNER, JOHANNES; TEKATH, KARL-HEINZ; (RED.) - Gelre - Geldern - Gelderland. Geschiedenis van het hertogdom Gelre. / De Gouden Eeuw van Gelre. Kunst en cultuur in het oude hertogdom. Catalogus. (2 dln.)
4268: STOCKAR, JüRGEN - Kultur und Kleidung der Barockzeit.
15994: STOIANOVICH, TRAIAN - French Historical Method. The Annales Paradigm. (witrh a foreword by Fernand Braudel)
12151: STOKVIS, WILLEMIJN; WINGEN, ED; DUPPEN, LEO; (RED.) - De taal van Cobra. Museumcollectie Van Stuijvenberg.
22219: STOLK, C.J.; (EINDRED.) - 1863-1988. Neerbosch en ...de 20.000 kinderen van Johannes van 't Lindenhout.
6180: STOLS, A.A.M. - P. C. Boutens als uitgever.
8160: STOLWIJK, CHRIS; VEENENBOS, HAN - The account book of Theo van Gogh and Jo van Gogh-Bonger.
19772: STOLZ, E.; VAN DER STEK, J.; VUZEVSKI, V.D. - Tatoeage. (2e dr.)
18783: STONE, LINDA - Kinship and Gender. An Introduction. (2nd ed.)
4627: STONE, JUDY - The Mystery of B. Traven.
12001: STOPES, MARIE - Joy and Verity. Other poems and a poetic drama. (With a Prefatory Note by Walter de la Mare)
24031: STORM, REINDER - E. du Perron als uitgever. ( = Maatstaf, 41ejrg, no. 7 /juli 1993/, pp. 18-31)
20722: STOYE, ENID - Vincent Bernard de Tscharner 1728-1778. A Study of Swiss Culture in the Eighteenth Century.
23509: STOYE, JOHN - Marsigli's Europe, 1680-1730. The Life and Times of Luigi Ferdinando Marsigli, Soldier and Virtuoso.
3835: STRAATEN, PETER VAN - Het dagelijks leven.
5433: STRAATEN, PETER VAN - Het dagelijks leven.
5432: STRAATEN, PETER VAN - Het dagelijks leven.
3839: STRAATEN, PETER VAN - Het dagelijks leven.
10576: STRACHEY, JAMES; SARGANT-FLORENCE, ALIX - Bloomsbury / Freud. The letters of James and Alix Strachey 1924-1925. Edited by Perry Meisel and Walter Kendrick.
15719: STRANG, PAUL D.; GIFFIN, JAMES M. - The Complete Great Pyrenees. (first edition; third printing)
9854: STRANGE, HEATHER - Rural Malay Women in Tradition and Transition.
1857: STRATHERN, MARILYN - Women in Between. Female Roles in a Male World: Mount Hagen, New Guinea.
4320: STRECKER, IVO - The Social Practice of Symbolization. An Anthropological Analysis.
4253: STREEFKERK, HEIN - On the production of knowledge. Fieldwork in South Gujarat, 1971-1991. (Comparative Asian Studies 11)
12809: STREMOOUKHOFF, D. - La poésie et l'idéologie de Tiouttchev.
15868: STRIBLING, MARY LOU - Crafts from North American Indian Arts. Techniques, Designs, and Contemporary Applications.
9240: STRICKER, B.H. - De Grote Zeeslag. (Mededelingen en Verhandelingen van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap "Ex Oriente Lux", vol. X)
14398: STRIJARDS, PROF. MR. DR. G.A.M. - Een permanent strafhof in Nederland. (3e ongewijzigde dr.)
13983: STRINDBERG, AUGUST - Am offnen Meer. (verdeutscht von Emil Schering)
21394: STRINDBERG, AUGUST; EKLUND, TORSTE; MEIDAL, BJORN; (UTGIVNA AV) - Brev. Vol. I (1858-1876); vol. VI - vol. XX (1888-1912). (16 vol. of 22 vol.)
20652: STROMAN, B. - De Nederlandse toneelschrijfkunst. Poging tot verklaring van een gemis.
15495: STRONG, ROY - Henry Prince of Wales and England's Lost Renaissance.
9525: STRONG, GEORGE V. - Seedtime for Fascism. the disintegration of austrian political culture, 1867-1918.
22048: STRONK, JAN P. - The Ten Thousand in Thrace. An Archaeological Historical Commentary on Xenophon's Anabasis, Books VI.iii-vi VII. (Amsterdam Classical Monographs, Vol 2)
15614: STROOP, DR. JAN - Sprekend een Westbrabander 2. Krantesukjes over dialektverschijnselen in West-Noord-Brabant.
8699: STROSS, RANDALL E. - The Stubborn Earth. American Agriculturalists on Chinese Soil, 1898-1937.
11503: STROUCKEN, JACQUES; (RED.) - De odyssee van een school. De Langeweg naar Oosterhout. (Uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Sint-Oelbertgymnasium te Oosterhout)
7077: STRUCK, WOLF-HEINO - Johannisberg im Rheingau. Eine Kloster-, Dorf-, Schloß- und Weinchronik.
16043: STRUGNELL, ANTHONY - Diderot's Politics. A Study of the Evolution of Diderot's Political Thought after the Encyclopédie. (International Archives of the History of Ideas, vol. 62)
16495: STRUICK, DR. J.E.A.L. - Utrecht door de eeuwen heen. (1e dr.)
11453: STRUICK, DR. J.E.A.L. - Utrecht door de eeuwen heen.
15663: STRUICK, DR. J.E.A.L. - Utrecht door de eeuwen heen. (4e dr.)
24068: STRUTZ, EDMUND - Die Ahnentafeln der Elberfelder Burgermeister und Stadtrichteer 1708-1808. (2. Auflage)
259: STRUYCK, NICOLAS; VOLLGRAF, J.A. (TRAD.) - Les oeuvres de Nicolas Struyck (1687-1769) qui se rapportent au calcul des chanches à la statistique générale, à la statisque des déces et aux rentes viagères, tirées des oeuvres complètes.
11209: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - Wijsgerig leven in Nederland en Belgie 1880-1980. Deel VI. De filosofie van Leuven.
12300: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - Wijsgerig leven in Nederland, Belgie en Luxemburg 1880-1980. Deel VIII. Katholieken en hun filosofie.
21106: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - Een man van de geest. Hoofdstukken over leven en werken van Ferdinand Sassen.
21972: STUIFMEEL-GOVERDE, INE; VAN OSTADEN-DE JONG, ANNELIES; LOONEN, BEN; (RED.) - Goirle in 200 portretten 1808-2003.
18977: STUIP, R.E.V.; VELLEKOOP, C.; (RED.) - Licht en donker in de Middeleeuwen.
8129: STUIP, R.E.V.; VELLEKOOP, C. - Gewone mensen in de Middeleeuwen. Bundel studies aangeboden aan F.W.N. Hugenholtz ter gelegenheid van zijn afscheid.
21599: STUIVELING, GARMT - Levenslang. Opstellen over Multatuli. (gekozen door Eep Francken en Em. Kummer)
1622: STUIVELING, DR. G. - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt. (2e dr.)
12243: STUIVELING, G. - Versbouw en ritme in de tijd van '80. (proefschrift Rijksuniversiteit van Groningen)
15763: STUIVELING, GARMT - Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie.
23375: STUIVELING, GARMT; (RED.) - Acht over Gorter. Een reeks beschouwingen over poezie en politiek.
1477: STUIVELING, GARMT - Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven. (2e dr.)
13916: STULDREHER, COEN - De legale rest. Gemengd gehuwde Joden onder de Duitse bezetting.
6607: STUMPF, BERTHOLD - Jahrbuch des Eisenbahnwesens. 7e Folge. (1956)
14132: STUPARICH, GIANI - Het eiland.
14035: STURKENBOOM, DOROTHEE - De elektrieke kus. Over vrouwen, fysica en vriendschap in de 18de en 19de eeuw. Het verhaal van het Natuurkundig Genootschap der Dames in Middelburg.
1870: STURZENHOFECKER, GABRIELE - Times Enmeshed. Gender, Space, and History among the Duna of Papua New Guinea.
13724: STUTZER, DIETMAR - Die Güter der Herren von Eichendorff in Oberschlesien und Mähren.
6754: STUYVER, DR. CLARA - Psychologie en symboliek van Ibsens ouderdomsdrama's De Vrouw van de Zee Hedda Gabler Bouwmeester Solness Kleine Eyolf John Gabriel Borkman Als Wij Dooden Ontwaken.
23773: STYNEN, LUDO - De taal was gans het volk. Biografie Anton Bergmann.
21482: STYNEN, LUDO - Jan Frans Willems. Vader van de Vlaamse beweging.
14993: SU-FEI YEN, SOPHIA - Taiwan in China's Foreign Relations 1836-1874.
23869: SUASSO DE LIMA DE PRADO, F.J.H.M. - Dichter, dame, diplomaat. Het laatste jaar van Alexander Poesjkin. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
4549: SUCHTELEN, NICO VAN - Droomspel des levens.
12395: SUDHALTER, RICHARD M.; EVANS, PHILIP R. - Bix. Man & Legend. The Life of Bix Beiderbecke, complete with Chronology and Discography.
21132: SUER, HENK; MEURS, JOSINE - Geheel in de geest van Wagner. De wagnervereeniging in Nederland 1883-1959.
12330: SULAIMAN, OTHMAN - Malay for Everyone. Mastering Malay through English. (Completely revised and updated)
20756: SULLIVAN, DENNIS - The Punishment of Crime in Colonial New York. The Dutch Experience in Albany During the Seventeenth Century.
6837: SULLOWAY, ALISON G. - Gerard Manley Hopkins and the Victorian Temper.
6523: SULTANA, DONALD - Samuel Taylor Coleridge in Malta and Italy.
5641: SUMMERS, MONTAGUE - The History of Witchcraft and Demonology. (reprint)
22085: SUN SHUYUN - The Long March. The True History of Communist China's Founding Myth.
13749: SUNDER, DR. FRANZ - Das Finanzwesen der Stadt Osnabrück von 1648 - 1900.
23427: SUNY, RONALD GRIGOR; GOCEK, FATMA MUGE; NAIMARK, NORMAN M.; (EDS.) - A Question of Genocide. Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire.
20536: SUTHERS, IAN M.; RISSIK, DAVID; (EDS.) - Plankton. A Guide to their ecology and monitoring for water quality.
21656: SUTTER, BERTHOLD - Johannes Kepler und Graz. Im Spannungsfeld zwischen geistigem Fortschritt und Politik. Ein Beitrag zur Geschichte Innerosterreichs.
21386: SUTTON, PETER C. - Masters of 17th-Century Dutch Landscape Painting.
8415: SUTTON, PETER C. - Masters of 17th-Century Dutch Landscape Painting.
21203: SUTTORP, DR. L.C. - Jhr. mr. Alexander Frederik de Savornin Lohman 1837-1924. Zijn leven en werk.
17817: SUURENBROEK, FRANK - (On)begrensd land. De transformatie van de stadsrand van haarlem.
5502: SUWONDO, KUTUT - The Emergence of Civil Society in Rural Java. Socio-political Change Under The New Order in a Central Javanese Village. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
23758: SWANBERG, W.A. - Citizen Hearst
19248: SWARTZLANDER, SUSAN; MUMFORD, MARILYN R.; EDS. - That great Sanity. Essays on May Sarton.
23512: SWEEZY, PAUL; DOBB, MAURICE; TAKAHASHI, KOHACHIROI; A.O. - The Transition from Feudalism to Capitalism. (Introduction by Rodney Hilton) (5th impression)
20829: SWETSCHINSKI, DANIEL; SCHONDUVE, LOEKI - De familie Lopes Suasso, financiers van Willem III. / The Lopes Suasso family, bankers to William III.
3433: SWETSCHINSKI, DANIEL; COHEN, JULIE-MARTHE; HARTOG, STEPHEN - Orphan Objects. Facets of the Textiles Collection of the Joods Historisch Museum, Amsterdam.
17432: SWIFT, JONATHAN - Gulliver a Lilliput. ( illustrations de Pierre Noury)
19097: SWYNGEDOUW, MARC; MARTINIELLO, MARCO; (RED.) - Belgische toestanden. De lotgevallen van een kleine bi-culturele democratie.
16366: SYDENHAM, M.J. - The First French Republic 1792-1804.
12900: SYDOW, DR. HELMUT; BRANDES-DRUBA, DR. BERND; DUDEK, DR. HANNELORE - Ernst Barlach - der Dramatiker. Eine Wanderausstellung. Katalog.
20931: SZAROTA, ELIDA MARIA - Lohensteins Arminius als Zeitroman. Sichtweisen des Spatbarock.
16157: SZECHI, D. - Jacobitism and Tory Politics 1710-14.
20833: SZONYI, MICHAEL - Cold War Island. Quemoy on the Front Line.
12034: TüMPEL, CHRISTIAN - Het Oude Testament in de Schilderkunst van de Gouden Eeuw.
10835: TABARI, ABOU-DJAFAR MOHAMMED BEN-DJARIR BEN-YAZID - Les Omayyades. Extrait de la Chronique de Tabari traduite par Hermann Zotenberg.
20081: TABBAA, YASSER - The Transformation of Islamic Art during the Sunni Revival.
18517: TABIB SHIRAZI, JALAL - Gul u Nawruz. (edited and with an introduction by Ali Muhaddis) (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis, vol. XXXVII)
11910: TACITUS, P. CORNELIUS - Jaarboeken I-VI. (uit het Latijn door Prof. Dr. C.M. Francken en Dr. J.M. Fraenkel) (2e dr.)
23814: TADELE, GETNET - Bleak prospects. Young men, sexuality and HIV / AIDS in an Ethiopian town.
7809: TAEGER, HANS-HINRICH - Internationales Horoskope Lexikon. 6000 Horoskope des Taeger-Archivs. For Bilingual Use (German/English). 3 Bnde.
12681: TAGORE, RABINDRANATH - Fruit-Gathering.
12683: TAGORE, RABINDRANATH - Gitanjali. (Song Offerings).
12684: TAGORE, RABINDRANATH - Sacrifice and other plays.
12685: TAGORE, RABINDRANATH - Sadhana. The Realisation of Live.
12686: TAGORE, RABINDRANATH - The Home and the World.
20204: TAGORE, RABINDRANATH - Mijn ziel antwoordt in muziek. Verhalen.
3608: TAK, HERMAN - South Italian Festivals. A Local History of Ritual and Change.
12816: TAKKENBERG, A. - The Status of Palestinian Refugees in International Law. (dissertation Katholieke Universiteit Nijmegen)
21554: TALSTRA, HARMEN - Large-scale turbulence structures in shallow separating flows. (Grootschalige turbulente structuren in ondiepe loslatende stromingen) (dissertation Technische Universiteit Delft)
20026: TAMMINGA, D.A. - Samle fersen. (met CD)
6199: TAMSE, DR. C. A.; (RED.) - De Monarchie in Nederland.
16928: TAMSE, DR. C. - Koningin Sophie 1818-1877. Jeugdherinneringen in Biedermeierstijl van een Nederlandse vorstin uit Wurtemberg. (3e dr.)
11162: TAMSE, COENRAAD ARNOLD - Nederland en België in Europa (1859-1871). De zelfstandigheidspolitiek van twee kleine staten. (proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen)
12641: TAMSE, DR. C.A.; (RED.) - Koningin Wilhelmina.
10241: TAMSE, C.A.; (RED.) - Koningin Emma. Opstellen over haar regentschap en voogdij.
2183: TAMSMA, DR. R. - De moshav ovdiem. Invloeden op de sociale geografie van Israels cooperatieve kleineboerendorpen zonder loonarbeid.
20726: TANNER, J.M. - A history of the study of human growth.
10264: TANS, J.A.G. - Bossuet en Hollande. (thèse de doctorat R.K. Universiteit van Nijmegen))
13302: TAOIST MASTER ALFRED HUANG - The Complete I Ching. The Definitive Translation.
17468: TARABORRELLI, J. RANDY - Once Upon a Time. Behind the Fairy Tale of Princess Grace and Prince Rainier.
19165: TARAMAN, SOHEIR - Kulturspezifik als Ubersetzungsproblem. Phraseologismen in arabisch-deutscher Ubersetzung.
9554: TATE, W.E. - The English Village Community and the Enclosure Movements.
13802: TAUBER, ERICH; (ZUSAMMENGESTELLT VON) - Bilder aus dem alten Moisburg. Menschen, Haüser, Strassen.
23921: TAUSK, DR. MARIUS - Organon. De geschiedenis van een bijzondere Nederlandse onderneming.
16913: TAVEIRA, TOMAS - Tomas Taveira (Architectural Monographs no. 37)
13297: TAVERNE, ANS; TER HOFSTEDE, POUL; (SAMENGESTELD DOOR) - Wobbe Alkema.
9655: TAWNEY, R.H. - The American Labour Movement and other Essays. (edited by J.M. Winter)
23779: TAWNEY, R.H. - Religie en de opkomst van het kapitalisme.
17635: TAYLOR, JOHN RUSSELL - Michael Parkes. Stone Lithographs - Bronze Sculptures 1982-1996.
4398: TAYLOR JR., LLOYD C. - The Medical Profession and Social Reform, 1885-1945.
13208: TAYLOR, BARBARA - Mary Wollstonecraft and the Feminist Imagination.
18682: TAYLOR, DENNIS - Snooker. (het boek van de Teleac-cursus)
3190: TAYLOR, CHRISTOPHER C. - Milk, Honey and Money. Changing Concepts in Rwandan Healing.
11643: TAYLOR, CHRISTIANA J. - Futurism. Politics, Painting and Performance. (University Studies in the Fine Arts : The Avant-Gard, No. 8)
11494: TAYLOR, BASIL - Stubbs.
19082: TAYLOR, JOLANDA VANDERWAL - A Family Occupation. Children of the War and the Memory of World War II in Dutch Literature of the 1980s.
22107: TAZELAAR, J.P. - Gedenkboek van "Jachin". Feestuitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der gereformeerde zondagsschool-vereeniging "Jachin".
12427: TE RIELE, H. - Over de Nieuwstraat gesproken.... (Met twee verhalen door Herman Korteling.) (uitgegeven ter gelegenheid van : 25 jaar het Nedersaksisch Antiquariaat H.J. Tijenk en Zn.)
15648: TE VAARWIJK, B.H.M. - De Hof te Vaarwerk en zijn bewoners, 1188-1900.
4668: TEDLOCK, BARBARA - Dreaming. Anthropological and Psychological Interpretations.
10787: TEIRLICK, IS. - Plantenkultus.
12772: TEITLER, G. - De wording van het professionele officierscorps. Een sociologisch-historische analyse. (proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam)
21906: TEITLER, G.; KLINKERT, W.; (RED.) - Kopstukken uit de krijgsmacht. Nederlandse vlag- en opperofficieren 1815-1955.
5843: TELJEUR, D. - Het Symbolische Systeem van de Giman van Zuid-Halmahera. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
3696: TELLEGEN, E. - De sociologie in het werk van Max Weber. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
4299: TELS-DE JONG, L.L. - Sur quelques divinités romaines de la naissance et de la prophétie. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
20071: TEMMINCK, JAAP; POLDERMANS, MAARTEN; VAN SCHAIK, WIL - Frans Loenenhofje 1607-2007.
22110: TEMPELMAN, H.A.J.; ROEST, L. - Zeven generaties Van der Want. Het geslacht Van der want / Vijftig jaar ceramiek, een nieuwe ontwikkeling van een oud bedrijf. ( = Mededelingenblad van de Nederlandse ceramiek, no. 46 /maart 1967)
16460: TEMPERLEY, HOWARD - White Dreams, Black Africa. The Antislavery Expedition to the Niger.
23963: TEN BRINK, JAN; BUSKEN HUET, CONRAD - Brieven aan de uitgever van het tijdschrift Nederland 1873-1886 (uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Dr. L. Brummel) (Achter Het Boek, 2e jrg., afl. 2 en 3; 3e jrg., afl. 1)
14292: TEN BERGE, DOMIEN - De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob Cats.
5225: TEN LOHUIS, ELI - Towards a Winning of the West. Novels by East European Jewish Immigrants to America and Their American Offspring. (dissertation Universiteit Leiden)
5291: TEN DOESSCHATE, DR. G. - Rolduc als Middeleeuwse Voorpost der Wis-, Natuur- en Geneeskunde in de Nederlanden.
21772: TEN BOKUM, JAN - Jan Brandts Buys 1868-1933 componist. Een Nederlander in Oostenrijk.
21804: TEN HOEVE, SYTSE - Sneek gephotographeerd 1863-1900.
6527: TEN CATE-SILFWERBAND, R.B. - Vlees, bloed en been. Synoniemvergelijkend onderzoek van drie Germaanse woordformaties. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
3393: TEN DOORNKAAT KOOLMAN, J. - Dirk Philips 1504-1568.
19109: TEN HOEVE, S. - Epemastate en de kerk te Ysbrechtum. (Monument van de Maand, jrg. 4, deel 2)
21143: TENFELDE, WALTET - Album Studiosorum Academiae Lingensis 1698-1819.
21489: TENFELDE, KLAUS - Sozialgeschichte der Bergarbeiterschaft an der Ruhr im 19. Jahrhundert.
7589: TENGNAGEL, MATTHEUS GANSNEB; OVERSTEEGEN, DR. J.J.; (INGELEID EN VAN AANTEKENINGEN VOORZIEN DOOR) - Alle werken. Waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn. (Ingeleid en van aantekeningen voorzien door dr. J.J. Oversteegen)
10958: TENHAEFF, PROF. DR. W.H.C. - Beschouwingen over het gebruik van paragnosten voor politiële en andere practische doeleinden.
12375: TENNENT, SIR JAMES EMERSON - Ceylon. An Account of the Island Physical, Historical and Topographical with Notices on its Natural History, Antiquities and Productions. Illustrated by Maps, Plans and Drawings. (2 vol.) (reprint)
15766: TENNYSON; WARREN, SIR HERBERT (INTRODUCTION) - Poems of Tennyson 1829-1868. Including 'The Princes' 'In memoriam', four 'Idylls of the King', 'Maud', 'Enoch Arden'.
17361: TENNYSON, ALFRED - The Works of Alfred Tennyson Poet Laureate.
14469: TER MOLEN, J.R.; RUEMPOL, A.P.E.; VAN DONGEN, A.G.A. - Huisraad van een molenaarsweduwe. Gebruiksvoorwerpen uit een 16de eeuwse boedeloinventaris.
20368: TER HOEVEN, P.J.A. - Havenarbeiders van Amsterdam en Rotterdam. Sociologische analyse van een arbeidsmarkt. (proefschrift Nederlandsche Economische Hoge School te Rotterdam)
19817: TER MOLEN, R. - De regentenvertrekken van Teylers Hofje te Haarlem. (= Antiek, jrg. 15, no. 6 /januari 1981/, pp. 313-345)
11754: TER HAAR ROMENY; SMIT-MULLER, ROEL H. - Edlef Romeny. Leven en werk.
5948: TER VEEN, KOERT - Protestants fundamentalisme in het Groningse Faan
4817: TER HORST, J.G.; SMILDA, E.M.; (RED.) - Rondom de oude Sint Helenakerk.
6471: TERLINGEN, J; E.A. - Miscellanea Dantesca. Edita dalla Società Dantesca nei Paessi Bassi nella ricorrenza dal settimo centenario della nascita del Sommo Poeta.
845: TERLOUW, TH. J.A. - De opkomst van het heilgymnastisch beroep in Nederland in de 19de eeuw. Over zeldzame amfibieen in een kikkerland.
18101: TERLOUW, DRS. WILLEM J. - Japonisme - Art Nouveau. Hoogtepunten uit de collectie 'Bambus & Fächer'. Highlights from the Bamboo & Fan collection.
23769: TERMORSHUIZEN, GERARD; (RED.) - Rondom Daum.
4736: TERNALL, MARY - The Man who Flattened the Earth. Maupertuis and the Sciences in the Enlightenment.
10985: TERNOIS, RENé - Zola et ses amis italiens. Documents inédits. (= Publications de l'Université de Dijon, t. XXXVIII)
9201: TERPSTRA, DR. H. - Jacob van Neck. Amsterdams Admiraal en Regent.
4997: TERPSTRA, SIGRID; TERPSTRA, PIETER - Uit Friesland's Volksleven. Een keuze uit het werk van Waling Dijkstra
21218: TERRAINE, JOHN - To win a war. 1918 The year of victory.
7255: TERRY, SARAH MEIKLEJOHN - Poland's Place in Europe. General Sikorski and the Origin of the Oder-Neisse Line, 1939-1943.
11856: TERWEN-DE LOOS, DRS. J. - Nederlandse schilders en tekenaars in de Oost. 17de - 20ste eeuw. (Verschenen bij de tentoonstelling in het Rijksmuseum Amsterdam 19 oktober - 10 december 1972)
7286: TESSMER, FRITZ HARTMUT - Bremische Handelsbeziehungen mit Australien von den Anfängen bis zum Beginn des 1. Weltkrieges.
16601: TEUBNER-SAUTER, M.; BRINK-HOLSHUIJSEN, I. - De Decanije te Vorden. Een Eeuwenoude Geschiedenis.
14671: TEUNIS, H.B.; HAGOORT,, H.N.; VAN 'T SPIJKER, H.J.A.; (RED.) - Kerstening van Christenen. De verhouding van geestelijken en leken in de hoge Middeleeuwen.
7978: TEUNIS, H.B. - Crisis. Studie over een structuur- en normverandering in het Frankrijk van ± 1150 - ± 1250. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
11101: TEUNISSEN, JAN JOOST; TEUNISSEN, MARK; (EDS.) - Financial Stability and Growth in Emerging Economies. The Role of the Financial Sector.
23786: TEUTEBERG, GABRIELE; UELSBERG, GABRIELE - Theophile-Alexandre Steinlen. Zeichner fur das Pariser Volk. Illustrationen und Karikaturen im Milieu der Jahrhundertwende.
8625: THöNNESSEN, WERNER - The Emancipation of Women. The Rise and Decline of the Women's Movement in German Social Democracy 1863-1933.
7271: THöL, DR. HEINRICH; (HERAUSGEGEBEN VON) - Protocolle der Leipziger Wechsel-Conferenz.
4020: THE ZHEJIANG COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE. - A Handbook of Traditional Chinese Gynecology. A Clinical Manuel Of Chinese Herbal Medicine For the Treatment Of Gynecological Disorders. (3rd revised Edition)
21241: THEILL, GUSTAV ADOLF - Beitrage zur Symbolsprache Johann Sebastian Bachs. 2. Band Die Symbolik der Musikinstrumente.
18038: THEISSEN, DR. E.W. - Clandestiene drukken op letterkundig gebied tijdens de Duitse bezetting in Nederland gedrukt. Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Speciale catalogi. Nieuwe Serie. No. 2.
14616: THEISSEN, DR. S. - Germanismen in het Nederlands.
6978: THEUNIS, JOSEPHUS MARIA - Buitenlandse arbeiders in Nederland. Een niet-participerende bevolking. 'Een sociaal-ethische verkenning naar met name de moslimimmigranten van onze samenleving'. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
23850: THEUNISSEN, HANS; ABELMANN, ANNELIES; MEULENKAMPP, WIM; (RED.) - Topkapi & turkomanie. Turks-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.
18813: THIBAULT, G.; JENKINS, JEAN; BRAN-RICCI, JOSIANE - Eighteenth Century Musical Instruments : France and Britain. / Les instruments de musique au XVIIIe siecle : France et Grande-Bretagne.
7382: THIELEN, PETER GERRIT - Karl August von Hardenberg. Eine Biographie.
7294: THIEME, HARTWIG - Nationaler Liberalismus in der Krise. Die nationalliberale Fraktion des Preussischen Abgeordenetenhauses 1914-1918.
10957: THIERRY, G.J. - De religieuze beteekenis van het Aegyptische koningschap. De titulatuur. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
8685: THIERRY D'ARGENLIEU, LE GENERAL - La Bataille de l'Avre. "Phase de Mouvement". (Préface du Colonel Daille) (Avec13 cartes ou croquis hors texte)
11566: THIJS, HENRI - Een boek van sneeuw. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 9)
11577: THIJS, HENRI - In de plooien van de taal. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 13)
11579: THIJS, HENRI - Woordbreuk. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 26)
11570: THIJS, HENRI - Landschappen. 40 (ver-)gezichten. (Muzesprokkels nr. 34)
11571: THIJS, HENRI - De vloek van het zwijgen. Vertaalde gedichten. (Muzesprokkels nr. 30)
11565: THIJS, HENRI - Een golfslag lang. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 15)
11582: THIJS, HENRI - De honger nabij. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 10)
11567: THIJS, HENRI - Dit eeuwig sterven. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 20)
20948: THIJSSEN, THEO - Verzameld werk deel III. Egeltje. Het taaie ongerief. een bonte bundel
7025: THIJSSEN, H. - Kroniek van honderd jaar St.-Lambertuskerk te Reuver 1880-1980.
21958: THIJSSEN-SCHOUTE, C. LOUISE - Nicolaas Jarichides Wieringa, een zeventiende-eeuws vertaler van Boccalini, Rabelais, Barclai, Leti e.a.; bevattende ook een onderzoek naar de vermaardheid dier schrijvers in Nederland. (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen)
5233: THIMIG, HUGO - Hugo Thimig erzählt von seinem Leben und dem Theater seiner Zeit. Briefe und Tagebuchnotizen ausgewählt und eingeleitet von Franz Hadamowsky.
12102: THOBEN, PETER; (SAMENGESTELD DOOR) - Een keuze uit het oeuvre van Peer van den Molengraft. Van professie portretschilder.
17466: THODEN VAN VELZEN; VAN WETERING, W. - The Great Father and the Danger. Religious cults, material forces, and collective fantasies in the world of the Surinamese Maroons.
16417: THOMAES, KATHLEEN - Turkse vrouwen aan het woord. Een onderzoek naar ziekteverklaringen en hulpzoekgedrag met betrekking tot geestelijke gezondheidsproblemen bij Turkse vrouwen in Maastricht.
11802: THOMAS, JOS - Genk centrum voor nijverheid.
9771: THOMAS, LOWELL - De eerste vlucht om de wereld. Bevattende het authentiek reisverhaal van Lowell Smith, Erik H. Nelson, Leslie Arnold, Henry Ogden, Leigh Wade, John Harding. (Met 45 platen naar originele foto's genomen door de wereldvliegeniers)
9319: THOMAS, BOB - Joan Crawford. A biography.
23341: THOMAS, KEITH - Het verlangen naar de natuur. De veranderende houding tegenover planten en dieren, 1500-1800.
23995: THOMAS, HUGH - The Suez Affair.
23677: THOMASSEN, THEO - Coenraad van Heemskerck. 1646-1702. Diplomaat tussen prins en patroon. (= Holland. Regionaal-historisch tijdschrift, 17e jrg. no. 1 /februari 1985/ , pp. 14-36)
13061: THOMPSON, E.P. - 'Alien Homage'. Edward Thompson and Rabrindanath Tagore.
10657: THOMPSON, EDWARD; ANDERSON, PERRY; E.A. - Geschiedenistheorie 2. Het Thompson-Anderson debat. ( = Te Elfder Ure , jrg, 27, no 34, pp. 260-464)
12586: THOMPSON, E.A. - Who was Saint Patrick ? (reprint) (with a new preface by Colman Etchingham)
16823: THOMPSON, PETER - The Battle for Singapore. The True Story of Britain's Greatest Military Disaster.
20751: THOMSON, JOHN A.F. - The Later Lollards 1414-1520. (reprint)
20876: THOMSON, MALCOLM; CHURCHILL, WINSON - The Life and Times of King George VI 1895-1952.
17132: THON, NIKOLAUS - Vierspännig auf dem Feuerwagen. Der Prophet Elija und seine Darstellung in der Ikonenmalerei.
18043: THUAU, ÉTIENNE - Raison d'état et pensée politique à l'époque de Richelieu.
11963: THURLINGS, JAN - Verzet of berusting? Een kleine sociologie van de roomse mop. (Annalen van het Thijmgenootschap)
9102: THURLOW, CLIFFORD - Stories from Beyond the Clouds. An Anthology of Tibetan Folk Tales.
15970: THURSTON, ANNE - Sources for Colonial Studies in the Public Record Office. Vol. I. Records of the Colonial Office, Dominions Office, Commonwealth Relations Office and Commonwealth Office.
13194: TIANO, ANDRé - La politique économique et financière du Maroc indépendant.
24010: TIBI, BASSAM; ((HERAUSGEGEBEN VON) - Die arabische Linke.
24006: TIBI, BASSAM - Nationalismus in der Dritten Welt am arabischen Beispiel.
9369: TICKNER, LISA - Modern Life & Modern Subjects. British Art in the Early Twentieth Century.
21118: TIDEMAN, JOANNES - De Remonstrantsche Broederschap. Biographische naamlijst van hare predikanten en proponenten met historische aanteekeningen omtrent hare kweekschool en gemeenten. ( 2e dr.) )bewerkt door Dr. H.C. Rogge en Dr. B. Tideman Jz.)
11111: TIEKEN, HERMAN; (VERTAALD EN INGELEID DOOR) - Sangam. Over helden en minnaars. Klassieke Tamilpoëzie uit Zuid-India. (De Oosterse Bibliotheek, deel 14)
16354: TIESING, HARM; (TEKST); KUIPERS, GERRIT; (SAMENGESTELD DOOR) - Oud-Drents Boerenleven in Beeld.
18989: TIGCHELAAR, BERT - De gemiste kans. Staatsgreep tegen Hitler 1938. Officieren tussen moed en wanhoop.
20651: TIJMS, DR. W. - Prijzen van granen en peulvruchten te Arnhem [1543-1914], Breda [1535-1976], Deventer [1714-1804], 's-Hertogenbosch [1725-1817], Kampen [1645-1847], ( = Historia Agriculturae dl. XI, Band 1)
8996: TIJMS, WIGBOLT - Le Saint-Nectaire. L'histoire d'un fromage d'appelation d'origine dans son cadre géoraphique et économique. (thèse de doctorat Rijksuniversiteit Groningen)
23316: TILLEMA, J.A.C. - Victor de Stuers. Ideeen van een individualist.
10962: TILLEMANS, HENK - Honderd jaar goed boeren. Historie van het agrarisch leven in het Weerter land.
14194: TILLY, CHARLES - The Contentious French. Four Centuries of Popular Struggle.
7514: TIMMERMANS, PATRICK - Historisch Album Zuid-Holland.
12258: TIMMERS, CORRIEJANNE - Faxen faxte gefaxt.De juiste spelling van ruim 1500 oorspronkelijk vreemde werkwoorden.
22182: TIMMS, COLIN - Polymath of the Baroque. Agostino Steffani and his Music.
5195: TINDEMANS, DR. CARLOS - Mens, gemeenschap en maatschappij in de Toneelletterkunde van Zuid-Nederland 1815-1914. Een systematische analyse van de thematiek van het realistisch-burgerlijk drama.
7035: TINKLER-VILLANI, T. - Visions of Dante in English Poetry. (doctoral thesis Rijksuniversiteit Leiden)
15669: TINSEAU, LEON - Ma cousine pot-au-feu. (avec 46 compositions de Paul Destez)
20952: TISSET, PIERRE - Proces de condamnation de Jeanne d'Arc. Tome 1. Texte. Tome 2. Traductions et notes. Tome 3. Introduction. ( 3 tomes)
21279: TOBIAS, FRITZ - Der Reichstagsbrand. Legende und Wirklichkeit.
17026: TODD, PAMELA - Celebrating the Impressionist Table. (with recipes by Louise Pickford).
21306: TOEBOSCH, THEO - Uitverkoren zondebokken. Een familiegeschiedenis.
10104: TOKYO ART DIRECTORS CLUB (ED.) - 33rd Tokyo Art Directors Annual.
18303: TOLKIEN, J.R.R. - Brieven. (samengesteld door Humphrey Carpenter & Christopher Tolkien) (vertaald door Max Schuchart)
13920: TOLLEBEEK, JO - De toga van Fruin. Denken over geschiedenis in Nederland sinds 1860.
13971: TOMASEVIC, NEBOJSA - The Magic World of Ivan Generalic.
23550: TONER, JERRY - Homer's Turk. How Classics Shaped Ideas of the East.
5244: TOOM, DR. TEUS (RED.) - Het Historische Orgel in Nederland 1858-1865.
7354: TOONDER, MARTEN - Een enkel opbeurend woord. De grijze kunsten, de geweldige wiswassen.
94: TOONDER, MARTEN - Bommeldagkalender 1994
7534: TOONDER, MARTEN - Grofstoffelijke trillingen. De zwarte zwadderneel, de vuursalamander, de viridiaandinges.
7365: TOONDER, MARTEN - Een heer moet alles alleen doen. De feunix, de toornviolen, de trullenhoedster.
7370: TOONDER, MARTEN - Wat enigjes. De giegelgak, de gezichtenhandel, de kwinkslagen.
16663: TOONEN, HANS - Nederlands eerste Hollywood-ster. Hein van der Niet alias Frits van Dongen alias Philip Dorn Scheveningen 1901 - Los Angeles 1975.
9252: TOORENAAR, C.A. - Het geslacht Toorenaar Thorenaar.
15628: TOP, WIEBRAND - Fijn en frisch. Seksuele voorlichting onder Gereformeerden 1900-1965.
11955: TOPS, A.W. - Weerbaar zonder wapen.
22206: TORO CEBALLOS, FRANCISCO - Colleccion Diplomatica del Archivo Municipal de Alcala la Real. Carlos I.
22207: TORO CEBALLOS, FRANCISCO - Colleccion Diplomatica del Archivo Municipal de Alcala la Real. Reyes Catolicos (1474-1518).
1259: TORRES, ANTONIO - Dit stuk grond. (Uit het Portugees vertaald door August Willemsen)
6750: TORSSLOW, STIG - Edvard Bäckström och hans dramatiska diktning. (Akademisk Avhandling vid Stockholms Högskola)
21331: TOUBER, ANTON; (ED.) - Le Rayonnement des Troubadours. Actes du colloque de l'AIEO (Association Internationale d'Etudes Occitanes) Amsterdam, 16-18 Octobre 1995.
9127: TOUSSAINT, JOSEPH - Les relations diplomatiques de Philippe le Bon avec le Concile de Bale (1431-1449).
14905: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Het Gesprek in Tractoria. (Kaleidoscoop, nr. 25) (2e dr.)
12767: TOWLE, MARGARET A. - The Ethnobotany of pre-columbian Peru.
21263: TOWNER, WAYNE SIBLEY - The rabbinic "Enumeration of Scriptural Examples". A Study of a Rabbinic Pattern of Discourse with special Reference to Mekhilta d'R. Ismael.
23939: TRALBAUT, DR. MARK EDO - De Amors & Putti, Serafijnen &cherubijnen van Michiel van der Voort den oude.
21364: TRAPMAN, J. - Het land van Erasmus.
12096: TRAPPENIERS, MAUREEN; (RED.) - Antoon Derkinderen 1859-1925. (catalogus tentoonstelling Noordbrabants Museum 10 oktober - 30 november 1980; Amsterdams Historisch Museum 19 december 1980 - 1 februari 1981; Drents Museum 13 februari - 29 maart 1981)
6747: TRAVERSA, VINCENZO PAOLO - Luigi Capuana. Critic and Novelist.
10910: TREASURE, GEOFFREY - Who's Who in early Hanoverian Britain.
16688: TREE, ISABELLA - The Bird Man. The Extraordinary Story of John Gould.
15990: TREEP, DR. A. - De betrekkingen tussen banken en industrie in Frankrijk.
5217: TREFFERS-DALLER, JEANINE - French-Dutch Language Mixture in Brussels. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
13644: TREKKER - Afrikaansche Mieliepitten. 'n Bundeltje Afrikaansche liedjes voor zang met pianobegeleiding verzameld door Trekker.
11492: TREML, MANFRED; RIEPERTINGER, RAINHARD; BROCKHOFF, EVAMARIA (HERAUSGEG. VON) - Salz, Macht, Geschichte. Katalog.
19177: TRENARD, LOUIS; (SOUS LA DIRECTION DE) - Charbon et Sciences humaines. Actes du colloque organisé par la Faculté des Lettres de l'Université de Lille en Mai 1963.
14535: TRENZ, WILHELM FRANZ JOSEF - Die Prämonstratenser-Abtei Wadgassen zur Zeit der französischen Herrschaft von 1766 bis zur Auflösung im Jahre 1792. (Dissertation Johannes Gutenberg-Universität zu Mainz)
17847: TREUB, MR. M.W.F. - Oorlogsstijd. Herinneringen en indrukken.
6810: TREVES, SIR FREDERICK - The Country of "The Ring & The Book".
7456: TREVOR-ROPER, HUGH - Catholics, Anglicans and Puritans. Seventeenthth Century Essays.
19163: TRIMINGHAM, J. SPENCER - Islam in West Africa.
1530: TRIMP, J.C. - Joost van Lodensteyn als pietistisch dichter. (proefschrift Universiteit van de Republiek Indonesie, Djakarta)
1416: TRIPPS, MANFRED - Hans Multscher, Meister der Spaetgotik. Sein Werk, seine Schule, seine Zeit.
2874: TRISTAN, FRéDéRICK - Reuzen en geuzen van Vlaanderen. Tien eeuwen volksverhalen en volksgebruiken.
23481: TROELSTRA, P.J.; KLEYN, L.J.; WIARDI BECKMAN, DR. H.B. - Gedenkschriften. Dl. 1. Wording. Dl. 2. Groei. Dl. 3. Branding. Dl. 4. Storm. / Naam- en Zaakregister op P.J. Troelstra's Gedenkschriften. (samengesteld door L.J. Kleyn) / Troelstra De Ziener. Keur uit zijn journalistieken arbeid (verzameld door Dr. H.B. Wiardi Beckman). (6 dln.)
5488: TROLLOPE, ANTHONY - Een autobiographie. (prive-domein nr. 143)
24066: TROSEE, J.A.G.C. - Historische Studien.
17939: TRUB, WALTER; BALEN, JOSEF; KAMM, PETER - Ein Jahrhundert Zurcher Strassenbahnen
21247: TRUBETZKOY, N.S. - Dostoevskij als Kunstler.
15109: TRUMAN, HARRY S. - Memoires. Dl. 1. 1945 Het jaar der beslissingen. Dl. 2. 1946-1953 Jaren van beproeving en hoop. (2 dln.)
2407: TRUMAN, CHARLES (ED.) - Sotheby's Concise Encyclopedia of Silver.
17912: TRUMPENER, KATIE - Bardic Nationalism. The Romantic Novel and the British Empire.
17426: TSCHROOTS, J.L.C.M.; TSCHROOTS-BOER, H.H.C. - Luchtvaart en Luchtpostencyclopedie. Deel 1. (tot en met 1935).
23822: TSHITEKU, JULIE NDAYA - 'Prendre le bic'. Le Combat Sprituel congolais et les transformations sociales. (dissertation Erasmus Universiteit Rotterdam)
9015: TSIRSCH, OTTO - Die Naundorff Legende. Darstellung und Kritik. ( + Historische Zeitschrift, Bd. 106, 1911, pp. 535-599)
17239: TSJECHOV, ANTON - Verhalen. (vertaling, keuze en nawoord door Marja Wiebes en Yolanda Bloemen)
12976: TSJECHOW, ANTON P. - Verzamelde werken dl 3. Verhalen 1887 - 1891 (De Russische Bibliotheek)
7129: TSJECHOW, ANTON P. - Verzamelde werken dl 3. Verhalen 1887 - 1891 (De Russische Bibliotheek)
17579: TSU-WEE TAN, THOMAS - Your Chinese Roots. The Overseas Chinese Story.
20887: TUFFRAU, PAUL; (RENOUVELLEE) - La Legende de Guillaume d'Orange.
19534: TUINIER, S. - De psychiater en de wilde man. Een veldstudie over de relatie psychiatrisch syndroom en criminaliteit. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
13804: TULP, DR. NICOLAES - Geneesinzichten van dr. Nicolaes Tulp. ( 2 dln.) (facsimile van het oorspronkelijk manuscript, plus de transcriptie van dit handschrift door Dr. C.G.L. Apeldoorn, neerlandicus, en Dr. T. Beijer, internist)
14322: TUPLIN, W.A. - Great Western Steam. (2nd impression)
17228: TURBET-DELOF, GUY - L'Afrique Barbaresque dans la littérature Française aux XVIe et XVIIe siècles.
17535: TURKSMA, PROF. DR. L. - Admiraal van Napoleon. Het leven van Carel Hendrik graaf Verhuell 1764-1815.
15840: TURNER, JONATHAN H. - The Structure of Sociological Theory. (revised edition)
15795: TURNER JR., HENRY A.; (ED.) - Nazism and the Third Reich
2159: TURNER, V.W. - Schism and Continuity in an African Society. A Study of a Ndembu Village Life.
21511: TURQUAN, JOSEPH - Madame Recamier. (avec des documents nouveaux et inedits)
20058: TWAIN, MARK; CLEMENS, SAMUEL; COOLEY, JOHN; (ED.) - Mark Twain's Aquarium. The Samuel Clemens Angelfish Correspondence 1905-1910. (edited by John Cooley)
21372: TWEEHUYSEN, ROLANDT - Uit in Spokanie nooit weg. Een reisverslag. (vervaardigd in opdracht van de Spokanische Toeristenvereniging te Hirdo; met een aanbeveling van de Spokanische consul in Amsterdam) Met 33 toeren plaat.)
4165: TYLER, J.E.A. - Tolkien Lexicon.
15657: TZOBANAKI, CHRYSOULA - Marine Trilogy of Khandax. The Port. The Shipyards. The Fortress on the Sea (Koules).
18507: TZONIS, ALEXANDER (VOORWOORD) - Peter Loerakker. Architect.
13144: UFFELEN, AAD VAN - Verklarend woordenboek bloemschikken.
7480: UHL, OTHMAR - Die diplomatisch-politischen Beziehungen zwischen Grossbritannien und der Schweiz in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg (1890-1914). (Dissertation Universität Basel)
21745: UHLENDORF, BERNHARD A.; (ED.) - The Siege of Charleston. With an Account of the Province of South Carolina : Diaries nad zLetters of Hessian Officers. From the von Jungkenn Papers in the William L. Clements Library.
17846: ULENBERG, CASPAR - Zwaarwigte en billijke redenen om welke de Catholijken in de gemeenschap van het oude en ...ware Christendom ...moeten verblijven.; alsmede om welke ...Evangelischen hunne dwalingen behooren te verlaten, en ...tot het gemelde Christendom terug te keeren.
20808: ULIJN, GERARD - De geschiedenis van het graafschap Megen.
4795: ULLMANN, LINN - Als ik bij je ben.
21491: ULLMANN, MANFRED - Die Medizin im Islam. (Handbuch der Orientalistik. Erste Abteilung Erganzungsband VI)
24071: UMBREIT, SAMUEL JOHN - Zwanzig Jahre Missionar in Japan. Erlebnisse und Beobacthungen im Missionsdienst.
17596: UNDERWOOD, BARBARA M. - Introducing Traditional Bedfordshire Lace in 20 lessons.
20565: UNDERWOOD, V.P. - Verlaine en Angleterre.
8296: UNION GEéOGRAPHIQUE INTERNATIONAL - Comptes rendus du Congrès International de Géographie Amsterdam 1938. Tome deuxième. Travaux de la section IIIc. Géographie Coloniale.
8295: UNION GEéOGRAPHIQUE INTERNATIONAL - Comptes rendus du Congrès International de Géographie Amsterdam 1938. Tome deuxième. Travaux de la section IV. Géographie historique et histoire de la géographie.
9949: UPTON, MURRAY S. - A Rich and Diverse Fauna. The History of the australian National Insect Collection 1926-1991.
22087: URBAN, J.A.; SCHOLTEN, A. - Bonbons, Chocolade, Suikerwerk.
16717: URBANKOVA, EMMA; STEJSKAL, KAREL - Pasional Premyslovny Kunhuty. Passionale Abbatissae Cunegundis.
14336: URS VON BALTHASAR, HANS; SCHULTE, RAPHAEL; E.A. - Mysterium Salutis. Dogmatiek in heilshistorisch perspectief. Deel V. De zelfopenbaring van de drieene God.
6081: UTITZ, EMIL; (HRSG.) - Jahrbuch der Charakterologie. IV. Jahrgang / Band IV
6082: UTITZ, EMIL; (HRSG.) - Jahrbuch der Charakterologie. II. u. III. Jahrgang / Band II/III
4714: UYL, MARION DEN - Onzichtbare muren. Over het verinnerlijken van seksuele grenzen. Een onderzoek in een dorp in Zuid-India.
12353: UYL, MARION DEN - Onzichtbare muren. Over het verinnerlijken van seksuele grenzen. Een onderzoek in een dorp in Zuid-India.
14952: VAAN, ELS DE; MARELL, JOS - Praktische Didactiek voor Natuuronderwijs. (vijfde geheel herziene druk)
8818: VAANDRAGER, ARIE - Het circus van de arbeidsmarkt. [1990-1995]
21014: VAARTJES, GE - Herman de Man. Een biografie.
9140: VAASSEN, ELGIN - Bilder auf Glas. Glasgemälde zwischen 1780 und 1870.
19664: VACANDARD, L'ABBE E. - Vie de Saint Bernard, abbe de Clairvaux. (2 tomes) (edition original de 1895)
9924: VADER, J. - Een Oud-Walcherse boerderij. (4e dr.)
15520: VAESSEN, JAN CHR. - Tussen Schrift en Preek. Ontwerp van een analysemodel voor de bijbelinterpretatie in preken met gebruikmaking van de tekstuele hermeneutiek van Paul Ricoeur. (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen)
7270: VAGTS, ALFRED - Deutsch-Amerikanische Rückwanderung, Probleme - Phänomene - Statistik - Politik - Soziologie - Biographie.
10586: VAILLAT, LéANDRE; RATOUIS DE LIMAY, PAUL - J.-B. Perronneau (1715-1783). Sa vie et son oeuvre. (2ème éd. revue et augmentée)
10029: VALéRY, PAUL; FARGUE, LéON-PAUL; LARBAUD, VALERY; (PUBLIé PAR LES SOINS DE) - Commerce. Cahier XII.
10028: VALéRY, PAUL; FARGUE, LéON-PAUL; LARBAUD, VALERY; (PUBLIé PAR LES SOINS DE) - Commerce. Cahier XXV.
6757: VALENCY, MAURICE - The End of the World. An Introduction to Contemporary Drama.
3777: VALENTIJN, FRANCOIS - Oud en Nieuw Oost-Indien, vervattende Een Naaukeurige en Uitvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogentheyd In die Gewesten, benevens Eene wydluftige Beschryvinge der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java, etc. (5 dln. in 8 bnd.) (reprint)
13706: VALK, DRS. DANIEL; (EINDREDACTIE) - Huizinga's Complete lijst van Namen. Vraagbak voor de afkomst van de Nederlandse en Vlaamse familienamen.
23515: VALYNSEELE, JOSEPH - Les pretendants aux trones d"Europe.
13732: VAN RAPPARD-BOON, CHARLOTTE - The age of Utamaro. Japanese prints c. 1780-1800. (Catalogue of the Collection of Japanese Prints. Part II )
22231: VAN DER WERFF, S. - Waddenijstochten. Schiermonnikoog Winter 1928-'29. (facsimile uitgave)
23492: VAN HEES, HENK - Korte geschiedenis van de familie Van der Zwaan in Eemnes. Van kleermakers tot slager. (Historische Kring Eemnes, jrg. 31, no. 2 /juni 2009/, pp. 61-78)
23493: VAN HEES, HENK - Korte geschiedenis van de familie Van 't Klooster, (Van Klooster) in Eemnes. (Historische Kring Eemnes, jrg. 27, no. 4 /december 2005/, pp. 175-203)
14457: VAN DAEL, P.C.J. - De dode. Een hoofdfiguur in de oudchristelijke kunst. Een iconografische studie over de afbeelding van de dode in de oudchristelijke grafkunst. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
4517: VAN DER WELLE, J.A. - Dryden and Holland. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
14099: VAN DER WEE, HERMAN; VAN CAUWENBERGHE, EDDY; (EDS.) - Productivity of land and agricultural innovation in the Low Countries (1250-1800).
13390: VAN LIEBERGEN, DRS. L.C.B.M. - Birgitta van Zweden 1303-1373. 600 jaar kunst en cultuur van haar kloosterorde.
3820: VAN DEN BRINK, HERMAN - Ius fasque. Opmerkingen over de dualiteit van het archaïsch-romeins recht. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
17552: VAN TIL, MARK; MOURIK, JOOP - Hieroglyfen van het zand. Vegetatie en landschap van de Amsterdamse waterleidingduinen.
15901: VAN OOSTROM, FRITS - Maerlants wereld. (9e dr.)
23476: VAN GELDER, FLOOR - De kleermakersstaking van 1903. uit de geschiedenis van de groningse arbeidersbeweging. ( = Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1979, p. 182-224)
13827: VAN MONTFORT, A.J.G.M. - De regels van het huis. Ambtelijke regeltoepassing bij de gemeentelijke woonruimteverdeling. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
21731: VAN DER GOES, F. - Dr. Swart Abrahamsz over Multatuli.
2014: VAN ESSEN, A.J. - E. Kruisinga. A Chapter in the History of Linguistics in the Netherlands.
4154: VAN DEN BROEK, M.A. - Der Spiegel des Sünders. Ein katechetischer Traktat des fünfzehnten Jahrhunderts. Textausgabe und Beobachtungen zum Sprachgebrauch. (Diss. Vrije Universiteit van Amsterdam)
13612: VAN GINKEL, ROB; VERRIPS, JOJADA; (EDS.) - Mast. Maritime Anthropological Studies. Vol. 1(1988), no. 2
17102: VAN VRIESLAND, VICTOR E. - Onderzoek en vertoog. Verzameld critisch en essayistisch proza. (2 dln.)
4355: VAN EYCK, P.N.; GERRETSON, C.; GEYL, P.; (RED.) - Leiding. Algemeen Tweemaandelijksch Tijdschrift. Jrg. 1, afl. 1,4,5,6 (ontbreken afl. 2 en 3); jrg. 2, afl. no. 1,3,4,5 (ontbreekt afl. 2).
21708: VAN GEYTENBEEK, A.C. - Musonius Rufus and Greek diatribe. (revised edition, translated by B.L. Hijmans Jr.).
21260: VAN DER HEIJDE, ALBERT - The Yemenite Tradition of the Targum of Lamentations. Critical text and analysis of the variant readings) (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
15544: VAN BERKUM, DR. A. - Parthonopeus van Bloys. Opnieuw uitgegeven.
17459: VAN VLASTUIN, W. - De Geest van opwekking. Een onderzoek naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards (1703-1758). (proefschrift Theologische Universiteit van Apeldoorn)
1699: VAN DEYSSEL, LODEWIJK; VERWEY, ALBERT - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. Deel I : april 1884 - september 1894. Deel II : september 1894 - april 1898. Deel III : april 1898 - januari 1905. ( 3 dln.) (Achter Het Boek, 17e , 19e en 22 jrg.)
16669: VAN LOO, DR. P.J. - Geschiedenis van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.
23816: VAN DIJK, DIANA - 'Beyond their age.' Coping of children and young people in child-headed households in South Africa. (dissertation Radboud Universiteit Nijmegen)
15611: VAN OS, GRIETJE - Ik kwam met een koffer van karton. Spanjaarden in Zuidoost-Brabant 1961-2006.
13190: VAN GELDER, GEERT JAN; DE MOOR, ED; (EDS.) - Orientations. Vol. 1. The Middle East and Europe. Encounters and Exchanges. Vol. 1.
13508: VAN DE WIJER, INGRID - Anton Pieck en zijn werkkamer. Een verhaal tussen 1895 en 1897.
14441: VAN DET, E.J. - Zestig jaren bondsleven 1874-1934. Gedenkboek van de Bond van Nederlandse onderwijzers. Eerdte deel.
14662: VAN ECK, CLEMENTINE - Door bloed gezuiverd. Eerwraak bij Turken in Nederland.
3792: VAN GELDER (RED.), HENK - Eli Asser. Het zal je kind maar wezen. (met CD)
23732: VAN DER WERELD, HANS - Otto Cornelis van der Wereld. Veldwachter en historicus te Woubrugge.
22215: VAN DEN BOSCH, P. - Studien over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
13931: VAN GASTEREN, L.A.; MOESHART, H.J.; TOUSSAINT, H.C.; DE WILDE, P.A.; (RED.) - In een Japanse stroomversnelling. Berichten van Nederlandse watermannen -rijswerkers, ingenieurs, werkbazen- 1872-1903.
16003: VAN DER SCHEER, DUBBELD HEMSING; BOOM, HARM; LESTURGEON, ALEXANDER LODEWIJK - Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door drie podagristen. (Fotografische herdruk. Ingeleid door Prof. Dr. H.J. Prakke)
10054: VAN MOURIK, B.A. - Oud Leiden.
17608: VAN DER HEIDEN, BAS - De stoomtram uit de rails. (De RTM stoomtram oop de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden, dl. 13)
17609: VAN DER HEIDEN, BAS - De stoomtram naar Oostvoorne. (De RTM stoomtram op de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden, deel 7)
17614: VAN PRAAG, S. - Sexualiteit en huwelijk bij de volkeren der aarde. Indonesie. (met 32 fotografische afbeeldingen)
17628: VAN WIJK, J.M.; (RED.) - Dwangarbeid. [in Nederlands-Indie en Z.O. Azie gedurende de Tweede Wereldoorlog] (Serie : In 't midden der gevaren.)
17631: VAN DER HEIDEN, BAS - De stoomtram op IJsselmonde. (De RTM stoomtram op de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden, deel 3)
14426: VAN VALKENBURG, JHR. MR. C.C. - Het regentengeslacht (Le Leu) de Wilhem. (= Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, dl. XXV, 1981, pp. 132-179)
11471: VAN DER MEULEN. H.C. - Die wendt en heelt, doodt en levend maakt. Een struktuuranalyse van de theologie van Helmut Thielicke (1908-1986). (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen)
23945: VAN DEURSEN, A.TH.; KNETSCH, F.R.J.; ZILVERBERG, S.B.J.; SCHUTTE, G.J.; (RED.) - De herroeping van het Edict van Nantes (1685) in de Franse en Nederlandse geschiedschrijving. (Secta Historica V)
21164: VAN FELIUS, H.; METSELAARS, H.J. - Noordhollandse Statenleden 1840-1919.
21168: VAN BEEK, P.; KUIPER, DR. D.TH.; OKKEMA, J.C.; (RED.) - De dolerenden van 1886 en hun nageslacht.
23345: VAN BRAKEL, J.H.; VAN DUUREN, D.A.P.; GORTZAK, H.J.; KAL, WILHELMINA H.; MEULENBELD, B.C. - Budaya-Indonesia. Kunst en cultuur in Indonesië.
4202: VAN EGMOND, A. - De lijdende God in de Britse Theologie van de negentiende eeuw. De bijdrage van Newman, Maurice, McCleod Campbell en Gore aan de christelijke theopaschitische traditie. (proefschrift Vrije universiteit van Amsterdam)
19487: VAN DEN BOOMEN, THIJS - De vierkante meter. een Eindhovense geschiedenis 1934-1959.
14459: VAN LIEBURG, M.J. - Het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam (1839-1900). De ontwikkling van een stedelijk ziekenhuis in de 19e eeuw.(Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde en der Natuurwetenschappen, no. 21) (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
2058: VAN DEN DAM, DR. J.P.A. - Arnold Leon Armand Diepen 1846-1895(Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. )
18284: VAN ITERSON, AD - Vader, Raadgever en Beschermer". Petrus Regout en zijn abeiders 1834-1870. (proefschrift Rijksuniversiteit Limburg)
18286: VAN HEULE, CHRISTIAEN - De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst. (uitgegeven, ingeleid en toegelicht door dr. W.J.H. Caron)
17392: VAN PRAAG, PROF. H. - Het masker der goden, de dans der zeven sluiers, de alchemistische bruiloft, de sprong over de eigen schaduw, de poort van het paradijs. (Parapsychologische bibliotheek, no. 10)
23343: VAN EIJNATTEN, JORIS - God, Nederland en Oranje. Dutch Calvinism and the Search for the Social Centre. (dissertatie Amsterdam)
23415: VAN ESSEN, MINEKE - Kwekeling tussen aktie en ideaal. De opleiding tot onderwijzer(es) vanaf 1800. (met DVD)
20563: VAN EEGHEN, DR. ISABELLA H. - Brieven van het Deutzenhofje. Madame de Nerha en Mirabeau.
20670: VAN HUMMELEN, DR. W.H.M. - Repertorium van het rederijkersdrama 1500-ca. 1620.
18967: VAN DER LINDEN, JM; SPRUIT, W.A. - Wijk aan Zee 125 jaar badplaats.
18789: VAN DER RIJST, A. - Unde haeresem. Theologisch historisch onderzoek naar dwaalleren en ketterijen gedurende 2000 jaar christendom, uitmondend in een beschouwing over de moderne bijbelkritische christelijke stroming. (proefschrift
23737: VAN DER BOOM, DR. C.A. - C.A. Lion Cachet 1864-1945.
19679: VAN OORSCHOT, DR. J.M.P. - Vorstelijke vliegers en Valkenwaardse valkeniers. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. XXIX)
22041: VAN DEN HURK O. PRAEM., DR. W.J.C.C. - Het verborgen leven van de abdij van Berne in haar parochies 1797-1857. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. XXXIX)
19721: VAN KUILENBURG-VAARS, G.S.C.; VAN KUILENBURG, C.B. - Over Blokland. Geschiedenis van een dorp in het Land van Arkel.
4661: VAN DER WAL, DR. S.L. - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Dln. 1 t/m 8 (aug. 1945 - mei 1947). (RGP Kleine Serie, nos. 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45 en 48) (8 dln.)
17217: VAN OORSCHOT, WOUTER - Verkleed als mens.
15989: VAN DER VALK, DR. H.M.H.A. - De betrekkingen tussen banken en industrie in Belgie.
9543: VAN GOUDOEVER, A.P.; (ED.) - Romanian History 1848-1918. Essays from the First Dutch-Romanian Colloquium of Historians Utrecht 1977.
21266: VAN LOOPIK, MARCUS - Het Messiaans perspectief van de synagogale liturgische cyclus. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
17744: VAN ARKEL, DICK - Voor ons de zondvloed. Een onderzoek naar de ontwikkelingen in de doopliturgie aan de hand van het zondvloedgebed.
22197: VAN DEN OEVER, ANNIE - en het groteske.
23692: VAN OOIJEN, D.A.TH. - Je moet weg, hier komen mensen wonen". Woonwagenbeleid in Nederland 1890-1990. (proefschrift
20343: VAN DER LINDEN, J. - Kennemer mozaiek. Een bundel geschiedkundige schetsen uit Midden-Kennemerland
19689: VAN DE VEN, F.J.M. - Anton Jurgens Hzn. 1867-1945. Europees ondernemer, bouwer van een wereldconcern.
17945: VAN BEERS, JAN - Gedichten. Eerste deel 1843-1857.
22221: VAN REES, H.J. - Eenheid en scheiding. Historische schetsen van Molenaarsgraaf en Brandwijk.
19499: VAN DE HULSBEEK, TON; VAN LOON, ARJAN; ROBBEN, MARTIN; THIJSSEN, JAC.; (RED.) - In de Hollantsche Tuyn. Historische wetenswaardigheden van Geertruidenberg, Raamsdonk, Made en Drimmelen.
20807: VAN DEN BENT, DRS. A.E.G.; VAN DEN BROEK, DRS. C.P.M.F. - Mijdrecht, meer dan veen alleen.
13746: VAN WIJCK JURRIAANSE, N.J. - Van Stoom tot Stroom. Het blokkendozenmaterieel van de N.S.
14101: VAN HOUTTE, GISELE - Leuven in 1740, een krisisjaar. Ekonomische, sociale en demografische aspekten.
19936: VAN DER LEM, ANTON - Johan Huizinga. Leven en werk in beelden & documenten.
21690: VAN ASTEN, H.W. - Jetzt kommen die Vertrauensmanner unter dem Kommissar aus Utrecht". (doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam)
23315: VAN VREDENBURCH, JHR. MR. H.F.L.K. - Den Haag antwoordt niet. Herinneringen van Jhr. Mr. H.F.L.K. van Vredenburch. (onder redactie en van annotatoie voorzien door Chris A. J. van Koppen
15965: VAN BUUREN, A.M.J.; (UITGEGEVEN DOOR) - Den duytschen Cathoen. Naar de Antwerpse druk van Henrick Eckert van Homberch. Met als bijlage de andere redacties van de vroegst bekende Middelnederlandse vertaling der Dicta Catonis.
4577: VAN ROSSEN, CEFAS; VAN DER VOORT, HEIN; EDS.) - Die Creol Taal. 250 Years of Negerhollands texts.
15099: VAN RHEEDEN, HERBERT - Om de Vorm. Een eeuw teken-, handenarbeid- en kunstnijverheidsonderwijs in Nederland.
9811: VAN DER KWAAK, H. - Het proces van Jezus. Een vergelijkend onderzoek van de beschrijvingen der evangelisten. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
14835: VAN DER BILT, PROF. IR. C.L. - Telefonie. (uitgave no. 42 van de Vereeniging tot het uitgeven van beknopte handleidingen bij het onderwijs aan de Technische Hoogeschool) (2e dr.)
2130: VAN PUIJENBROEK, DR. F.J.M. - Onder de voet gelopen. Het ontstaan en verdwijnen van een kleinnijverheid in Nederland na 1800, de Brabantse klompenmakerij. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl.XVI)
3244: VAN HERWAARDEN, J.; (RED.) - Lof der historie. Opstellen over geschiedenis en maatschappij. Opstellen geschreven ter gelegenheid van de opening van de Erasmus Universiteit te Rotterdam op 8 november 1973.
14137: VAN CITTERT-EYMERS, J.G.; HAGEN, M.J. - Zonnewijzers aan en bij gebouwen in Nederland en enige astronomische (toren)uurwerken.
2916: VAN OS, HENK; (AUSGEWäHLT UND BEARBEITET VON) - Der Zeichner Franz Nadorp 1794-1876. Ein romantischer Künstler aus Anholt. Werke aus dem Besitz der Fürsten zu Salm-Salm in Anholt.
5416: VAN ZOEST, A.J.A. - Structures de deux testaments fictionnels. Le Lais et le Testament de François Villon. (thèse de doctorat Vrije Universiteit Amsterdam)
6355: VAN DEN HEUVEL, H.M. - De criminele vonnisboeken van Leiden 1533-1811. (= Rijnland, tijdschrift voor Sociale Genealogie en Streekgeschiedenis voor Leiden en omstreken, jrg. 14-15/1977-1978/)
23568: VAN UYTVEN, PROF. DR. R.; PIRENNE, DR. L.P.L.; BRUNEEL, PROF. DR. C.; (RED./ VOORZITTERS) - Gotiek in Brabant. Gothique en Brabant. (themanummer Bijdragen tot de Geschiedenis, 86e jrg./2003/, afl. 3-4, pp. 239-521; De Brabantse Stad. Dertiende colloquium, Leuven 18-19 oktober 2002)
13733: VAN RAPPARD-BOON, CHARLOTTE; FILEDT KOK, J.P. - Hiroshige and the Utagawa school. Japanese prints c. 1810-1860.(Catalogue of the Collection of Japanese Prints. Part )
18299: VAN DER KOP, H.J.E. - 1000 dagen. Bij het Hof van St. James. Belevenissen van een adjunct-marineattache (1962-1964).
15910: VAN DE SCHOOR, ROB - Sam Jan van den Bergh (1814-1868), Haage dichter tussen vijzels en mortieren. (= Die Haghe Jaarboek 2002, pp. 42-73)
9807: VAN DER WEEL, J.J. - Opeens was alles anders. Oorlogsjaren in Middelburg 1940-1944.
14296: VAN GERWEN, J.L.J.M.; VERBEEK, N.H.W. - Voorzorg & de Vruchten. Het verzekeringsconcern AMEV : zijn wortels en verttakkingen van 1847 tot 1995.
13734: VAN RAPPARD-BOON, CHARLOTTE - Hokusai and his school. Japanese prints c. 1800-1840. (Catalogue of the collection of Japanese prints. Part III)
21390: VAN LIEVERLOO, KARIN; ROELOFS, PIETER - Antoon van Welie 1866-1956. De laatste decadente schilder.
17914: VAN DER GRAAF, ANDRIES - Goudriaan gisteren. De geschiedenis van de hoge- en vrije heerlijkheid Goudriaan gelegen in de Alblasserwaard van de prehistorie tot omstreeks negentienhonderd.
20351: VAN ARDENNE, IR. C.B.; POLDERMANS, DRS. H.W.; SLECHTE, DRS. C.H. - Den Haag energiek. Hoofdstukken uit de geschiedenis van de energievoorziening in Den Haag.
2179: VAN COLLEM, A. - Van de nieuwe gemeenschap der menschen
21301: VAN DER WAL, DR. S.L. - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Dl. 1. (10 aug. 1945 - 8 nov. 1945). (RGP Kleine Serie, no. 36
19485: VAN DER WIELEN, H.G.W. - Een Friesche landbouw-veenkolonie. Bevolkingsstudies van de gemeente Opsterland. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
1676: VAN DEYSSEL, LODEWIJK - Aanteekeningen bij lectuur.
21096: VAN HETEREN, G.M.; DE KNECHT-VAN EEKELEN, A.; POULISSEN, M.J.D.; LUYENDIJK-ELSHOUT-A.M.; (RED.) - Nederlandse geneeskunde in de Indische Archipel 1816-1942. Verslag van een symposium gehouden ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Dr. D. de Moulin als hoogleraar in de Geschiedenis der Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
23917: VAN ERCKELENS, BARBARA - De wereld van Lot.
17235: VAN DER SLOOT, HANS - Schiedam rond de eeuwwisseling.
20197: VAN GELDER, GEERT JAN; DE MOOR, ED; (EDS.) - Orientations. Vol. 2. Eastward Bound. Dutch Ventures and Adventures in the Middle East.
21138: VAN SCHELVEN, DR. A.A. - Marnix van Sint Aldegonde.
16947: VAN NOREL, HENRIETTE; VERMEER, BRAM; (RED.) - Koken met de Kersentuin. Recepten uit de keuken van Mangerie De Kersentuin in Amsterdam.
8978: VAN DER POEL, DR. J.G.M. - Een landbouwwerktuigkunde-dictaat van de Landhuishoudkundige School te Groningen. ( = Historia Agriculturae, Jaarboek uitgegeven door het Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut te Groningen. Dl. 10, 1976, pp. 129-214.)
1729: VAN BAELEN, KAMIEL - Volledig werk. 2 dln. (ingel. en uitgegeven door Paul Schampaert)
1111: VAN EYSINGA, W.J.M.; VAN GRONINGEN, B.A.; KALF, J.; E.A. - Exuli amico Huizinga historico amici non historici die VII mensis Decembris anni MCMXLII.
15435: VAN DER VALK, ARNO - W.F. Hermans. Het grootste gelijk buiten Nederland.
19397: VAN DER KUIP, ADR. - Medische Instrumenten. Ziekenverplegingsartikelen. (bedrijfscatalogus, uitgave no. 37)
9873: VAN HOECK, ALBERT - De miskraam van moedertje Dipenda. Een bloemlezing uit de recente Nederlandse Kongoletteren (verzameld en ingeleid door Albert van Hoeck)
18009: VAN FAASSEN, S.A.J.; E.A.; (RED.) - Jaarboek Letterkundig Museum. Deel 1 (1992).
17058: VAN ERMEN; VAN MINGROOT, ERIK; MINNEN, BART; VAN DER EYCKEN, MICHEL - Limburg in kaart en prent. Historisch cartografisch overzicht van Belgisch en Nederlands Limburg
23932: VAN DER VALK, ARNOLD - Amsterdam in aanleg. Planvorming en dagelijks handelen 1850-1900. (Planologische Studies, dl. 8) (proefschrift Universiteit van Amsterdam.
22202: VAN LOO, L. FRANK - Armelui. Armoede en bedeling te Alkmaar 1850-1914.
13731: VAN RAPPARD-BOON, CHARLOTTE; E.A. - Imitatie en inspiratie. Japanse invloed op Nederlandse kunst van 1650 tot heden..
17048: VAN DEYSSEL, LODEWIJK - Verzamelde Werken van Lodewijk van Deyssel. Dl. 1. Een Liefde. (3e dr.)
21957: VAN SCHIE, PATRICK - Vrijheidsstreven in verdrukking. Liberale partijpolitiek in Nederland 1901-1940.
17050: VAN DEYSSEL, LODEWIJK - Verzamelde Werken van Lodewijk van Deyssel. Dl. 3. Proza Gedichten. (Uit het leven van Frank Rozelaar; Kind-Leven; Als het dag wordt; Het Ik) (2e dr.)
17002: VAN LAAR, HENK - Afstamming en ontwikkeling. (Jeugdbibliotheek, deel 5)
16892: VAN NIEUWENHUYSE, KAREL - De klauw van een papieren leeuw. Een politieke geschiedenis van de krant De Standaard 91947-1976).
16881: VAN GOOR, H. - Vlucht uit het dodendal van de Neckar. Het verhaal van een dwangarbeider tijdens de Tweede Wereldoorlog.
17051: VAN DEYSSEL, LODEWIJK - Verzamelde Werken van Lodewijk van Deyssel. Dl. 4. Kritieken. (3e dr.)
17052: VAN DEYSSEL, LODEWIJK - Verzamelde Werken van Lodewijk van Deyssel. Dl. 5. Beschouwingen en Kritieken. (2e dr.)
1698: VAN EYCK, P.N.; VERWEY, ALBERT - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Albert Verwey. Deel I : juli 1904 - april 1914. Met een woord vooraf en voorzien van aantekeningen, bezorgd door H.A. Wage. (Achter Het Boek, 23e jrg., afl. 1-3)
16995: VAN DER RIET, MARLIES - De Haagse Schouwburg 1802-1830. De aandeelhouders van de Schouwburg - oftewel het 'mindere' Haagse publiek. (= Die Haghe Jaarboek 2001, pp. 86-141)
16907: VAN LOMMEL, PIM - Eindeloos bewustzijn. Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring. (6e dr.)
14990: VAN SCHELT, L.H. - Fragmenten uit de geschiedenis van Zweelo.
21399: VAN VOORST TOT VOORST, MR. J.M.W. - Twee haagse meubelfabrieken. ( = Antiek, 9de. jrg., no. 4/ november 1974/, pp. 357-375)
17022: VAN THIEL, PIETER J.J.; DE BRUYN KOPS, C.J.; CLEVERINGA, JOLA; KLOEK, WOUTER; VELS HEIJN, ANNEMARIE - All the paintings of the Rijksmuseum in Amsterdam. A completely illustrated catalogue.
16589: VAN OS, H.W.M. - Vecchietta and the Sacristy of the Siena Hospital Church. A Study in Renaissance Religious Symbolism. (Kunsthistorische Studiën van het Nederlands Instituut te Rome, deel II)
23846: VAN KEULEN, E.O.; MORZER BRUYNS, W.F.J.; SPITS, E.K.; (RED.) - 'In de Gekroonde Lootsman'. Het kaarten-,boekuitgevers en instrumentenmakershuis Van Keulen te Amsterdam 1680-1885.
205: VAN RIJSWIJK-CLERKX, LILY E. - Moeders, kinderen en kinderopvang.. Veranderingen in de kinderopvang in Nederland.
22189: VAN DEN OORD, AD; VAN DUN, PAUL - Merk toch hoe sterk ! Moergestel schreef geschiedenis.
23844: VAN GELDER, ROELOF; VAN DER WAALS, JAN; HUISKEN, JACOBINE; E.A. - Een wereldreiziger op papier. De atlas van Laurens van der Hem (1621-1678).
12047: VAN DAM, J.D.; (RED.) - Index op nos. 1-143 van het Mededelingenblad Nederlandse vereniging van vrienden van ceramiek en glas.
22024: VAN DER LAARSE, ROB - Bevoogding en Bevinding. Heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930. (Hollandse Historische Reeks 12)
22030: VAN DER LINDE, DR. J.M. - Jan Willem Kals 1700-1781. Leraar der hervormden, advocaat van indiaan en neger.
4180: VAN DE MEERENDONK O. PRAEM., DRS. L. - Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen. (Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland)
4173: VAN WIJNGAARDEN, HILDE - Zorg voor de kost. Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle 1650-1700.
13477: VAN LIEBURG, PROF. DR. M.J. - De geschiedenis van de kindergeneeskunde in Nederland. Deel 1. De periode tot 1700.
19915: VAN DER WAL, M.J. - De moedertaal centraal. Standaardisatie-aspecten in de Nederlanden omstreeks 1650.
3400: VAN DEN BOOMEN, GERARD - Een kat heeft negen levens. Negentien jaren 'De Nieuwe Linie'.
21975: VAN DER ELSKEN, ED. - Paris 1994.
22152: VAN DAAL, MR. E.S.A.M. - De oudste generaties Van Dael in Grave en het Land van Cuijk. ( = De Brabantse Leeuw, jrg. 49 /2000/, no. 1, pp. 1-11; no 2, pp. 111-125)
16728: VAN HEUGTEN, SJRAAR - Vincent van Gogh. Tekeningen. Deel 2. Nuenen 1883-1885 Van Gogh Museum.
810: VAN LIEBURG. PROF. DR. M.J. - In het belang van wetenschap en kunst. Een beknopte geschiedenis van de Koninklijke Nederlandsche Matschappij tot bevordering der geneeskunst, 1849-1999.
8103: VAN KLAARWATER, MARJAN; BOOGAARD, FRANK; VEENSTRA, DICK; RITSEMA, JAAP - Koken met tabak en Patisserie.
21175: VAN DER ZEE, DAAN - De S.D.A.P. en Indonesie.
19978: VAN EENNOO, R. - Post-revolutionaire Contestatie. Priester Beeckman en zijn Blad "Het Brugse Vrye" (1848-1853).
21406: VAN DER STAAL, M. ; (RED.) - Woord en Beeld. (geillustreerd protestants christelijk weekblad voor het gezin), Jaargang 1 en 2 (1914; 1915).
21408: VAN HAMEL, A.G. - Het letterkundig leven van Frankrijk. Studien en Schetsen. (4 dln. in 2 banden)
13822: VAN ZEGGELEN, MARIE - Bij het hart van Indie.
18822: VAN LIEBURG, PROF. DR. J.M. - Het Diaconessenhuis Leiden. De jaren 1940-1997.
12844: VAN DER SPEK, J.J.; (RED.) - De universele mens. Geert Hendrik Streurman tussen Goethe en De Ploeg.
1286: VAN HAM, WILLEM; GREINER, OTTO; VAN ROSSUM, BAREND; LICHTVELD, WIM - Ter ere van "De Maagd". Uitgave ter gelegenheid van de opening van de STADSSCHOUWBURG "DE MAAGD" op 30 augustus 1990. (Studies uit Bergen op Zoom nr. 8)
8275: VAN GOOL, AD - Met loeiende sirene. De regionale brandweer Zuid-Oost Noord-Brabant en haar korpsen.
18595: VAN DEN BERG-AKKERMAN, C.M.; LANGSTRAAT, H.; SLUIMER, F.J.; BEZEMER, WIM; VAN 'T HOF-AKKERMAN, RIEK - Jubileumboek 1886-1986. 100 Jaar C.J.V. Liefde en Vrede Vlaardingen.
18631: VAN HET REVE, GERARD KORNELIS; ROGIER, JAN; BURNIER, ANDREAS; PLOMP, HANS; POLAK, J.B.W.; FERDINANDUSSE, RINUS; CREMER, JAN; VAN EETEN, PETER; E.A. - Dialoog. Tijdschrift voor homofilie en maatschappij. Extra Van het Reve-nummer bij de verlening van de P.C. Hooftprijs aan de oud-redacteur Gerad Kornelis van het Reve. (2e druk)
18091: VAN HERWAARDEN, DR. J.; (RED.) - Pelgrims door de eeuwen heen. Santiago de Compostela in woord en beeld.
19862: VAN DEN BURG, FENNA - De Vrije Katheder 1945-1950. Een platform van communisten en niet-communisten.
13934: VAN SCHAIK, C.J.J. - Balthazar Huydecoper, een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator. (proefschrift Rijksuniversitit Utrecht)
13935: VAN ZIJL, P. - Gerard Groote, Ascetic and Reformer (1340-1384). (dissertation catholic University of America)
13963: VAN SON, A.; VERMEULEN, MEJ. M.; FOPPEMA, YGE; (RED.) - Het bankroet der vaccinatie.
19536: VAN DE LAAR, PAUL; LUCASSEN, LEO; MANDEMAKERS, KEES; (RED.) - Naar Rotterdam. Immigratie en levensloop in Rotterdam vanaf het einde van de negentiende eeuw.
19540: VAN ELDEREN, F.M. - Erfprins. Van Fort Lasalle tot Marinekazerne.
13614: VAN GINKEL, ROB; VERRIPS, JOJADA; (EDS.) - Mast. Maritime Anthropological Studies. Vol. 2 (1989), no. 2
13615: VAN GINKEL, ROB; VERRIPS, JOJADA; (EDS.) - Mast. Maritime Anthropological Studies. Vol. 4 (1991), no. 1
13616: VAN GINKEL, ROB; VERRIPS, JOJADA; (EDS.) - Mast. Maritime Anthropological Studies. Vol. 4 (1991), no. 2
19918: VAN DER LINDE, MAARTEN - Werkelijk, ik kan alles. Werkers in kerkelijke arbeid in de Nederlandse Hervormde Kerk 1945-1966.
18270: VAN DEN BRINK, GABRIEL; (RED.) - Culturele contrasten. Het verhaal van de migranten in Rotterdam.
14939: VAN WERVEKE, ALFONS - Gentse Stads- en Baljuwsrekeningen (1351-1364).
16490: VAN ALPHEN, JAN; (A.O.) - The Smile of Buddha. 1600 Years of Buddhist Art in Korea.
18030: VAN KEULEN, MENSJE - Eerst de muziek.
18013: VAN FAASSEN, S.A.J.; E.A.; (RED.) - Jaarboek Letterkundig Museum. Deel 7 (1998).
18018: VAN HET REVE, GERARD J.M. - Een jeugd in Twente. (hoofdstukken I,II, III, IV en V / De vreemde gast; De ommekeer; De staking; De fabriek; Van Domela tot Gorter) ( = De Nieuwe Stem. Maandblad voor cultuur en politiek., jrg. 20, nos. 1, 4 en 5 / januari, april en mei 1965).
18019: VAN HET REVE, GERARD KORNELIS - Oude hoer is troef. ( = Tirade, 5e jrg., no. 50 /februari 1961/, pp. 108-113)
18020: VAN HET REVE, GERARD KORNELIS - Brief uit Gosfield. ( = Tirade, 7e jrg., no. 75/ maart 1963/, pp. 155-173)
9856: VAN DER MOST, DRS. W.H.J.; PRUNTEL, DR. H. - Ooit Zuiderzee... (Cultureel Historisch Jaarboek voor Flevoland, dl. 15.
11793: VAN MIERT, HANS - Een koel hoofd en een warm hart. Nationalisme, Javanisme en Jeugdbeweging in Nederlands-Indië, 1918-1930.
20732: VAN ZANTE, GARY A. - New Orleans 1867. Photographs by Theodore Lilienthal.
11256: VAN DER KOP, HANS - Omie en Eddie, een Indisch familieleven.
20935: VAN EYCK, P.N.; VAN DER LEEUW, AART - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Aart van der Leeuw. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Delen.
17389: VAN PRAAG, PROF. H. - (Parapsychologische bibliotheek, no. 6) (2e dr.)
17391: VAN PRAAG, PROF. H. - Nieuwe fases in de evolutie, de macht over het lichaam, over de emoties en over de seksualiteit, kosmische evolutie. (Parapsychologische bibliotheek, no. 9 (2e dr.))
9712: VAN DEN BREEMER, J.P.M. - Onze aarde houdt niet van rijst. Een cultureel antropologische studie van innovatie in de landbouw bij de Aouan van Ivoorkust. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
12949: VAN DE PUT, DR. C.A.M.M. - Volksleven in Tilburg rond 1900. Sociaal-historische hoofdstukken.
9748: VAN DEYSSEL, LODEWIJK - De wereld van mijn vader. (met een voowoord en voorzien van aantekeningen, bezorgd door Harry G.M. Prick)
9741: VAN DE SYPE, KOEN; VAN CAENEGHEM, CAROLINE - Vier Schoone Spelen van Zinnen van Leander ende Hero, uitgegeven met een analytische inhoudsopgave en aantekeningen. (= De Fonteine. Jaarboek Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent, jrg. LI-LII, pp. 67-201)
9730: VAN MIDDENDORP, HENRIëT - Emotional Regulation in Rheumatoid Arthritis. (dissertation Universiteit van Utrecht)
23797: VAN DER HORST, DR. D. - Van republiek tot koninkrijk. De vormende jaren van Anton Reinhard Falck 1777-1813.
9722: VAN DER LINDE, IRENE; SCHYNS, DéSIRéE - Vertrapte bloemen. Een geschiedenis van het tehuis voor vrouwen van de vereniging "Hulp voor Onbehuisden" 1904-1980.
9716: VAN OORDT, MR. G.H.L. - Het geslacht Van Oordt in beeld. Samengesteld uit het beeldarchief van de Vereeniging der Familie Van Oordt.
19316: VAN UDEN, J.; SCHONAGEN, P.; KOK, P. - Carl Theo Reisig. Schilder
18412: VAN DIJK, DRS. R.TH.M.; (RED.) - Het klooster Soeterbeeck te Deursen 1732-1982. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. LIII)
970: VAN CITTERT-EYMERS, J.G.; (SAMENGESTELD DOOR) - Album Promotorum der Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936 en Album Promotorum der Veeartsenijkundige Hoogeschool 1918-1925.
12117: VAN TOORN, WILLEM; (RED.) - Willem den Ouden.
968: VAN STRAATEN O.E.S.A., MODESTUS; (EDITION ET INTRODUCTION DE) - Gerardus Joannes Vossius. Universalis Philosophiae Akrooteriasmos. Dispute soutenue à l'Université de Leyde le 23 février 1598. Thèses et défense.
964: VAN KESSEL, P.J. - Duitse studenten te Padua. De controverse Rome-Venetie en het protestantisme in de tijd der Contra-Reformatie. (proefschrift K.U. Nijmegen)
11126: VAN DE KIEFT, A. - Een uitverkoren vat.Ter gedachtenis aan Wouter van de Kieft (1861-1941), in leven ouderling van de Gereformeerde Gemeente te Barneveld.
9568: VAN 'T SPIJKER, GERARD - Les usages funéraires et la mission de l'église. Une étude anthropologique et théologique des rites funéraires au Rwanda. (thèse de doctorat Vrije Universiteit Amsterdam)
10229: VAN HULZEN, DR. A. - Utrecht op oude foto's. Deel 2. Van de Weerd naar Tolsteeg
17438: VAN DROOGENBROECK, EDGAR - Brieven uit Batavia ofte fraye en wonderlijke geschiedenis van de Vlaamsche geuzenfamilie Vandenberghe in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie. ( = Vlaamsche Stam, jrg. 29, nr. 3-4 /maart-april 1993/ pp. 145-174)
17439: VAN DEN BRINK, GABRIEL - Geweld als uitdaging. De betekenis van agressief gedrag bij jongeren.
16315: VAN HALEM, LUDO; (SAMENGESTELD DOOR) - Picasso, Klee, Miro en de moderne kunst in Nederland 1946-1958.
9415: VAN LIEBURG, PROF. DR. M.J. - Het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam 1892-1992.
9404: VAN DEN BERGH, G.C.J.J.; SPRUIT, J.E.; VAN DE VRUGT, M.; (RED.) - Rechtsgeleerd Utrecht. Levensschetsen van elf hoogleraren uit driehondervijftig jaar Faculteit der rechtsgeleerdheid in Utrecht. (Stichtse Historische Reeks, no. 11)
9395: VAN BRAAM, ELISABETH; ELZENGA, EELCO; (COMPILED BY) - In Royal Array. Queen Wilhelmina 1880-1962.
10162: VAN INGHEN, MARSILIUS - Kennis, wetenschap en theologie. (Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door E.P. Bos). (Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland, dl. 3)
10164: VAN HEUSDE, PHILIP WILLEM - Wijsbegeerte van het gezonde verstand. (Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.M.M. de Valk). (Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland, dl. 16)
10203: VAN ROOIJEN, MAURITS - Op gevels geschreven.
10210: VAN DAALEN, DRS. K.O.H.; SLIGGERS, B.C.; SPEET, DRS. B.M.J.; TEMMINCK, DRS. J.J.; VROOM, DRS. L.J.H.; (RED.) - Als de Dag van Gisteren. Honderd jaar Haarlem en de Haarlemmers. (18 afl.)
11881: VAN ERMEN; VAN MINGROOT, ERIK; MINNEN, BART; VAN DER EYCKEN, MICHEL - Limburg in kaart en prent. Historisch cartografisch overzicht van Belgisch en Nederlands Limburg
11894: VAN KESSEL, PETER J.; BODART, DIDIER - La collection d'opuscules relatifs aux dernières années du Régime autichien et à la Révolution brabançonne, rassemblée par le nonce Antonio Felice Zondari.
9382: VAN TIJN, MAARTJE; NICOLAI, DICK - Belofte en catastrofe. De code van het Oude Testament gebroken.
9350: VAN DE WALLE, C. - Siardus Bogaerts, de prior en zijn monasterium te Huijbergen 1614-1670. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. XLVIII)
18100: VAN KOOIJ, KAREL R.; MUNNEKE, ROELOF J.; PREMATILLEKE, LEELANANDA; SILVA, ROLAND; (RED.) - De Wijze en de goden. Boeddhistische en hindoeistische bronzen uit Sri Lanka.
14852: VAN DE VELDE, A.J.J.; DE SMEDT, J.; FLORIN, H.; VAN HOUTTE, J.A. - Simon Stevin 1548-1948.(Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Akademie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie, Klasse der Wetenschappen, Jrg. X, no. 10)
21752: VAN KOPPEN, CHRIS A.J. - De Geuzen van de Negentiende Eeuw. Abraham Kuyper en Zuid-Afrika.
21758: VAN BORK, G.J. - Over De Kapellekensbaanen Zomer te Ter-Muren van Louis Paul Boon.
9146: VAN VLIET, DR. M. - Het hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams. Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het hoogheemraadschap, voornamelijk in de periode 1537-1795.
21552: VAN DUUREN, DAVID - Krisses. A critical biography.
21556: VAN BANNING, MR. DR. DRS. J.P.D. - Het huwelijk van Hare Koninklijke Hoogheid prinses Margriet.
21568: VAN HORN, NICO; LANDAAL, ARIE; LEBESQUE, VICTOR; VAN MESDAG, ROB; (RED.) - Aan de boorden. Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging 'De Hoop' 1848-1998. 150 Jaar roeien in Amsterdam.
11678: VAN HULST, JAN - Werc van minliker tijtcortinge. Drie gedichten van Jan van Hulst uit het derde deel van het Gruuthuuse-handschrift. Uitgegeven, toegelicht en vertaald door Ad Borggreve en Marian Tichelman-Stuij. (Doktoraalscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen)
11707: VAN LIEBURG, PROF. DR. M.J. - 'Met het beste wat men heeft en kent'. De geschiedenis van het Diakonessenhuis Utrecht 1844-1999.
12788: VAN DER KEUKEN, JOHAN - L'oeil lucide. L'oeuvre photographique 1953-2000. / The Lucid Eye. The Photographic Work 1953-2000.
13230: VAN OOSTROM, FRITS; (RED.) - Historisch tableau. Geschiedenis opnieuw verbeeld in schoolplaten en essays.
15577: VAN DER HEIDE, DIRK - Groot schimpnamenboek van Nederland. (met een inleiding van Siemon Reker en illustraties van Jan Woldring)
15604: VAN RIJCKEVORSEL, LAETITIA M.L. - Een wereld apart. Geschiedenis van het Sacré-Coeur in Nederland.
15609: VAN 'T VEEN, FEE - Het Nederlandse Palazzo. Verzamelingen van vroeg-Italiaanse kunst. / The Dutch Palazzo. Collections of early Italian art.
23686: VAN STRIEN, CORNELIS DANIEL - British Travellers in Holland during the Stuart Period. (dissertation Vrije Universiteit te Amsterdam)
9027: VAN DE WALLE, ETIENNE - The Female Population of France in the nineteenth Century. A Reconstruction of 82 Départements.
10266: VAN CAPELLE, DR. H. - De Nazi-economie. Economie en buitenlandse handel in nationaal-socialistisch Duitsland.
10296: VAN BEUKERING, C.H.J. - Der deutsch-niederländische Handel und die deutsche Agrareinfuhr in den Jahren 1920-1940. (Dissertation Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
10327: VAN DEN BERGH, HANS, VAN DULLEMEN, INEZ; FONDSE, MARKO; E.A. - De Russen in mijn kast.
1106: VAN HEES, DRS. P.; PUCHINGER, DR. G.; (UITG. D.) - Briefwisseling Gerretson - Van Eyck.
18153: VAN DER LOO, C.J. - Om leven vrijheid ! Geschiedenis der Oud-Hollandsche Republieken in Zuid-Afrika, van de ontdekking der Kaap de Goede Hoop af tot op de tegenwoordigen tijd.
23399: VAN LIEBURG, PROF. DR. M.J. - Het Sint Laurensinstituut 1651-1857-2007. De geschiedenis van de katholieke charitas te Rotterdam.
18434: VAN VELDE, BRAM - 'Het ritmus van de kunst'. Brieven van Bram van Velde aan zijn mecenas, 1922-1935. (bezorgd door Anita Hopmans en Erik Slagter) (RKD- Bronnenreeks, deel 4)
899: VAN WIERINGEN, J.C. - Secular changes of growth : 1964-1966 height and weight surveys in the Netherlands in historical perspective. Review, tables and graphs.
8938: VAN DER ENG-LIEDMEIJER, A.M. - Soviet literary characters. An investigation into the portrayal of Soviet men in Russian prose 1917-1953. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
13374: VAN DER KROGT, PETER - Straatnamen van Delft. Verklaring van de namen van straten en buurten, grachten en bruggen.
8920: VAN DER WEE, HERMAN; AERTS, ERIK - De economische ontwikkeling van Europa, 950-1950. (7e dr.)
8917: VAN RIJN, T.P.J.N. - Exceptie van onwettigheid en prejudiciële procedure inzake geldigheid van gemeenschapshandelingen. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
11179: VAN DER WERF, DR. D.C.J. - Banken, bankiers en hun fusies. Het ontstyaan van de Algemene Bank Nederland en de Amsterdam-Rotterdam Bank, een studie in fusiegedrag over de periode 1950-1964.
8895: VAN DEN BRINK, GABRIEL - Hoge eisen, ware liefde. De opkomst van een nieuw gezinsideaal in Nederland. (2e dr.)
14794: VAN DIJK, K.F.; E.A. ; (RED.) - Historisch Jaarboek Westland, dl. 15 (2002)
14795: VAN DER DOES, MARTHE - Antoinette Bourignon. Sa vie (1616-1680) - Son oeuvre. La vie et lóeuvre dúne mystique chrétienne précédée dune bibliographie analytique des éditions de ses ouvrages et traductions. (these de doctorat Universite de Groningue)
14804: VAN DEN HOEK, A.P. - Boerderijen en hun bewoners in de Groote waard. Deel 1. Éiland van Dordrecht'.
19995: VAN DULM, J.; KRIJGSVELD, W.J.; LEGEMAATE, H.J.; LIESKER, H.A.M.; WEIJERS, G.; BRACHES, E. - Geillustreerde Atlas van de Japanse Kampen in Nederlands-Indie 1942-1945. (2e druk)
1306: VAN DER FLIER, G.J. - Grondrentetheorieen en de grondhuren in de Java-suiker-industrie.
8727: VAN WERMESKERKEN, HENRI - Een Indisch Binnenhuisje. (3e dr.)
8724: VAN DOORN, BOUD; (HäFTLING 4236); - Vught.13 Maanden in het concentratiekamp. Met krabbels van Peter Zwart.
4505: VAN EMDE BOAS, DR. C. - Shakespeare's sonnetten en hun verband met de travesti-double spelen. Een medisch-psychologische studie. (herdruk)
19059: VAN ZUYLEN, BELLE - Alles is mode. Belle van Zuylen over de Franse Revolutie. (gekozen, van commentaar voorzien en vertaald door Greetje van den Bergh)
23815: VAN GOG, JANNEKE - Coming back from the bush. Gender, youth, and reintegration in northern Sierra Leone.
21374: VAN HELDEN, R.J.C.; BINK, M. - In het licht van de kleur. Martin Monnickendam 1874-1943.
18446: VAN DEN EEREMBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. - Ontwikkelingslijnen en scharnierpunten in het Brabants industrieel bedrijf 1777-1914 (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. XL)
438: VAN DER WOUDE, C. - Sibrandus Lubbertus. Leven en werken, in het bijzonder naar zijn correspondentie. (proefschrift Amsterdam)
4381: VAN SLAGEREN, JAAP - Les origines de l'Église Évangélique du Cameroun. Missions Européennes et christianisme autochtone.
10757: VAN EEGHEN, DR. I.H. - Inventaris van het familie-archief Backer.
10772: VAN DE MOLENGRAFT, ZR. ALIX - Drie begijnen zijn begonnen. Geschiedenis van tienduizend Zusters van Liefde 1832-1964.
8546: VAN OOSTERHOUT, DIANNE - Landscapes of the Body. reproduction, Fertility and Morality in a Papuan Society. (dissertation Universiteit Leiden)
6746: VAN DEN BERGH, H. - Giambattista Casti (1724-1803). L'homme et l'oeuvre. (thèse de doctorat Rijksuniversiteit Utrecht)
675: VAN MONTFRANS, DS. G.; DE JONG MZ., C.; E.A. - Statuten van de Vereeniging tot stichting en instandhouding van de "Scholen met den Bijbel" te Ouderkerk aan den IJssel. / Verordening voor de "School met den Bijbel".
12212: VAN VEEN, JOH. - Onderzoekingen in de Hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandse kust. (Nieuwe verhandellingen van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam. Tweede Reeks: Elfde Deel)
5773: VAN HEEK, F. - Westersche techniek en maatschappelijk leven in China. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
23710: VAN DER HOEVEN, DRS. L.M.; BANKI, DRS. E.M. - Joods leven in Maassluis 1688-1942.
21293: VAN GURP, GERARD - Brabantse stoffen op de wereldmarkt. Proto-industrialisering in de Meijerij van 's-Hertogenbosch 1620-1820.
21294: VAN DER WAALS, JAN - De prentschat van Michiel Hinloopen. Een reconstructie van de eerste openbare papierkunstverzameling in Nederland.
15721: VAN GORP, P.J.M. - De Kamgarenspinnerij.
15654: VAN EXEL, DRS. WIM - Daor hedde de Guld. 50 Jaar Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland.
8329: VAN DEN HOEK, DRS. E.E. - Grote Oost 58 Hoorn. 'Het Claes Joest Huys' bouw- en bewoningsgeschiedenis. (Huizenreeks Hoorn - Deel 3)
8309: VAN ROSSUM, A.C. - Cardiovascular applications of magnetic resonance imaging. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
21766: VAN GELDER, GEERT JAN - The Bad and the Ugly. Attitudes towards invective poetry (Hija') in classical Arabic literature.
21767: VAN GELDER, GEERT JAN - Two Arabic treatises on stylistics : al-Marghinani's al-Mahasin fi 'l-nazm wa-'l-nathr, and Ibn Aflah's Muqaddima, formerly ascribed to al-Marghinani. Edited from the MS Escorial 264 with an introduction.
8183: VAN DER HEIJDEN, COR G.W.P. - Kleurloos, reukloos en smaakloos drinkwater. De watervoorziening in Tilburg vanaf het einde van de negentiende eeuw. (Tilburgse Historische reeks, no. 7)
813: VAN DEN ABEELEN, E.L.J. - Twee en een halve eeuw ziekenfonds.
8085: VAN ELSWIJK, J.P.M.; DE JONG, FRANK; VAN LOON, H. F. - Juliana en Bernhard in Indonesië. Reisverslag van een staatsbezoek. (2e dr.)
8066: VAN OS, HENK - Gebed in schoonheid. Schatten van prive-devotie in Europa 1300-1500.
19773: VAN DER VAART, F.J. - Het predikbroedersklooster te 's-Hertogenbosch gereconstrueerd. ( = Bulletin KN OB, jrg. 87 /1988/, no. 3 , pp. 93-117
15697: VAN NOUHUYS, W.G. - Letterkundige Opstellen.
15706: VAN DAM, PETER; VAN PRAAG, PHILIP - Fré Cohen 1903-1943. Leven en werk van een bewogen kunstenares. Een catalogue raisonnée.
1571: VAN GREEVENBROEK, J.T.R. - E.J. Potgieter. L'homme et l'oeuvre dans leurs rapports avec la littérature française. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
17967: VAN HEININGEN, H. - Batenburg. Eeuwenlang twistappel.
7955: VAN OUDHEUSDEN, J.; E.A. (RED.) - Brabantse biografieën I. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders.
796: VAN LIEBURG, M.J.; SNELDERS, H.A.M. - De bevordering en vervolmaking der proefondervinderlijke wijsbegeerte". De rol van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam in de geschiedenis van de natuurwetenschappen, geneeskunde en techniek (1769-1988).
6067: VAN DE BUNT, ALEID W. - Wageningen / Rhenen
18477: VAN DER ZANDEN, IR. J.G.N.M. - Gastelaars bekkesnijer ? ( = De Brabantse Leeuw, jrg. 44 /1995/, no. 1, pp. 16-29)
14874: VAN LEEUWEN, RIEKE; (ED.); BRENNINKMEYER-DE ROOIJ, BEATRIJS; BROOS, BEN; DE HEER, ED; SLOT, BEN; (TEXT BY) - Paintings from England. William III and the Royal Collections.
7903: VAN DER KLOOSTER, DRS. OLGA - Het Huiszittende Armen-Weeshuis te Hoorn. Van pesthuis tot bankgebouw, kantoorruimten en appartementen.
19131: VAN DEN BERGE-DE LANGE, INEKE - The Contribution of Acupuncture and Moxibustion to Healthcare. An Evidence-based Approach. (proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam)
7902: VAN ZOONEN, ARIE - Van Koffijhuis tot Theater. Kroniek van Schouwburg Het Park. Ontwikkeling en gebeurtenissen van 1839 tot 1994, met een inleiding over het begin van de comediën in Hoorn. Jubileumboek van Schouwburg Het Park t. g. v. het 25-jarig bestaan op 18 nov. 1994.
16508: VAN DER KNAAP, DRS. J.P.H. - Oosterkerk, teken van tegenspraak.
15183: VAN DIGGELE, ELS - Een volk dat alleen woont. De strijd om de joodse identiteit van de staat Israel. (2e dr.)
23704: VAN GREVELINGEN, H. - Verzameld werk. (met een nawoord van Kees Verheul)
21969: VAN DER LINDEN, MR. E.C.H.J.; ARJUN SHARMA, MR. D.S.; (MET MEDEWERKING VAN) - Generaal pardon. Over regularisatie en illegale vreemdelingen. (Monografieen Vreemdeling en Recht)
7889: VAN REGTEREN ALTENA, I.Q.; VAN THIEL, P.J.J. - De portret-galerij van de Universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Papenbroeck 1673-1743.
17312: VAN DER WAL, DR. S.L. - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Dln. 1 t/m 6 (aug. 1945 - januari 1947). (RGP Kleine Serie, nos. 36, 37, 38, 39, 41 en 44) (6 dln.)
17313: VAN DER WAL, DR. S.L.; DROOGLEVER, DR. P.J.; SCHOUTEN, DRS. M.J.B. - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Dln. 8 t/m 13 (maart 1947 - juni 1948). (RGP Kleine Serie, nos. 48, 50, 52, 54, 58 en 61 ) (6 dln.)
7875: VAN HELMOND, TOKE - Mary Dorna 1891-1971. (3e herziene dr.)
16650: VAN BEEK, H.J.E. - Deventer vrogger en noe. (2 dln.) (met resp. 35 en 38 teikeningen en foto's; bandteekening van Co Breman)
7789: VAN LOOY, JACOBUS - 'Wie dronk toen water !' Bloemlezing uit de briefwisseling met August Allebé gedurende zijn Prix de Rome-reis 1885-1887. (verzorgd door F.P. Huygens)
24034: VAN MIERT, JAN - Wars van clubgeest en partijzucht. Liberalen, natie en verzuiling, Tiel en Winschoten 1850-1920. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
1836: VAN ELSLANDER, A. - Maurice Maeterlinck et la litterature flamande.
23733: VAN GASTEREN, LOUIS; (BEZORGD DOOR) - Die eeuwige rijst met Japansche thee. Brieven uit japan van Nederlandse watermannen 1872-1903.
23394: VAN DEN BERG, EVERT; BERTELOOT, ARMAND - Waar kwam Jacob van Maerlant vandaan ? (= Verslagen en mededelkngen van de Koninkllijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 1993, afl. 1, pp. 30-77)
11929: VAN DOCKUM, J.D.C. - De Maatschappij tot bevordering der Toonkunst in haar wording en ontwikkeling. Een bijdrage tot de Nederlandsche Muziekgeschiedenis der XIXe eeuw.
7643: VAN EEDEN, FREDERIK; VAN DEYSSEL, LODEWIJK - De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel (bezorgd en toegelicht door dr. H.W. van Tricht en dr. Harry G.M. Prick) (2e, herziene dr.)
12301: VAN ECK, TON; BOOGAARTS, JAN; LOOYENGA, ARJEN; MOREL, PAUL - Het Smits-orgel in de Duif.
14201: VAN DE WALL, DR. WILLEM - Methodische toepassing der muziek bij de behandeling van van ongewone personen. (geautoriseerde vertaling van een drietal zijner geschriften voorafgegaan door een inleiding van dr. W.H. Cox)
17171: VAN LEEUWEN, C.G. - Denkbeelden van een vliesridder. De Instruction d'un jeune Prince van Guillebert van Lannoy. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
12523: VAN LIEBURG, PROF. DR. M.J.; (RED.) - Een eeuw thuiszorg in Rotterdam 1901-2001.
7492: VAN DER WUSTEN, H. - Iers verzet tegen de staatkundige eenheid der Britse eilanden 1800-1921. Een politiek-geografische studie van integratie- en desintegratie processen. (proefschrift universiteit van Amsterdam)
21817: VAN GOOR, J. - De Nederlandse kolonien. Geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975. (2e herziene druk)
20411: VAN BOVEN, MARGRIET; TRAPPENIERS, MAUREEN; (SAMENGESTELD DOOR) - Henriette Pessers. Werk uit de jaren dertig. (tentoonstellingscatalogus)
23672: VAN LIEBURG, FRED; ROELEVINK, JOKE - Een gereformeerde jongen. Arie Theodorus van Deursen 1931 2011.
17680: VAN DER HORST, JOOP; VAN DER HORST, KEES - Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw.
17694: VAN DER VOORT, MARCEL - Dat seste boec van serpenten. Een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants Der naturen bloeme. (proefschrift Universiteit Leiden)
18483: VAN DER HEIJDEN, J. - Een bastaardtak Van der Heijden. Dinther-Vorstenbosch-Uden. ( = De Brabantse Leeuw, jrg. 54 /2005/,no. 2, pp. 98-104)
21468: VAN RIEMSDIJK, G.A. - Geschiedenis van de Openbare Bibliotheek in Nederland. Deel 1 Van de beginjaren tot mei 1940. Deel 2 Van mei 1940 tot mei 1945. Deel 3 Van mei 1945 tot het jaar 1958. (3 dln.)
21470: VAN DER LEE, A.N. - Archeologie. No. 3.
3470: VAN DE WALLE, C. - Siardus Bogaerts, de prior en zijn monasterium te Huijbergen 1614-1670. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. XLVIII)
7383: VAN DIJK, J.B. - Joseph von Görres en de kerk van Duitschland in zijn tijd (1776-1848).
16341: VAN BRUGGEN, CARRY - Plattelandjes. Larense Columns. (keuze en toelichting door van Jan Fontijn en Diny Schouten)
18888: VAN SCHAIK, EVA - Hans van Manen. Leven en werk.
16069: VAN LEEUWEN, DRS. W.R.F.; ROMERS, DRS. H. - Een spoor van verbeelding. 150 jaar monumentale kunst en decoratie aan Nederlandse stationsgebouwen.
21477: VAN WERINGH, KOOS - De zaak Sara Breugeltas.
24081: VAN HOOFF, W.H.P.M. - In het rijk van de Nederlandse Vulcanus. De Nederlandsche machinenijverheid 1825-1914, een historische bedrijfstakverkenning. + De Nederlandse machinefabrieken 1825-1914. (proefschriftTechnische Universiteit Eindhoven) (NEHA Series III) (2 dln.)
12661: VAN DEN HERIK, L.J. - The Contribution of the Rwanda Tribunal to the Development of International Law. (proefschrift Vrije Universiteit van Amsterdam
13088: VAN DEN BAAR, A.H. - A Russian Church Slavonic Kanonnik (1331-1332). A comparative textual and structural study including an analysis of the Russian computus (Scaliger 38B, Leyden University Library). (dissertation Universiteit van Amsterdam)
7248: VAN DEN BERGH, ERNST - Aus den Geburtsstunden der Weimarer Republik . Das Tagebuch des Obersten Ernst van den Bergh. Herausgegeben von Wolfram Wette. (Quellen zur Militärgeschichte. Serie A, Band 1)
7177: VAN DE WEETERING, CONRAD - Kijk, een Ballerina.
7172: VAN DIS, DR. L.M.; SMIT, DR. JAC. - Den Bloem-hof van de Nederlantsche Ieught. (Naar de drukken van 1608 en 1610 uitgegeven, ingeleid en geannoteerd)
20444: VAN STRALEN, BRORD; VAN OYEN, BAS; RAAT, JAAP; E.A. - Holland rond 1840. Aspecten van het dagelijks leven op het Hollandse platteland. (3e dr.)
23766: VAN DIEPENBEEK, ANNEMARIE - Veldgids diersporen. Sporen van gewervelde landdieren.
22011: VAN JOLE, MARCEL; WALGRAVE, JAN; FONCE, JAN; HAMMOCK, VIRGIL; PETROVA, SYLVA - Edward Leibovitz.
1931: VAN GILSE, JAN; VAN DIJK, DR. HANS - Memoires Jan van Gilse (1917-1922). Bezorgd door dr. Hans van dijk.
10641: VAN LIEBURG, M.J. - Het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam (1839-1900). De ontwikkling van een stedelijk ziekenhuis in de 19e eeuw. (Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde en der Natuurwetenschappen, no. 21)
23585: VAN MAURIK, JAN; DE BAAR, PETER-PAUL - Versch drinkwater voor de hoofdstad. Rapport over de onderscheidene middelen welke de Stad Amsterdam van Versch drinkwarter zullen kunnen voorzien, 1849. (door Jan van Maurik, Directeur ders Stadswaterwerken; bewerkt en toegelicht door Peter-Paul de Baar)
10676: VAN ZANEN, DR. G.A. - David Ricardo Capriles. Student - geneesheer - schrijver Curacao 1837-1902. (met een naschrift van Cola Debrot)
10696: VAN BOHEEMEN, F.C.; VAN DER HEIJDEN, TH. C. J. - De Delftse rederijkers. 'Wy rapen gheneucht'. (Serie-uitgave van het Genootschap Delfia Batavorum, nr. 9)
11845: VAN DEN BERG-ELDERING, LOTTY - Marokkanse gezinnen in Nederland.
18097: VAN DE HULST, WIM; LUTZ, HANS - Willem G. van de Hulst. Schilder, schrijver, beeldhouwer in licht en ruimte. Paintor, Author, Sculptor in Light and space. Peintre, écrivain, sculpteur dans la lumière et l'espace.
18099: VAN DER MEER, J.; GIJSELHART, J.P.; (SAMENGESTELD DOOR) - Bijdragen tot de Geschiedenis der geneeskunde. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 1966-2006.
12605: VAN OS, HENK - Een engel in de koffer. Willem Neutelings en zijn verzameling.
18257: VAN NOSTRUM, A.A. - De geboorte van een naam. Van Stoopen via Haestricht naar Nostrum. ( = De Brabantse Leeuw, jrg. 49/ 2000/, no. 3, pp. 178-183; no. 4, pp. 193-200; jrg. 50 /2001/, no. 1, pp. 58-62)
17325: VAN DER GOUW, DR. J.L. - Rekeningen van de domeinen van Putten 1379-1429. Met bijbehorende stukken. Deel II : Rekeningen 1420-1429. Teksten en regesten 1229-1430. (RGP, Grote Serie, dl. 171)
11322: VAN DER HORST, TONNY - Voor altijd vroeger.
6955: VAN DER BRUGGEN, KOOS - Verzekerde vrede of verzekerde vernietiging. Ontwikkeking van een theorie van gerechtvaardigde afschrikking. (proefschrift Vrije Universiteit van Amsterdam)
12568: VAN LODENSTEIN, JODOCUS - Uit-Spanningen. (Bloemlezing; met inleiding en aantekeningen door Dr.P.J. Buijsters
12825: VAN DER HAMMEN, T.; A.O. - Proceedings of the seventh Guiana Geological Conference November 1966, Paramaribo. ( Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands geologisch mijnbouwkundig Genootschap, deel 27)
12830: VAN SWIGCHEM, DR. C.A.; PLOOS VAN AMSTEL, JHR. G. - Zes unieke wandtapijten. Strijd op de Zeeuwse Stromen 1572-1576.
15278: VAN LIMBURG STIRUM, MACHTELD - De Muizenpolder in Rotterdam met zijn buitens en bewoners in de 18e en 19e eeuw.
1528: VAN PUTTE, P.C.A. - Heijmen Dullaert. Een biografische studie over de Rotterdamse dichter-schilder; commentaar en taalkundige verklaringen bij zijn gedichten, gevolgd door een fotomechanische heruitgave van zijn dichtwerk. (2 dln.)
1529: VAN SCHAIK, DR. C.J.J. - Balthazar Huydecoper, een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator.
13586: VAN DER MAST, MICHIEL; DUMAS, CHARLES; (RED.) - Van Gogh en Den Haag.
14751: VAN DER LINDE, DRS. A.C.; VAN DEE, MR. M.M. - Reparatiewetgeving naar aanleiding van het Bosal-arrest. een wetshistorisch overzicht bij de artikelen 10d, 13 en 20 Wet Vpb.
14766: VAN DER ZANDE, ANDRE N. - Outdoor Recreation and Birds : Conflict or Symbiosis ? Impacts of outdoor recreation upon density and breeding success of birds in dune and forest areas in the Netherlands. (dissertation Rijksuniversiteit Leiden.
15419: VAN HOUTTE, J.A.; (PUBLIé SOUS LA DIRECTION DE) - Un quart de siècle de recherche historique en Belgique 1944-1968.
15421: VAN DIJK, BEN; GROT, STEF - Hendrik Willem Heuvel. Een bijzonder mens.
6824: VAN MOORSEL, P.P.V. - Rotswonder of doortocht door de Rode Zee. De rol en betekenis van beide in de vroegchristelijke letteren en kunst.
23831: VAN IMHOFF, GUSTAAF WILLEM; WAGENAAR, LODEWIJK; GALJAARD, ANKE; NIEROP, MARIANNE; SPEELMAN, MARLEEN - Gouverneur Van Imhoff op Dienstreis in 1739. Naar Cochin, Travancore, Tuticorin, en terug over Jaffna en Mannar naar Colombo (zondag 25 januari tot zaterdag 18 april). (Bezorgd door Lodewijk Wagenaar, Anke Galjaard, Marianne Nierop en Marleen Speelman) (Werken De Linschoten Vereeniging dl. 106)
23691: VAN BEEK, B.L.; BRANDT, R.W.; GROENMAN-VAN WAATERINGE, W.; (EDS.) - Ex Horreo - IPP 1951-1976.
13491: VAN DEN BOOMGAARD-MANSCHOT, J.; EMONS, MR. R.N.S.; DE MEYERE, DRS. J.A.L.; (RED.) - Water lekker nat. Drinkwatervoorziening in de provincie Utrecht.
20822: VAN DITZHUYZEN, REINHILDIS - 'Heerenhuizen die den stand niet ontsieren'. Portret van het Haagse Nassaukwartier. (3e, geheel herziene en vermeerderde uitgave)
12391: VAN BUREN, TOON - Molokai. Een overlevingstocht in het land van mystiek en psychiatrie aan de hand van Zen.
20847: VAN EIJDEN-ANDRIESSEN, CECILE - 'Moralinezuur' en voorlichting. De twee gezichten van Idil in het katholieke debat om de moderniteit 1937-1970.
15987: VAN DER WEE, VERBREYT, MONIQUE - Mensen maken Geschiedenis. De Kredietbank en de Economische Opgang van Vlaanderen 1935-1985.
13188: VAN KONINGSVELD, DR. P. S.; AL-SAMARRAI, DR. Q.; (COMPILED BY) - A collection of Arabic (and a few Turkish and Persian) manuscripts. Localities and dates in Arabic manuscripts. Descriptive catalogue of a collection of Arabic manuscripts in the possession of E.J. Brill. ( = catalogue no. 500)
6763: VAN DER STEEN, D.G. - Tussen verlangen en verlies. Antropologische aspecten van de Don Juan-figuur in de tijd van de Romantiek.
16357: VAN BORK-VAN DIJK, MARGARETHA - Margaretha van Bork - van Dijk. Tekeningen en schilderijen door de jaren heen.
12364: VAN KOLLENBURG, H.M.M. - Archief van de heren van Oijen (1550-1899). (Inventarisreeks nr. 2)
12371: VAN POELGEEST, L. - Japanse besognes. Nederland en Japan 1945-1975.
12373: VAN DER POT, J.E. - Memoires eener Haagsche huis-onderwijzeres in de eerste helft der negentiende eeuw. ( = Jaarboek die Haghe, 1928/29, pp. 77-226
16798: VAN DER VOORT, P.J. - The Pen and the Quarterdeck. Life and works of Captain Frederick Chamier RN.
10404: VAN GELDER, GEERT-JAN; DE MOOR, ED; (RED.) - De pen en het zwaard. Literatuur en politiek in het Midden-Oosten.
19091: VAN LIEBURG, PROF. DR. M.J. - Collegialiteit moet hier ons wachtwoord zijn' : De geschiedenis van de Onderlinge Verzekering-Maatschappij van Geneeskundigen tegen de geldelijke gevolgen van invaliditeit. Artsen-Onderlinge, 1896-1996.
1382: VAN OOSTROM, F.P. - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400. (3e dr.)
6640: VAN DIEREN, E. - De averechtse geestesrichting de4r zoogenaamde "Nieuwlichters" op allerlei gebied; in het bizonder die der Kollewijners en hun verderfelijke invloed op onderwijs, taal en volk.
6639: VAN DEN BROEK, ANET; GROEN, KOOS - Hun laatste rustplaats. Kerkhofgids van schrijvers, acteurs, schilders, componisten, politici, sportsterren en andere bekende Nederlanders.
3481: VAN OIRSCHOT, ANTON; VAN GENNIP, DR. PIETER ANTON - Optocht in Brabant. Over optochten, stoeten en processies in het algemeen en de Brabantse Dag in het bijzonder.
20725: VAN DEN BURG, E.W.; LEEUWENHOEK, DRS. G.J. - (Van) Leeuwenhoek" (= Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus, 4e jrg. /1995/, nr. 3, pp. 133-183)
6570: VAN KERSBERGEN, T. - Het leven van Jesus. Naar het Midellimburgsch handschrift van Sint Truyen uit de 14e eeuw.
6519: VAN DER HOEVEN, H.W. - Uit de geheime notulen van de "Eerwaarde Groote Vergadering" 1785-1815. Het beleid van de Diakonie van de Hervormde kerk te Amsterdam.
17887: VAN DER BIJL, DR. M. - Idee en Interest. Voorgeschiedenis,verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715.
17892: VAN DE MEERENDONK, A.A.J.M. - Tussen reformatie en contra-reformatie. Geest en levenswijze van de clerus in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving tussen ca. 1520 en ca. 1570. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen0
6482: VAN BEYSTERVELDT, A.A. - Répercussions du souci de la Pureté de Sang sur la conception de l'honneur dans la "Comedia Nueva"espagnole. (thèse de doctorat Universiteit van Amsterdam)
21494: VAN HEUSDEN, G. H. - Van Nieuwediep tot Groot Den Helder. Geschiedenis vam Noordhollands noordpunt. (2e dr.)
15406: VAN DER PLAS, MICHIEL - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter 1830-1899. (4e dr.)
6389: VAN EVERDINGEN, J.J.E.; MEULENBERG, F.A.E.M.; FOKKE, H.E.; SIX, A.J.; (RED.) - Op het lijf geschreven. Bekendheden en hun lijfarts.
20835: VAN STRATUM, J.C.M. - Bevolking in beweging 1750-1920. Historische demografie van Geldrop in economisch perspectief.
10473: VAN DER JAGT, H.C. - De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland vanaf de reformatie tot 1973. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
21391: VAN SPAANDONK, TRUDY; WILDENBERG, ANTOINETTE; MULDER-KOENEN, ANK - Van Gogh in Brabant. Schilderijen en tekeningen uit Etten en Nuenen.
2869: VAN CAUWENBERGH, GEORGE - Het Antwerpen van toen.
2871: VAN GERWEN, CHRISTINE - De neogotische beeldhouwkunst in de O.L.V. Kathedraal van Antwerpen.
21095: VAN LIEBURG, DRS. M.J. - Dokter aan de waterkant. Een bijdrage tot de geschiedenis van de havengezondheidszorg te Rotterdam.
612: VAN DER VELDE, C.A. - De A.N.D.B.. Een overzicht van zijn ontstaan, ontwikkeling en beteekenis.
610: VAN HOLTEN, A.J. (SAMENGESTELD D.) - Trouw en de Vrije Pers in bezet Rotterdam. Speciale edities voor Rotterdam en omstreken 1944-1945.
15394: VAN DER VOORT, R.H. - Overheidsbeleid en overheidsfinancien in Nederland 1850-1913.
154: VAN WAESBERGHE, DR. J.F.A.M. - De Akense regels voor Coninici en Canonicae uit 816. Een antwoord aan Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten. (Van Gorcum's Historische Bibliotheek nr. 83)
15400: VAN HAM, DR. J.; LEYNSE, B. - Middelburg in oude ansichten. Deel 1 + 2. (2 dln.) (8e, resp. 3e dr.)

Next 1000 books from Antiquariaat Academia

3/29